ךתוא עמוש לארשי םע

סלב יקית

תריקסמ לבקתמש םשורה הז .רבדל חרכומ שממ אוה םימעפל .רבדל בהוא לארשי םע
.םיניזאמל ןופורקימ תוחתופש הלא ,תויביטקארטניאה וידרה תוינכות ללש

ןיבל וניבש םייתלהנימ םיניינעב תוסעוכ תונולתמ :לכה לע רבדל בהוא אוהו
םיאשונב הדמע תטיקנ דעו ,הרזעל השקב ומכ שממ-םיישיא םיאשונ ךרד ,תושרה
תרוקיב :םירשקתמה לש םביבחל ךופהל םייאמו הצואת רבוצ דחא אשונו .םייטילופ
תרושקתה לע

יצראה רושימב ,וידרה יטינרבקש םשור השוע ןכאו ,ונרמא וידר תוינכות ללש
הלוז ךרד וזש ובשח ילוא וא) רוביצה ישחר תא הנוכנ וארק ,ירוזאה רושימבו
תינכותה .םעל ןופורקימה תא וחתפו (תויעובש רודיש תוצבשמ רפסמ אלמל הליעיו
צ"החא 4-3 תועשה ןיב םוי לכב תרדושמה 'רבדל ימ םע שי' איה רתויב הקיתווה
הבש תינכות - רקובב ישיש םויב צ"לגב רודיש תצבשמ הפסונ הנורחאל .צ"לגב
.ףלוחה עובשה יעוריאמ דחא יזכרמ אשונב דקמתהל םירשקתמה םישקבתמ

הרבעש 'תושדחה ירחא שש' תא םינש רפסמ הזמ םיניזאמה ינפב תחתופ 'ב תשר
אטבתהל םיניינועמה םיניזאמ םירשקתמ הילא רשאו הדסוויה זאמ םיבר םילוגלג
םיניזאמל העש ךשמב ןופורקימ רודישה תושר תחתופ ,ףסונב .שארמ םסרופש אשונב
וא היזיוולטבש 'הקיטילופופ' רדשמב ולעוהש םיאשונב םתעד עיבהל םיצורש
תזקנמש תרחא תינכות .וידרה ןפלואב חראתמש תינכותב םיפתתשמה דחא םע תמעתהל
ןושאר ימיב 'ב תשרב תרדושמה 'הליל ףירעת' הניה םהיגיגהו םיניזאמה תונעט תא
.רקוב תונפל 3 -ל תוצח ןיב

םיניזאמ' לש תוימוי תוינכות יתש תרדשמ איה :'א תשר תושעל הלידגה
.עובשב םימי השימח ,םירהצבו רקובב 'םיניזאמל

העש תפסוה לע טלחוה הנורחאלו ,המוד תינכות םינש רפסמ הזמ תרדושמ 7 ץורעב
.תפסונ תיעובש

שאר ינודא' תינכותה תרדושמ תוירוזא וידר תונחת רפסמב ?ירוזאה וידרב המיו
שיו ,ןפלואב םיחראתמש ,רוזאהמ םירע ישארל תולאש םיניזאמה םיגיצמ הבש 'ריעה
םיאשונב חותפה וקה לש תחצנמה תנוכתמה תא תורזחשמש תוירוזא תונחת םג
יעצבמב איה תוירוזאה תונחתה לש תיביטקארטניאה ןתוליעפ רקיע םלוא .םייללכ
.םידדוב םיקקזנל וא תותומעל עויסהו המרתהה

,הזכש ןקויד ללכב רידגהל רשפא םא - עצוממה רשקתמה ליפורפ והמ ררבל וניסינ
םייביסאפ םיניזאממ םישנא ךפוהה עינמה חוכה ,וללה תוינכותה יחנמ תעדל ,והמו
.םרבד עימשהלו רודישל תולעל םיצמאתמש ימל

ןוצרל םתוא םיאיבמש תמייוסמ תואנקו טהל םהב שיש םושמ םינפלטמ םישנא"
'רבדל ימ םע שי' תא םינש 8 הזמ החנמה ,רכייר ןועדג ריבסמ ,"וידרב אטבתהל
םירשקתמ ללכ ךרדב .בזכואמ ,סעוכ ,יאנק רתוי םגדמ םישנא םירשקתמ" .צ"לגב
."םירחא תורוניצב רבדל םהמ רצבנש םישנא ונילא

ןימי ישנא רתוי םירשקתמש אוה םשורה

אלו תורכיכל םיאצוי אל םה ,רתוי םישידא םירמוחמ וצרוק לאמש הישנאש ןכתיי"
םדא ,ךפיהל .תינכותב לאמשל ןימי ןיב לידבמ אל םלועל ינא .תוינכותל םינפלטמ
שי'ש ריבסמו םהמהמש ,לוקש ,יופש ,ןזואמ םדאמ ןיינעמ רתוי ויתועדב ינוציק
וא סעוכה ,םהלתמה .ויעמוש לע םומעש ךלהמ אוהש ופוסו 'ןאכלו ןאכל םינפ
,הללכה וז .תצרחנו תניינעמ רתוי ותרימא םגו רתוי ינועבצ ורוביד םג - קופדה
."יטסיטטס ןויגה הב שי תוללכה לש ןכרדכ לבא

:ךומנ םייטילופ םיניינעב תוחישה רועיש ,תורחאל דוגינב ,רכייר לש ותינכותב
יטילופה ןונימהש קיפמהמ שקבמ ינאש ךכב ראשה ןיב ישיאה ימתוח תא עיבטמ ינא"
םהב ןיאו םיעגיימ הלאה םינוידהש טושפה םעטה ןמ ,רתוי ךומנ היהי תינכותב
ןיא .ןכ - תרעוב הילאוטקא .חתמ םע ,הננער ,תססות תינכות בהוא ינא .שודיח
אל הטונ ינא .אל וא ירוקמ ,אל וא ןיינעמ :תחא דבלמ הרוזנצ םוש תינכותב
םוש הזב ןיא ,ןיינעמ אל הז יכ םיכרד תונואת לע ידמ תובר תוחיש רשפאל
."שודיח

טעמכ" :תרושקתה לע תופקתהה ןיינע אוה תינכותב םיסכודרפה דחאש ריבסמ רכייר
זירכהל ,תרושקתה המצעב איהש ,תינכותה תועצמאב תרושקתה תא ףוקתל איה תרוסמ
ןופורקימ תחתופ המצע תרושקת התואש העשב הב תויפ תמתוס תרושקתהש תוצוח שארב
."תאז רמאל

?החישה עצמאב וקהמ םיניזאמ דירומ התאש הרוק .יח רודישב תרדושמ תינכותה

םהב אוצמל לוכי ינא ,םמעתשמ ינאש ינפמ אל .םיממעשמהמ דחופ דימת ינא"
ףחודו זפחנ ,ץרחנ ינא ןכלו םיניזאמה תא וממעשי םהש הבשחמהמ דרח ינא .ןיינע
תוכיראב ריבסמ שיאה םא .ןיינעה ךלומ םשב לכהו ,ףטחב דרפנ םיתיעל ,המידק
."םיניזאמה םומעשמ דחופ ינא יכ טעמ וב הדור ינא וירבד תא תעגיימ

םילועשכו םייוסמ אשונ לע םיזירכמ ,םיקיפמה תא םימרמש םיניזאמ שי ,וירבדל
אל לאמשה דגנ רבדל יתיצרשכ ,םינלאמש םתא' :הזתה תא םיחתפמ םה יח רודישל
והשימ ריכזמ אוה .'םתתנ ,הלשממה דגנ רבדאש יתחטבהשכ קרו ,רבדל יל םתתנ
,םילוונמ' :זירכה חילצהשכו ,רודישל רודחל ידכ ,דבכ אטבמ םע יברעל הזחתהש
.'יברע ינא יכ רבדל יל םתתנ

?הלאכ םישנאל הנוע התא המ

םירידנ םהש ינפמ רודישל ולע הלשממה ידגנתמ םגו יברעל הזחתהש ןיזאמה םג"
אוה ,הזעמ יברע ןפלטי םא .תינכותב ףתתשהל םיברמ אל םיברע .תינכותב רתוי
לכ .קתרמ הזש ללגב אלא סאמחה בבוח ינאש ללגב אל רודישב הרידא תומידק לבקי
ןמ אצוי אלל תינכותב םיחנמה לכ ,יתעדל .םייניינעו םייאנותיע םה םילוקישה
."םינלאמשכ םיניזאמה יניעב םיספתנ ללכה

ןורי לש ותייחנהב 'הליל ףירעת' איה רודישל םיניזאמ הלעמש תרחא תינכות
תינכותה הלוכי ,טנרטניאל תודוה .טנרטניאה ךרד םג תרדושמש תינכות - שונא
,שונא ירבדל .ביגהל לוכי תשרל רבוחמש ימ לכ תיטרואיתו ,בחרה םלועל עיגהל
רכינ קלח .תוישגר תובוגת רקיעב םיליכמ םהו ,ל"וחמ םיעיגמ םיסקפ הברה
שי" :שונא ?םיימוקמה םיפתתשמל רשאב המו .םידרח-םינוליח יסחיב קסוע םיסקפהמ
םיביגמ רתוי ,םייטננימוד רתוי םה .רתוי םיביגמ ןימי ישנאו םידרחש השוחת
םיעירפמ דואמ ,םתוא קיסעמ דואמ ,הזחב םלצא בשוי הזש האור התא .תילנויצומא
."םירבד םהל

?החישה אשונ המ עדוי התא ,רודישל ןיזאמה תא הלעמ התאש ינפל

ןימאמ ינא .הכירע ילוקיש יל ויהי אלש ידכ סנכנ המ תעדל אל ףידעמ ינא"
זכרמה אל ינא .רודישב םמצע לע ורזחי אל םריבדהש ידכ םתוא תרקחתמ הקיפמהש
ןפלואב בשויש ןיטולחל ינכט והשמ ינא .רודישב יתעד תא דיגא אל ינא .ןיינעב
אלש תולאש לומ דדומתהל רשקתמל םורגל הסנא ,קמנל םהל םורגא .רבדל םהל ןתונו
,וידרה םע םירבדמ םיניזאמ הבש תינכותה לש בכוכה אוה ןיזאמה .ותעדל תומיאתמ
םירבוע םה םא אלא םתוא עוטקל ידמ רתוי גהונ אל ינא ןכל ,שונא ןורי םע אל
זאו .םיללקמ וא ךורא גולונומ םיציברמ ,ביגהל לגוסמ אלש והשימ םיצימשמ לובג
."רודישהמ םתוא םידירומ - רזוע אל הז םאו ,םתיא רבדל הסנמ ינא

?'הליל ףירעת'ל םירשקתמש םישנאה םהימ

תודידב אל - םידדוב םישנא וא ,םהיתומצעב רעוב אשונהש םישנא םירשקתמ"
לוק עומשל שקבמ ,תוימיטניא שפחמש גוסהמ םישנא .הלילב םימדרנ אלש - תיזיפ
התא .םיאנותיע יבגל םינומיס שי ונל' םעפ יל רמא תידרחה הדעב ןקסע .ישונא
בשוי 4-3 ןיב .'ותעד עיבהל ידרחל ןתונ התא ,רבדל םידרחל ןתונש והשימל בשחנ
ףקותב םידגנתמ ןבומכ 'רבדל ימ םע שי' יחנמ) ותעד תא רמואש ,דאמ ההוזמ החנמ
ינא .(.ב.ת .םמלוע תפקשהל ישיא יוטיב םוש ןיא םהיתוינכותבש םינעוטו העיבקל
אל םעפ ףא ינא לבא יתעדמ יתוא תואיצומש תוחיש שי ,ןפלואב ףוקש בשוי יד
םילוע לכה ךסב ,םיניזאמ 250 -כ םירשקתמ 'הליל ףירעת' לש הקיפמל .רמוא
."החונינ היהת החישהש לדתשמ ינא .20 -כ רודישל

?תרושקתה דגנ תונולת תועיגמ ךילא םג ?החישה יאשונ םהמ

יתוא םיפקות ,ילע םג םיננולתמ .תרושקתה דגנ תונולת לש הובג יד זוחא שי"
ןיזאמ םע רבדמ ינאשכ .הלאמש תולאש ותוא יתלאשו םדוקה ןיזאמה םע יתרביד יכ
םיחקול ,רמוא ינאש המל ןווכתמ ינאש םיבשוח םה .היציזופואב היהא דימת
."ילמרונ הזו ,הדרפה םישוע אל ,םירבד תוניצרב

ינא" :'םייעוצקמ םירשקתמ' לש ןטק השק ןיערג ונשי םירשקתמה ןיב ,וירבדל
.גאדומ היהא ,םייעובשב םעפ ורשקתי אל םה םאש םישנא לש תומש תמישר תתל לוכי
םיעיגמ םימעפל) .הלילה עצמאב םיעובק םיסקפ יבתוכ לש רתוי הלודג הצובק שי
ךשמבש עדוי התא רודישב םהלש דחא סקפ תארקש םויב (העשב םיסקפ 120-80
."הליחתמ תינכותהש ינפל דוע ,םיסקפ ןמזה לכ לבקת תובורקה םייתנש-הנשה

- 'הקיטילופופ' ירחא לש רדשימה תא ינש ימיב 'ב תשרב שיגמ םג שונא ןורי
היזיוולטה תינכותב ףתתשהש רוביצ שיא םע חחושל םיניזאמל רשפאמה רדשימ
.וידרה ןפלואב חראתמו

תובקעב םירשקתמש הלא ןיבו 'הליל ףירעת'ל םירשקתמה םיניזאמה ןיב לדבה שי
?'הקיטילופופ'

רתוי םה 'הקיטילופופ' רחאל ינש םויב םירשקתמש הלא .םינוש םישנאב רבודמה"
דגנתהל ליבשב ומכ םתעד תא רמול ידכב אל םירשקתמ םישנא ןומה .םיטסיביטקא
םירשקתמ םה .תרחא בשוח רחא והשימש םתוא זיגרמ .םהינפל רבידש רחא והשימל
."ונלש תונלבוסה רסוח לע דמלמ הז .לוספל ידכ

,'א תשר םג הנורחאה הנשב הפרטצה וידרב וזה תיביטקארטניאה ה ג י ג חל
םיניזאמ' תא ,םירהצבו רקובב ,םויב םיימעפ רדשמ הזה ץורעה :לודגבו
תביטח להנמ ,גומלא ןתיא ירבדל .ונכות לע דיעמ ומשש רדשימ - 'םיניזאמל
וידרל החיתפ הווהמ וזה תשרה ,'א תשר ירודישל יארחאו לארשי לוקב רמואה
:םיניזאמל םירמוא ונא .הצור אוהש המ רדשמש יקיבשלוב וידר אל" :יביטקארטניא
לש ךרועה אוה ןיזאמה הבש היצפסנוק ןאכ שי .עומשל םיצור םתאש המ םתא ועימשת
."רודישה תא ומצעל ךרוע היזיוולטה הפוצש ומכ ולש וידרה

?הלאה תוינכותל רשקתמ ימ

החסונ ןיא .רוביצב תוחוורה תועדל םלוה יוטיב תתל בייחמ רודישה תושר קוח"
צ"גב תקיספ איה הדיחיה הלבגמה .םירשקתמה תא םיננסמ אל ונא .תאז םישוע ךיא
םיאיקב דואמ תויהל םיכירצ תינכותה יחנמ .הצאנו עלב ירבד תעמשה תרסואה
דירוהל םיכירצ ונא זאו חלתשהל םיליחתמ םישנא םימעפלש בצמב ונא .םינמוימו
חינהל םהמ םישקבמ ונא םיעובק םיפתתשמ ינימ לכ םירשקתמ רשאכ .רודישהמ םתוא
איה הרטמהו היטרקומד לש הגיגח וז .רשקתמ ימ עדוי אל ינא .תשרהמ תדרלו ונל
וידרל הנזאהה רקס ,גומלא ריבדל ."תורחא תועדל בישקהל ,ןיזאהל םישנא דמלל
ןיבש והשמ רמולכ ,'א תשרל הנזאה יזוחא 4-2 לש עצוממ לע עיבצמ ,'97 ילוי לש
,שממ הציפק ,הנזאהב הילע תמייקש שיגדמ גומלא .םיניזאמ ףלא 200 -ל 70
אלש םינפלטמ תורשע המכ םע םימייסמ ונא העש לכ" :'א תשרב םיניזאמ תוינכותב
."רודישל סנכיהל וחילצה

?וידרב רבדל תוצרל םישנאל םרוגש הזה ףחדה תא ריבסמ התא ךיא

רפסמ ,תיב לכב היזיוולט יצורע 50 שי הבש תיתרושקת הביבסב םייח ונא"
היזיוולטה תנמ תא ומצעל ךרוע םהמ דחא לכש םדא ינב השולש-םיינשו ,םיטלקמ
אל אוהש םדא לכל השוחת שי תויביטקארטניא וידר תונחת לש יוביר שי םא .ולש
,טראקד לש תמסרופמה הרמיאה לע הזארפרפב .ףתתשמ םג אלא תרושקת ךרוצ קר
תא רמואו וידרל ןופלט םירמ ינא םא .'םייק ינא עמשמ רדשמ ינא' םיבשוח םישנא
בייוחמ הזש םישיגרמ םישנא .תיטסירמיירפ תוברתב םייח ונא .םייק ינא ,יתעד
םה - ודיגי אל םאו .דיגהל המ םהל שיו ,אשונ לכ לע םתעד תא ודיגיש תואיצמה
."םימייק אל

תינכותלש ןעוט ,םינש 7 הזמ 7 ץורעב 'עבשל םילצלצמ' שיגמו ךרוע ,רסלפ ריאי
אל 'תושדחה ירחא שש'בו צ"לגבש םינעוטש םיניזאמ רתיה ןיב םיזקנתמ ולש
םיאשונ םימייק לבא ,םש םירבדמש ןימי ישנא םנשיש ןוכנ הז" :רבדל םהל םינתונ
."לבקל םינכומ אל צ"לגבו 'ב תשרבש תונונגסו

?לשמל ומכ

שי .לגר תסירד םהל ונתנ אל םלושמ יזועו ןמית ידלי ומכ םיינוציק םיאשונב"
ןימי ישנאמ םיקמחתמו םיכתוחו םירצקמ םהש םהלש ןונגסב תעמוש תאש םיחנמ
ישנאל תונלבס רסוח םילגמ םה .םירחא םע תוחיש םילהנמ הבש תוחונינה תמועל
ולוקב עומשל רשפא עצמאב אצמנש ימ םג .םירחאה יבגל תוחיתפו ,םימעפל ןימי
."הנימי זכרמהמ תוטוסש תועדל תונלבס רסוח תמינ

?םלוכל ןופורקימ םיחתופ ,םתאו

ישפוח רתוי םישיגרמ םישנאהו ,הטוב ןונגס ונלצא היהי אלש םילדתשמ ונא
.רודישב תאז ןייצל םיחרוט םהו ,טעמ אל ,ונילא םירשקתמ םינוליח םג .ונלצא
אל הזש םג םיצור .תאז םידדועמ דואמ ונא .דחא ינוליח תוחפל שי תינכות לכב
אל יכ םא ,יוטיב ידיל ונלצא תואב לאמשהמ תועד םג .םיינמיה תרהט לע היהי
ישנאל ןמזה לכ תא שידקהל ךירצש םינעוטש םיניזאמהמ םיטשוקיר ףטוח ינא .הברה
ירחא .ןוידה תא תורישעמ הלאכ תוחישש בשוח ינא .תורחא תומב ןיא םהל יכ ןימי
הזש בהוא אל ינא .ותיא קסעתהל רמוח שי םיניזאמל ,לאמש שיא רבדמש
."ינוטונומ

ועמשנ" .תוטעמ אל תורתוכ תינכותה התשע ןמית ידלי לש אשונה ביבס ,וירבדל
.אטבתהל םהל ונתי אל םירחא תומוקמבש ועדי םישנא ,רעיש ירמסמ םירופיס ונלצא
,תרושקתל ופשחנ אלש םישנא םקלח ,םיישיא םירופיס םע תוינמית תוחפשמ ורשקתה
לש ה'רבחה ורשקתה הזה אשונה ביבס .החפשמ יבורק לש םירופיס וא תורגובמ םישנ
ומיזגה םהש הפוקת התיה .הבושק רתוי ןזוא היהת ונלצאש ובשח םה .םלושמ יזוע
."ןונימב ונדרוה זא ,םיצחלהו םינופלטה תומכב

העש תפסוותמ םיצחלה רואל .היזכרמל עיגהל דאמ השק 7 ץורעב םגש רמוא רסלפ
תעש ללגב ,םישנ אקווד ןה םירשקתמה בור ,וירבדל .ןיינע ותואל ,השדח תיעובש
םירפסמ םירשקתמהמ קלח .תינכותל םיניזאמ םירבג הברהש עדוי אוה לבא ,רודישה
ןורבחב םילודג םיסקט לע ,תרצע לע העדוה תסנכנ םימעפל ,םייטילופ םיעוריא לע
."תועדומ חול תויהל אל םילדתשמ ונא" .ס"ש לש םיסנכ לע וא

,וידרהו היזיוולטה ירודיש לע תרוקיב הברה שי 'עבשל םילצלצמ'בש דיעמ רסלפ
םילוע תינכות לכב .םירשקתמו םיזגרתמ ,תבשה ירודישב םיפוצש םינוליח יפמ םג
,וידרב תומודה תוינכותה ראשב ומכ ,ןאכ םג .םיניזאמ רשע-םינש-הרשעכ רודישל
,תוחפל שדוח לש םילוורטניאב םיניזאמ םילעמ ונא לבא" םיעובק םיניזאמ םנשי
."רבדל םיניינועמה לש ץחלה ללגב

תוינכותה לכב עובק ףתתשמ ,49 ,ןאיול םייח

?ךתוא עינמ המ .םיניזאמל ןופורקימ תוחתופש תוינכותה לכב עובק ףתתשמ התא

יל ןיא .ןאכ השענש קדצה יא הז יתוא עינמש המ .םינש 8-7 ךרעב רשקתמ ינא"
.ילש הנידמה תיארנ ךכש יל הרוח .הפיכ שבוח אל ינאו םייוסמ רטשמ יפלכ הנעט
ןומהמ עדימה תא באוש ינא .רסמ ריבעהל הסנמ ינא יל הרוח והשמש םעפ לכב
."תידדצ דח איה תונותיעה יתעדל .יביבס םישנא

?םויב ארוק התא םינותיע המכ

ארוק ינאו ןמז יל שי ישיש םויב .םוי לכ ,ץראהו בירעמ ,תועידי הנוק ינא"
."םירמאמה לכ תא

?תמייוסמ הגלפמב ליעפ התא

ירחא לבא ,םולשל הדגנתהש רימש תלשממ תא תושק יתפקת .דוכילה זכרמ רבח ינא"
."הז לע םג תונעט יל שי שדחה ןוכיתה חרזמהמ אציש המ יתיארש

?דוכילה זכרמב תאז רמוא אל התא עודמ ,רמאל המ הברה ךכ לכ ךל שי םא

םהל ארוק ינאש םישנאמ בכרומ הז םש .המבה לע דוכילה זכרמב הלעאש םעט ןיא"
.הזמ חוכשל ךירצ .הז דגנ ינא .םמלוע לכ איה המלשה י"אש םישנא ,'םירוטדנמ'
."השדח תואיצמב םייח ונא

?דחוימב ךילע םיבוהאש וידרב םיחנמ שי

אוהש בהוא אל ,רכייר םע םיכסמ אל ינא .קילד ,ירא בל ןועדג ,ריאמיחא"
ינא .ףרוטמ אלו ינוציק אל ינא .קרפתהל רשקתמ םדא .םישנא לע תדרל ליחתמ
שי .קרפתהל םוקמ אוהש הזיאב םגו ילש תמאה תא ריבעהלו תוסנל ידכ םג רשקתמ
."הנורחאה הנשב יל םיבאוכש םירבד ןומה

?הלשממה שאר תא רקבל ךל אצי

ןוחטיבה ,הקיר הנידמה תפוק :ביבסמ לכתסמ ינא .ימצע תא תומרל הצור אל ינא"
לכ ,הדובעה לשו דוכילה לש ,תוריחבה ירידשת לש תוטלקה לכ יל שי .םינפה לע
העט ילוא והינתנ .דקפתל ול םינתונ אל לבא ,םיזגה אוה ילוא .חיטבה יביבש המ
לבא ,תלכת הלוכש תילט אל אוה ,ודוקפת יבגל תוגשה יל שי ?העט אל ימ ,םשו הפ
."הזה רסמה תא ריבעהל הסנמ ינא .דקפתל ול םינתונ אל ,וילע תולפנתהה

ךל השוע הז .וידרב אטבתמ התאש יאדווב םיעדוי ,םירבח םינכש ,הבורקה הביבסה
?והשמ

דגנ יתרביד יכ םימעפ המכ ילע ומייא .תיתד יצח הנוכשב קרב ינבב רג ינא"
שפחמ אל ינא .ל"הצב םיתרשמ אלש םירוחב דגנ ,תיתד הייפכ דגנ ינא .תדה
.קופיס

םירבחה לכ .םירהצב 1 תוביבסב הדובעה תא םייסמו ,א"ת תייריעב דבוע ינא
ריעה שאר םג .םהלש לוקה ינאש םירמוא םה ,וידרב רבדמ ינאש םיעדוי הדובעב
וצירעיש שפחמ אל ,םשור ליבשב הז תא השוע אל ינא .םיעדוי ריעה שאר ןגסו
ישארב לכה בתוכ ינא רודישה ינפל .ילש תמאה תא איצוהל הסנמ ינא .יתוא
לג הזיאבו יתרביד המ ,ילצא טלקומ לכה .רבדמ ינא המ לע עדוי ינא .תובית
."יתרביד

תרושקתל הצרמו ,ןליא רב תטיסרבינואב יתליהק רקחמל ןוכמה שאר ,ץכ בקעי ר"ד
.תרושקתל הדיחיב היגולוכיספו

הז םא .ןימי ישנא םה םירבדמה - םיניזאמה בורש השוחת שי תוינכותה יחנמל
?עבונ הז הממ ,ןוכנ

אלו ,תינלאמש איה תרושקתהש םינעוט םה .וידרל םירשקתמ ןימי ישנאש ןוכנ הז"
ןזאל ידכ ץמאמ לכ םישוע םתניחבמ םה .אל וא ןוכנ הז םא הלאשל וישכע סנכינ
שארשכ םג .הלאה תוינכותל רשקתהל לק אל .םישוחנ םה ןכל .תרושקתה לש רסמה תא
עדוי ינא לכה ךסב .הנימי הייטנ התיה הלאה תוינכותב ,לאמשהמ היה הלשממה
םג ,אשונ לכ לע ןוידב עירכמ בור תונורחאה םינשב םיווהמ ןימיה ישנאש
,תרושקתל םיעיגמש םידרח םג שי .עמשיהל דואמ םילדתשמ םה .םייתרבח םיאשונב
יפל תעדל רשפא תאזו - םעפ ידמו ןימי ישנאב רקיעב רבודמה .טועימ םה לבא
.םתוא גצייש ימ ןיאש השוחתב םייח הלא םישנא .םידרחו םייתד - םהיפבש תירבעה
."ןוכנ הז םא עדוי אל ינא

ע"שי תצעומב .רשקתהל ןימי ישנא םיסייוגמ םהבש םימייוסמ םיעצבמ שי םימעפל"
ירפסמ תא ,היזיוולטבו וידרב תוינכותה לש ןופלטה ירפסמ תא םיבשותל וציפה
םיעידומ .ונפלטי ,ךרוצ היהי םאש ידכ ,םיאנותיעה לש ןופלטה ירפסמ תא ,סקפה
."רשקתהל םהל יאדכו תרדושמ תמייוסמ תינכותש שארמ

םה .ינוליחה רוביצל רשאמ רתוי קזח ףתושמ סרטניא שי יתדה רוביצל ,וירבדל
רתוי םינענ םה .םייתדו םייתרבח ,םייטילופ םיאשונב םיינגומוה רתוי הברה
ומייקתהש תונגפהה לכב" :םירועמ תויהל ךרוצל םיעדומ םה ,םיינוליחה רשאמ
ויה אל תונגפההש תורמל ,םייתד ויה םיפתתשמהמ %90 ,תונורחאה םינשה עבראב
לש תונגפהב .תושעל ןכומ וניא עצוממ לאמש שיאש המ תושעל םינכומ םה .תויתד
לע דמע ןורבח אשונשכו .עובש לכ טעמכ ,םיפלא ופתתשה ןליא רב 'חרב םידרחה
."תבשה תא םש תושעל יוניפה ינפל ןורבחל ועסנ םיפלא - קרפה

?רמאל המ ןיא םהל ,לאמשה ישנא םע המ

תוחפ שומיש השוע לאמשה .תנגוה אל איהש תרושקתה לע תרוקיב שי ללכ ךרדב"
רתוי שיש רורב םיימויה םינותיעב .וידיב ילכהש בשוח אוה ילוא .הז ןועיטב
םירמאמ םיחתנמשכ .ינוויכ-דח דימת אל הזש תורמל ,ןימיל רשאמ לאמשל תחנ
ךכ ןיב'ש םירמוא ילוא לאמשה ישנא ןכלו ,ןימימ לאמש רתוי שי ,תיעוצקמ הרוצב
וידרה תוינכותל רודחל ץמאמ םישוע אל םה .'ונתעד תא עימשהל םיחילצמ ונא
.םימי המכ חקול הז םימעפל .תונלבס הברהו ,ץמאמ שרדנו ,הלאה

תרושקתהש ורמא ,זוחא 55 ,םילאשנה בור ,תרושקתה תונימא יבגל ונכרעש םירקסב
.ןימי ישנא ויה - םיזוחא 45-40 - בורה ,וזה הצובקה ךותב .הנימא ךכ לכ אל
."רתוי ץמאתמ ,רתוי עגפנ שיגרמש ימש תויהל לוכי

תויהל לוכי" :לאמשהו ןימיה ןיב םיימונוקאויצוס םילדבה םימייק ,וירבדל
רורב אל ץראב .ךכ הז םלועב ללכ ךרדב ,ילאוטקלטניא רתוי .דסוממ רתוי לאמשהש
תונותיעהש םג איה השוחתה .תאזכ איה השוחתה לבא ,קדבנ אל דוע הז ,ךכ הזש
ךכ לכ אל - ןקושו סזומ ,ידורמנ תוחפשמ - םינותיעה ילעב .לאמשה ידיב
."ןכ םיאנותיעה לבא .םינלאמש

תינופוידר האחמ תעונת

ריאמיחא בקעי

לש םייטילופה םינכתה תצקממ הצורמ תויהל לוכי והינתנ הלשממה שאר
תפסונ העשו ,רקובב עבש העשב תחא העש ,הירדת ינשב ,'א תשר :"לארשי-לוק"
,תחא אלו והינתנ רמב תבהלנ תילולימ הכימתב תושודג ,םיירהצה-רחא םייתש העשב
ל"הצ-ילגל והינתנ רמ ןיזאי םא .והינתנ הרש תרבגב םג ,תורתוכב איה רשאכ
,הלאה תוינכותה תחא לש החנמכ .חוניקה-תנמ תא לבקי - םיירהצה-רחא שולש העשב
לע החנמה םע חחושל ידכ לצלצל םיחרוטה םיניזאמה יכ דיעהל לכוא ,םינש ךרואלו
תבהלנ הכימת םיעיבמ ,תושדחה תורתוכ םורב םידמועש ,םייטילופ םיאשונ
תועד םיעיבמה םיניזאמה לש םרפסמ .ןימימ ותוא םיפקועה שיו הלשממה-שארב
?תאזה העפותה רשפ המ .םיששב לטב - לארשיב לאמשה לע תולבוקמה

ןיזאמש ימכ ,(ל"הצ-ילגב ,ישימח ימיב) םמיע חחושמו ,םיניזאמל ןיזאמש ימכ
בורהש דבלב וז אל יכ הנקסמל עיגמ ינא ,ההזה תנוכתמב תורחאה תוינכותל ףא
אלא ,תיטילופה תשקה לש ינמיה דצל ,רומאכ ,ךייתשמ לצלצל םיחרוטה לש לודגה
,תינופוידר האחמ-תעונת ןיעמ ,יתעד-תוינעל ,הווהמ םיניזאמ לש הז גוחש
םילצלצמהו םיניזאמה יניעב הארנש המ דגנ - רתאה-ילג לעמ - המקש ,תינלוק
וניזאי םא .רודישה-תושר לש ,לאמש ןוויכל ,תיטילופ הייטהו תוידדצ-דחכ
דגנ איה האחמה .תאז הנקסמב קפקפל ולכוי אל יכ המוד ,רמאנל תושרה יטינרבק
תוספתנ ,"לארשי-לוק" לש 'א תשרב דחוימב ,הלאה תוינכותה .היזיוולטב םינכתה
לש םירחאה םירדשימה אלו - דבלב ןהו ,ןהו ,םיניזאמה לש תוינכותכ
לש "תויתימא"ה ,"תוחותפ"ה ,תונזואמה תוינכותל תובשחנ - "לארשי-לוק"
הנגי אלא - התוחיתפ לע רודישה-תושר תא חבשי אל לצלצמה-ןיזאמה .רודישה-תושר
,'ב תשר לש הילאוטקאה-ירדשימ לע ,רומאכ ,דחוימבו ,הירדשימ רתי לע התוא
תובר תוינכותל הנזאה ךמס לע קר ,ןבומכ ,תובתכנ הלא תורוש .רקובה תועשב
תא חותפל יד :הזכ רקסב ךרוצ ןיא .רמאנה לש יעדמ רקס לע תוססבתמ ןה ןיאו
,"לארשי-לוק" לש ,"םיניזאמל םיניזאמ" תינכותה תא חתפ ילויב 29 םויב .וידרה
לש רוכינל תמרוג 'ב תשר יכ ןעט אוה :"רשנמ ,ןועמש" םשב ההדזהש ןיזאמה
,והינתנ רמ תא םיניועה םינשרפ לש םהיתורישב תעייתסמ היזיוולטה ,םיניזאמה
רמל םידגנתמה םינשרפ ועיפוה ןוסח-ןוארב תשרפב .ףיש באזו ץיבומרבא ןונמא
.תידדצ-דח הניה (1 ץורע) "תבשה קחשמ" תינכותה יכ ןעט ןועמש ןיזאמה .והינתנ
שארל וגצוהש יפכ ,ןנונגסו תולאשה יפוא לע ומערתה וירחא ולצליצש םיניזאמ
ואשנ ,םוי ותואב ,םיפסונ םיניזאמ לש ,תופסונ תורעה ."הקיטילופופ"ב ,הלשממה
,םייתש העשב תרדושמה תינכותב היה הז .הקיטילופו האחמ לש ,המוד יפוא
ךכ ."ל"הצ-ילג"ב ,םוי ותואב היה ,תוניחבה לכמ ,רישיה ךשמהה ."לארשי-לוק"ב
.תימוימוי הרגיש לש ןיינע טעמכ .תורחאה תוינכותב םג עמוש ,ינא קר אלו ,ינא

םייק לבא ,עדוי יניא ?הז רוביצ לש ופקיה המ .רוביצ לש האחמ ,ןכ םא ,יהוז
,רודישה-תושר ידבוע םהש ,םיחנמהו .רודישה-תושר דגנ האחמ לש חישק ןיערג
ירבד תא רותסל םיסנמ ,וא .הכובמ - םתבוגתל ףתושמה הנכמה ?םיביגמ םה דציכ
יכ םירמוא ."העמשנ ךתעד" "וא ."הדות .ךתעד תא תרמא" :ורמאיש ,וא .ןיזאמה
,לבא .רתוי וא תוחפ םיווש ,םיקלח ינשל יוצח לארשי-םע ,תיטילופ הניחבמ
םע תחא תינופוידר הציחמב תויהל םדובכמ הטמל הז ילוא .לצלצל םיטעממ םינלאמש
,"ל"הצ-ילג"ל ,ילא הרשקתה םעפ ."רשנמ ןועמש" םע וא "ביבא-לתמ ישש"
תינכותל ץוביקמ םילצלצמ ףוס-ףוס ?הסדה היה המש םאה .שבוכה-תמרמ תיקינצוביק
לע ?שבוכה-תמרמ הניזאמה חחושל הצפח המ לע .רתויב הרידנ העפות שממ ,תאזכש
ןופצה-לובגמ םידרויה ונילייחל םיפמרט ןתמ דודיעל םירקיטס תספדה לש עצבמ
.םיגייחמ םניאש טעמכ - לאמש-ישנאו םיקינצוביק ,ןכבו .ץראב השפוחל

תוינכותה תא םיחנמ לארשיב םא .תירבה-תוצראב איה הלא תוינכות לש ןתישאר
תומש המכ םימייק תירבה-תוצראב ירה - םירחאו ןלוג יתמ ,רכייר ןועדג הלאה
תואמב ,ויניזאמ תא דדועמה ,ובמיל שאר אוה םהל ןושארו שאר :םיטהול
םה לארשיב) ב"הראב םיילרבילה םיגוחה תא ףדגל ,ףוח-לא-ףוחמ וידר-תונחת
בורה - לארשיב ומכ - ב"הראב .ןוטנילק אישנה םשארבו ,("םינלאמש" :וארקיי
,לארשימ לדבהב ךא ,תיטילופה תשקה לש ינמיה דצה ןמ םה םיגייחמה לש לודגה
,הקירמאב ,םש .םתבוגתב ,"ןוזיא" וא ,קופיא לע םידיפקמ םניא םיחנמה ב"הראב
לע םיפודיג קוריל לוכי החנמה ,םש .םיניזאמה לש ףצק-ףצשה תא םיבלמ קר םה
לע םירמוש םניא יאדווב םיניזאמהו - םינפסיה וא םידוהי ,םירוחש לש םהישאר
דימת אלו - םיצמאתמה ,םיסונמ םירדש וא םיאנותיע םה םיחנמה - ונלצא .םנושל
דחא םוי .הנוש בצמה - ב"הראב .תויטילופה םהיתועד תא ןיפצהל - החלצהב
ןמ קלחל ילוא רוכזה ,'תרונ רבילוא לש וידרה-תינכות לש חרוא תויהל יתנמזוה
יתשקבתנ .תברועמ (ןבומכ) התיה לארשי םג הבש ,טייג-ןריא תשרפמ םיארוקה
ילואש הבשחמה בגא תאזו לארשיל ןלוגה תמר לש תינוחטבה התובישח תא ריבסהל
תמעורה הבוגתב לקתנ ילש רבסה לכ .ןוחטבה-ירדסה לע וחקפי םיינקירמא םילייח
לארשיל הל לא יכ ,ףוח-לא-ףוחמ ,םיינרמשה ויניזאמ לשו ,'תרונ החנמה לש
יאנותיע ,חרואה לש וירבסה תא וניצקה קר םה .המרה ןמ הגיסנ לע ,ללכב ,בושחל
..."תויתכלממ"ב ,רמאנ אמש ,וא - קופיאב גהנש ,לארשימ

,1994 תנשב :המוצע תיטילופ העפשה תעדונ וללה תוינכותל ,תירבה-תוצראב
ינשב בורה תא שובכל תינקילבופרה הגלפמה החילצה ,סרגנוקל תוריחבב
םינקילבופרה ויה ןכ ינפל הנש םיעבראכ .םירחבנה-תיבו טאנסה ,םיקקוחמה-יתב
תא וסחיי ב"הראב רתויב םיבושחה םינשרפה .תוחפל ,"םיתב"ה ינשמ דחאב טועימב
ךסח אלל תוקרויו וקריש ,ינמיה ,ינרמשה ףצקל ,יקלח רבסהכ תוחפל ,ןוחצינה
.הממיב תועש 24 ,םיתעל ,םיניזאמה םע "תוחחושמ" ןהמ תוברש וידרה-תונחת
,לארשימע ןושלב "תינלאמש" ירק ,תילרביל םלוע-תפקשה ילעב םהש ,ב"הראב םיחנמ
תא הרכש ,עודיכ ,דואמ תילרביל ריע ,וקסיסנרפ-ןסב וידר-תנחת .וחלצי אל
.הטמ הללצ הנזאהה יכ רטופ אוה רצק ןמז רובעכ .ילרביל החנמ לש ויתוריש
.םלוע-תפקשה םיחנמל ,לוכיבכ ,ןיא ,ונלצא

,הלא תוינכותל ויהי םאה .הלאכש תוינכותב קחשמה-םש אוה ,רומאכ ,"ןוזיא"
תוללותשה תעב תאז קודבל היהי יאדכ ?תוריחבב העבצהה ןפוא לע העפשה ,ןאכ
.העפותה ןמ םלעתמ יתייה אל ,לארשיב יטילופ גיהנמ ינא ול .תוריחבה-תכרעמ
.הלאשה וז ?אל וא - םעה לוק

ידמ תומדקומ ,הארנכ ,ויה וידרה לש ותומ לע תועומשה

םתצירפ םע ביבחהו ןשיה וידרה לש ותומ תא ואבינ םייתרושקתה םעזה יאיבנ
'רד תא ונלאש .ירחסמה ץורעה לש םיהדמה וגושגשו םילבכ יצורע תורשע לש ריואל
,וידרהש הז ךיא ,להנימל הללכמב תרושקתל רפסה תיב ןאקיד ,רזעילא-ןב בירי
םיניזאמ יפלא לש טעמ שדקמל ךפה ,ברקה ותומ לע תועומשה תא םיזה קר אלש
.תוירוביצהו תוישיאה - םהיתוקעומ תא קורפל התואנ המב וב ואצמש

,"ודוחיי תא טילבהל ךירצ ,ןותיעהו היזיוולטה לומ דורשל תנמ לע ,וידרה"
וידרה - תוידיימ :םימוחת השולשב אטבתמ הזה דוחייהו" ,רזעילא-ןב 'רד ריבסמ
טלחומ זוכיר בייחמ וניאש ללגב .הריהמ הרוצב תועידי תרבעהב ,םיקזבמב בוט
.יוקינ ,לושיב ,הגיהנ ומכ תונוש תולועפ עוציבל עקר תווהל לוכי אוה הייפצו
תושעל רשפא ,(.ב.ת תוימינונאה טנמלא) הייאר בייחמ וניא וידרהש ןוויכ
איה ולש הקזחה המצועה םויהו םינודיחב ליחתה הז :םיניזאמ םע תוינכות
הידמ םהל ןיאש םישנאל ןקרופו יוטיב יעצמא וא יודיו רמוכ תויהל ותלוכיב
."םירחא

תא האור דחא לכ .דבל התיא אצמנ התא :רפס הומכ איה היזיוולטה םויה ,וירבדל
תוינכותה ןווגימ דצל םיתבב םיטלקמה יובירו ולש ץורעב ,ולש תינכותה
תא םישמשממ טנרטניאב השילגה ירתאו םיישיאה םיבשחמה םג .תאז רשפאמ ,תועצומה
םדאה ןיבש רוכינה תא םיריבגמ םייטננימודה תרושקתה יעצמא" :ןיינע ותוא
,םהלש תוקוצמ אטבל ,חחושל םיאמצ םישנא .יתחפשמה רושימב וליפא ,ותביבסו
."םהלש תועד

:םירושימ ינש לע תויהל תולוכי םיניזאמה םע תוחישה

םיצעיימה עוצקמ ישנא ןפלואב תוחראמה תוינכותב רבודמ :יטיופרת-ימס רושימ
.המודכו תומולח ןורתיפ ,םידלי לודיג ,תויגוז יניינעב

וליפאו יתרבחה רוכינה .עמשיהלו העד עיבהל ךרוצה :ירוביצ-ישיא רושימ
םישנא ינימ לכ ובש בצמ רצונ זאו ,ןורתפה אוה וידרהש ךכל םרוג יתחפשמה
וידרב םיאטבתמ ,םירחא וא הלאכ םיימשר םימרופב םתעד עיבהלמ םיעונמש
ןיב תויראילימפ תרצונ תומייוסמ תוינכותב .הבר תובישחב םייטילופ םיניינעב
והשימ" .קוזיח םירשקתמל ןתונ ,רזעילא-ןב ירבדל ,הזו ,ןפלואב שיגמל רשקתמה
."םייק התא עיפומ התא םא .בושח התא .המואה לא רבדמ התאו ךל בישקמ

הצוחה ךופשל תרשפאמ ךכב ץפחש ימל וידרה קפסמש תוימינונאהש שיגדמ אוה
שיו ,םישנאל ןוחטב תנתונ הטלעה .בוט רבח םע וליפא םישוע אלש הרוצב תוקוצמ
.םיחתפנ ויה אל הידעלבש הלאכ

?ידמ תומדקומ ויה ברקה ותומ לע תועומשה זא

ןמז לכו ,םייטננימוד רתויה הידמה ורציש םיכרצל ומצע םיאתמ וידרהש ןמז לכ"
אוהש הז לע רבדל אלש .בוטו ,םייקתי אלש הביס ןיא ,ודוחיי תא לצנמ אוהש
תויח ול ןתונ םג הזו ,תויסולכוא ןתואל יביטקפאו תיסחי לוז ימוסרפ םוידמ
."תילכלכ


:רוקמ
לארשיב םימסרפמה דוגיא תאצוה ,14-12 ,39-38 'מע ,205 'סמ ,97 תותוא