תוינידמו תילבולגה תרושקתה
תרושקתה יעצמא לש רוקיסה
לארשיב

ץכ ןורי


תרושקתה יעצמא .התוא תופיקמה תונידמהמ לארשי תא לידבמ תישפוחה תרושקתה ןורקע
.ןוחטיבה אשונב דבלמ ,אשונ לכב בחר יוטיב שפוחמ םינהנו ןוטלשב םייולת יתלבל םיבשחנ
,רוריט תולועפו תומחלמ תובקעב ,תובר םינש ךשמ לארשי תנידמ הנותנ וב ינוחטיבה בצמה
תלעפומ לארשיב .הנידמה ןוחטיבל םירושקה םיאשונב תרושקתה רוקיס לע ןויסח תלטהל םרג
תדעוו ל"הצ ןיב םכסההו טדנמה תלשממ לש הנגהה תונקת לע תססובמש תיאבצ הרוזנצ
ןוחטיבה אשונש רחאמ הרצונ תילארשיה הרבחה תא תנייפאמש ןוחטיבה תוברת .1םיכרועה
הבש ,"תסיוגמ הרבח"כ לארשי תא רידגהל ןתינ .תימואלה העדותב יזכרמ םוקמ לעבכ שפתנ
סרטניאכ רידגמ ןוטלשהש הרטמ ןעמל סייגתהל ןכומ ללכב רוביצה אלא אבצה ישנא קר אל
.2ימואל
תילארשיה הרבחה תא קיסעמש אשונ אוה ימואל ןוחטיבו תישפוח תרושקת ןיב רשגל ךרוצה
םידחוימה םינייפאמב יוטיב ידיל תואב הז אשונ תוכלשה .הנתשמ המצועבו תכשמתמ הרוצב
םג ינכדע עדימ קפסל ךרוצה :לארשיב ןוחטיבה אשונל תוסחייתההו תרושקתה ןיב םירשקמה
לש ןוילעה ךרעב העיגפ יא לש ןורקיעה לע הרימש ךות ,תינוחטיב תוליעפ וא המחלמ תעב
עוגפל וא תומילא רורגל לולע םהילע חווידש םיעוריא לש המלידה םע תודדומתה ,ןוחטיבה
םייקה תועדה ןווגמל יוטיב ןתמ ךות הנימא תואיצמ גיצהל חרכההו ,ימואלה לארומב
.3הרוזנצה תולבגמו תעדל רוביצה תוכז ןיב ןוזיא תריציו רוביצב
יוניש .הנידמה ןוחטיבב םירושקה םיאשונל תרושקתה תוסחייתהב יוניש לח תונורחאה םינשב
ןימזל עדימה תא הכפהש ,תימואל ןיבה תרושקתל לארשיב הרבחה תפישחמ האצותכ רצונ הז
יעצמאב עדימ םוסרפ עונמל היה ןתינ רבעב םא .תורחא תונידמ יחרזאל ןהו םילארשיל ןה
תרושקת יעצמא לש םמויקש ירה רוזנצה תרזעב תוינוחטיב תוביסמ רקיעב ,תרושקתה
ןוטלשה לש חוקיפה תוכמסל םינותנ םניאו םיימוקמ םיקוחב םיבשחתמ םניאש ,םיילבולג
תוילבולגה תועפשהה ןיב הרשפ תאיצמ םיבייחמ ,תינוחטיב הרוזנצל רושקה לכב ילארשיה
םיסחיב יונישל םג המרג השדחה תיתרושקתה תואיצמה .לארשי לש םיינוחטיבה םינייפאמהו
תא הבייחו הרוזנצה תוכמס תא המצמיצ ץ"גב תקיספ .ןוחטיבה תכרעמו תרושקתה ןיבש
םא אלא םוסרפ רסאי אלש העיבק ידי לע ,הנידמה ןוחטיבו יוטיבה שפוח ןיב ןוזיאה תאיצמ
עדימ לש העפשהה .4הנידמה ןוחטיבב תישממ העיגפ עגפי אוהש ךכל הבורק תואדו תמייק
,םיכרועה תדעוומ םינותע יכרוע רפסמ לש םתשירפל האיבה םירז תרושקת ילכב ףשחנש
לש ואיש .הרוזנצה תפיקע ךות םיתעל ,תונוש תוינוחטיב תוישרפ תפישחלו עדימ םוסרפל
ןתינ ,תילארשיה הרבחב םיבושח םייתוברתו םייתרבח םייונישל םרג קפס אללש ,הז ךילהת
תוסחייתהה התנוש ךכמ האצותכ .דסומה שארו כ"בשה שאר לש םהיתומש םוסרפב תוארל
הרוזנצה םכסה םתחנו ,הנידמה ןוחטיבב םירושקה םיאשונ רוקיסל תיתרושקתהו תירוביצה
.תרושקתל בר הלועפ שפוח קינעמש שדחה
תיבקעו תיתגרדה הדיריב תנייפואמ םייתרבח םייוניש תווהתה לע תרושקתה לש העפשהה
םיאשונב םוסרפ תולבגמ תלטה ידי לע רוביצהמ עדימ תעינמ לש היצמיטיגלבו תלוכיב
ןימז עדימב יוטיב ידיל תואב תילבולגה תרושקתה לש תועפשהה .הנידמה ןוחטיבב םירושקה
תורבעומה תויתוברת תומגמבו םינייוול ירודישו טנרטניאה תועצמאב עיגמה תמא ןמזבו
תיטילופה ,תיתרבחה תוסחייתהב יונישל ואיבה ולא תועפשה .היזיוולטה ירודיש תועצמאב
עוגפל לולע םמוסריפש תינוחטיב תושיגר ילעבכ ורדגוה רבעבש םיאשונל תיתרושקתהו
.הנידמה ןוחטיבב
םייונישה לע תילבולגה תרושקתה לש השדחה תואיצמה תועפשה תא ןחוב הז רמאמ
ןתינ יכ איה תילעומה הנעטה .ןוחטיב יאשונב עדימ םוסרפל תילארשיה תרושקתה תוסחייתהב
ךילהת לע ועיפשהש ,תימוקמהו תילבולגה תרושקתל תופתושמה ,תוירקיע תומגמ יתש תוארל
:הז
:תילבולגה תרושקתה תעפשה.1
ךרד םירבעומהו תובר תורבחל םיפתושמה םיכרע ורצי םיילבולג היזיוולט ירודיש
תוכזב רקיעב ,לארשיב הרבחה לע םג העיפשמ תילבולגה תרושקתה .היזיוולטה
םירזע תועצמאב םיטלקנה םיימואל ןיב היזיוולט יצורעו תורז היזיוולט תוינכת
םיימוקמ םייתרבח םיאשונב םישדח הבשחמ יסופד רצי הז ךילהת .םייגולונכט
אשונל תוסחייתהב םייונישל הז ללכבו ,"תושודק תורפ לש ןתטיחשל" איבהו
תא םשייל ךרוצה תובכרומ תא םינש ךשמב התווחש ,תילארשיה הרבחה .ןוחטיבה
הלחה ,הנידמה ןוחטיב לע הרימש ידכ ךות תעדל רוביצה תוכז לש ןורקיעה
.םיימוקמ םיכרעבו םיכרצב הניחבמ אלש תילבולגה תרושקתל ףשחיהל
:השדח תיתרבח תואיצמ.2
םע דדומתהל תילארשיה תרושקתה הצלאנ תילבולגה תרושקתה תועפשה תובקעב
תיילעלו תימוקמה תיטילופה העפשהה תדיריל המרגש ,השדח תיתרבח תואיצמ
םייונישל ליבקמב םייקתה הז ךילהת .םיימואל בר םיילכלכ םימרוג לש העפשהה
תויטילופה תועפשהה .הנידמה תא ונייפיאש םייזכרמה םייתרבחהו םייטילופה
ןדרי ,םירצמ םע םולשה ימכסה םה ןוחטיב יאשונל תוסחייתהה יונישל ומרגש
הדיריהו ,ןוכיתה חרזמב יטילופהו ינוחטיבה בצמה תא ונישש ,םיניטסלפהו
םייתרבחה םייונישה .5םירופיכה םוי תמחלמ זאמ ןוחטיבה תואצוהב תיתגרדהה
ביצנ תעדל .תילארשיה הרבחב ןוחטיב יאשונ לש םתובישח תדיריב םיאטבתמ
ןתינ .אבצב תרשל היצביטומב הדירי רוביצב תשגרומ ,ל"הצב םילייח תוליבק
ללכ ךרדב ןה ימואל סרטניאכ תורדגומה תורטמהש דועבש ךכב הז יוניש ריבסהל
הבוחכ אבצב תורישה תא הרבחה תייארב יוניש לחש ירה ,תוינוחטיב תורטמ
אבצב תרשל היצביטומה תקידבל הדעו םיקהל ןוחטיבה רש תטלחה .6תימואל
םרג םיינוחטיב םיאשונ רוקיסל תרושקתה יעצמא תוינידמב יונישה יכ החיכומ
.םיימינפ םייטילופ םייונישל רבעמ תורכינ ויתועפשהש קומע יתרבח יונישל

רושקה לכב תיתרושקתהו תיטילופה ,תיתרבחה השיפתה יוניש יכ איה תילעומה הנעטה
,תילארשיה הרבחה לע רבועש יתוברת יוניש ךילהתמ קלח הווהמ םיינוחטיב םיאשונ רוקיסל
לע הלא םייוניש תוארל שי .תימואל ןיבה הריזב םייונישל המצע םיאתהל ךרוצהמ האצותכ
.תרושקתה יעצמא לש השדחה תוסחייתהה ךרד תא תילארשיה הרבחה המינפה הבש ךרדה עקר
רתוי קומע ךילהתמ קלח אוה ןוחטיבה אשונ יבגל השיגה יונישש הדבועה ףא לע ,תאז םע
הז אשונ לש הברה תושיגרהו תובישחה לשבש ירה ,םיבר םימוחתב תורכינ ויתועפשהש
תיתרבחה תואיצמה לש הרדגהל ותמורתב איה הז ךילהת לש תירקיעה ותועמשמ ,לארשיב
תוימוקמ תויתוברתו תויטילופ ,תויתרבח תומגמ תעיבקב תרושקתה דיקפתו השדחה
.תוילבולגו

לארשיב ןוחטיבה תשיפתב םייוניש
,תילארשיה הרבחב קומע יונישל תמרוג ,תושדח תויתרבח תומכסה הרציש ,תילבולגה תרושקתה
הלא םיכילהת .השדחה תרושקתה ינייפאמל םיימוקמה םיכרעה תא םיאתהל ךרוצה לשב
תוליעפ לע יטילופה חוקיפבו תילכלכה תוליעפב ,תיטילופהו תיתרבחה תכרעמב םיוהתמ
םייונישה רשאכ ,םיימוקמ םיכרע םע תוילבולג תומגמ לש בוריע איה האצותה .תרושקתה
היזיוולטה ירודיש ךרד תפשחנש ,תילבולגה תרושקתה תעפשה תוכזב םימייקתמ םייזכרמה
לש שדחמ הניחבב תיארנ תילבולגה תרושקתה ינייפאמ ץומיא לש המגמה .לארשיב םיטלקנה
אשונ ןוגכ ,הייפוא תא םיבצעמו תילארשיה הרבחה תא םיביכרמה םייזכרמ דוסי יכרע
תוימואלל ךיושמו לארשיב םייזכרמה דוסיה יכרעמ דחא הווהמ הז אשונש תורמל .ןוחטיבה
םישדוקמה םיכרעב עגופה רתויב רומח השעמכ תבשחנ וב העיגפו ,הנידמה םויק םע תוהדזהו
התנתשה תרושקתב םיינוחטיב םיטביה תפישחל רושקה לכב תיתרבחה תוסחייתהה ,הרבחל
.תילבולגה תרושקתהו םיימואל ןיבה היזיוולטה ירודיש תעפשה תובקעב
השבגתה המחלמה דע .םירופיכה םוי תמחלמב תוהזל ןתינ תיתרבחה השיפתה יוניש תליחת תא
ינוחטיבה בצמה לשב .םיינוחטיב םיאשונב תרושקתל הלשממה ןיב הלועפ ףותיש לש תרוסמ
ףותישמ האצותכ .ןוחטיבו ץוח יאשונב הלשממב תונותיעה הכמת ,הנותנ הנידמה התיה ובש
,"תושודק תורפ"ל וכפהו ירוביצה חוכיווה לגעמל ץוחמ לא הלא םיאשונ ואצוה הז הלועפ
לחה ןוחטיב יאשונ רוקיסל תרושקתה סחיב יונישה .תרושקתב םהב םינד ןיאש םיאשונ רמולכ
םיעוריאל התוסחייתה יבגל תונותיע התשעש שפנה ןובשח תובקעב ,המחלמה רחאל ןמתסהל
,אבצה תדמע תא ופקיש תונותעב םיחווידהו רחאמ .המחלמה ץורפל ומדקש םימיב ושחרתהש
ךכב המשאוה איהו "תיעטומה היצפצנוק"כ המחלמה רחאל ראותש הממ קלחל תונותעה הכפה
התנוש המחלמה רחאל .המחלמל ומדקש תוננוכה רדעהו תוננאשה דודיעב קלח הל היהש
ירוביצה םויה רדס "םוחתל ץוח"מ תויהלמ ולדחש ,םיינוחטב םיאשונל תרושקתה תוסחייתה
םג היתובקעבו ,תיטילופה תכרעמבש ךכב אטבתה ןוחטיבה תשיפתב יונישה .יתרושקתהו
תימצע תרוקיב תחיתמ ךות ,תויאבצ-תוינוחטיב תויגוסב יולגב ןודל ולחה ,תרושקתה יעצמאב
.7רבעב םדוקפת לע
ורפס לע תססובמה "העזיח תבריח" המרדה רודיש ביבס העלגתנש תקולחמב השחמוה וז העפות
םילייח ידיב יברע רפכ לש הילגהבו שוביכב קסעו 1949 -ב םסרופש רהזי .ס לש
תוריחבה ינפל רצק ןמז ולחה םימוליצה .תילארשיה היזיוולטב ,תואמצעה תמחלמב םיילארשי
הלאשב חוכיו לחה זאש אלא ,תוריחבה רחאל ומייתסהו ,1977 תנש לש יטילופה ךפהמהו
תסנכב וכרענש םינויד רחאל .ימצע ןסוחל ןמיסכ לבקתי וא הנידמל קזנ םורגי רודישה םאה
-ל ךסמה תא רודישה תושר ידבוע ותיבשה הכלהמבש תירוביצ האחמו ,הלש ךוניחה תדעוובו
,"תישילשה העשה" תינכותה תרגסמב המרדה תא רדשל רודישה תושר תאילמ הטילחה ,תוקד 45
.הנרקהה רחאל ןויד הללכש
להנתהש ירוביצה חוכיווה םצעב תוארל ןתינ וז תקולחמב תימואל ןיבה תרושקתה תעפשה תא
היזיוולטב ותנרקה םלוא ,רפסה יתבב םידומילה תינכותמ קלח היה רופיסה םנמא .אשונב
סוזנצנוקב עוגפל הלולע תימואל ןיבה תרושקתל ותפישח יכ הנעטה לשב תודגנתה הררוע
,המרדה תנרקה לע הטלחהה .לארשי תנידמ לש המויק תתשומ וילעש ןוחטיבה אשונ יבגל
תירוביצה הבוגתה וליאו ,רודישה תושר תואמצעל החכוה התיה ,תיטילופה תרוקיבה תורמל
תקולחמ םיררועמהו הנידמה ןוחטיבב םירושקה םיאשונב םג תרושקתב ןודל ןתינ יכ התארה
ןיבה תרושקתל םג ורדחו ימוקמה חוכיוול רבעמ ףא ויה הטלחהה לש תוכלשהה .תירוביצ
רחאל המרדה תא הנירקה ,לארשיב םיטלקנ הירודישש ,תינדריה היזיוולטהש רחאמ ,תימואל
.8תילארשיה היזיוולטב הנרקוה וזש
תוארל ןתינ הנידמה ןוחטיבל םירושקה םיאשונ תפישחל תירוביצה תוסחייתהה יוניש תא
ןוחטיבל רושקה לכב תימואלה המכסהה רוערעל המרגש ,ןונבל תמחלמב רתוי תטלוב הרוצב
ןונבל תמחלמ ,"הרירב ןיא תומחלמ" ויה ,וז המחלמ דע ,לארשי תומחלמ לכש דועב .הנידמה
אל ,הנושארה הפוקתב דבלמ ,המחלמה תורטמ ."הרירב תמחלמ"כ רוביצב םיבר ידי לע הרדגוה
הבחר תימואל המכסהו ןוחטיבה תשיפת לש היצפצנוקה תא ורערעו תיללכ המכסהל וכז
ימי 77 -ו רחאמ ,רתויב יתועמשמ היה הז ךילהתב תימלועה תרושקתה דיקפת .הלא םיאשונב
לש הפוקתה ללכ רשאמ רתוי ףא הבחרהב ורקוסו הבר תרוקיבל וכז םינושארה המיחלה
לש תרוקיבה תא דחוימב ןייצל שי .ןכ ינפל םינש עבש ןונבלב הלחהש םיחרזאה תמחלמ
תירבה תוצרא לש תלבגומ תיאבצ תוברועמל הליבוה המחלמהש רחאמ ,תינקירמאה תרושקתה
.ןונבלב
םג ךכמ האצותכו תיתרבחה השיגה יוניש לש רורב ךילהת תוארל ןתינ וז המחלמב
עצבמכ 1982 ינויב הלחהש ,המחלמה לש םינושארה םיכלהמה .ןוחטיבה אשונל תיתרושקתה
דיקפתה םג .רתויב הבחר תירוביצ הכימתל וכז ,תולבגומ ויה ויתורטמש "לילגה םולש"
תורטמ םע תוהדזה רמולכ ,לארשי תומחלמ ראש לש הזל המוד היה תרושקתה המצע לע הלטנש
,ןכמ רחאל תועובש השולשכ םלואו .ןוחטיבה תכרעמ תוארוהל םאתהב עדימ םוסריפו עצבמה
האחמ הלחה ,עצבמה לש תונושארה תורטמהמ הגרחש תוליעפב וכישמה ל"הצ תוחוכש תעב
חבטה תובקעבו ,תורייב ברעמל הסינכהו מ"קה 40 וקל רבעמ הלועפה תבחרה דגנ תירוביצ
הבחרהב רקוסש ,ירוביצה חוכיווה .שיא 60 -כ וחצרנ וב ,הליתשו הרבס םיטילפה תונחמב
ףלא תואמ עבראכ תופתתשהב הנגפהב ואישל עיגה ,תימואל ןיבהו תילארשיה תרושקתב
תועצמאב המחלמה דגנ ירוביצה קבאמה להונ ןכמ רחאל .רבמטפס ףוסב הכרענש םיחרזא
הרזה תרושקתל ונווכ הבר הדימבש םיפתתשמ תובר תונגפהו האחמ תורמשמ ,םינותעב תועדומ
יוניש .(הרזה תרושקתב ףשחיהל הרטמב תילגנאב םיטלש תפנה לש העפותה הלחה וז הפוקתב)
דגנ תרוקיבל עצבמה תורטמב תטלחומ הכימתמ רבעמב היה לארשיב תיתרושקתה השיגה
תמקהב תונותעה לש תבחרנה הכימתב רקיעבו ,סויג תונברס לע חוכיווה תטלבהו המחלמה
.9הליתשו הרבס תונחמב תוירצונה תוגנלפה וכרעש חבטל הריקח תדעו

300 וק תשרפ
ןוחטיבה רש תורטפתהל ואיבהש הריקחה תדעו תונקסמו ןונבל תמחלמ תובקעב יכ רמול ןתינ
תרושקתה תעפשה .ןוחטיבה אשונ תא תרושקתהו הרבחה תשיפתב קומע יוניש לח ,ןורש לאירא
הבר הדימב התיה תימואלה המכסהה תצירפ ןכש ,תערכמ התיה הז ךילהת לע תימואל ןיבה
.םיטילפה תונחמב חבטהו תורייב ברעמל הסינכה םהבו ,םייזכרמ םיעוריא לש הפישחה תאצות
,ןונבלב ל"הצ תוחוכ תוהש תונש שולש לכב ךשמנש ,תילארשיה תרושקתב יתרוקיבה רוקיסה
תוינידמב יוניש םג לח ,המחלמ תעב רוקיסל תרושקתה תוסחייתה יונישל ףסונב יכ חיכוה
יוטיב ידיל אב הז יוניש .הנידמה ןוחטיבל םירושקה םיאשונב תרושקתה לש תללוכה רוקיסה
תושר ל"כנמ תא הבייחש הלשממה תטלחה ןוילעה טפשמה תיב לספ 1983 תנשבש רחאל
ידיב תוכמס היהתש טלחוה הגשוהש הרשפב .םיחטשב ף"שא יכמות םע תונויאר רוסאל רודישה
ןייצל שי הז רשקהב .10תילארשי יטנא הלומעת םיללוכ םה םא קר תונויאר רזנצל ל"כנמה
לומ תעדל רוביצה תוכז אשונ לש ירוביצה םויה רדסל האלעהו טפשמה תיבל היינפה םצע יכ
הלש תוסחייתהה תא התניש תילארשיה תרושקתה יכ החיכוה ,תינוחטבה הרוזנצה תולבגמ
םיפושחה םיאשונב ןוטלשה םע םיתומיעמ תעתרנ הניא ףאו םיינוחטב םיאשונ רוקיסל
.תימואל ןיבה תרושקתל
ךכמ עבנ תרושקתב םיינוחטב םיאשונ רוקיסל תוסחייתהב 80 -ה תונשב לחהש ירקיעה יונישה
םימרוג לש תרוקיבל םינותנ ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ ,לארשי תנידמ ויה וז הפוקתמ לחהש
םמוסריפ לעש םיעוריאה ןיב .תימואל ןיבה תרושקתה לשו םיימוקמ םייטילופו םיירוביצ
דמחא םע םילבחמה רורחש תקסיע יאנת ויה הרזה תרושקתב ומסרופשו לארשיב ןויסח לטוה
המסרופש) ונונעו יכדרמ םוטאה לגרמ תשרפו (םלועב ויתושירד תא םסריפש) לירבי'ג
רזנצלו הלשממה תשקבל תונעיהל םיכרועה תדעו הפידעה הלא םירקמב .(הרז תונותעב
תדמע רוערע תליחתל ומרג הרזה תרושקתב םייוסח םיטרפ תפישח םלוא ,עדימ םוסריפ
.םיינוחטב םיאשונב םיעוריא םוסרפ לע ןויסח יבגל תילארשיה תרושקתה
תוליעפ רוקיסל רושקה לכב תרושקתה לש תוסחייתהה יוניש תא םג תוארל שי הז עקר לע
בקונ ירוביצ סומלופ הדילוהש ,300 וק תשרפב הז ךילהת לש ותליחת .ןוחטיבה יתוריש
לש ץוליחה תלועפ םויס רחאל .תרושקתהו ןוחטיבה יתוריש ןיבש םיסחיה יפוא תא התנישו
םדועב סובוטואהמ ודרוה םיפטוחהמ םיינש יכ ררבתה ,1984 לירפאב ,דגא סובוטוא יפוטח
ןכמ רחאל וליאו ,וגרהנ םילבחמהמ םיינש קר יכ הליחתב ונעט םיימשרה םימוסרפה .םייחב
11"תושדח" ןותעה םסריפ תאז תובקעב .ץוליחה תלועפ תעב וגרהנ העבראה לכ יכ ןעטנ
הבוגתב .יח ודועב סובוטואהמ לבומ םילבחמה דחא הארנ הבו הנומת ,הרוזנצה רושיא אלל
תיינפ .ןותעה לש סופדה תיב תא םימי העבראל רוגסל יאבצה רוזנצה הרוה הז םוסרפל
לע המשאב 12ןותעה יכרוע תא ןידל הדימעה ףא הנידמה תוטילקרפו ,התחדנ ץ"גבל ןותעה
תיב עישרה 1989 -ב .םורח תעשל הנגהה תונקתל םאתהב רוזנצל התגצה אלב העידי םוסרפ
טפשמה תיב .1993 -ב םתוא הכיז יזוחמה טפשמה תיב םלוא ,ןותעה יכרוע תא םולשה טפשמ
תוכזב הרומח העיגפ וויה 1984 -ב העידיה םוסרפ תא רוסאל רוזנצה ילוקיש יכ עבק
.13תעדל רוביצה
םוסרפ לש ףרוג רוסיא רוסאל הרוזנצה תוכמס העגפנ ומויסבש ,ךילהתה תא ןיבהל ידכ
) ןרוג .וז השרפב תילארשיה תרושקתה ראש תוגהנתה תא קודבל שי ,ןוחטיב יאשונב תועידי
תמקה לע החוויד אלו הז אשונב קסעתהלמ הענמנ תילארשיה תרושקתה יכ תנייצמ (1989
.הרוזנצה ידי לע םוסרפל רסאנ אשונהש רחאמ ,הנשל בורק ךשמב הריקח תודעו יתש
ינש תגירהב ירקיעה דושחה יכ ,העידי "תישאר תרתוכ" ןועובשה םסריפ 1985 ראורבפב
ףא המסרופ וז העידי .(םויכ ןוחטיבה רש) יכדרמ קחצי (זא ותגרד) ףולא תת אוה םילבחמה
הנשמ הלעמל רחאל קר .הרוזנצה תפיקע ךות ,"תושדח" ןותעב םדוקה םוסרפה ומכ ,איה
תודעוול כ"בשה ישאר ורסמש רקש תודע לש האצות התיה יכדרמ לש ותללפהש הדבועה הפשחנ
הנולתה רוריב ינפל דוע כ"בשה ישאר תא ןנחש ,אישנל הלשממה התנפ תאז תורמל .הריקחה
הבחרהב תונותעה הקסע ,םוסרפה תא הריתה הרוזנצהש רחאל ,הז בלשב קר .טפשמ תיבב
.כ"בשה ישאר תנינחל האיבהש הטלחהה לש יתרוקיב רוקיס ךות ,אשונב
תנשב השחרתה ןוחטיבה יתוריש רוקיסל תרושקתה תוסחייתה יונישל המרגש תפסונ השרפ
ותאדוה יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק ,וספאנ תאזיע ,ל"הצ ןיצק לש ויוכיז תעב .1987
כ"בשה ירקוח ידי לע התבגנ ,יזוחמ טפשמ תיבב ותעשרהל ןכל םדוק האיבהש ,המשאב
תא .כ"בשה לש הלועפה תוטיש תא רוקחל יודנל תדעו המקוה ךכ תובקעב .תולוספ םיכרדב
ח"ודה יאצמממ קלחש הדבועב תוארל ןתינ ןוחטיב יאשונל תירוביצה תוסחייתהה יוניש
.טפשמ תיבב רקש תודע ןתמ לש המרונ כ"בשב השרתשה יכ העיבקה ללוכ ,תרושקתב ומסרופ
וק תשרפמ לחה תרושקתה הטקנש הלועפה ךרד תא השעמל רשיא הדעווה ח"וד ,ןרוג תנעטל
אלש תיתרוקיב השיג ץומיא ךות ןוחטיב יאשונב תוקסעתה יא לש השיגב יוניש הללכש ,300
תפשוחכ הדיקפת יולימו תונותעה שפוחל רושקה לכב ןוטלשה םע םיתומיעמ ףא תעתרנ
תא וספאנ בייח הבר הדימב יכ הז אשונב ןייצמ ףא (1994) בונשרטס .ןוטלשה ילדחמ
.הלוכ השרפה תא הפשחש ,תרושקתל ישפוחל ותאיצי

תימואל ןיבה תוסחייתהה ךרדל המאתה
רבמצדב ולחהש ,הדאפיתניאה יעוריא תעב השחרתה ןוחטיבה תשיפתב תכשמתמו תפסונ העיגפ
ןיבה תרושקתה לש ןויסינהו םיעוריאה לש הכוראה הפוקתה .םינש עבשכ וכשמנו 1987
םיבשותה ,שלחה דצה לש לבסה תשחמהל ומרג תנגוה הרוצב תויושחרתהה תא רקסל תימואל
תנייצמ (1992) Liebes .תוממוקתהה דגנכ ל"הצ ילייח לש תוליעפה תטלבהלו ,םיניטסלפה
תא תימואל ןיבהו תילארשיה תרושקתה לש רוקיסה ןיבש רעפה יוטיב ידיל אב ךכב יכ
ולחה הדאפיתניאה לש הפוקתה ךלהמבש הדבועה יכ ןייצל שי תאז םע .הדאפיתניאה יעוריא
תילבולגה תרושקתב רוקיסה ןפוא תא רוביצה ינפב ופשחש םינייוול יצורע לארשיב טלקיהל
תרושקתה לש השיגה יונישל המרג ,(תילארשיה תרושקתה לש הזמ הנוש היה רומאכש)
.םיינוחטיב םיאשונב עדימ םוסריפל רושקה לכב תילארשיה
םיאתהל הצלאנ תילארשיה תרושקתהש ךכב תרכינ םיילבולגה היזיוולטה יצורע לש העפשהה
.םמוסריפ תא עונמל היה ןתינ רבעבש םיעוריאל תימואל ןיבה תוסחייתהה ךרדל המצע תא
םתוא ,םינבאה ידיימ ויה תוצוח שארב הלש לגדה יאשונו הדאפיתניאה לש קהבומה הלמס
םירז היזיוולט יצורעש ךכ ידיל עיגה רבדה .בושו בוש תימואל ןיבה תרושקתה הנירקה
ידיב םינבא יודייו תוממוקתה ודעתיש תנמ לע ,ואדיו תומלצמב םיימוקמ םיבשות ודייצ
ףאו רוקיסב םג יוטיב ידיל האב תימואל ןיבה תרושקתה תוברועמ .רעונ ינבו םידלי
םינוידו םיחטשב ל"הצ ילייח לש תוליעפ םהבו ,הדאפיתניאה ךלהמב תונוש תוישרפ תפישחב
.14ריאמ הדוהי מ"לא לש וטפשמו ינלוג טפשמ ,'בו 'א יתעבג יטפשמ לש רשקהב טפשמ יתבב
תליחתב .תרושקתהו ןוחטיבה תכרעמ ןיבש םיסחיב יתועמשמ יוניש לח הדאפיתניאה תעב
אבצהו ,םיעוריאה יובילב הרזה תרושקתה תא םיריכב םייטילופ םימרוג ומישאה הדאפיתניאה
תואצמיה יכ החנהה לע הססבתה וז תוינידמ .םיחטשב םוליצ יתווצו םיאנותיע תעונת ליבגה
יכ ררבתה הדאפיתניאה ךשמהב ,תאז תמועל .םיעוריאה תא תרצויש וז איה תרושקתה
בוציעב יזכרמ קלח הל היה םלוא ,תוממוקתהה ץורפל הפתוש םנמא התיה אל הרזה תרושקתה
תא ףשח תורזה היזיוולטה תותשר לש יתדבועה חווידה .םיעוריאה יבגל תימלועה להקה תעד
.ילארשיה אבצה ליטהש רוקיסה תולבגמ תא ףקע ךכבו תויושחרתהה רדס תא עבקו םיעוריאה
אוה תויושחרתה לש ינכדעו ןמיהמ חווידב ךרוצה יכ החיכוה הרזה תרושקתה יכ רמול ןתינ
תרושקתה םג התניש ,ךכ תובקעב .םוסריפ תולבגמ וא ןוחטיב יכרצמ רתוי הקזח העפשה לעב
תוסחייתהה ךרד תא ,רוקיסה תולבגמ דוביכ ךות םיעוריאה תא הרקיס הליחתבש ,תילארשיה
.(Lederman, 1992) הרזה תרושקתה לש וזל התוא המיאתהו
ןיב תינויזיוולט המחלמ" התיה וז .וז המגמ הססיב ,1991 תליחתב השחרתהש ,ץרפמה תמחלמ
.תינקירמאה הייארה תיווז תא וארהו םלועה יבחרב ורדושש םייח םירודיש הללכש ,"תימואל
תרושקתה תא סייגל ינקירמאה אבצהו לשממה וחילצה וז המחלמב יכ ןעוט (1992) Kellner
עדימהש ךכמ העבנ תינקירמאה החלצהה .תויושחרתהה לש יתמגמו דהוא רוקיסל תימואל ןיבה
,תינקירמאה הדמעה תא ףקישו םינקירמא םיימשר תורוקממ עיגה (היצמרופניאסיד ללוכ)
יסחי עסמכ םלועב היזיוולטה יצורעב המחלמה לש רוקיסה ןפוא תא ראתל ןתינ ךכל םאתהבו
.היזיוולטה תונורתי תא הכלהכ לצינש ןגרואמ רוביצ
תפישחל תילארשיה תיתרושקתהו תיתרבחה תוסחייתהה לע עיפשה וז המחלמ לש רוקיסה ןפוא
תא הפשחו תוילבולג תויתרושקתו תויטילופ תומכסה האטיב המחלמה .םיינוחטב םיאשונ
התארה המחלמה לש רוקיסה ךרד .תילבולגה תרושקתה לש רוקיסה ךרדל ילארשיה רוביצה
אבצה השעש יפכ ,תויתמחלמ תורטמ גישהל ידכב תרושקתב שמתשהל ןתינ יכ לארשיב רוביצל
.תרושקתל (לבגומ םא םג) רדוסמ עדימ תרבעהו תוימוי םיאנותיע תוביסמ ידי לע ינקירמאה
היזיוולט תוכרעמ תועצמאב) לארשיב םיילבולג היזיוולט ירודיש טלקיהל ולחה תע התואב
.ילבולג רודישמ קלח וויהש םייח םירודיש הרדיש תילארשיה היזיוולטה םגו (םילבכב
לש ללוכה רוקיסה ןפואל ומאתו םלועב ףיצר ןפואב ורדוש לארשימ םייח םירודישש הדבועה
היזיוולטה ירודיש יכ וחיכוה ,תרושקתה יעצמא ךרד עדימה עיגה ךכל ףסונבו ,םיעוריאה
עונמל דוע ןתינ אל ובש ןפואב םלועה ינפב תילארשיה תואיצמה תא םיפשוח םיילבולגה
.םירז תרושקת יעצמאב עדימ םוסרפ

השדח תיתרבח תואיצמ
ל"הצל ,תיאבצה הרוזנצל לארשיב תרושקתה ילכ תוסחייתהב יוניש לח ,הלא לכ תובקעב
ןויצ הוויהש ,15'ב םילאצ ןוסא לע חווידה תעב םג הכשמנ וז המגמ .ןוחטיבה תכרעמלו
,םילייחה ופסינ ןהב תוביסנב תרושקתה ילכ וקסע םיכורא םימי ךשמב .וז המגמב ףסונ ךרד
תעפשה .16ל"הצב תוחיטבה לעו הריקחה לע ,הנואתה לע םיטרפ רוביצה ינפב ופשחו
םיילבולג היזיוולט יצורע לש םיחווידש הדבועה .ןאכ םג בטיה תרכינ תילבולגה תרושקתה
רוביצהמ עדימ תרתסה התמזוימ הרקיב תילארשיה תרושקתהש ךכל המרג לארשיב וטלקנ
.17ל"הצ תונוטלש ידי לע וז השרפב
יעצמאב םסרפתמה עדימ לע תוינוחטב תולבגה יבגל השיגה יוניש ךילהת לש ואיש תא
.דסומה שארו כ"בשה שאר לש םהיתומש תפישחל ואיבהש תויושחרתהב תוארל ןתינ תרושקתה
םוסרפ תיתטיש הרוצב הענמש הרוזנצה תוינידמ לע תרושקתה רוערע ךילהת לש ותליחת
לש ץ"גבל הריתעב היה ןוחטיבה יתוריש ישאר לש םירחא םיהזמ םיטרפ וא םהיתומש
ומשש תורמל ,דסומה שאר לע הבתכ רשאל הרוזנצה בוריס דגנ "ריעה" יביבא לתה ןומוקמה
רחאל ,תונותעה שפוחל בושח גשיה הוויה 1989 -ב םסרופש ןידה קספ .הבתכב רכזוה אל
,הנידמה ןוחטיבו יוטיבה שפוח ןיב ןוזיאה תא אוצמל הרוזנצה לע יכ עבק טפשמה תיבש
.18הנידמה ןוחטיבב העיגפ לש קומינב הבתכ לכ לוספל הרוזנצה תוכמסב ןיא יכו
המצע תא םיאתהל תילארשיה תרושקתה לש ךרוצה לשב רקיעב שחרתה יונישה םלואו
תיטילופה תכרעמה ןיב הלועפ ףותיש לש סופד רצי הז ךרוצ .תילבולגה תרושקתה תוינידמל
יתוריש ישאר תומש םוסרפ לע הרוזנצה תולבגמ לוטיבל רבד לש ופוסב איבהש ,תרושקתהו
יתוריש ישאר תומשש הדבועהמ תערכמ הדימב עפשוהש ,הז ךילהת לש ותליחת .ןוחטיבה
.כ"בשה שארכ ירפ בקעי לש ותנוהכל ןורחאה םויב היה ,תימלועה תרושקתב ופשחנ ןוחטיבה
,1995 סרמב 1 -ב ,ותנוהכ םויס רחאל קר ותנומת תאו ומש תא םסרפל הריתה הרוזנצה
ךכבו ,םדוקה ברעה לש תיזכרמה תושדחה תרודהמב הלא םיטרפ ףושחל טילחה 2 ץורע םלוא
תא ריאשהל ןויגה לכ היה אלש ךכב קמונ םדקומה םוסרפה .תועש עבראב םוסרפה תא םידקה
עדימה תא םסרפל היזיוולטה יצורעל רשפאל םוקמב הליל ותוא תוצחל דע ףקותב ןויסחה
.ברעב הנומשב
רשאכ ,רבעל דוגינב .היזיוולטה יצורע לש רודישה תוינידמב יוניש לע הארמ הז הרקמ
םדקומה םוסרפה חיכוה ,תרושקתה יעצמא תדמעל דוגינב ויה םא םג ודבוכ הרוזנצה תוטלחה
יפ לעו ןיינע לש ופוגל דיתעב היהת ינוחטב יפוא ילעב םיאשונל תרושקתה תוסחייתה יכ
רחאל הלבקתה םדקומה םוסרפה לע הטלחהה יכ ןייצל שי .תירוביצ תוירחא לש םינוירטירק
.םוסריפה תעש תא םידקהל 2 ץורע לש תושדחה תרבח תיינפל תונעהל הברס הרוזנצהש
הטלחה לאכ הרוזנצה תטלחה תא ףוקעל הטלחהל תרושקתהו רוביצה וסחייתה תאז תורמל
.המצעב לבקל הרוזנצה הרומא התיה התוא הנוכנו תיניינע
רחאל התיה כ"בשה שאר לש ומש תפישחל תרושקתה תשירדו הרוזנצה ןיב תפסונ תושגנתה
תרושקתב םסרופ הליחת .1996 תנש תליחתב ,ןוליג ימרכ ,ירפ בקעי לש ופילחמ תורטפתה
ןויסחהו רחאמ ,הרוזנצ תריבע הרבענ אל הז הרקמב .ןולייא ימע ,ופילחהל דמעומה לש ומש
תונמתהל דעוימש ימכ ראות אוה תילארשיה תרושקתב םלוא ,כ"בשה שאר לש ומש לע היה
ימע ראות שדחה כ"בשה שאר לש ומש םוסרפ תא הרוזנצה הריתה םרטב דוע ,ךכו .דיקפתל
ימע ףולא םע שגפי הלשממה שאר :ןוגכ) הרוזנצה רושיא תא ופקעש םיראת ןווגמב ןולייא
וליאכ תועידיה תא םישיחכמ ןוחטיבה תכרעמב ,כ"בשה שארכ ויונימ רושיא תארקל ןולייא
תא הכרבב ולבקי כ"בשב ,כ"בשה שאר דיקפת תא לבקל ססהמ ןיידע רבעשל םיה ליח דקפמ
בתכנ הב תרתוכ ףא וא ,כ"בשה שארכ ןולייא לש ויונימ תא רשאת הלשממה ,ןולייא ימע
.(כ"בשה שאר תורטפתהב קסעש דומעב ןולייא לש ותנומתו ומש דצב "דעוימה שרויה"
חווד ףאו תרושקתב הבחרהב ראות כ"בשה שאר תריחב ךילהתש ךכב האטבתה הרוזנצה תפיקע
,ליבקמב .דיקפתל תימשר הנומ אוה םרטב דוע תאז לכו ,יונימה תא הרשיא הלשממה יכ
םסריפ "טסופ ןוטגנישוו" ןותעהש רחאל ,ןוליג ימרכ לש ומש תא תילארשיה תרושקתה המסריפ
הרסא תאז תורמל .(הרזה תרושקתב תומסרפתמה תועידי קיתעהל הריתמ הרוזנצה) םשה תא
ומש םוסריפ לע ןויסחה תא הלטב תרחמל םלוא ,ותנומת םוסריפ תא הרוזנצה הליחת
כ"בשה שאר דיקפתל הנומ ןולייא ימע יכ הדבועה םוסריפ םג .ןוליג ימרכ לש ותנומתו
תרושקתב םסרופ יונימה רבדש רחאל קר ,דבעידב הרוזנצה ידי לע םוסרפל הרתוה שדחה
.19תילארשיה
.כ"בשה שאר לש ומש םוסריפל איבהש ךילהתב בטיה תרכינ תימואל ןיבה תרושקתה תעפשה
שגפנ ףא אוהו םלועב תרושקתה יעצמא ומסרופש רחאל ,םיברל םיעודי ויה ותנומתו ומש
וילע םיפסונ םיטרפו ,ותבותכ ,ומש .םולשה תוחיש תרגסמב םיניטסלפ םיגיצנ םע תורידת
ןתינ .םילשוריב "ךכ" תעונתמ םיליעפ ידי לע וצפוהש עדימ יפדבו טנרטניאה תשרב ומסרופ
דועב ,ותנומתו ומש תא ףושחלמ העונמ התיה תילארשיה תרושקתהש הדבועה יכ רמול
המרגו םוסרפה רוסיא תתשוה וילע סיסבה תא הרערע ,הלא םיטרפ הפשח תימלועה תרושקתהש
התיה אל תילארשיה תרושקתהש קפס ןיא תאז םע .תילארשיה תרושקתב הכובמל תחא אל
תומגמה יכ חינהל ריבס ןכלו ,םייטילופה חורה יכלהו רוביצה ןוצרל דוגינב תגהונ
ךילהת יכו ,תיטילופה תכרעמהו הרבחה לע םג אלא תרושקתה לע קר אל ועיפשה תוילבולגה
תילארשיה תרושקתהו תיטילופה תכרעמה ,הרבחה ובש בצמ לש האצות אוה ןויסחה תרסה
.תילבולגה תרושקתה ינייפאמל םמצע תא ומיאתה
ןיב הלועפה ףותיש טלוב ןאכש אלא ,שדחה דסומה שאר לש ויונימ תעב םג הכשמנ וז המגמ
ינש שי דיקפתל יכ תרושקתב םסרופ הליחת .ןויסחה תרסה ךילהתב הלשממהו תרושקתה
היהש ,םותי ינד ףולאהו ,הדשה תוליח דקפמ היהש ,הנביל באז ףולאה :םיירקיע םידמעומ
תימואל ןיבה הדיעווהמ הרזח הסיטה תעב .סרפ ןועמש ,הלשממה שאר לש יאבצה וריכזמ
שאר יונימ לע טילחה םאה זאד הלשממה שאר לאשנ ,'חיש א םראשב הכרענש רוריטב המחלמל
,סוטמב אצמנ רחבנה דמעומה םאה לאשנ רשאכ .בויחב ךכ לע הנע אוהו ,20שדחה דסומה
,םותי ינד ,יאבצה וריכזמ לאשנשכ םלואו .ךכ לע בישהל לוכי וניא יכ הלשממה שאר בישה
אוהש שיחכהל לוכי אל אוה יכ הנע אוה ,דיקפתל רחבנ אוה םאה ,הלשממה שאר דיל בשיש
דיקפתל הנומ םותי ינד יכ העידיה תילארשיה תרושקתב המסרופ ךכ תובקעב .סוטמב אצמנ
.21הז אשונב םג ןויסחה תא ריסהל הצלאנ הרוזנצה םימי רפסמ רחאלו ,דסומה שאר

שדח הרוזנצ םכסה
אשונב תוארל ןתינ ןוחטיב יאשונב םימוסרפל תרושקתה תוסחייתה יוניש לש ףסונ ןייפאמ
הרסמנש ינפל ועגפנש םילייח לע תועידי םוסרפ יא לע תרושקתה יעצמאו ל"הצ ןיב המכסהה
ףוטחה לייחה רורחשל הלועפה רחאל שחרתה רתויב םסרופמה הרקמה .תוחפשמל העדוה ךכ לע
הדיחיה דקפמ ,זרופ רינ ןרסו ומצע ןמסקו :םילייח ינש וגרהנ הכלהמב ,ןמסקו ןושחנ
ורדיש ,לארשיב טולקל ןתינ ףא ןקלח תאש ,תורזה היזיוולטהו וידרה תותשר דוע .תצלחמה
ושרוה אל ,ל"הצ ילייח ינש וגרהנ הכלהמבש הדבועה ללוכ ,ץוליחה תלועפ ןולשכ לע םיטרפ
תוחפשמל תימשר העדוה ורסמנ םרטב ךכ לע חוודל תילארשיה היזיוולטהו וידרה תותשר
רצונש שדחה בצמהש אלא .ל"כטמרהו הלשממה שאר ומייקש םיאנותיע תביסמב רוביצל העדוהו
,תילארשיה תרושקתה הלגרוה אל וילא ,לארשיב םיילבולג היזיוולט ירודיש תטילק תובקעב
םיימוקמה היזיוולטהו וידרה יבתכ תא דימעה ,ינוחטב עוריא םוסרפ תוחדל הלכי רבעבש
רקע ןויסינב ,דבלב םיזמרב היתואצותו ץוליחה תלועפ לע חוודל וצלאנ םה .ךחוגמ בצמב
.22הרוזנצה תולבגמ לע הרימש ידכ ךות ןמיהמ עדימ רוסמל ךרוצה לע רשגל
תאש ,הז אשונב הרוזנצהו תרושקתה ןיב תומיעה תנצקהל המרג השדחה תיתרושקתה תואיצמה
אשונב תרושקתה ןיבל ל"הצ ןיב המכסההמ "ץראה" ןותע תוקלתסהב תוארל ןתינ ויתוכלשה
ונומא תא דביא ל"הצש הנידמה תוטילקרפ העידוה ףא ךכ תובקעב .םיעגפנ תומש םוסרפ
"ץראה"ל ףסונבו ,תרושקתה תדמע תא התניש אל ל"הצ רבוד תעדוה םלואו .23"ץראה" ןותעב
הטלחהה .םיעגפנ תומש םוסרפ יא לע המכסהה תא דבכל אלש "ןושאר רבד" ןותעה םג טילחה
ל"הצ ילייח העברא וגרהנ ובש עוריא רחאל ןותעה ידי לע הלבקתה הרוזנצה תא ףוקעל
דע וז העידי םוסרפ הרסא הרוזנצה ,ברעב הנומש העשב שחרתה עוריאהש תורמל .ןונבלב
םויב רואל אציש ןותעב העידיה תא םסרפל היה ןתינ אלש ךכ ,םיללחה תוחפשמל ועידויש
רוקממ עדימ לביק אוה ,וירבדל .העידיה תא םסרפל ןותעה ךרוע טילחה ,תאז תורמל .תרחמה
וטילחהב "בשוחמ ןוכיס" חקלו ,עוריאה רחאל העשכ םהיריקי תומ לע ועדי תוחפשמהש ךמסומ
אל םילייחה תליפנ לע העידיה יכ ןייצל שי .24הרוזנצה רוסיא תורמל העידיה תא םסרפל
תא ףוקעל הטלחהה יכ קיסהל ןתינ ןכלו ,לארשיב תוטלקנה תורז היזיוולט תונחתב הרדוש
לש האצות התיה אלא םיילבולג היזיוולט ירודיש לש תורישי תועפשהמ העבנ אל הרוזנצה
.השדחה תילבולגה תרושקתה תוברתל םאתהב תילארשיה תרושקתב תושדחה תומגמה
השדחה תיתרושקתה תואיצמב תרושקתהו הרוזנצה לש תידדה הרכהב ומייתסה הלא םיתומיע
הרוזנצה םכסהב השממתה וז הרכה .תילבולגה תרושקתה תעפשה תובקעב ,לארשיב הרצונש
ענמת הרוזנצה ויפל ,1989 תנשב ןוילעה טפשמה תיבב עבקנש ללכה תא ץמיאש ,25שדחה
תא ליבגמ םכסהה .הנידמה ןוחטיבב תישממ העיגפל הבורק תואדו וב שיש עדימ םוסרפ קר
גיצנ אלו ןטפשמ דומעי היתוטלחה לע ררעה תדעו שארבש העיבקה ידי לע הרוזנצה תויוכמס
לע רוערעל ץ"גבל תונפל םינותעה יכרוע םילוכי ,ףסונב .ל"כטמרה ידי לע הנומש רוביצ
.םיינוחטב םיאשונב עדימ םוסרפ לע וטווה תוכז תא ל"הצ דביא ךכב .הרוזנצה תוטלחה
תרושקתה יעצמא לש רוקיסה תוינידמ לע תוימוקמהו תוילבולגה תועפשהה לש הניחבב
לש התווהתהב תילארשיה תרושקתהו ןוחטיבה תכרעמ לש הרכהה תא רשאמ הז םכסה ,לארשיב
םלועב םייתרושקתו םייתרבח ,םייטילופ םייונישמ תעפשומה ,השדח תיתרושקת תואיצמ
תוינידמ יוניש לע ועיפשהש תוילבולגהו תוימוקמה תומגמה .לארשי לע םג םיעיפשמש
דיקפת יונישל ךכיפל ומרג םיינוחטב םיאשונב םיילארשיה תרושקתה יעצמא לש רוקיסה
םימוחתב עדימ םוסרפ רוסאל תידעלב תוכמס ל"הצל התיה רבעבש דועב :הרבחב תרושקתה
הרימשה ןיבל תעדל רוביצה תוכז ןיב ןוזיאה תרימש לע הבוחה רקיע םויכ תלטומ ,םינוש
ןזאל ,ךכיפל ,אוה תילארשיה תרושקתה לש הדיקפת .המצע תרושקתה לע הנידמה ןוחטיב לע
.םיינוחטב םיאשונ לש רוקיסב תוילבולגו תוימוקמ תומגמ ןיב

םלועב רוקיסל ימוקמה רוקיסה תמאתה
לארשיש החנהה לש האצות אוה לארשיב הרבחבו הקיטילופב ימואלה ןוחטיבה אשונ תויזכרמ
ךשמתמה המחלמה בצממ תעבונ לארשיב השרתשהש ןוחטיבה תשיפת .תימויק הקוצמב המוא איה
רוריט יעוגיפל תימוימויה הפישחהו ,םיאנק םישומח םינוגראלו תויברע תונידמל לארשי ןיב
תויגולואידיא תודמע ילדבהל רבעמ ,הבחר תימואל המכסה הרצונ םינשה ךשמב .םיחרזא דגנ
,יבגנ ;1985 ,ץיברוה) ימואלה ןוחטיבה תא ןכסל לולעה םוסרפ עונמל ךרוצב ,תויטילופו
.(1995
טרפב םיאקיטילופלו ללכב בחרה רוביצל המרג 70 -ה תונש זאמ תרושקתה ילכ תוחתפתה
המצעתה וז המגמ .(1992 ,יליזרב) םייתלשממ תורוקמ לע ידבלב ןפואב דוע ךמתסהל אלש
ןויסחל רשקב תימואלה המכסהה תצירפ לש ךילהת לחהש רחאל ,80 -ה תונש עצמאמ לחה
,לארשיב םוסרפל רסאנש עדימ ופשחש םיימואל ןיב היזיוולט ירודיש .ינוחטב עדימ םוסריפ
הז ךילהת .תילארשיה תרושקתב םיינוחטב םיאשונב עדימ םוסרפ יבגל השיגב יוניש ורצי
תועצמאב םירבעומה םיילבולג היזיוולט ירודיש לש םתוטשפתה םע ,90 -ה תונשב שבגתה
.לארשיב םגו ,םלועה יבחרב םיטלקנהו םינייול
תיתרבח תואיצמ רצי תילארשיה הרבחה לש םישדוקמ םיכרעו תוילבולג תועפשה לש בולישה
הינייפאמ .הנידמה ןוחטיבב םירושקה םיאשונ רוקיסל רושקה לכ לארשיב השדח תיתרושקתו
:םה וז תואיצמ לש םיירקיעה

םיעוריאש רחאל רקיעב ושחרתה ןוחטיב יאשונב םימוסרפל תוסחייתהב םייוניש
ופשחנ ןוחטיב יאשונב עדימ ןכו רוריט תולועפ ,תומחלמ ןוגכ םיינוחטיב
םלועה לכב שיגנ היה עדימהש תורמל ובש בצמ ורציו ,םירז תרושקת יעצמאב
ינפב הפשחש ,תימואל ןיבה תרושקתה .וניעב לארשיב םוסרפה רוסיא רתונ
הירודיש תאש תורמל ,ילארשיה רוביצה ינפב יוסח היהש עדימ םלועב רוביצה
עדימ לע תוינוחטיב תולבגה יבגל השיגב יונישל המרג ,לארשיב טולקל ןתינ
.םיימוקמה תרושקתה יעצמאב םסרופמה
תובקעב שחרתה ןוחטיב יאשונ רוקיסל תימוקמה תרושקתה תוסחייתה יוניש
םלוצש הממ םלעתהל היה ןתינ אלו רחאמ .םיילבולגה היזיוולטה ירודיש תעפשה
םיאתהל ךרוצה רתונ ,לארשיב ללוכ ,םלועב ןרקוהו היזיוולטה תומלצמ ידי לע
תירוביצה השיגה יוניש .הרזה תרושקתב ףשחנש הזל ימוקמה רוקיסה יפוא תא
העיגפכ בשחנ ינוחטב עדימ םוסריפשכ ,רבעל דוגינבש ךכב אטבתמ תיתרושקתהו
תרתסה ,םיילבולגה היזיוולטה ירודיש תעפשהב ,םויכש ירה ,הנידמה ןוחטיבב
.הנידמה ןוחטיבב עגופה ןימא אל חווידכ תבשחנ עדימ
רוקיס לע תולבגה תתחפהל רושקה לכב תילארשיה הרבחב ללוחתהש יונישה
כ"בשה שאר לש םמש םוסרפ לע ןויסחה תרסה רקיעבו ,ןוחטיב יאשונב תרושקתה
לארשיב הרבחה ינפ תא התניש תילבולגה תרושקתה יכ חיכוה ,דסומה שארו
.תרושקתה דיקפת תא הרבחה תשיפתב יונישל המרגו
יאשונב יתרושקת לופיא לע הרימש לש תויתייעבה תא ופשח הלא םייוניש
ןיבש דוגינה תא ושיחמהו ,תולובג יצוח היזיוולט ירודיש לש ןדיעב ןוחטיב
תולבגמה ןיבו הנמיהמו תינכדע הרוצב חוודל תילארשיה תרושקתה לש ךרוצה
.תרושקתה יעצמאל תועיגמה תועידיה לש הרוזנצו תרוקיב תובייחמש תוינוחטבה
"יאקס" תשר בתכ היהש ימ ראתל ביטיה השדחה תיתרושקתה תואיצמה תא
ביבס תושדח ץורע תרדשמ "יאקס" תשרש רחאמ יכ רמאש ,סביירג 'תיק ,לארשיב
.26ותושחרתה רחאל דימ בושח עוריא לע תינופלט חוודל ותורשפאב שי ןועשה
תילבולגה תרושקתה תועפשהמ האצותכ תילארשיה תרושקתב שחרתהש השיגה יוניש
םע םישגנתמה םיכרע לע ןגהל ךרוצהו תעדל רוביצה תוכז ןיבש ןוזיאב אטבתמ
דימת תמייק התיה ,תיעמשמ דח הנניאש ,וז תויתייעב .יוטיבה שפוח לש ןורקעה
יונישל המרג םיילבולג היזיוולט ירודישל רוביצה תפישחש אלא ,לארשיב
םא אלא םוסרפ רוסאל ןיאש ךכב הרכה ךות תיתרושקתהו תירוביצה הייארב
.הנידמה ןוחטיבב תידיימו תישממ העיגפל איבי אוהש ךכל הבורק תואדו תמייק
.(1994 ,ןוזיבג) תיטילופהו תיטפשמה תכרעמה תא םג םויכ תנייפאמ וז השיג

תועפשהה ןיב בוליש לש ךילהת ורצי לארשיב הרצונש השדחה תרושקתה לש הלא םינייפאמ
איה הז בוליש תאצות .ןוחטיב יאשונב ןויסחה תבוחו םיימוקמה םיכרצה ןיבו תוילבולגה
םסרפתהל דיתעש וא םסרופמש עדימ היפל ,תרושקתהו תיטילופה תכרעמה לש הנוש תוסחייתה
םיינוחטב םיאשונב עדימ לכש דועב ,ילארשיה רוביצל םג ףשחנ םיילבולג תרושקת יצורעב
תרושקתה ינפב אבהל םג יוסח ראשי תימואל ןיבה תרושקתב ומוסרפ תא עונמל ןתינש
שדחה דסומה שאר לש ותנומתו ומשש הדבועה ףא לע יכ ךכל רשקהב בל םישל שי .תילארשיה
םיטרפ םוסרפ לע ןויסח לטוי ויונימ רחאל יכ הלשממה שאר עידוה ,תרושקתב ומסרופ
תועפשה ןיב םואיתב ךכיפל רבודמ .דסומה תוליעפלו ויתולועפל ןכו ,וילא םירושקה
םסרפל הטלחהה ,דחא דצמ .םיינוחטב םיאשונב לופיא לע רומשל ךרוצהו תילבולגה תרושקתה
ותוהזש תורמל ינש דצמו ,התמזוימ אל ךא הלשממה תמכסהב התשענ דסומה שאר לש ומש תא
ןוחטיבה יתוריש תוליעפ תא יכ תיתרושקתו תיטילופ ,תיתרבח המכסה תמייק םוסרפל הרתוה
.םייוסח ריאשהל שי
תיתרבחה תוסחייתהה תא תנייפאמש השדח תיטילופו תיתרושקת תואיצמב ןכ םא רבודמ
םע םולשה םכסה ,ןוכיתה חרזמב תינידמה תיזחב םייונישה .םיינוחטב םיאשונ לש רוקיסל
ואיבה הירוס םע םולשה תוחישו ןדרי םע םולשה םכסה ,ןורבחו ולסוא ימכסה ,םירצמ
.יברע-ילארשיה ךוסכסה תונוכתמ קלח ןדבוא לש האצותכ אב הז יוניש .קומע יתרבח יונישל
הרערוע הרורב םויס תדוקנ אללו ,הנידמה םוקמ ,ךשמתמ ותויה ךוסכסה לש תירקיעה הנוכתה
ונורתפ יבלש תאו ךוסכסה תא וכפהש תולובגה תצוח תרושקתה תעפשהו ינידמה יונישה םצעמ
:ךילהתה ךרוא לכל תוהזל ןתינ תימלועה תרושקתה לש תוברועמה תא .27םיימואל ןיבל
,דירדמ תדיעו ,םירצמ םע םולשהו דיוייד פמק ימכסה תמיתח ,ץראל תאדאס אישנה לש ואוב
רסאיו סרפ ןועמש ,ןיבר קחציל לבונ סרפ תקנעה סקט ,ןוטגנישווב ולסוא ימכסה תמיתח
תילבולגה תרושקתה התיה הלאה םיעוריאה לכל .ןדרי םע םולשה םכסה תמיתח סקטו ,תאפרע
ןוחטיבב םירושקה םיאשונ רוקיסל תוסחייתהב םייונישה תמצוע תא הריבגה ךכבו ,הפתוש
.הנידמה
יבגל השיגה .תילבולגה תרושקתה לש םייזכרמ םינייפאמ לארשי הצמיא הלא םיכילהתב
תימואל ןיבה הסריגל םאתהב םויכ איה תילארשיה תרושקתב םיינוחטב םיעוריא רוקיס
לש רוקיסה ךרד תוטלתשה תא .ןוחטיבה יאשונ תא ןובשחב האיבמש תימוקמ תונשרפב
תא וצמיא תילארשיה הרבחהו ןוחטיבה תכרעמ םגש ךכב תוארל ןתינ תילבולגה תרושקתה
ךא ,תילבולגה תרושקתה לש רוקיסה יפואמ תעפשומ םנמאש תרושקתה לש השדחה השיגה
.הנידמה ןוחטיבב העיגפ יא לש ןורקיעה לע הרימש ידכ ךות םיינוחטב םיאשונ תרקסמ

תילבולג העפשה
,םישדחה םיכרעהש ךכמ עבונ תילארשיה הרבחב תרושקתה דיקפת תייאר ןפואב יונישה
ידיל םיאב ,תימוקמה תרושקתה ידי לע םיצמואמהו תילבולגה תרושקתה ידי לע םיצפומה
םיאשונ םיוהמ ףא אלא תרושקתב תוינוחטב תוכלשה ילעב םיאשונ תפישחב קר אל יוטיב
תיטילופה הריוואה יוניש תובקעב יכ רמול ןתינ .תרושקתה יעצמאב ןוידל םיימיטיגל
ףא תורכינ ויתועפשהש יתוברתו יתרבח יוניש םג לח תונותעה שפוח יכרע תובישח תאלעהו
םויכ םישחרתמה םייתרושקתה םייונישהו רחאמ תאז .תילארשיה הרבחה לש םידממל רבעמ
.תילבולגה תרושקתה תועפשה לש ללוכ ךילהתמ קלח םיווהמ לארשיב
ידיל אב (שדחה הרוזנצה םכסהל רבעמ) תרושקתה יפלכ ןוחטיבה תכרעמ תוינידמב יונישה
תרושקתה ףותיש םויכ טלוב ,ל"הצ תוליעפ לע רבעב לטוהש ןויסחל דוגינבש ךכב יוטיב
תוליעפ תעב םישחרתמש םיעוריא ,ןורמושו הדוהיב זכרמה דוקיפ תוליעפ ןוגכ םיאשונב
ורדגוה רבעבש תודיחיו תורייס תוליעפ לש הפישח ,ל"הצב תונואת לע חוויד ,ןונבלב ל"הצ
תוסחייתהב יונישה תרגסמב .תונוש תוינוחטיב תולועפ יבגל רוביצה ןוכדעו תוידוסכ
םינוידה תא תוארל שי תעדל רוביצה תוכזלו ןוחטיב יאשונ לש יתרושקת רוקיסל תיתרבחה
הפישחה תאו ,עדימה שפוח קוחו תונותע קוח ,הרוזנצה קוח ,כ"בשה קוח קוחב םייוניש לע
טנרגא תדעו ח"ודמ קלח לע ןויסחה תרסה ןוגכ ןוחטיבב םירושקש םיאשונב םינויד לש
המקוהש) רגמש תדעו ינויד לש תיקלחה תויבמופהו (םירופיכה םוי תמחלמ תובקעב המקוהש)
.(ןיבר קחצי חצר תובקעב
לש הרכהב תוארל ןתינ תילארשיה הרבחב תרושקתה דיקפת תשיפת יוניש לש תוכלשהה תא
דיקפת לע םיילבולג םייתוברתו םייטילופ ,םייגולונכט םייוניש לש העפשהב אבצה תונוטלש
ל"הצ רבוד .ןוחטיב יאשונ רוקיסל תרושקתה יעצמא תוסחייתהבו לארשיב הרבחב תרושקתה
ל"הצ לייח לש חאש רחאל ,םירז תרושקת יעצמאב עדימ םוסרפ עונמל תורשפא ןיא יכ הדוה
תורז היזיוולט תותשרב ךכ לע העמש ותחפשמו טנרטניאב עוריאה לע ארק ןונבלב גרהנש
םילארשיה תרושקתה יעצמאב םוסרפל הרוסא ןיידע התיה העידיהש תורמל לארשיב תוטלקנה
לע העידיה ,ךכל םאתהב .28םיגורהה תוחפשמל עוריאה לע אבצה תונוטלש ועידוה םרטב
יצחו העשכ תרושקתה יעצמאב םוסרפל הרתוה ,ל"הצ ילייח 73 וגרהנ ובש ,םיקוסמה ןוסא
.29םיגורהה תוחפשמל העיגה העידיהש ינפלו ןוסאה רחאל
רבעבש םיאשונ לש הפישח תרשפאמ לארשיב הרצונש השדחה תיתרושקתהו תיתרבחה תואיצמה
ריתה ןורבחב שדחמ תוכרעיהה ינפלש הפוקתב .ירוביצה ןוידהו רוקיסה לגעמל ץוחמ ויה
םיברע לע ל"הצ לייח הרי וב עוריאה דעות ןכ לעו ,תויושחרתה לש ישפוח רוקיס ל"הצ
עוריאה היה ,וב םירוי אלא וילע םיטלתשמ ויה אל וליא יכ חינהל שי .וילע תוטלתשההו
ישפוח רוקיסל רבעמו תיתרושקתה תואיצמה יוניש .יתרבסה קזנ לארשיל םרוגו םלועב ןרקומ
וזרכוהש םיחטשל םיאנותע תסינכ עונמל קיספה ל"הצש רחאל םנמא גשוה םיעוריאה לש
ןתינ םלוא ,םירחא םימרוגל םיאנותע ןיב הלידבהש ץ"גב תקיספ תובקעב "רוגס יאבצ חטש"כ
חטש לע זירכהל תורשפא ןיא יכ חכוה תילבולג העפשהמ האצותכ ,הז הרקמב םג יכ רמול
לכב תויושחרתהה תא םינירקמ ויה םהו רוזיאב םלועה לכמ םיאנותע שיש רחאמ רוגס יאבצ
.יניתשלפה דצה תדמע תא קר םיאיבמ ויה זאש אלא הרקמ
לש הפישחה .רבעב כ"בשה ברועמ היה םהבש םיעוריא םוסריפ לע ועיפשה םימוד םינייפאמ
קושב יברע חצרב ועשרוהש "יח אנהכ" ירבח םירענ העברא לש כ"בשה תוריקחמ תוטלקה
תרושקתה יעצמא תעפשה תובקעב השחרתה 301992 תנשב םילשוריב הקיתעה ריעב םיבצקה
םסרפל םיימוקמה תרושקתה יעצמא לש המכסה יא ,השדחה תיתרושקתה תואיצמב :םיילבולגה
םיטלקנה םירז תרושקת יצורעב ןמוסרפל תמרוג התיה (רבעב גוהנ היהש יפכ) הלא תוטלקה
השיגה יוניש תא החיכומ תילארשיה היזיוולטב "300 וק" הרדיסה תנרקה םג .לארשיב
ירה ,הרוזנצה ידי לע רסאנ הז אשונמ והשלכ טרפ םוסריפ 80 -ה תונשבש דועב :תיתרבחה
יתוריש דוקפת אשונ תא התלעהו םיניינעה תולשלתשה תא הרדיסה הפשח םינש רושעכ רחאלש
.31תרושקתה יעצמאב ירוביצ ןוידל ןוחטיבה

.1995 ,יבגנ
.1
.1993 ,ןמלמ
.2
.1989 ,ץישפיל
.3
רחאל ,רצינש ריאמ ,וכרועו "ריעה" ןותע לש הריתע תובקעב ןתינ ןידה קספ
,םירחאו ישארה רוזנצה דגנ רצינש) דסומה שאר לע הבתכ רשיא אל רוזנצהש
.(88/680 ץ"גב
.4
התיה ,31.3.96 -ב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע ומסרופש םינותנ יפל
תמועל .1975 לש וזמ 30% -ב הכומנ 1995 -ב ןוחטיבל הרישיה האצוהה
הלח ,1975-1956 םינשה ןיב ןוחטיבל תואצוהב הנשב 13-12% לש הילע
תליחת זאמ לח רתויב יתועמשמה יונישה .1976 זאמ הנש לכב 3-2% לש הדירי
רצותהמ 10% לש המרל 1995 תנשב העיגה ןוחטיבל האצוהה :םיעשתה תונש
9% -ב הנטק איה 1994 תנשב רשאכ ,1991 תנשב 15% תמועל ,ימלוגה ימואלה
.םיפסונ 3% -ב 1995 תנשבו
.5
.14.2.96 ,24 רפסמ םילייח תוליבק ביצנ ח"וד
.6
.1995 ,רומילו קסונ ;1989 ,ןרוג ;1976 ,ןרוג :האר הז אשונב
.7
.Head, 1985 ,1986 ,ליג :םיאבה תורוקמה םיקסוע הז אשונב
.8
.1982 רבוטקוא-ינוי ,תילארשיה תונותעהו ,1987 ,ןמרוי :האר הז אשונב
.9
.Head, 1985
.10
.1993 ףוסב רגסנו 1984 תליחתב םקוה ןותעה
.11
.רוצ ינד ,הלילה ךרועו ,רורצ וניר ,םויה ךרוע ,ןיילק יסוי ,ישארה ךרועה
.12
.1995 ,ןמטוג ;1995 ,יבגנ ;1994 ,בונשרטס :לשמל ,האר
.13
.1993 ,רגניבור ;1994 ,בונשרטס :המגודל
.14
וגרהנ תרחבומ הדיחי לש ליגרת ךלהמבש רחאל ,5.11.92 -ב שחרתה ןוסאה
.םילייח השימח
.15
.1993 ,והינב :האר
.16
םוסרפ תא הרסא הרוזנצהש ךכ לע רקיעב התיה תילארשיה תונותעה תרוקיב
תובקעב שדוחמ ירוביצ סומלופ ררוע אשונה .עוריאב חכנ ל"כטמרהש הדבועה
ל"כטמרה לש ויונימ ינפל "תונורחא תועידי" ןותעה םסריפש הלודג ריקחת תבתכ
תועידי" ,"לודגה חויטה :'ב םילאצ" :האר) םינפה רש דיקפתל ,קרב דוהא ,זאד
.(7.7.95 ,"תונורחא
.17
,ןקוש תשר התנפ 1994 -ב יכ הז רשקהב ןייצל שי .ליעל 4 הרעה האר
לע רוסיאה תא לטבל השקבב ץ"גבל ,("ריעה" םהיניב) םינומוקמ רפסמ התולעבבש
הרוזנצהש רחאל קספוה הז אשונב יטפשמה ןוידה .כ"בשה שאר לש ומש םוסריפ
.ןוחטיבה יתוריש ישאר תומש םוסריפ תא הרשיא
.18
.10.1.96 -ב "תונורחא תועידי"ו "ץראה" םינותעב הנושארל היה םוסרפה
.19
.הלשממה שאר ידיב תאצמנ ןוחטיבה יתוריש לע תוירחאה ,קוחה יפ לע
.20
תא יזכרמ םוקמב םסריפש ךכב תושעל לידגה ףא "תונורחא תועידי" ןותעה
תועידי" :האר) "םוסרפל אל" :תטלוב תרתוכ הילעמו םותי ינד ףולאה לש ותנומת
.(19.3.96 ,תועש 24 ףסומ ,"תונורחא
.21
.16.10.94 -ב שחרתה עוריאה
.22
הנדע ,הנידמה תטילקרפ ידי לע 18.2.96 -ב השגוהש הבושתב הרסמנ וז העדוה
ןב ףולא ןותעה יבתכו ,ירמרמ ךונח "ץראה" ךרוע ושיגהש ץ"גבל הריתעל ,לברא
רבוד ידי לע הערל הלפומ אוה יכ ןותעה ידי לע ןעטנ הריתעב .ןיבר ןתיאו
יכ ןעטנ םלוא ,"ץראה" יפלכ הילפאה םצע החכוה אל הנידמה תבושתב .ל"הצ
יעצמאו ל"הצ ןיב המכסההמ קלתסה אוהש זאמ ןותעב ונומא תא דביא אבצה
ינפל וגרהנ וא ועצפנש םילייח לע תועידי םימסרפמ ןיא היפל תרושקתה
.םיימשר םימרוגמ םהיתוחפשמל הרסמנ ךכ לע העידיש
.23
ןור ,"ןושאר רבד" ךרוע ידי לע ורמאנ הלא םירבד .6.3.96 -ב שחרתה עוריאה
,2 תיכוניחה היזיוולטה ירודישב ,"תרושקת קית" תינכותב ןויארב ,ישי ןב
.9.3.96 ,2 ץורע
.24
תדעוו ל"הצ ןיב המכסהה לע ססבתמ ,22.5.96 -ב םתחנש ,שדחה הרוזנצה םכסה
םתחנש תונותעל ל"הצ ןיב םדוקה םכסהה תא ףילחה אוה .1949 תנשמ םיכרועה
.1966 תנשב
.25
הינטירבל םידעוימ הירודישש תיטרפ תיטירב תושדח תשר איה "זוינ יאקס"
'תיק לש ודיקפת םויס לגרל ןויארב ורמאנ םירבדה .לארשיב םג םיטלקנו
.(29.3.96 ,2 ץורע) לארשיב תשרה בתככ סביירג
.26
.1990 ,ךילרא :המגודל
.27
."תונורחא תועידי" ןותעב תרחמל המסרופ העידיה .10.6.96 -ב שחרתה עוריאה
.28
-ב השחרתה הנואתה ."רועסי" יקוסמ ינש ושגנתה הב הנואת רחאל םרגנ הז ןוסא
.4.2.97
.29
םניד ךרוע .8.11.96 -ב ל"הצ ילגבו "תונורחא תועידי" ןותעב ומסרופ תוטלקהה
ןוידה ירחאו ינפל היזיוולטה יצורע ינשב חוריא תוינכותב עיפוה םירענה לש
ןוילעה טפשמה תיבב
.30
.1997 ראורבפ-ראוני םישדוחב הנרקוה הרדסה
.31


היפרגוילביב
,(ךרוע) םר ירוא :ךותב ,יתרבחה הנבמהו ימואלה ךוסכסה :המחלמב הרבח ,ךילרא ישיבא
.1993 ,ביבא-לת ,םייתרוקיב םיטביה ,תילארשיה הרבחה

.1993 ,ביבא-לת ,םיאנותעה לש הנשה רפס ,םשמ טבמ - וקה לש ינשה ורבע לא ,והינב יבא

.1992 ,ביבא-לת ,לארשיב סוזנסנוקו תקולחמ המחלמב היטרקומד ,יליזרב דג

.1994 ,ביבא-לת ,לארשיב םדא תויוכז ,ןוזיבג תור

.1995 ,ביבא-לת ,כ"בשב הלטלט ,ןמטוג לאיחי

.1976 ,םילשורי ,תונותעה שפוחו ןוחטיב ,תוידוס ,ןרוג הניד

םישנא ,(ךרוע) רלפמטס לאומש :ךותב ,לארשיב היטרקומדהו תרושקתה יעצמא ,ןרוג הניד
.1989 ,ביבא-לת ,תילארשיה הרבחה הנידמו

.1986 ,ביבא-לת ,םימולהיה תיב ,ליג יבצ

,(יארחא ךרוע) רפלא ףסוי :ךותב ,תילארשיה ןוחטיבה תשיפתב הנתשמהו עובקה ,ץיבורוה ןד
.1985 ,ביבא-לת ,(םירמאמ ץבוק) הרירב תמחלמ

.1987 ,ביבא-לת ,יח רודישב הנידמ ,ןמרוי סחנפ

.1990 ,ביבא-לת ,לארשיב יטרקומדה רטשמה ,ץישפיל השמ

.1993 ,ביבא-לת ,םישדחה םילארשיה ,ןמלמ יסוי

.1985 ,ביבא-לת ,לארשיב תונותעה שפוח לע קבאמה ,ריינ לש רמנ ,יבגנ השמ

.1995 ,םילשורי ,טפשמה יארב םיכרע ,לארשיב תונותעה שפוח

םיכרע ןיב תכשמתמ תינמז הרשפ ,לארשיב תיאבצה הרוזנצה ,רומיל לאיחיו קסונ ללה
.1995 יאמ ,17 ,רשק :ךותב ,םישגנתמ

.1994 ,ביבא-לת הדאפיתניאב תיטפשמה תכרעמה ,שא תחת קדצ ,בונשרטס ןונמא

,םיאנותעה לש הנשה רפס ,התנתשה הנומתה :תמלוצמ תונותע ,רגניבור דוד
.1993 ,ביבא-לת

Head, W. Syndey, WORLD BRODACASTING SYSTEMS, Wadsworth Publishing
Company, Belmont, CA, 1985.

Kellner, Douglas, THE PERSIAN GULF TV WAR, 1992 by Westview Press, Boulder,
Colorado.

Lederman Jim, BATTLE LINES or THE AMERICAN MEDIA AND THE INTIFADA,
1992 by Henry Holt and Company, New York.

Liebes, Tamar, Our War Their War: Comparing the Intifadeh and the Gulf War on
U.S. and Israeli Television, in: CRITICAL STUDIES IN MASS COMMUNICATION,
March 1992.

:רוקמ
תידוהיה תונותיעה רקחל ןוכמה תאצוה ,62-49 'מע ,1997 יאמ ,21 'סמ ,רשק