דוחיא ,דוחיאו דוריפ :המחלמב וידר
דוריפו

רומיל לאיחיו יפסכ ןד


םוי תמחלמ ימיב :וידרה לש ותונוילע הרכוה ,היזיוולטה תמקה זאמ םיימעפ תוחפל יכ המוד
תותעש הארנ .(1991) יסרפה ץרפמב המחלמה רבדמב הפוסה ימיבו (1973) םירופיכה
,אצוי לעופכ ,זאו ,ותויזכרמ תא םיטילבמו ,לארשיב קר אלו ,וידרה םע םיביטימ המחלמ
היינשה םלועה תמחלמ .םירודישה לעו רתאה ילג לע חוקיפה תא קדהל יתלשממה ךרוצה רבוג
ריבעהלו תותיזחו תולובג תוצחל ותלוכיב ןה ,וידרה לש םייתלומעתה תנוורתיה תא הפשח
ץמאמל תויסולכוא סויגלו םירצי בוהלישל וב ןומטה לאיצנטופב ןהו ביוא תוצראל עדימ
.(Jowett & O'Donnell, 1986) יתמחלמה

םע תרקובמ תרושקתב יתימא ךרוצ דצב םירודישה לע הטילשו חוקיפל תומוד תויטנ
וידרה תונורתי םיטלבתמו םיבש זא-וא .המחלמ ידמ לארשיב םג םיררועתמ ,הייסולכואה
,ינכדעו ידיימ עדימ רוסמל תלוכיה .תויוויטרגטניאהו עודימה :םימוחת ינשב תוחפל
.הז םוחתב הלעמב ןושאר ילכל וידרה תא הכפה ,הממיב תועש 24 ורדישש םיצורעב
ילכל םג הזה רודישה יעצמא תא הכפה תומחלמה ימיב וידרה ירודישל ההובגה תוקקדזהה
,תחא הנועבו תעב ,םיפתוש ויה וידרה יניזאמ לכ ןכש ,תילארשיה הרבחב יוויטרגטניא
.תושוחתו תויווח ןתואל

םימיה תשש תמחלמ ימיב התמצוע אולמב התלגתנ הרבסהו עודימ רישכמכ וידרה לש ותובישח
המחלמה" התיה םימיה תשש תמחלמ .התלועפב הלחה היזיוולטהש ינפל הנשכ ,(1967)
תא החיכוה הממיה תועש לכ ינפ לע םירודישה תבחרה .לארשיב הנושארה "תינופוידרה
.עוריאה םוקממ ,םייח טעמכ וא ,םייח םירודיש ריבעמה חוויד ילככ וידרה לש ותוליעי
וידרב םולגה ברה לאיצנטופה תא ושיחמה גוצרה םייח לש תורדושמה תונשרפה תוחיש וליאו
.הנתמה תפוקתב רקיעבו ,רוביצה לרומ תרימשל ילככ

קפואמה ןונגסהו תיזחהמ םיחווידה ,תונושה תורזגב םישורפה םיבתכה ואיבהש ברקה תולוק
,הסגה הלומעתלו םיירטסיהה תולוקל קהבומ דוגינב ודמע ,םילארשיה םירדשה לש ןנגוסמהו
וידרה לש םנרק תאלעהל תפסונ המורת םרת רבדה .תויברעה רודישה תונחתמ ועקבש
םתואב ותוכזל ףקז תיברעב םירודישה לע יארחאה ילארשיה רודישה-תיב םג .וידבועו
ידבוע לש תויעוצקמהו תונמוימה תא םג ופשח המחלמה ימי .םידבכנ םיגשיה םימי
לש רתוי תמכחותמ הפולח הגיצה המחלמה ימיב ילארשיה וידרה תלועפ .תיברעב רודישה-תיב
,היינשה םלועה תמחלמ ימיב ,יטירבה רודישה תורישל הלבקהה ךכ םושמ םגו ,המחלמ תלומעת
.תענמנ יתלב איה

תא החיכוה איה ךכ ,לארשי לוקב םירדשה לש םתויעוצקמ תא החיכוה המחלמהש יפכ
רודישב זא דע וחמתהש ל"הצ ילג .היתושלוח תאו תיאבצה רודישה תנחת לש היתונורסח
,ףטושה רוקיסה תומישמ םע דדומתהל וביטיה אל ךוניח תוינכתו תויאבצ תוינכת ,הקיסומ
םאש היה ,רוקיסה ןולשכ תובקעב ,םייוויטרפואה םיחקלה דחא .המחלמה ימיב ושרדנש יפכ
םיחווידהו תושדחה ינמוי םוחתב לארשי לוק םע דוחיאל רותחל שי תפסונ המחלמ שחרתת
םוריח בצמב יכ התיה ונלש החנהה" .דוחיאה תקדצהל תויניינע תוקמנה םג ואצמנ .המחלמהמ
ילג דקפמ םימיל רמאי ,"הנחתל הנחתמ הציר לש חתמל םיניזאמה תא סינכהל ןכתיי אל
ןיא םוריח יבצמב יכ ,למס ןיעמ הווהמ ,המחלמה ןמזב ,תונחתה דוחיא" ,ינבל קחצי ,ל"הצ
.(52 ,1974 ,רומיל) "תורחת ל םוקמ דוע

אלמ רוקיסל ךרענ יתכלממה וידרה ,אברדא .לארשי לוק לע תלבוקמ התיה אל דוחיאה תשיפת
יחוויד"ו ,םוריח ןפלוא תלעפה הנושארל הלגרות 1972-ב .תידיתע המחלמ לש יאמצעו
וכרענ ל"הצ ילגב םג .יניסב ךרענש לודג יתבצוע-לע ליגרת לע םיססובמ ויה "תוברקה
תנכה המלשוה 1973 ילויב .קפואב זא התארנ אל המחלמה יכ-ףא ,םוריח בצמ לש תורשפאל
תונורקע ינש ועבקנ ובש "םוריח תעשב ל"הצ ילג תלעפה" תרתוכה תא אשנש הדובע ריינ
,תורחא תוינכתו הקיסומ דרפנב רדשת הנחת לכ ;הממיב תועש 24 ורדשי תונחתה יתש :דוסי
.ףתושמב ורדושי "םויה יניינעו הילאוטקאה" יאשונ לכ ךא

שדחתה ,1973 רבוטקואב השישה ירהצב ,םירופיכה םוי תמחלמ תוברק ץורפ םע דימ
,ריהמ דוחיאל םיצחול ל"הצ ילג ישנא דועב .דרפנב ולהנתהש ,םירודישה דוחיאל ןתמו-אשמה
םג ילואו ,אבצה ימרוג דצמ ץחלה ,חטש יבתכב רוסחמה ךא .לארשי לוק ישנא ךכל ושש אל
רחאל תועש 13-ש ךכל ואיבה הלא לכ םירודישה תא דחאל בטומ םוריח תעשב יכ הרכהה
.(ל"שמ) ימואל םירודיש זכרמ :לבוקמה ומשב וא ,בלושמה ןפלואה לועפל לחה המחלמה תליחת
וא םיאלמה ,הלועפה ףותישו ןוצרה דחוימבו ,בלושמה ןפלואה תלעפהל זא ואיבהש תוביסנה
םמצע לע ורזח ומכ ,םיינוציח םימרוג דצמ ץחלה ןכו ןמצע רודישה תונחת דצמ ,םייקלחה
.(3.2 'סמ חול האר) יסרפה ץרפמב המחלמה לש התליחת םע ,ךכ-רחא םינש 19

םינפלואבו הכירעה ירדחב ובשי ,בלושמה ןפלואה לעפ םהבש ,יצחו תועובש השולש ךשמב
וא ולספ ,ורשיא ,רמולכ "וררביד"ש ,ל"הצ רבוד לש םיגיצנ םדצבו תיאבצה הרוזנצה יגיצנ
םיכסה לארשי לוק .תיל"הצה הרבסהה תוינידמל םאתהב ,תובתכהו םיחווידה תא וצציק
ימיב םיליוחמ םירדשה ויה ,תע התואב םייק היהש להונה יפ-לעש םושמ ,ליבגמה רורבידל
תוירחאב היהש ,(ל"שמ) ימואלה םירודישה זכרמ וליאו ,ל"הצ רבוד תדיחי תרגסמב המחלמה
רורבידב היה אל ל"הצ ילג יבגל .ל"הצ רבודל תידוקיפ ףופכ היה ,לארשי לוק לש תיעוצקמ
תייגוס .אבצה תוארוהל םיפופכ ויה אליממ תיאבצ הדיחי םתויהב ןכש ,שודיח םושמ
לארשי לוק ןיב ירשפא הלועפ ףותיש לע םינוידה לכ זכרמב תואבה םינשב דומעת רורבידה
.ןלהל רהבויש יפכ ,אבצה תויושרל

תימשרה הקמנהה .31.10.73-ב ומתחנ ל"הצ ילגו לארשי לוק לש בלושמה ןפלואה ירודיש
םיאשונב קוסיעמ םיעונמ ל"הצ ילגו ,חתפב דמוע תסנכל תוריחבה ןדיעש ,התיה דוריפל
הובג הנזאה רועיש לע ועיבצה ,המחלמה ימיב וכרענש ,הנזאה ירקס .םייתגלפמ-םייטילופ
םיגשיה התוכזל הפקז היזיוולטהש ףא יכ דמלל ידכ ךכב היהו ,תושדחה תורודהמל רתויב
.ירקיעה עודימה רוקמכ שפתנ וידרהש ירה ,המחלמה ימיב םידבכנ

תשש תמחלמב היהש יפכ ,דרפנב רדשל תונחתה יתש וכישמה (1982) ןונבל תמחלמ ימיב
:תאזמ הרתיו ,םוריח בצמ זרכוה אל המחלמה ימי לכבש התיה ךכל תירקיעה הביסה .םימיה
לבגומ עצבמכ אלא המחלמכ םתוליעפ הרדגוה אל ףא ןונבלל ל"הצ תוחוכ תסינכ תעב
רבעב םימייק ויהש םירדסהל ןמאנ (היזיוולטה םג והומכו) לארשי לוק .וכשמבו ופיקהב
.ל"הצ רבודו הרוזנצה רושיאל םיחווידה תא ריבעהל ךישמה

אבצה תשילפ רחאל התלע ל"הצ ילגו לארשי לוק ירודיש לש שדוחמ דוחיאל תורשפאה
תופתתשהב ,ל"הצ ילגו לארשי לוק ילהנמ ןיב םינוידב .1990 טסוגואב ,תייווכל יקאריעה
התארנ המחלמהו םישדוחה ופקנש לככ ךא ,דוחיאה רבדב ינורקע םכסה גשוה ,ל"הצ רבוד
יפ לע ,עבקנ 1991 ראוניב 13-ב קר .לארשי לוק ישנא דצמ תויוגייתסהה ורבג הקוחר
תושר תלהנה .המחלמ לש הרקמב לעופל אצי ןכא דוחיאה יכ ,יטילופה גרדה לש הטלחה
הפופכ הנניאו התואמצע לע תרמוש איהש הדעו םע לבק חיכוהל ידכ קר ולו ,רודישה
"תושקב" .דוחיאל םיכסהל "התמזויב" הטילחה ,ינוחטב-יטילופה דסממה יביתכתל
הרוצב ונענ ,המחלמה לש םינושארה םייעובשה רחאל םג ,םירודישב ךישמהל תוילאירטסינימ
.םיבלושמה םירודישב ךישמהל ,ותמזויב ,טילחה רודישה תושר לש להנמה דעווה :המוד

'סמ חול) 1973-ב ומייקתהש הלאמ םתנוכתמב םינוש ויה 1991 לש םיבלושמה םירודישה
ינמויו תושדחה קרו ,םידרפנה םירודישב תונחתה יתש וכישמה םירופיכה םוי תמחלמב .(3.2
לכ ,ןושארה בלשב ,ודחוא ,יסרפה ץרפמב המחלמה ימיב ,תאז תמועל .בלושמב ורדוש תושדחה
הקיסומה תשר) 'ג תשרב םידרפנה םירודישה תא קיספה לארשי לוק .תונחתה יתשב םירודישה
םישדח םילועל תשרל הכפהנש) 'א תשרב ןכו (תיסאלקה הקיסומה תשר) הקיסומה לוקב ,(הלקה
.2 ל"הצ ,םא.פאה ץורעב דרפנה רודישה תא וקיספה ,םדיצמ ,ל"הצ ילג .(תופש 30-ב הרדישו
ללכש בלושמה רודישה .2 ל"הצו הקיסומה לוק ,'ג תשר ירודיש ושדוח םייעובשכ רחאל קר
תונחתה יתש לש םיישארה םיצורעב קר ליבקמב רדוש הילאוטקא יחווידו תושדח ,הקיסומ
,לארשי לע םיליט תפקתה בקע ,הקעזא העמשנ ובש הרקמ לכב ,תאז םע .1 ל"הצו 'ב תשר
.העגראה תעדוה ןתמל דע ,תותשרה ראש לש ןהירודיש שדחמ ודחוא

,הטקש תשר תלעפה :ילארשיה וידרה תודלותב ףסונ שודיח המשר יסרפה ץרפמה תמחלמ
,2 ל"הצו הקיסומה לוק יצורעב ןיגוריסל הלעפוהש ,וזה תשרה .תותבשב ןכו הלילה תועשב
.םיליט תופקתה לש הרקמב ,הקעזא תותוא קרו ךא הרדיש

תוברקהש הדבועה ףא לע הקספוה ותלועפו ,םימי שדוח ךשמב לעפ 1991 לש בלושמה ןפלואה
לוק רזח אל דוריפה רחאל םג .תידדה המכסה ךותמ השענ דוריפה .ומייתסנ אל ץרפמב
גהנוהו ,רודיבה תביטח םע ,השעמל ,הדחוא תושדחה תביטח .הליגר םירודיש תנוכתמל לארשי
םימי שדוח קוידב ,סרמב 17-ב קר .תושדחה ישנא תוירחאב ,הממיב תועש 24 ,חותפ לג
תחא לכו ,ימינפה דוחיאה םג קרופ ,ל"הצ ילג םע םיפתושמה םירודישה קוריפ רחאל
.יאמצע ןפואב דקפתל הבש תוביטחהמ

תוחלצו היזיוולטה ןדיעב םג יכ ,םינש 19 רחאל ,שדחמ החיכוהו הבש יסרפה ץרפמה תמחלמ
בוליש .המחלמו םוריח יבצמב דחוימבו ,עודימה םוחתב הרוכבה וידרל הרומש ,ןייוולה
.וידרה לש יסחיה ןורתיל ,1973-ב ומכ ,שדוחמ ףקות קינעה תונחתה יתש לש םירודישה
יופכ רגסהב היהש ,םלש רוביצל ףטוש עדימ ,ידבלב ןפואב טעמכ ,וקפיס וידר יטלקמ
תרבעהב וידרה אלימש דיקפתה היה תוחפ אל בושח .םיכרדב העיסנב וא םימוטא םירדחב
תמועל ,םינבומ םיצוליאב תוחפ יובשו ,רתוי שימג ילככ הלגתנו בש וידרה .העגראה תועדוה
ינוחטב חתמו המחלמ יבצמב יכ ,וחיכוה 1991 לש המחלמה ימי ,ןכ-לע-רתי .היזיוולטה
תמועל ותוא ףידעמ ףאו ותוידיימו ותוציפנ ללגב ילוא וידרה תא ינוטלשה דסממה ץמאמ
.היזיוולטה

תינתומהו האלמה הדרפהה סופד ןיבל 1982-ו 1967 לש האלמה הדרפהה סופד ןיב לדבהה
,יאנת לכ אלל םירודישה תדרפה התיה םינושארה םירקמה ינשבש ךכב ורוקמ ,1991 לש
הקעזא העמשוהש תמיא לכ שדחמ ודחוא םירודישהו ,הדרפהה הלטוב ישילשה הרקמב וליאו
םייק היה אל ףרועה לע םיליטב הפקתה לש םויא הינתהל סיסבה .םיליט תפקתה לע
ץרפמב המחלמה ימיב קר הנושארב ררועתנ אוהו ,ןונבל תמחלמב וא םימיה תשש תמחלמב
.יסרפה

3.2 'סמ חול

ל"הצ ילגו לארשי לוק וידרה תלעפה יסופד
1991-ו 1982 ,1973 ,1967 :תומחלמ עבראב

הקיסומו רודיב
תושדח ינמוי
ת ו ש ד ח


ל"הצ ילג
לארשי לוק
ל"הצ ילג
לארשי לוק
ל"הצ ילג
לארשי לוק
הנחת/הנש
האלמ הדרפה


ימצע


ימצע


ימצע


ימצע
הרבעה
לוקמ
לארשי


ימצע
1967
יקלח בוליש
ימצע

ימצע

בלושמ ןפלוא
םינמוי ירודישל
הילאוטקא יחווידו
הרבעה
לוקמ
לארשי


ימצע
1973
האלמ הדרפה


ימצע


ימצע


ימצע


ימצע
הרבעה
לוקמ
לארשי


ימצע
1982
אלמ בוליש
,(תורז תופשב הרדישש ,'א תשר טעמל) תותשרה לכ דוחיא
הילאוטקא יחוויד ,תושדח ינמוי ,תושדח לש םיפתושמ םירודיש
.רודיבו הקיסומ ןכו
1991
17.1-מ
28.1 דע
(תינתומ) תיקלח הדרפה


ימצע
(2 ל"הצ)
ימצע
'ג תשר)
לוקו
(הקיסומה

1 ל"הצ תשרו לארשי לוק לש 'ב תשר דוחיא
,םינמוי ,תושדח לש םיפתושמ םירודישל
.הקיסומו הילאוטקא יחוויד
1991
28.1-מ
* 17.2 דע
העגראל דע תותשרה לכ דוחיא םיליט תפקתה לע הקעזא תעב
(תינתומ) האלמ הדרפה
ימצע
ימצע
ימצע
ימצע
הרבעה
לוקמ
+ לארשי
תורודהמ
תוימצע
ימצע
1991
17.2-מ
העגראל דע תותשרה לכ דוחיא םיליט תפקתה לע הקעזא תעב

בלשב רשאכ ,םיבלשב התשענ 2 ל"הצו הקיסומה לוק ,'ג תשר לש האלמה הלעפהה *
.ברע ידמ תודחא תועשל קר םירודישה ושדוח ןושארה

:רוקמ
םע תאצוה ,110-115 'מע ,1948-1990 לארשיב תרושקתה יעצמא :םיכוותמה
דבוע