היזיוולטה לש ינשה ץורעה

רומיל לאיחיו יפסכ ןד


םיכלהמה .תיטילופ הטלחה ירפ התיה לארשיב היינשה היזיוולטה תשר לש התמקה םג
תברועמ התיה תחא הגלפמ קר רשאו - ןושארה ץורעה תמקהל ומדקש ,םיבכרומה םייטילופה
תמקהל קוחה רושיא יכילהת תא ףפאש יטילופה ךבסל האוושהב ידמל םימימת םיארנ - םהב
.רודישה תושר תרגסמל ץוחמ ,ירחסמ ,ינש ץורע
תא וללכ תולודגה תוגלפמה שולשש רחאל הנש 13 ,לארשיב היזיוולטה תלעפה רחאל הנש 22
- תסנכה ןחלוש לע חנוה קוחהש רחאל םינש עברא טעמכו ןהלש תוריחבה עצמב השירדה
הנש הפלחו ,וידרו היזיוולטל היינשה תושרה קוח תא ,1990 תישארב ,תסנכה הרשיא
הובגה טפשמה תיבל הריתע הדגנ השגוהש רחאל קר ,תאז םגו) הרשיא הלשממהש דע תפסונ
.שדחה ץורעה לש םילהנמה תצעומ יונימ תא (קדצל
עבראכ ךשמב ןכש ,התלועפב ליחתהל ידכ תיקוחה אקנפשוגל הקקזנ אל היינשה תשרה ךא
.ןויסנ ירודיש לש הווסמב הרדיש איה םינש

םייתגלפמ-םינפו םייתגלפמ-ןיב םיקבאמ .1
היזיוולטה לש התלעפה רחאל רצק ןמז התלעוהש ,ינש היזיוולט ץורע לש ותמקהל השירדה
ביחרהל ירוביצ ץחל :םימרוג ינש ךכל ורבח .70 -ה תונש תיצחמב הקזחתה ,תילארשיה
הדוקפת ךרד לע ,תוגלפמה לכמ ,םיאקיטילופה דצמ תרוקיבו היזיוולטה ירודיש תא ןווגלו
.המצוע-בר לופונומ קנעוה דיחיה ץורעלש ךכ לעו ,תיללכה היזיוולטב תושדחה תקלחמ לש
,1977 לש תוריחבה ברע ,ועבת ףא - ש"דו ךרעמה ,דוכילה - תולודגה תוגלפמה שולש
.היזיוולטל ינש ץורע תופיחדב םיקהל
םייתגלפמ-םינפ םיכוכיח .ותעיבת תא שממל דוכילה חילצה אל ,תוריחבב ונוחצנ ףא לע
הדעו לש הנוניכ לע טלחוה 1978 ילויב .הזה אשונב הטלחה לכ והשיה םייתגלפמ-ןיבו
השיגה םישדוח הרשעכ רובעכ .ינשה ץורעה לש ותמקה תלאש תא ןוחבל הילע לטוהש ,תדחוימ
100 -כ לע ערתשה רשא ,הלש םכסמה ח"ודה תא ,יקסרבוק םייח דמע השארבש ,הדעווה
ינש ץורע לש ומויקב ךרוצה" :אבה טפשמב המולג ח"ודה לש תיזכרמה הנקסמה .םידומע
הדעווה ח"וד) "התלועפ תצורמב קזחתהו 1967 תנשב התמקה םע דלונ לארשיב היזיוולטב
שי :הדעווה לש תוצלמהה ירקיע .(27 ,לארשיב היזיוולטב ינשה ץורעה אשונ רוריבל
שדחה ץורעה לע חוקיפה ;רודישה תושר תרגסמב אלש לעפיש ,ינש היזיוולט ץורע םיקהל
היהי הלעפההו המקהה ןומימ ;רודישה תושר לש וזמ תדרפנ תירוביצ תושר תועצמאב היהי
תויושר יתש לש םגד רציו ,הצלמהה תא דבעידב ץמיא יטילופה דסממה .תמוסרפמ תוסנכהמ
.הינטירבל המודב ,תורחתמו תוירוביצ רודיש
ינש ץורע תמקהל ודגנתהש ,ל"דפמה ירש .ריינה לע הרתונ הדעווה לש תיעמשמ דחה הצלמהה
ירשמ םיינשו ,1981 לש תוריחבה תכרעמ הברקתה םייתניב .אשונב ןויד לכ וענמ ,ירחסמו
תרשל ידכ ,ינש ץורע תופיחדב םיקהל הלשממב וקחד - יעדומ קחציו ץיברוה לאגי - דוכילה
ואיבה ,עוציב יישק ןכו ,ךרעמה לש הפיקת תודגנתה .תוריחבה תארקל דוכילה תורטמ תא
חוכו הרקוי יקבאמ ללגב רקיעב ,הזוזת הלח אל ןיידע תוריחבה רחאל םג .ןויערה תזינגל
תדעו לש היתוצלמה .םוקל דיתעה ץורעב הטילשה לע ,ל"דפמה ןיבל וניב ןכו ,דוכילה ךותב
ףא ורתונ ,תמוסרפמ ןמומיש ,ינש היזיוולט ץורע םיקהל ,1984 יאמב ,תסנכה לש ךוניחה
.הבוגת ילב ןה
המכסה הרצונ ,תימואל תודחא תלשממ לש הנוניכל ואיבהש ,1984 לש תוריחבה רחאל קר
יכ ,יוניש ינפב בייחתה ,ודצמ ,ךרעמה .ינשה ץורעה תא םיקהל תולודגה תוגלפמה יתש ןיב
תודגנתה .קוחה עוציב לע דקפומ היהי - ןייטשניבור ןונמא דמע ושארבש - תרושקתה דרשמ
תוירחאל ינשה ץורעה תריסמל - ךרעמה שיא ,ןובנ קחצי - תוברתהו ךוניחה רש לש היופצ אל
.הלשממה ידרשמב הנכוה רבכש קוחה תעצה תאפקהל האיבה ,תרושקתה רש
אוה .לושכמה תא ףוקעל דעונש ,יתרגש יתלב יטילופ ךלהמ תרושקתה רש טקנ הזה בלשב
תיטרפ קוח תעצה שיגהל - ןייטשדלוג סחנפו רסייר הכימ - דוכילהמ תסנכ ירבח ינש דדוע
תוכזל דיתע הזה ירטנמלרפה ךלהמה יכ ,ררבתי דבעידב) היזיוולטל ינש ץורע תמקהל
רשה תעידי ילב ,תימורט האירקב ,תסנכב הרשוא תיטרפה העצהה .(תואבה םינשב םייוקיחב
,תויטרפה תועצהה לע תססובמה ,קוחה תטויט תמלשה .תדחוימ הדעווב ןוידל הרבעוהו ,ןובנ
אשונב תיתלשממה קוחה תעצה חוסינ תא םילשהלו םהיניב המכסהל עיגהל םידדצה תא העינה
ץורעה יכ ,תוברתהו ךוניחה רש םיכסה ,םירשה ןיב הגשוהש הרשפ תרגסמב .ינשה ץורעה
קנעוי תידומילה היזיוולטל יכ עבקנ ךכל הרומתבו ,תרושקתה דרשמ תרגסמב לעפי ינשה
.הזה ץורעה תלעפהל תונויכזה תרגסמב דחוימ דמעמ
לש היינשה תשרה תמקהל תיתלשממה קוחה תעצה תסנכה ןחלוש לע החנוה 1986 רבוטקואב
קוח תועצה יתש ,הנושאר האירקב ,תסנכה הרשיא ןכמ רחאל רצק ןמזו ,וידרהו היזיוולטה
דוכילהו ךרעמה ועיגה 1987 ךלהמב .תיתלשממה - היינשהו ,תיטרפה - תחאה :אשונ ותואב
אל הז םכסה םג ךא ,היינשה תשרב םיריכבה םידיקפתה ילעב יונימ רבדב ,םהיניב םכסהל
.רשוא קוחהש ילבמ ,ןכמ רחאל הנש ,הרזפתה 11 -ה תסנכהו ,הקיקחל תונכהה תמלשהל איבה
תשרה ןיינעב קוחה תועצה לע תופיצרה תלחה לע טלחוה 12 -ה תסנכל תוריחבה רחאל
.קוחה תא תסנכה הרשיא 1990 תישארבו ,היינשה
,יטילופה רבשמה ךא ,('ה קרפ םג האר) תוגילפמ תויוכמס תרושקתה רשל קינעה שדחה קוחה
.היינשה תשרה לע יטילופה חוקיפה לש ונקויד תא הניש ,תודחאה תלשממ לש הקוריפל איבהש
דרשמ ידימ אצות היינשה תשרה לע תוירחאה יכ ,דוכילה עידוה השדחה הלשממה תמקה םע
היפלש ,הטלחה תסנכה הרשיא ,1990 ילויב ,םנמאו .ס"ש גיצנ דמעוה ושארבש ,תרושקתה
הדקפוה לעופב .הלשממה שאר ידיל ,תרושקתה רש קוחב ונקוה רשא ,תויוכמסה לכ ורבעוה
רש ידיב ורתונ ,תאז תמועל .(דוכיל) אולימ ינור ,הרטשמה רש ידיב אשונל תוירחאה
.ירוזאה וידרה תלעפהל תורושקה תויוכמסה לכ תרושקתה
לש םימדקומה םיבלשב רודישה תושר התליגש תוברועמה לע עיבצהל םוקמ שי ,הז רשקהב
ךותמ הלוע וזה תוברועמל תודע .הביאב קוחה תעצה תא דפרטל ןויסנב ,הקיקחה ךילהת
,רודישה תושר לש להנמה דעווה ר"ויל ,ןייטשניבור ןונמא ,תרושקתה רש רגישש ףירח בתכמ
ירבח ענכשל הסנמ תושרהש לע תרושקתה רש החמ ,18.11.86 -מ ,הזה בתכמב .ןוני הכימ
המרונ וז תוגהנתהב האור ינא" .ינשה ץורעה ןיינעב הלשממה תטלחה דגנ עיבצהל תסנכ
רש בתכ ,"הנושארה הגרדמהמ תירוביצ היירורעשו תינויצוטיטסנוק הניחבמ תיקוח יתלב
זמרנ יכ ,תושרופמ םילמב ,יל ורמא םיריכב תסנכ ירבחו םירש רפסמ :הזמ עורג" .תרושקתה
םא .ינויזיוולט יוסיכב יוטיב ידיל אוביש יוציפ הדצב היהי קוחל תודגנתה תעבה יכ םהל
תיתכלממו תירוביצ תושר ידי לע ירוביצ דחוש תעצה םושמ ןאכ שיש ירה ,ןוכנ הז ןיינע
םיזמרל ותפתי תסנכ ירבחש תעדה לע תולעהל ןיא ןכש .יליווא השעמ םגו ,תסנכ ירבחל
ירבחו םירש ידי לע וזה המשאהה תחטה םצע ,ןוכנ וניאש ןיב ,ןוכנ ןיינעהש ןיב .הז גוסמ
רודישה תושר ישנא לש וז תוגהנתה ...תושרה ישנא תלועפ תשפתנ דציכ הדיעמ ,םיריכב תסנכ
רש החמ ובתכמ ךשמהב ".רודישל ןילופונומה לוטיבל ףוחדה ךרוצה לע הדיעמה איה
ץורעה אשונב יתושדחה רוקיסה תא ,תויתטישב םימירחמ םג היזיוולטהו וידרהש לע תרושקתה
.ינשה

ןושארה ץורעה םע היולג תורחתל ןויסנ ירודישמ .2
יכ םא ,קוחה רושיא ינפל תודחא םינש ,רומאכ ,לועפל לחה היזיוולטה לש ינשה ץורעה
החנוה ובש םויב ,1986 רבוטקואב 7 -ב ולחה הלאה םירודישה .ןויסנ ירודיש לש הווסמב
,יקוח יוביג ילב םג ,םירודישה תלעפהל תימשרה הקמנהה .תסנכה ןחלוש לע קוחה תעצה
ושמתשי תורחא תונידמש ינפל ,ינשה ץורעל םידעוימה םירדתה תא "סופתל"ו רהמל שיש התיה
תא ,םתלעפה םצעב ,זרזל םג ילואו ,תמייק הדבוע רוציל ןויסנה ירודיש ודעונ לעופב .םהב
.הקיקחה ךילהת
ומייקתהש ,םירודישה .דבלב םויב שולש-םייתעש ןויסינה ירודיש וכשמנ הנושארה הפוקתב
ןאוויא לש וטפשמ תחיתפ םע .(פילק ואדיו) הקיסומ ינוטרס רקיעב וללכ ,ברעה תועשב
ריבעהל טלחוה - טפשמב בחרה ירוביצה ןיינעה רואלו - 1987 ראורבפב ,קוינאימד
הנושארה םעפב עצוב ,תואמצעה םויב ,ןכמ רחאל םישדוח השולש .וכלהמ לכ תא יח רודישב
.ןפלואב םייח תונויארו םיטרס ללכו ,םלש םוי ךשמנש ,יח רודיש
דצמ הפירח הבוגת וררג ,תואמצעה םויב יחה רודישה דחוימבו ,ינשה ץורעה ירודיש תבחרה
םייקוח םניא םירודישה יכ הננולתהו ,הלשממל יטפשמה ץעויל התנפ תושרה .רודישה תושר
תושר קוח תרגסמב םלוא ,םירודישב ךישמהל שיש התיה יטפשמה ץעויה תעיבק .םקיספהל שיו
תובקעב .רודישה תושר ןיבל תרושקתה דרשמ ןיב תפתושמ תוצעייתהו םואית ךותו ,רודישה
תוינכת םג ,תרושקתה דרשמ שכרש תוינכתל ליבקמב ,רדשל ינשה ץורעה לחה וז הטלחה
.תילארשיה היזיוולטה לש תונשי
התיבשה התיה ול עקרה .םיצורעה ןיב רבשמ ץרפ בושו ,םירופס םישדוח אלא ופלח אל
ףאו ,וירודיש תא ינשה ץורעה ביחרה הכלהמב רשא ,רודישה תושר ידבוע לש תכשוממה
טילחה התיבשה םותב .לדונ הדיא ,ןויצ תריסא לש הצרא התעגה סקט תא יח רודישב ריבעה
תוינכת ול ריבעהל אלו ינשה ץורעה םע הלועפה ףותיש תא קיספהל רודישה תושר ל"כנמ
,ליעוה אל ץחלה .רודישה תושר ידיל רבעוי ץורעהש ךכל םורגי רבדהש הווקתב ,תופסונ
יטפשמה ץעויל רודישה תושר לש תוינפ ףרח ,"ןויסנה ירודיש"ב ךישמה ינשה ץורעהו
.תסנכה לש ךוניחה תדעוולו
םביחרהו ,וירודישב ינשה ץורעה ךישמה ,ןויסנ ירודיש רבדב ,הרואכל ,הרצה הרדגהה תורמל
אל ינשה ץורעה ירודישש ףא ,תורחת-ןב לומ ומצע תא ןושארה ץורעה אצמ ,הגרדהב .הדמתהב
ועינה ,תיביצקת הקוצמב יורשה ,שדחה ץורעה לש ומויק .הנידמה לש םיבחרנ םיקלחב וטלקנ
תשר .דחוימב םילזומ םיריחמב וא םניחב תוינכת ול םורתל ,םיסרטניא ילעב ,םינוש םימרוג
וליאו ,היזיוולט תוינכתו עונלוק יטרס ובדינ תורז תויורירגשו תינקירמאה הרבסהה
תועצהבו תוטלקב ץורעה לש המקהה תלהנמ תא ופיצה םיירוביצ םיפוגו םיימוקמ םינגרמא
.('א1991 ,יפסכ) רודישל תויואר ואצמנ לודגה ןקלחבש ,תוינכת ןומימל
-כ לש םהיתבב קר ,1989 דע ,ינשה ץורעה ירודיש וטלקנ תרושקתה דרשמ תוכרעה יפ לע
,םירדשמ ןמזה ךשמב ופסונ רתוי םיבחר םילהקל עיגהל ידכ .הנידמב םיטלקמה ילעבמ 50%
םירוזאב ("תוחלצ" תועצמאב) םירודישה תטילק תא רשפאל ידכ ,ןייוולב שומיש השענ ףאו
.םימיוסמ

תיטילופ תוברועמו ינוגרא הנבמ .3
תושר תרגסמב תוירוזאה וידרה תונחתו היזיוולטה לש היינשה תשרה ולעפי קוחה יפ לע
ירודישל ןויכזה יכ ,עבוק קוחה .הנידמה רקבמ ידי לע רקובמ ףוג היהתש ,תיאמצע תירוביצ
ףיעס) "תווש רודיש תודיחי"ל הכזי םהמ דחא לכש ,זרכמב םיכוז השולשל ןתניי היזיוולט
.םינש ששל עבקנ הכרואש ,הנושארה הפוקתב טעמל ,םינש עבראל אוה ןויכזה ףקות .(54
תיעיבש לש ףקיהב רודיש תדיחיל ,זרכמ ילב ,תיכוניחה היזיוולטה הכזת הנושארה הפוקתב
.ךוניחהו תרושקתה ירש ןיב גשוהש םכסהה חורב תאזו ,רודישה תודיחי ללכמ
ינמז רוכמי ןויכז לעב לכ רשאכ ,תמוסרפ ירידשת תועצמאב השעיי היינשה תושרה ןומימ
רודיש תעש לכב יכ תועבוק הלאה תולבגהה .שארמ תועובק תולבגה יפ לע ,םימסרפמל רודיש
לש תוטלתשה לש תורשפא עונמל ידכ .תמוסרפ לש תוקד ששמ רתוי ורדושי אל היזיוולטב
תופתתשה קר רתות תונויכזה תלבקל זרכמב יכ קוחב עבקנ ,ינשה ץורעה לע םירז םיעיקשמ
בשותו ילארשי חרזא ידיב איה םהילע הטילשהמ 51% תוחפלש םימרוג וא םיפוג לש
תונחת לש ןתוליעפ תא רידסמה ,קזבה קוחל ןוקיתב תולולכ תומוד תולבגה .הנידמה
.םיליבכב היזיוולטה
,עונלוקה יתב תודחאתהו תימויה תונותעה יגיצנ ונעט ,קוחה רושיאל ומדקש םינוידה ךלהמב
הדיריה ללגב ,השק תילכלכ הכמ םהילע תיחנהל הלולע היזיוולטב תמוסרפה תגהנה יכ
איבהל הלולע ילכלכה סיסבה תשלחה יכ וריהזה ףא תונותעה יגיצנ .תמוסרפמתוסנכהב
תבחרנ ,תישפוח תונותע םג התועמשמש ,היטרקומדב העיגפל אליממו םינותע תריגסל
,היזיוולטב תמוסרפ ירודיש וגהנוה ןהבש ,תונוש תונידמב שכרנש ןויסנ .תיטסילארולפו
תמוסרפה תגהנה רחאל תונושארה םינשב התיה תימויה תונותעב תירקיעה העיגפה יכ דמלמ
תא עונמל ידכ .(1976 ,רוצילא) תמוסרפמ תוסנכהב לודיג לח בוש ןכמ רחאלו ,היזיוולטב
תושרה" יכ ,קוחל 'ב104 ףיעסב עבקנ ,עונלוקה יתבבו תימויה תונותעב תירשפאה העיגפה
תמוסרפ ירודיש לשב ונטק םהיתוסנכהש עונלוק תיבלו ימוי ןותעל יתנש קנעמ םלשת
יוסיכ רחאל ,תושרל רתוויתש םיגולמתה תרתי ךותמ םלושי קנעמה ."הז קוח יפל היזיוולטב
יושע הזה ףיעסה .םירודישה תליחת םוימ םינש שולש םות דע םלושי אוהו ,היתואצוה
"תונורחא תועידי" ,"ץראה" - םייתרושקתה םידיגאתה תשולשש רחאמ ,וקלחב רתוימכ תולגתהל
.רודיש תונויכז לע םירחתמה םע םינמינ - "בירעמ"ו

:רוקמ
םע תאצוה ,127-122 'מע ,1990-1948 לארשיב תרושקתה יעצמא :םיכוותמה
דבוע