םשמ םיאור אל ןאכמ םיאורש םירבד

בוקז ןונמא

ונאש םוקמה :ונבור לש תידוסי הדמעו השוחת תתצמתמ תרתוכבש תירישה הרושה
ונישוחב טלקנה םלועל תידבלבה תוסחייתההו תיפצתה תדוקנ אוה וב םיאצמנ
םייחה ןויסנל רבעמ ,"םירהל רבעמ" ,"םש" אצמנה רז עדוי המ .וניגשומב דבועמו
,העומשה ירפמ אוה ולש עדימה ?תיתימאה תואיצמה תודוא לע - ונלש יטנתואה
:"יטפוא" לדבהב קר אל םימכתסמ םירבדה .תושולת תוחנהו רובש ןופלט ,ינש ילכמ
קיסמו תורעה ריעמו לארשיל אבה רזה רייתה תמגוד ,"םש" רזהו - "ןאכ" ינא
םוהתה יבגל וניתושוחת תא תופירחמו םעפ אל ונתוא תוממוקמ ולא .תונקסמ
."םש"ה ישנאל "הפ"ה ישנא ןיב הרועפה

ישנא לש תירטמיסה הבוגתה ונילע תמייאמ ,הז הרואכל ירטמיס אל םלועבש אלא
ישנאל םג .ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש םירבד :ב תיצמתמ םתשוחתש ,"םש"ה
םייניע"ש ,םירייתה ,םירזה םה ,"ןאכ"ה ישנא ,ונא ובש ,יטנתוא םלוע "םש"ה
אל ןאכמ םיאורש םירבד :הרשפב הז ירטמיס חקל םכסל ןתינ ."וארי אלו םהל
תלבקב לודג דעצ הרואכל םישוע "םש"ה ישנאו "הפ"ה ישנא .ךפהלו םשמ םיאור
תוניפס יתשל המודב ךא ,רחאה םלועה לש ומויקב םיריכמ םנמא םה .וז הרשפ
אוה חרזמ" גנילפיק לש תמסרופמה ותרדגה יפ לע וא ,וז לומ וז הלפאב תופלוחה
לע הכלשה ךכל ןיא יכ םישח םה - "ושגפיי אל םלועלו ,ברעמ אוה ברעמ ,חרזמ
.םמלוע

דח ןפואב םייקתה םעפ יא םא קפסו ,ונמז רבע תומלועה לש הז רואיתש אלא
,הזב הז םיברועמ אלא - תועות תוניפסב התע םישגפנ קר אל ברעמו חרזמ .קלחו
.ימוימויו ףוצר אלא "ןמדזמ ריית" לש עגמ וניא בוש עגמה .ידרוג רשקב םירושק
תוניפסה יתש יעסונ .גולאיד תומייקמ ,תושגנתמ ,תוככחתמ תונושה תוארה תודוקנ
ךא .םידדובמ םייאל ושרפו הלצה תוניפס ולטנ םיטעמ קרו תחא הניפס לע ולע
אלא הניא - ילבולגה רפכה םויה תאז םינכמש יפכ וא ,תימלועה הניפסה תנומת
ידכ םירטמוליק יפלא לש םיקחרמב ךרוצ ןיא :אנד תמדקמ תואיצמה לש הבחרה
ךכחתמו ,ךלי רשאל "ןאכ"ה תא ומע אשונ םדא לכ ."םש"הו "ןאכ"ה תא רוציל
ותוישיא תדמעמ ,והומכ םירבדה תא םיאור םניאש ,"םש" ישנא תורשעב םוי-םוי
.םינצוח לש השוחת ,רתוי ףירח יוטיבב וא ,תורז לש היווה םירדשמו ,תידבלבה

,םידדוב םימוטא .הימיכה םלועל רתוי תבכרומ האוושהב תאז שיחמהל ןתינ
,םיביצי וא םיפלוח םירשקב םירשקתמ ,ללחב םיטיישמ ,םיימונורטסא םירפסמב
אל םלועלש תולוקלומ םג שי ךא ;קנע תולוקלומ םירצוי וא םימוטאל בוש םיקרפתמ
.חצנל ןהל תורזה ,תורחא תולוקלומ םע ורשקתי

םוקממ תואיצמה תא םלצמה ,םלצל םדא לכ תומדל ןתינ ,רמאמה תרתוכל רוזחנ םא
.וזל וז תובורקה תוצובק רוציל ןתינ יכ םא ,תוהז תונומת יתש ןיא .ואצמיה
היצפואה וז םאה ?שחרתמה לש יתימאה רואיתה הז םאה ךא .ומולצתו םלצ םלצ
?תירשפאה הדיחיה

ןתינ יתלבו רוגס ,ומוקמב תופכו אופק דחא לכ ובש םלוע לש רואית והז
.תירשפאה תואיצמה ןמ קפס ילב ,תישממה תואיצמה ןמ קוחר הז רואית ךא .יונישל
תטרסמ םג אלא סליטס תמלצמ קר אל ונידיב .םייחה םרזב םינתשמו םיענ ונבור
המכ דע ,הטרסמה תא םיליעפמ המכ דע ,םיענ ונא המכ דע קר איה הלאשה .עונלוק
םאו ;"םש"ה תוצראל םג תועיגמ ךא - "ןאכ"מ תוליחתמה תונומתה ףטש תא םילכעמ
,תעבוקמה הלחתהה תנומתמ קתניהל םילגוסמ ונא המכ דע - האוושהה תא דקמנ
תדוקנמ רחא ןפואב תיארנה תואיצמה תנומת תא הכותב תרצואה ,המרגולוה רוצילו
?תונוש תיפצת

תדוקנ לכ ךפוה - ןושארה :םיינוציק םישוריפ ינש ונכתיי המרגולוהה יומידל
תדוקנ לעב וניא בוש םדאה .תרחא הדוקנ לכל ךרע תוושל הייאר-תיווזו תיפצת
אלל תוננובתהה ירפס לכ תא גלטקמה יביטקייבוא ןרפס ןיעמ אוה אלא ולשמ תואר
הברה ךכ-לכ הזוח אוהש הדבועה ,ןרפסכ ולש עדיה - תאזמ הרתי .תישיא הדמע
הפקשההש השוחתל ותוא האיבמ - תוידבלבל תנעוט תחא לכש ,תונוש הפקשה תודוקנ
יפל .רדגה לע יחצנ ףיקשמ רתונ אוהו ,םילבה לבה ןה תישיאה הדמעה תעיבקו
תועד לע עדיב שומח ,התעש אלא ,ותפקשהב יאנקה רתונ ,היינשה תויוסחייתהה
תמחלמ"ל רבוע אוה םישגפנ םניאש תומלועמ .ןסרהל סייגתמ אוה - תלוזה
הב םייוצמה םישנאל .תירשפאה תויוסחייתהה תשק לכ היוצמ ךוותבו ,"תומלועה
יעמשמה-ברהו לבלבמה םלועב טוונל לק אל .תווצקה ישנאל ומכ הקצומ עקרק ןיא
םאה :הלאשה תלאשנ ,היגולוכיספה ירפסב םיעיפומה םיעודיה םירויצב ומכ :הזה
גוז וא דכ והז םאה ?הריעצ וא הנקז השאה םאה ?תודרוי וא תולוע תוגרדמה
לפט ובש קבאמ שחרתמ וניניע לומ ?האלמ יצח וא הקיר יצח סוכה םאה ?םיליפורפ
ונא הנאו ,הקצומ עקרק אלל ליזנ םלוע והז - לפט תויהל רזוחו רקיעל ךפוה
?םיאב

ףוחל עיגהל ולכויש ידכ ל"נה "רבדמה יעות" תושרל םידמוע טווינ ירזע וליא
?םיחטבמ

...רומוהה - יתרגיש אלו עיתפמ רזע ילכ לע ץילמא םכתושרב

ןהוכל המ :הרמיאה לקשמ לע) ?הזכש יניצר יפוסוליפ ןיינעלו רומוהל המ
לש תויועמשמ יובירל ראשה ןיב סחייתמ רומוההש ,איה תחא הבושת (?תורבקה-תיבב
תוסנכתההו רוזיפה יקחשממ ןוזינ אוהשכ ,ההז בצמל םיבר םיחוסינלו דיחי יוטיב
.ישונאה ללמה לש

תנתינ רושימה לש הירטמואיגה ,הלאשהב .רומוהל קוקז הזכש רשקה לכ אל םלוא
השענ רבדהש יפכ ,םיחטשו תויווז ,תודוקנ ,םיווק לש המרדכ ןה - הגצהל
השענ רבדהש יפכ ,םירפסמ לש תוירבגלא תוכרעמכ ןהו ,תיסלקה הירטמואיגב
.הז יפוצרפ-וד םויק םע םילשהל ידכ רומוהב ךרוצ ןיא .תיטילנאה הירטמואיגב

םייטנגמורטקלא םילגכ ןה תינרדומה הקיסיפב ספתנה רואה תמגודב ןנובתנ ךא
אלהו - סקודרפ םע םילשהל םישרדנ ונא ןאכ .םינוטופ ,היגרנא תונמכ ןהו
ןויגיהה םלועל דוגינבו ;עדמה לש ותמיאו רומוהה לש וקוח םחל אוה סקודרפ
.םיסקודרפ תציחמב חרופ רומוהה םלוע - תוריתסמ םידלוסה םיקיודמה םיעדמהו
ונתניב תא קימעמ רומוהה - הריתס הב תילגתמ רשאכ תטטומתמ הקיגולה דועבו
.םיסקודרפ תרזעב

:סקרמ ושורג ינקירמא-ידוהיה יאקימוקה לש קירבמה סקודרפה תא איבנ המגודכ
ןויסינ לכ ."ורבחכ יתוא לבקל ןכומש ןודעומל ףרטצהל םיכסא אל םלועל"
.שאיימ םימסק לגעמ הפוס - ןודעומב תורבחל תיניצר היחנהכ הז טפשמל סחייתהל
ומויק יבגל הדח תינבת הלגי - לגעמב תוצצורתהה תייווח תא יוארכ לצניש ימ ךא
םילטלטמה תימצעה הכרעהה לש םידגונמה םיבטקה יבגל ,תייוגה הרבחב ידוהיה לש
תלבק רשפאמ םג ךא ,יתריצי טקש-יא לש םייניב םוחת רצוי סקודרפה .ונבור תא
ןמזה לכ שגופש ימל תונמוזמה תומישמ הלא ירהו - ינטלומיס ןפואב םידוגינ
."רז" םע גולאיד םייקל הסנמו "םש"מ םישנא

רחוס .היקרוטב לובנטסיא לש ראזבב ירוענב לויטמ תעשעשמ היווח יל הרוכז
יתמהדתל ."םייתש" יתרמא ונממ רטפיהל ידכ .תוריל 800 -ב חיטש יל עיצה ןשקע
יפתכ לעו בר ןמז רבע אלו ,גולאידה ךשמהל היוארה תידגנ העצה ךכב רחוסה האר
ברק וא תיטמתמ הריתסכ הזכ בצמ ספותש ימ לכ .תוריל 150 -ב חיטש חנומ היה
תושפחמה תושפנ יתש" לע הזחמ היה הז דבעידב ןכש ,ותוא ץימחמ - םיביוא ןיב
םישנא ינש ןיב שגפמ ונניינעל וא ,תיעדמ תושחרתה לש הכלהמ דועב ."רדסה
,לשמל ,החידב לש הכלהמ ירה - החיתפה ינותנ ידי-לע ץרחנ ,םתדמעב םיאופק
בוטה רומוהה .החיתפה הקפיסש הילשאל דגונמה הנפמ הלש ןורחאה טפשמב לבקמ
תויפיצב הלולכ התיה אלש ,היופצ יתלב ,תרחא תיווזמ העיתפמ הייאר ונל רשפאמ
.ונלש החיתפה

רתונ יטנגילטניא ימשיטנאש ריבס .המכסה תרצונ קוחצה עגרבש תרמוא תאז ןיא
לק עגרל ןכ יפ לע ףאו - קחצו סקרמ ושורג לש סקודרפה תא עמשש רחאל םג וניעב
תא שיחמהל ידכ .וב ערזנ יונישה תורשפא לש ערזהו ,"רז"ה לש ומלועב יח אוה
- "םשמ םיאור אל ןאכמ םיאורש םירבד" :רמאמה תרתוכ יבגל רומוהה דיקפת
.(הלעמל) םירויא תרדיס יתרייצ

,הז ירחא הז ,םישנא לש גרוהל האצוה םיגיצמה ,םיררמצמ םירויא ונינפל
הביתכה תנוכתמב שוריפ הזש אלא ;חבטה םויס םע חצורה יפמ "!יחי" החמש תאירקו
,"םש"מ ,תירבעה הביתכה תנוכתמב שוריפ םלוא .הנימי - לאמשמ "הפ"מ :תיזעולה
היירי לכ ."יחי" ארוקה סנה לעב וילע זירכמש ,אלפומ סנ אוה ,לאמשל ןימימ
דיתעו רבע ,בבוסמו הביס רשאכ ,םינושה תולכתסהה ינוויכ !יורי הייחתל המיקמ
"ךכ" רשפא יכ שוחל ונל רשפאמה ,ילסקודרפ ,יעמשמ-וד םלוע םירצוי - םיפלחתמ
תא שימגמ רומוהה .הז תא הז םירתוס םיתעל םירבדהש ףא - "תרחא" םג רשפאו
.םיפסונ םינבומב םג ,בכרומה ונמלועל םייתריציה תונורתפה םוחת

תפוניט וזיא" :ריעהל ליחתמ דימו ריעל אב ריית :אבה רצקה רופיסה - השחמהל
."…ה לע !םיניינבה לע ,םישנאה לע ,הכרדמב ,שיבכב ץובה תא וארת !םוקמ לכב
."ךיפקשמ לע ץוב םתכ שי לבא ,ינודא החילס" :תונידעב ריעמו חרזא ברעתמ ןאכ
תבושת .בירי םע םיתמעתמ ונא הבש ךרדב םג ךא ונתייאר תרוצב קסוע רופיסה
המ לכ" :ונתודלי ןונגסב וא) ביריה לש ותוישיא לע הפקתה םושמ הב ןיא רומוהה
אל תורשפא ,"רז"ל ,תלוזל ןמזמ אוה .("ךריע לעו ךילע - יריע לע רמוא התאש
תויושקונו םיחתמ קרפמ אוה רומוהה הז ןבומב .ותדמע תא תונשל הליפשמ
.אצומ םהמ ןיאש םיבצמב תושדח שפוח תוגרד לש רצוי ,ילאידיא

.תיטילופ וא תירסומ הפקשה ירסח תויהל םיבייח םניא רומוה ילעב םישנא םלוא
ריכהלו "םש"מ םירבד םג תוארל םתלוכימ תעבונ "תרחא תוארל" םהלש תורשפאה
תא ףיקהל ןתינ הנממש הדיחי הדמע ןיאו ,תרוקיבל הנותנ הדמע לכש הדבועב
םע" ומצעל סחייתמ יתימא רומוה לעב םדא ."םינתשמ םירבד" יכו ,הלוכ תואיצמה
לע םג וז הריווא תורשהל הסנמו ,ויתולבגמל עדומ אוהשכ ,"חלמ לש ץוצמק
תוודחמ האנהל רוקמ אלא םידחפל רוקמ וניא "םשמ רז"ה לש ומויק ,ויבגל .ובירי
רשפא"ש איה ,רבד לש ורקיעב ,רומוהה תועמשמ .וב םינומטה םייוליגהו גולאידה
:ומויס הזש רופיסב םייסא ןכלו ,"תרחא םג

שרפו ,םהידלי ישארב םיניכה תפגמ יבגל םיגאדומ םירוה סוניכב הצרה ןעדמ
:םיניכה תייעב לוסיחל המיהדמה ותטיש תא םהינפל

349.99 וריחמש ,יתאצמהש הז ןקתמל התוא וקרזו ,םכידלי רעישמ הניכה תא ולפ"
.םוקאו תבאשמו םיריעז םירוחב ררוחמ הסכמב המוסח תנצנצמ בכרומה ,ח"ש
הסכמה לא ספטתו ןצמחב רוסחמב שוחת הניכה ,םוקאווה תבאשמ תא וליעפתשכ
,רירחב עקתית הניכה .קבדימ יל'ג שי םירירחה תונפדב .ןצמח גישהל ידכ ררוחמה
."בערמ וא/ו לוכסתמ םוי ךות עווגתו ,םינפב היצחו ץוחב היצח

םא ,רוספורפ" :הלאשו הדי המירה תחא םא ךא ,םיעמושב ןוחצינ טבמ חלש ןעדמה
תבורעתב ןעדמה הב טיבה ."!?לסחו התוא ךועמל אל עודמ ,הניכה תא יתילפ רבכ
תמכחותמ' תויהל תשקעתמ תא םא" :ריעהו ילאוטקלטניא לוזלזו יוניג ,הליחב לש
..."תרחא םג רשפא ,רדסב זא ,וזכ


:רוקמ

הטיסרבינואה ,21-19 'מע ,1999 ביבא ,היגולונכט עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ
םיעדמה תארוהל זכרמה םילשורי תירבעה