?היטרקומדל הנכס וא תיביטנרטלא תרושקת :לארשיב יטאריפה וידרה

"ארחא ארטיסה דגנ שדוק תמחלמ"
ושאר תא ףפוכמ קוחה -


הז .רהוס תיבל וחקיי .ןפלואל וסנכי .םירדשמ וחקיי .וסני..."
.הזודמ הז .םירדשמ ינש ומוקי דחא רדשמ וחקיי - רוזעי אל
"המשנה לוק")...םישאר ינש םיאצוי - דחא שאר הל םיתרוכ
(15.1.98

הרומ הניאש קר אלש תעצבמה תושרה םימשא יטאריפה רודישה יפלכ קוחה תפיכא יאב
תונחת לע תננוגמ םג אלא ,ךכל םימיאתמ םיבאשמ הצקמ הניאו קוחה תפיכא לע תויטלחהב
ףרה אלל תושגומש תונולת תורשע תורמלש ,הרטשמה םג המשא .םייטילופ םיפוג םע תוהוזמה
תונחתל עייסל םיסייגתמ הב םירבחש ,תסנכה םג .העפותה דגנ ץרחנ ןפואב תלעופ אל
רודישה יניירבע תא תרטופו תיללכה הריוואהמ תעפשומש תיטופישה תושרה םגו תויטילופ
לעופב ורזגנש םישנועהש ירה הרומח קוחב העובקה תיברמה השינעהש ףא לע .הלק השינעב
הרמוחב האור הנניא טפשמה תכרעמ יכ םדמלל םייושע ,ןידל ודמעוהש ,תונחת יליעפמ לע
.םהישעמ תא

לעב לע ליגר שנוע .םירקמה בורב ,םילק ויה תויטאריפ תונחת יליעפמ לע ורזגנש םישנועה
רומיל לאיחי ףסאש םינותנ יפל .םילקש לש תודדוב תואמ ךסב סנק אוה תיטאריפ הנחת
,םיניירבעה 21 ןיבמ דחא אל ףא לע ,(1996 ,"רשק" ,"יטאריפה וידרה לש םירעוסה םילגה")
םג .לעופב רסאמ רזגנ ,1995 רבוטקוא שדוח דע םייתסה םנייניעב יטפשמה לופיטהש
.יטאריפה וידרה יניירבעב יטפשמה לופיטב תיללכה המגמה התנתשה אל 1996-1997 םינשב
עשרוה ,"חרזמה לוק" תיטאריפה הנחתה לש וילעב ,קדנוב לארשי :השינע לש טרדנטסל אמגוד
תקסע תרגסמב .תיקוח אל וידר תנחת תלעפהב םילשוריב םולשה טפשמ תיבב 1997 תנשב
3 אוה תאז הריבע לע יברמה שנועה) ח"ש 500 ךסב סנק וילע רזגנ העיבתה םע ןועיט
רוזחי קדנובש ששח ןיאש םולשה טפוש עבק וניד רזגב .(סנק ח"ש ןוילימ 3 -ו רסאמ תונש
קר .הב רדשל ךישמה קדנובו ליגרכ לועפל הכישמה הנחתה ךא ,וללה תוריבעה תא עצבל
לע רעריע רשא ,יטאריפה רודישב לופיטל תוטילקרפלו הרטשמל ףתושמ תווצ םקוהש רחאל
טפשמה תיב הלעה ,"הנידמ תכמל הכפהש ,םיטאריפה םירודישה תעפות חכונ" שנועה תולק
תווצה) .יאנת לע רסאמ יצחו שדוח קדנוב לארשי לע רזגו הרשע יפ יפסכה סנקה תא יזוחמה
.(הרצק הפוקת רחאל לועפל לדח דחוימה

,הליש םהרבא .ללכ השינע אלל םימייתסמ תויטאריפ רודיש תונחת תסיפת לש םיבר םירקמ
הטשפ (1997 תליחת) הנשכ ינפל" :בשקל רפיס ,"לארשי הבוש" תיטאריפה הנחתה לש הילעב
םש ,הרטשמה תנחתל ונחקלנו םיקיזאב ונתוא ולבכ .םירדשמה תא המירחהו הרטשמה ונילע
.תכלל םילוכי ונחנאש ונל ורמא םייתעש רובעכ .תועבצא תועיבט ונתיאמ וחקלו ונתוא ורקח
."הרק אל רבד םוש - יתעתפהל לבא ,םושיא יבתכ ונדגנ ושגוי ךשמהבש חוטב יתייה

םימרוגה לכ דצמ תויטאריפה תונחתב לופיטה :ללכה תא םיפקשמ וללה םייטרפה םירקמה
ירקמב םג - האצותה .תכשמתמ קוח תרפה םע ןיע תמיצעו המלשה לש תומרונ ,בורל ,גציימ
לופיטה .ןתריגס ירחא םימי וא תורופס תועש רדשל תורזוח ןלוכ טעמכ תונחת לש הריגס
םייושע םילקה םישנועה רקיעבו יטאריפה רודישה יניירבע דגנ תויטפשמה תועיבתב יטיאה
םניא לארשיב ןוטלשהו קוחה תכרעמ יכ ,תויטאריפה תונחתה יליעפמל קהבומ תותיא תווהל
.םתיא ןידה יוצימב םילגוד םניאו םתוליעפמ ,השעמל ,םיגייתסמ

תעגל אל יטילופה גרדהמ הבותכ יתלב הארוה שי יכ םינעוט תוירוזא וידר תונחת ילהנמ
תונחת ילהנמ ,ירוביצה רודישב םילהנמ ,תסנכ ירבח בשק םע תוחישב ךכ לע ורזח .םהב
תכרעמה תנגהל יטאריפה רודישה הכוז ,םתנעטל .תויטאריפ תונחת ילעב ףאו תוירוזא וידר
םימרוגה לש םיצחלל וענכנ ןלוכ .לאמשהו ןימיה תולשממ ןיב ינורקע לדבה אלל תיטילופה
.תויטאריפה תונחתה ירוחאמ םידמועש םייטילופה

םיצורעה םילבקמ בר דודיע .םייטאריפה םיצורעב הכימתל םיאקיטילופ תואיבמ תונוש תוביס
חראתהל םיגהונ םינברו םירע ישאר ,תסנכ ירבח ,םירש יכ הדבועה ןמ םייטאריפה
ץורעב ונייארתה הנימיו צ'רממ תוגלפמה לש םיריכבה םיאקיטילופה תיברמ .םהב ןייארתהלו
:םירש .והינתנ ןימינבו סרפ ןועמש ,ןיבר קחצי ,רימש קחצי :תונורחאה תולשממה ישאר .7
לארשי ,םערב יזוע ,רימנ הרוא ,רוצ בקעי ,ןייטשניבור ןונמא ,יאביל דוד ,ינולא תימלוש
ןיב .ץורעה תא םימירחמה םיאקיטילופה םיטעמ .יטאריפה 7 ץורעב ונייארתה םלוכ - רסיק
.(18)לטימע הדוהי ברהו אולימ ינור ,ןומר םייח ,דירש יסוי םמיע םינמנה

יניינעל ל"כנמסה החתמ 11.3.98 ב תסנכה לש הנידמה תרוקיב ינייניעל הדעווה לש הבישיב
ןייארתהל םיכישממה םיכ"חו םירש לע הפירח תרוקיב ,סוארטש הוואנ ,היינשה תושרב וידר
סקטב הנורחאל ףתתשה ןורש לאירא תויתשתה רש יכ הנעט ףא סוארטש .םייטאריפה םיצורעב
.(19)השדח תיטאריפ וידר תנחת תחיתפ

,הדובעה ל"כזמ ,יליווז םיסנ :"הדובעה" לש תסנכ ירבח ינש ונייארתה ריקחתה תפוקתב
ןולא ינבו יבאז םעבחר "תדלומ" לש תסנכ ירבח ינש ."תמאה לוק" וידרל לולא יפרו ,רבעשל
דוכילה םעטמ הנידמה תואישנל דמעומה .7 ץורעב תוישיא תוניפ עובק ןפואב םירדשמ
ךיראתב 7 ץורעל תונויאר םהינש וקינעה ,רמוש הירא אישנה תיב ל"כנמו רומע לואש
1998 ץרמ-ראורבפ םישדוחה ךלהמב .תואישנל תוריחבה תכרעמ הלהנתהש תעב 3.3.98
היה ונייארמ) "החמשה לוק" ידרחה וידרה ,תחא תיטאריפ הנחת דועב תוחפל רומע ןייארתה
ןוגראב ביבר ישיבאו רימע לאגי םע ףתתשהש ,רבעשל ,ל''יא תעונת ישנאמ ,'גנרוא הירא
ןייארתיו בושי אוה אישנכ םאה ןויארב לאשנשכ .(ןיבר חצרל המדקש הפוקתב ,וחירי תותבש
.(20)"םשה תרזעב" רומע בישה תיטאריפה הנחתב

,תיטאריפ הנחתל ןויאר םיקינעמ תואישנל דמעומ וא אישנש הנושארה םעפה התיה וז םנמא
ונייארתה ,קוחה תפיכא לע םיארחאה ,יחכונה םינפ ןוחטיבל רשהו ,םדוקה םיטפשמה רש ךא
שיש יתבשח ינא .ילא ונפ םה" :קמינ יאביל דוד רבעשל רשה .יטאריפה 7 ץורעב ,םה ףא
הזה ץורעה .היצמיטיגל ןתונ הזש בשוח אל ינא .ונלש השיגה תא ריבסהל םש אקווד םעט
םיפיטמש םישנא םתואל קר לוקה לכ תא הריאשמ ונממ תומלעתהו ,לעופ הזה ץורעהו אצמנ
רודגיבא ,םינפ ןוחטיבל רשה יכ תונותיעב םסרופש רחאל םימי המכ .(21)"...םהלש לערה תא
רשה םע יח ןויאר 7 ץורע םייק ,יקוח וניא ץורעהש ינפמ 7 ץורעב ןייארתמ וניא ,ינלהק
םורופב" :ורבוד ביגה ךכו הבוגת לבקל ינלהק לש ותכשלל הנפ יבהז ןתנ יאנותעה .ינלהק
ךכל עדומ רשה ינורקע ןפואב .וינייארמ תויציצב קדוב וניא רשה םיפסונ םישנא םע
רשה .ןויארל רשקב תולבגמ ול שי יכ 7 ץורע ישנאל רמאו יקוח יתלב ץורעב רבודמש
םוקמב םהש רמוא לבוחה ברש ול רמאנו הניפסה תנגוע ןכיה וידרה םע רבידש ינפל רריב
.(22)"רדסב

אוהשכ תויטאריפ תונחת לע קוחה תא ףוכאל לוכי םינפ ןוחטבל רשה םאה .תורורב תולאשה
םהינורטפ דצמ םיצחל ינפב דומעל לוכי םינפ ןוחטבל רשה םאה ?ןלצא המב אצומ ומצע
תא "בירעמ" טטיצ 1997 רבמבונב ?קוחה םשב םירצענה תונחת ילעב לש םייטילופה
ררחוש ,יערד הירא כ"הח ,ס"ש תעונת ר"וי תוברעתהב ויפל "םויל םוי" ידרחה ןועובשה
זוחמ דקפממ עבת יכרד כ"ח" :טוטיצה י"פע ."בלה לכמ" ידרחה וידרה ץורע ל"כנמ ורצעממ
ןכא אוה רצק ןמז רחאלו ,םיאנת םוש אלל ,רתלאל וררחשל יקחצי ריאי בצינ םילשורי
וידר תנחת לש םינרדש תבוטל ברעתה ירזינב כ"הח םג יכ ןעט "עידומה" ןותיע .(23)"ררחוש
אל תוינפה" :וירבדל ךא תרושקתה דרשמלו הרטשמל הנפ יכ רשיא ירזינב .ורצענש ,תידרח
.(24)"תיטילופ תוסח םושמ תונהנ אל הלאה תונחתהש חיכומ קר הזו ורזע

יכדרמ ,רודישה תושר ל"כנמ .תויטאריפ תונחת לש ןתבוטל םמצעב וברעתה תולשממ ישאר םג
יכ לע ,ינולא תימלוש תרושקתה תרשב ףזנ ל"ז ןיבר קחצי מ"הר יכ בשקל רפיס םואבנשריק
הדרשמ ישנא לש תוטישפ ללגב ףסוי הידבוע ברה םע םיינויצילאוק םיישק ,ותנעטל ,המרג
הרטשמה הטשפ ןיבר חצר ירחא םידחא םישדוח .ס"ש םע ההוזמה תוידרחה תונחתה תחא לע
וקיפסה הנחתה ינרדש .םילשוריב הדוהי הנחמ קושל ךומס תמקוממה "תמאה לוק" תנחת לע
הרטשמה תדיינ תא ופיקה ,םוקמל וקעזנ קושה ישנאמ תורשעו םהיניזאמ תרזעל אורקל
.(25)הנחתל םתוא וריזחהו םירטושה ומירחהש רודישה דויצ תא חוכב הנממ ואיצוהו
כ"הח תא ףסוי הידבוע ברה חלש ורצעמ תובקעב יכ בשקל רפיס הנחתה להנמ ,ןורי םהרבא
ירחא .רצעמהמ ותוא ררחשל השקבב הרטשמל הנפ סרפו סרפ ןועמש מ"הר לע ץוחלל יערד
לש סנק וילע רזגנ כ"חא ודגנ להנתהש טפשמב .ןורי ררחוש םיסורה שרגמב רצעמ לש העש
.ח"ש 4,000

ןוחטיב ימרוג םלוא ,םמירחהלו 7 ץורע ירדשמ לע טושפל הרטשמה הדמע 1998 ראוניב
ילהנמ םורופ םע השיגפב .ץורעה תא רוגסל אלש ושקיב והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר ףאו
עדונ םהל ,תדלומ ירש יכ ,ינלהק רודגיבא ,םינפ ןוחטיבל רשה רמא תוירוזא וידר תונחת
בוזעל" ונממ שקיב הזו ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שארל ונפ ,ץורעה לע טושפל הנווכה לע
.(26)"יקוח ץורעל ךופהי אוה םישדוח השולש דועב אליממ יכ ,ותוא רוגסל אלו 7 ץורע תא
ינפמ הרהזא הלולכ ובו הלשממל יטפשמה ץעויל שגוהש כ"בשה לש ח"ודב עייתסה ינלהק
תגצהל .םיחא תמחלמ ידכ דע תומילאו הסיסת ררועת ותריגסש קומינב 7 ץורע תריגס
קוח תפיכאל תולועפ תטיקנ יא ,השעמל ,ןתועמשמו תכל תוקיחרמ תוכלשה תאז ךרדב םירבדה
לע דיעמ 7 ץורע לש הרקמב קוחה תפיכאמ ששחה .תומילאב םימויאל העינכמ האצותכ
.חוכ רידאו ןגרואמ ףוגכ החמצש ,יטאריפה וידרה-תיביטנרטלאה תרושקתה תכרעמ לש התמצוע
ס"שמ םירש יכ ,תוירוזאה וידרה תונחת ילהנמ םע השיגפ התואב ,דוע ןעט ינלהק רשה
.הרטשמה י"ע ומרחוהש ,"המשנה לוק" וידר לש םירדשמה תא ריזחהל וילע םיצחול

תא ליעפהל םהיניזאמל בושו בוש םינרדשה םיארוק תוידרחה תויטאריפה תונחתה ירודישב
סנכב .תונחתה לע קוחה תפיכא תא עונמל ידכ םינבר לצאו ןוטלשה תונורדסמב םהירשק
חכונל םהידעצ תא םאתל ידכ ,1998 ראוני ףוסב תויטאריפה תונחתה ילהנמ ומייקש םוריח
וליעפיש ידכ ס"ש תעונתל םיברוקמ םיכ"חל תונפל :תוטלחה שולש ולבקתה ןתריגס תנכס
םיידרח םיכ"חלו רוביצ ישנאל םיבתכמב תונפל םיניזאמ דדועל ,תונחתה ןעמל תסנכב יבול
םיקהל ןהל ריתהל השקבב תיניטסלפה תושרל תונפלו תונחתה ןעמל ןייפמק ליעפהל הרטמב
.(27)תושרה חטשב םהירדשמ תא

תונחתה ילעבו היינשה תושרה ילהנמ ,רודישה תושר ילהנמ לש תויובתכתהו תושיגפ
םיטפשמה דרשמו םינפ ןוחטיבל דרשמה ,תרושקתה דרשמ :קוחה תפיכא תויושר םע תוירוזאה
ץעויה הנפ 6.6.95 -ב .יטאריפה רודישה תעפותב לופיטב יתועמשמ רופישל ואיבה אל
הנידמה תוטילקרפלו הלשממל יטפשמה ץעויל ,לאינרק לבוי ד"וע ,הינשה תושרה לש יטפשמה
תונחתה ירודיש תליחת ברע ,כ"חא שדוח .תויטאריפ וידר תונחת רוגסל ךרוצה ןיינעב
יכדרמ םג .םייטאריפה םירודישה דגנ הרטשמב הנולת לאינרק ד"וע שיגה ,תוירוזאה
ושגפנ וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה ל"כנמ ,יש ןמחנו רודישה תושר ל"כנמ ,םואבנשריק
.אשונב קוחה תא ףוכאת הרטשמה יכ ושרדו ץפח ףסא הרטשמה ל"כפמ םע יצחו הנשכ ינפל
תוליעפ תא ונממי יכ םה יכ שקיבו םדא חכ םע היעב ול שי יכ ןעט ץפח םואבנשריק ירבדל
.(28)"?תיטרפ הרטשמ ?תויהל ךירצ הז המ" :החמ םואבנשריק .אשונב הרטשמה

רשה םע תוירוזא וידר תונחת יגיצנו היינשה תושרה ל"כנמ ,יש ןמחנ ושגפנ 19.1.98 - ב
,ןמסורג בקעי צ"נת ,הרטשמב תוריקחה ףגא שאר ןגס םעו ,ינלהק רודגיבא ,םינפ ןוחטיבל
ןמסורג צ"נת .רבד הבינה אל תאז השיגפ םג .יטאריפה רודישה לע קוחה תפיכאב ןודל ידכ
םיבאשמב רוסחמ ללגב וירבדל ,העפותה םע דדומתהל ידכ יד השענ אל הכ דע יכ רשיא
יתלב םירודיש תלעפהב םידשחנה םישנא רוצעל רשפאמ וניאש שדחה םירצעמה קוח ללגבו
םיעצמאב יכ ןיבהלו םייתואיצמ תויהל םיבייח םימרוגה לכ יכ ןייצ ינלהק רשה .םייקוח
.(29)רתוי הברה תושעל רשפא יא םימייקה

ןמחנל בתכמב םילשורי וידר להנמ ,ןולא קחצי - 17.11.97 *
יטאריפ וידר לש תוינכת חול ףרוצמב" :היינשה תושרה ל"כנמ ,יש
יכ הדיעמה הנומתו סקדניא ןותיעב םסרופמה FM 87.5 םילשוריב
םגו ידט ןוידטצאב םג םסרפמ ,יטאריפה וידרה - ריוואב וידר ותוא
דוע המ .לודג םיסרפ עצבמו תויורחת לע םילשורי ןותיעב םוסרפ
תרגא םלשנש קדצומש בשוח התא הזה בצמב םאה ?תושעל רשפא
"?םירדת

תוערפה א"תב 105.0 רדתב לארשי לוק לש 'ג תשר ירודיש ומרג 1997 רבמצד שדוח תישארב
רדתה לע ולע יכ וריבסה רודישה תושרב .(105.2 רדתב) זכרמה רוזאב 7 ץורע ירודישב
.ןהלש עובקה רדתב לארשי לוק תודיינ ירודישל יטאריפה וידרה םרגש תוערפה תובקעב
םיניזאמו םיבתכ ,םיכ"ח תועצמאב םיצחל עסמ 7 ץורע ליעפה וירודישל תוערפהה תובקעב
שובישב לאמשל עויסב לארשי לוק תא םימישאמה םיימינונא םיבתכמ ועיגה ראשה ןיבו
.(30)הנחתה ירדשמ תא ופרשיש ,רפיבב םימויא ולביק ףא לארשי לוק יבתכ .7 ץורע ירודיש


דבכ ץחל הילע וליעפהו תנביל רומיל תרושקתה תרשל ונפ ןימי ימרוגו 7 ץורע ישנא
.וירודיש תמיסחל תיטילופ הלועפב רבודמש הנעטב הז רדתב 'ג תשר ירודיש תא קיספהל
ץורעה ירודיש תא שבשלו עירפהל םייא ףא 5.12.97 - ב 7 ץורעב ותינכתב קיז רידא
7 ץורע לש רדתה לע םילוע הנווכב (לארשי ירודיש לש 'ג תשר) םה" :יקוחה
עדוי ינא ,'א זא ?תושעל המ איה הלאשהו .ףוחה תלפש רוזאב םירודישל םיעירפמו
עיצהל הצור ינא אל םא לבא ,בוט רוזעי הז םא ...ןיינעב תלפטמ תרושקתה תרשש
דחא םוי עירפהל ךישמת 'ג תשר םא :יתיא ומיכסי םהש חוטב ינאו ,7 ץורע תלהנהל
תא חקינ ונחנא זאו .םא.ייאב הנזאהל רובעל םכל דיגנו החילס םכמ שקבנ ונחנא
'ג תשר לש רדתה לע קוידב ותוא םישנ - קזח רדשמ אוהש - 7 ץורע לש רדשמה
ונחנא םג .המחלמ בישנ - המחלמ םיצור םתא .עירפנ ונחנא .'ג תשר לע הלענ ונחנאו
.(31)"...שבשנ ונחנא םג ושבשת םתא .םירדת םוסחל םילוכי

רודישה תושר לע דבכ ץחל ליעפהל ,קוחה םשב ,םעפה וסייגתה תרושקתה דרשמו מ"הר דרשמ
עבת 7.12.97 םוימ בתכמב .7 ץורע ירודישל עירפהש רדתב דיימ רדשל קיספהל העיבתב
םאש" ,דיימ םירודישה תא קיספהל רודישה תושר ל"כנממ ןזור לאינד תרושקתה דרשמ ל"כנמ
."ונתושרל םידמועה םייקוחה םיעצמאב שמתשהל ץלאנ ןכ אל
,הלשממה שאר דרשמ לש יטפשמה ץעויה .7 ץורע תרזעל הסייגתה הלשממה שאר תכשל םג
ןפואב אשונב לפטל ונממ שרדו (9.12.97 םוימ בתכמב) םואבנישריקל הנפ ,ןייטש ןועמש
.רדת ותואב לארשי לוק ירודיש תא דיימ קיספהל תנמ לע ףוחד

תרבוד .105.0 רדתב וירודיש תא קיספהל 'ג תשרב לארשי לוק ץלאנ כ"חא םידחא םימי
רתאמ היה תרושקתה דרשמ יטאריפ וידר היה הז םא" :הריבסה ,רב הלייא ,תרושקתה דרשמ
הנחת תאזש רחאמ .הרטשמב הנולת ודגנ םישיגמ ונייהו ,קוחה לע תרבועש הנחתה תא
שרודה בתכמ לביק אוה ,םירדתה ןמ דרי אלש רחאלו הערתה וידרה להנמל ונתנ ,תיתכלממ
.(32)"וילע הנוממש ימכ ,הלשממה שארל חלשנ בתכמהמ קתעה .רתלאל םהמ תדרל

תוערפה ול ומרגנ רשאכ .תפכיא אל דחא ףאלו בונג רדת לע רדשמ 7 ץורע" :םואבנשריק
תושר תא םישאהל תיטילופה תכרעמה לכ הסייגתה תיקוחה תושרה לש םירודישה ללגב
תדעו ר"וי הנפ השרפה תובקעב .(33)"יטאריפ ןפואב תגהנתמה וז איה וליאכ ,רודישה
שרדו ,תנבל רומיל תרושקתה תרשל הפוחד התליאשב ,לאקזחי יבא כ"הח ,תסנכה לש הלכלכה
םא" :'ג תשר לש ץורעב רודישה תקספה לע תורוהל התוא ואיבהש םילוקישה תא ףושחתש
,תרושקתה דרשמ תארוה ירוחאמ םידמוע יטאריפה 7 ץורע ילעב לש םיסרטניאהש ררבתי
.(34)בתכ ,"יתלשממ דרשמ לע םיילילפ םימרוג לש תוטלתשהב רבודמש ירה

תיטאריפה וידרה תנחת ינרדש הלא ויה םעפהש אלא ,המוד העפות השחרתה כ"חא תועובש המכ
ללגב ,"ארחא ארטיסה .אמטה ביבא לת וידרב שדוק תמחלמ" וזירכהש "המשנה לוק" תידרחה-
וידרה יניירק .תיטאריפה הנחתה ירודישל םיעירפמ ביבא-לת וידר ירודישש (תועטב) ובשחש
היינשה תושרה קוח י"פע רדשמה) א"ת וידר לש רודישה דויצב עוגפל םהיניזאמל וארק ףא
ורשקתה "המשנה לוק" יניזאממ תורשע ןכאו .ולש הייזכרמה תא םוסחלו ,(וידרלו היזיוולטל
)הרטשמב הנולת תשגהל איבהש רבד - וידבועב עוגפלו ותוא ףורשל ומייאו א"ת וידר לא
.(35

,תיצרא תנוכתמב תרדשמה ,המשנה לוק תנחת לע וטשפ הרטשמה ףותישב תרושקתה דרשמ יחקפ
ילמנ לש רודיש ירדתל תוערפה לשב רקיעב ,תרחא תיטאריפ וידר תנחת לכ לע רשאמ רתוי
תא ,תיעיבשה םעפב ,הרטשמהו תרושקתה דרשמ ישנא ורגס 16.1.98 -ב .ל"הצ לשו הפועת
ומכ ,לבא .םילשוריב תורטע הפועתה הדשל ועירפה הירודישש רחאל ,"המשנה לוק" תנחת
םימויא הינרדש ועימשה זאו הירודיש תא הנחתה השדיח תועש רפסמ רחאל ,תומדוקה םימעפב
הנולת תרושקתה דרשמ שיגה 19.1.98 - ב .(36)תרושקתה דרשמ ידבוע דגנכ התסה ירבדו
וידרה תונחת לש תיתנשה הדיעווב .וללה םימויאה ןיגב הנחתה ינרדש דגנ םילשורי תרטשמב
םידרח יכ תנבל רומיל ,תרושקתה תרש הנעט 8.1.98 - ב תליאב המייקתהש תוירוזאה
תנחת לע טשפ תרושקתה דרשמש ירחא התחפשמ ינב לעו הילע םימייאמו התיבל םג םירשקתמ
,"יתחפשמו ידלי תא ,יתוא ודירטה ,יתיבב ןופלטה ירפסמ תא םימסרפמ הנחתב" ."המשנה לוק"
:הניעב הראשנ תויטאריפה תונחתה יפלכ תרושקתה דרשמ תוינידמ לבא .(37)תנבל הרמא
הנגה ךות ,ליעיו יטלחה ןפואב העפותה םע תדדומתמ הנניאש ,תידארופס ,תיביטקלס הפיכא
.7 ץורע - ירקיעה יטאריפה ץורעה לע תצרמנ

םה יכ םירפסמ ,אמגודל ,םילשורי וידר ישנא .םימויא תולבקמ תוירוזאה וידרה תונחת םג
וא תויטאריפה תונחתה ישנאמ םימויאו תומעזנ ןופלט תוחיש ,םוי ידמ טעמכ ,םילבקמ
םילשורי וידר לש םירדתה ןיב הברקה ללגב תומרגנש רודישב תוערפה ללגב ,םהיניזאמ
.(38)םיטאריפה םירדתל

ול רשא ,(יטנגמורטקלא םורטקפס ףגא) תרושקתה דרשמ לע לטומ תויטאריפה תונחתה רותיא
תונחת לע תוטישפ תמאתמ חוקיפה תיילוח .ךכ ךרוצל דחוימ ביצקתו תדחוימ חוקיפ תיילוח
התנמ הנורחאל דעו םיכחוגמ תאז הדיחיל םינפומה םיבאשמהש אלא .הרטשמה םע תויקוח אל
.(39)ועבק םמצע םהש תויופידע ירדס י"פע ולעפש ,דחא בכר ילכו םישנא השימח קר הדיחיה
דגנ תונולת האמכ הרטשמל שיגהו תויטאריפ תונחת 54 תרושקתה דרשמ רגס 1997 תנשב
םייתעש ךותב םיימעפל ,רדשל תורזוח תורגסנש וידר תונחת ,לבא .(40)תויטאריפ תונחת
.(41)תנבל רומיל ,תרושקתה תרש םג הדומ לכב .ןתריגס ןמזמ

דוהאל בתכמב ,םילשורי וידר להנמ ,ןולא קחצי - 15.1.98 *
יפל" :וידרלו היזיוולטל הינשה תושרה ,ישאר סדנהמ ,רוד ןב
לוק' וידר , FM 101.7 תיטאריפה וידרה תנחת ,יידיבש םינותנה
תלד ,הנורחא המוק ,םילשורי ,הליג ,14 בלודה 'חרמ תרדשמ 'הריבה
אנא .זוליא יפר י"ע תלהונמ הנחתהש יל םירמוא דועו .תילאמש
."ליעיהו ריהמה ךלופיט

םילהנמ .המיאתמ הארוה קר השורד - תינכט הניחבמ ךבוסמ וניא ןתריגסו תונחתה לש ןרותיא
ךות יכ םינעוט תויטאריפה תונחתה דצמ םירודישב תוערפה לע םיננולתמה ירוזאה וידרב
תויקוח אלה תונחתה לכ תא רוגסל הרטשמה ףותישב תרושקתה דרשמ לגוסמ םימי שדוח
תפשוחש עגרמ ,םילהנה יפ לע .(42)לארשיב יטאריפה רודישה תעפות לוסיחל איבהלו
ךילהת ךשמהו הרטשמב ןנולתהל הילע ,יטאריפ וידר תרושקתה דרשמ לש חוקיפה תיילוח
תונחתה לכ תומקוממ ןכיה םירתאמ אל םא םג" .הרטשמה ידיב ךליאו ןאכמ דקפומ הפיכאה
ולכוי אל ןהו (םירודיש שובישל הקינכט) jamming ליעפהל קר הז תושעל ךירצש המ
תושרה ינייניעל תסנכה תדעו שארב דמעש ,זרופ םהרבא כ"הח בשקל רמוא ,"רדשל ךישמהל
.(43)וידרלו היזיוולטל היינשה

תווצ יצחו הנש ינפל םקוה תוירוזאה וידרה תונחת דצמ תונולתה יובירו םיצחלה תובקעב
יפלכ קוחה תפיכא תא רפשל ידכ םיטפשמה דרשמב תילכלכה הקלחמלו הרטשמל ףתושמ דחוימ
םע החישב ריבסה תילכלכה הקלחמה שארב דמועה ,ןלוד ןועמש ד"וע .תויטאריפה תונחתה
התיה ןתריגסו תונחת לע תוטישפ .אשונב קוה דא הרטשמה הלפיט תווצה תמקהל דע יכ בשק
לש תזכורמ תוליעפ .םדא ייח ונכיסו תוסיטה תוחיטבל ועירפה םירודישהש םירקמב רקיעב
וידר תונחת יתש לע הטישפ הבינה םיטפשמה דרשמ לש דחוימה תווצה םע ףותישב הרטשמה
הלהנתה הנושארל יכ ןייצמ ןלוד ד"וע .םושיא יבתכ ינש תשגהו הלמר רוזאב תויטאריפ
רבעהמ ההובג הרמוח םע ןיד יקספ ובינה רבכש םושיא יבתכ ושגוהו תיעוצקמ הריקח
.(44)טפשמה תכרעמ לש הנוש תוסחייתהו

םיבאשמ רסוחמ ,םויכ לעופ וניא אוהו דחוימה תווצה לש ותדובע המייתסה ךכבש אלא
תונחת יתשב לופיטב המכתסה ותוליעפ .אשונה לע םידקפומה םימרוגה לש הייחנה רדעהבו
לש תוליעפ .רתוי רחואמ בוש ורגסנו קיתב לופיטה ךלהמב שדחמ וחתפנ ןהיתש .תוירחסמ
תדמוע אל ללכ ,7 ץורע ,יזכרמהו לודגה ,קיתוה יטאריפה ץורעה דגנ קוחה תפיכא ימרוג
תונחת 150 -ל בורק לארשיב ולעפ 1998 תישארב יכ הדבועה .תומייקה תוביסנב קרפה לע
.הברה הנתשה אל יטאריפה רודישה אשונב קוחה תפיכא םוחתב יכ תדמלמ תויטאריפ וידר
.ןתלועפ ךשמהב לוספ השעמל ןיא יכ תויטאריפה תונחתל תותתואמ קוחה תויושר

רפסמ י"ע השענ הקיקח לש ךרדב יטאריפה רודישה תעפותב ןיפיקעב לפטל דדוב ןויסינ
קוחב רוסאל ועיצהש ,סניפ ריפואו בהי הנוי ,לולא יפר ,קיציא הילד ,לחש השמ :תסנכ ירבח
:רמאנ 1998 ראוניב תסנכל השגוהש ,קוחה תעצהב .תויטאריפה תונחתב תומוסרפ רודיש לע
,רודיש תנחתב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,והשלכ םוסרפ וא תמוסרפ רידשת םדא םסרפי אל"
."ןויכיז הל ןתינ אלש וא ,יטוחלאה ףרגלטה תדוקפ יפל ףקת ןוישר הל ןיא םא

:רוקמ
,91460 םילשורי 46281 .ד.ת ,(ר"ע) לארשיב היטרקומדה תנגהל זכרמ בשק
02-6787164 סקפ ,02-6786821 ןופלט