םיגתומ דגנכ ןרצי יגתומ :המחלמ
םייטרפ

ןרטש יבג


יאמ םייטרפ םיגתומ רתוי קושב םויה שי :הגאדל הבוט הביס שי םיעודיו םיססובמ םיגתומל
רכמ תעצהו ההובג תוכיאב םיקזח םייטרפ םיגתומ חתפל וכישמי םיאנועמק םא .םעפ
םיגוס םנשי .רבגומ בצקב םייטרפה םיגתומל קוש חתנ םינרציה יגתומ ודיספי ,תיביטקרטא
םירקובמ םירצומו ,(own lebel) תונח יגתומ ,םיירנג םירצומ :םייטרפ םיגתומ לש םינוש
.(controlled brands)

םיגתומ ,ב"הראב .והשלכ יטרפ גתומב שומיש לע םיחוודמ ב"הראב םינכרצהמ םישילש ינש
250 ךותמ 77-ב םיליבומו (brand name) ןרצי יגתוממ תודיחי רתוי םירכומ םייטרפ
ישילש וא ינש םוקמ םיספות הלא םייטרפ םיגתומ ,דחיב .םיטקרמרפוסב םירצומ תוירוגטק
לש אוה ב"הראב םיטקרמרפוסב רכמנה בלחהמ םישילש ינש .תוירוגטק ןתוא ךותמ 100-ב
,םיזגומ םילק תואקשמ לש תוירוגטקב םג דואמ םיקזח םייטרפ םיגתומ .םייטרפ םיגתומ
כ וספתי םילקה תואקשמה תיירוגטקב םייטרפ םיגתומש איה תיזחתה .םיילרנימ םימו םיצימ
םינקנה ,םירקי אל םירצומב רבודמש איה הארנה לככ ךכל הביסה .םירלודב קושהמ 15%-
.וב יזכרמה םרוגה אוה םעטש ינפמ רצומה תא ךירעהל ןכרצל לקו ,ההובג תורידתב

תותשרב דבכ קוש חתנ םיספותו דואמ םיקזח םייטרפ םיגתומ ,הילגנאב דחוימבו ,הפוריאב
!80% דע עיגמ קושה חתנ תומייוסמ תוירוגטקב .ןוזמה

יאנועמקהו ,ןרציה ידי לע יאנועמקל םיקפוסמ םייטרפ םיגתומ לש םירצומ ,ללכ ךרדב
לש יוקיח הניה יטרפה גתומה תזירא בוציע םירקמה תיברמב .יאלמו הגוצת ,ריחמתל יארחא
.ליבומה גתומה

םא תלאשנ .םייטרפ םיגתומל תוסחוימ ןוזמה תותשר לש תוריכמה תיצחממ הלעמל ,הילגנאב
םילודגה םירחתמה דחא דצמ םהש םינוגראל סחייתהל םינרציה םילוכי דציכ :הלאשה ךכ
?םהלש יזכרמה הצפהה רוניצ ינש דצמו

?םייטרפ םיגתומב םיניינועמ םיאנועמק עודמ

.םירקי םיימוסרפ םינייפמק ןיא םייטרפ םיגתומל :םיחוור תלדגה *
ןוכנה אוה םהלש יטרפה גתומהש םינכרצה תא ענכשל וחילצי םא :תוחוקל תונמאנ תיינב *
.תרחא תונחל ורבעי אל םינכרצה ,םרובע
ומכ אלש ,תונוש תויונחב םייטרפ םיגתומ יריחמ תוושהל השק :םיריחמ תאוושה שוטשיט *
.ופסכ תא איצוהל דציכ טילחהלו תוושהל ןכרצל לקש םיעודי ןרצי יגתומ יריחמ
.םיאלמ םצמצל תנמ לע הקפסאה לע רתוי הבוט הטילש :תשרה לש הקפסא תוליעי תרבגה *
.םיאנועמקה תושירדל רתוי שימג ןפואב םיביגמ םייטרפ םיגתומ יקפס

םייטרפ םיגתומ ןכרצ לש ליפורפ

וניא .רתויב בוטה ריחמה תא אוצמל תנמ לע ביבסמ גניפוש השוע וניא :"תונחל ןמאנ" *
.דיחי יאנועמקל ןמאנ יללכ ןפואב .תויונחב םיריחמל עדומ
םוסרפמ דחוימב עפשומ וניאו םישדח םיגתומ תוסנל ןכומ וניא :"העפשהל ןותנ אל" *
.היזיוולטב
.תגנעמ היווחל תוינקה תא ךופהל ףסכו ןמז ול שי ":גונעת הז תוינק" *
בצמ יבגל ימיטפואו ,(job security) הדובעב תועיבקמ גאדומ וניא :"תוילכלכ תוגאד ןיא" *
.יללכ ןפואב הלכלכה
העצה לבקי םא יטרפה גתומה לש תודיחי רפסמ לש השיכר עצבל ןכומ :"תונמדזהב רגוא" *
.תיביטקרטא

םה הב תשר/תונחה תוכיא לע םתעדל יטרפה גתומה תא םינכרצה תסיפת ןיב רישי סחי םייק
.תעבוקה איה יאנועמקה תימדת .יטרפה גתומה לש ןרציה ימ ןיינעמ אל ןכרצה תא .םינוק
גתומה תיינק ןמזב .ןרציה לש אלו ,יאנועמקה לש גתומה תרוסמ תא ויניע דגנל האור ןכרצה
תא ספות וניא ןכרצה .יאנועמקה לש ךרעהו תוכיאה תחטבה תא לבקמ ןכרצה ,יטרפה
היה ןכרצה ולש ינפמ ,םינרציל בוט הזו ,םייטרפ םיגתומ לש םיקפסכ םיעודיה םינרציה
.רתוי לוזה יטרפה גתומה תא הנוק היה ,תאז עדוי

הלכלכה בצמ רשאכ .הלכלכה בצמל םאתהב הנתשמ ללכ ךרדב םייטרפה םיגתומה לש םחוכ
םינשה 20-ב .דרוי םחוכ ,בוט הלכלכה בצמ רשאכו הלוע םייטרפ םיגתומ לש םחוכ ,עורג
תוריכממ 14%-כ עצוממב ספות ב"הראב םייטרפה םיגתומה לש קושה חתנ תונורחאה
.17%-ל ץפק הז סחי ,1981-1982 לש ןותימה ןמזב .(םירלודב) םיטקרמרפוסה

יטרפ גתומ לש יסאלק החלצה רופיס

םייטרפה םיגתומה קושב םיטלוש וליפא םה .םיידי קוביחב םיבשוי םניא םיגתומה ינרצי
קושל םירצומ םג םירציימ םיגתוממ הכירצ ירצומ לש םינרציהמ 50%-מ הלעמל .הבר הדימב
תנמ לע םיריחמ וכתח ב"הראב רקוב ינגד לש םילודגה םינרציה תשולש .םייטרפה םיגתומה
הדנקב הלוק הקוק .םהלש קושה יחתנב םיסגונש םייטרפה םיגתומל שוקיבה תא תיחפהל
.רתוי בוט ףדמ חטש תוחיטבמה תואקסעו םיריחמ תדרוה תועצמאב םייטרפה םיגתומב תמחלנ

לש םיטקרמרפוסה תשר רובע טוק תרבח ידי לע רצוימש יטרפ גתומ אוה הלוק קיסאלק
.הלוק הקוק תמועל 28%-ב ךומנ ריחמב 1994-ב קשוה יטרפה גתומה .הינטירבב ירובסנייס
קוש ךסמ 15%-ו ירובסנייסב הלוקה תוריכממ 65% לש חתנ ספות יטרפה גתומה ,םויה
.הינטירבב הלוקה

ביגהל רהמל יאדכ אל - תאז םע דחי

ךרע ,עובש ךות .ורובלרמ תוירגיס ריחמב ךותחל תכלוה איהש הזירכה סירומ פיליפ ,1993-ב
ירצומ תורבח 25 לש תוינמה ךרעו ,רלוד דראילימ 14-ב דרי סירומ פיליפ לש תוינמה
.רלוד דראילימ 50-ב דרי רתויב תולודגה הכירצה

םיגתומל עגונה לכב הביטקפסרפ לע רומשל בושח ךא ,ץחל תחת םיאצמנ םייצרא םיגתומ
גתוממ הרחתמ תנחוב הרבחש יפכ קוידב הלוקשו תיביטקייבוא תויהל הכירצ השיגה .םייטרפ
רבעמ .ךעדי וא לדגי םייטרפה םיגתומה דצמ םויאה םא לוקשל םיכירצ הרבחה ילהנמ .ליגר
קושב המחלמה ריחמ תא לוקשל הכירצ איה ,םייטרפ םיגתומ םג תרציימ הרבחה םא ,הזל
.ונממ הקיפמ איהש םיחוורה תמועל ירנגה

רפסמ םימרות ךכל .אבהל םג הזכ תויהל ךישמיו יתימא וניה םייטרפה םיגתומה דצמ םויאה
.הצואת םיספותש םימרוג

םייטרפ םיגתומ לש תרפושמ תוכיא

.םיגתוממ םירצומל םייטרפ םיגתומ לש תוכיאה תמר ןיב יתועמשמ רעפ היה םינש 10 ינפל
דחוימב תיבקעו ההובג םייטרפה םיגתומה תוכיא תמר .הברהב םצמוצ הזה רעפה ,םויכ
לע םידיפקמ םייטרפה םיגתומה ינימזמ .םיבר םישודיח ןהב ןיאש תוינרמש תוירוגטקב
.תוכיא תרקבל םישיגרו שכרה תויצקיפיספס

ההובג וא ןרצי גתומ לש וזל המוד תוכיאב םייטרפ םיגתומ חתפל ולחה הקירמא ןופצב
,םיטירפ 1,500 ללוכש ,President Choice יורקה Loblaw לש םירצומ וק :המגודל .הנממ
יגתומ תא ץוחלל החילצה Loblaw .הדנקב רתויב תורכמנה chocolate-chip תויגוע ללוכ
.הלש םיליגרה םייטרפה םיגתומה ןיבל President Choice גתומה ןיב םייצראה ןרציה
יטרפ גתומכ ב"הראב םיטקרמרפוסל רדחו הדנקל רבעמ סרפתה President Choice גתומה
.גרבנירג תשר ידי לע לארשיב םג קוושמ אוה הזככ .םוימרפ

?הפוריאב הרוק המו

.50%-כ - הפוריאב .םייטרפ םיגתומ תוריכממ םיעבונ םיטקרמרפוסה תוסנכהמ 15% ,ב"הראב
:תוביס רפסמ ךכל שי
המודב אלש ,םייצראה םיגתומה םוסרפ תא ליבגמ היזיוולט ירודיש לע דומצה חוקיפה .א
.ב"הראל
םיאנועמקה חוכ ךכיפל ,הפוריא תונידמ תיברמב ןוזמ תואנועמקב תוטלוש תויצרא תותשר .ב
ךסמ 62%-ל תויארחא תולודגה תותשרה 5 ,המגודל ,הינטירבב .םינרציה חוכ תמועל לודג
תוריכמה ךסמ 21%-ל קר תויארחא תולודגה תותשרה 5 ב"הראב .םיטקרמרפוסב תוריכמה
.םיטקרמרפוסב

תיירוגטקב .םייטרפ םיגתומ םה םיליבומה םיגתומה 10 ,תלוכמה ירצומ תיירוגטקב הילגנאב
תואירבב .םיליבומה םיגתומה 10 תמישרב םיאצמנ םייטרפ םיגתומ 2 ,יפויהו תואירבה
רבעמה טלוב הילגנאב .ןוזמב רשאמ רתוי םיבושח םימרוג םה ןוחטבו תונימא ,תימדת ,יפויו
םוסרפל םיכוזש - םיאלמ םייאנועמק םיגתומל דבלב ריחמ וחיטבהש םייטרפ םיגתוממ
םיגתומ :הילגנאב דועו .םיוולנ גתומ יכרעו הובג ריחמב ,םמצע ינפב םיגתומכ הכימתו
ירצומבש דועב ,ףסכב 16%-ו תומכב 24% לש חתנ םיספות הקיטלאוטה תיירוגטקב םייטרפ
80% םיספות םייטרפ םיגתומ בלח ירצומו טרוגויב) ףסכבו תומכב 36% אוה חתנה ןוזמ
חותיפ תועצמאב בלחה ינדעמו טרוגויה םוחתב המחלמ םיבישמ הילגנאב םינרציה .(קושהמ
.הלאה םירוטקסל גתומה םש תא םיחתומש םישדח םירצומ

ןתוא לדביש המ הזש הנומא ךות םייטרפ םיגתומ תוינכות תונובש ןוזמ תותשר שי ב"הראב
הפוריאמ תולודג ןוזמ תותשר - תפסונ תניינעמ המגמ .תוחוקלה תונמאנ קוזיחל םורתיו
תוינכות תא םשל ורידחי יאדוול בורקו ב"הראב םיטקרמרפוס תותשר לע טלתשהל ולחה
.ןהלש םייטרפה םיגתומה

םישדח קוויש יצורע תוחתפתה

.םייטרפה םיגתומה קושב לודיגל םימרות תוריכמ ינסחמו קנע תויונח ,תוחוקל ינודעומ
םיגתומ לש םה תוריכמה ללכמ 8.8% ב"הראב (mass merchandisers) קנעה תויונחב
תויונח תותשר לש ןורתיה .39%-ל ץפוק רועישה ,םילק תואקשמ לש הירוגטקב .םייטרפ
חיטבמש לודג היינק חוכו םייטרפ םיגתומ חותיפל רורב סרטניא ,תיצרא הסירפ :קנעה
.ךומנ ריחמב תוכיא

םיגתומ וטלב םיטקרמרפוסב רבעב םא .םישדח םימוחתל הדמתהב םיבחרתמ םייטרפ םיגתומ
לכב טעמכ םייטרפ םיגתומ אוצמ ל ןתינ םויכ ,םירומיש תואספוקו בלחה םוחתב םייטרפ
תונוכנל תמרות וזה המגמה .םילק תואקשמו םילותיח ,יפויו תואירב ירצומ ללוכ ,תוקלחמה
םינכומ םינכרצה ךכ ,הלוע תוכיאהש לככ .םייטרפ םיגתומ שוכרל םינכרצה דצמ תרבגומ
.רקי ןרצי-גתומ תמועל יטרפ גתומ תונקל רתוי

לכה תורמל בוט ןרצייה יגתומ בצמ

ךילהתב .םינרציל דובא בצמ הז ןיא ,םייטרפה םיגתומה דצמ םויאהו ליעל רומאה לכ תורמל
ינפמ םימייק ןרצי יגתומ .(brand name) ןרצייה גתומל הפדעה ןתונ ןכרצה היינקה
תא קודבל תורשפא וא ןמז םהל ןיא רשאכ תוכיא תחטבה םישרוד ןיידע םינכרצש
ונב םירכומה םיגתומה :קתו לש ןורתי שי brand name-ל .הריכמה תדוקנב תוביטנרטלאה
תחטבהו היזיוולטב םוסרפ תועצמאב תובר םינש ךשמב גתומ תויסכנו תוישיא ידממ םמצעל
וא תוחפ תרמצב םיגרדמ םינכרצש םיארמ Equitrend תרבח לש םירקחמ .תיבקיע תוכיא
םיגתומ 5 קר םיאצמנ םיליבומה םיגתומה 100 לש רקסב .הנש ידמ םיגתומ םתוא תא רתוי
.52-ה םוקמב קר גרודמ םהב ןושארהש (םייאנועמק) םייטרפ

.םתדמע תא םיקזחתמו רפתשמ הלכלכה בצמ רשאכ םוסרפ םיריבגמ םייצרא ןרצי יגתומ
תוכיאב ןרצי יגתומ שוכרל םירזוח ,םייטרפ םיגתומל ונפ םיבוט תוחפ םינמזבש םינכרצ
.הובג ריחמב ההובג

םינכרצ .םיירלופופ ןרצי יגתומ םדקלו רוכמל אלש םמצעל תושרהל םילוכי םניא םיאנועמק
.תרחא תשר/תונחל ורבעי - ובזכאתיו תונחב הלא םירצומ אוצמל םיפצמש

הלוכי תונחש םינימאמ םניא םיבר םינכרצ .םחוכ תא שילחמ םייטרפ םיגתומ לע רתי שגד
Sears, Roebuck & Co תשר וליפא .םימוחת הברה ךכ לכב הלועמ תוכיאב םירצומ קפסל
םיגתומ הרכמ תשרה .השקה ךרדב תאז הדמל ,הלש םייטרפה םיגתומה תוכזב המסרפתהש
הרבחה יחוורו ףרוע ונפה םינכרצה .םינבל םירצומו הדובע ילכ לש תוירוגטקב םג םייטרפ
םע ,"Sears Brand Central" יזכרמ הלש תויונחב הרבחה החתפ ,ףוסבל .השק ןפואב ועגפנ
.הלש םייטרפה םיגתומל ףסונב בחר ןווגימב םיליבומ ןרצי יגתומ תריכמל תובייוחמ

וליחתת לא - םייטרפ םיגתומ רובע םירציימ םכניא םא

רצייל תנמ לע םהלש תפדועה רוצייה תלוכי תא םימעפל םילצנמ םיעודי םיגתומ לש םינרצי
הזכ ןרצי ןמזה ךשמב .הנכס ןאכ שי רבדבש יותיפה תורמל .הנמזה יפל םייטרפ םיגתומ
.ויד קזח וניא ומצע ולש גתומה ןהב תוירוגטקב םג םייטרפ םיגתומ רוצייל תונמזה לבקי
תולעה תא םינחוב רשאכ ,תאזל רבעמ .ןרציה יגתומ לש היצזילבינק לש ךילהת שחרתהל לולע
התוחפ הזכ רוציי לש תויחוורה ,תילושה תולעה תא אלו םייטרפ םיגתומ רוציי לש תללוכה
,לק יכהש ןכיה רוכמל םיפידעמ תוריכמ ישנא :ןובשחב איבהל יאדכש תפסונ הדוקנ .הברהב
תוחוקל הלא .םיססובמ הדובע יסחי םתיא שי רבכש םימייק תוחוקל ,תורחא םילימב וא
היצזילבינק ,רבד לש ושורפ .חפטל ךירצש הלאכ וא םינטק תוחוקל אלו ןרציה גתומל םידבכ
יתש םע דדומתהל ץלאנש ןרציה לע םיישק םירעמ םייטרפ םיגתומ רוציי .ןרציה גתומ לש
קוש תיירוגטק תוסכל הז ןפואב תוסנמש תורבח שי .תויולעה הנבמב ןיטולחל תונוש תוכרעמ
תקפסאל םיאנועמקה דצמ םיצחל תחת ,תיגטרטסא הכובמב ןמצע תא תואצומ ךא ,המלש
.םיטקילפנוקב לפטל הסנמש הלהנה ןמז זובזבו ,םייחוור תוחפ םיחולשמ

?לארשיב המו

אל תשרה .יטרפ גתומ הרכמש לארשיב הנושארה התיה "פוא וק" תשר ,80-ה תונש עצמאב
תישארב ,רתוי רחואמ .שממ לש תימוסרפ הכימת ול הנתנ אלו טקייורפה םודיקב יד העיקשה
רידחהל החילצהו הלש םייטרפה םיגתומב שורדה תא עיקשהל תשרה הטילחה ,90-ה תונש
.םינכרצה תעדותל םתוא

גרבנירג תשרו ,ןכרצל ריבשמה ,םקש ,ןופצ פוא-וק ,קושרפיה ,לוחכה עובירה פוא וק םג
תיב ילכ תרדיס קווישב הלחה הנבו הנק סייא תשר ,1996 ףוסב .םייטרפ םיגתומ םע ואצי
תיברמב יטרפ גתומ םע תשרה הסנכנ ןכמ רחאל רצק ןמז .Kitchen ACE םשב הלשמ תיגתומ
.התוליעפ ימוחת

וחילצה אלו ןהלש םייטרפה םיגתומה םע תררחסמ החלצהל וכז אל םיטקרמרפוסה תותשר
.םיימואלניבה םיגתומב וא םיעודיה ןרציה יגתומב יתועמשמ ןפואב סוגנל

תשרה .הדנקמ אבוימה "סיו'צ טנדיזרפ" יטרפה גתומה וק תא החלצהב הרידחה גרבנירג תשר
תרכומ תשרה םויכ .המיעט תוינכותו תוריכמ םודיק ,תודחוימ תוגוצתב יטרפה גתומב תכמות
תרדחהב ןכ ינפל רבכ השעמל הלחה גרבנירג תשר ."סיו'צ טנדיזרפ" תרדסמ םירצומ תואמ
."םייל ןומל ןקירמא"ו "הלוק ןקירמא" ןוגכ םייטרפ םיגתומ

לש םירצומ וק הנשה הרידחה לסרפוש ,גרבנירג תשר תאביימש יטרפה גתומה תחלצה תובקעב
.טייר פוש אבוימה יטרפה גתומה

קפס אלל ומרת ,ימלועה קושל ילארשיה קושה תפישחו ץראב תויאנועמקה תותשרה תוחתפתה
קוזיחל אוה ףא "םרות" קשמה עלקנ וילא ןותימה .םייטרפ םיגתומ תרדחה לש המגמה קוזיחל
םייטרפ םיגתומ רצייל םיטוהל םניא םיימוקמ םינרצי ,ילארשיה קושה לדוג לשב .המגמה
תואבימ תותשרש הביסה וז .םייביטקרטא דימת םניא םיבוג םהש םיריחמהו ,תותשרה רובע
.ל"וחמ רוציי תונימזמ וא םייטרפ םיגתומ

םוכיסלו

םיגתומה תחימצ ךשמהל רורב סרטניא שי םיאנועמקל .לודגל ךישמי םייטרפה םיגתומה קוש
תא ספות ןיידע ןכרצה םאו הדמתהב הלוע םייטרפה םיגתומה תוכיא .םהלש םייטרפה
.תוריהמב הנתשמ הז בצמש ירה - ךומנ ריחמ תרומת תוכיא לע הרשפכ םייטרפה םיגתומה
םישפחמש הלאכל ,םהלש םייטרפה םיגתומל קושה תא חלפל וליחתי םיאנועמקש יופצ בורקב
.ןרציה גתומל יתוכיא ףילחת יטרפה גתומב םיאורש םירחאו ךומנ ריחמ

ךכבו ןרציה גתומל המודב יטרפה גתומה תא תומסרפמו תוזרוא תותשר ,םיבר םירקמב
םדקל תנמ לע יטרפה גתומב ושמתשי םיאנועמק ,דיתעב .םיינשה ןיב םילדבהה תא תושטשטמ
יגתומ אלא ןרצי יגתומ לש םייוקיח רתוי ויהי אל םייטרפ םיגתומ .דיגאתה תויגטרטסא תא
אלא ךומנ ריחמ םישיגדמש הלא םניא רתויב םיחילצמה םייטרפה םיגתומה .םיידוחיי "תיב"
.םינכרצה ברקב ההובג תוכיא תסיפת ססבל וליכשהש םייטרפ םיגתומ םתוא

הלא םיגתומ שרוד ןכרצה .תואנועמקב יזכרמ דיקפת שי ןיידע ןרציה גתומל ,תאז םע דחי
לע רומשל אוה םיאנועמקל רגתאה .םייטולוסבא םיחנומב הלודג יאנועמקל םהמ הסנכההו
םירצומ חתפל ךישמהל םינרציה לע .ןרצי יגתומ תמועל םייטרפ םיגתומ לש ןוכנ ןונימ
תינבנש הקזח תרוסמ לע תונבל ,קושב םינושאר תויהל ,םירחתמהמ םתוא ולדביש םיינשדח
רבעמ .תויונחב יביטקלס תוריכמ םודיק עצבלו ,םהלש ימוסרפה ןורתיה תא לצנל ,ןמז ךרואל
,ןכרצה יניעב םהלש םיגתומה לש תספתנה הרומתה לש שדחמ הכרעה עצבל םינרציה לע ,תאזל
תוליעפש םיאנועמקל ריכזהלו תונושה תוירוגטקב ןרציה גתומ דיקפת תא רשקתלו תוהזל
.המידק םיקסעה תא העינמש וז איה ,םייטרפה םיגתומה אלו ,ןרציה יגתומ

םראפ-רפוס לש יטרפה גתומה - Life

.Life :הלש יטרפה גתומה תא םראפ-רפוס הקישה ,1995-ב
:ויה ותקשהב תורטמה
םראפ-רפוס תשרל לודיב -
ההובג תויחוור -
תשרב םייביטקרטאה םיריחמה תימדת קוזיחל ילכ -
קפסה תמרב יגטרטסא ילכ -

."ההובג תויחוורבו םייביטקרטא םיריחמב ,םייתוכיא םירצומ קרו ךא" :גתומה תייגטרטסא
ןוצר תועיבש - "תוכיאל תוירחא" .תוכיאל םיהובג םינוירטירק :םייתוכיא םירצומ קרו ךא .1
.ףסכ תרזחה וא תחטבומ חוקלה
.םיעצבמב םימיהדמו - םוי םויב םייביטקרטא םיריחמ :םייתורחת ןכרצ יריחמ .2
.ההובג תויחוורה ,תשרה לש האלמ הטילשב אצמנ גתומהש ןוויכמ :ההובג תויחוור .3
Life ירצומ תא .הליבקמ תוכיאל עצוממהמ ךומנ ריחמ םע ההובג תוכיא :היה ןויערה
,ריינה ירצומו הקיטלאוטה תוקלחמב גתומה קשוה הליחת .םירזו םיילארשי םינרצי םירציימ
.םיילרנימ םימו תוקוניתל "ףייל יביב" ללוכ ,תוקלחמה תיברמב ותוא אוצמל ןתינ זאמו
הללכהו ףדמ יחטשב תופידע ,תוריכמ םודיק תועצמאב Life תא תמדקמ םראפ-רפוס
.תשרה ימוסרפב
םיספות 18 ,םכותמ .תונוש תוירוגטק 8-ב םירחתמה םירצומ 45-מ הלעמל ליכמ Life ,םויכ
ישילש וא ינש םוקמ םיספות םירחא םירצומ 11-ו םהלש הירוגטקב ןושארה םוקמה תא
.םהלש הירוגטקב

המשרנ תדחוימ החלצה .תונורחאה םייתנשב תוריכמב 225% לש םישרמ לודיג םשר Life
(יצחו רטיל) םיילרנימה םימה קושב םראפ-רפוס לש קושה חתנ .םיילרנימה םימה תוריכמב
640% -ב ולדג תשרב םיילרנימה םימה תוריכמ םויה דעו 1995-מ .17% -כ לע דמוע
לש םיילרנימה םימה תחלצה .Life לש ןה תשרב םיילרנימה םימה תוריכממ 94% .(םירטילב)
.תורחאה קווישה תותשרב םג םימ לש םייטרפ םיגתומ תרדחהל האיבה Life

היפרגוילביב

John Quelch and David Harding, "Brands Versus Private Labels: Fighting to Win",
Harvard Business Review, January-February 1996.
Carleen Hawn, "Gerneral Mills tests the limits", Forbes, April 6, 1998.
Sandra Ridley, "Brands versus own label what next?", Admap, March 1997.
Justin Sargent, "Own label: taking stock in 1997", Admap, March 1997.
"Own Label Food", Mintel, August 1996.

.יאנביר רב ןמואב - רזיוורפוס גנינלפ אוה בתוכה

:רוקמ
לארשיב םימסרפמה דוגיא תאצוה ,16-18 'מע ,220 'סמ ,98 תותוא