הנמזהה ספוט תא סיפדהל שי יונמ ןימזהל תנמ לע
סקפב וא ראודב חולשלו םיטרפה תא אלמל
igud@inter.net.il