וידרה לש םירעוסה םילגה
לארשיב יטאריפה

רומיל לאיחי


(1)אובמ

.ולש תיעובשה הבישיל רודישה תושר לש להנמה דעווה סנכתה 1980 לירפא שדוח תישארב
םירודישה תייעב לע ,דיפל ףסוי ,זאד תושרה ל"כנמ עיבצה ,םיילאוטקא םיאשונב ןוידה דצב
דע היהנ" ,הלאה םירודישה דגנ םייקוח םידעצ טוקנת אל הלשממה םא יכ ריהזהו םייטאריפה
םתואב .(9.4.80 ,ץראה) "ןוישיר אלל תויטאריפ תונחת 50 תורדשמ הבש ,הילטיא ומכ הרהמ
הלעפש - ןתנ יבייא לש םולשה לוק - תחא תיטאריפ הנחת לש הירודיש לארשיב וטלקנ םימי
.הנידמה לש םיילאירוטירטה םימה תולובגל ץוחמ הטיישש הניפסמ

השממתהש קר אל ,רודישה תושר ל"כנמ עימשה התוא ,תיזחתהש הארנ רתוי רחואמ םינש 16
תנשב תליחתב .לארשיב םינומהה תרושקת תפמ לש תואיצמה לומ הריווחמ ףאש אלא ,האולמב
הגעב תונוכמ ןהש יפכ וא ,תויקוח אל וידר תונחת 51 תוחפל לארשיב ולעפ 1996
םינשה הנומשב ולעפש ,תויקוח אל תונחת לש המוד רפסמ .תויטאריפ תונחת :תלבוקמה
.ןתוליעפ תא םייתניב וקיספה ,(ךליאו 1990 תנשמ דחוימבו) תונורחאה

זכורמ עדימ אצמנב ןיאש ךכמ תעבונ ,ליעל הטקננש ,"תויקוח אל תונחת 51 תוחפל" הרדגהה
לע תודקפומה תויושרה ידיב וליפא .לארשיב םייטאריפה וידרה ירודיש לכ לע דעותמו
תוליעפה ףקיה לע האלמו תנכדועמ הנומת ןיא ,םייטאריפ םירודיש רסואה ,קוחה תפיכא
ףוסב ולעפש ,תונחתהמ שילשמ רתוי דגנ יכ ררבתה ,לשמל ,ךכ .רתאה ילג לעמ תיטאריפה
םידעצ ןדגנ וטקננ אל םג אליממו הרטשמל הנולת השגוה אל וליפא ,1996 תליחתבו 1995
,תונוש תויודע לעו םייקלח םיאצממ לע תכמסנה ,הרעשהל םיילגר שי ,ךכיפל .םירחא םייקוח
'סמ חולב אלמ טוריפ ואר) יחכונה רקחמה תרגסמב ורתואש ,תוליעפה תונחתה לע ףסונ יכ
(2).תוירוזיא-תוימוקמ ןלוכ ,תופסונ תובר תויטאריפ תונחת הנידמה יבחרב תולעופ (1

ראתמה יווק לע עיבצהל ,לארשיב םייטאריפה וידרה ירודיש תפמ תא טטרשל הסננ הז רמאמב
יבחרב תולעופה תויקוח אלה תונחתה לש תוליעפה יסופד תא ןייפאלו התוחתפתה לש
דחוימבו ,לארשיב יטאריפה רודישה דיתעל רשאב תוכרעה וגצוי םירבדה םוכיסב .הנידמה
.תוירוזאה וידרה תונחת תוליעפ תליחת רואל

תויטאריפה תונחתה תחימצל עקרה

יבחר לכב טעמכ םויכ םיעוטנ וישרושש ,לארשיב יטאריפה וידרה תעפותב ןודל ןויסינ לכ
םישחרתמה םיילכלכו םייתרושקת ,םייטילופ םיכילהתמ קתונמב תושעיהל לוכי וניא ,ץראה
וכרדב ,םרת םהמ דחא לכש ,תומר שמחב םימרוג ,ךכיפל ,תוהזל רשפא .תילארשיה הרבחב
:העפותה תוחתפתהל ,ולש

.םינומהה תרושקת םוחתב היצזילרטנצ-הדהו היצזילקולה ךילהת :וא ,תינבמ-תידסומה המרה .א
הגרדהב גגופתהו ךלה ,הכותב רודישה תפמו ,לארשיב תרושקתה תפמ לש יטסילרטנצה הנבמה
םיקחורמה םיבושיב תימוקמ תונותיע לש התחימצ םע הלחה ךילהתה לש ותישאר .םינשה ךשמב
הז ךילהת .(Caspi ,1986) הנידמה יבחר לכל םינומוקמה וטשפתה הגרדהב ךא ,ץראה זכרממ
םתוח םתישארב תוחפל ואשנש ,םילבכב היזיוולטה ירודיש תלעפה םע ,ותמצוע אולמב ,ךשמנ
לש תוטשפתהה סופדש ףא .תוירוזא וידר תונחת 16 תלעפה לע הטלחהה םעו ,קהבומ ימוקמ
וב שיש ירה ,תימוקמה תספדומה תונותיעה לש הז ל ההז וניא תוימוקמה-תויטאריפה תונחתה
סודרג לש ותרדגהכ ,"ילאירוטירטה םזילרולפה" ןדיע לש ףסונ יוטיב לע עיבצהל ידכ
רושימב םימוד םיכילהת םינומהה תרושקת םוחתב רוזיבה ףקשמ ,השעמל .(1988 ,סודרג)
.ילכלכה וא יטילופה

הריהמה החימצה תורמ ל .תויושרה לש "הכרה דיה" תוינידמ :וא ,תיטילופה המרה .ב
וידרה ,ךפיהל .ןדגנ "השק די" תויושרה וטקנ אל ,תויטאריפה וידרה תונחת לש תבחרנהו
הכימתל .תיטילופה תכרעמה לש הפיקע וא/ו היולג הכימתמ ,ותישארמ טעמכ ,הנהנ יטאריפה
לשממה תועורז לש תומאותמ תולועפ הלרטינ איה ,דחא דצמ .הלופכ העפשה התיה וז
איה - ינש דצמו (ךכל םישרדנה םיבאשמה תאצקה-יא ללוכ) תויטאריפה תונחתה לש ןלוסיחל
תופיקתב לועפל שיש ,"הנידמ תכמ" יטאריפה רודישב תוארל ןיא יכ הפיכאה תויושרל התתוא
.הלסחל ידכ תוליעיבו

תא תנייפאמה ,יטאריפה רודישה יפלכ הכרה דיה תוינידמל םירבסה השולש תוחפל םימייק
:םינורחאה םירושעב לארשיב לשממה

תא השילחהו יתרושקתה םזילרולפה תיילשא תא הריבגה תויטאריפה תונחתה תוליעפ *
לשממה תטילשב תאצמנה ,לארשיב רודישה תכרעמ לש היצלוגר-הדל תוירוביצה תועיבתה
.וחוקיפבו יזכרמה

רודישה לופונומ לש רתויב יתועמשמה םוחתה לע תומייאמכ וספתנ אל תויטאריפה תונחתה *
ינמויו תושדחה תורודהמ תועצמאב עצובש - יצרא ללכה יטילופה ךוויתה - יתכלממה
,םיילכלכו םיילועפת םיישק ללגב םג ילואו ,תואיצמה לש תחכופמ הייאר ךותמ .תושדחה
סכנכ ספתנה ,יטילופה ךוויתה םוחתל שולגל םהל לא יכ תויטאריפה תונחתה ילעב םג וניבה
ירודיב יפוא ילעב םינכתו הקיסומ רודישב וקפתסה םהו ,יתרושקתה דסממה לש ידעלב
.(1992 ,רומילו יפסכ) תושדח ירודישמ וענמנו

."דחא ףאל עירפמ אל םצעבש םרוג"כ ,תחוור הרדגה יפל ,וספתנ תויטאריפה תונחתה *
.הרומח הריבע וזה תוליעפב תוארל ןיאש ירה ,קוחה תרגסמב אלש תולעופ ןה םא ףאש ,ןאכמ
הנחת דגנ הפיקתו הריהמ הלועפ תויושרה וטקנ םהבש ,םידדובה םירקמב יכ ,ןכל ,אלפ ןיא
איה ךכל המגוד .םיינויח תרושקת ירדת ושביש הנחתה ירודיש רשאכ רבדה עריא ,תיטאריפ
םירדת םישבשמ הירודיש יכ ררבתהש ירחא ,ץראה ןופצב תיטאריפ הנחת לש תידיימה הריגסה
תומוד תולועפ .(רחא רדתב הירודיש תא רתוי רחואמ השדיחו הבש הנחתה) םיינויח םייאבצ
חוקיפה לדגמ ןיב תרושקתה ירדת תא ושביש הירודישש ,ביבא-לת רוזיאב הנחת דגנ וטקננ
תדובע תא השבישש הנחת דגנ ןכו (12.6.95 ,בירעמ) םיסוטמ ןיבל ןוירוג-ןב הפועתה למנב
.(5.7.85 ,בירעמ) הילצרהב הפועתה הדשב חוקיפה לדגמ

לככ .הייסולכואב תונוש תויוברת-תתו םירזגמ לש םיכרצל הנעמ :וא ,תיתרושקתה המרה .ג
וידרה תונחת ושקתה ךכ ,םיניזאמה להק לש םייתרושקתה םיכרצה ונווגתהו ורבגש
םיכרצ יבגל דחוימב טלב רבדה .ןהילע תונעל (ל"הצ ילגו לארשי לוק) תויתכלממה
תת לש םיכרצב וא ,ץראה זכרממ םיקחורמה םיבושייב דחוימבו ,םיהוזמ םיימוקמ םייתרושקת
,תיחרזמ הקיסומ יבבוח ומכ ,תיתרושקת הניחבמ תוחפוקמ וא תוגצוימ תת ןהש תוצובק
תונחת ןתויהב ,תויתכלממה תונחתה .םילאוסקסומוהו יברעה רזגמה ,תידרח-תיתד היסולכוא
ןהו חופיק לשו גוציי תת לש בצמה תא השעמל ורציש ןה ,הייסולכואה ללכל תונופה תויצרא
תא תונווכמ תויטאריפה תונחתהמ תובר יכ ,אופיא ,אלפ ןיא .ותוא וחיצנהש הלא םג
.הלאה םיחפוקמה םירזגמל ןהירודיש

תיוושכעה תיטילופה הריזב .םייתכלממה רודישה יתוריש תטרפה :וא ,תילכלכה המרה .ד
,(Gandy, 1988) ילכלכה קושה לש ותובישחבו וחוכב הנומאה תרבוג ברעמה תונידמב
,ילארשיה תרושקתה קוש יבגל ,וזה הסיפתה לש השומימ .לארשי יבגל םג םינוכנ םירבדהו
יטילופה דסממה דצמ חוקיפו תוסיו לש םישקונ םילבכב תובר םינש ךשמב תופל היהש
הסיפתה לש שומימה ינצינ .(1997 ,רומיל) יתוהמ ךפהמ תניחבב ךכיפל אוה ,הלשממהו
לש תיקלח הטרפהב םייוטיב תא ואצמ ,תרושקתה קושב תיתלשממה תוברועמה םוצמצב תלגודה
וא םילבכב היזיוולטה תלעפהב ,היזיוולטה לש ינשה ץורעה תמקה ידי לע רודישה יתוריש
,תסנכב ולעוה רבכש ,תועצהב - ליבקמבו תוירוזיאה וידרה תונחת תמקהל תונויכז ןתמב
ושקיבש ,םייטרפ םימזיל דדועמ םרוג תויהל ויה םייושע הלא םינצינ .רודישה תושר תטרפהל
יכ רעשל םוקמ שי .תורומתה ןדיע ףס לע אצמנה ,םינומהה תרושקת קושמ םיחתנ סוגנל
יכ םינימאמו ונימאה ,תויטאריפה תונחתה תא םיליעפמה ,םייטרפה םימזיה ןמ םידחא
תואיצמה יכו ,תינמז איה דבלב תוירוזא וידר תונחת 16-ל תונויכז תוצקהל הטלחהה
.רודיש תנחת ליעפהל שקביש ימ לכל תונוישיר ןתמ ידכ דע ,תפסונ היצלוגר-הדל םורגת
לבקתי רשאכו םא ןכש ,ידיתע ןורתי קינעהל תיקוח אלה תוליעפה היושע ,הזכ הרקמב
.ןויסינו םימסרפמ ,להק רבעשל-תיטאריפה הנחתל ויהי רבכ ,לחוימה ןוישירה

םימסרפמל תמוסרפ ץורע תחיתפ :ףסונ ילכלכ טביה םג םולג יטאריפה וידרה תוחתפתהב
םיכרצה לע התנעש םושמ קר אל תוריהמב החתפתה תימוקמה תספדומה תונותיעה .םיימוקמ
םינטק ,םיימוקמ םימסרפמ לש םיימוסרפה םיכרצה לע םג אלא ,םיארוקה לש םייתרושקתה
יבגל םג םימוד םירבדה .םהיבגל הליעי אל וא/ו הרקי התיה תיצראה תונותיעהש ,רקיעב
םינטק םיימוקמ םימסרפמ החלצהב תרשמה ,תמוסרפ ץורע רצי אוה .ימוקמה-יטאריפה וידרה
וידרה לש ויתורישב עייתסהל םילוכי םניאש ,(תודעסמ ,םידגב תויונח ,תורפסמ)
.יתכלממ-יצראה

תעפות תחירפ ירחא יעבט ךילהת ןיעמ יטאריפה וידרה תחימצב תוארל רשפא ,השעמל
תונחת ,ץראה יבחר לכב ,וחרפ םילבכב היזיוולטה תלעפהל םדוק .היזיוולטב תויטאריפה
ףנעהו ,העפותה לומ םינוא תורסח ובצינ תויושרה .תויטאריפ םילבכב-היזיוולט
,םילבכב היזיוולטה הלעפוהש רחאל םג ,םלוא .הערפה אלל גשגש הזה יתרושקת-ילכלכה
תעפות הלסחתנ אל ןיידע ,םילבכל ורבוח הנידמה תייסולכואמ םישילש ינשכ לש םהיתבו
1500-מ רתוי יכ ךכ לע עיבצמ 1993 תנשל הנידמה תרקבמ ח"וד .היזיוולטה-לש-םיטאריפה
תוליעפה ףקיה ךא ,הנש התואב ולעפ ןיידע םילבכב היזיוולט לש תויקוח יתלב תוכרעמ
םיבושייב ןיידע תמייק םילבכב-היזיוולט-לש-םיטאריפ לש תבחרנ תוליעפ .םצמוצמ היה ןדגנ
יא ומכ ,היזיוולטה-לש-םיטאריפה לש תילכלכה החלצהה .םילבכב היזיוולטל ורבוח םרטש
.וידר-לש-םיטאריפ תחירפל דודיעו למס תויהל ולכי ,םדגנ שממ לש תולועפ תטיקנ

ירוזיא וידר תלעפהל תויושרה לש תכשוממה תוכרעיהה :ףסונ רבסה ףיסוהל רשפא ךכל
תלעפה ידי לע תאז תושעלו רהמל ,וידרה תיישעתב בלתשהל ושקיבש ,םיקסע ישנא הדדוע
להק שוכרלו רודישב חכומ ןויסינ רובצל ידכ רבדה השענ םידחא םירקמב .תויטאריפ תונחת
.ירוזאה וידרל םיזרכמה םוסרפ תארקל "הינודנ"כ ,םיניזאמ

.רודיש דויצ תנקתה לש תיסחיה תוטשפהו ינכטה דויצה תלזוה :וא ,תיגולונכטה המרה .ה
דויצ תא וכפה ,םינורחאה םירושעה ינשב רקיעבו ,תוצאומה תויגולונכטה תויוחתפתהה
וידר תנחת תמקה .שיגנלו לוזל - לועפתל ךבוסמו השיכרל רקי רבעב היהש - רודישה
(3).הרקי אלו הטושפ ,תורופס םינש ךות ,התשענ תיטאריפ-תיטרפ

?תיטאריפ הנחת יהמ

הרדגה בייחמ ,וידרה תונחתל רשקהב רוביצבו תרושקתה יעצמאב חוורה ,"יטאריפ" חנומה
"טאריפ" יכ תעבוקה ,(1991) ןיווגניפ ןולימ לש הרדגהה תא ץמאנ ,ךכיפל .רתוי הרורב
."ןוישיר אלל לעפומהו ,תיטרפ תולעבב אצמנה ,וידר רדשמ" :ותועמשמ וידרה רודיש םוחתב

םימה םוחתב וא לארשי תנידמ לש החטש ךותב תולעופה וידרה תונחת לכש ,ןאכמ
לש הירוגטקב תוללכנ ,ןתלעפהל יקוח ןוישיר ןיא ןהילעב ידיב רשאו ,הלש םיילאירוטירטה
,תוניפס יבג לעמ תולעופה וידר תונחת םג וללכיי וז הירוגטקב .תויטאריפ תונחת
.לארשיב הייסולכואל ןהירודיש תא תונווכמהו ,םיילאירוטירטה םימל ץוחמ תוטיישמה

:םיקוח השולש לש הרורב הרפה ךות תויטאריפה תונחתה לכ תולעופ ,השעמל

םייקי אלו םדא םיקי אל" יכ ('א5 ףיעס) תעבוקה ,1972-ב"לשתה יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ *
םוקמ לכב יטוחלא ףרגלטל רישכמ םייקי אלו ליעפי אלו ןיקתי אלו ,יטוחלא ףרגלט תנחת
."הלשממה תאמ ןוישיר יפל אלא ,לארשיב םימושרה סיט ילכב וא טיש ילכב וא לארשיב
רודישל םירישכמ תועצמאב תרושקת לש הטיש" ושוריפ "יטוחלא ףרגלט" יכ תעבוק םג הדוקפה
תא רבחמה לית תרזעב אלש ,למשח תותוא ידי לע תורחא תורושקת וא תועידי לש הטילקל וא
ילב יטוחלא ףרגלט תנחת םייקמ וא םיקמש" ימל יברמה שנועה ."הטילקהו רודישה תודוקנ
הנש לש רסאמ אוה "ןוישיר ילב יטוחלא ףרגלטל רישכמ םייקמ וא ליעפמ ,ןיקתמ וא ,ןוישיר
.םישדח םילקש ףלא 67 לש סנק וא

םיקי אל" יכ ('א23 ףיעס) עבוקה ,(1990) ן"שתה וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוח *
אל ,םדא
ףיעס ." הצעומה תאמ ןויכז ךכל לביק ןכ םא אלא םירודיש םייקי אלו ,רודיש תנחת ליעפי
תושרה קוח .תוירוזא וידר תונחת תלעפהל תונויכז קינעת הצעומה יכ עבוק קוחל (ב)27
אלל רודיש תנחת ליעפמ וא םיקמש ימל יברמה שנועה תא עבוק םג וידרו היזיוולטל היינשה
.םישדח םילקש ףלא 280-ו ןוילימ ינש לש יפסכ סנק וא םינש שולש רסאמ :ןויכז

ןתי אלו קזב תולועפ םדא עצבי אל" יכ ('א2 ףיעס) עבוקה ,1982-ב"משתה קזבה קוח *
יתוריש" חנומה תועמשמ ."הז קוח יפל ךכל ןוישיר רשה תאמ לביק ןכ םא אלא קזב יתוריש
תורוצ ,בתכ ,תותוא ,םינמיס לש הטילק וא הרבעה ,רודיש" :(1 ףיעס) קוחה יפל ,איה "קזב
תויטנגמורטקלא תוכרעמ וא תיטפוא תכרעמ ,טוחלא ,לית תועצמאב ,עדימ וא תולוק ,תויתוזח
63,500 לש סנק וא םינש שולש רסאמ אוה קוחה לע רבועש ימל יברמה שנועה ."תורחא
.םילקש

לע תומייאמכ וספתנ אל תויטאריפה וידרה תונחתש ךכל רתויב םיטלובה םייוטיבה דחא
אוה ,הזה לופונומב יטילופה דסממה תטילש לע םג אליממו ,יתכלממה רודישה לופונומ
רש חינה 1972 תנשב דועש ףא .םיה ןמ םייטאריפ םירודיש דגנ תשרופמ הקיקח רדעיהב
,םייטאריפ םירודיש דגנ קוח תעצה תסנכה לש הנחלוש לע ,סרפ ןועמש ,זאד תרושקתה
ירה ,(High Sea Broadcasting) םיילאירוטירטה םימל ץוחמ תוטיישמה תוניפסב םרוקמש
המודב ,קוחה תעצהל עקרה .הנושאר האירקל האבוה אל ףא איהו העצהה תא האיפקה הלשממה
היזיוולט ירודיש תגהנה ינפמ ששחה היה ,הפוריא-ברעמ תונידמ ידי לע הצמואש וזל
תויטילופ תוביסמ" םלוא .םולשה לוק לש םילעבהו ליעפמה ,ןתנ יבייא ידי לע םייטאריפ
אשונב תופיחד הלשממה התאר אל ומצעמ עווגי ןתנ יבייא לש םולשה לוקש החנה ךותמו
תורחואמ תוצלמה החד ףא יטילופה דסממה .(13.10.76 ,ץראה) "העצהה תא האיפקה ןכלו
,שרופמ קוח קקוחל ךוניחהו םיטפשמה ירשל ועיצהש ,יפוריאה רודישה תירב ישאר לש רתוי
,בירעמ) םיילאירוטירטה םימל ץוחמ םירודיש םללכב ,םייטאריפ םירודיש רוסאיש
.(24.9.76

ןה וידר ירודיש ןה) םיהמ םירודיש דגנ קוחה תקיקח יאב יכ ,הז רשקהב ,ןייצל יואר
) היצקינומוקלטל ימואלניבה ןוגראה לש הנמאה תא לארשי הרפה (היזיוולט ירודיש
תורבח לכ תא תבייחמהו ,המותח איה הילעש ,(International Telecommunication Union
.הלאכ םייטאריפ םירודיש דגנ םיקוח קקוחל ןוגראה

ןוקית סנכוה 1982 תנשב ירה ,םיה ןמ םייטאריפ םירודיש דגנ דרפנ קוח לארשיב ןיאש ףא
,תאז םע ."םיה ןמ םירודיש" רסואה (1972-ב"לשת שדח חסונ) יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל
םדא םיקי אל" :עבוק וזה הדוקפב ('א)5 ףיעס .היזיוולט ירודישל קרו ךא סחייתמ ןוקיתה
,יטוחלא ףרגלטל רישכמ םייקי אלו ליעפי אלו ןיקתי אלו ,יטוחלא ףרגלט תנחת םייקי אלו
תאמ ןוישיר יפל אלא ,לארשיב םימושרה סיט ילכב וא טיש ילכב וא לארשיב םוקמ לכב
ליעפמ ,ןיקתמ אוהש וילע עדוי אוהש ימל םדא רוזעי אל" יכ עבוק ('ב)5 ףיעס ."הלשממה
ילכש ןיב .לארשיב רוביצל רקיעב םידעוימה היזיוולט ירודישל הנחת טיש ילכב םייקמ וא
המ םירידגמ הנשמה יפיעס ."םהל ץוחמ אצמנש ןיבו לארשי לש ןיפוחה ימימב אצמנ טישה
הניגנ ,בתכה ןמ אלש רוביד ,האירק תוברל ,טישה ילכ לע רודישב תופתתשה :"הרזע" איה
וא וטלקוהש היזיוולט ירודיש תקפסה ;רומאכ רודיש םשל הטלקהב תופתתשה וא ,קחשמו
הטלקה יטרס ,עונלוק יטרס ,םיטילקת תקפסה תובר ל ,טישה ילכ לע אלש שארמ ומלוצ
,תושדח תקפה ;המעטמ וא הנחתה תנמזה יפ לע הריצי תביתכ ;םיילוקרואו םיילוק םייטנגמ
םירודיש רשפאל דעונש קסע לוהינ ;םדעב םולשת וא ,הנחתל תמוסרפ ירידשת וא תועידי
טישה ילכ לא םדא-ינב תעסה ;טישה ילכב שומיש םשל םיכרצמ תקפסה ;הל רוזעל וא הנחתהמ
תינכט הרזע ;התווצל וא הנחתל תוסחייתמה תולועפ ןומימ ;ונממ וא וילא ןיבוט תלבוהו
,הילעב וא הליעפמ ,הנחתה ןיב ךווית ;םנוקית וא תינכמה םתלעפה וא טישה ילכל וא הנחתל
תקסעה ;תמוסרפב םיניינועמה וא תמוסרפב םיקסועה םישנא וא תועידי וא תושדח יקפס ןיבל
וא הקיזחמ וא הילעב וא הנחתה ליעפמ לש גוציי ;טישה ילכ תווצב וא הנחתה תווצב םדא
.הרזעכ ורדגוהש תולועפה עוציבל ומשב ךווית

םייטאריפ היזיוולט ירודישל קרו ךא סחייתמ יטוחלאה ףרגלטה תדוקפב ןוקיתה יכ הדבועה
לע תדמלמ ,םיימואל-ןיב םימב תוטיישמה תוניפסב םרוקמש וידר ירודישמ םלעתמו ,םיה ןמ
וידר תנחת תלעפהש דועב .רודישה יעצמא ינש יפלכ יטילופה דסממה לש ילאיצנרפידה סחיה
המצוע ברו רישי םויאכ הספתנ תיטאריפ היזיוולט תלעפה ירה ,םויאכ הספתנ אל תיטאריפ
.יטילופה דסממה לש הרישי הטילשב התיהש ,תיתכלממה היזיוולטה לש דיחיה ץורעה לע
תא השכר ,ל"וחמו לארשימ ,םיקסע ישנא לש הצובק רשאכ דרחנ יטילופה דסממה ,םנמאו
םייטאריפ היזיוולט ירודיש התועצמאב רדשל ידכ ,רז לגד תחת הגילפהש ,הילדוא הניפסה
ךרד לכב לועפל" ודרשמ ישארל הרוה ףא ,רודירא םרוי ,זאד תרושקתה רש .בחרה רוביצל
םג ופתוש הז אשונב תויוצעייתהב .(6.4.81 ,בירעמ) "םייטאריפה םירודישה תעינמל תירשפא
,םיינויסינ םירודישב הנחתה הלחה 1981 לירפאב .ץוחה דרשמו ןוחטיבה תכרעמ יגיצנ
רוסאל דעונש ,יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל ןוקית הלשממה הרשיא םימי שדוחמ תוחפ ךותבו
ךותב .(1981 רבמבונב) תסנכה ידי לע רשוא ןוקיתהו ,םיה ןמ םייטאריפ היזיוולט ירודיש
הינתנ ןיבש רוזאב קר וטלקנ הירודישש - תיטאריפה הנחתה לש הליעפמ עידוה רצק ןמז
םוקמב ,תיבב תבשל בוט רתויש הנקסמל יתעגה ,הנומתהמ תאצל יתטלחה" יכ - דודשאל
.התוליעפ תא הקיספה תיטאריפה הנחתה ,ןכאו .(11.1.82 ,בירעמ) "רהוסה תיבב תויהל

לע םינקתומ םירדשמה רשאכו ,םיה ןמ םייטאריפ וידר ירודיש דגנ תשרופמ הקיקח רדעיהב
ירה ,אליממ .תילילפ הריבע הווהמ רודישה ןיא ,לארשיב המושר הנניאש הניפס לש הנופיס
ימ ,םיתוריש הל קפסמש ימ םג והומכו .ןיירבע תקזחב ונניא וזכ הניפסל "הרזע" קינעמש ימ
עיסמש ימ ףאו לקלקתנש ינכטה דויצה תא ןקתמש ימ ףאו ,תומוסרפ ירידשת רובעב םלשמש
לש םולשה לוק ,םנמאו .םיילאירוטירטה םימל ץוחמ תטיישמה הניפסל םינייאורמ וא דויצ
תוחפל ,הטייש רודישה תניפסש םושמ תאז ,תיטאריפ הנחתכ ,ךכיפל ,ספתנ אל ןתנ יבייא
תונחתה ינפב םג ,השעמל ,ךרדה הצרפנ ךכב (4).םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ,ימשר ןפואב
.תורחאה תויטאריפה

דחוימבו ,תויטאריפ תונחת דגנ ,תונוטלשה דצמ ,חוקיפ תלעפהל םיקומינ השולש תוחפל שי
:תוירוזא וידר תונחת לש ןתוליעפ ,קוח יפל ,הרתוה ובש ,שדחה ןדיעב

.םהב שומישה תא בתנתש תנווכמ דיב ךרוצ שי ,רודיש ירדת לש לבגומה רפסמה ללגב .א
.הבינג תניחבב ךכיפל אוה ,ימואל באשמכ םירדגומה ,רודיש ירדתב השרומ אל שומיש

הנידמה רצואל תומלשמ ,קוח יפ לע ןתינש ןויכז חוכמ תולעופה ,תוירוזאה וידרה תונחת .ב
יפסכ דספה םרגנ ךכיפלו תאז תושוע ןניא תויטאריפה תונחתה .ןהיתוסנכה לע םיגולמת
.הנידמל

רודיש ןמז תריכמב ןרוקמש תוסנכה לע קרו ךא תוססבתמ תוירחסמה תויטאריפה תונחתה .ג
ןויכז חוכמ תולעופה ,תונורחאב תעגופ תוירוזאה תונחתה םע תירחסמה תורחתה .םימסרפמל
.תילכלכה ןתוביצי תא רערעל הלולעו ,(5)םיגולמת ימולשתב תובייוחמו

לארשיב תויטאריפה וידרה תונחת לש הירוטסיהה

המקוהש ,הנושארה תיטאריפה וידרה תנחת לע תואדווב עיבצהל םויכ לוכיש ימ שי םא קפס
תנידמב רודישה יעצמא תודלות לע יתטישו ףיקמ ירוטסיה רקחמ לש ונורסח .לארשיב הלעפו
תכייש םירצויה תוכזש רשפא ,תאז םע .יטאריפה וידרה םוחתב םג ,ךכיפל ,טלוב לארשי
תונשב דוע הפיח לוק תיטאריפה הנחתה תא םיקהש ,הפיח תייריע שאר םימיל ,לארוג היראל
.(1995 ראוני ,יביטקפסרפ) םישימחה

לעמ ,ליעפה ןתנ יבייא רשאכ ,1973 תנשב םשרית יטאריפה וידרה תוחתפתהב ןויצ תדוקנ
רושעב הפוריא ברעמב דואמ חוור ןתנ לעפ ויפ לעש סופדה .םולשה לוק תנחת תא ,הניפס
,םיימואל-ןיב םימב וטיישש ,תוניפסמ ורדיש תויטאריפ וידר תונחת תורשע רשאכ ,םדוקה
תוניפס .םירודישה ונווכ ןהילאש ,תונידמה לש םיילאירוטירטה םימה םוחתל ץוחמ רמולכ
,תוטלובה תונחתה ןיבו ,(Chapman, ,1992) היבנידנקסב ולעפוה תונושארה םיטאריפה
םינשה ןיב קרמנדב לעפש) רוקרמ וידר :תא תונמל רשפא ,הפוקת התואב ולעפש
דרונ וידר ,(1962 ,היגלב) ןפרווטנא וידר ,(1961) ינדה ירחסמה וידרה ,(1962-1958
תירחסמה רודישה תרבח ,(1966-1962 ,הידווש) דיס וידר ,(1962-1960 ,הידווש)
ולעפש תונחת רפסמ ןכו (1974-1960 ,דנלוה) הקינורו וידר ,(1961 ,דנלוה) תילרטינה
,דנלוה טעמל) 1962-ב הפוריא-ברעמ תונידמ לכב הרשואש ,ההזו תמאותמ הקיקח .הינטירבב
וא High Sea Broadcasting) םיה ןמ םירודיש לע הרסא ,(1974-ב קר קוחה תא הצמיאש
.הלוכ הפוריאב העפותה הלסוח רצק ןמז ךותבו (Off Shore ירודיש

ןתנ יבייא לש ותוליעפש דע ,תובר םינש דוע ופלח ירה ,המוד הקיקח הצמיא אל לארשיש ףא
ידי לע םיטאריפ תונחת רפסמ ולעפוה 80-ה תונש תישארב רבכ ,םנמא .יוקיחב התכז
.תונוטלשה ידי לע תוריהמב הקספוה הלא לש ןתוליעפ ךא ,וידר יבבוח

הלחה ,תוירחסמ תונחת לש דחוימבו ,לארשיב יטאריפה וידרה תיישעת לש הלודגה החירפה
וידר תונחת וצצ תורופס םינש ךותב .90-ה תונש לש הנושארה תיצחמבו 80-ה תונש יהלשב
ףתושמה הנכמה .ןופצבש הנומש תירק דעו םורדבש תליאמ ,ץראה יבחר לכב טעמכ תויטאריפ
טוריפ) תוימוקמ-תוירוזא תונחת ןלוכש ךכב אוה ,(7 ץורעו םולשה לוק טעמל) ןלוכל
.(הז רמאמ ףוסב ,1 חולב לארשיב תויטאריפה תונחתה רוזיפו

תונחת 51 תוחפל לארשיב ולעפ 1996 תישארבו 1995 יהלשב יכ דמלמ רומאה חולב ןויע
דגנ .הרטשמל תונולת תרושקתה דרשמ שיגה וללה תונחתה ןיבמ 32 דגנ .תויטאריפ וידר
לע .וידרו היזיוולטל היינשה תושרה ידי לע הנולת הרטשמל השגוה תופסונ תונחת שמח
דרשמלו הרטשמל תופתושמ תוטישפ ועצוב ףא ,תונולת ושגוה ןדגנש ,תונחתה ןיבמ 24
תונחתה ושדיח םירקמה לכב טעמכ .רחא רודיש דויצו םירדשמ ומרחוה ןכלהמבש ,תרושקתה
תונחת 19 דגנ .ןהלש רודישה דויצ תמרחה רחאל רצק ןמז ןתוליעפ תא תויטאריפה
.הרטשמל תחא הנולת אל ףא השגוה אל ,יחכונה רקחמה תרגסמב ורתואש ,תורחא תויטאריפ

דוע התוליעפב הלחה ןהיניב הקיתווה .(FM) םא-ףא ירדתב תורדשמ תויטאריפה תונחתה לכ
.תיחכונה הנשה ךלהמב רדשל ולחה רתויב תוריעצה וליאו ,1972 תנשב

תויושרה לש דיה תלזא :וא ,"בנגל תארוק הצריפ"

שי ,לארשיב יטאריפה וידרה תיישעת תוחתפתהל ומרת רשאו ליעל ורקסנש םימרוגה ןיב
.הזה ךילהתב עירכמ לקשמ ול היהש ,דחא םרוג לע דחוימב םירבדה תא ביחרהל םוקמ
תונחתה יפלכ תויושרה לש - דיה תלזוא ,אמש וא - הכרה דיה תוינידמל איה הנווכה
.תויטאריפה

תיתשתה תא החינהש קר אל ,תוינידמ רדעיה לע רקיעב הדיעהש ,הכרה דיה תוניידמ
יבחר לכב תויטאריפ וידר תונחת לש ,תערפומ יתלב טעמכ וא ,תערפומ יתלב תוליעפל
תיטילופה תכרעמה :םיבר םיפתוש ויה וזה תוינידמל .השעמל התוא הדדוע ףא אלא ,הנידמה
הקקוח אלש) תקקוחמה תושרה ;(תויטאריפ תונחתב ,ןיפיקעב וא תורישי ,רומאכ ,הכמתש)
חוקיפ ינונגנמ הרצי אלש) תעצבמה תושרה ;(םיה ןמ תורדשמה תויטאריפ תונחת דגנ םיקוח
הרזגש) תיטופישה תושרהו (םתלועפל םישורדה םיבאשמה תא הביצקה אלו םיליעי הפיכאו
המירזהש ,תילכלכה תכרעמה תא ףיסוהל שי הלא לא .(וידר יניירבע לע םילק םישנוע
.ןתוליעפל שורדה ןצמחה תא ןהל הקינעה ךכבו ,תובר תויטאריפ תונחתל תומוסרפ

,יטוחלאה חוקיפה תדיחי .יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ עוציב לע דקפומה אוה תרושקתה דרשמ
ףטוש ןפואב תוקחתהל הסנמ ,תרושקתה דרשמב יטנגמורטקלא םורטקפס ףגאמ קלח הווהמה
.הרטשמל הנולת תרסמנ ,וזכ הנחת לש היתובקע לע הלוע איה רשאכו ,תויטאריפ תונחת ירחא
,הרטשמה ישנאו תרושקתה דרשמ יחקפ לש תופתושמ תוטישפ ועצוב םג םיבר םירקמב
יטאריפה וידרהש ףא .תויטאריפה תונחתה לש רחא רודיש דויצו םירדשמ ומרחוה ןכלהמבש
בקעמהו חוקיפה יעצמא ,הנידמה יבחר לכב תורוזפ היתוחולשש ,תגשגשמ היישעתל ךפה
לש הלוסיחל איבהל ידכ םהב ןיאו ,רתויב םילבגומ םה תרושקתה דרשמ תושרל םידמועה
חוקיפה תקלחמל" :תרושקתה דרשמ ל"כנמ לש וירבדב אוצמל רשפא ךכל תודע .וזה היישעתה
,רשק ירישכמ ףלא 400-מ רתוי לע חקפל הכירצ איהו ,דבלב םיעובק םינקת ינש שי
תועידי) "עגנל וכפהש ,תויטאריפה וידרה תונחתו ירוזיא וידר תונחת ,םייראלולס םינופלט
לש הפיכאהו חוקיפה ןונגנמש ,אופיא ,איה תענמנ יתלבה האצותה .(31.3.95 ,תונורחא
(6).העפותה םע ,םימייקה םיאנתב ,התואנ הרוצב דדומתהל לגוסמ ונניא תרושקתה דרשמ

ךשמהש ירה ,תרושקתה דרשמ ידי לע םישענ תויטאריפה תונחתה ירחא בקעמהו חוקיפהש ףא
ובש הרקמ לכב תימשר הנולת תשגומ הילאש ,הרטשמה לש הידיב דקפומ הפיכאה ךילהת
תאלמ מ הנניא הרטשמה יכ ןעוט ומצע תרושקתה דרשמ .תיטאריפ הנחת לש התוליעפ הלגתמ
המישאה ,6.6.95-ב המעטמ המסרופש ,תונותיעל העדוהב .הזה םוחתב תואיכ הדיקפת תא
לש םתלועפ תקספהב ךורכה לכב הדיקפת תא תעצבמ הניא לארשי תרטשמ" יכ תרושקתה תרש
יניירבע תא האיבמ הניאו םדא חוכבו םיפסכב תכסוח הרטשמה" יכ ,"יטאריפ וידר יליעפמ
."םושיא יבתכ םישגומ אל הרטשמה לש הדי תלזא תובקעב" יכו "םשנוע לע יטאריפה וידרה
םישורדה םיבאשמה הרטשמה ידיב ןיא יכ םיריכב הרטשמ יניצק םידומ תוימשר אל תוחישב
ונל ןיאש יפכ" ,תרושקתה דרשמ לש תונולתה לכב ליעיו ףוחד ,אלמ לופיט קינעהל ידכ
,התלעוה ףא םיוסמ בלשב יכ ,ןייוצי ."םיחרזאה לש תונולתה לכב תוליעיב לפטל םילכ
תיישעת לש הלוסיחב לפטתש ,תדחוימ הדיחי הרטשמב םיקהל העצה ,תויושרה ןיב םינוידב
(7).םייפסכ םיבאשמ רדעיהמ הזנגנ העצהה ךא ,יטאריפה וידרה

יכ ,תודמלמ ןהש המוד הרטשמה דגנ תרושקתה דרשמ לש תויולגהו תופירחה תומשאהה
תותתואמ ןה ,ךכב .הכלהכ ןדיקפת תא תועצבמ ןניא קוחה תפיכא לע תודקפומה תויושרה
.ןתלועפ ךשמהב לוספ השעמל ןיא יכ תויטאריפה תונחתל

םישנוע עבוק קוחהש ףא .תיטפשמה תכרעמה ןמ םג תונחתה יליעפמ םילבקמ המוד תותיא
לע לעופב ורזגנש םישנועה ירה ,ןוישיר אלל וידר תנחת ליעפמש ימל םירומח םייברמ
םניא לארשיב ןוטלשהו קוחה תכרעמ יכ םדמלל םייושע ,ןידל ודמעוהש ,תונחת יליעפמ
ןידה יוצימ תא הקידצמה תיקוח אל תוליעפ הב םיאור םניאו םתוליעפמ ,השעמל ,םיגייתסמ
.םידבכ םישנוע תלטהו

םישנועה ירה ,םידבכ תוסנק ןכו םיכשוממ רסאמ ישנוע תלטה םירשפאמ םינושה םיקוחהש ףא
לע .קוחב םיעובקה םייברמה םישנועהמ הברהב םילק ויה תויטרפ תונחת יליעפמ לע ורזגנש
רבוטקוא שדוח דע םייתסנ םניינעב יטפשמה לופיטהש ,םיניירבעה 21 ןיבמ דחא אל ףא
סנק רזגנ דחא הרקמב קר .םידבכ םניא םייפסכה תוסנקה םג .לעופב רסאמ רזגנ ,1995
םימכתסמה ,דואמ םיכומנ םייפסכ תוסנק ולטוה םירחא םירקמבו םילקש 15,000 לש יפסכ
.םילקש לש תודדוב תואמב

םילקה םישנועה רקיעבו יטאריפה וידרה יניירבע דגנ תויטפשמה תועיבתב יטיאה לופיטה
ןוטלשהו קוחה תכרעמ יכ יטאריפה וידרה יליעפמל קהבומ תותיא ,אופיא ,תווהל םייושע
תא הקידצמה תיקוח אל תוליעפ הב םיאור םניאו םתוליעפמ ,השעמל ,םיגייתסמ םניא לארשיב
.םידבכ םישנוע תלטהו ןידה יוצימ

תיטילופה תכרעמה תכימת

הניא םתוליעפ יכ תויטאריפה תונחתה ילעבל תותתואמ טופישהו הפיכאה תוכרעמ קר אל
תכרעמה ןמ םינורחאה םילבקמ ,רתוי לודג ףא ילואו ,המוד דודיע .הרומח הריבעכ תספתנ
.תיטילופה

לוקב ורדושש תוינכתב םיעובק םיחרוא ויה תורחא תויטילופ תויומדו תסנכ ירבח ,םירש
תויטאריפ תונחת קר אל ךא .7 ץורע לש וילג לעמ םויה דע םיחראתמ םהש יפכ ,םולשה
םירבדה .תיטילופה תכרעמה תרכהב וכז םיילאירוטירטה םימל ץוחמ ימשר ןפואב תורדשמה
םישיאו םירש .הנידמה תולובג ךותב תולעופה תויטאריפ וידר תונחת יבגל םג םירומא
.ןהב םינייאורמ וא תונושה תויטאריפה תונחתב עבק ךרד םיחראתמ םירחא םייטילופ

:ךכ לע תודמלמ תואבה תודעותמה תואמגודה

הפיחב 1 וידר תנחתב תבש לילב העובק תינכות התיה ,ענצמ םרמע ,הפיח תייריע שארל *
בוט הז םע יח ינא" :ךכל ורבסה .(ירוזאה וידרל םיזרכמה םוסרפ ברע התלועפ תא הקיספהש)
ויה תרחא ירה ,תונוטלשה תמכסהב לבא ,םייתניב ,יושיר ילב דבוע הזה וידרה .דואמ
תוינכט תויעב ללגב יושיר ילב םילעופש םיקסע תורשע הפיחב שי .ותוא םירגוס
םיבשותה םע תוחישל הזה ץורעה תא לצנא אלש ינויגה אל .הזה וידרה םג ךכ .תויטרקורויבו
.(16.4.94 ,ץראה) "ילש

.(19.12.94 ,בירעמ) גרבדנז ידומ תסנכה רבח היה 1 וידר תנחתב םיעובקה םישיגמה דחא *

עבש-ראבב םורדה לוק תנחת ינפלואב עובש ידמ חראתה ,רגר קחצי ,עבש-ראב תייריע שאר *
.(28.12.94 ,בירעמ) םיניזאמה תולאש לע הנעו

תיטאריפה וידרה תנחתב ולשמ תינכות התיה ,ןצינ ריאמ ,ןויצל-ןושאר תייריע שארל *
.(1994 רבמטפס ,סופמק) םיניזאמה םע חחושל גהנ התרגסמבש ,תינושאר תימוקמה

תיטאריפה וידרה תנחת לוהינב הפתוש תוידרפס תובישי ישארו םינבר לש תדחוימ הדעו *
.(14.8.95 ,ריעה לכ) ירזינב המלש כ"ח ןייאור וז הנחתב .םילשוריב תמאה לוק

לש תשדוחמה התלעפהל תומורת סויגל ,םילשוריב ךרענש ,סנכב ףתתשה ףסוי הידבוע ברה *
.(12.4.95 ,בירעמ) םרחוה הלש רודישה דויצו תויושרה ידי לע הרגסנש ,2000 וידר תנחת

ירודיש לע קר רסא ,1981-ב לבקתנש ,יטוחלאה ףרגלטה תדוקפל ןוקיתהש הדבועה םג
דסממה לש ותכימת לע תדמלמ ,וידר ירודיש לע אל ךא ,םיה ןמ םייטאריפ היזיוולט
"ןתנ יבייא לש םולשה לוקב עוגפל ,הארנכ ,הצר אל קקוחמה" ןכש ,יטילופה וידרב יטילופה
הדי תא תיללכה תורדתסהה הנתנ דציכ ןיבהל םג רשפא ,ךכ .(8.12.81 ,תונורחא תועידי)
.םולשה לוק םע ףותישב ,1991 ראורבפב ךרענש ,דחוימ םירודיש עצבמל

תונחתל םוסרפ יביצקת בתנל וססיה אל םינוש רוביצ תודסומו הלשממ ידרשמ :ןכ לע רתי
.הלא תונחת לש ןתוליעפל ישעמ רשכה ונתנ ךכב .קוחל דוגינב ולעפ וללהש ףא ,תויטאריפה
,ריוואה ליח לש סיסבב לעופה יאבצ ףוג אוהש ,ריוואה ליח ןואיזומ איה ךכל תטלוב המגוד
ןהכ ןר כ"ח לש היינפ תובקעב קר .7 ץורעב ,םולשתב ,ורדוש ולש תמוסרפה ירידשת רשא
םירידשתה םוסרפ תא קיספהל ןואיזומל הארוה הנתינ ,ןוחטיבה רשו הלשממה שארל (צ"רמ)
.(29.5.95 ,תונורחא תועידי) הז ץורעב

תויטאריפ תונחת לש ןויפיאו ןוימ

ןיימל ןויסינה תא הקידצמ תויקוח אל וידר תונחת תורשע תולעופו ולעפ לארשיבש הדבועה
:םהמ השולש לע עיבצנו ,גוויסלו ןוימל םינוש הדימ ינק שי .ןגווסלו ןתוא

ןהירודיש תא ץיפהל תוסנמה ,תויצרא ללכ ןה תונחתה םאה ,רמולכ .ינכט-יפרגואיג טביה
הרזגל לבגומ ןהלש רודישה חווטש ,תוימוקמ תונחת ןה וא ,ץראה יבחר לכב
,השעמל .7 ץורע :דבלב תחא תיטאריפ הנחת םויכ תינמנ ןושארה גוסה םע .תירוזיא-תימוקמ
,קיתווה 7 ץורע ,דחאה :םינוש םילהקל םינופה ,םידרפנ םיצורע ינשב וזה הנחתה תרדשמ
גוסל .1995-ב לועפל לחהש ,('ב7 ץורע) ינרותה ץורעה - ינשהו ,1989 תנשב רדשל לחהש
הקיספהו 1973 תנשב ןתנ יבייא ידי לע הלעפוהש ,םולשה לוק תנחת םג תכייש התיה הזה
,לארשיב תולעופה תויטאריפה תונחתה ראש לכ תונמנ ינשה גוסה םע .1994-ב הירודיש תא
.תונורחאה םינשב הב ולעפש וא

רודיש-חווט תולעב ןה תוירוזא-תוימוקמה תויטאריפה תונחתה לכ טעמכש םידמלמ םיאצממה
תוביסמ ןה תוינכט תוביסמ ןה תעבונ וזה תולבגומה .רתויב לבגומ ףא םיתעלו ,לבגומ
ילעב םה ,תויטאריפה תונחתה ידי לע םילעפומה ,םירדשמה לכ טעמכ .תויטסיגול-תוילכלכ
.ולש הטילקה תוכיא יבגל ומכ רודישה חווט יבגל תועמשמ ךכל שי .רתויב הנטק המצוע
םירדשמ ושכרנ אל ךכיפלו ,תירעזמ תיפסכ העקשהב ומקוה תויטאריפה תונחתהמ תובר
תאזכ העקשה התשענ אל םירקמה ןמ קלחב תוחפל יכ חינהל שי .יואר רזע דויצ וא םימלוה
,דויצה תסיפתלו תיתרטשמ הטישפ לש תורשפאל םיעדומ םתויהב :םיישעמ םילוקיש ךותמ םג
רצק תויהל לולע וב שומישהש ,דויצ תשיכרב םיבר םיבאשמ עיקשהל אל םילעבה ופידעה
.םימי

:תויטאריפ תונחת לש םיגוס ינש ,הללכהב ,ןייפאל רשפא הז הדימ הנק יפ לע .ילכלכ טביה
לכל קסעכ תוארל רשפא ןושארה גוסה ןמ תונחתה תא .תוירחסמ אל תונחתו תוירחסמ תונחת
רשפא ינשה גוסה ןמ תונחתה תא .חוור לש םילוקישמ תולעפומ ןתויהב תונייפואמ ןהו ,רבד
,תויתריצי לש ימצע יוטיבל ץורע תשמשמה ,ביבחת תונחת ,תחאה :תוצובק תת יתשל קלחל
.םיינויער םירסמ תרבעה איה ןמויק תילכתש ,תוינויער תונחת - היינשהו

ל הנופה תרושקת יעצמא לש המקהלו השיכרל תוביסה תחא יכ ןייצל יואר הז רשקהב
יוניכב םג תרכומ וזה העפותה .םילעבה םינהנ ונממש ,יתרבחה לומגתב הרוקמ ,םינומה
הל םגש חינהל שיו ,(Carveth ,1992) "Media Glamour" וא ,"תרושקתה יעצמא לש רהוזה"
.ןתלעפה לעו תויטאריפה תונחתהמ תצקמ לש ןתמקה לע הטלחהב לקשמ היה

.םיקהבומ םייקסע םילוקיש ךותמ םקוה תונחתה לש עירכמה בורה יכ רעשל רשפא ,הללכהב
הלאה תונחתה ןמ תחא לכ .תומוסרפה אוה הז גוסמ תונחתה ילעב לש ידעלבה הסנכהה רוקמ
םימסרפמב ןרוקמ תומוסרפה בור .תומוסרפ סייגל הסנמה ,קוויש ינכוס לש ךרעמ הליעפמ
יחתנב םג תוכזל הייוכיס םירבוג ךכ ,רתוי הבר החלצהל הכוז הנחתהש לככ ךא ,םיימוקמ
תא םסרפל ריהמ ןוזמ לש תיצרא תשר הגהנ ,המגודל ,ךכ .םייצרא םימסרפמ לש םוסרפ
,ןורשה ילג תנחתב תמוסרפ ירידשת תועצמאב םג ןורשה רוזאב הלש תוימוקמה תודעסמה
תמוסרפ ירידשתמ התנהנ ,ןויצל ןושארב הלעפש ,תינושאר וידרה תנחת םג .הילצרהב הלעפש
.ןוזמה ימוחתב רקיעב ,םילודג םייצרא םימסרפמ לש

לש םינוש םיסופד םג ץמאל תוסנמ ןה ,חוור לש םילוקישמ תולעפומ תוירחסמה תונחתהש ףא
ירוביצ חוקיפ תחת תואצמנה תויטרפ תונחתב ףאו ירוביצה רודישב םילבוקמה ,תוריש ןתמ
.(הינטירבב תויטרפ וידר תונחת וא לארשיב ירוזאה וידרה תונחת ומכ)

ךרדב) הלאה םיצורעה .םיניזאמה להקל רשק יצורע תחיתפ ידי לע ,ראשה ןיב ,השענ רבדה
רוסמל ,םינודיחבו תויורחתב ףתתשהל םיניזאמל םירשפאמ (יח רודישב ןופלט תוחישב ללכ
ודה רשקה יצורע תחיתפ .םויה רדס לע םידמועה םיאשונב םתעד תא עימשהל וא םיש"ד
,יקוחה ירחסמה רודישה לשו ירוביצה רודישה לש םיטלובה םינייפאמה ןמ איהש ,םיינוויכ
לע ,רמול רשפא .ימוקמה יתרבחה םקרמב תיטאריפה הנחתה לש התזיחא תא קימעהל הדעונ
רבדה דמלמ ךכ ,היניזאמ םע הלש ירטיס ודה רשקה תא הקימעמ תיטאריפ הנחתש לככ יכ ,ןכ
.תימוקמה תיתרבחה הפמב התומקמתה לעו הדוסימ לע

ומקוה אלש ,תויטאריפ תונחת לש ןמויק לע םג עיבצהל רשפא תוירחסמה תונחתל ליבקמב
,םיריעצ וא רעונ ינב ידי לע ומקוה ןבור .הסנכה תורוקמ ןהל ןיא ףאו חוור תורטמל
ןרידגהל רשפא ךכיפלו ,ללמב םג ךא הקיסומב רקיעב ,ישיא יוטיב ץורע ושפיחש
יכ רעשל םוקמ שי ,אשונב טרופמו םלש עדימ ףסאנ םרט יכ ףא (8).םיאביבחת-לש-תונחתכ
רודישה דויצ לש ךומנה ריחמה .םיאביבחת-םיטאריפ לש תובר תונחת תולעופ ץראה יבחרב
רתויב לבגומ רודיש חווט תולעב ,תונטק םיבבוח תונחת תונבל רעונה ינב לע םויכ לקמ
רודישה דויצו רדשמה תשיכרמ דבל) תואצוהב הכורכ הניא םג וזכ הנחת תלעפה .ןליעפהלו
תוטלק) הקיסומה תוירפסב םיעייתסמ ףא םהו םיליעפמה םג םה םילעבהש םושמ ,(הוולנה
ןניא הז גוסמ תונחתש הדבועה :ןכ לע רתי .םהירבח לש וא ,םהלש תויטרפה (םירוטילקתו
רקיעב תורדשמ ןה) םצמוצמ אוה ןהלש רודישה תועש רפסמש וא ,העובק תורידתב תורדשמ
.ןדגנ םייקוח םידעצ תטיקנ לע םג אליממו ןרותיא לע השקמ ,(הלילה וא ברעה תועשב

םושמ ןהירודישב תואורה ,תוינויער תונחת םג תולעופו ולעפ םיאביבחת-לש-תונחת דצב
.(1991-1990 םינשב ןד שוגב הלעפש) קוריה לגה תנחת איה ךכל תטלוב המגוד .תוחילש
.םיכרדה תונואתב המחלמה התיה ,םיריעצ ינש ידי לע המקוהש ,הנחתה לש ינויערה רסמה
ורבעש רחאל הז אשונל םתרהל וטילחה יכ וריבסה ,הקינורטקלאב עדי ילעב ,הנחתה יליעפמ
תוירחסמ תורטמל אלש המקוהש ,הנחת לש תפסונ המגוד .(27.9.91 ,בירעמ) םיכרד תונואת
הלחהש ,הנחתה .הלופעב לעופה ,ןד וידר איה (תירחסמ הנחתל רתוי רחואמ הכפה יכ םא)
איה .םילבחמ ידיב חצרנש ,רטוש לש םייחל ותרבח ידי לע המקוה ,1993 רבוטקואב לועפל
,ורכזל ריש ונרביחש ךכב ליחתה רופיסה" :הלא םילימב הנחתה תא םיקהל התטלחה תא הקמינ
,רמשמה לע) "ומש תא חיצנתש הנחת חותפל ונטלחה ןכל .תרושקתה יעצמאב לבקתה אלש
.(17.1.94

קוויש ךרעמ שי וז הנחתלש ףא .7 ץורע תא וזה הירוגיטקל ךיישל רשפא תומיוס מ תוניחבמ
מ אלו ינויער אוה המויקל סיסבה ירה ,תמוסרפ ירידשתמ תובר תוסנכהמ תינהנ איהו ,ליעפ
תמאה לוק תנחת ומכ ,תוידרח-תויתד תונחת םג ךיישל רשפא וזה הירוגיטקל .ירחס
תובישי ישארו םינבר לש תינחור הדעו .1995 יאמ שדוחב רדשל הלחהש ,םילשוריב
.ףסוי הידבוע ברה לש וירבד הב םירדושמ תבש יאצומ ידמו ,הנחתה לוהינל הפתוש תוידרפס
.(18.8.95 ,ריעה לכ) "הבישי וז ,וידר אל הז" תמאה לוק יכ ריבסה ףא הנחתה להנמ

ינכת הדימ הנק יפ לע ןנייפאלו תויטאריפה תונחתה תא ןיימל ןויסינה .ינכות טביה
תויטאריפה תונחתה בורש םושמ ,תאז .תירבה-תוצראב םיגוהנה םיסופדה לע ,רקיעב ,ססבתי
לארשיב יטאריפה וידרה תיישעת ןיב ןוימד שי ךכיפלו ,תוירחסמ תונחתכ ומקוה לארשיב
,1989) ילכלכ קסעכ ,התישאר מ טעמכ ,הדסונש תירבה-תוצראב וידרה תיישעת ןיבל
.(O'donnell et al.

תירבה-תוצראב חוורה סופדה תא וצמיא תויטאריפה תונחתה תיברמ יכ רמול רשפא הללכהב
יפל םירדשימ חול" לש (לארשיב ירוביצה רודישב םגו הפוריאב םג לבוקמ אוה יכ םא)
תונב (ללמ וא הקיסומ) תוינכות לע תססובמה ,תירוזחמ תוילגעמ ןיעמ תיינב ךות ,"ןועשה
.(Head et al. ,1984) הלש תולפכמ וא ,תחא העש

םינשה תצורמב .(Dominick ,1993) וידר תונחת 11,000-מ רתוי םויכ תולעופ תירבה-תוצראב
לע תונושה תונחתה תא גווסל תעייסמה ,םיינשמו םיישאר ,תפעוסמ םינוימ תכרעמ החתפתה
וידרב רתויב םיחיכשה םיסופדה תא ההזנ יחכונה ןוידה ךרוצל .ןהלש רודישה יסופד יפ
:לארשיב יטאריפה וידרה ידי לע םג וצמואש תירבה תוצראב ירחסמה

,ססובמ הזה סופדה .(MOR יוניכב םג רכומה ,Middle of the Road) "ךרדה עצמא" סופד *
תונחת .הלק תינרדומ פופ תקיסומ םע תרכומו הקיתו פופ תקיסומ לש בוליש לע ,ורקיעב
יעטק םג וב בלשל תוברמ ,הזה סופדה תא וצמיאש ,תירבה-תוצראב תובר תוירחסמ
ריעצה להקל הצירק םע םייניבה ליגב להקל םידעוימ םירודישה .היגלאטסונ-לש-הקיסומ
.המוד סופד ,השעמ ל ,תוליעפמ לארשיב תויטאריפה תונחתהמ תובר .רתוי

לשו תינתא הקיסומ לש רודישב תודקמתמ הז גוסמ תונחת .(Ethnic Format) ינתאה סופדה *
םירוחשה ןה ןהיניב תוטלובהש ,תונחבומו תורדגומ תוינתא תוצובקל תודעוימה ללמ תוינכת
תונופ ,הז סופד וצמיאש ,לארשיב תויטאריפה תונחתה .(Whetmore ,1993) םינאפסיהה וא
תוברמ "ךרדה עצמא" סופד תא וצמיאש תונחתה םג ירה ,תאז םע .חרזמה תודע יאצויל רקיעב
.תינוכית-םי וא תיחרזמ הקיסומ רדשל

ידי לע תונייפואמה ,תירבה-תוצראב תונחתה תיברמ .(Religious Format) יתדה סופדה *
תויתדה תונחתה םג .תוירחסמ אל ןהו ירצונה רזגימה ידי לע תולעפומ ,הזה טמרופה
,הדח הניא ומדוק ןיבל הז סופד ןיב הנחבהה .חוור לש המגמ ךותמ תולעופ ןניא לארשיב
יאצוי רמולכ ,רדגומ ינתא רזגמל ןהירודיש תא תונווכמה תויתד תונחת שיש םושמ
.חרזמה-תודע

םיריש רדשל הבריהש ,7 ץורע איה ולש תילארשיה הליבקמה .ירטנאקה תקיסומ סופד *
.םיילארשי

רודישה תפ מ לע יטאריפה וידרה תעפשה

לע העפשה ,ןהל שיו ,התיה יכ תדמלמ לארשיב יטאריפה וידרה תונחת לש ןתלועפ תניחב
:םיירקיע םימוחת העבראב תוחפל תטלוב וז העפשה .תילארשיה וידרה תיישעת

וידרה לש תיוויסאמה תוחתפתהל דע .חוור-תייצטניירוא לש םיינבמ םיסופד תקיצי .א
לארשיב וידרה תונחת לכ טעמכ ויה ,90-ה תונש תישארבו 80-ה תונש יהלשב ,יטאריפה
הפוריאב ירוביצה רודישב לבוקמה סופדה יפ לע ולעפש ,הלא תונחת .תירוביצ תולעבב
,יפסכ) תוריש לש היצטניירוא חוכמ תוענומ ויה ,טרפב (יס.יב.יבה) הינטירבבו ללכב
זא דע לבוקמ היהש ,ץופנו שדח סופד לש וחותיפל ואיבה תויטאריפה תונחתה .(1995
,רמולכ .חוורה תייצטניירוא חוכמ תוענומה תונחת לש סופד :דבלב תספדומה תונותיעב
,השעמל .חוורה אוה ןתוליעפל ירקיעה עינמהו ילכלכ אוה ןתמקהל סיסבהש תוירחסמ תונחת
םוחתב חוור-תייצטניירוא לש ינבמה סופדה חותיפב תוצולחה ויה תויטאריפה וידרה תונחת
םירקמה ינשב - תוירוזאה וידרה תונחת תחיתפו היזיוולטב ינשה ץורעה תמקה .רודישה
.הז סופד ודסימ קר - םייטרפ םינייכז ידי לע םילעפומה םיירוביצ םיצורעב רבודמ

,הפוריא ברעמב ומכ לארשיב ,תויטאריפה וידרה תונחת .םישדח םיינכת םיסופד חותיפ .ב
תויתכלממה תונחתל םג הרהמ דע םכרד תא ואצמש ,םישדח םיינופוידר םיסופד חותיפל ומרת
.תודסוממהו

,ןתנ יבייא לש םולשה לוק ,רומאכ ,התיה לארשיב הרדישש הנושארה תיטאריפה וידרה תנחת
,לארשי לוק ,יתכלממה וידרה תא ולטלט השדחה הנחתה ירדשימ .1973-ב לועפל הלחהש
תונחתב בשונה גוסה ןמ ,הלילק חור ץראל האביי השדחה הנחתה .תיטסילופונומה ותוננאשמ
היה תיטאריפה הנחתה לש שדחה ןונגסה םג .הקיסומ רודישב קר תוחמתמה ,תויברעמ רודיש
לש תשרומה ירפ ,לארשי לוק לש יתרוסמהו "רתפוכמה" ,ידילוסה ןונגסהמ קהבומב הנוש
.אובל הרחיא אל לארשי לוק לש הבוגתה .(1992 ,רומילו יפסכ) יטירבה רודישה תוריש
הנחתה ירודישב רבוג ןיינע תולגל ולחהש ,םיריעצה םיניזאמה תא דבאל אלש ידכ
.םולשה לוק לש לילקה יפואה תא הצמיא רשא ,'ג תשר תא לארשי לוק םיקה ,תיטאריפה
וידר תנחת לש התוליעפל הבוגתב פופ תקיסומל דחוימ ץורע תמקה לש ,המוד הנומת
תוריש ישנאש ףא .הינטירבב 60-ה תונשב העריא ,הקיסומ לש הזכ גוסב התחמתהש ,תיטאריפ
ןהירודיש ןיבל דחוימה וידרה ץורע תמקה ןיב רשקה תא םיללוש (יס.יב.יב) יטירבה רודישה
דסממל םרגש אוה ינוציחה ץחלה קר יכ םינעוטה םירקוח שי ירה ,תויטאריפ תונחת לש
םג התיה המוד העפשה .(Champman ,1992) שדח רודיש סופד חתפלו המזוי תולגל ירודישה
םיטמרופה ןונערל תיטאריפה הנחתה המרת הז הרקמב םג .1989-ב לועפל לחהש ,7 ץורעל
לע ודמיל הנזאהה ירקסש רחאל .לארשי לוק לש תדסוממהו הקיתווה הנחתב םיירודישה
,םיילארשי םיריש רודישב התחמתה רשא - השדחה תיטאריפה תשרל הנזאהב תדמתמ היילע
וללה םיילקיסומה םימרזה תא טילבהל לארשי לוק לחה - תילארשי הקיסומו םיידיסח םיריש
.(1992 ,רומילו יפסכ) וירודישב

תונחתהמ תצקמ לש ןתוססבתה יכ הללכהב רמול רשפא ,אשונב ףיקמ רקחמ ךרענ םרטש ףא
- תויתכלממה תונחתה יתש לע ינוציח ץחל םרוג התיה ,זכרמה רוזיאב דחוימבו ,תויטאריפה
ןמ ומכ ,תויטאריפה תונחתה לש ןתוליעפמ ומלעתה אל תונחתה יתש .ל"הצ ילגו לארשי לוק
תומיוסמ תוניחבמ .(םידסוממ וא םירידס ויה אל הלאה םיבושמהש ףא) ןהירודיש לע םיבושמה
םיכרצ והוז ותועצמאבש ,"סומקל ריינ" ןיעמכ ושמיש תויטאריפה תונחתהש רמול ףא רשפא
.תיוושכעהו הלקה הקיסומה םוחתב דחוימבו ,להקה לש םייתרושקת

וידרה תונחתב יעוצקמה םדאה חוכ סויג יסופד .ריעצ םדא חוכ לש רגאמ חותיפ .ג
ךרדב ,ויתורושל סייג לארשי לוק .םייטטס ףאו םיחישק ,םינשה לכ ךשמב ,ויה תוירוביצה
םירדש ורישכה רשאו ,ותרגסמבו ומעטמ וכרענש ,םידחוימה םיסרוקה ירגוב תא קר ,ללכ
יסרוק ירגוב ןיבמ הלש שדחה םדאה חוכ בור תא הסייג תיאבצה רודישה תנחת .םיכרועו
.הבוח תורישב םילייח ופתתשה םהבש ,םידחוימ הרשכה

סויגל םישדח םיסופד חתפל ןהילעב תא הצליא תויטאריפ וידר תונחת תורשע לש ןתחיתפ
ךא ,םיבאשמה תולד ללגב רקיעב .וידר ישנא לש תושדח תודותע רישכהל - השעמלו ,םדא חוכ
לע תויטאריפה תונחתה ורתיו ,ןתוליעפ תויערא ללגב וא ןמוימ הארוה-חוכ רדעיה ללגב םג
םיכרוע ,םיבתכ ,םירדש - םיריעצ תוחוכל וקינעה תאז תחתו ,םידסוממ הרשכה ילולסמ
הרשכה אלל טעמכ וא תמדקומ הרשכה אלל ,תיתרושקתה היישעב תוסנתהל תונמדזה - םיקיפמו
תונחתה ירגוב .דבלב יטאריפה וידרה תא תריש אל יעוצקמ םדא חוכ לש שדחה רגאמה .וזכ
לועפל ולחהש ,תוירוזאה וידרה תונחתב וא תוירוביצה וידרה תותשרב וטלקנ תויטאריפה
לודיג תוממח תמקהב קר אל התיה ,יטאריפה וידרה לש המורתהש ,ןאכמ .1995 רבמטפסב
תועינה תרבגהב םג ומכ יעוצקמ םדא חוכ סויגל םישדח םיסופד תריציב םג אלא ,םירדשל
.תונושה וידרה תונחת ןיב

החרפש ,יטאריפה וידרה תיישעתל .תוידומיל וידר תונחת תמקהל הפיקע המורת .ד
וידר תונחת תמקהל הפיקע המורת םג התיה ,90-ה תונש לש הנושארה תיצחמב לארשיב
תללכמ :םהיניבו - םינוש םייכוניח תודסומב ומקוהש ,הלאכ תונחת .ץראה יבחרב תוידומיל
ותוסחב תולעופ - דועו ןולוחב תיגולונכטה הללכמה ,ביבא לתב להנימל הללכמה ,בגנה רעש
שיא תכרדהב םיטנדוטס ידי לע תולעפומה ,תוידומילה תונחתה ןמ תחא לכ .לארשי לוק לש
תונחתה לש ןתמקהב יתכלממה וידרה לש הכימתה .לבגומ רוזאל תרדשמ ,לארשי לוק
דצמ ול היופצה תורחתה רואל ,ודמעמ תא קזחל המגמ ךותמ התשענ ןתוליעפבו תוידומילה
קר אל הנכסה תא ואר לארשי לוקו רודישה תושרש רשפא ,תאז םע .תוירוזאה וידרה תונחת
תונחתה לש ןתמקהב עייסל וטילחה ןכ לעו תויטאריפה תונחתב םג אלא ,ירוזאה וידרב
,דחי םג תויטאריפהו תוירוזאה תונחתל ימוקמ הנעמ ןיעמ ושמשי הלאש ידכ ,תוידומילה
.םייצראהו םייתכלממה םיצורעה לש םקוזיחל ומרתי רבד לש ופוסבו ןחוכ תא ושילחי

רהמ לכ לכ תומי אל יטאריפה וידרה :וא ,םוכיס

וידרה לש וציק תא ,תילכלכ הניחבמ ססובמהו יקוחה ,ירוזאה וידרה ןדיע רשבמ םאה
םאה ?ןתיא ילכלכ סיסב לע םירקמה בורב ןעשנ ונניא רשאו קוחל דוגינב לעופה ,יטאריפה
?םילבכב-היזיוולטה לש םיטאריפה ומלענש יפכ ,רתאה ילג לעמ וידרה-לש-םיטאריפה ומלעיי
ינפב תדמוע ,80-ה תונש ףוסב חורפל הלחהש ,יטאריפה וידרה תיישעת םאה - רוציקב
?הלוסיח

חטבלו ,תומ ל דמוע ונניא יטאריפה וידרה :תיעמשמ דח איה יחכונה רקחמה יאצמממ הנקסמה
,יגולונכט ,ילכלכ ,יטילופ :םימרוג השימח םידמוע וזה הנקסמה סיסבב .בורקה ןמזב אל
.ינכתו יפרגואיג

תונחת תוצבושמ יטאריפה רודישה תפמבש הדבועה .יטילופה םרוגה
ילילפה םוחתב הנניא הייגוסה יכ תדמל מ ,7 ץורע ןשארבו ,תויטילופ-תוינויער
שדוחב ,7 ץורע לש םירדשמה תמרחה תובקעב תופירחה תויטילופה תובוגתה .דבלב
ןיטולחל קתשל ןויסינ השעיי םא תויופצה תובוגתה לע דמלל תויושע ,1995 ילוי
תא הנחתה השדיח בוש המרחהה רחאל עובשכ ,םנמאו .הז ץורע לש וירודיש תא
.הירודיש
.1

ילעבלו ,דחא דצמ קוחה תויושרל :לופכ ןמס תניחבב איה 7 ץורע לש תערפומ אלה תוליעפה
ןיא ,תחא תיקוח אל הנחת לש התוליעפ תרתומ דוע לכ ,ןכש .ינש דצמ תויטאריפה תונחתה
.תורחא תויקוח אל תונחת יפלכ הריגסו השינע ידעצ טוקנל הקדצה וא/ו םוקמ

ךכב תימשר קמונת 7 ץורע דגנ תויקוח תולועפ טוקנל אלש הטלחה םא :ןכ לע רתי
תווהל רבדה יושע ,םיילאירוטירטה םימ ל ץוח מ תטיישמה הניפסמ םיעצבתמ םירודישהש
תא וקיתעיו טיש ילכ ושכרי םה ,רמולכ .הז ץורע לש וכרדב תכלל םייטרפ םימזיל ץירמת
,וריהבה רבכ תויטאריפ תונחת שולש תוחפל ,ןכאו .םיה לא השביה ןמ רודישה ידקומ
.טיש ילכ שוכרל ןתנווכב יכ ,םינורחאה םישדוחב

תיישעת לש הלוסיח לע ,ןוילעה יתלשממה גרדב ,תפרוג הטלחה לבקתת אל דוע לכש ,ןאכמ
וקוליסל איבהל ידכ ,תרחא וא וז הנחת דגנ ,םיידרופס םידעצב היהי אל ,יטאריפה וידרה
.לארשיב רודישה ףונמ יטאריפה וידרה לש

ןדרי םע םולשה םכסה תמיתח תובקעב ,םייטילופ-ואיגה םייונישה יכ ,ןייצל יואר הז רשקהב
רודישה םוחתב השדח תויתייעב םבוחב םינמוט ,תיאניתשלפה תושרה םע םימכסהה עוציבו
,תימורדה ריעב תיטאריפ הנחת ונמזב ליעפהש ,יתליא םזי עידוה רבכ ,לשמל ,ךכ .יטאריפה
ברע) לארשיל םינווכמ ויהי הירודישש ,וידר תנחת הבקע תינדריה ריעב ליעפהל ותנווכב יכ
,תיניתשלפה תושרה ידיל ןורמושו הדוהי יחטש בור תרבעה ,ףסונב .(25.3.95 ,תליאב ברע
תוסנל םייושע םייטרפ םימזי ,ןכש .יטאריפה וידרל שדח תוליעפ רכ רוציל איה ףא הלולע
ווהיו לארשיב תידוהיה הייסולכואל ורדשיש ,תויטרפ תונחת הימונוטואה יחטשב םיקהל
.תויקוחה תוירוזאה תונחתל הרישי תורחת

שי ,תוירחסמה-תויטאריפה תונחתה תוליעפ לע םיילכלכ םינותנ ןיאש ףא .ילכלכה םרוגה
,הלאכ תונחת לש םילעבה םא קפס .תויחוורל ועיגהש הלאכ ןהיניב שי יכ רעשל םוקמ
תולקב רתוול ותואיי ,תונוטלשה דצמ ןיע-תמלעה ךותו קוחל ץוחמ לועפל ולגרתהש
.םהלש הסנכהה רוקמ לע תוריהמבו

םע "רבכעו לותח יקחשמ"ב ,תונורחאה םינשב ,םילגרומ רבכ תויטאריפה תונחתה ילעבמ םיבר
תא ףאו הנחתה םש תא ,םינפלואה םוקימ תא תעל תעמ ףילחהל םיגהונ םתצקמ .קוחה תויושר
רודישה דויצ םרחוה רשאכ םג .םהמ קומחלו חוקיפה ימרוג תא תועטהל ידכ ,רודישה רדת
רתאמ ןתוליעפ תא תוריהמב ושדיח תובר תויטאריפ תונחתו ,עיתרהל ידכ ךכב היה אל
דיתעב ריבגהל וסני תויושרה םא םג יכ ,אופא ,רעשל ןתינ .יפולח רודיש דויצבו רודיש
.םהיקסע תא לסחל הלא ורהמי אל ,וידרה-יניירבע דגנ הפיכאה תולועפ תא בורקה

רועזימל ואיבהש ,רודישה םוחתב תוצאומה תויגולונכטה תויוחתפתהה .יגולונכטה םרוגה
,תיטאריפ הנחת םיקהל שקבמש ימל דואמ תועייסמ ,וריחמב תיתועמשמ הלזוהלו רודישה דויצ
םיעובק םינפלואב ךרוצ דוע ןיא היגולונכטה ישודיח תוכזב .לבגומ רודיש חווט תלעב
םינמיס שי ,רודיש דויצ לש ןוישיר אלל אובי לע רוסיאה תורמל .לועפתלו המקהל םירקיו
לארשיב שי ,דועו תאז .הזה רוסיאה תא ףוקעל תובר םיכרד תומייק יכ ךכ לע םידמלמה
ידיב םיעייסמ הלא לכ .םינטק םירדשמ לש תימצע היינב רשפאמה ,בחרנ ינכט עדי םויכ
לש ךומנה ריחמה רשאכ דחוימבו תוירחסמ תויטאריפ תונחת ליעפהל םישקבמה םייטרפ םימזי
.תויושרה ידי לע הזה דויצה םרחוי רשאכו םא ,ילכלכה ןוכיסה תא םצמצמ רודישה דויצ

,םיירחסמ םימזיל קר אל עייסל םייושע בחרנה ינכטה עדיהו ךומנה וריחמ ,דויצה רועזימ
קסיד-טקפמוק רישכמ לכ ובש ןדיעב .םיבבוח תונחת ליעפהל ושקביש ,םיאביבחתל םג אלא
.טעמכ תירשפא יתלבל חוקיפה תמישמ תכפוה ,רודיש דויצכ םג שמשל לוכי יתיב

16 לש ןתלעפה תא רשאל וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה תטלחה .יפרגואיגה םרוגה
אלל ,השעמל ,ורתווי הנידמה יבחרב םיבר םירוזא יכ תדמלמ ,תוירוזא-תוימוקמ וידר תונחת
םילשורי ,(תחא תיתד הנחתו תויללכ תונחת יתש ולעפוי ובש) ןד שוג טעמל ."םהלש" הנחת
ץראה ירוזאמ דחא לכב לעפת (תונחת יתש) ןורשהו (תונחת יתש) תוירקהו הפיח ,(תונחת יתש)
.דבלב תחא וידר תנחת

רוזא לכ תא תרשל תחא הנחת תלגוסמ םאה :תואבה תולאשה תוררועתמ הטלחהה תובקעב
ראבב תמקוממה תירוזאה הנחתה יכ תג תירקו ןולקשא יבשות ושוחי םאה ?בגנהו םורדה
תלפש רוזא תויסולכוא לכ תא תרשל ידכ תחא הנחתב יד םאה ?"םהלש" הנחתה םג איה ,עבש
,תחא הנחת םאה ?ןיעידומ השדחה ריעהו תובוחר ,ןויצל ןושאר תא וכותב ללוכה ,הדוה י
,תימוקמ הנחת תניחבב איה ןלוגה תמרו יברעמה לילגה ,ןוילעה לילגה לכל תרדשמה
?לודג הכ רוזא לש םיבשות ברקב תוכייש תשוחת ררועל תלגוסמה

םיילכלכ םילוקיש לע ךמסנש) תוירוזאה תונחתהמ תובר לש יפרגואיגה ךוישהש ,ןאכמ
ןניא ולא תונחתש השגרהה תא םירוזאה תייסולכואמ םילודג םיקלחל תתל לולע ,(םיפורצ
.ימוקמה םקרמב תונגועמה ,תוימוקמ תויטאריפ תונחת לש ןתחימצל יעבט רכ תווהלו םהלש
תא שרשל וסני הלאו ,תובר תוירוזא וידר תונחת ומקוי ץראה זכרמבש דועב :תורחא םילימב
תוירוזאה תונחתה לש ןרפסמ היהי הירפירפה ירוזאב אקוודש ירה ,תויטאריפה תונחתה
.תושדח תויטאריפ תונחתל לודיג רכ ,רומאכ ,תווהל לולע רבדהו ,רתויב םצמוצמ

ועבקנש םיללכה ומכ ,תוירוזאה וידרה תונחת לש רודישה ירוזא תקולח .ינכתה םרוגה
הייסולכואה ללכ לא תונפלו תוסנל ,השעמל ,הנחת לכ תבייח ובש בצמ םירצוי ,ןתוליעפל
,החרוכ לעב ילוא ,ךפהית תירוזא הנחת לכ טעמכ :תורחא םילימב .ןויכזה רוזאב תימוקמה
ורדיש םהבש םימיל המ ןוימד ךכב שי ."םלוכ ליבשב - לכהמ תצק" ןיעמ ,"ובלכ וידר" ןיעמל
.דבלב דחא ץורעב תיללכה היזיוולטה וא לארשי לוק

,םיכרצה ןווגמל יתימא הנעמ תתל ידכ הז גוסמ תונחתב ןיא יתרושקתה םזילרולפה ןדיעב
,"ובלכה תסיפת"ב רתוי וקבדי תוירוזאה תונחתהש לככ .וידרה יניזאמ לש תונוצרהו םימעטה
איה הנווכה .הייסולכואב תוצובק-תת לש םיקפוסמ-אלה םיכרצה ןיבל ןניב רעפה קימעי ךכ
:ומכ ,ןהלש םיידוחיי םיכרצל ינופוידר הנעמ לבקל תוניינועמה ,תוצובק-תת ןתואל רקיעב
תיעבט הממח תווהל יושע הזכ בצמ .'וכו דבכ קור תקיסומ ,תיתד הקיסומ ,תינתא הקיסומ
תונחת .תוצובק-תת לש םיהוזמה םיכרצה קופיסב וחמתיש ,תויטאריפ תונחת לש ןתחימצל
תוירודיש תוחמוג וחתפי - הברדא אלא ,תוירוזאה תונחתב תורישי תורחתהל וסני אל הלאכ
דדומתהל ,ועבט םצעמ ,לגוסמ ונניא "ובלכ וידר"ש ,תינכתה וא תימוקמה המרב ,תוידועיי
.החלצהב ןמיע

לככו) תומי אל יטאריפה וידרה יכ ךכ לע ,רומאכ ,םיעיבצמ יחכונה רקחמה יאצממ יכ ףא
לש ריהמה הלוסיחל ואיביש ,םיירשפא םיבצמ ינש תוחפל שי ,(בורקה ןמזב אל הארנה
:תיטאריפה וידרה תיישעת

הטלחה .יטאריפה וידרה תיישעת לוסיח לע ,ןוילעה יתלשממה גרדב ,תפרוג הטלחה תלבק *
תונהנ ונממש ,יטילופה יוביגה רואל) תויטילופ תולשכמ לע תורבגתהב הכורכ היהת הז גוסמ
ינונגנמל םיבאשמ תאצקהב ,(םיינויערו םייטילופ םימרז םע תוהוזמה ,תויטאריפ תונחת
ןיב קודה הלועפ ףותישבו םואיתב - רקיעבו וידר יניירבע םע ןידה יוצימב ,הפיכאו חוקיפ
.תויושרה לכ

תועגפנה תויהל תולולעה ,תוירוזאה וידרה תונחת דצמ ףקיה תבחרו תמאותמ תוליעפ *
תאצקה בייחת וזכ תוליעפ .ןהימוחתב תויטאריפה תונחתה לש ןתוליעפמ תורישיהו תוירקיעה
תויטאריפה תונחתה ירחא שוליבל תוריקח ידרשמ תקסעהל ,ראשה ןיב) םילודג םיבאשמ
םוקמ שי .חוקיפהו הפיכאה תולועפ תא ריבגהל ידכ ,לשממה לע םיצחל תלעפהו (ןהילעבו
תולעבב תואצמנה ,תוירוזאה תונחתה תא רקיעב ןייפאת ינשה גוסה ןמ תוליעפ יכ רעשל
לש ןתחימצל םיאנתש ,ןאכמ .תיטילופ העפשה ילעבו המצוע יבר ,םילודג םיילכלכ םידיגאת
,תוירוזא תונחת ולעפי םהבש ,הירפירפה ירוזאב אקווד חתפתהל םייושע תויטאריפ תונחת
.המצוע בר יטילופו ילכלכ יוביגמ תונהנ ןניאש

תויטאריפה תונחתה דגנ תרוקיב ירבד עימשהל םיכישממ םינוש םיימשר םירבודש ףא
אוצמל רשפא הלאכ תונחת לש ןמויקל תיתימאה הקדצהה תאש ירה ,העפותה לוסיחל םיארוקו
אל דחא ףא" :ןמפ'צ טרבור יטירבה רקוחה תאז רידגהש יפכ וא .להקה ברקב :דחא םוקמב קר
.(Chapman, 1992 :50) "םיניזאמה טעמל - תויטאריפה תונחתה תא בהוא

תורעה

ןוכמה ידי לע 1995 רבוטקוא שדוחב םסרופש ,רקחמ ח"וד לע ססובמ רמאמה
תארקל ןכדוע אוהו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב טראמס םש לע היצקינומוקל
תיב ידימלתמ הצובק תופתתשהב ךרענ רקחמה לש ןושארה בלשה .יחכונה םוסרפה
המחנ תימולשל תדחוימ הדות .ביבא לתב "תרתוכ" תרושקתלו תואנותיעל רפסה
.רקחמ תורזועכ ושמישש ,ןבואר תיזפלו

.1
םיישקב ךורכ היה תויטאריפה וידרה תונחת תוליעפ לע םינותנהו עדימה ףוסיא
ץורע טעמל) תויטאריפה וידרה תונחת לכ .א :ךכל םיירקיע םימרוג העברא .םיבר
,ןאכמ .לבגומ ןבור לש רודישה חווטו תויתנוכש ףאו תוימוקמ ,תוירוזא ןה (7
יתטיש ,יצרא ללכ בקעמ בייחמ ,ץראה יבחר לכב ,תויטאריפה תונחתה לכ רותיאש
אל תויטאריפ תונחת .ב ;יחכונה רקחמה תולובגל רבעמ הברה גרוחה ,ךשמתמו
ידי לע ןהיתובקע תא םילעהל תוסנמ ,חוקיפה תויושר לש ןהידימ תוששוחה ,תוטעמ
תונחתה ילעב מ םיבר .ג ;המוקימו הנחתה םש ,רודישה ירדת לש העובק הפלחה
םתוליעפ לע עדימ לבקל ןויסינ לכמ תויתטישב םיקמחתמו וקמחתה תויטאריפה
הנחתה לש המוקימ תא רתאל תויושרל עייסי רבדהש ששחמ ,םתוהז לע וליפאו
אלה תונחתה דחוימבו ,תויטאריפה תונחתהמ תובר .ד ;הרגסל םג תאז תובקעבו
םימי רפסמ קר תורדשמה ןהיניב שי .העובק תורידתב תורדשמ ןניא ,תוירחסמ
םוקמ שיש ,ןאכמ .הממיב תועש רפסמ קר םימייקתמ ןהירודישש תורחאו עובשב
.היתויועמשמו הפקיה ,לארשיב יטאריפה וידרה תעפות לע ,רתוי בחרנ ,ךשמה רקחמל
יכ (םוכיסב תאבומה) הכרעהה רואל תובישח תויהל היושע הז גוסמ ךשמה רקחמל
בחרתהל היושע ףא איהש אלא ,םלעית אלש קר אל רתאה ילג לעמ תויטאריפה
.דיתעב

.2
םויכ הענ ,תימוקמ וידר תנחת לש היכרצ תא קפסל םידעוימה ,םינטק םירדשמ תולע
ץראל םיחרבומ םהו ל"וח תרצותמ םה םירדשמה .רלוד 10,000-ל 3,000 ןיב
תחאל העצוה ,הז רמאמ ססובמ וילעש ,רקחמ ל עדימה ףוסיא ךלהמב .תונוש םיכרדב
0.025-כ לש קפסה לעב רדשמ תללוכה ,תמלשומ רודיש-תכרע רקחמה תורזועמ
תלעפהל יכ שיגדהל יואר ,תאז םע .דבלב םילקש יפלא המכ לש ריחמב ,טאווליק
חווט) םירודישה לש תינכטה תוכיאה לע הרישי הכלשה שי ,ךומנ וריחמש ,דויצ
.תוימיטיגל רודיש תונחת םיבייחמה םינקתב הדימע יא לע םגו ,(התוכיאו הטילקה

.3
,םייטאריפ םירודיש דגנ הלועפ לכ תטיקנמ תוענמנ תויושרה יכ ןייצל יואר
םימה םוחתב השעמל תואצמנ ןה יכ ףא ,םיב תוטיישמה תוניפסב םרוקמש
רפסב םסרופש) 1956-ז"ישת ןיפוחה ימימ קוחל ןוקיתה רואל ,םיילאירוטירטה
לש םיילאירוטירטה םימה םוחת בחרוה הז ןוקית יפ לע .(14.2.90-ב םיקוחה
ףא תומיוסמ תופוקתב ,ןכ לע רתי .(מ"ק 22.2) םיימי םילימ 12-ל לארשי תנידמ
וק לא דואמ ברקתהל ,םולשה לוק ירדשמ ובצוה הילעש ,הניפסה תא תויושרה וחניה
.םיינוחטיב םילוקישמ תאזו ,ףוחה

.4
תומלשמ ןניאו םירצוי תויוכז לע ןגמה קוחה תא תורפמ םג תויטאריפה תונחתה
תונחתה לש ןתוליעפ תליחת םע .תוילקיסומ תוריצי תעמשה רובעב םיגולמת
אוצמלו היגוסב ףתושמב ןודל ידכ ,תונושה תויושרל ם"וקא תרבח התנפ תויטאריפה
הטילחה ,הנתינ אל ללכ השעמלו ,התהתשנ תויושרה תבושת רשאכ ,םלוא .ןורתיפ הל
דואמ היה ונלש ללכה" :ם"וקא ל"כנמ לש ונושלכ וא ,תיאמצע הלועפ טוקנל ם"וקא
רדסהל העיגה ם"וקא ,םנמאו ."םהילא ףרטצה - םתוא תוכהל לוכי ךניא םא :יטאמגרפ
הלאה תונחתה לכ .םירידס םיגולמת םלשל ולחהש ,תויטאריפ תונחת שמחכ םע
.(1995 ,רומיל) 7 ץורע קר םיגולמת םלשמ םויכו ןתוליעפ תא םייתניב וקיספה

.5
תזכרתמ ותוליעפש הדבועב ,המגודל ,אוצמל רשפא חוקיפה ןונגנמ תשלוחל יוטיב
דרשמ ידי לע הרטשמל ושגוהש ,תונולתה 85 ללכמ 26%-כ קר .ץראה זכרמב רקיעב
ירוזאב ולעפש תויטאריפ תונחתל ועגנ ,5.3.96-ל 1.1.93 ןיב ,תרושקתה
זכרמב רקיעב תודקמתההו ,חוקיפה ןונגנמ לש ותשלוח .(הפיח ללוכ) הירפירפה
אל ,תויטאריפ תונחת לש תערפומ יתלבה ןתוליעפ תא ריבסהל היושע םג ,ץראה
רפסה תיבב וידרה תנחת איה ךכל המגודו ,ךוניח תודסומב ומקוהש ,תוירחסמ
הלעפש תיטאריפ הנחת וא ,(1995 ראוני ,יביטקפסרפ) םורכ לא ד'גמב ןוכיתה
.(1994 רבמטפס ,סופמק) ץראה ןופצב ל"הצ סיסבב

.6
םג תויהל יושע יטאריפה וידרה תיישעת לש הלוסיחב הרטשמה לש תוברועמה תדימל
ןיב יכ תונעט תחא אל תועמשנ ,וידרה ףנעב םיאיקבה ,םישנא םע תוחישב .ףסונ ןפ
,הלאה תונעטה וחכוי ןכא םא .םיילילפ םיטנמלא םג שי תויטאריפה תונחתה ילעב
ןדיעב ידמל לבוקמ היהש ,סופד לע הרזח ןיעמ ךכב שיש ירה
םידיקפ דצמ ללוכ) תונעט ונמזב ולעוה ,רוכזכ .םילבכב היזיוולטה-לש-םיטאריפה
היזיוולטה לש יטאריפה קושה לע וטלתשה םיבר םיילילפ םיטנמלא יכ (םיימשר
.םילבכב

.7
לע התנבנו המקוהש ,(םש אלל) הנחת איה ביבחת-תונחתל תוטלובה תואמגודה תחא
1980 תנשב רצק ןמז ךשמב הלעפו םי תבב יקסבולגניס טרוא ס"היבב דימלת ידי
לש תונושארה תורשבמה תחא תא הב תוארל רשפא .(14.10.80 ,רעונל בירעמ)
תופסונ תואמגוד .םינשה ךשמב הבחרתהו הכלהש ,םיאביבחתה-םיטאריפה תעפות
ידי לע ,1987 ףרוחב ,םילשוריב המקוהש ,הקיסומה ילג תנחת :ןה םיבבוח תונחתל
ךשמב הלעפש ,י'גרנא תנחת ;(5.2.87 ,תושדח) וירוה תיבב המקומו 16 ןב רענ
תיבב הקינורטקלאל המגמה ידימלת ינש ידי לע הלעפוהו ,הפיחב 1986-ב עובשכ
תנחת ;(25.9.86 ,תונורחא תועידי) רדשמה תא םמצעב ונב ףאש ,ריעב יעוצקמ רפס
ינש ידי לע הלעפוהו ,תובוחרב 1991 ילוי-יאמ םישדוחב הרדישש ,101 םא-פא
ךשמב הלעפש ,(FUN FM) םא-פא ןאפ תנחת ;(14.7.91 ,בירעמ) ןוכית ידימלת
םיימוקמ רעונ ינב ידי לע הלעפוה רשאו ,הנביב 1994 תנשב הרצק הפוקת
.תויושרה ידי לע ורגסנ וללה תונחתה לכ .הקיסומ ירודישב הדקמתהו
.8

םוקמ יארמ

םיקפוא ."ילאירוטירט םזילרולפ תארקלו יתרבח םזילרולפל המוא ןיינבמ" .(1988) 'י ,סודרג
.5-12 םידומע ,24-23 'סמ .היפרוגאיגב

.החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת .('ב ךרכ) םינומה תרושקת .(1995) 'ד ,יפסכ

:ביבא לת .1990-1948 לארשיב תרושקתה יעצמא - םיכוותמה .(1992) רומיל 'יו 'ד ,יפסכ
.תירבעה הטיסרבינואה /דבוע םע

:םילשורי .(1995) בצמ תנומת - לארשיב יטאריפה וידרה :רקחמ ח"וד .(1995) 'י ,רומיל
.תירבעה הטיסרבינואה ,היצקינומוקל ןוכמה

לש ןדיעב לארשיב תרושקתה תיישעת :וא ,'לודגה חאה'ו 'ןטקה ךיסנה'" .(1997) 'י ,רומיל
ריל-ןו ןוכמ :ביבא לת ,לארשיב תרושקתו היטרקומד ,(ךרוע) יפסכ 'ד :ךותב ."תורומת
.46-29 םידומע ,דחואמה ץוביקהו

Caspi, D. (1986). Media Decamtratization - The Case of Israel's Local Newspapers.
New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Carveth, R. (1992). "The Reconstruction of the Global Media. Marketplace",
Communication Research, Vol. 19 No. 6, pp. 705-723.

Chapman, R. (1992) Selling the Sixties - The Pirates and Pop Music Radio. London:
Routldege.

Dominick, J.R. (1993). The Dynamics of Mass Communication. New York: McGrow-Hill.

Gandy, O. (1988). "The Political Economy of Communications Competence", in: Mosco,
V. & J. Vasco (eds.), The Political Economy of Information. Madison, WI: The
University of Wisconsin Press, pp. 108-124.

Head, S. et al. (1994). Broadcasting in America. Boston, Houghton Mifflin. (7th edn).

O'donnell, L. et al, (1989). Radio Station Operations. Belmont, Ca: Wadsworth. The
Penguin Concise English Dictionary (1991), London.


*1996-1993 םינשב ןדגנ תוליעפהו *תוליעפ תויטאריפ תונחת זוכיר :1 חול

'סמ
תוסיפת
דויצ לש
'סמ
תונולת
1הרטשמל

רודיש רדת

הלועפה רוזיא

הנחתה םש

-
2
101.8
ןולוח
3.2 לג וידר
.1
1
1
98.1/88.0
םי-תב/ביבא-לת
2 ןיא וידר
.2
-
-
92.7
םי תב
4ראטס וידר
.3
7
7
93.6/100.0
קרב ינב/ביבא-לת
2,5 2000 ,2 ץורע
.4
4
4
97.1
ביבא לת
6.2טייל וידר
.5
-
-
(ףלחתמ רדת)
ביבא לת רוזא
7םולשה ילג
.6
-
1
89.1
ןולוח
8סקימ וידר
.7
-
1
88.8
ביבא לת
9 המשנה לוק
.8
-
1
98.9
ביבא לת
10 ולופא וידר
.9
1
1
99.5
ןולוח
סאלק וידר
.10
-
1
107.1
ביבא לת
11 תשרומ ילג
.11
1
1
93.6/102.6
םי תב
12 ףוח וידר
.12
1
1
96.1
ביבא לת
13 יביטקא וידר
.13
-
1
107.0
ןד שוג
ןד וידר
.14
-
-
106/92.5
םילשורי
חרזמה לוק/קזח וידר
.15
-
-
102.0
םילשורי
14 המשנה לוק
.16
-
-
105.7
םילשורי
15 תמאה לוק
.17
-
-
104.8
םילשורי
16 10 וידר
.18
1
1
107.0
יכאלמ תירק
ראטס וידר
.19
1
1
106.0
עבש ראב
2,17 םורדה לוק
.20
1
1
99.2
הנומיד
הנומיד לוק
.21
1
1
92.3
הנומיד
יביטקא-י'גרנא
.22
1
1
99.5
ןולקשא
תיפוח וידר
.23
3
3
104.9
הלמר
2,18 רטנס וידר
.24
-
1
106.9/101.4
תובוחר
19 דה וידר
.25
1
1
100.5
תובוחר
לייטס וידר
.26
-
-
87.5
ןויצל ןושאר
20 (םש אלל)
.27
3
3
107.0
הלופע
2,21 ןד וידר
.28
1
1
101.3
ןאש תיב
דה וידר
.29
-
-
99.3
הנומש תירק
רזח וידר
.30
1
1
97.0
הנומש תירק
סוידר
.31
1
1
96.7
רוצח
97 סוידר
.32
1
1
107.3
הירבט
י'גרנא וידר
.33
1
1
101.5
הירבט
רחשה וידר
.34
-
-
97.2
הירבט
22 הירבט לוק
.35
1
1
106.1
הפיח
23,2 2 וידר
.36
-
-
104.5/93.8
הפיח
2 הפיח וידר
.37
-
-
105.4
הפיח
2 ןופצה לוק
.38
-
-
104.0/102.3
הפיח
2 תוירקה לוק
.39
1
1
97.5
הינתנ
24 קילק וידר
.40
-
2
101.8
הינתנ
םירבחה לוק
25,2 1 וידר/
.41
1
2
101.8
הוקת חתפ
יביטקא
.42
-
-
99.1
הוקת חתפ
2 ריעה לוק
.43
-
-
99.0
ןיעה שאר
2 סוידר
.44
-
-
105.2
(יצרא)
7 ץורע
.45
1
1
98.7
(יצרא)
ץורעה) 'ב7 ץורע
(ינרותה
.46
-
-
106.2
סמאש לד'גמ
2 סמאש לד'גמ
.47
-
-
88.0
למרכ-לא-תילד
לוק") דאלב-לא וידר
("רפכה
.48
-
-
95.2
היפסוע
26הבחמ-לא תוואס
("הביחה לוק")
.49
-
-
-
ת'ג
לוק") סאנ-לא תוואס
("םישנאה
.50
-
-
-
תרצנ
לוק") ןאפ-לא תוואס
("תונמאה
.51


חולל תורעה
.1996 סרמ שדוח תליחתל םינכדועמ םינותנה *
.(1.3.96) תרושקתה דרשמב יטוחלאה חוקיפה תדיחי ח"וד :רוקמ **
תדיחי ידי לע הרטשמל ורסמנש ,תונולתל קר םיסחייתמ תונחתה לע םינותנה
לע .1996 סראמב 5-ל 1993 ראוניב 1 ןיב תרושקתה דרשמב יטוחלאה חוקיפה
.2 הרעה ןלהל ואר ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה ידי לע ושגוהש תונולתה

.1
תושרה תנולת .וידרו היזיוולטל היינשה תושרה ידי לע הרטשמל הנולת השגוה
,תויטאריפ תונחת 27 לש ןהיתומש תא ץבוקמב הללכ איהו ,1995 ילויב השגוה
.ןתוליעפ תא ןכל םדוק וקיספהש תונחת םג ןכותב

.2
הניפסמ תרדשמ הארנה לככו ,ןולוח רוזאב להקל הנופ .1994 ינויב לועפל הלחה
.(14.3.96 ,בירעמ) ףוחהמ מ"ק 13 קחרמב תאצמנה

.3
.(14.3.96 ,בירעמ) 1996 ראורבפ שדוחב רדשל הלחה

.4
תודיחי ירגוב םירבח תצובק" ידי לע תלעפומ הנחתה .1994 רבמצדמ תלעופ
השארב דמוע ,רחא חוויד יפ לע .(1.1.95 ,רבד) "הבושתב םירזוח םקלחב ,תויברק
הנחתה הרדיש ובש ,FM-100 רדת .(5.1.95 ,תונורחא תועידי) הבושתב רזוח ,בר
וידרה תנחתל וידרו היזיוולטל היינשה תושרה ידי לע רסמנ ,1995 טסוגוא דע
.ןורשה רוזאב 1995 רבמטפסמ תרדשמה ,סוידר ירוזאה

.5
הנחתה לש דויצה לכ םרחוה ןכמ רחאל םישדוח העבראכ .1994 ילויב לועפל הלחה
דרשמ תנולת תובקעב ,הרטשמה ידי לע אל (ביבא לת םורדב ןקוש בוחרב הלעפש)
הנחתה ילעבש קומינב ,סכמה לש תוריקחה תקלחמ ידי לע אקווד אלא ,תרושקתה
.(2.11.94 ,תונורחא תועידי) מ"עמל םיפסכ םיבייח

.6
.התוליעפ תא םיוסמ בלשב הקיספהש ,ןוכיתה םיה ילג תנחת תא ,השעמל ,הפילחה

.7
הקיסומ לש רודישב רקיעב החמתמ .ןולוחב ןהכ יס'ג תנוכשמ ,עודיה לככ ,תלעופ
.תינאריא הקיסומ ללוכ ,תיחרזמ

.8
דול ךרדב תיבמ ,עודיה לככ ,תלעופ .ידרח-יתדה רזגמל הירודיש תא תנווכמ הנחתה
.ביבא -לתב

.9
.תויבסלהו םילאוסקסומוהה תליהקל רקיעב תדעוימכ המצע ההזמ הנחתה

.10
.ידרח-יתדה רזגמל הירודיש תא תנווכמ הנחתה

.11
הנגעש ,הניפסמ הרדיש התוליעפ לש ןושארה בלשב .1993 טסוגואב לועפל הלחה
הילע תולעבה .(27.8.93 ,בירעמ) סרודנוה לגד תא הפינמ איהשכ ,םי תב ףוח לומ
תא הקיספה םייוסמ בלשב .(25.3.94 ,בירעמ) המנפב המושר הרבח תועצמאב התיה
.1995 רבוטקואב ושדוח םירודישהו התוליעפ

.12
.(1.2.96 ,תונורחא תועידי) דוהי רוזאמ תלעופ

.13
םימל ץוחמ רדשל ולכויש ידכ ,הניפס הנחתה ילעב ושכר ,םייאנותע םיחוויד יפ לע
,ריעה) בורקה ןמזב הליעפהל םינווכתמ םהו ,הנידמה לש םיילאירוטירטה
.(18.8.95

.14
ראוני שדוחב .ס"ש םע ההוזמו יתד-ידרפסה רוביצל הנופ .1995 ינויב לועפל הלחה
1996 תא םירחהל ידכ הנחתה לע ,םירטוש יווילב ,תרושקתה דרשמ יחקפ וטשפ
,הנחתה תרזעל אובל םיניזאמל אורקל קיפסה רדשה .רודישה דויצו םירדשמה
םיחקפה ידי לע םרחוהש דויצהמ קלח ץלחל וחילצהו םוקמב וצבקתה םידרח תורשעו
.(23.1.96 ,ץראה)

.15
,ריעה לכ) תידרפס-תידרח הנחתכ ההוזמ .1995 רבמטפס תיצחמב לועפל הלחה
.(22.9.92

.16
אלא ,עבש ראבב קר אל הטילק הרשפיא רדשמה תמצוע .1994 ינויב לועפל הלחה
רשאכ התוליעפ תא קיספהל תונוכנ ועיבה הנחתה ילעב .הל םיכומסה םיבושייב םג
.(29.8.95 ,בירעמ) םורדב תירוזאה וידרה תנחת לש םירודישה ולחי

.17
.1994 יאמב לועפל הלחה

.18
טסוגואב ,המוד םשב םירודישב הלחהש הנחת לש ךשמה לוגלג והז ,עודיה לככ
.ןויצל ןושארב ,1995

.19
.תוניירק אלל ףאו תומוסרפ אלל ,דבלב הקיסומ תרדשמ

.20
לע חצרנש ,רטוש לש ותרבח ידי לע המקוה הנחתה .1993 רבוטקואב לועפל הלחה
ונרביחש ,ךכב ליחתה רופיסה" :הרמא איה הנחתה תחיתפל עקרה לע .םילבחמ ידי
תא חיצנתש הנחת חותפל ונטלחה ןכל .תרושקתה יעצמאב לבקתה אלש ,ורכז ל ריש
םתנווכ לע הנחתה ילעב ועידוה 1995 טסוגואב .(17.1.94 ,רמשמה לע) "ומש
- זרכמב הכזנ אל םא" יכ וריהבהו םיקמעב ירוזאה וידרה תלעפהל זרכמב דדומתהל
ץוחמ םירודישב חותפל םתנווכב - רמולכ ,(29.8.95 ,בירעמ) "הינא ונל הכחמ
.םיילאירוטירטה םימל

.21
.םדי לע תלעפומו רעונ ינב ידי לע המקוה הנחתה ,עודיה לככ

.22
ומרחוהו ,תוירקהו הפיח רוזיאל תרדשמה ,הנחתה לע הטישפ הכרענ 1995 ינויב
יפולח הנבממ רדשל הנחתה הרזח תודחא תועש ךותב ,םלוא .ףסונ דויצו םירדשמ
.(29.8.95 ,בירעמ) תוירקה רוזיאב

.23
זרכמב דדומתהל םתנווכב ,הילהנממ דחא ירבדל .1995 לירפאב לועפל הלחה
ליחתי ןייכזהש ינפל העש ירה ,הכזנ אל םאו" ,תירוזיא הנחת תלעפהל ןויכז תלבקל
ינוי ,הנחתה ילהנממ דחא םע ןויאר) "התיבה ךלנו - הדות םיניזאמל דיגנ ,וירודישב
.(1995

.24
הערפה אלל הלעפו םירבחה לוק םשב םיבבוח תנחתכ 1972 תנשב הנושארל הלעפוה
תא הפילחה 1995 ץיקב .(3.8.87 ,תונורחא תועידי) 1987-ב הנושארל הרגסנש דע
.FM 105.5-ל FM 101.8-מ ףלחוה רודישה רדת םג ."1 וידר"ל "םירבחה לוק"מ המש

.25
ןדריל דע םיעיגמ ףאו שלושמבו לילגב םיטלקנ הירודיש .הרוכש הרידב תמקוממ
.(14.3.96 ,בירעמ) ןונבל םורדלו
.26

:רוקמ
תידוהיה תונותיעה רקחל ןוכמה תצאוה ,42-57 'מע ,19 'סמ ,"רשק"