לש וילוגלג :הקימניד לומ רומיש
רודישה תושרב "ידקנ ךמסמ"

לבג סניאו רומיל לאיחי


,תונימא" :תרתוכה תא אשונה ימינפ ךמסמ רודישה תושר יריכב ברקב ץפוה 1972 תנשב
םיפד תובקעב ."ןושאר ןוידל םיפד םויה יניינעו תושדחה ירודישב תויעוצקמו ןוזיא ,תוניגה
םייוויצה ןמ המכ ריהבהלו םיעטהל" דעונש תויחנה ץבוק רודישה תושרב רבוח הלא
םנויבצ תניחבמ ןה ,היזיוולטבו וידרב תושדחה דבוע לש הדובעה תא םידחיימש םייעוצקמה
רודישה תושר לש ןויפיאה תניחבמ ןה ,(בתכבש תואנותעה לא הלבקהב) תרושקתה ילכ לש
".קוח חוכמ לעופה יתכלממ-ירוביצ רודיש ןוגריאכ

םימותו םירואל היה לגור ןומידקנ ורבחמ םש לע "ידקנ ךמסמ" םשב הנוכש ,תויחנהה ץבוק
תנשב הנושארל רוא האר זאמ .רודישה תושרב עוצקמה יללכ לע הרימשו הקיתא יניינעב
ותסריגב .1995 תנשב הנורחאלו 1985 תנשב ,1979 תנשב :םימעפ שולש ןכדוע אוה ,1972
רמולכ ,161 -ל דע רפסמה חפת הנורחאה הסריגב וליאו םיפיעס 42 ךמסמל ויה הנושארה
אוה ,דבלב ינכט וניא םיפיעסה רפסמב לודיגה .ירוקמה חסונל האוושהב העברא יפ טעמכ
הדבועב אוצמל רשפא ךכל השחמה .ךמסמה קסוע םהבש םיאשונה רפסמב דימתמ לודיג ףקשמ
תנש לש הזל 1979 תנש לש חסונה ןיב םיפיעסה רפסמב שממ לש לדבה ןיאש תורמלש
.המכ יפ בחר תרחואמה הסריגה תקסוע םהבש םיאשונה רפסמ ירה ,1985

תבורעת ןיעמ אוהש ידקנ ךמסמב םינשה ךשמב ולחש םייונישה תא ןוחבל הסננ יחכונה רמאמב
קלחב קר אל ןיינע שי הזכ ןוידב .םייונישל תוביסה תאו יעוצקמ ךירדמו יתא דוק לש
לעו (1)ללכב תיאנותעה הקיתאה לע וא ,רודישה תושר תוחתפתה לע ירוטסיה רקחממ
לש ידוחייה המוקימ ללגב ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,טרפב ירוביצ רודיש ןוגריאב הידיקפת
תולוק םיעמשנ ובש ןדיעב .לארשיב תרושקתה תפמב ,ירוביצ-יתכלממ ףוגכ ,רודישה תושר
םוקמ שי ,ומויק ךשמהבש הקדצהה לע םירערעמו ירוביצה רודישה תובישח לע םירהרהמה
תולבגמה ןה המו ולש תויוביוחמה תאו ודיקפת תא ומצע ירוביצה רודישה האור דציכ ןוחבל
.ומצע לע ליטמ אוהש

םילוגלג העברא - "ידקנ ךמסמ"
,תוינללוכ תורדגה דצב .יעוצקמ ךירדמו יתא דוק :םיביכרמ ינש ,רומאכ ,שי "ידקנ ךמסמ"ב
ןויסינ םג וב שי ,הקיתאה םוחתב "םימודאה םיווקה" לש ,הצחמל-תויטרואית וליפא ילואו
ירפס ןיבל וניב ןוימד שי וז הניחבמ .ולא תורדגהמ תורזגנה ,תוישעמ תויגוס םע דדומתהל
תורישב םיקיפמל ךירדמל (2),יברעמה םלועב םילודג םינותיע לש (Style books) תויחנה
תוימואל ןיבה תועידיה תויונכוס לש תויחנה ירפסל (3),(יס.יב.יב) יטירבה רודישה
םה םייתא םידוקש תורמל (5).רגסנש ינפל ,תושדח ןומויב שבוגש ךירדתל וא (4)תולודגה
שי (6)םייוויצ אלו תוגהנתהל תועצה וא ,הייפכ יעצמא אלל תוצע תפוסא םתוהמ םצעמ
בלשמה ,ןוגריא לש ימינפ ךמסמ אופא והז ."השעת לא" לש תושרופמ תויחנה ידקנ ךמסמב
תוינוגריא-םינפ תויחנהו ולוכ תרושקתה דסומל םיפתושמה ,הקיתא יללכ ,קוח תוארוה וכותב
רודישה תושרש הדבועה תאו ללכב םיינורטקלאה תרושקתה יעצמא לש םייפוא תא תומאותה
.טרפב תירוביצ-תיתכלממ תושר איה

םידחיימה םייעוצקמה םייוויצה ןמ המכ ריהבהלו םיעטהל" ורוקמב דעונש ,תויחנהה ץבוק
,דלונ "ידקנ ךמסמ" םשב רתוי רכומו (7)"היזיוולטבו וידרב תושדחה דבוע לש הדובעה תא
ל"כנמה ידי לע שקבתנ ,רודישה תושר יריכבמ היהש ,לגור ןומידקנ .1972 תנשב ,רומאכ
ךמסמ ,"ןושאר ןוידל םיפד" ןיכה לגור .תושרל יעוצקמו יתא דוק שבגל ,גומלא לאומש ,זאד
םויה יניינעו תושדחה ירודישב תויעוצקמו ןוזיא ,תוניגה ,תונימא" יאשונב םידומע 16 ןב
:"וחוכמ ושעייש תועיבקהו ןוידה תרטמ" תא רידגמ "םיפד"ב 4 ףיעס ".רודישה תושר לש

.םויה יניינעבו תושדחב ןזואמו ןגוה ,ןימא יעוצקמ לופיטל תומרונ תעיבק ללכל עיגהל .א

יתלב קלחכ וב םבייחל ,םידבועה תא וב ךרדתל ,ןודינב עבק תוארוה דקע ץיפהלו ןיכהל .ב
.תושרב תיעוצקמה םתדובע עוציבמ דרפנ

ידי לע ,םיגרדה לכב רורבו ךורדת ,הרקב לש םיכילה רידסו אלמ חרואב ליעפהלו רוציל .ג
(8).םירישיה םינוממה

הנקסמל עיגה הלאשב טבלתהש ימ לכ" :רבסהו תוגייתסה ןיעמב התוול תורטמה תרדגה
ידי לע תורידת הנתשמו אוה ליזנ ועבטמש אשונה לכ תא ףיקהל רשפא יאש הנוכנה
םוטיאל וא תומלשל עיגהל רשפא יא םא (םג) ...רשפא יא םולכ אלב רוטפש אלא ,היצקיפידוק
המגמל החכוה הב שי םהב תיניינעהו תיניצרה תוקסעתהה םצע ,םרב .תוצרפה לכ לש רומג
תונימא לשו תוניגה לש ,תויעוצקמ לש ההובג המרל עיגהל הידבוע לשו תושרה לש תרהצומה
(9)".םויה יניינעו תושדחה ירודישב

,"ידקנ ךמסמ" לש ןושארה חסונה שבוג רודישה תושר לש "תושדחה םורופ"ב םינויד רחאל
,ךמסמה .םידבועה ברקב ץפוה אוה ,רודישה תושר לש להנמה דעווה ידי לע ורושיא רחאלו
תושדחה ידבועל ךירדת" תרתוכה תא אשנ רשאו ליסנטסב לפכושו הביתכ תנוכמב ספדוהש
.םיפיעס 42 וב וללכנו םידומע 10 ףיקה "רודישה תושרב היזיוולטו וידר ה'זטרופרהו

ודיקפתל דיפל ףסוי לש ותסינכ רחאל רצק ןמז ,1979 תנשב ,רתוי רחואמ םינש עבש
.הנתשמה תואיצמל ומיאתהלו ךמסמה תא ןכדעל לגור שקבתנ ,רודישה תושר לש שדחה ל"כנמכ
םה ףא ,םידומע 10 ןב היה ("הילאוטקאו תושדח ךירדת"ל התנוש ותרתוכש) ינשה חסונה
רפסמ .תפסונ םעפ ךמסמה ןכדוע 1985 תנשב .םיפיעס 72 ללכו ,ביתכ תנוכמב םיספדומ
הסריגה .הבר הדימב לדג וב םילולכה םיאשונה רפסמ ךא ,דחאב םנמא םצמטצנ םיפיעסה
סופדב רוא הארש ,ןורחאה חסונה .1995 תנשמ איה "ידקנ ךמסמ" לש תינכדעהו הנורחאה
.םיפיעס 161 רומאכ ללוכ ,רפס לש תינבתבו

ונוגיעמ תושרה תודסומ וענמנ ,רודישה תושרב בייחמ םיכובנ הרומכ שפתנ ךמסמהש תורמל
היינשה תושרה תצעומ ידי לע ועבקנש םיללכל המודב ,יטפשמ ףקות םהל שיש ,םיללכב
ץבוק תניחבב ךמסמה רתונ ךכמ האצותכ .םילבכב םירודישל הצעומה וא וידרלו היזיוולטל
(10).םירחאה רודישה יעצמא לש הקיתאה יללכמ תיטפשמ הניחבמ תוחנה ימינפ תויחנה

?"ידקנ ךמסמ" דלונ עודמ
,ינוגריא - םירבסה השולש ךכל שי ?"ידקנ ךמסמ" תא המצעל שבגל רודישה תושר הקקזנ עודמ
:"ןושאר ןוידל םיפד"ה ךותמ םילוע םהמ םיינשש - יטילופו יתא

לוק ,וידרה אצי ךמסמה לש ןושארה חסונה שבוגש ינפל םינש עבש .ינוגריאה טביהה
תושרל ,רודישה תושר קוח לש ורושיא םע ,ךפהנו הלשממה שאר דרשמ לש וקיחמ ,לארשי
לחוה ,רודישה תושר תרגסמב התללכהו היזיוולטה תמקה םע ,1968 תנשב (11).תיתכלממ
תושבגתה לש םינושארה םיבלשב רודישה תושר ןיידע התיה 1972 תנשב .הילע םג קוחה
תא םימאותה ,הדובע ילהונ תעיבק הבייח השדחה תינוגריאה תרגסמה .תיאמצע תושרכ
ויה ןכל םדוקש ,םיאנותעה לש םדוקפית ךרדו םדמעמ תרהבה ללוכ ,התנתשהש תואיצמה
יתשמ הרבג וללה םיללכה לש םתוינויח .תיאמצע תושר ידבועל וכפהנ התעו הנידמ ידבוע
הדובעה יסופדש ,היזיוולטה ,שדח םוידמ לש 1968 תנשב ותופסוותה ,תחאה :תופסונ תוביס
תלדגהו ןוגריאה לש תובחרתהה היינשה ;וידרה ,רכומהו ןשיה םוידמב ויהש הלאמ םינוש וב
תרגסמה .תודיחא תוינוגריאו תויעוצקמ תומרונ תעיבקב ךרוצה תא וררועש ,רודישה תורגסמ
",תיסחי ,הנטקה הקופתהו תיתרגסמה תוימיטניאה" תא הפילחה תבחרתמהו הלדגה תינוגריאה
(12)".ידמל םירידסו םיקודה חוקיפו ךורדת ורשפיא" רשא

,םישדח רודיש יצורע .ופירחה קר םה ,הברדא .םינשה ךשמב ומלענ אל םיינוגריאה םיצוליאה
תרושקת יעצמאמ תויעוצקמ תומרונ לוחלח ,םייתייעב הדובע יסחי ,רודישה תועש תבחרה
ךמסמה ןוכדע תא ובייח הלא לכ - םישדח םיינכות םיסופד חותיפ ,ל"וחבו ץראב םירחא
םייונישמו םייתרבח םיכילהתמ םג ועפשוהש ,תונתשמהו תושדחה תוביסנל ותמאתהו
רמשמה םרוגכ שמיש אוה דחא דצמ .לופכ דיקפת םינשה ךשמב ךמסמה אלימ ,ךכ .םייגולונכט
תואיצמל ,יקלח ולו ,הנעמ ןתנ ינש דצמו ,תולבוקמה תויעוצקמהו תוינוגריאה תומרונה תא
.תימנידה

םירודישב" יכ חיטבהל תושרה לעש ,עבוק רודישה תושר קוחב 4 ףיעס .יתאה טביהה
היצמרופניא רדושתו רוביצב תוחוורה תונוש תועדו תופקשה לש םיאתמ יוטיבל םוקמ ןתניי
ןתצקמ ,תויעוצקמ תויגוס םע תודדומתה תבוח הריעצה תושרה לע ליטה הז ףיעס ".הנמיהמ
,הקיתא ינונקתב ןייוטיב תא תואצומהו ולוכ יאנותעה קוסיעל תוינייפואה ,תורכומ אל
רקבמ לש חוקיפלו קוחל הפופכ התויהב .לארשיב תונותעה תצעומ לש הקיתאה ןונקת תמגודכ
."שדקו האר הזכ"כ תונותעה תצעומ תויחנה תא לבקל הלוכי רודישה תושר ןיא ,הנידמה
.הלשמ יתא דוק שבגל ךרוצה רצונ ,ךכיפל

םהש קומינב לארשי לוק ידבוע תא ןהיתורושל לבקל םיאנותעה תודוגא ובריס םינש ךשמב
הדעונ יתא דוקל רודישה תושרב םיאנותעה לש םתפפכה .שממ לש םיאנותע אל הנידמ ידבוע
הבותכה תונותעה ןכש ,תיאנותעה הליהקה יניעבו םמצע יניעב רבד לכל םיאנותעל םכפהל
תא תוחנהל ,ראשה ןיב ,דעונ יעוצקמ דוק (13).הקיתא ןונקת ןכל םדוק רבכ הצמיא
רוציל אופא דעונ יתא דוק לש ושוביג .םימכסומ םיללכל םאתהב תיעוצקמה תוגהנתהה
.רודישה תושרב תיעוצקמ תוגהנתה יללכ לש תבייחמ תיביטמרונ תרגסמ

תירוביצ רודיש תושרב םיאנותעה ידיקפת לש יומידל עגונ יתאה טביהב ךורכה ףסונ ןפ
שיש ,תיטרפה תונותעב םהיתימע ומכ לועפל רודישה תושר יאנותע לע םאה .םהידוקפית לשו
וא ,תויטרפל תוכזב תובשחתה ל אלל ,יסיסע רופיס לכ לע םיטעה םינתל םתוא םיוושמה
(14).ירוביצ רודיש תורישב םידבוע םתויה ללכב םירחא תוגהנתה יללכב םייביוחמ םהש
תושר ידבוע לע תלטומ היפל השיפתה תרהבומ ךמסמה לש הנושארה הסריגל אובמב ,םנמאו
,ןוחטיבה בצמ ,ןהב היורש לארשי תנידמש תודחוימה תוביסנה" :תדחוימ תוירחא רודישה
תובייחמה ןה היישק לעו היגשיה לע ,ץראה חותיפו היילע לש תואיצמ ,ימואל ןיבה ונדמעמ
יכ ןכו ".לארשי תנידמ לש הלוקכ בשחנ רודישה תושר לש הלוק יכ ,רוכזל תושדחה דבוע תא
תולועה ,קוחה תומגמב קובדל םג דבועה תא בייחמ תושרה לש ידבלבהו יתכלממה הדמעמ"
".הזה רודב לארשי תנידמ לש היתורטמ םע דחא הנקב

אל ,התואמצע תא רודישה תושרל קינעהש הז היה יטילופה דסממהש ףא .יטילופה טביהה
תובר םינש ךשמב .רודישה יצורעב הטילשה לע תולקב רתוול םינכומ םיאקיטילופה ויה
יפכ ,ירוביצ-יתכלממ ילכ אלו יתלשממ-יתכלממ ילכ תושרב תוארל יטילופה דסממה ךישמה
תושרש לככ ,השעמל .םויה דע תכשמנ וז המגמו (15),קוחה חורמ ,הרואכל תוחפל ,בייחתמש
אלש ,יטילופה דסממה דצמ היפלכ תרוקיבה הרבג ןכ ,רתוי הלודג תואמצע הניגפה רודישה
,הזה חתמה .ןיפיקעב וא תורישי ,הב עוגפל ףאו (16) רודישה תושרב ברעתהלו תוסנל ססיה
אוה .לארשיל קר ינייפוא וניא ,תירוביצ-תיתכלממה רודישה תושר ןיבל יטילופה דסממה ןיב
תמקה וריתה תויפוריא תולשממש ךכל תוביסה תחא וב םיאורה שיו ,הפוריאב שחרתמו שחרתה
םג הלגתמ המוד הנומת (17).ירוביצה רודישה תא דואמ ושילחהש ,םיירחסמ היזיוולט יצורע
דחא ףא" :(BA) תילרטסואה רודישה תושרמ רטספמס ןיטנווק לש ותודעכ ,הילרטסואב
רודישה תושר לש רודישה תטיש לש תוימיטיגלב ריכהל ןכומ היה אל ונלש םיגיהנמהמ
םושמו ירקיעה רוביצה לא הנופה ,תיביטקובורפ םיתעל ,הנותמ תונרקח הב שיש תילרטסואה
,םיסימה םלשמ יפסכמ תנמוממה ,וזה תונכוסה לע תטלחומ הרוצב טולשל םילוכי םניאש
(18)".תיביצקת הקנחה תומדב האב הבוגתה

:1 חול
םיאשונ יפל - םינוקיתו תופסות :"ידקנ ךמסמ"
(*) (1995-1985-1979)
כ"הס
חסונ
1995
חסונ
1985
חסונ
1979


(N)
138
(27)
(N)
98
(11)
(N)
15
(6)
(N)
25
(10)

:שדח
:תפסות

אשונה
80
(16)
57
(4)
6
(5)
17
(7)
:שדח
:תפסות
תויחנה
תויעוצקמ
15
(1)
14
(1)
--
--
1
--
:שדח
:תפסות
תוסחייתה
םיקוחל
10
(5)
7
(2)
1
(1)
2
(2)
:שדח
:תפסות
תויחנהו תולבגה
תויטנמס
9
--
4
--
1
--
4
--
:שדח
:תפסות
רורט יעורא
(+) ןוחטיבו
8
(3)
6
(2)
1
--
1
(1)
:שדח
:תפסות
הקיטילופ
תילארשי
5
(2)
5
(1)
--
(1)
--
--
:שדח
:תפסות
(+) םיחטש
יברע-ילארשי ךוסכס +
5
--
2
--
3
--
--
--
:שדח
:תפסות
ינוגרא םע םיסחי
(+) םירחא תרושקת
2
(1)
1
(1)
1
--
--
--
:שדח
:תפסות
(+) תד יניינע
2
--
--
--
2
--
--
--
:שדח
:תפסות
תולבגה
תוישיא-תוידיקפת
1
--
1
--
--
--
--
--
:שדח
:תפסות
םירבוד םע םיסחי
(+) םינ"צחיו
.1972 תנשמ ירוקמה חסונב לולכ היה אלש אשונ(+)
םיוסמ ףיעסש םושמ ,םיפיעסה רפסמל ההז וניא םייונישהו תופסותה לש ללוכה רפסמה .א (*)
שי יכ ,םיפיעסל אלו םיאשונל איה תוסחייתהה .ב .תחא הירוגטקמ רתויב ללכיהל יושע
.םייוניש המכ ולח םיוסמ ףיעסבו

,1972 תנשב דואמ וטלב הריעצה רודישה תושרל תיטילופה תכרעמה ןיב םיחותמה םיסחיה
יפכ .רודישה תושר ידי לע וצומיאלו "ידקנ ךמסמ" שוביגל ירקיעה ץיאמה ויה םהש רשפאו
.םזיפ"שאב היזיוולטה תא (זא) ומישאה תסנכב" :לגור ןומידקנ ,ךמסמה רבחמ ךכ לע דיעהש
להנמה דעווה .תיאמצע רודיש תושר וזש הדבועל לגרתה אל ,ריאמ הדלוג תושארב ,ןוטלשה
דגנתה גומלא .תושדח יניינעל רסימוק גומלא לאומש ל"כנמל תונמל הצרש ךכ ידיל עיגה
ךמסמה לש ושוביג (19)".ילע הלטוה וזה המישמה .תוגהנתה דוק רבחל עיצה הביטנרטלאכו
םיצחל תמילבל יעצמא חתפל רודישה תושר לש עדומ ןויסינ אופא ויה הקיתאה יללכ חוסינו
תוצעומ לש ןתמקה ירוחאמש לנויצרה תא ץמאל רודישה תושר הצלאנ ,השעמל .םיינוציח
,הלאכ תוצעומ ידי לע םייתא םידוק לש םשוביג ירוחאמו תובר תויברעמ תונידמב תונותע
ינונקת 31 לש הניחב ,םנמאו .ינוציח חוקיפ םולבל ידכ ימינפ חוקיפ ליעפהל רמולכ
לש םייזכרמה םידיקפתה דחאש ךכ לע העיבצמ הפוריאב םיאנותע ינוגריא לש הקיתא
םג (20).םיינוציח םיצחל ינפמ םיאנותעה לש יעוצקמה רשויה לע ןגהל איה הלא םינונקת
אל תוברעתה לומ ,םיכרועל יעוצקמ ןגמ" שמשל יושע ךמסמהש רבס "ידקנ ךמסמ" רבחמ
(21)".םיאקיטילופ לש תיניינע

וא לארשיב ,תונותע תוצעומ לש םינונקת ןיב קהבומ לדבה לע עיבצהל שי ,תאז םע
תרושקתה דסומ לש םינונקת ,ללכ ךרדב ,םה םינושארה ."ידקנ ךמסמ" ןיבל ,הפוריאב
םוידמב םידבועה ללכל וא ,הלוכ תיעוצקמ-תיאנותעה הליהקל םיכייתשמה תא םיבייחמו
םידבועה יבגל קרו ךא ףקתה ,ןוגריא לש ימינפ ךמסמ אוה ,תאז תמועל ,"ידקנ ךמסמ" .םיוסמ
דוגיאב םירבחה רודישה תושרב םייאנותעה םידבועה יכ רוכזל שי ,תאז םע .הז ןוגריאב
דצמ :תויתא תומרונ לש תוליבקמ תוכרעמ יתשל השעמל םיפופכ לארשיב םיאנותעה לש יצראה
לש הקיתאה יללכל םיפופכ םה ינש דצמו "ידקנ ךמסמ"ב םיללכלו תויחנהל םיפופכ םה ,דחא
ידבוע םתויה חוכמ היופכ תינוגריא תובייוחמ איה הנושארה תובייוחמה .תונותעה תצעומ
לש יצראה דוגיאב םתורבח ףקותמ ,תירטנולוו איה היינשה תובייוחמה וליאו ,רודישה תושר
.תונותעה תצעומ לש היביכרמ תשולשמ דחא אוהש ,לארשי יאנותע

םינשה ךשמב םייונישה
תקידב ."ידקנ ךמסמ" לע םינשה ךשמב ורבעש תורומתה תא ןוחבל ,רומאכ ,התיה ונתרטמ
םיפיעסה רפסמ ,דחאה .םירטמרפ ינש לע הכמסנ ךמסמה לש םינושה םיחסונה ןיב םייונישה
.םימייקה םיפיעסל תופסותה וא/ו םינוקיתה רפסמ ינשהו ,הסריג לכב םילולכה םישדחה

שמח .תויאשונ תוירוגטק 10 ורדגוה ,ולש תונושה תואסריגה לע ,ךמסמה לש ןכותה חותינב
לכ .םינשה ךשמב ופסונ תורחא שמחו ,ירוקמה חסונב רבכ תולולכ ויה הלאה תוירוגטקה ןמ
דחא ףיעסש םירקמ שי ,תאז םע .(1 חול) הלאה תוירוגטקל םאתהב ונייומ ךמסמב םיפיעסה
לכב) תחא הירוגטקמ רתויב גווס אוה ןכ לעו םיאשונ רפסמ ,תחא הנועבו תעב ,וכותב ללוכ
.(תחא הירוגטק קר ןייוצת ןלהל ואבויש תואמגודה

יניינעב תויחנהו תולבגה ,םיקוחל תוסחייתה ,תויעוצקמ תויחנה :תוירוגטקה 10 ןה הלאו
םיסחי ,יברע-ילארשיה ךוסכסהו םיחטש ,תילארשי הקיטילופ ,ןוחטיבו רוריט יעוריא ,ןושל
םירבוד םע םיסחי ןכו תוישיא-תוידיקפת תולבגה ,תד יניינע ,םירחא תרושקת ינוגריא םע
.רוביצ יסחי ישנאו

חולב ןויע ?"ידקנ ךסמ" לש םינושה םילוגלגב ןייוטיב תא תונושה תוירוגטקה תואצומ דציכ
םוחתב אוה ,םימייק םיפיעסל םינוקיתו םישדח םיפיעס לש רתויב לודגה רפסמה יכ דמלמ 1
ףוסיא :םימוחת ינשב רקיעב תיאנותע תוגהנתה יללכל איה הנווכה .תויעוצקמה תויחנהה
תודמלנה ,"המ תושעל ךיא" לש תויחנה תניחבב םה הלאה םיללכהמ םיבר .ורודישו עדימה
תושר רודישה תושר לש התויהמ תורישי םירזגנ םירחאו ,תונותעל םייעוצקמ רפס יתבב
לכ ךרואל תכשמנו תיבקע איה תויעוצקמה תויחנהה רפסמב לודיג לש וזה המגמה .תיתכלממ
ךמסמה לש םינושה םיחסונב הז םוחתב ולחש םייונישהו תופסותה לכ תא הנמנ אל .םינשה
:תוטלוב תואמגוד ןייצנו

,ןוזיאה תבוח םשב ,איבהל םעט ןיא :תואבה תויחנהה ,ראשה ןיב ,ךמסמל ופסונ 1979 -ב
תומאב ןוחבל שי" ;"ןכותל ןהו הרוצל ןה הנווכה" .ןכ םניאו ןוזיאכ םיארנה הבוגת ירבד
ןקתל שי תיעטומ העידי" ;תוגלפמו םיפוג לש רוביצ יסחי תועדוה "תושדח תויכרע לש הדימ
ךותמ התוא םילוד םא םג תרזוח הקידב קודבל שי דחוימב השיגר העידי" ;"ירשפאה םדקהב
ןכומ וניאש) עדימ רוקמב שמתשמה" (22);ל"הצ יגלב וא ,רודישה תושרב תרחא תרגסמ
,תינקת ןושלב חסנל שי תושדח ירדשימ" ;"רוקמה לש ותוינומלא לע ןגהל בייח (תוהדזהל
םיחוויד לע ךומסל ןיא" םיעוריאבו תונגפהב םישנא ירפסמ לע םיחווידב ;"תקייודמו הריהב
תולבגה :ראשה ןיב םיעבוקה תופסותו םינוקית 11 ופסונ 1985 -ב ."ןיינע ילעב לש
תורוקמה ביט" יכ השגדה (23),םיילכלכ םיאשונו הסרובה רוקיס לע תויעוצקמ תויחנהו
,אוהש ךרוצ לכל ,הרואכל וליפא ,הריבע רובעל ןיא" יכ ןכו (2 חול) "םרפסמ אלו עבוק
".רודישה תושר לש יטפשמה ץעויה לש ורושיאב אלא ,הבתכב

ובש ,1995 לש חסונב התיה הז םוחתב םיפיעס לש רתויב תיתועמשמהו הלודגה תפסותה
תלבגה ;"עדימ םוקמב תושוחת" רדשל ןיא :םהיניב .תופסותו םינוקית 61 -מ תוחפ אל ופסונ
םיניזאמה תא תואלהל ןיא (24);קוח יפ לע רוסא וניא םייוהיזש ,םיניטק לש ןויארו םוליצ
ריתהל ןיא ;ןייאורמל "בראמ" ןיכהל ןיא ;'וכו "רשפא יא" םירמואש םינשרפב םיפוצהו
רוביצה לא תונפל ידכ רדשה לש ןופורקימב שמתשהל הנגפהב םינגראמה דחאל וא ,ןיגפמל
רורבש הרקמב אלא ןוישירב אלש תונגפה לע שארמ עידוהל ןיא" ;'וכו הנגפהל ףרטציש ידכ
,ןוזיאה תניחבמ" ;"םיבשו םירבועב עוגפל םילולעש ,תומילא ישעמו תויושגנתה ויהי יכ שארמ
;"רבדב םיעגונה םיירקיעה םידדצה תבוגת תא דומצב איבהל בייחמה אשונ אוה הדובע ךוסכס
אל ידכ ,החפשמב תומילא וא תוירע יוליג ,סנואב םשאנ לש ומש תפישחב תוריהזה תבוח
גוס ,הפועתה תרבח םש תא ןייצל שי יריווא ןוסא לע חווידב" ;ןברוקה םש תא ףושחל
תיבב היוול םלצל ןיא" ןכו "ןוסאה עריא ובש הסיטה ביתנב עטקהו הסיטה רפסמ ,סוטמה
(25)".רטפנה תחפשמ ןוצרל דוגינב ןימלעה

:2 חול
יעוצקמה אשונה :"ידקנ ךמסמ" חסונב םייוניש
1985 חסונ
("תונימאו קויד" - 32 ףיעס)
1979 חסונ
("תונימאו קויד" - 32 ףיעס)
תושרה ירודישב םייקל שי
לש ןיטינומו ההובג המר
קויד .תוניגהו תונימא
םיגשומבו תומשב ,תודבועב
לש ןושארה הדוסי אוה
תוריהמ ןעמל .תונימא
לע רתוול ןיא רודישה
ךרד לכב תודבוע תקידב
בוטה רוקמה ןמו תירשפא
תורוקמה ביט .רשפאש רתויב
.םרפסמ אלו עבוק
תושרה ירודישב םייקל שי
לש ןיטינומו ההובג המר
קויד .תוניגהו תונימא
םיגשומבו תומשב ,תודבועב
לש ןושארה הדוסי אוה
תוריהמ ןעמל .תונימא
לע רתוול ןיא רודישה
ךרד לכב תודבוע תקידב
בוטה רוקמה ןמו תירשפא
.רשפאש רתויב


ף"שאל םיכייתשמה "םישיא"
םדוקה אשונל האוושהב רכינ שרפהב יכ םא םיבר םייונישו תופסות ויה ובש ינשה אשונה
אוה (תויעוצקמ תויחנה םניינעש םייונישו תופסות 96 תמועל םייונישו תופסות 16)
תושרב הדובעלו ללכב תיאנותעה הדובעל תויטנוולר םהל שיש ,םינושה םיקוחל תוסחייתהה
ןורחאה חסונב ופסונ הז םוחתב םישדחה םיפיעסה לכ טעמכש הדבועה תטלוב .טרפב רודישה
רושיא אלל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו תבישי לע חוויד ירוסיא :םהיניבו ,1995 תנשמ
שומיש רוסיא ;תוירע יוליג וא סנוא ןברוק לש תוימינונא לע הרימשה תבוח (26),הרוזנצה
הטלקה בגא ,יארקאב התשענ איהשכ םג ,החישה ילעבמ דחא ףא תמכסה ילב התשענש" הטלקהב
ילב רצעמ תיבב םירוצע וא רהוס תיבב םיריסא םלצל רוסיא וא "רחא והשימ לש היולג
תוריבע טעמכ וא תוריבע יוביר לע דמלמ קוח יניינעב בחרנה קוסיעהש רשפא .םתושר
ךכ םא (27).רודישה תושרב םיאנותעה לש תרדוסמ הרשכה רדעה ללגב רקיעב ,הז םוחתב
תושרב םיאנותעה יכ ףא ,בותכ סרוק תניחבב ,הפולחכ שמשל דעונ ךמסמהש ירה ,רבדה אוה
םיאיקבו ונכות תא םיריכמ ןכא םה יכ החיכומה הניחבב דומעל םיבייוחמ םניא רודישה
(28).ויללכב

לכבו םירחאה םיאשונה לכב תופסותה לולכמ תא ,תיחכונה תרגסמב ,גיצהל ונתורשפאב ןיא
ויה אלש ,םישדח םיאשונ לש תואמגוד תגצהב קר קפתסנ ,ןכ לע .ךמסמה לש תואסריגהמ תחא
.םינשה ךשמב ךמסמל ופסונ רשאו ,תירוקמה הסריגב םילולכ

םיחנומהו ןושלה ,ןונגסה ןניינעש תויחנה תולולכ הז םוחתב .יטנמס-ינושלה אשונה *
,תינקת ןושלב חסנל שי תושדח ירדשמ" יכ עבוקה ףיעס ףסונ 1985 תסריגב .םירודישב
ראשה ןיב .תויוערפתהו םיעוגיפ לע חוויד ןניינעש תויחנה ופסונ ןכו "תקייודמו הריהב
לכ" יכו "תומשרתה ירואיתמ ענמיהלו חטשבש תודבוע לע קרו ךא ססבתהל" שי יכ עבקנ
ששחה תא ךופהל ידכ םהב שיש ןושל ישומישב רדושת אל עוגיפ ששח וב שיש השעמ לע העידי
םיפתתשמ רפסמ לש ןדמוא רוסמל תברסמ הרטשמה םאש עבקנ 1985 תסריגב ".תואדוול
תושר ידבועש יוארה ןמ" יכ עבוק רחא שדח ףיעס ."'תינומה' ,'הלודג' ,'הנטק' :רמאנ" ,הנגפהב
לש רתויב לודגה רפסמה ".הדובע יכוסכס לש םייביטקיפ םייוניכ ירחא וררגיי אל רודישה
ומכ תויגת תקבדהמ ענמיהל שי :םהיניבו ,1995 תסריגב םה הז אשונב םישודיחו תופסות
םירודיש ןיבל תירבעב םירודיש ןיב ןיחבהל שי ;"ינוציק ןימי"ו "ינוציק לאמש" ,"הנוי" ,"ץנ"
םיפוצל םירכומה םיחנומבו םייוניכב שמתשהל שי תיברעב םירודישב ןכש ,תיברעב
םשב ריע ןיא" ןכו םיירנג תומשב םירחאו םייתיב םירישכמ יוניב לע רוסיא ;םיניזאמלו
םיעבור יבגל וב םישמתשמש םג המו ,לוספ 'םילשורי חרזמ' יוטיבה .'תיחרזמה םילשורי'
".הריבל םורדמ וא ןופצמ םג םייוצמה תונוכשו

םוחתהמ םיאשונ לע םיחוויד ןניינעש תויחנה תולולכ הז םוחתב .יטילופה אשונה *
תא ןייצל שי יכ הרהבה הפסונ 1979 -ב .םיאקיטילופ לש םהירבד רודיש וא ,יטילופה
תסריגב .ןודנה אשונהו תיטילופה ותנומא ןיב הקיז שי רשאכ ,ןשרפה לש יטילופה ועקר
הז ןיינעבו ,"םיבשייתמ"ו "םילחנתמ" םיחנומל תוסחייתה םהיניבו םינוקית המכ ופסונ 1995
שמתשהל איה הנוכנה ךרדה ...םיינשה ןיב לדבה ןיא הפורצ תינושל הניחבמש ףא" :רמאנ
ףיעס ".רמאנש יפכ ,םרמוא םשב םירבד איבהל וא םמצע תא וב םינכמ רבדה ילעבש יוניכב
(29)".אוהש גוס לכמ תופקשהו תועד רודיש תלסופ הניא רודישה תושר" יכ עבוק שדח

וירבד םא ,יתד ןייאורמל שארמ ריהבהל שיש עבוקה ףיעס ףסונ 1985 -ב .יתדה אשונה *
וליאו ,םידעומו םיגח לש תומשב ךרוצה תא שיגדמה ףיעס ףסונ 1995 -ב .תבשב ורדושי
תתל שי תבשב וילע ורדושש םירבד לע ביגהל יתד םדא ןבמ רצבנ" :טפשמה ףסונ רחא ףיעסב
".לוח םויב הבושתה תוכז תא ול

לע םיחווידב יכ שגדוה ראשה ןיבו ,1979 -ב הנושארל ףסונ אשונה .ןוחטיבו רוריט *
-ב ".רשפאה לככ יניינע ןוט לע רומשל שי" יכו "תועווז תשידגמ" ענמיהל שי רוריט ישעמ
לש תורוקמ לע ךמתסהב ,ביואה לש םיעגפנ ירפסמ לע תועידי רדשל ןיא יכ עבקנ 1985
,"עוגיפ" ,"גרה" ,"חבט" ומכ םיחנומב שומישה יבגל תויחנה ופסונ 1995 -ב .דבלב ביואה
."חבט" רדגב אוה דיל תיבב עריאש הז ומכ עוגיפ יכ עבקנ ,המגודכ ,ךכ .'וכו "ינחצר עוגיפ"
עקר עוריאל םא טופשל בתכל ול לא ,קפס שיש םוקמב" "יכ םיעבוק םיפסונ םישדח םיפיעס
תוחוכ לש םוסחמ ףוקעל ןיא" יכו "ןוחטיבה תוחוכ תסריג תא רוסמל שי .ינלבח וא ילילפ
רוקיס לע תולבגה ליטמ רחא שדח ףיעס ".םיאנותעה ינפב רגסנש חטשל ןנתסהלו ןוחטיבה
".ץראל ץוחב וא ץראב תויעצבמ רשק תוכרעממ טלקנש רמוחב שמתשהל ןיא" :חוקימ יעוגיפ

רוקיסה תייגוסל הנושאר תוסחייתה שי 1985 תסריגב .יברע-ילארשיה ךוסכסהו םיחטש *
תושר לש להנמה דעווה לש הטלחה תנגעמה ,תופסותה תחא .ף"שא לשו םיקזחומה םיחטשה לש
תטילשב םיאצמנה םיחטשה ןויצל הזעו ןורמוש ,הדוהי תומשב שמתשהל שי יכ תעבוק ,רודישה
".םירחא ירבדמ רישי טוטיצב תלוז" "תיברעמ הדג"ו "הדג" םיחנומב שמתשהל ןיא יכו ,לארשי
-ב ."ף"שא לגד" אלא ,"ןיתשלפ לגד" םשב ף"שא לש לגדה תא תונכל ןיאש עבקנ םג וז הסריגב
םימרוג" לש הלומעתל המב שמשת אל רודישה תושרש חיטבהל ידכ יכ ךמסמה עבק 1985
ל"כנמ לע לטומ "(הזכ םרוג אוה ף"שאו) הדגנ םימחולו לארשי תנידמ תא רהצומב "םיניועה
לבחו ןורמושו הדוהימ םוזי ןויאר לכ קודבל" ,להנמה דעווה תטלחה יפל ,רודישה תושר
יכ ךמסמה עבוק 1995 -ב ,תאז תמועל (30)".רודישל םירתומ תונויאר וליא עובקלו ,"הזע
םיגיהנמה .(3 חול) םירחא תונויאר ןידכ םניד םייניטסלפ םיגיהנמ םע תונויאר
ךמסמב התיה ןכל םדוק םינש רשעש דועב "םישיא" םשב וז הסריגב םינוכמ םייניטסלפה
לש תיבויחה היצטונוקה ללגב ,"םישיא" ראותב ף"שא ישאר תא תונכל אלש תזמורמ היחנה
.הז חנומב הנומטה תובישחו דובכ

לש תורשפאל הנושאר תוסחייתה שי 1985 -ב .םירחא תרושקת ינוגריא םע םיסחי *
רודיש יבגל תולבגה יכ עבקנ 1995 -ב .םירחא תרושקת ינוגריא םע הלועפ ףותיש ירדסה
.ןיוול ירודישבו תועידי תויונכוסב ורוקמש רמוח יבגל םג תולח תומילאו העווז ימולצת

לש העפותל הנושאר תוסחייתה שי 1995 -ב .רוביצ יסחי ישנאו םירבוד םע םיסחי *
וא תובוגת תרבעהל רוניצ הניא רודישה תושר" יכ עבקנו ,רוביצ יסחי ישנאו םירבוד יוביר
וידרב ורדוש אלו תונותעב ומסרופש םירבד יבגל תודסומ וא םישיא ,םירבוד לש תושחכה
".היזיוולטבו

וא בתכל שי ובש אשונ" יכ ריהבמה ףיעס ףסונ 1985 תסריגב .תוידיקפת-תוישיא תולבגה*
ולש םייטרפה םיסרטניאה לע עיפשהל תולוכי הבתכה תואצותו תישיא תוברועמ םלצל
תא םירקסמה םיבתכל תולבגהו תויחנה םג עבוקהו "אשונה יוסיכמ ותוא תלסופ ותוברועמ
(31).הסרובה

:3 חול
יטילופה אשונה :"ידקנ ךמסמ" חסונב םייוניש
1995 חסונ
(37 ףיעס)
1985 חסונ
(א19 ףיעס)
ולאה םישיאה לש תונויארל סחייתהל שי
םישיאו תיניטסלפה תושרב םידיקפת יאלממ)
רחא אשונ לכל םיסחייתמש יפכ (םיברע
רודישה תושרש דבלבו היזיוולטב וא וידרב
םימרוג לש הלומעתל המיב שמשת אל
לארשי תנידמ תא רהצומב םינייועה
.הדגנ םימחולו
ף"שא ישאר תא םינכמש תונולת שי
חנומל תינרדומה תירבעב ."םישיא"
דובכ לש היצטונוק שי "םישיא"
תושר יכ חיטבהל הרטמב ...תובישחו
םימרוג לש הלומעתל המב שמשת אל
לארשי תנידמ תא רהצומב םיניועה
,(הזכ םרוג אוה ף"שא) הדגנ םימחולו
תושרה ל"כנמ לע להנמה דעווה ליטמ
ןויאר לכ ,ל"נה תונורקעה י"פע ,קודבל
,הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םוזי
רשא תונויאר קר רודישל ריתהלו
הלא תונורקעב םיעגופ םניא ותעדל

תויזוכירה תרבגה
לש תכלוהו תרבוג המגמ לע םג עיבצמ ,םינושה וילוגלג לע ,ךמסמה לש ןכותה חותינ
היישעה לש םינושה םימוחתב תולועפ רתויו רתויש השוריפש ,רודישה תושרב תויזוכיר
תבלושמ תויזוכירה תרבגה .(4 חול) רתויב םיריכבה םיגרדה לש רושיא תונועט תיתרושקתה
,םיריכבה םינוממה ידיב םזוכירו םירטוזה םינוממהמ תויוכמסה :תפסונ תיבקע המגמב
.(היזיוולט וא וידר) םוידמה להנמ וא ל"כנמה רקיעבו

:ךכ לע תודמלמ תואבה תואמגודה יתש
דבועל ריתהל םילוכי ,תושדחה לע םינוממה וא ,ל"כנמה" יכ עבקנ (3 ףיעס) 1972 תסריגב
םינוממהמ רושיאה תוכמס הלטינ (13 ףיעס) 1979 תסריגב ".תונשרפ ירבד רדשל תורישה
".ל"כנמה רושיאב אלא ןשרפכ תושרה דבוע שמשי אל" יכ עבקנו

םירתסנ םוליצ וא/ו הטלקה דויצב שמתשהל רוסא" יכ עבקנ (28 ףיעס) 1972 תסריגב
1979 תסריגב ".ודי לע ךמסויש ימ וא ל"כנמה רושיאב קר ...םויה יניינעו תושדח ידרשמב
".יטפשמה ץעויה וא ל"כנמה רושיאב קר"ל חסונ הנוש (45 ףיעס)

,רתוי םירחואמה םיחסונב ופסונש םיברה םיפיעסה םה תויזוכירל רתויב טלובה יוטיבה
.םמע תמדקומ תוצעוויה וא םיריכבה םיגרדה לש רושיא םיבייחמה ,1995 תסריגב דחוימבו
תדחאה חיטבהל יושע רבדה םינפ יפלכ .תינוגריא ץוחו תינוגריא ךות :הלופכ הכלשה ךכל שי
לולע רבדה ,ינש דצמ .רורבו חישק יכרריה הנבמ לש דוסימ ןכו ןרומישו תויעוצקמ תומרונ
לש תויאמצעה תויונמוימה חותיפ תאו םיכומנה םיגרדה לש הימונוטואה תא שילחהל
הב שיש םושמ ,םיצחלל םלב תווהל תויזוכירה תרבגה היושע ,ץוח יפלכ .םידדובה םיאנותעה
.תונולתל הרורב תבותכ הווהמהו תוירחאב אשונה "תיב לעב" לש ומויקל החכוה םושמ

:4 חול
וא תויזוכירה תרבגה :"ידקנ ךמסמ"
םי/ריכב םי/גרד רושיא תונועטה תולועפ
1995-1985-1979-1972)

חסונ
1995
חסונ
1985
חסונ
1979
חסונ
1972
/הסרג
תויזוכיר תמר
17
11
11
3
ל"כנמ
5
2
--
--
םוידמ להנמ
7
4
2
2
תביטח להנמ
תושדח
3
2
4
--
םינוממ

םייונישלו תופסותל תוביסה
קסוע םהבש םיפיעסהו םיאשונה רפסמב דימתמ לודיג לח עודמ ,ןבומכ ,איה תנרקסמה הלאשה
הז םיקתונמ םניאש ,םידרפנ ,םילגעמ וא ,םירושימ השולשב םיצוענ ךכל םימרוגהו ?ךמסמה
תא ללוכה ינשה לגעמה יוצמ וכותב ,יתוברת-יתרבחה אוה ינוציחה לגעמה .(1 םישרת) הזמ
.רודישה תושר לש אוה ,רתויב ימינפה ,ישילשה לגעמה וליאו תרושקתה דסומ

ץחל תוצובק ןכו הרבחב םילעופה תודסומה תכרעמ תא ,ראשה ןיב ,ללוכ ינוציחה לגעמה
דסומה ,הלכלכה דסומ ,טפשמה דסומ :םהיניב) תודסוממ תבכרומ הרבח לכ .סרטניא ילעבו
חוקיפ םושמ םג םהב שיש ,ןילמוג יסחי םהיניב םימייקמה ,(דועו ךוניחה דסומ ,יטילופה
תא םיפקשמ םהו תיטילופ תרוסמו תוברת ,יותיע ייולת םה הלאה ןילמוגה יסחי .ידדה
(32).תרושקתה דסומ אוה הרבחב תודסומה דחא .תמיוסמ הרבחב יתוברת-יתרבחה םילקאה
המרזה לע קר אל םיססובמ תרושקתה דסומ ןיבל הרבחב םירחאה תודסומה ןיב ןילמוגה יסחי
.תרושקתה דסומ לע חקפל תונויסינ םג םיללוכ אלא ,תוקופתו תומושת לש תדמתמו תידדה
תובר םינש ךשמב התנהנש ,תירוביצו תיתכלממ תושרכ רודישה תושר לש דחוימה הדמעמ
חקפל תונויסינה תא םירבדה עבטמ ריבגה ,הילאוטקאהו תושדחה ירודיש םוחתב לופונוממ
,םירחא תודסומ םג םלוא ,יטילופה דסומה דצמ םה רתויב םירכומה םיצחלה .הילע עיפשהלו
םיעיפשמ וא עיפשהל ,ולש וכרדב דחא לכ ,םיסנמ ,סרטניא ילעבו ץחל תוצובק םג םהומכו
,המגודכ ,ךכ .םהינכות תא בצעלו טרפב רודישה תושר לעו ללכב תרושקתה דסומ לע לעופב
ינוגריאלו תרושקתה דסומל תוינויח תומושת םירזמ אוהש הדבועה תא הלכלכה דסומ לצנמ
לע תורישי תוכלשה שי טפשמה דסומ לש תוקופתל םג .םיצחל םהילע ליעפהל ידכ תרושקתה
.תיתכלממ תושר התויהב ,טרפב רודישה תושר לשו ללכב תרושקתה יעצמא לש םדוקפית

ומכ תרושקת ינוגריא תואממו תורשעמ בכרומה תרושקתה דסומ לש הז אוה ינשה לגעמה
(33).רזע ינוגריאמו םירבח ינוגריאמ ןכו המודכו היזיוולט תונחת ,וידר תונחת ,םינותע
ידי לע ומקוהש םינוגריא הלאש וא ,תרושקתה ידבוע תא םכותב םידגאמ םירבחה ינוגריא
.תרושקתה ישנא לש םדוקפיתל הרושק םתוליעפ רשאו (תונותעה תצעומ ומכ) תרושקתה דסומ
.עדימ יתורישל תורבחו םוסריפ תויונכוס ,םוליצו תועידי תויונכוס םיללוכ רזעה ינוגריא


העפשהה .תישעמו תיביטמרונ :תומר יתשב ןה רודישה תושר לע תרושקתה דסומ לש תועפשהה
דסומ לש ןוילעה ףוגכ תשפתנה ,תונותעה תצעומב הרוקמ תיביטמרונה המרב תירקיעה
.תיעוצקמה הקיתאה אשונב הדי לע תולבקתמה תוטלחהב :קויד רתילו ,לארשיב תרושקתה
,םיפיקעו םירישי ,םיבר םייוטיב ןהל שיו רודישה תושר לע םג תונירקמ הלא תוטלחה
הינשה תושרה תצעומ ידי לע ועבקנש הקיתאה יללכ לע ועיפשה ןהש יפכ ,"ידקנ ךמסמ"ב
תרכינ תישעמה המרב .םילבכב היזיוולט ירודישל הצעומה ידי לעו וידרלו היזיוולטל
;םירדושמ ןהו םיספדומ ןה ,םירחא תרושקת ינוגריא םע תורחת לשו היצקארטניא לש העפשהה
תרושקת ןוגריא לש וא םיוסמ םוידמ לש תוקופתו הדובע יסופד ,תויעוצקמ תומרונ ,ןכש
(34).םירחא םינוגריאלו הידמל םג םילחלחמ

ילגעמ ינש וב תוהזל רשפא .המצע רודישה תושרמ בכרומ רתויב ימינפהו ישילשה לגעמה
,רודישה תושר לש הלוהינ לע קוחה חוכמ םייארחאה םיירוביצה םיפוגה לש ,דחאה :הנשמ
השענ להנמה דעווהו האילמה םיירוביצה םיפוגה שויא .תושרב םיאנותעה םידבועה לש ינשהו
ליעפהל םיסנמ הלא םיפוגב תוגלפמה יגיצנו ,רהצומ וליפאו ,יטילופו יתגלפמ סיסב לע
תושרב םיאנותעה לש תדמתמ הריתח שי ,ינש דצמ .תושרה לש ףטושה הדוקפית לע חוקיפ
,הגרדהב הפילחה וז השיפת ."תיתרבחה תוירחאה" תשיפת חורב תיעוצקמ תואמצעל רודישה
ונייפיאש (35),"תחתפתמה תרושקתה" םגד תא וא ,תסייוגמה תונותעה תשיפת תא ,םינשה ךשמב
םינשב םג אלא ,הלשממה שאר דרשמב הקלחמ התיה םהבש םימיב קר אל רודישה תושר תא
.תיאמצע תושרכ הנוניכ רחאל תונושארה

תכרעמה תתיפלמ התוא ררחשל הדעונ 1965 תנשב ירוביצ-יתכלממ ףוגכ תושרה תמקה
),"תיתרבחה תוירחאה" םגד רבע לא הדיעצהלו חוקיפב יתלשממ רודיש לש דמעממו תיטילופה
הימונוטוא םג ושוריפש תרושקתה ינוגריא לשו תרושקתה דסומ לש ימצע חוקיפ רמולכ (36
רודיש לש בצמל רודישה תושר ןיידע העיגה אל הנש םישולשמ רתוי ירחא םג .תיעוצקמ
ןמ ,העונתה ."תיתרבחה תוירחאה" חורב הרוהט הרוצב לעופה ,םיצחלמ ררחושמ ,ימונוטוא
,םיבלוצ םיצחל לש הרושמ תעפשומ ,הימונוטואה לא ,חוקיפב יתלשממ רודיש לש ןשיה םגדה
.רוחאל רודישה תושר תא גיסהל םידעוימ ףאו םימלוב םירחאו םימדקמ םתצקמש

לע םג םינירקמה ,היצזיטרקומד לש םייתרבח םיכילהת ,ראשה ןיב ,םיללוכ םימדקמה םיצחלה
דסומ לש היצמיטיגלל רושקה לכב רקיעב ,םדוקפית לעו תרושקתה יעצמא לש םדמעמ
תרושקתה דסומב תויעוצקמה תומרונה תושבגתהל .ןוטלשה תויושר תא רקבמה םרוגכ תרושקתה
תושרב םיאנותעה לע םג הרישי הכלשה שי הז דסומ לש הימונוטואל הריתחה ןרקיעש
תורפ" תטיחשל תמרותה ,םינושה תרושקתה יעצמא ןיב הפירחה תורחתה וליאו .רודישה
תואיצמל ומצע םיאתהל ירוביצה רודישה תא תצלאמ ,יאנותעה דוקפיתל רושקה לכב "תושודק
.תודרשיהל ךרדכ םאו ןתמנפהו תושדחה תומרונה םע המלשה ךותמ םא ,הנתשמה

דסומב רקיעב םרוקמ "תיתרבחה תוירחאה" םגד ןוויכל תומדקתהה תא םימלובה םיצחלה
ילככ תשפתנה ,רודישה תושר לע קודהה חוקיפה ןסר תא וידימ טומשל ןכומ וניאש ,יטילופה
תומידקמ תוריחב לש ןדיעב דחוימבו ,ישיא-יטילופ םודיקלו יגולואידיא קווישל ליעי
ליבגהל ,וכרדב דחא לכ ,םיסנמ םירחא תודסומ .הלשממה תושארל תורישי תוריחבו תוגלפמב
םולבל ןה ףא תורתוח תונוש ץחל תוצובק .התוליעפ בוציע לע עיפשהלו רודישה תושר תא
,םינוש םיגוסמ חוקיפ הילע ליטהל תושקבמה ןהיניב שיו רודישה תושר לש תואמצעה תא
םויא לש תופוקתב (37).םירדשה לע ףאו םינכתה לע ,תוינכותה יסופד לע חוקיפ ללוכ
תירוביצה תודגנתהה תרבוגו תיתרבחה תודיכלה תשוחת תרבגתמ םיעוגיפו תומחלמ ,ינוחטיב
לש תונוכנה תשלחנ םג ךכמ האצותכ .תינוחטיבה תכרעמה לעו יטילופה דסומה לע תרוקיבל
לש הרימשה בלכ" דיקפת תא אלמל טרפב ירוביצה רודישה ידבוע לשו ללכב םיאנותע
."היטרקומדה

םיפיעס יובירב הנכסה
תושר ידי לע וצומיאלו 1972 תנשב "ידקנ ךמסמ" לש וחוסינל ומרג תוירקיע תוביס שולש
לש הדחאה התילכתש ,םייעוצקמ םיללכ לש תבייחמ תכרעמ שוביגב ךרוצה ,תחאה .רודישה
.תוטלחה תלבק לשו תויוכמס לש יכרריהה הנבמה תרהבה ןכו חתפתמ ןוגריאב הדובע ילהנ
םילבוקמה הלאל המודב הקיתא יללכ רודישה תושרב םיאנותעה לע ליחהל ןוצרה ,היינשה
דסממה דצמ דחוימבו ,םיינוציח םיצחל דגנ ןגמ ילכ חתפל ןויסינה ,תישילשה .תונותעב
.יטילופה

,םינשה ךשמב ומלענ אל "ידקנ ךמסמ" לש ןושארה חסונה בתכנ םייטעבש םיצוליאהו םיצחלה
לדג ,רודיש תועשו רודיש יצורע ופסונ ,בחרתהל הכישמה רודישה תושר .ורבגתה ףא םתצקמו
יעצמא םע תורחתה הפירחה ,רודיש לש םישדח םיסופדו םיגוס וצמוא ,םידבועה רפסמ
םיעדומ ושענ תויתרבח תוצובקו םירחא תודסומ ,טרפב רודישה יעצמא םעו ללכב תרושקתה
תושר לע ויצחלב דימתה יטילופה דסממהו רודישה תושר לע ץחל תלעפהל תויורשפאל
תויעוצקמ תומרונ ץומיאל ,תושרב היצזיטרקומד רתיל םיצחלה ורבג ,ינש דצמ .רודישה
.םיכרועהו םירדשה לש תואמצע רתילו םירחא תרושקת ינוגריאל המודב

ןכדעל רודישה תושר הצלאנ ,וכותבו ןוגריאל ץוחמ ,םיצחלה לש תובלוצה תוכרעמה ללגב
.תיעוצקמו תיתרבח ,תיטילופ הנתשמ תואיצמל ומיאתהלו וביחרהל ,"ידקנ ךמסמ" תא םעפ ידמ
םלועב תויאנותע תוליהקמ וא םירחא תרושקת ינוגריאמ הנוש רודישה תושר ןיא ךכב
םיאנתל םאתהב ,םהלש תויחנהה ירפס תא וא הקיתאה ינונקת תא ונכדעש ,לארשיבו
הדעונש המזי ירפ םניא ונוכדעו ךמסמב םייונישה ,תורחא םילמב (38).ונתשהש םייתביבסה
(39).םימייק םיצחלל דבעידב הבוגת אלא ,םיידיתע םיצחל עונמל

העיגפו ינוציח חוקיפ עונמל ידכ ימינפ חוקיפ ןונגנמכ םג שמשל ,רומאכ ,דעונ יתא דוק
הרקמבו תרושקתה יעצמא לע חוקיפל םיצחלה םירבוגש לככ .עוצקמה ישנא לש הימונוטואב
קר אל הדעונ וזכ הבחרה .יתאה דוקה תא ביחרהל ךרוצה רבגתמ ךכ רודישה תושר :הז
םימרוגל החכוהכ שמשל םג אלא ,"השעת לאו השע" יללכב עוצקמה ישנא תא רישכהל
םיצחלה םירבוגש לככ .ימינפ חוקיפל ףיקמ ןונגנמ הליעפמ רודישה תושר יכ םיינוציחה
,רחא ןוגריא לכ ומכ ,רודישה תושר תביוחמ ןכ ,םייתביבסה םיאנתב םרוקמש ,םיינוציחה
תומרונה רומישו תיעוצקמ היצזיטרדנטס ,הדובע יסופד תדחאה לש תוקינכט חתפל
םג דדומתהל ןויסינ אופא םה ךמסמב םינשה ךשמב ושענש תופסותהו םייונישה .תוינוגריאה
.וז היגוס םע

רודישה תושר ידבוע יכ ךכל םורגל לולע הקיתאה ןונקתב םיפיעס יוביר אקווד ,ינש דצמ
לש וכרוע היהש ,סאמות םאיליו לש ותרדגהכ וא .םהיפל וגהני אל וא/ו םתוא וצמאי אל
,ייחב יתיאר ותואש ,יתא דוק לכ" :לירמ ןו'ג התוא איבמש יפכ ,"סמייט סל'גנא סול" ןומויה
שומישל רשאמ םיינוציח רוביצ יסחי ךרוצל רתוי בתכנ אוהש רורב היה .יופצ ךכ לכ היה
(40)".ימינפ

רקחמ חתפתהל לחה 20 -ה האמה לש 80 -ה תונש תישארב יכ איה ןויצל היואר הדבוע .1
היה ,דחא רושע ךותב ,הז אשונב םימוסריפה רפסמו ,תיאנותעה הקיתאה אשונב ףיקמ ימדקא
תיצחמב :ןכ לע רתי .האמה תליחתמ ,זא דע רוא וארש םימוסריפה לכ לש הזמ רתוי לודג
םדוקה רושעה לכב רשאמ הקיתאה אשונב םירפס רתוי ומסרופ 90 -ה תונש לש הנושארה
Christians, C.G., "Current Trends in Media Ethics"' European Journal of )
םירמאמהו םירפסה רפסמו ,תכשמנ וז המגמ .(Communication, Vol. 19(4), 1995, p. 545
.הדמתהב לדגו ךלוה םינושה היטביה לע תיאנותעה הקיתאב םיקסועה
Jordan, L. (ed.) The New York Times Manual of Style and Usage. 1976. :המגודל .2
New York, Times Books.
BBC: Producers' Guidelines. 1993. London: British Broadcasting. Corporation. .3
Goldstein, N. (ed.) The Associated Press Stylebook and Libel Manual. :המגודל .4
1994. Reading, M.A.: Addison-Wesley; Macdowall, I.: Reuters Handbook for
Journalists. 1992. Oxford: Butterworth-Heineman.
.1992 .ביבא לת ."תושדח" יאנותעל ךירדמ תושדח ןונגס ,ןורתסא לאוי .5
Pasqua, T. et al. Mass Media in the Information Age. Englewood Cliffs, NJ: .6
Prentice-Hall. 1990. pp. 263-264
תושר :םילשורי .רודישה תושרב היזיוולטו וידר ,ה'זאטרופרהו תושדחה ידבועל ךירדת .7
.1 'מע .1972 סרמ .רודישה
לש םויה יניינעו תושדחה ירודישב תויעוצקמו ןוזיא ,תוניגה ,תונימא" ,לגור ןומידקנ .8
תרדגה .3 'מע .(ךיראת אלל) םילשורי :רודישה תושר ."ןושאר ןוידל םיפד ,רודישה תושר
.ומצע "ידקנ ךמסמ"ב העיפומ הנניא וללה תורטמה
.4 'מע ,םש .9
רשה רושיאב ,עובקל תושרה לש להנמה דעווה תא ךימסמ רודישה תושר קוחב 33 ףיעס .10
וידיקפת לש ליעיה םעוציבלו ,םירודישה לע חוקיפלו תושרה לש הלוהינל םיללכ" ,הנוממה
םיללכ לש תרגסמב ולוכ "ידקנ ךמסמ" תא ןגעלמ הענמנ רודישה תושר ,םלוא ".הז םוחתב
ידי לע בתכות תיעוצקמ הקיתאש יואר אל" רודישה תושר לש יטפשמה ץעויה תנעטל .םיבייחמ
הדעונ םיללכב ךמסמה ןוגיעמ תוענמיההש ןכתיי יכ םא ,(24.11.95 ,ץראה ףסומ) "רש
האר) הלאה םיללכה תא םירפמה םיכרועו םיבתכ ןידל דימעהל הבוחה ןמ תושרה תא ררחשל
- ז"נשת ,עגפנל הבוגת תורשפא ןתמ) רודישה תושר יללכ" םה דיחיה גירחה .(27 הרעה ןלהל
לולעש יממ שארמ הבוגת תלבק םניינעש הקיתאה יללכל יקוח שובל םיקינעמה "(1997
.דבעידב ותבוגת רודיש ןכו וילא םיעגונה םירבד רודישמ עגפיהל
םירודישה תא םייקת תושרה" יכ עבוק 1965 - ה"כשת רודישה תושר קוחב 2 ףיעס .11
".יתכלממ תורישכ
.1 'מע ,ליעל 8 הרעה ,לגור ןומידקנ .12
תונותעה לש ןוילעה ףוגכ תשפתנ ,1963 תנשב המקוהש ,לארשיב תונותעה תצעומ .13
תחא .רוביצ יגיצנמ ןכו םיל"ומהו םיכרועה יגיצנמ ,םיאנותעה יגיצנמ תבכרומ איה .לארשיב
ורשואיש תיעוצקמה הקיתאה יללכ םויק לע דוקשל" התיה המצעל הביצה הצעומהש תורטמה
תאו תרושקתה ילכ תא בייחל רומאה הקיתא ןונקת השביג הצעומה ןכאו ",הצעומה ידי לע
תנשב רשוא ןורחאה חסונהו םינשה ךשמב ןכדוע הזה ןונקתה .םהב םידבועה םיאנותעה
.8-5 'מע ,"רשק" לש הז ןויליגב עיפומ הז חסונ .1996
Abramson, J. "Four Criticisms of Press Ethics" in: J. Lichtenberg (ed.), .14
Democracy and the Mass Media. Cambridge: Cambridge University Press. 1991. pp.
229-268
.ביבא לת .1990-1948 לארשיב תרושקתה יעצמא םיכוותמה ,רומיל לאיחיו יפסכ ןד .15
.101 'מע ,1992
ירחא דבלב הנשכ ,1966 תנשב הנתינ תיטילופ תוברעתהל תוקהבומה תואמגודה תחא .16
ךונח ,וידרה להנמ ידימ העקפוה וידרב תושדחה לע תוירחאה רשאכ ,רודישה תושר תמקה
םושמ טקננ הז דעצ .באילא ןימינב ר"ד ,תושרה ר"וי םוקמ אלממ ידיל הרבעוהו ,ןותבג
העידי "ץפשל" בריס הזש רחאל ,וידרב תושדחה לע יארחאה דגנ םידעצ טוקנל בריס ןותבגש
לת ,דסמימה ,רוצילא לבויו רטפלס והילא) ם"פמ תורושב ןייד השמב תיטילופ הכימת לע
.(6 'מע ,1973 .ביבא
Richeri, G. "Television from Service to Business: European: European .17
Tendencies and the Italian Case", in: P. Drummond & R. Paterson (eds.), Television
in Transition, London: British Film Institute. 1985. pp. 21-35
The Australian Center for Independent Journalism, "The Crisis in Australian .18
Public Broadcasting", University of Technology, Sydney. 1996.
.24.11.95 ,ץראה ףסומ .19
Laitila, T. "Journalistic Codes of Ethics in Europe", European Journal of .20
Communication. Vol. 10(4), 1995, pp. 527-544
.24.11.95 ,ץראה ףסומ .21
לארשיב תונותעה תצעומ לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת תא תוושהל יואר הז ןיינעל .22
רוטפת אל רבעב המסרפתה העידי יכ הדבועה"ש 'ג5 ףיעסב עבוקה (1996 תנשמ שדח חסונ)
".העידיה תונמיהמ תקידבמ םוסריפב הילע ךמתסהל אבה תא
,ןכל םדוק םינש 6 הנתינש ,תונותעה תצעומ לש היחנה השעמל תפקשמ ךמסמל תפסותה .23
.תונותעב הסרובה רוקיס יבגל םיללכ תעבוקהו
,םיניטק םע תונויאר יאשונב תונותעה תצעומ לש היחנה השעמל תפקשמ ךמסמל תפסותה .24
.24.6.83 -ב הלבקתנש
-ב דוע תונותעה תצעומ תאילמ ידי לע ועבקנש םיללכה תא קר אל ףקשמ שדחה חסונה .25
לע היזיוולטה רקיעבו רודישה יעצמא לע תרוקיבל הנעמ םג הווהמ אוה אלא ,24.12.82
.םילבא לש בירקת ימולצת רודיש
וליאו ךמסמל חפסנכ ןוחטיב יניינעל םירשה תדעוול תוסחייתהה הללכנ 1985 תסריגב .26
.ונממ ילרגטניא קלח הווהמ איה 1995 תסריגב
וידרה ירודישב ,קוחה לע תוריבע ללוכ ,הקיתא תוריבע לע רקחמ ךרענ םרטש ףא .27
יוטיב .הקיתאה יללכמ הגירח לש םיבר םירקמ לע עיבצהל רשפא ,רודישה תושרב היזיוולטהו
ךירדתה רפומ תילמרופ" יכ רמאנ הבש ,ץראה ףסומב המסרופש הבתכב אוצמל רשפא ךכל
.(24.11.95 ,ץראה) "םילהנמ ידי לע ןהו םידבוע ידי לע ןה ,ידמל תובורק םיתעל
םיאור םילהנמהש תורמל יכ רווחתה רודישה תושר לש תועורזה תחאב הכרענש הקידבמ .28
דחוימבו תושדחה ידבוע לכש ךכ לע הדפקה ןיא ,"הנחמה ינפל ךלוהה דיפל"כ ךמסמה תא
.וארקל םיבייח ויהיו "ידקנ ךמסמ" לש קתוע ולבקי םישדחה םידבועה
הובגה טפשמה תיב לש וניד קספ תובקעב הנתינש רודישה תושר לש היחנה ןגעמ ףיעסה .29
תושרש ירחא ץ"גבל הנפ רתועה .(399/85 (ץ"גב) אנהכ ריאמ ברה כ"ח לש ותריתעב קדצל
לעו ויפמ תורהצה טוטיצ לע ,ומע תונויאר רודיש לע תורומח תולבגמ הליטה רודישה
תווהמו תוקדצומ יתלב ויה תולבגמה יכ עבק ץ"גב .ותוליעפב תורושקה תובתכו תועידי
.םירחא םייטילופ םיפוג תמועל הערל הילפה
תושר לש להנמה דעווה לש הטלחה ןגעמ "ידקנ ךמסמ" לש 1985 תסריגב עיפומה חסונה .30
הטלחהב .להנמה דעווה לש תפרוגו תמדוק הטלחה לספ ץ"גבש רחאל הלבקתנש ,רודישה
רוביצ ישיא םע תונויאר רדשל ןיא" יכ להנמה דעווה עבק 19.4.82 -ב הלבקתנש ,הנושארה
םיבשויה םיברעה לש ימיטיגל וא ידעלב גיצנ ף"שאב םיאורש ימכ םיהוזמה ,(םיניטסלפ)
.(243/82 ץ"גב) וזה הטלחהה הלספנ ץ"גבל הריתע תובקעב ".הזעו ןורמוש ,הדוהיב
תצעומ ידי לע ולבקתנש תומוד תויחנה השעמל תופקשמ הסרובה רוקיס ןיינעב תויחנהה .31
.ג :האר הז אשונב תונותעה תצעומ לש תויחנהה טוריפל) 1978 יאמב דוע תונותעה
.(1986 ,השעמל הכלה תיאנותע הקיתאו תרושקת יניד ,ןמסרטש
ךרכ ,םינומה תרושקת ,רומיל לאיחיו יפסכ ןד :האר דסומכ םינומה תרושקתב בחרנ ןודל .32
.1996 .החותפה הטיסרבינואה .ביבא לת .'ג
Caspi, D. & Limor, Y. The Inoutsiders: The Media in Israel. Cresskill, NJ: .33
Hampton Press (forthcoming).
לשו םירחא תרושקת ינוגריאב הדובעה יסופד לש תוכלשההמ םלעתמ ונניא "ידקנ ךמסמ" .34
יכ (1995 תסריג) ךמסמה לש 121 ףיעסב רמאנ ,לשמל ,ךכ .רודישה תושר לע םהיתוקופת
תויונכוס רמוח לע םג םילח תומילא לש תונומתו העווז תונומת רודיש ןיינעב םיללכה"
".ןיוול ירודישו
:ןכו (ליעל 32 הרעה) םינומה תרושקת ,רומילו יפסכ האר "תחתפתמה תרושקתה" םגד לע .35
McQuail, D., Mass Communication Theory. London Sage. 1994 (3rd edn.).
.(ונייוצש תורוקמה ינשב) םש ,םש .36
תושר לע עיפשהל תונוש ץחל תוצובק לש תונויסינ לע תודעותמ תואמגוד לש עפש שי .37
תונויסינ .דליה םולשל הצעומה וא "תעדל רוביצה תוכז" הדוגאה :ןהיניב ,רודישה
םידרח םיחנמ בלשל ועבתש ,םיידרח םימרוג ידי לע ושענ רחא גוסמ חוקיפ/תוברעתה
."םירוביד לכה" וידרה תינכותב םייתרוסמו
תיעוצקמה הקיתאה ןונקת לש שדחה חסונה :ןה הזה גוסה ןמ םייונישל תוטלוב תואמגוד .38
ידי לע 1994 -ב וצמואש "הקיתאה תונורקע" ;1996 תנשמ לארשיב תונותעה תצעומ לש
ןכדועש ,תינמרגה תונותעה תצעומ לש הקיתאה ןונקת ;תירבה תוצראב םינותעה יכרוע ןוגריא
תא ףילחהש) 1984 תנשמ הילרטסואב םיאנותעה דוגיא לש הקיתאה ןונקת וא 1994 -ב
.תפסונ םעפ ותונשל עצומ התע רשאו (1944 -מ םדוקה חסונה
םיעוגיפו 5 וקב עוגיפה תובקעב" :לגור ןומידקנ לש וירבדב אוצמל רשפא ךכל המגוד .39
.(24.11.95 ,ץראה ףסומ) "םיעוריא תרדגהב תושיגרה תא ונבהו רוביצהמ ץחל רצונ םימוד
Dennis, E. & Merrill, J. Media Debates. New York: Longman. 1991. P. 163. .40


:רוקמ
תידוהיה תונותיעה רקחל ןוכמה ,31-20 'מע ,1997 רבמבונ ,22 'סמ רשק