ןוגראה רבסהל טלאטשגה תונורקע
יתוזחה

רלדנ'צ לאינד


לש ןויערה תא םיבח ונא .עקרל הקיחדלו הטלבהל םג יתסחייתה ,הסיפתה "תונררב"ב יתנדשכ
רמייהטרו סקמ דחוימבו :טלאטשגה תשיגמ םיגולוכיספל הסיפתב "עקר" תמועל "הרוצ"
םיטיבמ ונאשכ .(1941-1886) הקפוק טרוקו (1967-1887) רלהיק גנגפלוו ,(1943-1880)
(םירורב תולובג תלעב "הרוצ") תיטננימוד הרוצ ןיב ןיחבהל ךרוצ ונל שיש המוד ,והשמב
םומעה רויאה תרזעב תאז שיחמהל ןתינ ."עקר"ה לא תע התואב םיקחוד ונאש המ ןיבל
.ןיבור רגדא ינדה גולוכיספה לש םסרופמה

עקר לע ןבל עיבג איה הרוצה םאה .עקרהו הרוצה תלאשל עגונב םימומע םה הז גוסמ תוארמ
,הלאכ םירקמב לעופ יתסיפתה ךרעמה ?ןבל עקר לע םינפ לש םיללצומ םיליפורפ וא רוחש
רוחשה עבצה תומכ יונישש ףא) היינשה תונשרפה ינפ לע תחא תונשרפ ףידעהל םיטונ ונאו
םיכייש תולובגהש המוד ,הרוצ וניהיזשכ .(רחא וא הז ןוויכב הייטנ רוציל יושע ןבלה וא
.עקרל סחיב תימדק איה וליאכ תספתנ איהו ,הל

המכ וותה טלאטשגה תשיגמ םיגולוכיספה ,"עקר"ו "הרוצ" םיחנומב שומישה תגהנהל ףסונב
תונורקעה .יתסיפתה ןוגראה לש ("םיקוח" ונוכ ףא םיתעלש) םיילסרבינואו םיידוסי תונורקע
הירטמיס ,תופקומ ,ןטוק ,תוריגס ,בוט ףצר ,ןוימד ,תוכימס :ןמקלדכ םה םייזכרמה
."ץנאנגורפ"ו

:ךכ תוכימסה ןורקע תא שיחמהל ןתינ

לש הרדס םא יכ ,תודוקנ לש העובר תינבת קר וז ןיאש ךכב רהמ יד וניחבתש חינהל ריבס
המגוד ןלהל .וידחי םירשקנ הזל הז םיכומס םינייפאמש עבוק תוכימסה ןורקע .תודוקנ ירוט
.תורושב וידחי תודוקנה תא ץבקל הייטנ ונל היהת ,םעפה .תפסונ

הז םיכומסה םיווקה ןיב רשקל רתוי הקזח הייטנ ונל שי .אבה רויאה לע םג לח הז ןורקע
םיווק לש תוגוז השולש תוארל םיטונ ונא ,וז המגודב .רתוי םיקחורמה םיווקה ןיב אלו הזל
הצקב דדוב וקו) םיקחורמ םיווק לש תוגוז השולש אלו (ינמיה הצקב דדוב וקו) םיכומס
.(ילאמשה

,וידחי םילעופ םהשכ קר ;הכרצ יד הרורב היהת אל הזה ןורקעה תועמשמש רשפא ,הליחתב
יתסיפתה ןוגראה לש ינש יזכרמ ןורקעל הנפנ ,ךכיפל .רתוי םירורב םייהנ תונורקעה
.האבה המגודב וטיבה .ןוימדה ןורקע

ןהו תיקפוא ןה ,הלאמ הלא םיווש םיקחרמב םיאצמנ םינטקה םיעובירהו םילגעמה ,ןאכ
לש םיפלחתמ םירוט תוארל םיטונ ונא ,תאז םע .דיקפת תאלממ הניא תוכימסהש ךכ ,תיכנא
ןוימדה ןורקע איה ךכל הביסהש ונעטי טלאטשגה תשיגמ םיגולוכיספה .םיעובירו םילגעמ
,הז לע הז םירזוחה םינושה םינייפאמה ינש אלב .הזל הז םירשקנ םימוד םיארנש םינייפאמ
...םהינש תא וא ,םירוט וא ,תורוש הארנ

םיססובמה תולובג ,הז ןורקע יפל .בוטה ףצרה ןורקע אוה יתסיפתה ןוגראה לש ישילש ןורקע
הקזח הייטנ ונל היהת ,לשמל ,ןאכ .םידח ןוויכ ייוניש ינפ לע םיפדעומ הקלח תופיצר לע
וא cb-ו ad תא תוהזל רשאמ ,הז תא הז םיצוח םה וליאכ cd-ו ab םיווקה תא תוהזל רתוי
.םיווקכ db-ו ac תא

אלו "תורוגס" תורוצ תובינמש תויונשרפ :יתסיפתה ןוגראה לש יעיבר ןורקע איה תוריגס
.תופידע תולבקמ "תוחותפ"

השולש אלו (ילאמשה הצקב הדדוב הרוצו) םירובש םינבלמ השולש תוארל םיטונ ונא ןאכ
לבקמ תוריגסה ןורקע ,הז הרקמב .(ינמיה הצקב הדדוב הרוצ םע) "תורוק" לש םיליפורפ
רויאל רוזחנ ,םייקפואה םיווקה תא ריסנ םאש ןוויכ ,תוכימסה ןורקע ינפ לע תופידע
...תוכימסה ןורקע תשחמהל ןכל םדוק שמישש

תורוצכ םיספתנ רתוי םינטק םיחטש .ןטוקה ןורקע אוה יתסיפתה ןוגראה לש ישימח ןורקע
ןבל בלצ אלו רוחש בלצ תוארל רתוי הקזח הייטנ ונל שי ,אבה רויאב .רתוי לודג עקר לע
.הז ןורקע לשב תאזו ,לגעמה ךותב

תא תוארל רתוי לקש םינעוט (1994:337) סנאו דרוו ןרוק ,הז טלאטשג ןורקעל השחמהכ
ןתינ ונינפלש רויאה לש ןותחתה קלחב .רתוי ןטק ספות אוהש רוזאהשכ ןיבור לש עיבגה
ענמיהל תנמ לע .הבחרה רתיב ןורקעה תא ןוחבל ןתינ ןתועצמאבש לילשת תואסרג תוארל
עברא תא ללכ ךרדב םיפיקמש םיבחרה תולובגה תא יתרסה ,תופקומה ןורקע בולישמ
תואסרגה יתשב םינפה תא רשאמ עיבגה תא תוארל רתוי לקש עמתשמ ןטוקה ןורקעמ .תואסרגה
.לאמש דצבש

.ירטמיס-א עקר לע תורוצכ ספתיהל םיטונ םיירטמיס םיחטשש עבוק הירטמיסה ןורקע

םירחאב םיפקומ םה וליאכ םתוארל ןתינש םיחטש ויפל ,תופקומה ןורקע אוה אבה ןורקעה
.תורוצכ ספתיהל םיטונ

ללכ ךרדב לבלבמש המ .ליעלד רויאה שוריפב ושקתתש חינהל השק ,וז הדוקנל ונעגהשמ ,התע
אל םא םג .הרוצה אלו עקרה אוה ןבלה חטשהש םיחינמ םהש אוה הלחתהב םיפוצה תא
תירבע יארוק) TIE הלמה תא תוהזל ושקתתש הביס ןיא תעכ ,ןכל םדוק תאז תושעל םתלוכי
.('רתמה - תושקתהל ןיידע םייושע

ויפל ,"ץנאנגורפ" לש ללוכה ןורקעה תא םיתרשמ וללה יתסיפתה ןוגראה תונורקע לכ
.תופידעל תוכוזש ןה רתויב תוביציהו תוטושפה תויונשרפה

תוארמ שרפל תמדקומ הייטנ ונל שיש עמתשמ טלאטשגה תשיג לש יתסיפתה ןוגראה תונורקעמ
וננוצרב םא .םיילסרבינוא תונורקעל םאתהב תאזו ,תרחא ךרדב אלו תמיוסמ ךרדב םימומע
וללה תומדקומה תויטנלש ךכל םיעדומ תויהל ונילע תעב הבש ירה ,וזה הנעטה תא לבקל
סחייתהל ליבקמבו טלאטשגה תונורקע תא ץמאל ןתינ ,ךכל המודב .םירחא םימרוג םג ונכתיי
.םידלומכ אלו ,םייתוברת-ןיב םילדבהל םיפופככו םידמלנכ הסיפתה לש םירחא םיטביהל
"םש אצמנ" טושפ וניא םלועה היפל הסיפתל קוזיח טלאטשגה תונורקעב תוארל ןתינ
.ונלש הסיפתה ךילהתב הנבומ אלא ,תיביטקייבוא

:רוקמ
Visual Perception - Selected Lecture Notes and
Transparencies; Daniel Chandler
http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF12710/visper06.html