ירוביצה רודישה תסירהל םיכרד

יחרזא ןורי


והינתנ ןימינב רמ הלשממה שארל ריכזת

,הלשממה שאר ינודא
לע ןכו ךב רוביצה תכימת לע קבאמה תריז ,ךיצעוי םע תוחישב תובר םימעפ תאטבתהש יפכ
איה םויכ תיזכרמה הריזה .תסנכב אל ףאו הגלפמה זכרמב רתוי הניא יטילופה ךדיתע
.תיצראה תרושקתה תכרעמ

וכפה ,םויכ תינורטקלאה תרושקתה לש הבושחה הרזגה םהש ,לארשי-לוקו ןושארה ץורעה
לש םיבתכה .ךתלשממ דוקפתו ךדוקפת לע תושק תופקתהל תומבל תונורחאה םינשב
לש הטלבהו שופיחל ,רוביצה לש םיבאשמה תאו ,םצרמו םנמז בור תא םישידקמ רודישה-תושר
תוקסועה תובתכב ףרה אלל ףצומ רוביצה .םימוחתה לכב ךילדחמ תפישחו גיהנמכ ךייוקיל
ימוחתב הלשממה ילדחמב ,םהידיקפתל םישנאה תמאתה יאב ,םיריכב םייונימב ךיתונולשכב
הלא לכ .דועו תואירבה תוינידמ ,תילכלכה תוינידמה ,םיניטסלפה םע ןתמו-אשמה ,ןוחטיבה
.הישארבו הנידמב ילארשיה רוביצה תוואגב תכשמתמו השק העיגפל רבטצמ ןפואב םיאיבמ
תא רתוי לקלקי ימ הזב הז הלאה םיאנותיעה ורחתה ,ירוביצה לרומה תא םירהל םוקמב
םיילארשיה םיסרטניאה לע הנגהב ךתלשממ יגשיהבו ךיגשיהב רתוי עגפי ימו ,הביסמה
.לארשיב םייחה ימוחת לכ חופיטבו

לוסיח רשאמ רתוי הפוחדו הבושח תיטילופ הרטמ ךל תויהל הלוכי אלש רורב תאז לכ רואל
.לארשי-לוקו ןושארה ץורעה - תוירקיעה ויתועורז יתש לע ,ךל לכנתמה ירוביצה רודישה

:ןמקלדכ ירוביצה רודישה רוקיע וא רוערעל תוירקיע תושיג עברא ךתושרל ודמע הליחתכלמ

םינמאנ םייטרפ םיעיקשמל םתריכמו לארשי-לוקו היזיוולטה לש תפרוג הטרפה
הרגאה לוטיבב הכורכ וז השיג .(םיינויצ םיכרעל תוביוחמ םהל שיש רמולכ)
ןומימבו יטרפ ןומימב לארשי-לוקו ןושארה ץורעה לש ירוביצה ןומימה תפלחהבו
.תמוסרפמ

.1
םתונשל שי ,לארשי-לוקו ןושארה ץורעה לש ןומימה סיסב תא תונשל תורשפא ןיא םא
הרטמ לע .תוילושל םינמויהו תושדחה תוינכות תכיפה ךות טרופסו רודיב יצורעל
יכו ןושארה ץורעה לש גניטיירה תא לידגהל שיש הנעטב ןגהל היהי ןתינ וז
תא םמסל ףידעה תפרצ ךלמ םג רוכזכ) םיפוצ םיכשומ אל הילאוטקאו תושדח ירודיש
.(תדבוכמ הירוטסיה םע הקודב הטיש וז .םיעושעשב םיליכשמ אלה םינומהה

.2
רובעל שי ,ירודיב ץורעל וכפוהל ץמאמב ולשכיי ירוביצה רודישה ילהנמ םא
בלה תמושת תטסהל הליעי הביטנרטלא ."ךסמה תא םימשהל" הרקיעש תישילשה השיגל
תירוביצה היזיוולטב רודיבל הילאוטקא יניינעו הקיטילופמ רוביצה לש
םיצורעב רוביצה תייפצ לע תורחתב ירוביצה רודישה תא לישכהל איה לארשי-לוקבו
.םיירחסמה

.3
יונימ - הרקיע .תיטילופ הניחבמ רתויב הרקיה םג ךא הרצקה איה תיעיברה השיגה
.הלשממה שאר תכשל רבוד לש ףינסל ירוביצה רודישה תא ךופהיש ל"כנמ
.4

ילבמ ,תואיצמה לש הנמיהמ הנומת רוביצל קפסיש יבקע יתכלממ רודיש החיטבמ תאזה השיגה
ללכ-ךרדב םיצלאנ םיאנותיעה וזכ תרגסמב .ודוקפת רשוכבו הלשממה שאר דמעמב עוגפל
.הלעמלמ ףטוש חוקיפב ךרוצה תא תמצמצמה ,תימצע הרוזנצ טוקנלו םמצע תא ןסרל

הזוגנ ,הנושארה תושרה לש תפרוג הטרפה הרקיעש ,הנושארה קר ל"נה תושיגה עברא לכמ
השיגה התיה וזש ףא .ןמרקוצ תדעו ונל הניכהש המיענ אלה העתפהה תובקעב בלה ןובאדל
ץילמהל םוקמב רשאכ הבזכיא ,ךדי לע התנומש ,ןמרקוצ תדעו ,הלשממה שארל רתויב החונה
ןמרקוצ תדעו .דבלב תוקפהה םוחתב הרצו תיקלח הטרפה לע הצילמה תפרוג הטרפה לע
עשפ לע אטח הפיסוהו ,הרגאה ימולשת ידי-לע ירוביצה רודישה לש ןומימה תרימשב םג הכמת
ןגעלו ,םירודישל תוירחאה תא רזבל ,תושרה לש ל"כנמה דיקפת תא לטבל תצרחנה התצלמהב
תלטונ התיה ןמרקוצ תדעו תוצלמה תלבק .הלשממה לומ ירוביצה רודישה תואמצע תא קוחב
דיקפתל םייטילופ םייונימ תועצמאב םירודישה ןוויכ לע עיפשהל םילכה תא הלשממה שארמ
זונגל יתצלמה תא ונמזב לביק ינודאש חמש ינא .להנמה דעווהו האילמה ירבח לשו ל"כנמה
,תונמלו תוצלמהב ךמות אוהש הלשממה שאר םעטמ העדוה םסרפל ,ןמרקוצ תדעו תוצלמה תא
לש תימצעה הרוזנצהו ןוסירה תא דדועל לכויש ןמאנ ל"כנמ ,הדעווה תצלמהל דוגינב
.לארשי-לוקבו היזיוולטב םיבתכה

רודיבה ביכרמ קוזיח) היינשה השיגה תא ל"כנמה תועצמאב בלשל התע ןתינ השעמל
יוניש) תיעיברה השיגהו (הקיטילופו תושדח יאשונב ךסמה תממשה) תישילשה השיגה ,(טרופסהו
,יבגנ השמ ומכ ,םדיקפת תא םיניבמ םניאש םיכרועו םיאנותיע קוליס ךות רודישה תוינכותב
ץפומה יטילופה עדימה תומכב ינוציק םוצמצש ןיבמ תרופ .(יבלח קיפרו 'ץיבומיחי ילש
בצמב .הלשממה שאר לש הלועפה שפוח תא ולידגי רוביצה דצמ תושדחה תכירצב הדיריו
,בדנ ןונמא לש ותשיג לשב לארשי-לוקב ץלמומה ןוויכב הלודג תומדקתה תרכינ ,יחכונה
.וידרה להנמכ ודיקפתל הקומע הנבה הלגמה

המב שמשל לארשי-לוק לש ותייטנ תא תוהקהל ךל רוזעל הרומא 7-ץורע לש ודמעמ תרשכה םג
עקעקי תוינתא-תויטילופ תוצובקל וידרה ירודיש חוליפ ןכש ,הקיזמ תיטילופ תרוקיבל
םוקמב .םירזגמה לכמ םיניזאמל ףתושמ שגפמ םוקמכ לארשי-לוק תא רבד לש ופוסב
לארשי-לוקו ,'וכו םיסורה-לוק ,םילחנתמה-לוק ,םידרחה-לוק בורקה דיתעב ואובי לארשי-לוק
הלשממה שאר לש הרישיה הריחבהש יפכ ,הלשממה שאר לש ולוק םע קר רתויו רתוי ההוזי
.תבייחמ םעה ידי-לע

שומימב תויופצ יתלב תולקת שי ,וידרה ירודיש םוחתב היופצהו תמייקה תומדקתהה תמועל
.תושרה ל"כנמ דיקפתב ןימאו ןמאנ שיא ,ןבומכ ,אוה תרופ ירוא .היזיוולטה םוחתב תינכותה
ירודיש תממשהו רודיבה ביכרמ קוזיח ,ףיקת לוהינו חוקיפ לש תושיגה שולש תא ליעפמ אוה
וז השיג םאות ןבא הלואג תא קלסלו ןיבי םייח תא ריזחהל ןויערה .הילאוטקאהו תושדחה
תא ףשחש ץורעב ,"טבמ" לש גניטיירה תאלעהל ןבא לש התמורת ירה .הקסעהמ רלוד לכ הוושו
םיכלהמה תא טקונ תרופ ירואש ררבתמ רעצה תיברמל ךא .ךתרטמ תא תרתוס ,ןוא-רב תשרפ
.ידמ הפוקשו הרגתמ ,תיטמרד הרוצב םינוכנה

.בר קזנ האיבמ ירוביצה רודישל סחיב הלשממה שאר לש היגטרטסאה תא ףשוח אוהש הדבועה
יטילופ קזנ תומרוג תונותיעלו םידבועל תרופ לש הטובה ותשיגו רבסה תרומח ותוישיא םג
.הלשממה שארל בר

תונמל היה ףידע ןיילת לש םינפ םע ןיילת תונמל םוקמב ,הלאכ םירקמבש רורב וישכע
ןונגסב םינוכנה םירבדה תא תושעל ךיא בדנ ןונמאמ דומלל רשפא .ןרפס לש םינפ םע ןיילת
ותפלחה לש ריחמה ;תרופ ירוא תא ףילחהל וישכע ץילממ ינניאש ןבומ .רתוי ליבקו ךר
הרוצב ותוא תוחנהלו ותוא ךרדתל ילוא ןתינ ךא .ידמ הובג ,הארנכ ,היהי הז יותיעב
ךנוחצנ ייוכיסלו ,תיטילופה ךתודרשיהל רתויב הבושחה תיזחהש ןכתיי אל .רתוי הדומצ
םדי ךא הבוט םנמא םתנווכש םייד םימכחותמ אל םישנאל ןברוק לופית ,תואבה תוריחבב
,הכרבב .הסג

ולוקינ יפ לע) יחרזא ןורי
(ילבאיקמ

ריכב תימעו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הנידמה עדמל רוספורפ אוה יחרזא ןורי
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמב

:רוקמ
ילארשיה ןוכמה תאצוהב ,34 'מע ,'98 רבמטפס ,16 'סמ ןוילג ,תיעיבשה ןיעה
היטרקומדל