תונכסמ ךכ לכ אל

המיק רב ילרוא


,תומדקתמ ןהש ,איה הכרעהה לבא ,בהז יציב תוליטמ ןניא ןיידע תוירוזאה וידרה תונחת
.תויחוורלו ילועפת ןוזיאל ,תויטיאב

ולע םייתנשה ךלהמב .ירוזאה וידרה ירודיש תליחתל םייתנש ואלמ רבעש רבמטפס שדוחב
יכ ,הארנ תולודגה תויפיצה תורמל .ץראה יבחרב םירוזא 11-ב תוירוזא תונחת 14 ריוואל
ןיידע ירוזאה וידרה .השחרתה אל דוע ירחסמה ירוזאה וידרה לש הלודגה הכפהמה
תורחתה יצוליא ןיבל היינשה תושרה לש קודהה חוקיפה ןיב ךלהל דציכ דמול ,וילותיחב
.דומעל וילע הבש הקלחב תנגוה אלה

ירוזאה וידרה יכ ,םיארמ םימסרפמה דוגיא ירקסו היזיוולטלו וידרל היינשה תושרה ירקס
םא .וידרל םיניזאמה ללכמ םיזוחא 14-כ לש חתנ לע טלתשהלו םינכרצ להק רובצל חילצה
איה הכרעהה ,םיניזאמה רועיש תצקמב תחפ ,ץיקה ישדוחב השענש ,ןורחאה רקסה יפל יכ
13.6-ל דע 1996 ינויב םיזוחא 10.9-מ לדג םיניזאמה רועיש .תיתנוע הדירי יהוזש
ןיידע תונחתה תיברמ יכ ,הארנ םלוא .תאז המגמ ךשמית הכרעהה יפלו 1997 ילויב םיזוחא
תושדשדמ ןיידע ןהו ,תילכלכ החלצהל םיניזאמה ברקב החלצהה תא םגרתל וחילצה אל
הנומתה .םירבדמ ןיא דוע העקשה ירזחה לע וא ,םיחוור לע .ילועפת ןוזיאל ןכרדב
תונחתה אקווד ןה רתוי קהבומ ןפואב תוחילצמה תונחתה יכ ,איה הז בלשב תרייטצמה
רוזאבש הלא תוחילצמ ךכמ תוחפ .(םיקמעבו בגנב ,הפיחב ,תליאב) הירפירפב תורדשמה
זכרמה רוזאב קרש ,איה הכרעהה .וידרה תונחת-ףופצ (םילשוריבו ןורשב ,ביבא-לתב) זכרמה
לע הלא םע הלא תורחתמה ,תויקוח וידר תונחת םירשעכ םויה תולעופ הינתנל דודשא ןיבש
.םיבשות יצחו ןוילימכ לש םהינזוא

היזיוולטה יזרכמ לע וססבתהש ,םיזרכמה בלשב רבכ וררועתה ירוזאה וידרה לש תויעבה
עפשוהו ,1994 רבמצדב םסרופ וידרה יזרכמ לש ןושארה לגה .וידרה יכרצל ומאתוהו
תמר תא הלעה רבדה .ןכל םדוק הנשכ לעפוהש ,2 ץורע לש ןפודה תאצוי ותחלצהמ
תא םג ךא ,(תוינכותה םוחתב םגו ילכלכהו ינכטה םימוחתב) תונויכיזה ישקבממ תושירדה
ברקב בר ןיינע וררוע םינושארה םיזרכמה .םיזרכמל ושגינש ,תוצובקה ברקב תויפיצה תמר
תעבש לע תוצובק 34 לש תודדומתהה ךכ לע הדיעה .םיבר םיקסע ישנאו תרושקת יפוג
ועלקנ תונחתה בורש ,ררבוה רשאכ םינייכזה וחכפתה הרהמ דע םלוא .םינושארה תונויכיזה
תונחתה ילהנמ וצלאנ םילעבה ץחלב .םירודישה לש םינושארה םישדוחב םיילכלכ םיישקל
חוכב םינייכז .םיבכוכ םע םיבידנ םיזוח ריתהלו םידבוע רטפל ,לועפת תויולע םצמצל
.1996 תליחתב ומסרופש ינשה לגה יזרכמל תועצה ושיגה דואמ םיטעמ קרו חקלה תא ודמל
אל םירחאה םירוזאה ןמ השימחבו ,םידדומתמ ןיאב ,היינש הנחתל זרכמה לטוב םילשוריב
הלדה תונעיהה חכונל .התכזש איה ,העצה החלשש הדיחיה הצובקה :תורחת ללכ המייקתה
דומעל םהל רשפאל ידכ ,וידרה ינייכזמ היתושירדב לקהל הילעש ,היינשה תושרה םג הניבה
.םהילגר לע

,1990 תנשמ היזיוולטלו וידרל היינשה תושרה קוחל םאתהב ונבנש ,םינושארה םיזרכמב
ךכיפל .תוירוביצה וידרה תונחת לש זא דע רכומה םגדה יפ לע וידר תמקה תושרה השרד
םיבר דעי ילהקל תונפלו הילאוטקא תוינכותו םיתיכסת ןהירודישב לולכל תונחתה ובייוח
.םיסרפ יאשונ םינועושעש לעו תומוסרפ ינמז לע תורומח תולבגה ולטוה ןכ ומכ .םינווגמו
תימגדמ הנזאה הללכש ,הרימחמ חוקיפ תכרעמ םג ,קוחה תושירדל םאתהב ,הליעפה תושרה
הנחת לכב ריכבה לוהינה תווצ יונימב תוברועמו םייתנוע תוינכות תוחול רושיא ,תונחתל
דיה תלזא התלגתנו תונחתה לש םיילכלכה םיישקה ורימחה רשאכ ,ןמזה ךשמב םלוא .הנחתו
לע רשפאה לככ לקהל תושרה תלהנה הטילחה ,םייטאריפה םירודישב המחלמב הנידמה לש
.םינייכזה

תונחתה .םייופצ-יתלב ויה םקלחו םייופצ ויה םקלחש םיישקב ולקתנ תוירוזאה תונחתה
ילגכ תוקיתו תונחת םע תורחתהל ןהילע היהי יכו ,יתרושקת קיר ללחב ולעפי אל יכ ,ועדי
אלא ,ירחסמה וידרה תלעפהל השעמ ספאב וכיח אל הלא תונחת ילהנמ ."לארשי לוק"ו ל"הצ
ריעצ להקל הנופה ,ץ"לגלג תשר תא המיקה ל"הצ ילג תנחת .תורחתל וננוכתהו םיינתמ וסניש
תלדגה ידי לע היתוסנכה תא הלידגה ףא הנחתה .ללמ תוחפו הקיסומ רתוי תרדשמו ,רתוי
םדא חוכב 'ב תשר תא הקזיח "לארשי לוק" תנחת .תומוסרפהו תורישה ירידשת חפנ
הקיסומ רקיעב תורדשמה ,תויכוניחו תוירוזא וידר תונחת תשר התנב ןמזב ובו ,םיביצקתבו
.העונת יחווידו

,הרומאש ,ל"הצ ילג תנחתב תומוסרפה דגנ תושק תונעט םיעימשמ תוירוזאה תונחתה ילהנמ
דגנ רבד תושעל םחוכב ןיא םלוא .ןוחטבה דרשמ ביצקתמ קר היתוסנכה תא לבקל ,םתעדל
ילהנמ לש םפצק .םיטפשמהו ןוחטבה ידרשמ רושיאבו קוחל םאתהב תורדושמה ,הלא תומוסרפ
דוגינב ,םהירבדל ,תולעופה ,"לארשי לוק" לש תוירוזאה תונחתה לע םג אצי תוירוזא תונחת
תונחתהמ םייתש .ןהירוזיאב תונויכיזה תולעב תונחתהמ תומוסרפו םיניזאמ תולזוגו קוחל
אל ןיידע הריתעב ןוידה םלוא ,"לארשי לוק" דגנ ץ"גבל ורתע ("סוידר"ו "הפיח וידר")
.ערכוה

וידרה תונחת םע תנגוה אלה תורחתה איה ,האולמב התפצנ אלש ,רתוי השקה המחלמה תיזח
לכב םויה תולעופ ןדמואה יפל .וז הפוקתב שלוש ףא ילואו לפכוה ןרפסמש ,תויטאריפה
הנידמה יכ ,תונעוט תויקוחה תוירוזאה תונחתה .תויטאריפ תונחת 100 דע 70-כ ץראה
תויעבה םע דדומתהל הצור הנניאש םושמ ,תויטאריפב םחלהל תנמ לע יד השוע הנניא
תריגסל תוירחאה .םילשוריב תוידרחה תונחתהו 7 ץורע תריגסב תוכורכה תויטילופה
םעפב םעפ ידמ .הרטשמהו םיטפשמה ,תרושקתה ידרשמ ןיב תקלחתמ תויטאריפה תונחתה
הלא םלוא .ג"בתנב חוקיפה לדגמל תועירפמש הלא רקיעב ,תונחת תריגסל תוטישפ תוכרענ
תונחתה .המצע העפותל ץק םישל ילבמ ,םירדשמו דויצ םימירחמ ןהבש ,תוידרופס תולועפ
.רתויב רצק ןמז ךותב רחא םוקממ ללכ ךרדב תורדשמו תורזוח תורגסנש

םיילכלכ םיקזנ םה ל תמרוגו תנגוה הניא םיטאריפה םע תורחתה יכ ,םינעוט תונחתה ילהנמ
תונחתה תלעפהמ תויופצה תוסנכהה לע תוכרעהה ודבתה םיטאריפה תוליעפ ללגב .םירומח
ןתינ תיטאריפ הנחת .רתוי וא תוחפ ,תוקיודמ ויה תואצוהה לע תוכרעההש דועב ,תויקוחה
םיחקפמ ןיא ,הנידמל םיסימ תמלשמ הניא איה .דבלב םירלוד יפלא המכ לש העקשהב םיקהל
תירוזא הנחת תמקהב וליאו .קושה יריחממ םיכומנ םיריחמב תומוסרפ תרכומ איהו הילע
תאז דבלמ .םילקש יצחו ןוילימל ןוילימ ןיב ,זרכמה תושירדל םאתהב ,ועקשוה תימיטיגל
יביסרגורפ סמ) רצואל םיגולמת ימדכ םילקש יפלא תורשע הנש לכב תיקוח הנחת לכ תמלשמ
ןויכיז ימד ,תרושקתה דרשמל םירדת תורגא ,(םיזוחא 8-ל 4 ןיב ענה וטורב תוסנכה לע
הנשל בוריקב םילקש 50,000-מ םיענו ,רוזיאה לדוג יפ לע םיעבקנש) היינשה תושרל
םירצויה ידוגיאל םיגולמת ןכו ,(ביבא לת רוזיאב הנשב םילקש 400,000 דעו תליאב
.םהינימל

הלועפ ףתשל תולוכי אל ןה קוחה יפ לע .תורושק םיידיב תורחתהל תוכירצ תונחתה"
ל"כנמ ,יש ןמחנ ןייצמ ,"תקתוש הנידמהו תויטאריפ תונחת תורשע תורדשמ ןלומו ,קווישב
,הנידמל ונתנש דסחה ןמז רבעש םושמ ,ירמב חותפל תוכירצ תונחתה ,וירבדל .היינשה תושרה
םלשל תוקיספמ ןהש ,עידוהלו דורמל תוכירצ תונחתהש ,בשוח ינא" .םיטאריפה תא רגמל ידכ
רתוי םלתשמ ונלש הנידמבש רבתסמ יכ ,ןהילע םילטומש םיהובגה םיסימהו םיגולמתה תא
ןהל תתל רצואה דרשממ ושקיב תונחתה יכ ,ןייוצי .יש רמוא ,"תויטאריפ תונחתל ךופהל
תונושארה םייתנשב 2 ץורע ינייכז ולביקש יפכ) ,םיגולמתה ימדב החנה תוחפל וא רוטפ
.הלילשב ונענ םלוא ,(םתוליעפל

ולכויש ידכ ,תויקוחה תונחתה לע הנורחאה הנשב לקה ל היינשה תושרה תלדתשמ ךכיפל
תוקד רפסמ תא לידגהל תונחתל תושרה הריתה םישדוח רפסמ ינפל .תילכלכ הניחבמ דורשל
תושרה דודיעב .תוינכותה לע חוקיפה תא דואמ המצמצ ןכו ,העשב תוקד 9-ל 6-מ םוסרפה
םידבוע ורטיפ םגו לועפתה תואצוה תא ומצמצ ,הארבה לש ךילהת תונחתה לכ טעמכ ורבע
תישימחכ םויה תוקיסעמ ,םידבוע האמכ ןתוליעפ תליחתב וקיסעהש ,תונחתהמ קלח .םיבר
ונומ םיריכבה םירדשהמ םידחאו ,תוינכות ילהנמו םילהנמ ופלחוה תונחתה בורב .הז רפסממ
ארג אריש לש הייונימ :וז המגמל תואמגוד .תכרעמה תא לעייל ידכ ,לוהינ ידיקפתל
בודיוד ןוריו "הנידמה בל וידר"ב ירטע שוש ,"ביבא לת וידר"ב ילאכימ ברימ ,"סוידר"ב
."הקספה אלל וידר"ב

המל דוגינב ,ירחסמה וידרב החלצה ,ללכ ךרדב ,הלחנ אל "םיבכוכ"ה םינרדשה לש הקסעהה
םיתחהל תוניינועמה תוצובקה ורהימ םינושארה םיזרכמה לע תודדומתהב .2 ץורעב הרקש
ורדיש אל הלאה "םיבכוכ"ה בור םלוא .םיזרכמה תדעו תא םישרהל ידכ ,םיבר "םיבכוכ"
דע וחכונ םקלחו םש רדשל הליחתכלמ ונווכתה אל םתצקמ .דחא םוי וליפא ירוזיאה וידרב
"םיבכוכ" קר .תויתכלממה תונחתב ראשיהל ופידעהו ,הלודג הסנכהב רבודמ אל יכ ,הרהמ
."הקספה אלל וידר"ב יררה ידיד אוה םהבש טלובהו תוירוזאה תונחתב החלצהל וכז םיטעמ
הנחתה ךותב םדאה חוכ תא רישכהל םויה םיפידעמ םה יכ ,םירמוא תונחתה ילהנמ בור
ףסונ הסנכה רוקמכ ןה ,וידרל רפס יתב "וצצ" םג תונחתהמ קלחב .םהלשמ םיבכוכ חימצהלו
.דיתעל םירדש תדותע לש הנכה ךרוצל ןהו ,הנחתל

הליחתכלמ .תונחתה ןיב תורחתלו םיכוכיחל תמרוגו תיתוכאלמ איה ףא םירוזאל הקולחה
,הארנ .תושרה לש ןיע תמיצע ךות ,ןויכיזב ןהל עבקנש רוזאה ימוחתמ תונחתה ירודיש וגרח
.ןהירודיש םוחת תא רשפאה לככ ביחרהל תופאוש ןבור ,יכ

היולת תוירוזאה וידרה תונחת תחלצה יכ ,םויה םיניבמ תושרה ישנאו תונחתה ילהנמ
,סוארטש הוואנ םג העיגה תוירוזאה תונחתה םע הדובעב ןויסינ תונש יתש רחאל .ןנויפיאב
,ליעיו לילק תויה ל ךירצ ירחסמה וידרה יכ ,הנקסמל היינשה תושרב וידרה םוחתל ל"כנמס
,תונחתהמ קלח ,הירבדל .ויפוא יווק תניחבמ רתוי חלופמו רתוי רדגומ דעי להקל תונפלו
,"יצ"לג-יפאי" ,"יחרזמ-ינוכית םי" וידרכ ונייפאתהו ,ךכ ולעפ רבכ זכרמה רוזיאב רקיעב
תונחתה בור .הנוכנה ךרדה יהוז יכ ,תוארמ תובוגתהו ,"ירודיב-יפופ" וא ,"יביטנרטלא"
תונחת םע דחיו ,"יניצרה-ירוביצה" ןוויכה תא ןמזמ רבכ ושטנ ןושארה לגב לועפל וליחתהש
םינועושעשו רודיב ,הקיסומ הברה םיללוכה ,םילילק םירודיש תורדשמ ןה ינשה לגה
.םיסרפ-יאשונ

רבח ,ךולב ינד .וידרה יזרכמ תנכהב תויועט ושענש ,םויה םידומ היינשה תושרה תצעומב
דחאל ךרוצ היה יכו ,זכרמב תונחת ידמ רתוי ומקוהש ןכתי יכ ,ןייצמ הצעומב וידרה תדעו
םירדגומ דעי ילהקל ןהירודיש תא ןווכל תונחתהמ שורדלו ןורשה תמרו ביבא לתכ םירוזיא
,הילאוטקאה ירודיש תא תונחתה םגו הצעומה םג ,וירבדל ,ושיגדה םינושארה םיזרכמב .רתוי
,תוינכות תתל היה ךירצש דועב" .ל"הצ ילגלו 'ב תשרל הביטנרטלא תויהל וסינ ןהו
הצעומה ירבח ודמל רבכ ינשה לגב ."ילקיסומה דצה תשגדה ךות םינוש םירזגמל תומיאתמש
רתוי ונסחייו ,תושדחהו הילאוטקאה םוחתב תוחטבהמו םיבכוכמ תוחפ ונמשרתה" .חקל
,וחילצי ןהו ,בוט אוה תונחתה לש ןוויכהש ,בשוח אוה לכה ךסב ."תוידועיי תונחתל תובישח
.ובשחש יפכמ רתוי בר ןמזל ךכ םשל וקקדזי םא םג

תפתושמ הריכמ ךרוצל דגאתהל ןהל רוסאו ןהיניב תורחתהל תונחתה תורומא ,קוחה יפ לע
,ןמצע ןיבל ןניב תומחלמב ןמצע תא שיתהל םוקמב יכ ,וניבה תונחתה םלוא .תומוסרפ לש
תודחאתה" 1997 תליחתב המקוה הז ךרוצל .םיירוביצה ןהיקבאמב הלועפ ףתשל ןהל בטומ
רפסמב הנשה ךלהמב הקסע תודחאתהה .תונחתה לכ םויה תודגואמ הבש ,"ירוזאה וידרה תונחת
לוק" לש תוירוזאה תונחתבו םיטאריפב המחלמל הלודש תריצי םהבש ירקיעהו םיאשונ
דרשממו םיגולמתה ימד תא תיחפהל רצואהו ךוניחה ידרשממ השקיב ףא תודחאתהה ."לארשי
םע םיללוכ םימכסה תגשהב תודחאתהה הקסע ןכ ומכ .םירדתה תורגא תא ןיטקהל תרושקתה
רפסמ םג ודגאתה הנורחאל .וידרה םוחתב םייעוצקמ םיסנכ המזיו ם"וקאכ םירצוי ידוגיא
יכ ,ריבסה וידרה ילהנממ דחא .תונחת רפסמל תומוסרפ קוושמה ,(.א.פ.ש) יקוויש ףוגב תונחת
ישוקה לע ןנולתה ל םיברמה ,םימסרפמהו םוסרפה ידרשמ לע לקהל ידכ ,םקוה הז ףוג
םוסרפ ינמז תשיכר ךרוצל תונושה תונחתה לש קוויש ילהנמ 14 םע ןתמו-אשמ לוהינב
.ירוזאה וידרב

ןבצמ רואיתב םיזגהל םה םיטונ ,הבר הדימב ,תוקדוצ תונחתה ילהנמ לש םהיתונעט יכ םא
תושיטנ ןיא ,הרגסנ אל ןיידע הנחת םוש ,םייביטקייבואה םיישקה תורמל .תונחתה לש השקה
שיא שיא ,םילהנמה םילאשנ רשאכו .תושרל תונויכיז תרזחה וא ,תוינמ ילעב לש תולודג
תונחתה תוכרועש םייתפוקת םירקס .רתוי הדורו הנומת םה םיגיצמ ,ותנחת בצמ יבגל
ירקסב םיעיפומש הלאמ רתוי םילודג הנזאה יזוחאל תוכוז ןהש ,ןהישנא ירבדל ,םידיעמ
רבתסה תוליעפ לש תונושאר םייתנש רחאל .הדמתהב תולדגו תוכלוה תוסנכהה םג .תושרה
היזיוולטה ומכ "בהז יציב הליטמה תלוגנרת" וניא ירחסמה וידרהש ,םינייכזה בורל
ךא ,ותמאתה אל ,םייתנש ךותב רזחות העקשה יכ וחינהש ,תויקסעה תויזחתה .תירחסמה
וביני ףא ןהו תונחתה בור לש ילכלכה ןבצמ בצייתי תובורקה םייתנשבש איה הכרעהה
םתעפוה ,םישקה הדילה ילבח תורמלש ,הנורחאב וניבה תונחתה ילהנמ יכ ,הארנ .םיחוור
,םישדוח רפסמ ינפל ונגראתה הרפשל ידכו ,םתימדתב תעגופ ,"םינדיספמ"כ תרושקתב תדמתמה
וסייוגו רעושמהמ רתוי החילצה המרתהה .י"ביל ןרקל תיתנשה המרתהה תא דחא ףוגכ וכרעו
.יתלחתהה דעיה םוכסמ םיינש יפ ,םילקש ןוילימ 4.5-כ הב

ועויסבו ותמזויב ,ושגפנ וירבחש ,"ירוזאה וידרה תונחת ילהנמ םורופ" םקוה םג הנורחאב
קר אל ,יש ירבדל ,איה הרטמה .הלכלכבו הקיטילופב חתפמ ישנאו םירש םע ,יש ןמחנ לש
תדעו"ל המודב ,ירוביצ חוכו לקשמ לעב ףוגל םורופה תא ךופהל אלא ,אתווצב ןנולתהל
,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר םע ושגפנ רבכ "םורופ"ה ירבח .תונותיעה לש "םיכרועה
.םהיתויעב ןורתפב עייסל חיטבהש

םישדוח קר תורדשמ ןקלחש ,תוירוזאה תונחתה תוליעפ תא םכסל ןיידע םדקומ יכ םא
.תיתוברתו תיקסע הניחבמ ירוזאה וידרה תמורת יהמ םייתנש רובעכ ןוחבל ןתינ ,םירופס
םוסרפה קוש לש תיתגרדה הבחרהל תונחתה תומרות ימוקמהו יקסיעה םוחתבש ,קפס ןיא
םוחתב הרבעש הנשה תעתפהכ ירוזאה וידרה תא ןייצ םימסרפמה דוגיא רקס םג .וחותיפלו
.םימסרפמל תולוזו תושדח םוסרפ תויורשפא עיצהו ,האנ הרידח עציבש םוידמכו קווישה
םיניזאמ להק שוכרלו ,הירפירפה ירוזאב אקווד ,רומאכ ,רודחל חילצה ירוזאה וידרה
ןיב ,אטבתמ םוידמה ללוחש יתוהמ יוניש .םילודג םיבכוכ חימצה אל ןיידע יכ םא ,םיקודא
ינפ לע הברה טטושל ןיזאמה היה ךירצ רבעב .םנוויגבו םירודישה רחבמ תלדגהב ,ראשה
,השדח הנחתל ותוא הציפקמ רותפכב הלק העיגנ לכ םויה .הנחת ירחא םישופיחב הגוחה
תורדשמה ,תוידועיה וידרה תונחת יתש תמקה איה השדח העפות דוע .התמדוקל דואמ הכומסה
"2000 וידר"ו ,"יח לוק וידר" ידרח-יתדה רוביצל הנחתה :הייסולכואב םימייוסמ םירזגמל
הכ דעש ,םירוביצ לש םידחוימה םיכרצה תא הנושארל תוקפסמ הלא תונחת .יברעה רוביצל
.הלא םיתורישמ ונהנ אל

רגאמ תריצי איה ,רתוי קוחרה דיתעב קר יוטיב ידיל אובת הארנה לככש ,תפסונ המורת
רעש תא הירפירפב רקיעב ,םיריעצ םישנא ינפב וחתפ תוירוזאה תונחתה .אבה רודל םינרדש
בלתשהל םיחילצמ ויה אלש ,חינהל רשפא םהל הנתינש תאז תונמדזה אלול .וידרל הסינכה
העברא תריגס רחאל תטלבתמ התובישחש ,המורת דוע ."לארשי לוק"ו ץ"לג תוקיתווה תונחתב
רקיעב םימיאתמה ,הדובע תומוקמ תואמ לש תפסות איה תונורחאה םינשב םיימוי םינותיע
תרושקתב םכרד תא ליחתהל םישקתמש ,(תרושקתל םיברה רפסה יתב ירגוב) "תרושקת יחרפ"ל
.תיצראה

ידכ ,הרומת הב ללוחל ךירצ יכ ןייצמ ךכ התונכל ןתינ םא וז "היישעת"ל רושקש ימ לכ
םג רידסהל ךרוצ שי ךא .ירוזאה וידרה תמקה היה ןושאר יוניש .יחכונה סואכל ץק םישל
ילג תונחת לש ןנומימ יכרדו ןדיקפת תא ןוחבל שי .תויצראה וידרה תונחת לש ןדמעמ תא
הנורחאה הנשב .תוירוזאו תויצרא תותשר ליעפמה ,"לארשי לוק" לש םגו ץ"לגלגו ל"הצ
ותחפ הירודישל הנזאהה יזוחאש ,'ג תשרכ הנחת לש המויקב ךרוצה המ רתויו רתוי םילאוש
אוצמל ךרוצ היהי וידרה ירודישל ללוכה רדסהה תרגסמב .ירוזאה וידרה תלעפה םע דואמ
לובג לעש רופאה םוחתב םויה לעופה ,7 ץורע ןהבו) תויטאריפה תונחתה תייעבל םג ןורתפ
.םילשוריב רקיעב ס"ש הליעפמש ,תוידרחה תונחתהו ,(תויטאריפה

.ודיתעבו ירוזאה וידרב םג קסע לארשיב םירודישה ךרעמ לש שדחמ ןוגריאל דלפ ח"וד
םיילאטיגיד םירודישל רבעמה םע ,דיתעב יכ ,ח"ודה ץילמה "םימשה תחיתפ" תוינידמ תרגסמב
דומעי םא ,וידר תנחת םיקהלו ןוישר לבקל םדא לכ לכוי ,םירדתב רוסחמה תייעב רתפיתשכו
ךופהל ולכוי תויקוחה תוירוזאה תונחתה יכ ,דוע ץילמה ח"ודה .םישורדה םומינימה יאנתב
םידחוימה דעי ילהקלו הקיסומ יגוסל םאתהב ןייפאתהלו ,תויצרא תונחתל םימיה תוברב
,חינהל שי ,ועצובי ןה םא םלוא .ח"ודה תוצלמהל ודגנתי אל ןהילהנמו תונחתה ילעב .ןהל
תונחתה םהב וכזיש ,םיאנת םתוא םהל חיטבת הנידמהש ,ושרדי ירוזאה וידרה ינייכז יכ
.רבעב ובייוח ןהבש תולודגה תועקשהה לע םתוא הצפת ףאו תושדחה

.תרושקת יניינעל "ץראה" תבתכ איה המיק רב ילרוא

:רוקמ
תדוגא תאצוה ,197-191 'מע ,1998 לארשיב םיאנותיעה לש הנשה רפס
ביבא לתב םיאנותיעה