- יאנותיעה חישב הירפירפ-זכרמ יסחי
הביטקפסרפה ןמ הניחב
תיגולאידה היפוסוליפה לש

רפוס ןרוא

הירפירפו זכרמ :'א קרפ

הרבחה רקוח חתיפש לדומהמ םיחוקל ,"הירפירפ"ו "זכרמ" ,דוסיה יגשומ ינש
םיטקילפנוק חותינב רקיעב םישמשמ ,ולא םיגשומ .(Shils ,1975) סליש יאקירמאה
.ןותנ בחרמ תרגסמב םיינתאו םייטילופ ,םייתרבח ןילמוג יסחיו

תלעב ,תילאירוטירט-תיתרבח תכרעמ-תת הווהמ זכרמה ,סודרג לש ותרדגה יפ לע
ידקומכ םישמשמ םיזכרמה .הרבחב םישודיחלו םייונישל עגונה לכב בושח דיקפת
שרפמ ,גציימה ,הארשה רוקמכ םישמשמ םה .םהמ ןוזינ ימואלה סוזנצנוקהש ,המצוע
:יכרע דיקפת לעב קר וניא זכרמה ךא .תוגהנתה יללכו םיכרע שדחמו

"The center is also a phenomenon of the realm of action. It is a
structure of activities, of roles and persuns, within the network of
institutions. It is in these roles that the values and beliefs which
are central are ambodied and propounded" (Shils ,1975 ,3).

תושיגנ תלעב וא הקוחר הניה תיתרבח הניחבמ רשא תכרעמ תת איה הירפירפה
הירפירפה .םיילאירוטירט וא םיינתא תודוסי ףפוח קוחירה םיתיעל .זכרמל הכומנ
רמולכ ,תיסחי איה תוילאירפירפה םלואו ,הרבח לכב הייסולכואה תיברמ תא תללוכ
תוליעפב ןתוברועמ תדימל םאתהב ,רתוי וא תוחפ תוילאירפירפ תובכשו תוצובק שי
.וחוקיפב ןתואצמיהלו זכרמה

וא ןתריציל תופתוש הנייהתש ילבמ תומכסומ וא תויחנה תולבקמ תוירפירפה
,ןוהה יקווש לא תושיגנ תורדענו ,הנתשמ המרב ,זכרמל תורכונמ ןה .ןתצפהל
םייטילופ המצוע תורוקמלו תוברת םיקפסמה םיעצמאל ,םיתורישל ,רוצי יעצמאל
.(Gradus Y ,.1984 :77-78) םיילכלכו

האוושהב הלילשה ךרד לע ,רידגהל תיסחי לק הירפירפה תאש דועב יכ ,הארנ
ילאירוטירטה דוסיה תמצוע .רתוי הכובס היגוס איה זכרמה תרדגהש ירה ,זכרמל
םירקחמב .הירפירפו זכרמ לש הירואיתב שומישה יפואל םאתהב הנתשמ יפרגואיגהו
ןפה שגדומ ,(סודרג לש וירקחמ תמגודכ) תיטילופ היפרגואיגב םיקסועה
.זכרמלו הירפירפל הרבחה תקולחל ליבומה ילאירוטירטה

ןפה ןמ היגוורונב הירפירפ-זכרמ יסחי תא רקח רשא ,(Rommetvedt) טדוטמור
:אבה ןפואב הירפירפו זכרמ ןיב םיילאירוטירטה םיסחיה תא רידגמ ,ילאירוטירטה

"Centers can be definite as the privileged locations within a
territory where key resources-holders most frequently met. A center
controls the bulk of transactions among ressource-holders across
territorial boundaries, and it is able to dominate the communication
flow through a standard language and a set of institutions for regular
consultation and representation. Centers are powerful, rich and
influential; peripheries are powerless, poor and influenced".
(Remmetvedt Hilmar, 1992 :79).

,ןעוט סליש .הטעמ תובישח ילאירוטירטה טביהל םיסחיימ רשא םירקחמ שי ,ךדיאמ
(ןותנ בחרמב ומוקימ לש ןבומב) הירטמואיגל רשק לכ ,ללכ ךרדב ,ןיא זכרמל יכ
םיכרעה תכלממ" וניה זכרמה סליש יפל .היפרגואיגל רשק ןיא םגש טעמכו
.הרבחב םיטלושה םיכרעהו םילמסה לש חוכה דקומ אוה זכרמה ,ונייהד ."תונומאהו

.תורחאו תויכוניח ,תויטילופ ,תוילכלכ ,תוכרעמ שי הרבח לכב ,וז השיג יפ לע
דחא לכל .תונוש תומרב םירשוקמה םינוגרא לש תשרמ תבכרומ וזכש תכרעמ לכ
לולכל הלוכיה ,(סליש יפ-לע ,הטילא וא) תוכמס תלעב הלהנה שי ולא םינוגראמ
וזכ הלהנה לכ .הבריק לש הנתשמ הדימב םינגרואמה ,םישנא לש הצובק וא דחא םדא
,תוצעייתה אלל םיתיעלו תורחא תולהנה םע תוצעייתה ךות םיתיעל ,תוטלחה תלבקמ
תוטלחהה .הלהנה התוא תדמוע ושארבש ןוגראה תורטמ תא תרשל ןוצר ךותמ אלא
,הלועפו טופיש לש םייללכ םייטרדנטס תוללוכ ,הטילאה ידי לע תולבקתמה ,וללה
הנכמ סליש .הרבחל ונייהד - הלוכ תכרעמל רתויב םיבושח רשא םימיוסמ םיכרעו
תכרעמ .("central value system") "תיזכרמה םיכרעה תכרעמ" וללה םיכרעה תא
תוירקיע תוביס יתש לשב תאזו ,הרבחה לש זכרמה תא השעמל הווהמ וז םיכרע
:(Shils ,1975 ,4)

.הרבחל םישדוקמה םיכרעל הבורק וז םיכרע תכרעמ .א

.הרבחב תוטלושה תולהנה ןתוא ידי לע תצמואמ וז םיכרע תכרעמ .ב

ןהמ תחא לכ ,היינשל תחאה תורושק ןניה ,םיכרעה תויזכרמל ,ולא תוביס יתש
.היינשב תכמותו הרידגמ

תויושר יפלכ יבויח סחי אוה תיזכרמ םיכרע תכרעמ לכ לש םינייפאמה דחא
םא םג ,ןוטלשה תודסומל םירושקה םילמסהו םידרשמה ,םישנאה .תודסוממה ןוטלשה
םע םהלש םירשקהמ תעבונה ,תויתוכמס לש תרחא וא וזכ המרל םיכוז ,ףיקע ןפואב
.תודסומה םתוא

םילעופ רשא ולא יכ הנומאה תא ןייצל םג ןתינ ,ןוטלשה תודסומ תכרעהמ קלחכ
לע תויהל תולוכי ולא תויוכיא .תודחוימ תויוכיא ילעב םניה תודסומה תרגסמב
,יתחפשמ סיסב לע ,ושכר םידיקפתה ילעב םתואש הלכשהה סיסב לע ,ינתא סיסב
.'וכו יעוצקמ ילכלכ

תראותמ תויהל הלוכי ,הרבחב תיזכרמה תודסומה תכרעמ יכ ,ןעוטו םכסמ סליש
ןתינ ,ךדיאמ .תיזכרמה םיכרעה תכרעממ היצמיטיגל תלבקמה תודסומ תכרעמכ
םילבומ וז ךרדבו ,םהלש תויתוכמסהמ םינירקמ רשא תודסומכ םג ולא תודסומ ראתל
.הרבחה ןמ דבכנ קלח לש םייחה ךרד בוציעלו תמיוסמ תיתרבח תינבת תיינבל

ינב לש ךרוצהמ ,סליש יפ לע ,עבונ ,וזה תיזכרמה םיכרעה תכרעמ לש המויק
:יטרקנוקה ילאודיבידניאה םויקה ןמ רתוי תללוכ תרגסמב תוללכיהב םדאה

"The existence of central value system rests, in fundamental way, on
the need which human beings have for incorporation into something which
transcends and transfigures their concrete individual existence. They
have a need to be in contact with symbols of an order which is larger
in its dimensions than their own bodies and more central in the
'ultimate' structure of reality than is their routine everyday life.
Just as friendship exists because human beings must transcend their own
self-limiting individuality in personal communication with another
personality, so membership in a political society is a necessity of
man's nature" (Shils, 1975 ,7).

זכרמהו םינומהה תרושקת

רשאכ דחוימב ץופנ יתרושקת רקחמ לש תורטמל הירפירפ-זכרמ לדומב שומישה
קלחתמ םלועה יכ חינמ הזכש שומיש .תימואלניבה הריזב תושדח תמירז לע רבודמ
,םיכרע ,עדימ לש המירזה ;הירפירפו זכרמ - יביספ רוזאלו יטננימוד רוזאל
םירוזאה ןיב ןויוושה יאל תמרותו תיכנא איה הירפירפל זכרמהמ םיללכו תומרונ
,זכרמה ןמ קלח הווהמ תרושקתה יכ ,השעמל החינמ וז הסיפת .(1993 ,14 ,םהרבא)
.הירפירפה ןיבל וניב היירטמיסה יא תחצנהל ודיב ילכ וא החולש ןיעמ

,הנשמ זכרמ ןיעמ הווהמ תרושקתה יכ ,חינמ הירפירפ זכרמ לדומב רחא שומיש
זכרמה" ,וז הסיפת יפ לע .הרבחב םינושה תוחוכה ןיב רשקלו ךוותל רומאה
עצמאב תאצמנ תרושקתה רשאכ ,דחא ריצ יבג-לע םיבטק ינשל םימודמ הירפירפהו
סחיב וליאו ,זכרמהמ קלחכ תדקפתמ איה םימיוסמ םיכרצל סחיב :םהינש ןיב
.(1993 ,11 ,םהרבא) "זכרמל ץוחמ איה םירחא םיכרצל

תמירז לע הרימשלו זכרמה דוקפתל תרושקתה תשר לש התובישח תא ןייצמ רונ-לג
,תרושקת לש גשומ" אוה ומצע יטילופה זכרמה יכ ,רונ-לג ןעוט ,השעמל .עדימה
תרושקת תשר לש הדיקפת .(1985 ,103 ,רונ-לג) "תרושקתה תשר לש יטרואית דקומ
תוהדזהל דקומכ תשמשמ איה ןכש ,יכרע םג ךא ,הרקבו םואית לש ,ינכט אוה וז
הרבח לכב תרושקתה תותשר יכ ,הז רשקהב ,ןעט שטיוד לראק .הלוכ תכרעמל למסכו
,רתוי תחתופמ הניה הרבחהש לככ .הלש תוחתפתהה תמר תא ,השעמל ,תופקשמ הנותנ
תותשר ךכ - תיכרעו תיתוברת הניחבמ ןהו ,םיתורישה תמר תקפסה תניחבמ ןה
.(Deutsh ,1966 ,91) רתוי תוחתופמ ויהי הלש תרושקתה

,תילארשיה תרושקתב חותיפה תורייע לש ןרוקיס תא ןחב רשא ,םהרבא ילא
זכרמה ןיבש ילאירוטירטה רשקל יוטיב ןתונ ,הירפירפו זכרמ לדומ לע וססבתהב
זכרמב תואצמנ לארשיב םינותיעה תוכרעמ יכ ,םהרבא ןעוט ורפיסב .תרושקתל
תומרונלו זכרמב םיחוורה חורה יכלהל םיפושח תוכרעמה ידבוע יכו ,ץראה
.ותוא םיחנמה םיללכלו

,הנשמ זכרמ הווהמ איה םא ןיבו ,זכרמהמ ילרגטניא קלח הווהמ תרושקתה םא ןיב
.קפסב תלטומ הניא הרבחב תיזכרמה םיכרעה תכרעמ תיינבהלו בוציעל התמורתש ירה
םיכרע תכרעמ התואמ תעפשומ תרושקתה יכ ,רמול ןתינ ,ךופהה ןוויכהמ םג ,ךכ
ןוניכו סוסיבב תרושקתה לש הקלחל תעגונה ,וז דוסי תחנה .התוא תפקשמו תיזכרמ
השיגהמ םיאצויה םירקוחה לע ןה תלבוקמ ,הרבחב תיזכרמה םיכרעה תכרעמ
םירקוחה לע ןהו ,(ללכ ךרדב ,תילנויצקנופ-תיטסילרולפ) תינומרהה תיתרבחה
םיעייסמ תרושקתה יעצמא יכ םירובסה םירקוח - טקילפנוקה תושיגמ םיאצויה
.הרבחב תוחוכה תקולח תא תורמשמה םיכרע תוכרעמ תרדחהב

לארשיב הירפרפו זכרמ

ועגנ רשא ,תויזכרמ תויעב רפסמ ,םינשה לכ ךרואל ודמע חתפתמה בושייה ינפב
.דועו תילארשי תיביטקלוק תוהדזה ילמס שוביג ,ןוחטיב תויעב ,היילעה תטילקל
הנבמה תא ,ךדיאמ ,ובציעו ,דחמ ,ועפשוה ולא תויעבל תוישממה הנעמה תורוצ
תא ראתמ טדטשנזיא .בושייה לש תונושארה תופוקתב שבגתנש יתלחתהה ידסומה
:אבה ןפואב ל"נה ידסומה הנבמה

לש םתושבגתה תא לכ םדוק ריכזהל שי הז הנבמ לש תוירקיעה תונוכתה ןיב"
תויתרבח תובכשו תוצובקמ תבכרומה ,'הירפירפ'ה תעפוה ינפל םינוש םיזכרמ
םייתרבחה ןהישודיח תניחבמ םיזכרמה ומכ תוינרצי ןניאש ,רתוי תובחר
הירפירפה תא בצעלו טולקל ,ךירדהל םילגוסמ ובשחנ ולא םיזכרמ .םייתוברתהו
תודסומה לש םבורש ,ןאכמ .תבחרתמו תדמתמ היילע ידי לע חתפתהל הדיתעה
,עגר ותואב תמייקה הייסולכואה תייעבב לופיטל םינפומ ויה אל םיזכרמה וחתיפש
תוידיתע תויצטניירוא ושיגדה ךכ םושמו הדיתעה הייסולכואל םינווכמ ויה אלא
.דואמ תוקזח

תודסומה לשו הלא םיזכרמ ףסוא לש ,קויד רתיל וא ,זכרמה לש ינושארה שגפמה
לשו בושיה לש יתרבחה הנבמה תוחתפתה תא בציעש אוה ...םכרד תישארב וחתופש
הרבחכ וז הרבח לש םייפיצפסה םינייפאמהו דוסיה יווקמ המכו ,לארשי תנידמ
.(1974 ,5 ,טדטשנזייא) "תינרדומ תידוהי

יפואל סחייל שי ,הירפירפה תעפוה םרטב ,םירומאה םיזכרמה שוביג תא
תחנה לע םשוה שגדה .ץראב בושייה חותיפ תא עינהש יגולואידיא-ינכפהמה
יכרדב ,הרכהב ללוכ יוניש יוטיב ידיל איבת רשא ,השדח תידוהי הרבחל תודוסיה
לכב ידוהיה םעל הסחוי הרומאה הכפהמה .ידוהיה םייחה חרואבו הבישחה
.(1994 ,ןהכה) לארשי-ץראב בושייה תייסולכואל קר אלו ,ויתוצופת

.בושייה תפוקתב ומייקתה םייתרבחו םייתוברת ,םיילכלכ תודסומ רפסמ ,רומאכ
ןיב הרשיקש וז איה ,סליש רבדמ הילע רשא ,תיזכרמה םיכרעה תכרעמ ,הבר הדימב
תכרעמ התוא .ינויער זכרמ - דחא ינגומוה זכרמל םתוא הפיפכהו םינושה תודסומה
,טדטשנזייא לש ונושלב ,היגולואידיא התוא וא ,דליש לש ונושלב ,תיזכרמ םיכרע
שוביג ידי לע תוידסומ תורגסמל התוא הרידחהו תויצולחה ילמס תא סנ לע התלעה
תוקזחתהל תובר המרת רשא תפסונ הדבוע .םיפתושמ םייצוביק םילמס םויקו
הדבועה איה ,וללה תורגסמהו םימוחתה לכב תיצולחה היגולואידיאה לש תורצבתהו
היגולואידיא םוש החתיפ אלו אוהש ידגנ סותימ לכ הרצי אל תרחא הצובק םושש
יצוביק למסב ךרוצב ושיגרה םילועהש העשב תאזו ,עירכמ ףקות תלעב תידגנ
הקפיס תיצולחה היגולואידיאה .לארשי ץראל םאצומ תוצראמ רבעמה ךילהתב ,ףתושמ
:1974 ,טדטשנזייא) תימצע תוהז לש שדח למסו תיצוביק תוהז לש יהשלכ תרגסמ
.(17

תיליעה ןיבל םהיניב הקומעה תוהזה ידי לע המדוק תויצולחה ילמס לש םתונוילע
רשא ,ולא תוטילא םג יכ ןייצל ןתינ ,ךדיאמ .תיתוברתהו תילכלכה ,תינידמה
התוא לש לגדה תואשונ ןתויהב ןחוכ תא ובאש ,יפוריא חרזמ אצוממ ויה ןבורב
.היגולואידיאה

תויזוכירב תנייפואמה הנידמל הכפה לארשי ,הנידמה םוק רחאל יכ ,ןעוט סודרוג
יסופד לש הדימ הנק לכל האוושהב ,יזכרמה ןוטלשה ידיב היוצמה דואמ ההובג
ןוטלשל התלעה הנידמה תמקה .(1986 :89 ,סודרוג) .םייטרקומד-םייברעמ הנידמ
תשייואמ התייה הטילאה" .תיטסילאיצוס תיצולח היגולואידיא תואשונה תוצובק
ינשה ינויצה הריגהה לג ירגהמ ,(היסורו ןילופ רקיעב) הפוריא חרזמ יאצויב
'ח"מלפה רוד' - ץראה ידילי םהינב וא םה .(1919-1923) ישילשהו (1904-1914)
התארנ התטילש ...תילארשיה היכרגילואה תא וויה ,םירחא םיחפסנ טעמ תפסותב -
,םיירמוחה םיבאשמה תאצקהב ןה ,ביטקלוקה לש קחשמה יללכ תעיבקב ןה תטלחומ
הארנש המב תנגועמ התייה התטילשל היצמיטיגלה .םייטילופה םידעיה תעיבקב ןהו
םירושע המכ לש הפוקת ךות ןיאמ שי המלש הרבח תיינב - תוחלצה לש הרושכ היה
:1993 ,גנילרמק) "רבצהו ץולחה - שדח ירבע םדא תומד חופיטו ...דבלב
.(334-335

ןה" .השדח תואיצמ ינפב זכרמה תא וויהש תוצובק ןתוא ודמע ךכ ךותבש אלא
לש תילאיצנרפידה ןתקחרהל ומרגו ,הבר המצוע ,הלוכ הרבחה םשב ,ןדיב וזכיר
"טרפב המצועה זכרמו ללכב יתרבחה זכרמל ץוחמ לא תונוש תובכשו תוצובק
יכ רמואו טדטשנזייא לש וירבד לע ףיסומ ףא גנילרמק .(1967 :114 ,טדטשנזייא)
תא וויה רשא ,תוטילשה תוצובקה לש םיכרעה יכ התייה הילאמ תנבומה החנהה
לע םג רוערע אלל לבקתהל םיבייח רשא םייללכ םיילארשי םיכרע םה ,זכרמה
קחשמה יללכ םא םגו ,המצועה ידקוממ תוקחורמ ויה םא ףא ,הרבחב תורחא תוצובק
תוצובק לש) ןתבוטל ולעפ חרכהב אל (זכרמה תא וויה רשא) תוצובק ןתוא ועבקש
.(הירפירפה

יתוברתה לדומל ןמצע תא םיאתהל ושרדנ תובר תוילאירפירפ תוצובק ךכיפל
.(1993 :335 ,גנילרמק) זכרמה ןנוכש יטילופה רטשמלו

שגדב ,םיינומהה תרושקתה יעצמא ןיבל יטילופה זכרמה ןיב יכ ,ןייצמ רונ-לג
תא ואטיב תרושקתה יעצמא .הקודה תופתוש יסחי וררש ,הבותכה תונותיעה לע
קלחכ .זכרמה ידי לע התוותוה רשא תוינידמב ,השעמל ,וכמתו תוימואלה תופיאשה
רונ-לג .יטילופה זכרמה לש יוגיהה רשוכ קוזיחב תרושקתה יעצמא ועייס ,ךכמ
יטילופה זכרמה ןמ םיקחורמ וא םיקתונמ ויה אל תרושקתה ישנא יכ ,םג ןייצמ
:1985 ,רונ-לג) אצומ תוצרא ןתואמ ,עקר ותואמ ואב םבור יכו ,יתוברתהו
.(225

50-ה תונש לש היילעה לג - תיחרזמה הירפירפה תווהתה

ןיב ,לרוג תופתוש לש השוחתב הוולמ היה 50-ה תונשב םילועה לש הטילקה ךילהת
- הרורב הקולח ךות ךילהתב קלח ולטנ םימרוגה ינש םלוא ,םיטלקנהו םיטלוקה
אושנ ויה םיטלקנה וליאו ,הרומהו ןווכמה ,רידגמה ,עבוקה הז היה טלוקה דצה
איה ונממ תשקבתמה תויביטקאה לכ רשא ,שולינה רמוחה ,םיטלוקה תלועפל
.תונתשהל

ןיב ינושהו ,םאלסיאה תוצרא יאצויל הפוריא יאצוי ןיבש יתוברתה ןעטמב ינושה
םיטילשה םיכרעה ןיבל םאלסיאה תוצרא ילועמ לודג קלח לש םייתרוסמה םיכרעה
ןיבל "ךותיה רוכ" לש השיג ןיב הריחבב ךרוצה תא ולעה ,זאד תילארשיה הרבחב
תטילקל תונושארה םינשב .(77 ,ו"נשת ,קסיל) תיטסילרולפ תוברת לש הרומיש
ומצעל ץמיא טלוקה דסממה .התמצוע אולמב "ךותיהה רוכ" תשיג הצמוא ,היילעה
םילועה לע היה היפל ,וז השיג .םילועה ברקב היצזילאיצוס לש הליעפ תוינידמ
םילועה ברקב דחוימבו ,תובר תויעב הרצי ,תטלוקה הרבחה לש תוברתה תא ץמאל
םיגציימכ אל תילארשיה תוברתה יסופד ורייטצנ םילועהמ םיבר יניעב" :םייחרזמה
:הריתס הרצונ ךכ .תיזנכשאה תיתוברתה תשרומה יוטיבכ אלא ,םיילסרבינוא םיכרע
םתוברתב ואר ,י"אפמ תושארב טלושה דסממה דוחייבו ,ילארשיה םייחה חרוא יבצעמ
- 'הלוגה תלילש' לש ןורקיעה דמע התיתשתבש ,תינויצה הכפהמה שומימל יוטיב
,םש) "הפוריא יאצוי לש תידעלב הלחנ הלא לכב ואר םאלסיאה תוצרא יאצויש דועב
.(78

ידיל ואבש יפכ ,םייחרזמה םילועה לש תורזהו יתוברתה ינושה יכ ,קפס ןיא
רומאה לכב הבר תובישח ילעב ויה ,קיתווה יזנכשאה בושייה םע שגפמב יוטיב
ןמ קר אל ,רומאכ ,העבנ וז הקיחד .הירפירפה לא םייחרזמה םילועה לש םתקיחדל
ןורתי ,ךכ לשב ,היה םיקיתוול יכו ץראב םישדח ויה םייחרזמה יכ הדבועה
םימרוג רפסממ קוזיח הלביק תילאירפירפ הירוגטקל םילועה לש םתסינכ .םהילע
:יתוברתה רוכינלו ינושל רחא וא הזכ ןפואב םירושק רשא ,םיירקיע

.קיתווה בושייה יניעב םתוברתו םייחרזמה םילועה לש יומידה .א

הירפירפ ונייהד - םיילאירפירפ םיבושייל וא תורבעמל םילועה תחילש .ב
.תילאירוטירט

.םיטלקנה ידי לע תוליבסה תשוחת ץומיא .ג

,ןעוט טאטשנזיא .םיתוחנכ חרזמה תודע יאצוי וכרעוה תיתוברתו תינתא הניחבמ
לש תבולשתב םיצוענ תיתדעה היעבה ישרוש יכ ,התייה החנהה יכ ,הז רשקהב
הלכשה תומר ילדבהו םייתוברת םילדבה רקיעב - "םייביטקייבוא םינותנ"
הנח .(1984 ,37 ,טאטשנזיא) "ברעמ"ה יאצויל "חרזמ"ה יאצוי ןיב תוינושאר
ויפל ןורקיעל וזה תגלטקמה תיתדעה הסיפתה לש תושבגתהה תא תסחיימ גוצרה
,היצמרופניא רדעיה לשו תורז לש הזכ בצמב ."רזומ אוה רזו - הנושמ וא הנוש"
תוללכהל תואמגוד .(1986 ,21 ,גוצרה) םיללכמה םיפיטואירטסה םילוע
ןתינ ,ילילש ןפואב םייחרזמה םילועה תא תוגיצמה ,הלא ןיעמ תויפיטואירטס
,היילעה המצעתה םרטב דוע ,המגודל ךכ .הפוקת התואב תילארשיה תונותיעב אוצמל
:(1996 ,"ץראה רפס"ב עיפומ ,22.4.49) ץראה ןותיעב םולבלוג הירא בתוכ

תטלחומ תורובב תלבוג םתלכשה תגרד .איש איה ולש תויביטימירפהש םע ונינפל"
קר םילוע םה ללכ ךרדב .ינחור רבד לכ טולקל ןורשכה רסוח רתוי דוע רומחו
...םהיתומוקמבש םירברבהו םישוכה ,םיברעה םיבשותה לש תיללכה הגרדה לע והשמב
,ףסכב םיפלקה קחשמ ,המהוזה תא אצמת תונחמב םיאקירפאה לש םהירוגמ תוניפב
."תונזו הרכשל הייתש

סחיב םג תובישח לעב היה ,טלוקה בושייה ןיבל םילועה ןיב ,יתוברתה ינושה
תועלבומ" ןיעמ ורצונ יכ ,ןייצמ קסיל .םייפרגואיגה םירוגמה ירוזאב הדרפהל
,םינשה ןתואב ,םילועה ןיב שגפמה תודוקנ יכו ,"תויתוברת-תויתרבח תויפרגואיג
ונפוה ,םייחרזמה םילועה .(77 ,ו"נשת ,קסיל) תומצמוצמ ויה םיקיתווה ןיבל
תושק ויה עקרקה תוצבשמ םהב ,םיילאירפירפ בושיי תומוקמל תובורק םיתיעל
םירהה יכ ,יתחכונו" :(7.7.50-ב) ונמויב הז רשקהב ןייצמ ץיו ףסוי .דוביעל
ובריש המ לכ .המדא ידבוע ,םיטושפ םידוהי לש ףופצ בושייב םנוקית תא ואצמי
דילו הניפ לכבו הטושפ הדובע ידי לע תאזו .ילכלכה םבוט תא ולגי - םהב דובעל
תא ...םהל וחילצי אל - הנוכמל םידגוסה ונלש םיינרדומה םיאלקחה .עלס לכ
,ץיו) "וקורמו קריע ,ןמית ידוהי ,הארנכ ,ועצבי המדאה תייחתו הממשה שוביכ
סחיב ,םיינמית םיבשייתמ תונעטל ץיו סחייתמו ראתמ ,רחא םוקמב .(1965 ,87
.המדא ןיאו םיעלסו םינבא - םיבערשה גיצנ רמא - הפ בוט אל'" :עקרקה ביטל
םירישע םידוהי' - ?'הפ היהי ימו' .'רוטקרטב שורחלו ,רושימ םיצור ונא
תחא עבצא לע הרותה לכ תא דמל אוה ,עמשמ .'תשורח יתב וא - הנע - היסורמ
.(122 ,םש) "ונלש םיזנכשאהמ

תוביסמו ליעל ורכזוהש תוביסהמ ,הירפירפה ירוזאל םילועה תיינפהל רבעמ
םילועה ןוכישל םג יכ הארנ ,תיתלשממה תינכותהמ קלחכ - תוינידמו תוינוחטיב
ןורתפכ 1950-ב ומקוה תורבעמה .הירפירפה לא םתקיחדב בושח דיקפת היה תורבעמב
שמשל תורומא ויה תורבעמה .תינומהה היילעב םילועה לש רוידה תייעבל ינמז
וברתה 1950-ב ומקוה רשא תונושארה תורבעמה 40 .םילועל ,דעומ רצק ,יערא רויד
תורבעמה" .םישנא 250,000-כ וסלכוא ןהב רשא ,תורבעמ 127-ל 1951 ףוסב ועיגהו
םה .תיתרבח הניחבמו תיפרגואיג הניחבמ דדובמ ,ומצע ינפב םלוע ןיעמ וויה
הייסולכואה םע תולת יסחי לש רתויב תזכורמהו רתויב תללוכה הרוצה תא ומליג
םייחה ימוחת לכב תורבעמה יבשות לש ילושה דמעמה תא תוארל ןתינ .הקיתווה
,םיילפיצינומ ,םייטילופ םיזכרמ - הקיתווה הייסולכואב םינוש םיזכרמל סחיב
.(ילש השגדה ,6 ןייטשנרב) "םייתוברתו םייכוניח ,םיילכלכ

לשב ,הנידמב םייולת ויה רשא םילוע םתוא .הלילשה ךרד לע וסלכוא תורבעמה
.תורבעמל ונפוהש םה ,םייטילופ וא םייתחפשמ םירשק וא םייאמצע תורוקמ רדעיה
יבשותמ 75% 1951-ב .םיזנכשא רשאמ םייחרזמ לש הברהב הובג זוחא התייה האצותה
לככ .תורבעמה יבושת ללכמ 83% םייחרזמה וויה 1952-בו .םייחרזמ ויה תורבעמה
ותלוכי הנטקו הרבעמב ותוהש תפוקת הכראתה ךכ ,םיעצמא תוחפ םדא ידיב ויהש
ןמוקימו ילפיצינומה ןדמעמ תניחבמ .עבק רוידל ורבועב ךלי ןאל טילחהל
תורבעמה ןיב םיסחיה תכרעמ .הירפירפל קפס אלל תורבעמה וקחדנ ,יפרגואיגה
םיסחיה .תורבעמה לש ילושה ןדמעמ תא רורב ןפואב הריאמ ימוקמה ןוטלשה ןיבל
תימשרה הקירוטרב הגצוה רשא ,תויביספל םיבשותה תא וליבוה תורבעמב ורצונש
,בה ,בה :רמוא הלועה :קיתוול הלוע ןיב לדבהה המ" :םהל תנתינה תדחוימ תוכזכ
דרשמ יכמסמ ךותמ ןיטשנורב לצא טטוצמ) "...ןת :קיתוול תרמוא הנידמה וליאו
.(םינפה

.םה םלרוג לע טילחהל תלוכיה תא םהמ הללש תורבעמל םילועה לש םתרבעה םצע
הנעט םילשוריב םיילאיצוסה םיתורישה לע תחקפמה התייהש ימ ,רונלא הרובד
תא םצעב םהמ וחקלש תרמוא תאז ...הפל םישנאה תא ונפהש רבדה םצע" :הז רשקהב
ינא .תאזכ תויביספל םתוא ונאבה םג ונחנא ...םה םלרוג לע טילחהל תלוכיה
,גלשה היה הפוקת התואב םייטירקה םיטנמומה דחא תויפלת תרבעמב דוע תרכוז
גלשה תא דירוהל ךיאו תושעל המ שארה תא ונל ונעגיש ונחנאו ,הובג-הובג ,הככ
םהמ שקבל ונתעדב הלע אל וליפאו .רבד םוש ושע אלו המ'גיפב ודמע םה - תוגגהמ
ךרוצה תא ונשגרה אל ללכב ונחנאש ,רתויב הלודגה השובה רבכ תאז ,תמאב .רוזעל
ינפמ ,תושעל ךירצ אל ללכב ינאו לכה תא השוע לפטמה םצעב ...םתוא ףתשל
תא דירוהל ךיא הזה לרוגה תא םג ועבקי זא ,יליבשב לרוגה לכ תא םיעבוקש
ונשגרה" :תרחבנ הטילאכ םמצע ואר ,רונלא יפ לע ,םיקיתווה ,תאז תמועל ."גלשה
ונשגרה .םידובא ויהי םה ,תוניחבה לכמ ונלש םיכרעה לכ תא םהל ןתינ אל םאש
לצא טטוצמ) "םולכ םהו - לכה ונעדי ונחנאש וליאכ ,םינוילעו םיריהי ךכ לכ
.(34 ,ןיטשנורב

תויביספה לע שגדב ,ךכל תוולנה תויועמשמה לכ לע ,תורבעמל םילועה תיינפה
תועצמאב הטילקה תוינידממ קלח התייה ,וז הפוקתב םילועה ידי לע הצמואש
לבקלו לגתסהל ושרדנ םילועה ,וז השיג יפ לע .(1983 :288 ,ןטיול) היצזינרדומ
ידכ ךות תשחרתמכ הספתנ היצזינרדומה .תילארשיה ,תיזכרמה םיכרעה תכרעמ תא
ונייהד - יתרוסמה רוטקסה לא ,יזנכשאה ונייהד - ינרדומה רוטקסהמ תוטשפתה
,םייתניב ,םלוא .ענמנ יתלב ידיתע ךילהתכ הספתנ היצזינרדומה .יחרזמה
ולא םילדבה .(1984 :3 ,החומס) .םייחרזמל םיזנכשאה ןיב םילדבה ומייקתה
לש תוילאירפירפה .אצומה תוצרא לש תונושה תוחתפתהה תומרל ,רומאכ ,וסחוי
םייחרזמה םילועה ולגתסי רשא דע - תינמזכ ,וז השיג רואל ,הספתנ םילועה
.ותוברת תא וצמאיו זכרמה יכרעל

הכפה זכרמל הרידחה ,הירפירפה תרגסמ לא םייחרזמה םילועה וקחדנשמ יכ ,ןבומ
,ןיטשנרב הרובד תבתוכ ,הז רשקהב .תירשפא יתלב ףא םיבר םירקמבו ,השק םרובע
תא וניזה ,תורבעמה לש ןתוילוש תא ורמישש םימרוג םתוא" :הרמאמ םוכיסב
םיכבדנה דחא ויה תורבעמה יכ דומלל ןתינ ...םינושה םידקומה לש םתויזכרמ
ןוכנ היהי ...הלא תולת יסחי לש םתיינבהב ,רתויב םיבושחהמ ילואו ,םינושארה
הלסוח ןוכישה תויערא .לוסיח רשאמ רתוי לוגלג ורבע תורבעמה יכ ןועטל רתוי
ביט םלוא ,ךכב ךורכה לכ לע ,םיירוביצה תודסומב תדחוימה תולתה הנתומ ךכבו
תילארשיה הרבחב חוכה ידקומ ןיבל רבעשל תורבעמה יבשות לש םיזוכיר ןיב רשקה
חותינמ הלועה הנקסמ התוא איה תורבעמה חותינמ הלועה הנקסמה ...הנתשה אל
וחוכ תא תקזחמו הניזמ הירפירפה לש התותיחנש העשב - רתוי םירחואמ תולת יסחי
,ישפוחה ונוצרמו וידי ומב ,לסחי ןורחאה הז יכ חינהל דוסי ןיא ,זכרמה לש
.(ילש השגדה ,1980 ןיטשנורב) ."הז בושח רוקמ

תרושקת לש םילדומ :'ב קרפ

סחיב ,תירקחמה תורפסב תוצופנה תויוסחייתה רפסמ ןוחבל הסנא הז קרפב
,רתויב םיעודיה םילדומה רואיתב אקווד ליחתהל הסנא .םינומהה תרושקתל
תא גיצא ,הז עקר לע .יתרושקתה ךילהתל סחיב הנורחאל וחתפתהש תושיגב ךישמהלו
.וז הדובעב ןודיי רשא לדומה

ךילהת תא ראתל םיסנמה םינוש םילדומ ללוכ תרושקתה םוחתב רקחמהמ רכינ קלח
תא "דוכלל" םירקוחה ןויסינ תא יוטיב ידיל םיאיבמ ולא םילדומ .תרושקתה
םיטלושה םיירקיעה םיטנמלאה תא רתאל ,ךילהת ותוא ירוחאמש תינויערה תיצמתה
Greenberg and) תרגסמה התואב וללה םיטנמלאה ןיב םיסחיה תאו וב
.(Salwen,1996 ,69

לש תמיוסמ הכובמ םיפקשמ ,םינומה תרושקתל םיסחייתמה םילדומ ,יתעדל
ידיקפת תא ללוכ ןפואב רידגהל תלוכיה רוסחמ תעבונ וז הכובמ .םירקוחה
םילוכי ונא .תוברה ויתוכלשה לע תרושקתה תורצוויה לש "ךילהתה" תאו תרושקתה
ידיסח םישוע ןכאש יפכ ,תתרשמ תרושקתהש םידיקפת תמישר (תיסחי) תולקב ךורעל
המוקמ תנבהב ונתוא םדקמ רבדה ןיא ךא ,תיטסילרוטקרטס-תיטסילנויצקנופה השיגה
יפכ וא ,ויקלח םוכסל הווש םלשה ןיא ,הז ןבומב .תרושקתה לש ללוכה הדיקפתו
:תרושקתה ידיקפת יבגל תומדקההמ תחאב ןוידב ןעטנש

"Communication is often defined functionally as 'the sharing of
experiences' or 'the transfer of meaning' or 'the transmission of
values'. Communication is used to do all these things ,but it is more
than the sum of these actions. Communication is so diverse and complex
that one difinition is difficult, if not impossible, to find" (Hiebert,
Donald and Bahn, 1987, 2)

תעבונ תרושקת לש םייתטיש םילדומ "תיינבב" רתויב תויתועמשמה תויעבה תחא
ליבומ הז ןויסינ .םינומהה תרושקתל תישיא ןיבה תרושקתה ןמ ךילשהל ןויסינהמ
םינעמנו דחא ןעומ שי וב ,ינוויכ דח ךילהתכ תרושקתה תייארל םירקוחה תא
:תישיא-ןיבה תרושקתל דוגינב תאזו ,םיבר

"By mass communication system we mean a linkage pattern of few
transmitters to many receivers. A journalist or a broadcaster
communicate to audiences of millions but ,except in very limites ways,
audiences do not communicate back to him". (Pool, 1973 :5)

םינומהה תרושקת תסיפתל הליבוה ,םיבר םינעמנו דחא ןעומ שי היפלש ,וז הסיפת
לבוקמ ,תינוויכ-דחה ,וזה השיגהמ םיאצויה םילדומה תא .ינוויכ דח ךילהתכ
."םייראיניל םילדומ"כ תונכל

היה יראיניל ךילהתכ תרושקתה תייאר בוציעל םרתש םיטלובה םירקוחה דחא
,Lasswell ,1948) אבה ןפואב יתרושקתה ךילהתה תא ןוחבל עיצה רשא ,לווסאל
:(37

"A convenient way to describe an act of communication is to answer
the following question:
-Who
-Says What
-In which Channel
-To Whom
-With What Effect? "

,הלועפה ירוחאמ דמוע רשא הז אוה (Who-ל הבושתה) ןעומה ,הז לדומ יפל
Says) ריבעהל ןעומה שקבמ םתוא םירבדה .דסומ וא ןוגרא ,דיחי םדא ונייהד
,יעצמאה אוה ,(In which Channel) ץורעה .רסמה אוה ,ןכותה ונייה ,(What
To) רוביצה וא טרפה אוהש ,ןעמנה לא וירסמ תא ןעומה ריבעמ וכרד ,םוידמה
ותוא איה ,(With What Effect) העפשהה .תרושקתה תלועפ תנווכמ וילאש (Whom
לווסאל לש לדומה יכ ,ןייצל שי .רסמה תלבקמ האצותכ םינעמנב ללוחתמה יוניש
.רתוי רחואמ בלשב םיבר םירקוחל אצומ תדוקנ ,השעמל ,הוויהו בר ןיינע ררוע
תוכלשה לעב ךילהתכ תרושקתה ךילהת םצע תא ראתמ וניאש תורמל ,הז לדומ
םיאשונב תירקחמה בלה תמושת דוקימב עייס ,תויטילופ וא תוירוטסיה ,תויתרבח
יכרב לע .(Greenberg and Salwen ,1996 ,69) םוחתב רתויב הברה תובישחה ילעב
ןמ תחא לכל םיעגונה ,םיבר רקחמ ימוחת םימיל ודלונ לווסאל לש ויתולאש
- ןכות ירקחמ ,רסמה תקפהו רוצייל םיעגונה ורקמ ירקחמ :תוירוקמה תולאשה
ירקחמ ,תרושקת לש הכירצ יסופדב וקסע רשא םילהק ירקחמ ,םייתומכו םייתוכיא
רקחמה םוחת ילוא - העפשה ירקחמו ,ץורעה תובישח תלאשב וטבחתהש םיצורע
.הילא ףשחנש להקה לע התעפשה תאו תרושקתה לש החוכ תא ןוחבל הסנמה ,ירקיעה

רקחמב קר יוטיב ידיל האב הניא לווסאל לש לדומה תמורת יכ ,הארנ ,םלואו
לדומה .ררוע הז לדומש תרוקיבב םג אלא ,ולש םיוסמה הבשחמה ןוויכ תא ךישמהש
םיכילהתה ךותב ,יתרבח יתוברתה רשקהה ךותב תרושקתל תוסחייתהה רסוח תא שיגדה
ירקחמ תונש 50 לש הביטקפסרפמ לווסאל לש לדומה תא רקבמ רשא ,העור .םיללוכה
ידממ דחו יווק לדומב ךחרוכ לעב ףשוח התאש רקחמה תרוסמ" יכ ,ןעוט תרושקת
,תילמינימה החסונה תא שקבמש רקחמ לש תרוסמ איה ,ךכ לכ ילאמרופו ידלש ,הזכ
ריבסהל היהי החוכבש החסונ ,םוקמלו ןמזל רבעמ ,םייפיצפס םינויפיאל רבעמ
הזש בותכל רבחמל ןוצר שיש דע ,ילמינימ ךכ לכ .םירקמה ללכ לע אבנלו לילכהלו
ךילהתב ונלש 'םיפתתשמה' תשמח תא םקמנש רחאל קר :תורחא םילימב .ילאיווירט
"והשלכ שומיש םהב תושעל ליחתהל לכונ ,עודי םירשקה-לגעמ ךותב ,תרושקתה
.(1994 ,90 ,העור)

טסקטנוקה תא יוטיב ידיל איבהל ןויסינ השענ םייראיניל םילדומ רפסמב
,הזכ יראיניל לדומל המגודכ .ודעיל רסמה תעגה יבגל ויתוכלשה לע ,יתרבחה
לדומ ."תרושקתה לש יטמתמה לדומה" - רביו-ו ןונאש לש לדומה תא איבהל ןתינ
תובשחתה לש "םינצינ" וכותב ללוכ ,50-ה תונש עצמאב הבר הפישח לביק רשא ,הז
ךילהתל רודישה ךילהת ןיב וב הלולכש הדרפהה םצעב ,ןותנ יתרבח טסקטנוקב
.(Shannon and Weaver ,1963 ,7) הטילקה

לע הדיעמה הדבוע) תיאקירמא םינופלט תרבח רובע רוקמב חתופ רשא ,לדומה
,(ליעל רומאכ ,םינומה תרושקתל תישיא-ןיב תרושקת לש םילדוממ ךילשהל ןויסינה
,ןעומה לש ןויערב וא הבשחמב ותישאר :רסמה לש םינוש "הריבצ יבצמב" ןיחבמ
טולקל ונייהד ,תירטמיס הלועפ עצבל ודצמ שרדנ ,ןעמנה .רדשמו דדקמ אוה ותא
חינמ יווק ותויה םצעמ ,לדומה .רסמל הרזח םחנעפלו טלקמ תרזעב תותואה תא
תאז ,"הבוגת-יוריג" יסחי יוטיב ידיל איבמ יתרושקתה ךילהתה יכ ןיידע
רודישה תולועפ תדרפה םצעב ,םלואו ,רסמה רגשמ ידיב יוצמ חוכה יכ ,תרמוא
המורת .ךילהתל ףתוש ןעמנה ויפלש ,ךילהתל שדח דממ לש הסינכ שי הטילקהו
,תרושקתה יכילהתב "שער"ה טנמלא תסנכה איה ,הז לדומב יוטיב ידיל האבה תפסונ
.תרושקתה תותוא לש הניקת הרבעה שבשל לולעש םרוג ונייהד

תא םיאור םייראינילה םילדומה ,ליעלש םילדומה רואיתמ חכוויהל ןתינש יפכ
ןמ ,דבלב דחא ןוויכב םירסמה םימרוז וב ךילהתכ ,ירטיס-דחכ תרושקתה ךילהת
םייקה (feedback) בושמה תא ןובשחב םיחקול םניא ולא םילדומ .ןעמנל ןעומה
.(1996 ,15 ,יפסכ) תרושקת ךילהת לכב תרחא וא וז הדימב

,םילדומה ןמ קלח .תרושקתה רקחב דואמ יזכרמ גשומל הרהמ דע ךפה בושמה גשומ
םג וב ,ירטמיס רוגס לגעמל וכפהו ולפכוה טושפ ,רביו-ו ןונאש לש הז ומכ
יתסיפת יוניש יוטיב ידיל איבמ ,הז יוניש .ןעומכ שמשל לוכי ,רוקמב ןעמנה
ןעומה דצמ יוריג יוטיב ללכל איבמה לדומ דוע אל - תרושקתה ךילהתל סחיב
יוריג הווהמ ןעמנה דצמ הבוגתה םג ובש לדומ םא יכ ,ןעמנה דצמ הבוגתו
.המצעשכל

שארב וביצה ,םהירחא ואבש ,םיילגעמה ולא ןהו םייראינילה םילדומה ןה ,םלואו
הרוצב םירסמה לש םתעגה תאו והערל שיאמ עדימה תרבעה תייגוס תא הנושארבו
ינש ןיב ןופלט וק ךרד רבועש רסמ ןיב ינוש ןיא ןכא ,הז טביהב .הליעי
םירקמה ינשב .וידר וא ןותיע ידי-לע רבעומש רסמ ןיב ,ןיפולחל וא םישמתשמ
ותעגה יכ ןובשחב וחקל אל ולא תוירואית .רסמה לש ותרבעה םצעל איה תוסחייתהה
חלושה ןווכתה וילא ןפואב שרופיו ןבוי רסמהש החיטבמ הניא ודעיל רסמה לש
.(1995 ,67 ,רגרב)

םוחתמ םירקחמב יוטיב האצמ ,ותנבה ןפואלו רסמה שוריפל תוסחייתה
לש ףא וא םיגיהנמ לש םהיתויוגהנתה תא ונחב רשא ,םיימואלניבה-םיסחיה
דימעה רשא ,סיבר'ג טרבור לש אוה ,הז םוחתב םיטלובה םירקחמה ןמ דחא .תונידמ
.תימואל-ןיבה הריזב םינקחשה לש הסיפתה יתוויע תייגוס תא ןוידה זכרמב
תא ןה תוועמ ןפואב סופתל ןקחשל תומרוגש תונוש תוביס שי יכ ,ןעט סיבר'ג
זכרמב ביצמ סיבר'ג .(1978 ,147 ,סיבר'ג) םהיתונווכ תא ןהו םירחאה ישעמ
ןתוא .ולש םייגולוכיספה םיפחדה תאו ןקחשה לש תונומאה תרגסמ תא ןוידה
,םירסמ וא םינותנ חותינ יכ ךכל םימרוג ,תויעטהו "עקר ישער" םע דחי ,תונומא
ותוא לש םינוש םישוריפל ליבוי ןיידע ,היהיש לככ "יביטקייבוא"ו ךשוממ היהי
בלה תמושת זכרמב ןעמנה תא ,ןכ םא ,הביצמ וז הסיפת .(152 ,םש) ומצע רסמ
,רחא וא הזכ "יתימא רסמ" םייק יכ איה ןאכ תעלבומה החנהה ,םלואו .תירקחמה
אישהל ,הבר הדימב ,דעונ הז םוחתב ירקחמה קוסיעה .ןעומה ידי לע ןעמנל חלשנש
םהילא םיחלשנש םירסמה לש תוועמ חונעפמ ענמיהל דציכ ,תוטלחהה ילבקמל תוצע
םג רשפא" יכ ןיבהל ןתינ ,תוויע חנומב שומישה םצעמ יכ ,ןבומ .(153 ,םש)
תא ןיבהל ןעמנה תלוכיב היולת רשא ,שוריפה תוכיא לש דממה ןאכ סנכנ ."תרחא
.ןעומה לש וירבד

,תירקחמ השיג ,קסיפ ןהו'ג םהיניב ,םינקיטרואית המכ ועיצה 80-ה תונש עצמאב
םתועצמאבש ,םיינושלה םידוקה לשו םייתוברתה םינמיסה לש תוכרעמל תסחייתמה
.(Fiske ,1990 ,4) תרושקת תלהנתמ

םיפתתשמה ןיב תמייקה תדמתמה היצקארטניאה תא שיחמהל דעונ קסיפ לש "שלושמ"ה
,קסיפ לש ודידל .םתועמשמ תא םיטסקטה םילבקמ התועצמאב רשאו ,תרושקתה ךילהתב
לע .תויועמשמ םירצוי םהינש ןכש ,תרושקתה ךילהתב דמעמ יווש םה ןעמנהו ןעומה
.תויועמשמ םהל סחיימ ןעומהש םינמיסמ בכרומה הנבמ אוה רסמה ,וז הסיפת יפ
סחייל ונייהד - הליבקמ הלועפ תושעל ךירצ ,רסמה תא חנעפל ואובב ,ןעמנה
םיכרע ,םייתוברת םינעטמ ךמס לע השענ רומאה חונעפה .וינפלש םינמיסל תועמשמ
.'וכו ןמזה ,םוקמה ,ןימה ,ליגה ,הלכשהה ,יתרבחה עקרה ,םייגולואידיא

תא ריהבהל הסנמ קסיפ .תיתוברת-תיטוימסה השיגל ךייתשמ קסיפ לש הז לדומ
:אבה ןפואב אצוי אוה הנממ השיגה לש דוסיה תונורקע

"Semiotics ,as we will call it ,has three main areas of study:

1. The sign itself. This consists of the study of different varieties
of sign, of the different ways they have of conveying meaning, and of
the way they relate to the people who use them. For signs are human
constructs and can only be understood in terms of the uses people put
them to.

2. The codes or systems into which signs are organized. This study
covers the ways that a variety of codes have developed in order to meet
the needs of a society or culture ,or to exploit the channels of
communication available for their transmission.

3. The culture within which these codes and signs operate. This in
turn is dependent upon the use of these codes and signs for its own
existence and form" (Fisk, 1990, 40).

תלועפ .ותוא םיארוקה ןיבל טסקטה ןיבש םיסחיה לע שגדה תא המש וז השיג
,טסקטה ומכ ,םינוש םיביכרמ ןיב תדמתמ היצקארטניאכ ,ךכיפל ,תראותמ תרושקתה
קסיפ .ולש ארוקה וא ,רסמה לש רצויהו טסקטה סחייתמ הילאש תינוציחה תואיצמה
תומגמה ןמ הנוש ,תיטוימסה הטישב הגוהנה ,טסקטב הרומאה תודקמתהה יכ ,שיגדמ
ךילהתב רחא וא הזכ בלש טסקטב תוארל םיטונ םהב ,םייראינילה םילדומב תוגוהנה
השיגה ןיב ןיחבמה ,יתוהמ ףסונ לדבה .ןיטולחל ונממ םלעתהל ףא וא ,תרושקתה
,תיטוימסה השיגב .ןעמנה לש ודמעמל עגונ ,םייראינילה םילדומל תיטוימסה
םיטוימסה םירקוחהש ,הביסה םג וז .רתוי םייביטקאכ םיספתנ ,ארוקה וא ,ןעמנה
תויביטקא תמר תסחוימ ארוקל ."ןעמנ" חנומה ינפ לע "ארוק" חנומה תא םיפידעמ
תוברתהמ עפשומו דמלנש והשמ איה ,"האירק"ה ונייהד ,ולש הלועפהו ,רתוי ההובג
ויתושגרמו ויתודמעמ ,ונויסינמ תעפשומה תועמשמ טסקטל סחיימ רשא ,ארוקה לש
.(םש)

שגדב ,םייתרושקתה םילדומב לחש יונישה תא ,הבר הדימב ,"םכסמ" ,העור קחצי
קר אלו ,חנעפמב יולת ןיפצמה" :אבה ןפואב ,םינעמנל ןעומה ןיב םיסחיה לע
לע טלוקה הפוכש הממ רתוי חרכהב טלוקה לע הפוכ ונניא רוקמה ;ןיפצמב חנעפמה
יללכל םיפופכ ,תירוטסיה-תיתוברת-תינושל תכרעמ ךותב םינותנ םהינשו ,רוקמה
םייתרושקתה םידוקלו ,('וכו םיינכט ,םייתרבח) היצוליאו תורשקתהה
בושמה רדעיה תא ריכזהל ,המודמכ ,רתוימ רבכו .('וכו חוכ-יסחי ,תויצנוונוק)
להקה ןמ תואושת רוצקל שקבמה םאונהש ,רמול רתוימ טעמכו .לווסאל לש לדומב
םייותיפל הנענ להקהש הממ ,ינורקע ןפואב ,תוחפ אל להקה תויפיצל הנענ
והימ ?תואושת-רצוקה םואנה חסנמ ('תמאב' והימ) והימו .םאונה לש םיירוטרה
השמ ,דיגנ ,לש ולוקש העשב 'לארשי לוק'ב עמשנ ימ לש ולוק ?טסקטה לש םילעבה
הז טיטרמ ןיירק היזיוולטב עימשמש טסקטה לש וילעב והימו ?תושדחב עמשנ בבוח
טיטרמה ןיירקה ...בבוח השמ לש ותמיתח :לווסאל יפל ?תואמצעה םוי ברעב רחא וא
דוע שי לבא .לוכיבכ ,ספאה תדוקנב דמועה אוה ,ךילהתה לש הלחתהה תדוקנ אוה
םגו ויתויפיצב ביתכמה להקה םג :רתוי הרישעמו היירופ יל תעמשנ איהו ,תורשפא
לש לדומל ול ןיאש רמול רשפא ...'טסקטה תביתכ' ךילהתב םיפתוש שממ-בתוכה חסנמה
ףוס-הלחתה ירשק לע רתוול ושוריפשו ,הברהב וא טעמב לגעתהל אלא לווסאל
.(1994 ,92 ,העור) "םיווקמ האצות הביס ירשק לע וא םיביוחמ

תיגולאידה היפוסוליפהו תרושקתה ךילהת

הבר הדימב הנוש ,וז הדובעב גיצהל שקבמ ינא רשא ,יטרואיתה לדומה וא ,השיגה
היפוסוליפה ןמ םיטנמלאב שומיש תושעל ,רומאכ ,יתנווכב .ליעל וגצוהש הלאמ
ונל רשפאיש ירקחמ ילכ בצעל הרטמב ,רבוב ןיטרמ התוא הניכש יפכ ,תיגולאידה
.תיאנותיעה המזירפה ךרד תונוש תוצובק ןיב גולאידה לש וביט תא ךירעהל

תוסיפתל ,הלש דוסיה תוחנה םצעמ ,תדגונמ ,ןאכ גיצהל יתנווכבש הסיפתה
םיטנמלאב ךמותש ימ שי רשאו ,תיחכונה האמה תיצחמב וחוורש תויראינילה
ינאש יפכ ,תרושקתה ךילהת .(1993 ,22 ,ןרוג הניד האר) םויה דע םהמ םיעבונה
.יגולאיד ךילהת אוה ,ןושלב וב השענש שומישה םצעמ ,ותוא האור

היה ,תיגולאידה היפוסוליפה בוציעל םרת רשא םינושארה םיפוסוליפה דחא
ןמ אצי רשא ,ינמרגה םזילאידיאה לש הסיפתל דוגינב .ךאברייופ גיוודול
תא דימעמ אוהשכ ,ךאברייופ .תלוזה ןמ ,התאה ןמ אקווד אצוי ךאברייופ ,"ינאה"
םדאל אלא ,טרפכ םדאל ןווכתמ וניא ,היפוסוליפה לש רתויב הלענה הניינעכ םדאה
:התאו ינא ןיב רושיקל ,םדאה םע

"Man is himself at once I and thou; he can put himself in the place of
another, for this reason, that to him his species, his essential
nature, and not merely his indiciduality ,is an object of thought"
(Feuerbach ,1893 ,2).

דממה םהב ,םיידממ-דח םייח היחלו דועב .היחל םדאה ןיב הנחבה ךרוע ךאברייופ
ינוציחה דממה רשאכ ,וייחב םידממ ינש שי םדאלש ירה ,םיהז ינוציחהו ימינפה
:ימינפה דממה ןמ הנוש

"The inner life of man is the life which has relation to his species,
to his general, as distinguished from his individual, nature. Man
thinks - that his, he converses with himself" (Ibid)

.םיוסמ גוסמ גולאיד תפקשמ םדאה לש הבשחמה םצע יכ ,ןכ םא ,רובס ךאברייופ
תובשחמב הנומטה תויגולאידל סחיב ,ךאברייופ לש וז ותדמע תא שרפמה ,ןמגרב
,בשוחה םדא ןכלו ,תלוזה לא תנווכמו תינפומ דימת המצע הבישחה יכ ןעוט ,םדאה
יכ ,ןעוטו ףיסומ ןמגרב ךא .(1996 ,170 ,ןמגרב) ודבל וניא ,בשוח אוה רשאב
המכו המכ תחא לע הנוכנ ,חיש-ודכ הבישחה תייארל רשאב ךאברייופ לש ותדמע
תוהמ .םיברה ןיב החישה וא ,חיש-ודה ןושל הביט םצע יפל איהש ,ןושלל סחיב
.התאה ןיבל ינאה ןיב עראתמה והשמ איהש הזב איה הפשה

ונתוא תררועמה תרושקתל ונלש הפישח לכש ,םצעב איה ,וז הסיפת תועמשמ
ךילהת ןכתיי אל ,הז ןבומב .גולאיד לש ךילהתל ונתוא הסינכמ ,הבישחל
יפכ ,"ךילהתב םיפתתשמה םימרוגה ןמ דחא ףאב יוניש לכ לח אל" וב ,יתרושקת
גולאיד ותוא ףקותמ ןמזה לכ םינתשמ תרושקתל םיפשחנה ןכש ,תנעוט ןרוג הנידש
,האצותה התוא ידיל איבהלו ,בושו בוש ךילהתה לע רוזחל םג ןתינ אל .יתבשחמ
רהנ ותואל סנכיהל רשפא יא" ,סוטילקרה ירבדכ ,ןכש ,תנעוטו הפיסומ ןרוגש יפכ
."םיימעפ

רקחב תומגמ תוחתפתהב ךשמה לש גוס הווהמ ,תרושקתל סחיב וז יתסיפת יכ ,ןבומ
לש רערועמ יתלבה "תוכלמה סכ"מ ןעומה לש ותחדה .ליעל וגצוהש יפכ תרושקתה
תומגמה ןבומכו ,םיילגעמה םילדומב ,בושמה טנמלא תסינכ ,יתרושקתה ךילהתה
תרושקתה ךילהת תייאר תא וכפה הלא לכ - תרושקתה רקחב תויטוימס-תויתוברתה
.תרחא וא וזכ המרב ,יתרבח גולאיד לש ןפכ

םינכתהש ירה ,תיווק תויהלמ הלדח יתרושקתה ךילהתה תא ונלש הסיפתהש עגרמ
ןעומה ןיב םיסחיל ןחוב ןבאל ,תיתרבח הדימלל ילכל ונידיב וכפה םייתרושקתה
תובישחה יכ ,רמול יואר .גציימ וללה םידדצהמ דחא לכש המלו ,ןעמנה ןיבל
,תונוש תויתרבח תוצובק ןיב םייקתמה גולאידה תניחבל יעצמאכ תרושקתה תייארב
,תדמתמ ההימכ תמייק הב רשא ,תיטסילרולפ-תיטרקומדה הרבחב ףקות הנשמ תלבקמ
הרבחב תרושקתה יעצמאל .יתרבח גולאידל ,תיתרהצהה המרב תוחפל
.גולאיד ותואב בושח קלח תויהל רומא תיטרקומד-תיטסילרולפה

תרגסמב תיגולאידה היפוסוליפה ןמ םיטנמלא םשייל ןויסינב יתלקתנ םרטש דועב
ישוקה לע לכמ רתוי הדיעמ וז הדבוע ילואו) תרושקתה ירקחמב רחא וא הזכ לדומ
דחא ןויסינ תוחפל ינא ריכמ תורפסה םוחתבש ירה ,(הזכש םושיי לש תויתייעבהו
יסורה ןמורה תורפס תא רקח רשא ,ןיטחב לאכימ יסורה רקוחה לש ,הזכ ןיינעמ
םה ,ןיטחב ןעוט ,םדאה ייח ."יגולאיד עדמ" הניכ אוהש הביטקפסרפהמ
ךכו ,תונעל ,בישקהל ,תולאש לואשל :גולאידב ףתתשהל ושוריפ תויחל .םייגולאיד
,ושפנב ,וידיב ,ויתפשב ,ויניעב :גולאידב וימי לכ ךרואל ףתתשמ םדאה .האלה
םש אלו ,דיחי םדא לש ושארב תדלונ הנניא ,ןיטחב יפל ,תמאה .וישעמו ופוג לכב
ךילהתבו ,דחיב התוא םישקבמה םישנא ןיב תדלונ תמאה .התוא אוצמלו שפחל םוקמה
םירבד יפוליחו םיבר תולוק לש םלוע השוריפ תויגולאיד .גולאיד לש יביטקלוק
ךילהת םירבוע םניא םגו ,הערכה וא םויס תדוקנל םלועל םיעיגמ םניאש ,םיכשמנ
.(1994 ,76 ,העור) היצזיגולונומ

ןיטחב הסנמ הז סיסב לע .היצזיגולאידל אצומ תדוקנ וא "לדומ" ביצמ ןיטחב
גשומה איה וז אצומ תדוקנ .ןהבש תויגולאידה תמר לע ,תויתורפס תוריצי חתנל
ידי לע שפתנ לאוונראקה .וב תמלגתמש תילאוונראקה םלועה תשוחתו "לאוונראק"
.יכרריהה הרבחה הנבמל ןוקיתו הביטנרטלאכ ,תיגולופורתנא הירוגטקכ ,ןיטחב
,ב"נשת ,רמיהנפוא) םדאה ינב ןיב היכרריה וא קוחיר לכ לטב לאוונראק לש בצמב
לאוונראקב .םיפוצו םינקחשל הקולח אללו המב אלל הזחמ וניה לאוונראקה" .(95
,םירצוי ןיא לאוונראק .לאוונראקה תלילעל םיכייש לכה ,םיליעפ םיפתתשמ לכה
םימייק דוע לכ ויקוח יפ לע םייח ,וב םייח אלא ,םיקחשמ ןיא וליפא קיידנ םאו
ורידגהש ,םיגייסהו םירוסיאה ,םיקוחה ...לאוונראק ייח םייח רמולכ ,הלא םיקוח
ךשמל םילטב ,לאוונראקל ץוחמ ונייה ,םיליגרה םייחה לש רדסה תאו רטשמה תא
דוביכ ,דובכה תארי ,ארומה תורוצ לכו יכרריהה רדסה לכ םדוק לטב ,לאוונראקה
ןויוושה יאב ךורכה לכ ונייה ,ומע םירושקה המודכו םיסומינ ,םירוהה
לטב .םדא-ינב ןיב (ליגה לש הז םג םכותב) רחא ןויווש יא לכבו יכרריה-יתרבחה
- הנימב תדחוימ תילאוונראק הירוגטק לעופל-תסנכנו םדא-ינב ןיב קוחיר לכ
םלועה-תשוחת לש דואמ בושח טנמומ אוהש ,םדא-ינב ןיב יראילימאפ ישפוח רשק
.(רוקמב השגדה ,1978 ,125-126 ,ןיטחב) "תילאוונראקה

ןהיניבו) תונוש תורפס תוריצי ,תילאוונראקה הירוגטקה תועצמאב ,ןחב ןיטחב
התואל רתויב בורקה יתורפסה רנא'זה יכ ,הנקסמל עיגהו ,(יטארקוסה גולאידה
,תונונגסה יוביר יוטיב ידכל םיאב וב ,ןמורה אוה תילאוונראק הסיפת
הניא ןמורב היצזיגולאידה .תרבודמה הפשב םימייקה םיטקלאידהו םינוגר'זה
וניא - ןמורה" .ולש ילאיצנרפידה יובירה תא םא יכ ,עבמה ןכות תא השיגדמ
,םידיחי לש תוילוק-ברו ,תיתרבח (תוינושל-בר םימעפלו) תוירוביד-בר אלא
תוגעל תחא תימואל ןושל לש ימינפה דובירה .יתונמוא ןוגרא דחי ןגרואמ לכהשכ
תונושלל ,תועוצקמ-ילעב לש םינוגר'זל ,תויתצובק רוביד תומחגל ,תויתרבח
לש ,םימרז לש תונושלל ,םיאליג לשו תורוד לש תונושלל ,םירנ'זל םידחוימ
םימיל תודחוימ תונושלל ,ףולח תונב תונפוא לש תונושלל ,םיגוח לש ,אכמס-ינב
ךותב ןמורה תריציל יחרכהה דוסיה והז ...הקיטילופהו הרבחה ייחב תועשל ףאו
הלועש ,תילאודיבידניא הניחבמ תוילוק ברו תיתרבח הניחבמ תוירוביד-בר :רנ'ז
,ןיטחב) "ובש םיאשונה לכ רומזתל םהב שמתשמ ןמורה ובש םירמוחה ולא ,הכותמ
:לופכ גולאיד רצוי ןמורה .תולוק לש םתבלצהל ךפוה תולוקה יוביר .(1989 ,50
תורפס התוא .ןמצע ןיבל תויומדה ןיבו ,ויתויומד לוקל רפסמה לש ולוק ןיב
לכ הבש תבכועמ אל היצקינומוק לש תרגסמ בצעל ןויסינ הווהמ תילאוונראק ןמור
.ותלוזמ ולש תוימויקה תויורשפאה תניחבמ לדבנ וניא ףתתשמ

תויגולאידה תמר תניחבל ןוירטירקכ לאוונראקה ןויער תא ביצה ןיטחבש יפכ
,הזכש ירקחמ ןוירטירק ביצהל הסנא ינא םג ךכ ,םינושה םייתורפסה םירנא'זב
יפכ ,זכרמל הירפירפה ןיב תמייקה הקיזהו חיש ודה יפוא תא ןוחבל הרטמ ךותמ
,ירקחמ לדומ וא ,ירקחמ ןוירטירק ותוא .תויאנותיעה תובתכב יוטיב ידיל האבש
םע דחי .רבוב ןיטרמ לש תיפוסוליפה הסיפתה ןמ וירקיע תא הבר הדימב באוש
הסיפתה תרזעב תואיצמה תא ןוחבל ןויסינ ןאכ ןיא יכ שיגדהל שי ,תאז
דוסיכ ןאכ השמיש תינאירבובה תיגולאידה הביטקפסרפה יכו ,תירוקמה תינאירבובה
.רבוב לש תירוקמה הסיפתה תא רתוס ףא םימיוסמ םיקלחבש ,יאמצע לדומל

תרמוא תאז ,"םייח חור וב חיפהל" הסנא ,גולאיד ותוא תא ןוחבל ןויסינב
סחיב רבוב לש ותסיפתב ןאכ ןנובתהל עיצמ ינא .יחו הווהתמ ךילהתכ ותוא ןוחבל
רקוח" .תרושקתה רקח לע םג וז הסיפת םשיילו תוסנלו ,ארקמה רקוח לש ותדובעל
.דבלב רביכראה תלועפב קפתסי םא ותבוח ידי אציי אל" ,רבוב רמוא ,"ארקמה
ולש טסקטב אוצמל שקבי םא הנומאב ותדובע תא השעי אל םג אוה םלואו
,טסקטה לש ובילש דימת ודגנל תוושל וילע .ונמז תולאשל ןכומ ןיינע-ןתונ
וניא דמולמכ אוהש הרכהה .שדחמ קופדל בושי ,תיגרוריכה ותוברעתה ןמזל םלאנש
.ותוריהז תא ריבגת ,יח בתכ לומ םינפ לא םינפ דמוע אלא ,תמ רבעב קסוע
ידכ ןהב ןיא ,תמ רמוח לש סחי אוה הקוסיע רמוח לא הסחיש תונדמל תונוכת
םיכילשמ ונא םא .(1964 :12 ,סייו לצא טטוצמ) "התואנ הנבה טסקטה תא ןיבהל
ונלש ירקחמה דקומהש ירה ,תיגולאידה הסיפתה ןמ ,תונותיעה רקחל ארקמה רקחמ
,1975 ,רקס) השיגפל םיפתושה ןיב תושחרתהה ונייהד "םייניב תרפס" התוא אוה
םייקלו סופתל ןויסינ לכ" ןכש ,תויחהל ונילע וזה םייניבה תרפס תא .(3
לע ,ותעשב וירבודב יולת וניאש רשקה תניחב ןושל לש הווהבש-דמעמה תא רקיע-לכ
.(1962 ,175 ,רבוב) "העות ךילומ אוהש וחרוכ

יאנותיע גולאידל הקיטפסרפכ - םהיניבש המו "זל-ינא" ,"התא-ינא" לע :'ד קרפ
הירפירפל זכרמ ןיב

הירפירפה יפלכ יאנותיעה טסקטב יוטיב ידיל אבה סחיה תא ןוחבל ילש ןויסינה
שמתשמ ינא .ינאירבובה יגולאידה ןויערה ןמ "םידוהדה" תועצמאב ,רומאכ ,השעיי
ןיב רבוב לש הנחבהב שמתשמ יניא יכ שיגדהל הנווכ ךותמ "דוהדיה" הלימב ןאכ
תונומטה תויועמשמה לכ לע ,התיווהכ ,("זל-ינא"-ו "התא-ינא") רבידה תובא ינש
תונויערה תא איצומ ינא יכ ,ןועטל היהי ףא ןתינ ,םימיוסמ םירקמב .הב
שמתשהל ןויסינה םצע יבגל תאז ןועטל טלחהב ןתינ .םהלש רשקההמ םינאירבובה
יוטיב ללכל םיאיבמה םייעדמ םיכרצל רבוב לש םיטשפומהו םיקומעה תונויערב
יסחיל ועביט םצעמ ,ןבומכ ,דגונמה גולטק ,תויתרבח תועפות לש גולטק
.רבוב ןימאה םהב "התא-ינא"

"זל-ינא"

יוטיב ידיל אבש יפכ ,זכרמה ןיב "תויגולאידה ףצר" לע ,הנושארה הירוגטקה
הירוגטק תחת .(I-It) "זל-ינא" לש וז איה ,הירפירפה ןיבל ,יאנותיעה חישב
אלל ,טקייבוא לאכ הירפירפה לא סחייתמה יאנותיע חיש לכ ףיפכהל ןתינ ,וז
,םלועה זכרמל ךפוה "ינא"ה ,"זל-ינא" יסחי לש בצמב .היפלכ יהשלכ הקיז סוחיי
זלה ,השעמל ."ינא"ה לש םיכרעה םלועל םאתהב דדמנ "ינא"ה תא בבוסש ימ לכו
:"ינא"ה לש רצות אוה

"The It is the determined; the I that posits itself as 'subject' the
determining .Or ... the subject is the' producer'; the object or the It,
the 'product'... The I-It relationship is therefor a relationship of
mastery and slavery ,of sub-and super-ordination) "Theunissen ,1984,
273).

הירפירפה לא תוסחייתהב ןייפואי הירפירפה יפלכ "זל" לש סחי ,הז ןויער יפל
ראתלו גלטקל היהי ןויסינה .הרבחה לש תיזכרמה םיכרעה תכרעמ יפל הלש הטיפשבו
וא ןויסינ ךותמ אל ךא ,"יביטקלוקה ינא"ה לש ןויסינל סחיב ,הירפירפה תא
יסחי יכ ,רוכזל שי הז רשקהב ."ינא" ותואב יונישל ליבוי רואיתה יכ ,תורשפא
"ינא"ה השועש שומיש ונייהד ,ינתלעות סחי הנושארבו שארב םיפקשמ "זל-ינא"
.ויכרצל "זל"ה "לועפת"ו תוננובתה ךות ,"זל"ב

השועש שומישל תבחרנ תוסחייתה אוצמל ןתינ ,תיפוסוליפ-תירקחמה תורפסב
תוירואית יפל" יכ ,ןייצמ םהוש .ומצע תרדגה ךרוצל ולומ בצינה רחאב "ינא"ה
םע טרפה לש היצקארטניאה ךרד 'ימצע'ה תסיפת תשכרנ ,תוישיאה לע תומיוסמ
הוותומ 'ימצע'ה תשיפת ...ותוא םיבבוסה םייטנוולרה םירחאה םע רקיעב ,ותביבס
ןיבל ונלש ימצעה תשיפת ןיב דירפמה ינוימדה וקה אוהש ,'ינא'ה תולובג ידי לע
יסחיב ראותמש הזל המוד חרואב .(1978 ,50 ,םהוש) "ןוציחה םלועה

ותוהמ רואבו הניחבמ קלחכ ,"רחא"ב ןנובתמו בשחמ ,דדומ "ינא"ה ,"זל-ינא"
.תועדות ןיב ברק דימת םייקתמ ,תלוזה םע םדאה יסחיב יכ ,ןעט רטראס םג .םדאכ
םיסחי ,רטראס תעדל ,םה תיתעדות תוליעפ לע םיתתשומה םייתרבחה םיסחיה
תרדגהמ יזכרמ קלח .טקייבוסכ ומצע תא םדאה ססבמ םתועצמאבש ,םיילאוטקילפנוק
,הלא םיסחי .טקייבוא לאכ ,"רחא"ל ,תלוזל תוסחייתהה הווהמ טקייבוסכ "ינא"ה
.רבוב לש ותנשמב "זל-ינא" יסחיל ,רומאכ ,םיליבקמ "טקייבוא-טקייבוס" לש

.םמצע תרדגה ךרוצל "רחא" דימת ושפיח תישונאה הרבחה ינב ,וקופ יפל םג
השעמ/חיש ישגפמ .יופשכ האור הרבחהש המל ןמסכ שמשמ ,וקופ ןעט ,הרבחב עגושמה
ןמ ינובתה תא םימחות ,(הז תא הז םירציימו הז תא הז םירשפאמ חוכו עדי םהב)
ןכו ,הטוסה ןמ ילמרונה ,הלוחה ןמ אירבה ,יופש יתלבה ןמ יופשה ,ינובת-אלה
,הירפירפה תא תמחות זכרמה תרדגה םג יכ ,רמול ןתינ ,המוד חרואב .האלה
"םה"-ל "ונחנא" ןיב םייתרבחה תולובגה תא רצוי םוחית ותוא .ךפההו
יתרבחה שומישה דגנכ ,הזכש םוחית דגנכ תועט .(Kimmerlung ,1989 ,267-268)
תועמשנ ,הזל הז םידגונמה תווצקכ םישמשמ םיחנומה וב ,ילאוד םיגשומ םלועב
תוסירתמ תונושה תויטסינימפה תושיגה .יטסינימפה רקחמה םוחתב תובורק םיתיעל
ומכ ,םיישנ תמועל םיירבג םימוחתל תואיצמה תא תוגלטקמה תוילאוד תוסיפת דגנכ
,יטרפל ירוביצה ןיב הנחבהה ומכ ,(תישנ הנוכתכ) שגרו (תירבג הנוכתכ) לכש
הנחבאה .טקייבואל טקייבוסה ןיב - ונניינעל רתויב בושחהו ףוגל שפנה ןיב
לש וסחיב תדקמתמ ,(יטילנאוכיספה םזינימפה לש ןוידה זכרמב תדמועה) הנורחאה
,רז אוהש "רחא"כ השיאה לש המוקמלו (טקייבואה) "רחא"ל ,טקייבוסה ,"ינא"ה
,Cirksena and Cuklanz :םג האר .1997 :123 ,שימל) תוננובתהל אשומ הווהמו
תונעוט ,ולאככ .ירבגה "ינא"ל דימת וושוה "רחא"כ םישנה .(1992 ,31
:"רבג לש המוגפ הסירג" הניהש הצובקל תוכייתשמכ וספתנ ןה ,תויטסינימפה

"For centuries, defect was the cominant filter trough which women were
difined. For Freud, they were 'castrated', for Aristotle and Aquinas,
'Misbegotten'. Women were emotional ,not rational ,controlled by their uteruses instead of their brains". (Jamiason, 1995 :103).

"ינא"ה ןיב םייתרבחה תולובגה םתוא תחיתמב חתפמ דיקפת יאנותיעה חישל
,ערהו בוטה תרדגהל יעצמאכ שמשמ חישה יכ ,הז רשקהב ,ןעוט ןמלדא ."רחא"ל
:'וכו ןיינעה רסחו ןיינעמה

"They signify who are virtuous and useful and who are dangerous or
inadequate, which actions will be rewarded and which penalized. They
constitute people as subjects with particular kinds of aspirations,
self-concepts, and fears... They are critical in determining who exercise
authority and who accept it. They construct areas of immunity from
concern because those area are not seen as problems. Like leaders and
anemies ,they define the contours of the social world" (Edelman ,1988:
12-13).

םייתרבחה תולובגה לע עיבצמה "ןמס" יאנותיעה חישה לש ותויהב יכ ,רמול ןתינ
ליבומ הז חישש ירה ,זכרמל הירפירפה ןיב הז ללכבו ,הרבחב תונוש תוצובק ןיב
"יתטיש" רואית ידי לע .תורחאו הלאכ תוצובקל סחיב תומיוסמ "תוינבת" בוציעל
ונייהד ,"ינא"ה תולובג השעמל םירדגומ ,תורומאה תוינבתה תרגסמב הירפירפה לש
- "רחא"ל וא "זל"ל דוגינה ךרד לע םרושיא תא םילבקמו ,זכרמה תולובג
.הירפירפל ,ונייהד

תרגסמב לעופ םג אלא ,הלאכש תוינבת "רציימ" קר אל יאנותיעה חישה יכ ,ןבומ
יאנותיעה חווידה יכ ,ךירעהל ןתינ הבר הדימב .תומייקה תויתרבחה תוינבתה
םישרשומה ,הירפירפה לש םייומידב שומיש השעי ,"זל" לאכ הירפירפל סחייתמה
שדחה עדימהו רופיסה תא לילכהל ,השעיי ןויסינה .תיזכרמה םיכרעה תכרעמב
תורכומ תוינבת ןתוא .(1993 :19 ,םהרבא) להקל תורכומה תוינבתבו תוסיפתב
שוריפו תועמשמ ןתמ לש ךילהת וא תרגסמ הווהמה ,ילובמיס םלוע ,השעמל ,תווהמ
םיאצממהמ דחאש ירה ,םייטסינימפה םירקחמל עגרל רוזחנ םא .תמיוסמ תואיצמל
תינבתב םירבגה תא גייתל יתרושקתה חישב הייטנה אוה ,הז רקחמ םוחתב םיטלובה
לש תוירוגטקב תוללכנ ,הרבחב "רחא"כ ,םישנה דועב ,הרבחב םיילמרונה לש
.(1997 ,124 ,שימל) ילושה וא םוגפה ,גירחה

הצובקל עייסמה ,תואיצמה תניחבל ילכ ןיעמ ,ןכ םא ,הווהמ תילובמיסה הסיפתה
,ה"נשת ,ןמרוי) ןתשיפת תא שדחמ םעפ לכ רשאל םיוסמ ילובמיס םלועב הקיזחמה
לש םושיר ותוא לש שומימ םיווהמ ,רומאכ ,גוית וא ,תילובמיס הסיפת .(53
ןאמקולו רגרב .`
,הצירטמ ןיעמל ילובמיסה םלועה תא םימדמ (Berger and Luckman ,1966 ,114)
.תיתרבחה הירוטסיהה םג ומכ ,הרבחב םיטקייבוסהו םיטקייבואה לכ םיבצומ הב

רואית םהב "זל-ינא" יסחי תנבהל דחוימב עייסמ הצירטמ לש הז רואית ,יתעדל
"זל-ינא" תייצאוטיס תא תומדל ןתינ יכ ,ןעטא ."ינאה" תרדגהל שמשמ רחאה
:האבה הצירטמל

ךכב ,"ינאה" תרדגהל םיוסמ ןבומב םרות ילובמיסה םלועה לש הצירטמב "זל" לכ
תויהל לוכי "זל"ה .םיוסמ טביהב "ינאה" ןמ הנושה ,"רחא" לש גוסכ שמשמ אוהש
וא הארמ ,הנוש הפש לעב ,(לשמל ,ידוהי "ינא" לש הרקמב ,ימלסומ) הנוש תד לעב
.'וכו םינוש םיגהנמ ,הנוש שובל

לע ונמצע תא רידגהל ,ןכ םא ,ונל תעייסמ ,ילובמיסה םלועה לש ,וזה הצירטמה
אוה ,וז הטישב םולגה ןורתיה ."רחאה" תונוכת תלילש וא "ךופיה" ,האוושה ךרד
לק .הרדגה התוא לש תוידממה ברו ,"ינאה" תרדגה תלבקתמ הבש תיסחיה תולקה
רידגהל רתוי הברה ונל רשק ךא ,ונלומ בצינש הז תא רידגהל ,יסחי ןפואב ,ונל
"םירחא"ה ןמ רפסמ רידגנ םא יכ ,השעמל ,ןעוט הצירטמה ןויער .ונמצע תא
,ונמצע תא רידגהל רבד לש ופוסב לכונ ,םהיתונוכת תא ןייפאנ םא ,ונלש הביבסב
.ונלש תונוכתה תא

לאכ הירפירפה לא תוסחייתה ותועמשמ ,"זל" לאכ הירפירפה לא תרושקתה סחי
,ילובמיסה םלועה לש הצירטמ התוא תרגסמב גולטיקלו םושירל ןתינה ,"טקייבוא"
וא) "םיזל"ה .הלש "יתרוסמ"הו לבוקמה םירשקההו םייומידה םלוע לע
םיטקייבואש םשכ ,ינשב דחאה םילבוג ,תינוימד הצירטמ התואב ,(תוירפירפה
גולטיקה תלועפ םצעמ יכ ,ןבומ .םירחא םיטקייבואב םילבוג םלועב םיראותמה
"תוילוכ" לש סחי יוטיב ידיל איבת ,"זל" לאכ הירפירפה לא תוסחייתה ,םושירהו
סנכל היהי ןויסינה ."זל"ה תא "תונייפאמ"ה תוילובמיס תוינבת ןתוא תרגסמב -
,וז הניחבמ .תודחאב ,הירפירפב םירושקה תויושחרתהה וא םיעוריאה יוביר תא
לבוג זל לכ" תניחבב) תרחא הירפירפל הוושות תחא תיתרבח הירפירפ יכ ןכתיי
איבמה ןפואב ונייהד ,היצקודרה ךרד לע ראותת ,אושנכ הירפירפה .("רחא זלב
.דבלב תומיוסמ תונוכת יוטיב ידיל

לא וסחייתהב ,יאנותיעה חווידה יכ ,קיסהל ןתינ ,הכ דע רמאנה ןמ אצוי לעופכ
הזכ ,"הרקמ" לאכ הב םירושקה םייתושדחה םיעוריאב לפטי ,"זל" לאכ הירפירפה
ונייהד ,"התא"ל חווידה אשומ תא ךופהי אל םלועל חווידה .רחא "הרקמ" וא
תא ןייפאמה קחרה תא דגונ הזכש סחי ןכש ,הקיז יסחי יוטיב ידיל איבמה חווידל
רוזחמ רצויה "םד יוריע"כ רבוב ידי לע ראותמה ,הקיז לש סחי ."זל-ינא" יסחי
רואיתה תרגסמב תשרדנה הנחבהה התואל דוגינב דמוע ,"התאל-ינאה" ןיב ףתושמ םד
."רחא"הו "ינא"ה לש ןחבומה

"זל-ינא" יסחיל רשאבו ,ללכב "זל-ינא" יסחיל רשאב ,הכ דע ורמאנש םירבדהמ
יתעדל רשא ,אצומ תודוקנ רפסמ בצעלו רוזגל הסנא ,טרפב יתרושקתה רשקהב
,דואמ תויללכ ןקלח) ולא תודוקנ .יאנותיעה חישב םיסחי לש הז סופד ונייפאי
רושקה לכב ונייהד ,הדובעה לש אבה קלחב ידיב ועייסי ,(רתוי תוינטרפ ןקלחו
עבטמ ."ןמית ידלי תשרפ" לש רשקהב ,הירפירפהו זכרמה ןיב םיסחיה ןויפיאב
תינושאר אצומ תדוקנ תווהמו תוטלחומ וא תועובק ןניא ולא תודוקנ ,םירבדה
:דבלב

:יאנותיעה חישב "זל-ינא" יסחי לש םינייפאמ

,יתרבח "רחא"כ גצות הירפירפה ,זכרמה תולובג תא רידגהל ךרוצה ךותמ .1
.םייזכרמה םייתרבחה םיסופדהו תומרונהמ הייטס אטבמה

,היבגל םיאבומה םירואיתה לש גולטיקהו ןוימה הז ללכבו ,הירפירפה תניחב .2
יכ ,איה םירבדה תועמשמ .הרבחה לש תיזכרמה םיכרעה תכרעמ ךותמ ואציי
וגיותי הירפירפב םירושקש םיעוריא .זכרמה יכרע יפ לע דדמיתו ןחבית הירפירפה
.זכרמב תלבוקמה תילובמיסה םלועה תרגסממ קלחכ הירפירפה לש המוקימ תרגסמב

םיכרעה תכרעמ לש אצומ תדוקנ התואמ ,ונייהד ,זכרמה לש טבמה תדוקנמ .3
םיללכנלו זכרמל הווש הניא ,הב םיללכנה לעו הינייפאמ לע הירפירפה ,תיזכרמה
.תיכרע וא תיתוברת הניחבמ התוחנכ תובורק םיתיעל תראותמ אלא ,וב

ללכל איבי ,הירפירפל םירושקה םיעוריא לא תיאנותיעה תוסחייתהה יפוא .4
,ךכמ אצוי לעופכ .(observing) "לע ףיקשהל" לש ולאל םיליבקמה םיסחי יוטיב
ןויסינ השעיי ,(הירפירפל תועגונה) וללה תויאנותיעה תובתכב יכ תופצל ןתינ
.הירפירפל סחיב רשפאה לככ םיבר םיירואית םיטרפ איבהל

תאזו ,הלש תונושה תא תונייפאמה תונוכתה ןתוא תא שיגדי הירפירפה רואית .5
ןתואל הז ללכבו ,הירפירפה תא תונייפאמה תונוכתה לולכמל סחייתהל ילבמ
.זכרמלו הל תופתושמה תונוכת

השעי יאנותיעה קוסיעה יכ תופצל ןתינ ,םימדוקה םיפיעסהמ אצוי לעופכ .6
לש תונושה תא שיגדהל אוה ןדיקפתש ,תונוש תויאנותיע "תוקינכט"ב שומיש
,םייפיטואירטס םיילאירפירפ םינייפאמ תולעב תונומת תגצה לשמל ומכ) "רחא"ה
לוכיבכ ,םתפשב םירוהה ירבד תאבה ונייהד ,רישיה טוטיצה לש הקינכטב שומיש וא
םינועיטה גוסבו םתפשב יוטיב ידיל האבה תונושה תא שיגדהל הרטמב ,הכירע אלל
.(םהלש

לע ,ליבות ,ליעל וראותש םינפואב - "ילאירפירפה רחאה" תרדגהב תודקמתהה .7
."יזכרמה ינאה" תרדגה תלבקל ,דוגינה ךרד

תודחא ידכל וסנוכי ,הירפירפל םירושקה ,םימוד םיווק ילעב םיעוריא רפסמ .8
תינטרפ תוסחייתה אלל ,םיעוריאה םתואב ללוכ ןויד השעיי יכ איה הנווכה .תחא
.הרקמו הרקמ לכב בלה תמושת אולמ תא תדקממה

לש ןוננגס" ,ינחווד יפוא ושבלי הירפירפב םירושקה םיעוריאל רשאב תובתכה .9
.(260 ,ב"נשת ,רבוב) רבוב לש ונושלב ,"םיקרבמ

לע - תיצראה הרפסה לע היהי ןהב דוקימה .תומלעתהו קוחיר ופקשי תובתכה .10
עלבומה ,ישגר-ישיאה ןפל תוסחייתה אלל ,םמצע םיעוריאה לש ינכט רואית
ןויסינ השעיי אל ונייהד ,םיכילהתה לש םקמועל הדירי היהת אל .וללה םיעוריאב
חרואב םיראותמה םיעוריא םתוא לש (לשמל תיתרבחה) הביסה רחא תוקחתהל יתועמשמ
.ינכט

םייניב תיירוגטק - הקיזל קחר ןיב

ןיבל ,"זל-ינא" יסחיב יוטיב ידיל אבה ,קחרה לש סחיה ןיב היוצמ וז הירוגטק
."התא-ינא" הקיזה סחי

איה הירפירפה לא תוסחייתהה ,"זל-ינא" סחיב ומכ ,וז םייניב תיירוגטקב
.הירפירפה יפלכ רתוי חותפ "ינא"ה יכ הארנ ךא ,טקייבוא לא תוסחייתה ןיידע
תעדומו ,"רחא"כ הירפירפה לש המויקל תעדומ ,לכמ רתוי ילוא ,וז הירוגטק
קלח אוה "רחא"ה יכ הרכהה םצעמ תאז .יזכרמה חישל הירפירפה תא סינכהל ךרוצל
ןיידע הירפירפה ,וז הסינכ םצעב ךא .ונממ םלעתהל ןתינ אל יכ ,"ינא"ה ייחמ
םלועל תטלשנה ,"תרקובמ הרידח" איה יאנותיעה חישל הרידחה .זכרמה ןמ תנחבומ
."ינא"ה ידי-לע

הירוגטקש ירה ,תויתרבח תועפות םע תודדומתהל רבוב לש תוירוגטקה שולש ןיבמ
ונל ןיא העפות לע םילכתסמ ונאשכ ,רבוב יפל ."לע לכתסהל" לש ךרדל הבורק וז
לככ םיבר םייביטמרופניא םיטרפ ףוסאל ןויסינ םג ןיא .הרורב הנווכ וא הרטמ
ןיבל (לע ףיקשהל) "observing" הנכמ רבובש המ ןיב הנחבהה םצע .רשפאה
ןמ "ינא"ה לש קחרמה לש הכרעה הבוחב תנמוט (לע לכתסהל) "looking on"
"ינא"ה ,(םייניב תיירוגטק התואב ויוטיב תא אצומה) ינשה בצמב רשאכ ,העפותה
.העפותל רתוי בורק

יוטיב ידיל םיאיבמה םירדגומ םינייפאמ ןאכ גיצהל אלש יתרחב ,ןווכמ ןפואב
לע רבודמ אל ,יניע תוארב .םייניבה תיירוגטק תרגסמב ללכנה חישה יפוא תא
תא "קיודמ" חרואב רידגהל ןתינ אל ,ךכיפלו ,ףצרה ינפ לע תרדגומה תחא הדוקנ
תחאל תוכייתשהה יא ךמס לע ,הבר הדימב ,עבקית הילא תוכייתשהה .וזה הירוגטקה
.("זל-ינא" וא "התא-ינא") ןאכ תונודנש תורחאה תוירוגטקה יתשמ

"התא-ינא"

לש וז ,האלמה הקיזה תיירוגטק איה תויגולאידה ףצר לע תישילשה הירוגטקה
לע םירמוש םידדצה ינש "התא-ינא" יסחיב .(I-Thou) - "התא-ינא"
איה התועמשמ טקייבוסכ הירפירפה לא תוסחייתה .םהיניב השיגפב תויביטקייבוסה
- ונייהד ,"עדויה ימצעה" ומכ תישפוח תושי רבד לש ודוסיב איה הירפירפה יכ
וז ןכש ,הירפירפה לש דרפומה םויקה תא תעקעקמ השעמל ,וזכש הרכה .זכרמה ומכ
יסחיב ,רבוב יפל ,שחרתמה "םד יוריע" ותוא תרגסמב ,זכרמה ןמ קלחל תכפוה
."התא-ינא"

םלועל דוגינב .תידוחיי הקיז ףקשי ,יאנותיע חווידב "התא-ינא" לש סחי
,תידוחיי ןילמוג תקיז ףקשמ "התא-ינא" ,רחאב לבוג דחא "זל" וב ,"זל"ה
הסננו ,ילאיצוסה דבועה וא אפורל רשאב ,רבוב לש המגודל רוזחנ םא .תידבל
ומכ םיחנומב טוקנלמ ןאכ ענמנ ינא הנווכבו) יאנותיעה חישל רשאב הנממ קיסהל
ןיב סחיה .ובאכו ולבס תא ,"התא"ה תא יח "ינא"הש ירה ("חוויד" וא "רוקיס"
"התא"ה לש ובאכ ןיב ןיחבהל ןתינ אל יכ דע ,ידדה הכ אוה "התא"ל "ינא"ה
וניא ,"התא"ל "ינא" ןיב הקיז לע ססובמה יאנותיע חיש ."ינא"ה שחש באכה ןיבל
תונורקעל הבורקה הנבה ,יתרבחה בצמה לש תינכט הנבה רשפאמ וא שקבמ
.העפותה לש התוהמ אולמ תא טולקל שקבמ הזכ חיש .הללכההו היצזירוגטקה

עדומ" תויהל לש וז איה ,וז הירוגטק יפ לע ,תיתרבח העפות םע תודדומתהה ךרד
לש גוס תפקשמ התויהב ,תורחאה םייתשה ןמ ןיטולחל הנוש וז ךרד ,רומאכ ."...ל
ינויוושה דוסיה אוה "התא-ינא" יסחיב םיבושחה תודוסיה דחא .יתימא חיש וד
,הירפירפו זכרמ יסחיל בושנ םא .(Theunissen ,273) שגפמל םיפתושה ינש ןיב
לעופכו ,וללה םימוחתה ינש ןיב תולובגה םתוא לוטיבל ליבומ הז בצמש ירה
.זכרמה ןמ הירפירפה לש ןחבומה "םויקה" לוטיבל - ךכמ אצוי

?יאנותיעה חישב "התא-ינא" תקיז לש בצמ ןכתיי םאה
הניא ,האלה ןכו ,"תיביטקייבוא"ה "תרקסמ"ה "תחוודמ"ה תונותיעה ,העבט םצעמ
תוצמתל אקווד איה תיאנותיעה הייטנה .תטלחומה הקיזה לש הזה םגדה תא תמאות
- "התא-ינא" לש סחי ץומיא ,רבוב יפ לע יכ ןייצל יואר ,תאז םע דחי .הללכהלו
קוסיעה ןיב לדבה אלל ,םלוכ םדאה ינב ינפב תדמועש הריחב ,השעמל ,הווהמ
.ילאיצוסה דבועהמ וא אפורה ןמ יאנותיעה הנוש אל ,הז טביהב .םהלש

הפיאש התואב ןומט יאנותיעה חישב "התא-ינא" יסחיל עיגהל יוכיסה יכ ןכתיי
תולוקה יובירב - ונייהד ,ןיטחב לש ויבתכב יוטיב ידיל האבה ,הינופילופל
,תרושקתה יצורעל תושיגנ שי הצובק לכל םא .חישה תרגסמב םמוקמ תא םיאצומה
םתוא יפלכ הלש תוסחייתהה תא יוטיב ידיל איבת הצובק לכ יכ ינויגה הז ירה
רשקהב .לכמ הל םיבושח רשא - הקיז םהיפלכ השח איה רשא םיאשומ וא םיעוריא
תנייפואמה ,ונימי לש תיגולונכטה תואיצמב יכ ,(Vattimo) ומיטאו ןעט ,הז
השעמלו ,"הפוקש"ל תכפוה הרבחה ,םהילא הבר תושיגנבו םיצורעה יובירב
עימשהל" ךרדה תא םיאצומ ,הפש וא טקלאיד לכ ,תיתרבח הצובק לכ .תינופילופל
ברל תכפוה רשא ,תירוביצה העדותה ךותל סנכיהלו ,םמצע תא גיצהל ,םלוק תא
:"תיתוברת

"In a world of dialects, I speak my own dialect, I shall be conscious
that it is not the only 'language', but that it is precisely one
amongst many. If, in this multicultural world, I set out my system of
religious, aesthetic, political and ethnic values, I shall be acutely
conscious of the historicity, contingency and finiteness of these
systems, starting with my own." (Vattimo, 1992, 9).

תרדגהב םיבושחה תודוסיה דחא תא םג תללוש ומיטאו לש וז הסיפת יכ ,ןבומ
םצעמ ,תוילאירפירפה תוצובקה .זכרמל תושיגנה רדעיה - תילאירפירפ הצובק
תוצובקה לכל וב בצמב .חישה בוציע ךילהתב קלח לוטיל תורומא ןניא ,ןתרדגה
יוריע" ןיעמ ףקשמ ןכא יאנותיעה חישה ,תרושקתה יעצמאל הווש תושיגנ שי הרבחב
העימשמ הצובק לכ הב ,וזכש הינופילופ .תונוש תודמעו תונויער ,תוקיז ןיב "םד
.יאנותיעה חישה תרגסמב "התא-ינא" יסחי יוטיב ידיל איבהל הלוכי ,הלוק תא

הינופילופ לע םירבדמ ונא ןיא םהב םיבצמב םג יכ ,רוכזל שי תאז םע דחי ךא
ידיל תואיבמה תובתכ ונכתי ןיידעש ירה ,תרושקתב יוטיב ידיל האבה "תטלחומ"
ולומ בצינה םדאל ,טקייבוסל הבתכה בתוכ לש תועדומ ,רמולכ ,הקיז יוטיב
תא "ינכט חרואב" ראתל ופאשי אל הלא תובתכ .(ורשואו ותחמשל וא) ולבסלו
ריבעהל ,המצע לבסה תייצאוטיסל ארוקה תא סינכהל וסני אלא ,לבסה תוביסנ
רשאכ קר רשפאתהל לוכי רבדה יכ ןבומ .תושגר תרעס וב ררועלו תושוחת ארוקל
הזכש סחי .הקיז יסחי םיחתפתמ ולומ בצינה םדא ותוא ןיבל הבתכה בתוכ ןיב
ול הוושה תימונוטוא תושי ולומ בצינב האור הבתכה רבחמ רשאכ קר םייקתהל לוכי
רשא תוירקיע תודוקנ רפסמ רוזגל ןתינ ,הכ דע רמאנהמ .ונממ התוחנ הניאו
:יאנותיעה חישב "התא-ינא" לש םיסחיה תא תונייפאמ

:יאנותיעה חישב "התא-ינא" יסחיל םינייפאמ

יסחיב רבוד ןהילעש תוינחווד תובתכ ןתוא - "םיקרבמ"ה ןיב ןיחבמ רבוב .1
תושחרתהכ תוערואמה תא תוריבעמה ,רופיס ןמצעשכל ןהש תובתכ ןיבל ,"זל-ינא"
רייצלו בלה לש ןוימדה חוכ ,אופקה חוכה תא בוש ררועל" תועייסמה ,תישממ
רויצל םיליבומה םירופיס םתוא יכ ןבומ .(260 ,ב"נשת ,רבוב) "םתייווהב םירבד
."התא-ינא" יסחי תא םינייפאמה ולא םה ,ותייווהכ ערואמה

אוה ךא ,החיכש הניאש תונמוא וזש ירה - תואיצמ לש רבד רפסל יכ ,ןייצמ רבוב
דצמ עויס תלבק ךות ,וז הדובע עצבל ולכויש םילועמ םירפוס שי יכ ,רובס
.(םש) "םיקרבמה ךותל סנכנ אלש" רמוח תלבקב ,םינותיעה

.תווש תויושי םניה ,ולומ דמועהו הבתכה בתוכ ונייהד ,חישל םידדצה ינש .2
יוטיב ידיל האב אל .תוידדהב ,תוירטמיסב תנייפואמ ,םידדצה ינש ןיב השיגפה
.ולומ בצינש הזל סחיב הבתכה בתוכ לש חוכ תדמע

ןמ עקפומ ונייהד ,ומצע ינפב דמוע רופיס לכ - רחאב לבוג וניא "התא"ה .3
הנווכה .תידבל תידוחייה הקיזה תשגדה ךות ,ותוא םיבבוסה םירבדה לש םלועה
םהלש ילאירפירפה סוחייה רשאכ םג ,וידחי םירופיס רפסמ לש הללכה ןיא יכ ,איה
.תפתושמ אצומ תדוקנ קפסמ

יאנותיעה תקוצמל תכפוה אשומה לש ותקוצמ .הבתכה אשומל עדומ הבתכה בתוכ .4
.תובתכה תמצוע תעבונ הז חוכמו -

םצעב ,עוריא אוה ,ולומ בצינה הזל הבתכה בתוכ ןיב שגפמה ,ומצע חישה םצע .5
.וב תלפוקמה תישגרה המצועהו תוידיימה

תונקסמו םוכיס

הלאש יפכ ,הירפירפל זכרמה ןיב םיסחיה תניחבל ירקחמ לדומ יתגצה וז הדובעב
תשרפל" סחיב הנחבנ רומאה לדומה תומישיי .יאנותיעה חישב יוטיב ידיל םיאב
בקעו ,דחמ ,תילאירפירפ היגוס התויה לשב הרחבנ וז "השרפ" ."ןמית ידלי
םינכתה םג יכ קפס ןיא ,תאז םע דחי .ךדיאמ ,הב ךשמתמה יאנותיעה קוסיעה
,התריחבל הליבוהש םילוקישה תכרעממ קלח וויה ,וז "השרפ" לש יגארטה יפואהו
.ההובג תויגולאיד תמר םינמזמ םינכת םתוא יכ רובס ינא ןכש

היפוסוליפה ןמ םיחוקלה תונויער סיסב לע בצוע ,ןאכ גצוה רשא ,רומאה לדומה
ביצהל ךרוצהמ העבנ ,תיגולאידה היפוסוליפה לש ,הז ןוויכל היינפה .תיגולאידה
יפכ ,הרבחב תונוש תוצובק ןיב םיסחיה לש םביט תא ךירעהל רשפאיש ירקחמ ילכ
גוס הווהמ לדומה יכ ,יתנעט הז רשקהב .יאנותיעה חישב יוטיב ידיל םיאב ולאש
הייטנ וב אוצמל ןתינ תונורחאה םינשב רשא ,תרושקתה רקח תוחתפתהב ךשמה לש
ינפב דמועה עוריא ןיעמ הווהמה ,יתרבח גולאיד לש ןפ יתרושקתה חישב תוארל
.ומצע

זכרמ יסחי תניחבל םימיאתמ תיגולאידה היפוסוליפה ןמ תונויערה יכ ,יתרבס
אלא תמייקתמ הניא םדאה תייווה יכ ,רומאכ ,ןעט ךאברייופ קיוודול .הירפירפו
ונא רשאכ .התאה תעדות ידי לע תכוותמ דימת איה םלועה תעדות יכו ,אתווצב
תרדגה יכ רורבש ירה ,הירפירפ-זכרמ יסחי לע ךאברייופ לש וז ותסיפתמ םיכילשמ
לע עיבצהל ןתינ אל ןכש ,הירפירפה םע אתווצב דימת תמייקתמ זכרמה תייווה
לש םינייפאמה לע וא ןחבומה םויקה לע עיבצהל ילבמ וינייפאמו זכרמה
.הירפירפה

תמרב םילחה םייוניש ןוחבל רשפאמה ,תיסחי ,"שיגר" ירקחמ לדומ בוציעב ךרוצה
תועצמאב .תינאירבובה הסיפתה ןמ םיטנמלא ץומיאל יתוא ליבוה ,תויגולאידה
ןיעמ ןאכ בצוע ,תלוזה םע "התא"ה יסחיל רשאב םיינאירבובה תונורקעב שומיש
זכרמה ןיב קחר לש םיסחי ןייצמ ולש דחא בטוק רשא ,תויגולאיד לש "ףצר"
בטוקה וליאו ,(טקייבוא-טקייבוס יסחיל ליבקמ) "זל-ינא" לש םיסחי ,הירפירפל
"התא-ינא" לש םיסחי ,הירפירפל זכרמה ןיב הקיז לש םיסחי ןייצמ ולש ינשה
רפשל תנמ לע םייניב תיירוגטק העבקנ הלא םיבטק ינש ןיב .(טקייבוא-טקייבוס)
.לדומה "תושיגר" תא

ףקשת הירפירפה לא תיאנותיעה תוסחייתהה ,"זל-ינא" יסחי לש בטוקב יכ ,יתנעט
"רחא"כ גצות הירפירפה ,ךכיפל .זכרמה תרדגה ךרוצל הירפירפב השענש שומיש
,וז תוסחייתה .םייזכרמה םייתרבחה םיסופדהמו תומרונהמ הייטס אטבמה ,יתרבח
םיטרפ איבהל ןויסינב םינייפואמה ,"לע ףיקשהל" לש םיסחי יוטיב ידיל האיבמ
יסחי יכ ,יתנעט דוע .הירפירפל סחיב רשפאה לככ םיבר םייפיטואירטס םיירואית
ןמ קחר תופקשמ רשא "תוינחווד" תובתכב יוטיב ידיל םיאב ,הלאכש "זל-ינא"
.הירפירפה

לא זכרמה תוסחייתה ,"התא-ינא" יסחי לש הז ,ינשה בטוקב ,תאז תמועל
בוש ררועל" ,רבוב לש ונושלב ,תורומא תובתכ ןתוא .הקיז ףקשל הרומא הירפירפה
יכ ,יתנעט דוע ."םתייווהב םירבד רייצלו בלה לש ןוימדה חוכ ,אופקה חוכה תא
ותוא ןכש ,תווש תויושי םניה ולומ דמועהו הבתכה בתוכ ,רומאה גוסה ןמ תובתכב
עדומל ךפוה הבתכה בתוכ .הקיז יסחי תורצוויהל יאנת ,השעמל ,הווהמ ןויווש
עוריא הווהמ רשא ,"םד יוריע" ןיעמ םהיניב שחרתמו ,ולומ בצינה לש ותקוצמל
.ומצע ינפב

לדומה לש טבמה תדוקנמ ,"ןמית ידלי תשרפ"ל סחיב יאנותיעה חווידה תניחבמ
המגמ ."זל-ינא" יסחי לש בטוקה ןוויכל הרורב הייטנ תמייק יכ ,הלוע ,רומאה
חישל רושקה לכב ןהו ,םישישה תונשב ןה תטלוב הירפירפל זכרמה ןיב קחר לש ,וז
תגצהב ויוטיב תא אצומ הירפירפל זכרמה ןיב קחרה ."םלושמ יזוע תשרפ"ל סחיב
,(זכרמה תא ,"ינא"ה תא רידגהל ידכ שומיש השענ וב) יתרבח "רחא"כ הירפירפה
לעב ןויסינ) לבוקמה יפיטואירטסה חרואב הירפירפה תא "תופמל" ןויסינב
רפסמ תללכה) תוילוכה תמגמב ,(רבוב לצא "לע ףיקשהל"ל םימודה םיטנמלא
םע דחי .דועו "תונחווד"ה תמגמב ,(תחא הדיחא הבתכ תרגסמב םיישיא םירופיס
ףצר לע "העונת" ,תובתכה ןמ קלחב ,תוארל ןתינ םינומשה תונש לש חישב ,תאז
תובתכב יוטיב ידיל האבה ,וז העונת ."התא-ינא" יסחי ןוויכל תויגולאידה
יפלכ תוחיתפ רתיב תנייפואמ ,"ישונאה רופיסה" לש טבמה תדוקנמ תואצויה
ארוקה תא שגרל ןויסינב ,("לע לכתסהל" לש תוסחייתהל רבעמ) תינמיתה הירפירפה
יונישה תורמל ךא .דועו םירופיסה לש "תוידבל"ב ,תלוזה תייווחב ותוא ףתשלו
יסחי לש הקיזה ינייפאמ תא אוצמל ןתינ אל וללה תובתכב יכ ,יתנעט ,רומאה
.םייניבה תיירוגטק תרגסמב ןתוא "יתגוויס" ךכיפלו ,"התא-ינא"

אוה יכ ,חיכוה ןכא רומאה לדומב שומישה ,רבד לש ופוסב יכ ,רובס ינא
,יתרושקתה חישה תומגמב םייוניש רותיאל רושקה לכב ,תיסחי תושיגרב ןייפואמ
יתרחב .(הירפירפל זכרמה ןיב - הז הרקמב) םייתרבחה םייונישה ןמ קלחכ
לש תובישחה ,יתעדל .םתוא תונשלו ביחרהל ןתינ קפס אללש םימיוסמ םירטמרפב
,יגולאידה ףצרהש ,ךכב אלא ,םירומאה םירטמרפב יוטיב ידיל האב הניא לדומה
,"התא-ינא" יסחי ולש ינשה בטוקבו "זל-ינא" יסחי םייוצמ ולש דחאה בטוקבש
ןחוב אלא הרבחהמ תרושקתה תא דדובל וא קתנל הסנמ וניאש ירקחמ ילכ הווהמ
.בלושמב ,תחא הפיפכב ןתוא

(םיילגעמ וא) םייראיניל םילדומ ןיב רעפה תריגסל ,יתעדל ,םרות הז לדומ
ןעומה ןיב תופתושה תא ןחוב ןאכ יתגצהש לדומה .םייטוימסה םילדומה ןיבל
םיטקפסא ןובשחב תחקול תופתושה תניחב התוא .(רסמה תרבעה םצע תא אלו) ןעמנל
וא םילמס םתוא אלו ,םמצע םייתרבחה םיסחיה םידמוע דקומב ךא ,םייתוברת
םא) בוליש ןיעמ ,ןכ םא ,ןאכ שי .תיטוימסה השיגה תדקמתמ ןהב תוברת תוכרעמ
,דחמ ,םיילגעמה וא םייווקה םילדומה ןמ םיטנמלא ןיב (אלמ ץומיא אל יכ
.ךדיאמ ,םייטוימסהו

תובתכב ואצמנ אל "התא-ינא" לש גוסה ןמ םיאלמ הקיז יסחי יכ ,ןייצל יואר
םינייפאמה לע ,הלא םיסחי ושמיש ,ךכיפל .וז הדובע תרגסמב ונחבנו וחתונש
רשא תויאנותיעה תובתכה לש תויגולאידה תמר תאוושהל הדימ הנק ןיעמכ ,םהלש
תובתכה בור יכ ,אוה יעבט ךא ילוא ,דבעידב .הדובעה ךלהמב וחתונו ונחבנ
ןונגסב תובתכה ,"תונחווד"ה תמגמ ירהש ,"זל-ינא" יסחי ופקשי תויאנותיעה
ןכא וז ילוא .יביטמרופניא ךרוצ קפסל ודעונ ,ןתוא הניכ רבובש יפכ ,םיקרבמ
לש ךכ לכ םיבר םיגוסל תינרדומה הרבחב םדאה לש הפישחה םע דדומתהל ךרדה
,ארוקה לע הנגה ןיעמ ,ילוא ,תקפסמ הרומאה תונחוודה .תונויערו םיעוריא
תובר תויאנותיע תובתכ ,תאז םע דחי ךא .למיז רבדמ וילע "הזלב" ותואל המודב
ידלי תשרפ" יבגל ןוכנ רבדהש יאדווב .יביטמרופניאל רבעמש המב תעגל תורמייתמ
רקיע יכ רובס ינא .םינש לש באכו לבס ,בר הכ ישגר ןעטמ הכותב תלפקמה "ןמית
הלא תובתכ ןיא ,םירקמה ןמ קלחב ,השעמל .הלא תובתכב יוטיב ידיל אב הבזכאה
תוללכנה תובתכ ןתואמ ,ןהלש תויגולאידה תמר תניחבמ יתוהמ ןפואב תונוש
."םיקרבמה" ןונגסב

תלפוקמה הייטנה יכ ,"ישונאה רופיס"ה לש גוסה ןמ תובתכ ןתואל סחיב יתנעט
לושכמ הווהמ ,תודבוע לש יביטמרופניא רואיתבו יחטשב ,רכומב דקמתהל ןהב
ברקב יכ ,ןועטל ףא ןתינו ןכתיי ."התא-ינא" לש גוסה ןמ הקיז יסחי תווהתהל
אל וז הנעט) הבתכב יוטיב ידיל אבה סחיה גוסל תועדומ ללכ ןיא םיאנותיעה
םירבסהל רבעמ ,םלואו .(ןוידה תא הב ביחרא אל ךכיפלו ,הדובעה ךלהמב הנחבנ
הקיז יסחי תוחתפתה יאל תויתרבחה תוביסה תא םג ןובשחב תחקל שיש ירה ,הלאה
יסחי לע תובר דומלל ןתינ ונחבנש תובתכב הקיזה תמרמ ,יתעדל .תורומאה תובתכב
תונש עצמאמ אוה ןחבנש חישה יכ רוכזל שי .תילארשיה הרבחב הירפירפו זכרמ
ידלי תשרפ" תצירפל דעו תולודגה תוילעהמ ורבעש םינשה תורמל .ךליאו םישישה
רומאה לכב ,קרפה לעש יזכרמה אשונה יכ הארנש ירה ,יאנותיעה חישל "ןמית
לש הרדגה קפסל ןויסינ ךות ,םהיניב תולובגה תחיתמ אוה ,הירפירפו זכרמ יסחיל
.ךדיאמ ,הירפירפה לשו ,דחמ זכרמה

"ינא"ה תא רידגהל ,חישב טלוב הכ הארנה "זל-ינא" יסחי לש ןייפאמ ותוא
תוהזה תייעב - תילארשיה הרבחה לש תיתימא היעב ,יתעדל ףקשמ ,"רחא"ה תועצמאב
ךירצה ,ךותיהה רוכב יוטיב ידיל אבה ,יתוברת-יתרבח ןונגנמ ותוא .הרבחה לש
לש ותומדב "ןוכנ אל"הו "ןוכנ"ה יבגל ןוויכ תאירק ,שדחמ םירושיא ןמזה לכ
ותוא תא הבר הדימב ףקשמ .וב םינומטה קחרה יסחי לע ,יאנותיעה חישה .ילארשיה
.חטשה תאירק תא ,טווינ ןויסינ

תניחבל הבר תובישח שי יכ רובס ינאש ירה ,ינורקעה ןפל עגרל רוזחנ םא
,ונייהד) תיטסילרולפ הרבח לע שגדב ,הרבחב "םירחא" לש םינוש םיגוס
תובישח לע ועיבצה םיבר םירקוח .תילארשיה וז ומכ (תוצובק יובירב תנייפואמה
רשקהב ךא ."ינא"ה תולובג תא הוותמה וזככ ,"רחא"ה םע טרפה לש היצקארטניאה
ינא"ה תרדגה לע ,ונייהד ,הרבחה תמרב םג "רחא"ו "ינא" יסחי לע רבדל ןתינ הז
רותיא ,יתעדל ."רחא"ל "ינא"ה ותוא ןיב תולובגה תחיתמ ידי לע "יביטקלוקה
- "ינא"ל ,והשמ תילותב ,תיביטיאוטניא הרדגה םיקפסמ הרבחב "רחא"ה תומד רקחו
איה "רחא"ה תניחבמ תלבקתמש הרדגהה .הרבחב תיזכרמה םיכרעה תכרעמ לש תוהמל
הניאש הרדגה יהוז .יתרבח ירוטסיה ךילהת לש ,תונומא לש ,תושוחת לש רצות
םינוש םיגוס ,"תויסופיט תויומד" רותיא ידי לע .הרדגה קפסל ךרוצה םצעמ הטומ
ןיבל זכרמה ןיב םיניחבמה ,םינושה תולובגה לע דומלל ןתינ ,"רחא" לש
.הירפירפה

תיפיצפס תילאירפירפ הצובקב זכרמה ידי לע השענש שומישה תא יתנחב וז הדובעב
לש הניחב יכ ,רובס ינא ךא .(תיחרזמה הירפירפה ןמ קלחכ) םינמיתה לש וז -
,םידרחהו םיברעה לש וז ומכ ,תילארשיה הרבחב תופסונ תוילאירפירפ תוצובק
אשונ קפס אלל והז ."ילארשי ינא" ותואל ,םייללכ םיווק תוחפל וא ,הרדגה קפסת
.ידיתע רקחמל יואר

תינאירבובה תיגולאידה היפוסוליפה ןמ תונורקעב שומישל תעגונ הנורחא הרעה
שי יכ ,רומאה ןויסינהמ דומלל ןתינ יכ ,רובס ינא .הז ןוגכ יתרושקת רקחמב
םיטקפסא לש הריקחו הניחבל ,םינוש רקחמ ימוחתמ תונויער לש "אוביי"ב המורת
ץומיאל םוקמ ,יתעדל ,שי יתרושקתה רקחמה םוחתב .םינומהה תרושקתל םיעגונה
יעדממ - ללכבו ,יגולוכיספה ,יפוסוליפה רקחמה ימוחתמ תונויער וא םילדומ
ךא ,תוירקחמ תויעבו םיישק רדענ הזכש םושיי יכ ןעוט ינניא .חורהו הרבחה
יכ רוכזל שי .רתוי הבחרו הנוש תירקחמ הביטקפסרפ רשפאמ אוהש רובס ינא ןיידע
אל יכ הביס לכ ןיא ךכיפלו ,תיסחי שדח אוה םינומהה תרושקת לש ירקחמה םוחתה
.םירחא רקחמ ימוחתב םינשה ךרואל וחתפתהש םיבכרומה תונויערב שומיש וב השעיי

היפרגוילבב

תירבעב םירפס

.1993 ,תורירב ,ביבא לת ,הירפירפו זכרמ לארשיב תרושקתה ,ילא םהרבא

.ג"לשת ,סנגאמ ,םילשורי ,תילארשיה הרבחה ,.נ .ש טדטשנזיא

סרפ טסינמוה ,םילשורי ,תילארשיה הרבחה תויכשמהו יוניש ,.נ .ש טדטשנזיא
.1974 ,דבוע םעו

.1972 ,ןקוש תאצוה ,םינבו םידסיימ םילארשיה ,סומע ןוליא

.1997 ,םיקפא תירפס/דבוע םע ,ביבא לת ,ןקויד - רבצה ,זוע גומלא

.ו"טשת ,ןקוש ,םילשורי ,ןוטלפא יבתכ ,ןוטלפא

.1962 ,קילאיב דסומ ,םילשורי ,םדאה ינפ ,ןיטרמ רבוב

.1980 ,קילאיב דסומ ,םילשורי ,חישה דוסב ,ןיטרמ רבוב

.1992 ,דבוע םע ,ביבא לת ,וז העשל הוקת ,ןיטרמ רבוב

,םילעופ תיירפס ,ביבא לת ,יקסביוטסוד לש הקיטאופה תויגוס ,לאכימ ןיטחב
.1978

.1989 ,םילעופ תיירפס ,ביבא לת ,ןמורב רבדה ,לאכימ ןיטחב

.1956 ,דחואמה ץוביקה ,ביבא לת ,םיבזכה טוקלי ,םייח רפח ,ןד ץומא ןב

רבוב ןיטרמ לש םהיתונשמ - "תידוהיה הלאשב" םירוהרה ,תיגח בורטניו-ןוארב
.1986 ,.א.מ ראותל רמג תדובע ,ביבא לת ,טדנרא הנחו

,םילשורי ,רבוב דע רוגקריקמ תיגולאידה היפוסוליפה ,וגוה לאומש ןמגרב
.1974 ,קילאיב דסומ

.1995 ,ןוחטבה דרשמ ,ביבא לת ,םינומה תרושקתל אובמ ,הוא רגרב

,רתכ ,םילשורי ,םינומה תרושקתב דוסי יגשומ ,תואיצמו תרושקת ,הניד ןרוג
.1993

.1985 ,דבוע םע ,ביבא לת ,לארשיב היטרקומדה לש התישאר ,קחצי רונלג

.1988 ,דבוע םע ,ביבא לת ,המולחב היובש ,תירונ ץרג

.1993 ,החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת ,םיטרסהמ רופיס ,תירונ ץרג

.1994 ,יבצ ןב קחצי די תאצוה ,םילשורי ,הרעסב םילוע ,הרובד ןהכה

.ו"משת ,דחואמה ץוביקה ,ביבא לת ,תיטילופ תויתדע ,הנח גוצרה

.1965 ,הדסמ ,ןג תמר ,יעיבר ךרכ - םינבל יתורגאו ינמוי ,ףסוי ץיו

.א"ערת ,"חלשה" תאצוה ,אסידוא ,םיריש ,לואש יקסבוחינרשט

תלבק םשל הדובע ,ןג תמר ,בילאס ידאו יעוריאל תיתרבחה הבוגתה ,הדע ןמרוי
.ה"נשת ,היגולונימירקב ךמסומ ראות

.1995 ,ןלוג ןורי תאצוה ,ביבא לת ,תרוקיבו הרבח ,םהרבא רועסי

.1996 ,החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת ,םינומה תרושקת ,ןד יפסכ

םע ,ביבא לת ,לארשיב תרושקתה יעצמא :םיכוותמה ,לאיחי רומיל ,ןד יפסכ
.1992 ,דבוע

תמר ,ב"מרת זאמ ןמיתמ תוילעל ירוטסיה ךשמהכ םימסקה דברמ תיילע ,בד ןטיול
.1983 ,ןליא רב תטיסרבינואב ךמסומ ראות תלבקל הדובע ,ןג

.1977 ,דבוע םע ,ביבא לת ,תילארשיה הקיטילופהמ תודגא ןחבמ ,רשא בינמ

.1968 ,דבוע םע ,םילעופה תיירפס ,ידמימ דחה םדאה ,טרברה הזוקרמ

.1988 ,רואל האצוהה - ןוחטבה דרשמ ,ביבא לת ,ןמית ידוהי ,הדוהי ינינ

.1996 ,דבוע םע ,ביבא לת ,םולח יתמלח וא תייהה ,הדוהי ינינ

.1985 ,םילעופה תיירפס ,ביבא לת ,םיביתנ םיתמצ םידעי ,אביקע טסנרא ןומיס

לת תטיסרבינוא ,ביבא לת ,רבוב לש תיגולאידה היפוסוליפב ךוניח ,לבבורז רקס
.1976 ,.א.מ תדובע ,ביבא

.1988 ,ריבד ,ביבא לת ,ימואלה ןובשחה ,זעוב ןורבע

.1992 ,דבוע םע/םיקפוא תיירפס ,ביבא לת ,תורפכ לוגנרת ,ילא רימע

.1985 ,םילעופה תיירפס ,ביבא לת ,לארשיב תודע יסחי ,ןנחוי סרפ

.1985 ,רמתב הלעא תדוגא ,ביבא לת ,ןמית אשמ ,םייח קודצ

,החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת ,'א ךרכ - הרבחל הנידמ ןיב ,ךורב גנילרמיק
.1995

.1996 ,ןקוש ,ביבא לת ,75-ה הנשה - "ץראה" רפס ,עשוהי זנק

.1994 ,סכר ,הדוהי ןבא ,תונותיעבו תרושקתב ןויעל תוחיתפ עבש ,קחצי העור

לעש תינויצה היירפסה תאצוה ,םילשורי ,תונויצה ירחאש תונויצה ,רזעילא דיבש
.1996 ,תימלועה תינויצה תורדתסהה די

10-ה תסנכל תוריחבה תלומעתב תויתדע לש םילמסו תויתדע תונחבא ,באז טיבש
.1988 ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ ירקחמ ,םילשורי ,11-הו

.1984 ,ונימוד ,םילשורי ,םינושארה םילארשיה ,םות בגש

.1978 ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ביבא לת ,תיתרבח הייטס ,ארויג םהוש

.1993 ,תומר ,ביבא לת ,רוכינו הייטס ,ארויג םהוש

תירבעב םירמאמ

הירואית ,"תוער לש תיטילופ הירואיתל הוותמ :עור - בוטל רבעמ" ,ידע ריפוא
.41-77 םידומע ,1991 ץיק ,תרוקיבו

תבט ,28 ,תונשרפו תרוקיב ,"ןיטחב לצא גולאידה גשומ" ,יאחוי רמיהנפוא
.93-108 'מע ,ןליא רב ,ב"נשת

,23 ,ח"כ ,תומגמ :ב ,לארשיב תיתדעה היעבל תורעה ,חנ לאומש טאדטשנזיא
.159-168 'מע ,1984

:ב ,תילארשיה הרבחה לש הבוציעב תומגמו םיכילהת ,חנ לעומש טאדטשנזיא
.30-36 'מע ,1984 ,לירפא , 3-4 ,תישדוח הריקס

,ןיטרמ רבוב :ךותב ,"רבוב .מ לש תיחיש-ודה הבישחה" ,.ה.ש ןמגרב
.1980 ,קילאיב דסומ ,םילשורי ,חישה דוסב

,1980 ,5 ,תרוקיבו רקחמל תורבחמ .םישימחה תונשב תורבעמה ,.ד ,ןיטשנורב
.29 'מע

,לארשיב תירוזאה היעבהו תוירפירפו םיזכרמ רוזיבו תויזוכיר ,הדוהי סודרג
.128 'סמ ,1986 לירפא ,הלכלכל ןועבר

,(ךרוע) ןתיא עובלג :ךותב ,"הסיפת יתוויע" ,טרבור סיבר'ג
.1978 ,דבוע םע ,ביבא לת ,םיימואל-ןיב םיסחי

.261-262 'מע ,20.11.50 ךיראתמ ,תסנכה ימי ירבד

,(ךרוע) רזעילא בירניו :ךותב ,"יתורפס רצומכ ירוטסיהה טסקטה" ,ןדייה טייו
.1985 ,החותפה הטיסרבינואה ,ביבא לת ,תירוטסיה הבישח

,םילשורי ,ארקמ לש וכרד ,ןיטרמ רבוב :ךותב ,"ארקמה חיש דוסב" ,.מ סייו
.1964 ,קילאיב דסומ

םיטסקטב יביטקלוק ןורכיזו יתרבח ףוג :תיתוברת הקיחמ לע" ,םייח ןזח
ןו ןוכמ ,לארשיב היטרקומדו תרושקת ,(ךרוע) ןד יפסכ :ךותב ,"םייתרושקת
.1997 ,דחואמ ץוביק/ריל

,"רבוב ןיטרמ תאמ 'התא ינא' לש הרכהה-תרות לע תיתרוקיב הריקס" ,ןביטס ץכ
לת ,רבוב ןיטרמ ,(םיכרוע) םחנמ ןמרוד ,םייח ןודרוג ,ןנחוי ךולב :ךותב
.1981 ,דחואמה ץוביקה ,ביבא

השמ קסיל :ךותב ,"תירוטסיה הביטקפסרפב לארשיב תויתדעו הדע" ,השמ קסיל
.ו"נשת ,סנגאמ ,םילשורי ,םייפלאה תונש תארקל לארשי ,(םיכרוע) ךורב זפ-ינקו

,(ךרוע) ןד יפסכ :ךותב "תילארשיה תרושקתה לע יטסינימפ טבמ" ,הנפד שימל
.1997 ,דחואמ ץוביק/ריל ןו ןוכמ ,לארשיב היטרקומדו תרושקת

."תילארשיה תונותיעב יתושדחה חווידב טוטיצ יכרד" ,קחצי העורו לאפר רינ
,היח הפש תירבעה ,(םיכרוע) ןועדג ירוט ,הניר רחש ןב ,יזוע ןנרא :ךותמ
.ג"נשת ,הפיח תטיסרבינוא

,ח"כ ,תומגמ :ב ,לארשיב תודע יסחי לש היגולויצוסב תושיג שולש ,ימס החומס
.23 ,1984

,(ךרוע) םר ירוא :ךותב ,"לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" ,ךורב גנילרמיק
.1993 ,תורירב ,ביבא לת ,םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה

,ןמגרב וגוה לאומש :לצא ,"הקזל תוילוכ ןיב" ,ןתנ ךיירטשנטור
.1974 ,קילאיב דסומ ,םילשורי ,רבוב דע רוגקריקמ תיגולאידה היפוסוליפה

לצא ,"ילארשיה עונלוקב חרזמהו השאה גוציי :תוקיתשה תא בבודל" ,הלא טחוש
,תורירב ,ביבא לת ,םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר ירוא
.1993

,(ךרוע) םהרבא ןייטשניבור :ךותב ,"ןורחאה בלשה - תודיסחה" ,.ג םולש
.1977 ,רזש ןמלז זכרמ ,םילשורי ,היתודלותבו תודיסחה תרותב םיקרפ

תילגנאב םירפס

Berger, P.L., & Luckman, The Social Construction of Reality, London, Harmondsworth, 1966.

Buber Martin, Between Man and Man, Boston, Beacon Press, 1955.

Edelman Murray, Constructing the Political Spectacle, Chicago, The University of Chicago, 1988.

Deutsh Karl, Nationalism and Social Communication, U.S.A, The M.I.T Press, 1966.

Feuerbach Ludwig, Essence of Christianity, London, Kegan Paul, 1983.

Fiske John, Introduction to Communication Studies, Great Britain, 1990.

Gramsci Antonio, Letters from Prison, London, Jonatan Cape, 1973.

Hiebert, R., Donald D. and Bahn T., Mass media, London, Longman, 1987.

Jamiason Kathleen H., Beyond the Double Bind, New York, Oxford University Press, 1995.

Kimmerling Baruch, The Israeli state and society, New York, State University of New York Press, 1989.

Leeds-Hurwits Wendy, Semiotics and Communication: Signs, Codes, Cultures, U.S.A.,
University of Wisconsin-Parksde, 1993.

Shannon C. and Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, U.S.A.,
University of Illinois Press, 1963.

Schramm W., Maccoby N., Parker E., Handbook of Communication, Chicago, Rand
McNally College Publishing Company, 1973.

Shils Edward, Center and Periphery, Chicago, The University of Chicago Press, 1975.

Theunissen Michael, The Other, U.S.A., MIT Press, 1977.

Vattimo Gianni, The Transparent Society, U.S.A., The Jons Hopkins University Press, 1982.

תילגנאב םירמאמ

Cirkseana Kathryn and Cuklanz Lisa, "Male is to Female As ______is to ______:
A Guided Tour of Five Feminist Frameworks for Communication Studies", in:
Rakow Lanna (ed.), Women Making Meaning, Great Britain, Routledge.

Gradus Y., The emergence of regionalism in a centralized system: the case of Israel,
Environment and Planning D: Society and Space, 1984, Vol 1.

Greenbarg B., Salwen M., "mess communication theory and research: concepts and models" in:
Salwen M., Stacks D. (ed.) An Integrated Approach to Communication Theory and Research,
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1996.

Lasswell Harold, "The Structure and Function of Communication in Society", in: Bryson Lyman (ed.)
The Communication of Ideas, U.S.A., Institute for Religious and Social Studies, 1948.

Pool Ithiel de Sola, "communication systems", in: Pool Ithiel de Sola, Frey, F.,
Rommetvedt Hilmar, The Norwegian Storting: The Central Assembly of the Periphery, in:
Scandinavian Political Studies, Vol. 15 - No. 2, 1992.

:רוקמ
.ךמסומ ראותל רמג תדובע ,ביבא לת תטיסרבינוא