ירוביצה בחרמה : Talk Shows
?שדחה

סביל רמת


talk -ה לש תילארשיה הסריגה םה יבורו ראפ ינמ םגו יח רודישב ,ןוליש ןד ,הקיטילופופ
םגו ןמסמה ,יוושכעה טיהלה אוה הפוריאבו תירבה תוצראב םגש ינויזיוולט רנא'ז ,shows
םידע ונחנא .ישפוח םוגרתב "עדירודיב" ,infotainment -ה תמגמ לש הצואתה תא ריבגמ
תא תומקממו יטילופ עדימ קפסל תורומאה תוינכות ןיב וצצח ןמזמ אלש תולובגה שוטשטל
הפוצ ותוא ,תיב ילענב הפוצה לא תונופה רודיב תוינכות ןיבל ,םיחרזאכ םדיקפתב םיפוצה
,היטרקומדב תרושקתהו תונותיעה דיקפת תא םינחוב רשאכ .םוימויה תודרטמ חורבל שקבמה
םאה ,ךפהל וא ,ירוביצה ןוידה תא תרשמ שדחה םייאלכה ריצי םאה - איה תניינעמה הלאשה
ןמ םישנא לשו םיאקיטילופ לש "ימיטניא" חוריאשכ ,יתימא ירוביצ ןויד ףילחמה םורופ אוה
וא ןטבה גודגדב רקיעב קוסע ךא ,ימיטיגלכ ספתנ ,םהינימל םיקירפ לש םג ומכ ,הרושה
.םיפוצה לש תונציצמה רציב
םיקסועה ולאכ :talk shows לש םיגוס ינש ןיב הנחבה לכ םדוק השעא ,ןאכ ןוידה ךרוצל
םוחתה ךותב .טרפה םוחת לש תירוביצ הפישחב םידקמתמה ולאכו יטילופ ירוביצ ןוידב
וב שיש יטרפה ןיב הנשמ תקולח היוצמ ,ךשמהב ביחרא וילעש ,יטרפה תפישחב קסועה
.הרקיעב תיפרגונרופ איה ולש הכישמהש יטרפה ןיבל תיתרבח וא תיטילופ תויטנוולר
,תוישגר תויעבב ןוידה רשאכ רוביצה יבגל תוכלשה תויהל תולוכי יטרפה םוחתל ,לשמל ,ךכ
תודסומב וא תוגהנתה יסופדב תוננובתהל ליבומ הרושה ןמ םישנא לש תוישיא-ןיבו
םיגיהנמ ןוגכ ,רוביצ ישיא לש םהיתושלוחב עגונ םיוסמ ןויד רשאכ ,וא ;םייתרבח
שי המכ דע - ןויד לש הז גוס יבגל תושקהל ןתינ יכ ,רמאיי רגסומ רמאמב .םייטילופ
תונתומ ,עודיכ ,ןה תובושתה ?ויגיהנמ לש ימיטניאה םוחתל רודחל תוכזו תושר רוביצל
,ןיבר קחצי לש ויבצע בצמ וא ,ןיגב םחנמ לש ותואירבש ךכ לע ןיררוע ןיא ונלצא .תוברת
תמועל ,ןייד השמ לש וייחב םישנה .ןוידל ימיטיגל אשונ םניה ,הלשממ ישאר םה דוע לכ
ונעט זא רבכש תורמל) ןוחטיב רשו ל"כטמר היהש ימ לש יטרפה וניינעכ ונמזב ורדגוה ,תאז
תוטימה רדחב שחרתמש המש םינעוט םינקירמאהש דועב ,(רבודמ השא וזיאב יולתש םיקדקדמה
.ירוביצ ןוידל אשונכ ימיטיגל םג ןכלו תוגיהנמל ותורישכ תדימל ינויח םאישנ לש

רוביצ יגיצנ תוחראמה ולא ןה הז אשונ תניחבמ תויתייעב תוחפ תויהל תורומאה תוינכותה
קפס ןיא הז גוסמ תוינכותב םנמא .יטילופהו יתרבחה םויה רדס לעש םיאשונב תוקסועו
יבגל רתוי תויתוהמ תולאש תוררועמ ןה ךא םינודנה םיאשונה לש תויטנוולרה יבגל
יגולונכטה ויפוא ידי לע םיבתכומש םיצוליאה תאפמ ,ללכב היזיולטב ןויד לש תויורשפאה
ןתינ וללה םיטביהה ינשמ .רודישה ץורע לש ידסומה ויפוא ידי לעו ,יתרושקתה םוידמה לש
םיאשונב רוביצה לש תיביטקא תופתתשהל םורתל ללכב תלגוסמ היזיולטה םאה תושקהל
.םינודנה
.טנרטניאה תותשרב תויביטקארטניאה לאיצנטופב המולגה החטבהה שומימל םיפצמ ונא התע
םנועיטב רבכ התלעוהש היעבהמ טלמיהל רשפא יא היזיולטב הייפצב רבודמ דוע לכ ,םלואו
םוחתה לש וכוויתש (Lazarsfelf and Merton, 1971) ןוטרמו דלפסרזל לש יסאלקה
,העש ךשמב תושדחב הייפצ רחאל .תיטילופ היצזיביספל םרוג תרושקתה ידי לע ירוביצה
םהש השגרהב ןושיל תכלל םינכומ היזיולטה יפוצ ,הקיטילופופ לש יצחו העש סולפ
.הצומ תיטילופ תופתתשהב םהלש ךרוצהשכ ,"םיניינעב" ירמגל

,תולתה לש הלאשה תמייק עקרמה לע תויומדל "ןולס"ב הפוצה ןיבש םיינבמה םיסחיה דבלמ
דסממה ןיבש רשקה .תילכלכהו תיטילופה הטילאב רודישה דסומ לש ,היהתש לככ הפיקע
םוחתב םיפוצה לש תיאמצע תוברועמל םורתל התלוכי יבגל הלאש ינמיס הלעמ היזיולטל
תויעבהמ םבל תמושת תא חיסהל וא ,ידסממה וקה תא םהל רוכמל קר אלו ,ירוביצה
ןילטיג דוט ,סמאיליו דנומייר ,ישמרג לש םתרוסממ תוברת ירקוח תבושת .תויתימאה
ירלופופה רודיבה ,ךוניחה תכרעמ םג ומכ ,תונותיעהו רודישה תכרעמש איה לוה טראוטסו
יפל .תיתרבח הינומגה לש םיכילהת םילעופ םכרדש םייתוברתה םינונגנמה ןה ,טרופסהו
) תמייוסמ הימונוטוא רודישה תודסומל שי ,ינומגהה הלועפה ןפוא לש וז תמכחותמ הסיפת
תרגש ,םיאנותיעה לש יתרבחה ליפורפה ,תוילנויספורפה תומרונה לבא ,(Gouldner, 1975
םיאשונה תגצהל םימרוג ולא לכ - יטילופה דסממה םע ןילמוגה ירשקו תיאנותיעה הדובעה
תויעבהמ םיפוצה לש םתעד תחסהל וליפא וא ידסממה וקה חורב םויה רדס לע םידמועה
.(Edelman, 1988) תומודמ תויעבל תויתימאה
תופתתשהל םורתל היזיולטה לש הייוכיסמ וללה תושקה תויוגייתסהה לכ רחאל ,תאז לכבו
.talk shows לש רנא'זב רתוי בורקמ ןנובתהל יאדכ ,ירוביצה םוחתב םיפוצה לש תיביטקא
םיידסממ יטנא תולוק לש תשקל ירוביצה בחרמה תא חותפל רומא שדחה רנא'זה ,ןושאר טבמב
תוינכותבו ,היזיולטה תושדחב הילא ונלגרתהש וזמ רתוי הבחר תיטילופ תופתתשה רשפאלו
םיאנתה םה המ רידגהל ןתינ בישהל ידכ ?ךכ םנמואה .הדיעו תחיש וא ,דקומ ומכ
ןוידב םייקתהל םילוכי וללה םיאנתה םאה לואשלו ,ירוביצ ןויד לוהינל םיינויחה
לדומ חתיפש ,(Habermas, 1989) סמרבה ןגרוי ינמרגה ףוסוליפה לש ותבושת .היזיולטב
.יעמשמ דח ואל איה ,ימונוטוא ירוביצ ןוידל םיילאידיאה םיאנתה תא רידגמה
רצוויהל הלוכי יטילופה ךילהתב םיחרזא לש תיתימא תיטרקומד תופתתשהש ןימאמ סמרבה
סוטטס ילעב ,םייטרפ םישנא ןיב שגפמב ,(תיפוריאה הירוטסיהב םיוסמ עגרב הרצונ ףאו)
יסמרבהה ירוביצה םורופב םיפתתשמה .דסממה לומ דומעל חוכ שי דחי םהלש ,יתרבח
םיסרטניא בוריע אלל ,ללכה תבוטל ולוכ ןווכמה ,יתטישו ילנויצר ןויד להנל םילגוסמ
תולת יא אוה ןוידה תחלצהל יאנתה .דסממה יפלכ יתרוקיב סוזנצנוק אוה רצותה .םיישיא
אלו יביאנ אוה ולש ירוביצה בחרמה גשומש ךכ לע ףקתוה סמרבהש תורמל .לשממב
,לעופב .םימייקה ירוביצה ןוידה יגוס תכרעהל וב עייתסהל םיגהונש לדומ והז ,יטסילאיר
ןוידה תריזשכ חטשב הרוק המ ,ןכ םא ,איה הלאשה ,יסמרבהה לדומה לש טבמה תדוקנמ
?היזיולטה לא הבר הדימב הרבע ירוביצה
תא הלטיב הנידמה לש תיביסמה תוברעתהה הבש הפוקתב םייח ונחנאש ןעוט ומצע סמרבה
,(תויתרבח תולודשו תועונת לש ןחוכ תשלחה ידי לע) ירוביצה םוחתב ןה תונגרובה לש החוכ
אוה ןכ .(החפשמה לש התואמצע תא הלטיבש החוורה תוינידמ ידי לע) יטרפה םוחתב ןהו
תמרוגו םיילנויצר אל םיטנמלא הליחנמ ,תרושקתב ולש ימצעה יומידב דסממה תטילשש ןעוט
המדקש הפוקתב ומכ - דקפתל רזח ירוביצה בחרמה ,תאז תובקעב .ירוביצה ןוידה סרהל
הלועפמ תוטוידהה לש םתעד תא חיסהל התרטמש ,רוביצ יסחי לש תמיובמ הגצהכ ,היטרקומדל
.תיזכרמ המבכ ול תשמשמ היזיולטהשכ ,תיטילופ

םיחרזאה תא הכפה איה ;הרבחה לש היצזימוטאל המרג היזיולטה ,םיחרזאה לש םדיד יבגל
שגפמ תומוקמב ןכל םדוק הלהנתהש תיתימאה תיטילופה החישה תא הלרטינו םייביספ םיפוצל
יתבו ,םילעופ ינודעומ ,תויטילופ תופיסא ,תוגלפמה יזכרמ ומכ םידסוממ תוחפ וא רתוי
ומוחת ךותל ילכלכהו יטילופה דסממה תשילפ .ירוביצ שגפמל םורופ לש דיקפת ואלימש הפק
,ןוידב רתונש המ .יתרבחה וכרע תא םג ךכיפלו ,ולש הימונוטואה תא תלרטנמ ןוידה לש
ךפוה ותרגסמב ןוידהש "ירוביצ בחרמ וליאכ" קר אוה ,עקרמה לע םילהנמ רוביצה יגיצנש
דסממה תעפשה .ןכרצו רכומ לש םיסחי םה םיפוצה םע ויסחיש ינויזיוולט רצותמ קלח תויהל
לע תודמועה תויעבה תריחבב תאטבתמ השלחהה .תירוביצה תרוקיבה תא השילחמ תרושקתה לע
,ןוידל הסינכל םינוירטירקב תוכורכה תורחאו תוידמעמ תויטהב ,ןתרדגה ךרדבו םויה רדס
תוניצרה תדימ םע רשק אללש ןאכמ .םיאשונהמ דחא לכל לבגומ תוקד רפסמ תשדקהבו
בושח לכהש השגרהה תא רצוי םיאשונה ןיב (שארמ יופצה) ףוחירה ,ןוידה לש תויביסנטניאהו
.(Campbel, 1991; Booth, 1982) בושח אל רבד םוש ,םצעב ,ךכיפלשו ,הדימ התואב
ןויד לע םתובישחב םילוע העפוההו תויגוצייה ,היזיולטב הז "ירוביצ בחרמ ודווספ"ב
ןומהל יתרוקיבו ילנויצר רוביצמ םיפוצ לש היצמרופסנרטל תמרות היזיולטה ,ךכ .ילנויצר
תירוביצה הריפסה תא הכפהש "השדח היצזילדואיפ" לש ךילהת והז .וילע "םידבוע"ש
םירזחמ יתרגש ןפואבש תוגלפמו םיגיהנמ םע ,תנגרואמ הגצהל הקיטילופה תאו ,ןורטאיתל
תדוקנמ ,תאז לכבו .המכסה לש תואושתב תוכזל ידכ ,היצזיטילופ-הד הרבעש הייסולכוא ירחא
הידמה םהבש םיאנת םימייק םאה לואשל רשפא ,סמרבה לש וזמ תילקידר תוחפ טבמ
תויהל הלוכי הבושתה ?תיסמרבהה החישל ילנויצקנופ ףילחת קפסל הלוכי תינורטקלאה
בצמה ונלצא .ילכלכהו יטילופה דסממב תולתמ לרטונמ היהי ןוידה םא קר ,רומאכ ,תיבויח
בכרומ להנמה דעווהשכ ,.יס.יב.יבה תמגוד ,תירוביצה היזיולטבש דועב .חיטבמ ונניא
ונלש יתכלממה ץורעב ;תיסחי תואמצע תמייק ,הקיטילופל תורישי םיביוחמ םניאש םישיאמ
יפסכ) תסנכה לש הנשמ תדעו ןיעכ אלא ,דקפתל לכוי אלש חיטבמ להנמה דעווה לש ובכרה
,םמצע םהש ,םילעבה לש םתוצירעל ןותנ ןוידה ,תאז תמועל ,2 ץורעב .(1992 ,רומילו
,םילבכל תמוסרפ תגהנה ,רודישה ןויכז לע הרימש ךרוצל) יטילופה דסממב תוחפ אל םייולת
סרטניאל םיביוחמ םניא ,רמולכ) דבלב ירחסמה סרטניאה ןעמל םילעופ תאז םעו ('וכו
.(גניטיירה טושב םיקיזחמו ירוביצה

היזיולטב תורדושמה תויפיצפס תוינכות לש הניחבב ןכתסהל העיצמ ינא ,ןוידה ךרוצל
בחרמב ןוידל ביצמ סמרבהש םיללכב (תודמוע ןניא וא) תודמוע ןה דציכ לואשלו ,תילארשיה
םיפתתשמה לע .ביטקלוקל תוביוחמ אוה ,רומאכ ,סמרבה לש רתויב בושחה יאנתה .ירוביצה
בחרמב ימיטיגלה דיחיה סרטניאהש ןוויכמ ,הסינכב םהלש םיישיאה םיסרטניאה תא דיקפהל
םיפתתשמה לע ,רתויב בוטה ןועיטה ןוחצנ תא רשפאל ידכ .1ללכה תבוט אוה ירוביצה
.תויצומא אללו השחמה ירזע אלל ,יביטיאוטניא יטנא ,טשפומ ,ילנויצר ,יתטיש ןויד להנל
ןויד תינכות איה םייסמרבהה םינוירטירקב דומעל ילש דמעומהש עיתפמ הז ןיא ,ךכל יא
,הצוחה הכרדב היוצמ איה וליאכ תיארנו ,תרחאל תחא תירלופופ אל רודיש תעש ןיב תדדונה
.ןודנול לש טנמלרפל יתנווכ .ירחסמה ץורעה לש גניטיירה ןחבמב תדמוע הניאש םושמ
אל - םהלש תילאודיווידיניאה םלועה תסיפתל ,תמאה רקחל קר םיביוחמ ,המדנ ךכ ,ויניידתמ
הרבחב ןנובתמ תווצה .ינש דצמ ,םתוא החלשש הצובקל אלו ,דחא דצמ "תויביטקייבוא"ל
יטוקאה רבשמב אל ,העש ןב (!תמוסרפה ידי לע ןבומכ עטוקמ) יתטיש ןויד ךרועו ,תילארשיה
,ןכ םא ,איה ,םיאשונה תרדגה .לשמל ,תונויצה ץק - תיתוהמ תיתרבח היעבב אלא ינרותה
Hallin, ) תונוש תוקיטקט לש ןתוליעי תדידמ אל ,תוינורקע תולאשו םיכרע לש רושימב
תורושקה תויכרעה תולאשה ונחביי לארשי ץרא תקולח לע ןוידב ,לשמל ,ךכ .(1994
.ךפהל וא סרפ לע רובגל והינתנל עייסי ןורתפ לש גוס הזיא אלו ,םיירשפאה תונורתפב
.2ימואלה סוזנצנוקה תא תוביכרמה תועיסה לש "ןזואמ" גוצייל תוביוחמ ןיא החנמלש רכינ
םדוק .לדומה תויביאנ תא רשאמ קר סמרבה לש טבמה תדוקנ יפ לע ןתינש הובגה ןויצה לבא
.תיטילופ תופתתשהל םורתל החוכב ןיא ירה ,םיכומנ תינכות לש הייפצה יזוחא ןכא םא ,לכ
והז .יטסיאוגא אלה סרטניאהו ויצרה תטילשב וניא תואיצמב יטילופה םוחתה ,עודיכ ,תינש
תינכותב ןוידה ךכיפל .תונוש תוצובק לש םיסרטניא ןיב תורשפ לשו ,ןתמו אשמ לש םוחת
רתוי - תיטילופהו תיתרבחה תואיצמה תא ףקשמ ,ונייהד - "יתימא" אוה הקיטילופופ ומכ
.ימסרבה ןוידמ
תוירוביצ תויעבב תקסועו רוביצ ישנא תחראמ איה םגש ,ןושארה ץורעהמ ,הקיטילופופ
שולשמ סמרבה ןחבמב תדמוע הניא לבא ,ןודנול לש טנמלרפהמ רתוי הברה תירלופופ
ילנויצומאו יגוגמד ןוידהש ןוויכמ ,םיסרטניא ידי לע תטלשנ איהש ןוויכמ :תוינורקע תוביס
לש רושימב אלו תויגטרטסא לש רושימב דקמתמ ןוידהש ןוויכמו (םייחה ןמ ,תורחא םילמב)
.םיכרע
,םישנש םוקמב .םיסרטניא תוצובק יגיצנ ןיב להנתמ ןאכ ןוידה הרדגהה יפ לע ,לכ םדוק
תא םילהנמ םה ,תלדל ץוחמ םתוהז תא וריאשיו סמרבהל ותייצי תיב ירסחו ,"םיקינס"ש
הצובק תגיצנכ ןפלואל ןמזות טג תברוסמ .ללכה לש אל ,הצובקה לש םיסרטניאה םשב ןוידה
םיפוצה תא סייגל יתרטמו השא ינא" - היהי הירבדמ עמתשיש רסמהו ,טג תוברוסמ לש
לש הבושח היצקנופ שי הזכ םורופלש ןועטל םנמא ןתינ סמרבה דגנ ."ילש טבמה תדוקנל
הנחמב םמצע תא םקמל םילוכי םיפוצהש ךכ ,תיוושכעה תיתרבחהו תיטילופה תואיצמה יופימ
ידכ ךות המכסה לש ןוהנה וא הבג תמרה וליפא .(Liebes, 1992) םיחצנתמהמ דחא לש
םייושע םירוה הבש ךרד איה ,לשמל ,רנקנד ןונמאל דיפל ימוט ןיב יעובשה תומיעב הייפצ
הייפצ ,ךכ .םהידלי לש תיגולואידיא תורביח ךרוצל היזיולטב הייפצה תא לצנל
."ונירצל ימו ונל ימ" לע עיבצהל הנימזמ החפשמה גוחב הקיטילופופב
.2 ;ירשפא לכהו ,תוחצנתה לש יפוא אשונ ןוידה .1 :סמרבה לש ותשירדל דוגינב ,רומאכ
םה ,םתדמע תא רוכמל אלא תמאה רקחל עיגהל הנניא םיפתתשמה לש םתוביוחמש ןוויכמ
ןבומכ ןוידהו ,םיקימיגהו עונכשה יעצמא ברימב םידיוצמ םהשכ ןוידל עיגהל םיגאוד
תריחב .3 ;הפוצה לש (ותעד וא) ושפנ לע תורחתכ להנתמו ,הרדגהה םצעמ יביטקיפ
קוסעל םינווכמ םניא תולאשה יפואו ,םיאשונה יפוליח בצק ,רובידה ןמז תבצקה ,םיפתתשמה
הממיה לש רתויב יטוקאה רבשמב ןוידל ,"action" -ל םורגל אלא דוסי תויעבבו םיכרעב
הריירקב ןולשכו החלצה לע תויצלוקפס לש הרושכ תובורק םיתעל להנתמ ןוידהשכ ,הנורחאה
קוח" לש םיחנומב חסונש ,ס"ש םע הדובעה תלשממ לש םכסהה תייעב :המגודל .םינחילצמ לש
תגלפמב רובעי םכסהה םאה :תואבה תולאשב ןויד תועצמאב תינכותב הנודנ ,"ץ"גב ףקוע
הסינ רשא ,ומצע םיטפשמה רש לש ויתואחמ ?ךכ בקע רטפתי םיטפשמה רש םאהו ,הדובעה
ןה הנידמה לש היפוא לע ץ"גב ףקוע קוח לש תוכלשהה אלא ישיאה ולרוג אלש ןועטל
ויהי המ לש ןוויכב ץוחלל ךישממ החנמה .תועמשנ ןניא ,ןוידה זכרמב דומעל תוכירצש
דוד רשה לש וא יערד הירא לש) םידהוא לאכ םיסחייתמ םיפוצה לא .םיאבה "םיכלהמ"ה
.תורחתב םיפוצ םתסכ וא (יאביל

יסופיט ,(Hallin, 1994) ןילאה ןד יפל ,תורטמה ךרעב אלו תוקיטקט לש תויביטקפאב קוסיעה
ןיינעמ .ללכב יטילופה םוחתב תרושקתה לש קוסיעה ןפוא תוחתפתהב ןורחאה בלשל
הברה הרצק הפוקתבו ,ןיפנא ריעזב - הליבקמ ,ונלצא תשחרתמה תיתושדחה הידמה תוחתפתהש
לע תירבה תוצראב תונותיעה הנייפוא ,הכרד תליחתב .תירבה תוצראב הרוקש ךילהתל - רתוי
,19 -ה האמה תליחתבו 18 -ה האמב ,ינקירמאה ןותיעה .היצזילרטנצ-הדו תויתגלפמ ידי
םה .םיברו םינטק ויה םינותיעה .תיטילופ תוליעפ לש רוטזילטקכו ,ןויד לש ילככ שמיש
תפוקתב תירבעה תונותיעל וושה) ןתוינידמל הכימת סויגב וקסעו ,תוגלפמ ידי לע וכמתנ
ימשר ןכוס היה אלש ןבומב - ירוביצ ;יטילופ םגו ירוביצ םג רבעב היה ןותיעה .( ,טדנמה
היצקינומוק ךרוצל םיחרזא ידי לע רצונש רישכמ אלא יטרפ קסע אל םגו הנידמה לש
לש דסומ הז היה ותיצמתב .םיילאוטקא םיאשונ יבגל הדמע טקנש ךכב - יטילופ ;םהיניב
.םייטילופ םיניינע לע ןוידב ברועמ תויהל ןטקה חרזאל ןתינ וכרדש ,ירוביצה בחרמה
ןפואב ,המרג תירחסמה תינומהה תרושקתה לש תרשבמכ ,ויתובקעב האבש תירחסמה תונותיעה
תא הזכיר ,ינש דצמ ,לבא םינותיעה יארוק קוש לש היצזיטרקומדל ,דחא דצמ ,ילסקודרפ
סייגמה ידיקפת לש תונוונתהל המרגו קנע תורבח ידי תיטילופה היצקינומוקה יעצמא
הל הרשפא תירחסמה תונותיעה לש הצופתה תובחרתה .ןכל םדוק אלימ ןותיעהש גולואידיאהו
,תינומה הצופת תלעב תונותיעל סיסבה םימיל התשענ תמוסרפה .תמוסרפ תועצמאב רוכמל
להק ףקיה תא ליבגהל אל ידכ תיטילופ הכימתב ךרוצה תא ולטיב םילודגה םיחוורהו
.םיארוקה
"היספורפ" לש הסיפתה תוחתפתה םע עבקנ תיטילופה תונותיעה תריבשב ןורחאה בלשה
ןוידב תונותיעה לש התודקמתהל ץוריתה אוה תויביטקייבואה לאידיא ."תויביטקייבוא"ו
ןיב ןיחבהל שי וז השיג יפל .תורטמב ןוידה ןובשח לע םיעצמא לש תוליעיבו תוקינכטב
,םילנויספורפכ ,םיאנותיעה .(Lippman, 1922) (דימת םידושחה) "םיכרע" ןיבו "תודבוע"
איה תאז עצבל הלקה ךרדהו .ול םיפתוש םניאו ,(יכרעה) יטילופה ןוידה "לעמ" םימקוממ
םיטקילפנוקב תורישי תועגונ ןניאש ,תוקינכטו תויביטקפא ,הקיטקט לש תולאשב תודקמתה
קוסעל רתוי לק ךכ .םייטילופה םייחב םיכרעו תורטמ לע םיתומיעב וא םיסרטניא ןיב
תעצה םורגתש יתקוחתה יונישל תויהל היושעש תינורקעה תועמשמב רשאמ יאביל לש ודיתעב
.רטפתי ,ילוא ,היתובקעבש קוחה
תומרונה תא המיגדמה ,והשמ תירגלוו ,תינויזיוולט הסריג קר איה ,ןכ םא ,הקיטילופופ
םיפתתשמ הנומשכ ןיב ברק תריזכ השבגתה וז תינכות .הילאוטקאב קוסיע לש תויאנותיעה
םהילעש ךכל םיעדומהו ,תיטילופה הפמה לש תיוושכע הנומת הפוצל םיטטרשמה ,םיפלחתמ
תוקדה רשע לש רצקתמה ןמזה ץחלב ,(תיבבו ןפלואב) םידהואה יפלכ םתבוח תא אלמל
דחא םתוא תוסשל אוה החנמה דיקפת .תינכותב םינודנה םיאשונהמ דחא לכל תודעוימה
,(תוצעב םיברמש דצה ןמ םיפוצ) םירציביק שמשל עובק לנאפ לש ודיקפת ,רחאה לש ונורגב
.(ןבומכ יגולואידיא רשק אלל) םימישרמ םיעוציב לע םייפכ אוחמל - ןפלואב להקה לשו
רובשל םיצמאתמו ,קוחר טלשה לש ותוצירעל םירע לכה לבא ירוביצה בחרמב ונדוע ןוידה
לע ודיעי - רודיב םג אוה יטילופ ןוידש ןבומכ) .ותקזחהבו יטמרדה חתמה תריציב םיאיש
ךותו ימונוטוא ,ירוביצ בחרמב םילהנתמ הלא לבא - 33 ץורעב תסנכהמ םירודישה ךכ
.(םיירטנמלרפ קחשמ יללכ לע רומשל ,תוחפל ,ןויסנ
םעו ,ץיקה תקספה רחאל ,(4.10.94) הקיטילופופ לש הנושארה תינכותה תא אמגודל איבא
ןאכ רתונ אל .(ירוביצה ץורעל רזחו קרעש) תילגרמ ןד בכוכה-החנמה לש שדחמ השיכרה
גיצנה ,ןוטיב ילרא'צ .שפחמ סמרבהש - ללכה תבוט תרהט לע - ילנויצרה ןוידהמ הברה
היסורמ היילעה תא הניכשכ תומילאה ףר תא הלעה ,יתדעה חופיקה לש ,"דמחנ אלה" ,יחצנה
ץראל היילעה תא קיספמ היה וב יולת רבדה היה םאש עידוה דיפל ימוט ."תיתונז היילע"
הצובק התוא .םיפתתשמ לש תדבוכמ הצובק שארב ןפלואהמ אציו ,ןוטיב לש ואוב ינפל םוי
חפוקמ - ןושיק םירפא לש וכוויתבו ,ןוטיב לש ושוריגל החנמה לש םויא רחאל המינפ הרזח
חיש ודל רבעמ התלעתה אל ןוידב םינועיטה תמר .םיחרזמה לש "תויעזג"ב בהאתהש יזנכשא
םינקורמה לע" :ןוטיב "?'תיתונז'כ המלש היילע תונכל לגוסמ התא דציכ" :דיפל ימוט :אבה
"?תונוז םהש (.ל.ת ,םיזנכשאה םתא) םתרמא אל

ותמורתב אקווד םינימאמה שי ירוביצה בחרמה לש םינקיטרואיתה ןיבש ןייצל םוקמה ןאכ
רובס ,לשמל ,(Carpignano, 1990) ונאניפרק .יתימאה ירוביצה םורופל חאסכה ןונגס לש
,רוביצל יביטקא דיקפת קינעהל talk show -ה לש םחוכב שי םירחא םירנא'זל האוושהבש
תא םיאתהל םיבייח אל חישה תונונגסש" םושמ אקווד ינויציזופוא ירוביצ חישל םורתלו
:םהש ימכ םמצע תא עיבהל םילוכי (םיפתתשמה) ...סומינ לש תומכסומל םמצע
ךא ."תיטילופ תוינויח לע םירמוש םג םה ךכיפלו ,םיידדצ דח םיילאקול ,םיטסירלוקיטרפ
איהש ךכבו ,תויטנתואב אוה talk show -ה תינכות לש החוכש ןעוטה ,ונאניפרק וליפא
לש תוינויחה יאיש לע םמותשמ יאדווב היה ,סומינה תומכסומל המצע תא םיאתהלמ תררחושמ
לש חיר ףדונ תוינויחו תויטנתוא ,םזירלוקיטרפ ומכ םיחנוממ .תילארשיה talk shows -ה
,העורפ הצמשהל תופדרנ םילמ אלא ןניא ולא הז הרקמב םאה ךא ,"רולקלופ" לש היצזיטנמור
?ומצע ןוידה תא םייקל תורשפאה לוטיבל איבהל הלוכיה
ותייחנהב "תבלוצ שאב" - 'א תשר לש וידרה תינכותב עימשהש) הנעטב קדוצ יאדו תילגרמ ןד
,ירוביצה חישה לע תועיפשמ הקיטילופופ תוינכותש דבלב וז אלש (ןוסנורהא המלש 'פורפ לש
הקיטילופופלש ףיסוהל שי ךכל ."ןולס"ב ישיש םוי תוחישב הרוקש המ תא תופקשמ םג ןה אלא
תופצל גהונ אלש להקל העיגמ איה ,לכ םדוק .ןולסה תוחיש ינפ לע תונורתי םג שי
.םהומכ םיבשוחה ולא םע םהלש םתיבב שגפיהל םיטונ םישנא ,תינש .תויטילופ תוינכותב
ספתנש ימ תא םג עומשלו תוארל אלא הרירב םיפוצל ןיאש ותועמשמ ןוזיאה ןורקע שודיק
לופונומה וניא עורפה ןוידה ןונגס לבא .יניטסלפה ,קינדוכילה - ביריכ וא ,רחאכ םדי לע
תעפשהב ילוא) ולש םיאקיטילופהמ םג ותוא דומלל תונמדזה ול שי ;הרושה ןמ ילארשיה לש
םתאיצי ינפל רפסמ תועש ,לשמל ,ךכ .תלוזל הבשקהב םינייטצמ םניאש ,(?היזיולטה
תלשממ שאר בזע ,ונרכזהש תינכתב ,ןפלואהמ הקיטילופופ יפתתשמ לש (תקדוצהו) תיתנגפהה
שאר לש ומואנל ןיזאהל "ולש שארב היה אל" רשאכ תסנכה תאילמ םלוא תא לארשי
תא ןברדמ החנמהש קפס ןיא ,תבשוי המע ךותב תינכותהש ןוכנ םא םג ךא .היציזופואה
םגש רמול ןתינו ,המרונכ ותוא תססבמ ירוביצה םוחתל החישה תרבעהו ,חאסכל הייטנה
.הלוז היגוגמד וא ,תונעזג ,חור תוסג לש ןונגסל היצמיטיגל הקינעמ

- םירחא םימוחתמ םיבכוכ םג הקיטילופה יבכוכל םיפסונ םש ,ןוליש ןד לש ותינכותבו
רתומ רוגסה ןפלואל וסנכוהש רחאל .םיעשופו םיטוס םגו ,רודיב ,טרופס יבכוכ ,םילרנג
החנמה לבא .רוגס לגעמב תוינויווש - אשונ לכ לע ותעד תא עיבהל םינייאורמהמ דחא לכל
םיפחדנ םיאקיטילופה םגשכ ,תעגונ אלו תעגונ ,תילמרופ אל ,תיביטאיצוסא החישל ןווכמ
םיכלוהה םילדבההמ דחא דוע) םתוישיאבו םהייחב םייטילופ אלה םידדצה תא ףושחל
,ךכ .(םהב תואגתהל ונגהנש תילארשיה וז ןיבל תינקירמאה תיטילופה תוברתה ןיב םיגומנו
םאה - ומצע לש ("ללמ" אל ,"לומינ" ןושלמ) הלימה אשונל יול דוד שרדנ ןמזמ אל ,לשמל
רשכ" דלונ רשהש ןוויכמ ,ךרוצ הב היה אל (תרפסמ העומשהש יפכ) ילוא וא השחרתה
עייסל יושע אוה ילוא םימשהמ רישי ןמיסכ ,עדוי ימ לבא ,ילוא ?ךיבמ אשונ ."ןירדהמל
ויתוארוה יפל ,בייח היה לבא ,ויתומצעב רעובה ןלוגה לע רבדל אבש ינלהק וא .זירמיירפב
םישוע םה ךיא" לע ,ןימ יונישל חותינ רבעש רבג סקא איה ותגוזש ,רוחב ןייארל ,ןוליש לש
."הז תא
םה םיפוצל תוריבעמ יח רודישבו הקיטילופופ גוסמ talk shows -ה תוינכותש םירסמה
החלצהל הדימה תומא ןה המו ,IN ימ לש הרדגהו הגצה ןאכ שי ,לכ םדוק .םיגוס השולשמ
) לטנוול לש יסאלקה ורקחמל התיהש יפכ הביטקפסרפ ןיא דוע ונל .תילארשיה תוברתב
תויפרגויבש הארה לטנוול .תינקירמאה הרבחה ירוביג לע (Lowenthal, 1942-1943
,רוציי יליאל ושדקוה - תירשפא התיה דוע תיתרבח תויליבומש םינשב - םיירלופופ םיניזגמב
הפוקתב וליאו ,(ולעפ םהיפלש םיללכה תנבה רחאל) םתחלצה תא תוקחל היה ןתינש
םינתינ יתלב "הכירצ יליא" ראתל תויפרגויבה ורבע תירשפא תוחפ התיה רבכ תויליבומהש
תויגשיה לש םינוירטירק ןיב ןיידע םיטבלתמ תילארשיה הרבחב .דואמ וחילצהש ,יוקיחל
.עשפ וא ןימ ,ןוממ ,המחלמ ,הקיטילופ - תורחתל םייטנוולרה םימוחתה תרדגה ןיבו ,לזמו
םיכלוה םיחווט חינמה ,sound bites -ל תורביחל ינסרוד רישכמכ תושמשמ תוינכותה
תא תוסמל' וא 'ןלוגהמ תגסל םאה' :הלאשה לע בשה" לש ןונגסב בל תמושת לש םירצקתמו
םיאקיטילופה לש םהימואנ ךותמ םיפלוש םיאנותיעה ויה םעפ ."תוינש 30 -ב 'הסרובה
שארמ רבדל םיאקיטילופה תא "ופליא" רבכ םויה ;(Hallin, 1994) תושדחב רודישל תוטטיצ
םייעמשמ דח ,םיינטשפ םהש לככש ,םינועיטה לש "טנטסניא" חוסינ תושרודה "ללמ תוסיגנ"ב
לש קפקופמה ןורתיה) .תרושקתב ורזחומיו ועמשויש יוכיסה בר ןכ ,םייביטקובורפו
ןויד לש הזכ גוס (!ןתוא ךורעל רשפא יאש אוה ,םיאקיטילופה תניחבמ ,הלא קזב תויואטבתה
רשפאמ וניאו ,ןומאו תונימא ררועל דציכ םיעדויה םירבוד לע ךומסל הפוצה תא ליבומ
.תיתרוקיב הבשחמ חתפל
קחשמה יללכ תריבשו ,תומילא ,תוצרפתה לש תוברתל תוימיטיגל תוקינעמ תוינכותה ,ףסונב
ןגרפל הסנא ,(ןוזיאה םשלו) תאז לכב םא .טקילפנוקו תורחת ,"הלועפ" םומיסקמ רצייל ידכ
םע היצקארטניאה רסוח תייעבמ םלעתאו ןהלש היצזיטנמור השעא וא - תוינכותה שולשל
לש טנמלרפה :ירוביצה ןוידה לש תויתרוסמ תורגסמ שולשל תוליבקמ ןהש רמול לכוא - להקה
םשל ןויד וניינעש (bourgeois public-sphere -ה) ימסרבהה ירוביצה בחרמל - ןודנול
ידי לע טלשנה םייחה ןמ טנמלרפל - הקיטילופופ ;תויתרבח תויעבל ילמיטפוא ןורתפ שוביג
תוחיש ,(תירוביצה ןתנוכתמב) הפקה תיבב וא באפב תוחישל - יח רודישבו ;תושגרו םיסרטניא
.תויטילופ תויועמשמ ןהל שיש

,ונלש חוריאה תוינכותב הנורחאה הקעצה תא ריכזהל ילבמ הז רמאמ םייסל רשפא יא ךא
יורליק ,תוינקירמאה הרפואו ,והנוד לש תוריעצה ןהיתויחא ,יבורו ראפ ינמ תומדב
ןיטולחל תוחנוז וללה תוינכותה .םילבכב דאמ בורק ךא םיל רבעמ קחרה םיאצמנה ,יטירבה
תא תולטבמ ,תאז תונמדזהבו ,יטרפה םוחתה תבוטל ,יטילופה םוחתה תאו רוביצה ישיא תא
חיש קפס ,יטנמור ביטראנ קפס ,ןויד קפס - וללה תוינכותה .ירוביצל יטרפה ןיב הדרפהה
םיאשונב תוחמתמ ,(Livingston and Lunt, 1993) ץועיי תוינכותל התע דע רמשנש יטיופרת
ןמ (םישנו) םישנא" תותמעמו ,היסקרונא וא תורקע ,האנק ,הלולגה ,ןישוריג ומכ "םימח"
םדיבש םיחמומ םע ,רתויב תוימיטניאה םהיתויעב תא המואה ינפב ףושחל םינוכנה ,"הרושה
.ןודנה אשונה לע "יביטקייבוא" עדי
תושגר תונועטהו ,הנושאר דימ םירופיסב תודיוצמה - וללה תוינכותהש ןועטל ןתינ םאה
- ינש דצמ ,סוטטסו תודבוכמ םיקפסמה םילנויספורפו ,דחא דצמ ,םיבכוכ-םיחנמבו ,םיזע
- תרושקתה לש הכירצב ןוויכ יוניש לע תועיבצמ ןה םאה ?תיטרקומד תופתתשהל תומרות
רוביצה ובש יתימא םורופל דקומ תריציל ,ידסממ עדימ לש הציפמכ 'יתרוסמה הדיקפתמ
בחרמ תריציל ךרע שיש ןועיטה תא לבקל טלחהב רשפא ?תוטילאו םילנויספורפ םע תמעתמ
רתוי השק .תוטילאה לש םיגיצנ לומ םיוושכ דומעל םילוכי "יטנתוא" ןויסנ םע תוטוידה ובש
רפסב .ונל תועמשומה תויווחה לשו םירחבנה םיאשונה לש תירוביצה תויטנוולרה תא קידצהל
,שדח טמרופכ ,ולא תוינכותש ךכ לע טנלו ןוטסגניויל םיעיבצמ ,אשונל דחוימה שדח
.יטיופרתה חישהו ,יטנמורה ביטראנה ,("לוגע ןחלוש") ןוידה :םירנא'ז השולשמ תועפשומ
קר לבח .תופתתשה לש הרוצ ןכא אוה תוטוידהל הווש תושיגנ רשפאמה ןוידה טמרופ
הנניא ,יורליק ומכ יבורש ןוויכמ ,יטנוולר תוחפה אוה ןוידה טמרופ םידממה תשולשמש
לש תישיאה היווחה תא אלא קדצו תוילנויצר ,תמא לש םיטשפומה תונורקעה תא השיגדמ
לע ונניא שגדה .םהיתושגר יוטיבל תוימיטיגל הקינעמ םג ךכ ךותבו ,םעה ןמ םישנאה
םילבקתמה) "םיגשיה" תרדס לע אלא ,תוקמונמ תונקסמ תקסהל האיבמה תיתטיש תומדקתה
הלקשממ םימרגוליק השימח הדביאש לקשמה תרמוש לש הנוחצנ גוסמ ,םיפתתשמה לש (תואושתב
.תינכותל העיגה ינפל
וא) וילע תלטומש (הרוביג וא) רוביגכ עיפומ החנמה ,יטנמורה ביטראנה טמרופל םאתהב
םיחנמה ,ןוידה יללכל הריתסב .ונכ לע רדסה תא ריזחהלו היעב רותפל - תוחילש (הילע
יולימל ךרדב .םיטושפה םישנאה לש םדיצל ללכ ךרדב ,םיוסמ דצב דומעל םיססהמ םניא
םיתעל םיבצומ םיחמומה .םכרדב לושכמ םהש םירחאו ,םיעייסמו םיצעיימה שי םתוחילש
אל ,יחטש ,יטנוולר אל ,רק ,ירטנמגרפ ,רכונמכ ספתנ םהלש עדיהו ,םיערה דיקפתב תובורק
,םחה ,יביטראנה ,יטנתואה חישה לומ לא ,יתוכאלמו ליעומ אל ,תועמשמ רסוחמ ,ישרוש
ךרד .הרושה ןמ םישנאה לש יתימאהו ישעמה ,יתועמשמה ,ןויסינב ןגועמה ,קומעה ,יטנוולרה
.רודישה תעש םות ינפל םיווקה תא תוצחל םענכשל איה םיחמומה תא עינכהל תחא
וליאכ" גולאיד םירצוי ןייאורמהו החנמה רשאכ ,ינושארה יודיווב רבכ עיפומ היפרתה דמימ
תא ךופהל םג הלולע לבא ,סיזרתק קינעהל הלוכי הז גוסמ הפישחש תודוהל שי ."יטרפ
היפרתש הכימתו בקעמ אלל ,רתוי דוע העיגפל םיסומכה היתודוס תא הפשחש תנייאורמה
.תקפסמ התיה
תא חיסהל - talk shows -ה לש היצקנופה קוידב יהוזש םינעוט ויה םייתרוקיב םינקיטרואית
ןנכתל הלוכי הלשממה .קאריעל קשנ לש שדוחמ חולשמב ,לשמל ,דקמתהלמ רוביצה לש ותעד
.תוכלכולמ ןופלט תוחישבו תישיא תונטטחב קוסע רוביצה דועב השדח יוסימ תוינידמ טקשב
ןמ םישנא ןהבש תוינכותב םידדצמה םיפסונ םיקומינ ינש איבהל ןתינ ,סיזרתקל רבעמ לבא
,םייחה לש יטנמורה דמימה ,םיימיטניא םיסחי ומכ םיאשונב םמצע תא םיאטבמ הרושה
קומינה .תוילנויספורפ וא תויטרקוריב תוכרעמל רוביצה ןיב םירשקה ,תובורק תוחפ םיתעלו
.יטסינימפה חישל רשקהב (Fraser, 1990) רזיירפ יסננ לש התנעט תבחרה אוה ןושארה
תוכייש ןניאש תוצובק םתרגסמבש ,םיילאירוטקס םיירוביצ "םינובחרמ" יובירש תנעוט רזיירפ
םייחה םלוע לש טבמה תדוקנמ םהלש םהיתולוק תא תוחסנמו תולגמ , (םישנ ומכ) תוטילאל
ירה ,הזכ ןועיט םילבקמ ונא םא .יסמרבה ירוביצ בחרמ לש ומויקל םדקומ יאנת םה - םהלש
תוירחא ללוכ) תורוה ומכ םיימיטניא םידיקפת ובש ,בחרמ לש םיוסמ גוס תקפסמ יבור
,"הרשכה"כ תוחפל וא םורופכ שמשל םילוכי תוינכרצ וא ,תויגוז ,('וכו תואירבל ,ךוניחל
.ירוביצה חישל תעה אובב ףרטצהל ידכ םלוק תא שבגלו תוסנל ,םישנו םישנאל
ללכנ המ הלאשל סחייתמ יבורו ראפ ינמ לש תירוביצה תויטנוולרה תבוטל ףסונ קומינ
םיתעל וא ,תויטרפ תויעב לש תינויזיוולט הפישחל םאה .ימיטיגל ירוביצ סרטניא תרדגהב
הדימב היולת וז הלאשל תיבויח הבושתש חינהל שי ?יתרבח ךרע שי תוכשמנ תומוארט לש
יאנתכ שדחמ תוחסונמו ,תושרופמ תושענ םייטרפה םיניינעה לש תוירוביצה תויועמשמהש
השא לש הרופיס תא ףושחל יאדכ ,הז ןועיט יפל .יחרזאה םויה רדס לע ןוידל ןתאלעהל
לש ויפואב ,לוצינ יסופד לש יתרבחה אשונב ןוידל שומיש וב תושעל ןתינ םא קר הכומ
השלוחל ונתוא הריזחמ וז הבושת לבא .תוכומ םישנל םיטלקמב וא ,ומצע םיאושינה דסומ
תא ורכז) ליפשהל וליפאו םיחמומה לש םכרעב תיחפהל תוטונה ,תוינכותה לש תינבמה
.תוללכהה תא קפסל םילוכיה הלא תא (ףתתשהל תותפתהל אל - "ץראה"ב רהזי .ס לש ותרהזא
,םוידמה לש היגולונכטה לש .1 :תונברוק םה םיקיפמה םג אלא םיפוצה קר אל ,םוכיסל
,ילנויצרה ינפ לע יביטאיצוסאהו ףלוחה ,ילאוזיווה ,יטלאטשגה ,ישגרה תא השיגדמה
תורחתה יצוליא לש .2 -ו ;סופדה תוברת םע ההוזמה ,םיקופיס תייחדב החמתמה ,קחורמה
תולעהל םהמ תשרודו ,קוחר טלשה לש םויא לצב םיחנמהו םיקיפמה תא הדימעמה ,תירחסמה
אל הפוצהש רומשל ידכ ,ירשפא גוס לכמ םיקימיג קופיס ידי לע יוריגה ףס תא תידימת
.ץורע ףילחי
ץורעו) םינכרצכ וא םיחרזאכ םיפוצה תא תומקממ talk shows -ה םאה הלאשה לע בישהל ידכ
םיפוצה םא תעדל שי ,(תאז השוע אל תמיוסמ תינכות רשאכ םג םינכרצכ םתוא םקממ 2
ןושארה הרקמב .(Katz, 1996) רחובה תדועת וא יארשאה סיטרכ תא עקרמל םתא םיאיבמ
ירוביצה םוחתה יפלכ תויניצה תא הפירחמ הקיטילופה לש היצזירודיבה םא לואשל ךירצ
.ירוביצה םוחתב קלח תחיקלמ תועתריהה לש המגמה תא תקזחמו


:תורעה
אשמ ןיב ןיחבמ אוה רשאכ סמרבה לש ותסיפת םע םיכסמ (Hallin, 1994) ןילאה.1
.(ןחבמל םידמוע םמצע םיסרטניאה םג ובש) גולאידל (םינוש םיסרטניא ןיב) ןתמו
,ירוביצה ןוידל םיסרטניא לכ ברעל ןיאש השיגה םע םיכסהל רשפא יא ותעדל ךא
םלועל ןוידה ןיב רשק לכ תקתנמו יוטיבה שפוח תא הליבגמ תאזכ השיג .הטושפכ
.יטילופה
םושמ "תינכות ףא ץימחמ אל" אוהש ונדמל יארקאב ונשגפש ריעצ לש ותודעמ.2
."והשמ הנממ דמול אוהש הדיחיה תינכותה יהוז"ש


:היפרגוילביב
.םילשורי ,סנגמ תאצוה ,תונותעה שפוחו ןוחטיב ,תוידוס .1976 ,.ד ,ןרוג
,דבוע םע ,1990-1984 לארשיב תרושקתה יעצמא - םיכוותמה .1992 ,רומיל .יו ,.ד ,יפסכ
.ביבא-לת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,לוכשא ןוכמ

Booth, W., 1982. "The Company We Keep: Self-Making in Imaginative Art, Old and
New". Daedalus 111(4): 33-59.
Campbel, W., 1991. 60 Minutes and the News: A Mythology for Middle America.
Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
Camprignano, P., et al., 1990. "Chatter in the Age of Electronic Reproduction: Talk
Television and the 'Public Mind'," Social Text 25(6): 33-35.
Edelman, M., 1988.Constructing the Political Spectacle Chicago: The University of
Chicago Press.
Fraser, N., 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of
Actually Existing Democracy". Social Text 25(6): 56-80.
Gouldber, A., 1976. The Dialectic of Ideology and Technology. New York: Oxford
University Press.
Haberman, J., 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere: An
Inquire into a Category of Bourgeois Society. translated by T. Burger, Cambridge,
MASS: MIT Press.
Hallin, D., 1994. We Keep America on Top of the World. London: Routledge, pp.
18-40, 133-152.
Katz, E., 1996. "And Deliver us from Segmentation", Annals, AAPSS 546.
Lazarsfeld, p., and R. Merton, 1971. "Mass Communication, Popular Taste and
Organized Action". in: Schraman and Roberts (eds.). The Processes and Effects
of Mass Communication. Urbana: University of Illinois, pp. 459-480.
Liebes, T., 1992. "Decoding Television News: The Political Discourse of Israeli
Hawks and Doves", Theory and Society 21: 357-381.
Livingstone, S., and P. Lunt, 1993. Talk on Television: Audience Participaption and
Public Debate. London and New York: Routledge.
Lowenthal, L., 1942-1943. "Biographies in Popular Magazines". in: Lazarsfeld and
Roberts (eds.), Radio Research. New York: Dwell, Sloan Peance, pp. 516-518.
Lippman, 1992. Public Opinion. London: Allanx Unwin.

:רוקמ
ץוביקה תאצוה 141-152 'מע ,יפסכ ןד :ךרוע ,לארשיב היטרקומדו תרושקת
דחואמה