תונומת ףלא הווש תחא הלימ

גיצליו ןמייל לאומש 'פורפ


לש תיביסנטניא הרדיס ירחא םיאבה ,תוריחבה תלומעת ירודיש םלגרהכ וליחתי שדוחה ףוסב
ןה תילוקהו הבותכה הלומעתהש תנתונ תעדה .וידרב םהינימל םילגני'גו םינותיעב תועדומ
םישולש - תעבוקהו "תיתימאה" הפקתמה תארקל להקה ךוכירל הנושארה הייריה ,הלחתהה קר
.היזיוולטב תוריחבה תלומעת ימי

- ץורימה לש ןורחאה שדוחה ךלהמב וז הלומעתל םיפושח ויהי םיבשות המכ ,הלאשל רבעמ
יקחשמ ,ואדיו) םירחא םיירודיב-םייתרושקת םיקיפאו היזיוולט יצורע יוביר לש ןדיעב
תמוסרפש תידוסיה החנהל רשאב ישעמו ינורקע קפס ןיידע םייק - ('וכו טנרטניא ,בשחמ
תוריחבה לש ןיינע הניא ,ןבומכ ,וז הייגוס .ןייפמקה לש תרתוכה תלוג הווהמ תיתוזח
לוספלו לולשל םיאב םניא םיאבה םירבדה .ללכב תמוסרפה לש הביל-בלל תעגונ אלא ,דבלב
עגונב בל ירוהרה המכ תולעהל ףאו ןיינעל היצרופורפ תצק ריזחהל אלא ,וז החנה
.קווישו םוסרפ יכרצל תעמשומהו תספדומה הלימה תמועל הענה הנומתה לש תויטננימודל

הגהש ,םיעדוי םישנא הברה אל ."םילמ ףלא הווש תחא הנומת" :םסרופמה םגתפה םע ליחתנ
אוהש רחאמ ,בושח הז טרפ .הנש תואמ שמחו םייפלאכ ינפל סויצופנוק יניסה ףוסוליפה ותוא
ונא בר הכ ןמז ירחא ירהש !ןיטולחל העט סויצופנוק הז הרקמבש ךכל תכתוח תודע הווהמ
.םגתפה תא הווילש (ללכב הזכ היה םא) רויא והשזיא אלו ולש םילימה תא םירכוז ןיידע

הדרש הבותכה הלימה

לכ ךלהמב םידוהיה לצא ףקת ןויער ותוא ;קוחרה חרזמל תכל קיחרהל ךרוצ ןיא ,ןבומכ
אל" :תורבידה תרשעב ינשה רבידה תולבגהמ תושק ונלבס הרואכ ל ,בוש .ונלש הירוטסהה
תויגרנאה בור תא ויתורודל ידוהיה םעה עיקשה הז תובקעב "...הנומת לכו לספ ךל השעת
לכ לע תילאוזיו תרושקתב תוחפ הברהו ("רפסה םע") הבותכה תרושקתב ולש תויתריציה
לכל רבעמ הברה (החרפ ףא תובורק םיתיעל) הדרשש היצזיליוויצ ?האצותה .הינווג
הלימב תודקמתה התוא תוכזב ,בורלו .(םיניסה ,בוש ,טעמל) םלועב תרחא היצזיליוויצ
עדמ לע ,חותינ רשוכ לע ,בותכו-אורק תעידי לע ,ךוניח לע שגד היתובקעב האיבהש הבותכה
.תפלוח תיתונמוא הריצי םוקמב -

רמולכ ,"הפ לעבש הרות" ארקנש המ לע ססובמ היה ונתשרוממ לטובמ אל קלח ,ןבומכ
דוגינב .(םוסרפו) הלומעת יכרצל וידרב שומישל תורישי ונתוא איבמ הז .תילוק תרושקת
תטילקל רוניצכ ןיעה תמועל ןזואה תא ףידעמ אקווד םדאה חומ ,בושחל לבוקמש המל
פייט ךרד ךכ רחאו ,תויפוקשב םילימ תמישר להק ינפב הגצוה ב"הראב השענש רקחמב .םירסמ
!ינשה הרקמב םילימ רתוי הברה ורכז םה ?האצותה .ילוק

שמח-עברא ("שארב דהדהמ") לוקה תא רמוש אוהש ,תאזכ הרוצב יונב חומה יכ ?הז המל
יוכיס שי ילוק רסמלש ךכ .דבלב תחא הינשל רמשנה ןיעה ךרד עיגמש עדימ תמועל ,תוינש
.(ךורא חווט) "קומעה" ןורכזל רודחלו ינושארה םוסחמה תא רובעל הברהב לודג

הדימבו ,ןחלה) "ךממ קלח" רבכ אוהו ,שולש-םיימעפ שדח ריש תעמש .הז תא םיריכמ ונלוכ
לעב רתוי וא תוחפ ותוא עדתש דע שדח ריש אורקל ךרטצת םימעפ המכ .(םילימה םג תמיוסמ
?םירשע ?רשע - הפ

לוקב לכה

ןיעה ןיב ןוכנ בוליש לש תובישחה לע הדיעמ איהש רחאמ ,דחוימב הבושח תאז הדוקנ
ימינפה לילצל םג אלא ללמה תא הוולמכ הקיסומל עגונב קר אלו .תעמושה ןזואהו תארוקה
םתסמ תוליעיו הדהא רתיב ונלצא (םיעקתנו) םילבקתמ םיזורח ,לשמל ;ןמצע םילימה לש
לש הנומת הצובק ינפב וגיצה רחא רקחמב .הרישל טסקט לכ ךופהל ךרוצ ןיא םלוא .הזורפ
ופריצ םעפה .ןייפוי יבגל הווש גוריד תרחא הצובק ידי לע ןכל םדוק ולביקש ,םישנ יתש
לילצ) "Gertrude" היינשל ;(הפי אוה תילגנאב לילצה) "Jennifer" הנושארל :תחא לכל םש
הנכסמה "Gertrude" -מ הפי רתוי הברהכ "Jennifer" תא הגריד הצובקה .(יבויח אלו קיחצמ
האימחמ אלהו הטושפה הלימה ,תוטושפ םילימב .(הנושארה הצובקה תעדל הפי תוחפ אלהו)
.הנומתה תא לקלקל הלולע

תוררמצמה תונומתל דובכה לכ םע .הנומתל ללכ הקוקז הניא ,הנוכנ הלימ ,ךכמ רתויו
םילמ יתש ?רחא רבד לכמ רתוי םילג הכיה תאז לכב המ ,ןיבר חצר תובקעב תומישרמהו
."רבח םולש" :תוטושפ

תרושקתהו היזיוולטה ןדיעב ותובישחמו והבוגמ דבאמ רטייריפוקהש ודיגי אלש זא
רתויו רתוי ףצומ להקהש לככ ,תונומתה תומכ תרבוגש לככ ,אוה ךופהנ .תיתוזח-תינורטקלאה
תרבודמ/הבותכה הלימה ץחמ לש ותוציחנ הלוע ךכ ,םיפילקהו םינוטרסה ,םיטרסה לובמב
.ירקיעה רסמב להקה לש וביל תמושת תא דקמל ידכ

םע ,הלומעתה ירידשתב תופצל ידכב םיאבה תועובשב עקרמה לומ ,אופיא ,ונלוכ בשייתנ
יפלקב ונבור לצא עבקיש המ רבד לש ופוסב םלוא ,תינכט םימישרמהו םייעוצקמה םהילולעפ
רבכ הז תאו .(הלשממה תושארל םידמעומה ינש לשו) הגלפמו הגלפמ לכ לש רסמה ןיערג וניה
הנמה אל יאדווב ?היזיוולטב הלומעתה .וידרבו תונותיעב םולשתב הלומעתב ונלביק
.חוניקה ישוקב .תירקיעה

:רוקמ
לארשיב םימסרפמה דוגיא תאצוה ,8 'מע ,190 'סמ ,96 תותוא