ךרד סאלאדמ - תרחא הרפוא
'ג ביבא תמרל הלנוטנא

סלב יקית


"סאלאד" .תויאקירמא-םורדו תויאקירמא רקיעב ,80-ה תונשב לארשיל ועיגה ןובס תורפוא
ןובס תורפוא ורדוש היתובקעב .תררחסמ החלצהל התכזו - ץראב הרדושש הנושארה התיה
ןובסה תורפוא לש הרורבה ןתחלצה תובקעב .םיהובג הייפצ יזוחאל וכז ןלוכו ,תופסונ תובר
ףסכ"ו "'ג ביבא תמר" :תוימוקמ ןובס תורפוא יתש לש ןתקפה 1996-ב הליחתה ,לארשיב
,דיחיה אל יאדווב יכ םא ,םירבסהה דחא .לודג םיפוצ להקל וכז הלא תורדס םג ."ינלטק
- ןובסה תרפוא תא םינייפאמה םיביטומ השולש יכ סרוג לארשיב הזה רנא'זה לש ותחלצהל
דחוימב םיבורקה םיביטומ םה - הדילו תוומ תציחמב םייחהו לרוגה תוירקמ ,ובאט תריבש
השולשל תוקלחתמ ץראב תורדושמה תורזה ןובסה תורפוא .תילארשיה תואיצמב םייחה יווהל
תורפואו ,"תושדח" תויאקירמא ןובס תורפוא ,תויתרוסמ תויאקירמא ןובס תורפוא :םיגוס
האצמה תווהמ ןניא תוילארשיה תורדסה יכ איה תיסיסבה החנהה .תויאקירמא םורד ןובס
הדבועב אוצמל ןתינ ךכל קוזיחו ,ינוציח לדומ לש ותעפשהל יוטיב םא יכ תירוקמ תילארשי
םילדומה תשולש ןיבמ הזיא .תואבוימ תורדסל הפישח לש םינש רחאל קר הליחתה ןתקפה יכ
.וז הבתכב - אוה אקווד עודמו ,ירקיעה העפשהה םרוג תא הוויה םינימזה

חתופ רשא ,ינופוידר רנא'זכ םישולשה תונשב תירבה תוצראב דלונ ןובסה תורפוא רנא'ז
תיבה תורקע להק תא ךושמל םיניינועמ ויה תולודגה תותשרה ילעב :םיירחסמ םילוקישמ
ןכל .ןהל םידעוימה םירצומ ומסרפי רשא םימסרפמ ךושמל ליבקמבו ,םהירודישל ןיזאהל
,ישנה םעטל םימאתומ ובשחנש םיבר םינייפאמ וללכו םויה תועשב תורדסה ורדוש
,יוקינ ירמוחל תומוסרפ ויה ורדושש תומוסרפהמ תובר .םאתהב רסמה תא ונווכ םימסרפמהו
.ןמויק ךשמה תא חיטבהש ,בר םוסרפ וכשמו דואמ וחילצה תורדסה .ומש תא רנא'זה לביק ךכו
תוינכותה לכמ זוחא 92 וויה רשא ,תורדס 64 םויה תועשב וידרב ורדוש 1940-ב רבכ
,הנידמהו םוידמה תולבגמ תא רנא'זה ץרפ ןמזה םע .הלא תועשב םוסרפ ידי לע תונמוממה
תוינכות ."ישנ" רנא'זל בשחיה ל ךישמה ךא ,תופסונ תובר תונידמלו היזיולטל רבעו
תוצראב םויה תועש ירודיש חולב רתויב יתועמשמ ביכרמ ןיידע תווהמ הלא תוינויזיוולט
ועיפוה "תויתרוסמ"ה ןובסה תורפוא דצל ,תאז םע .ישנ להקל ןיידע תודעוימ ןהו ,תירבה
דוע תודעוימ ויה א ל רשא ,שדח גוסמ ןובס תורפוא 80-ה תונשב
וגצוי הז שדח רנא'ז-תת לש וינייפאמ .ןהיתומדוקמ תובר תוניחבמ תונוש ויהו דבלב םישנל
תיאקירמאה ןובסה תרפואל םיידוחיי םינייפאמ רפסמ םימייק .הדובעה לש אבה קרפב
הרדיסה ךותמ תוחוקל תויפיצפס תואמגוד) .תורחא תורדסמ התוא םילידבמה ,תיתרוסמה
.("חונמ ירסח םיריעצ"

תונוש תויונשרפל תורשפא

להק .םוי ידמ םיבר םירקמבו ,םיפוכתו םיעובק םידעומב תרדושמ תיתרוסמה ןובסה תרפוא
אלו תומדקומה ברעה תועשב וא םויה תועשב תרדושמ הרדיסה ןכלו ,ישנ אוה ירקיעה דעיה
תכשמנ הרדיסהו ,תיסחי עובקו לודג אוה הרדיסב תויזכרמה תויומדה ףסוא .אישה תועשב
.הרדיסהו תויומדה ןיבל להקה ןיב ישגר רשק הנבנ ךכ .תובר םינש םיתיעל ,הכורא הפוקת
תורחא תויומד תוכוז םעפ לכבו ,תויומד לש ףסוא אלא תחא תיזכרמ תומד הרדיסב ןיא
תומד ףא ובש הז בצמ יכ ןייצמ (1995) Allen .םיגצומה הלילעה יווקל םאתהב הטלבהל
ךרוצה תעב תומייוסמ תויומד לטבל תורדסה יקיפמל רשפאמ תורחאמ רתוי הבושח הניא
לע תינסרה העפשה ךכל היהתש ילבמ ,(הרדיסה תא בוזעל שקבמ םינקחשה דחא רשאכ לשמל)
.הלוכ הרדיסה

לש ןהירופיס תא םיאיבמ םינוש םיקרפ ךכו ,קרפ לכב תוגצומ תויומדה לכ אל םירקמה בורב
תויונשרפו תחא תומדמ רתוי םע םיפוצה לש תוהדזה תרשפאמ וז הדבוע .תונוש תויומד
האירק תענמנ ךכ .תונושה תויומדה לש הייארה תויווזל םאתהב ,הלילע לכל תונוש
הפוצהש רחאמ טלחומ בוט וא טלחומ ערכ תוספתנ ןניא תויומדהו ,ביטארנה לש תידמימ-דח
.תובר תויומד לש (םימעפל םירתוסה) ןהיעינמ םע תוהדזהלו ןיבהל לגוסמ

:הלא תורדסב םינקחשה לש םדמעמ לע םג העיפשמ ןובסה תורפואב "םיבכוכ" ןיא יכ הדבועה
תומש תא םיעדוי םניא ללכ םיפוצה םעפ אל .םמצע ינפב הכישמ ימרוגל םיבשחנ םניא םה
.הבר תוריהמבו ,עובשב םעפ קר אלא קרפ לכב תנרקומ הניא תומשה תמישרש רחאמ ,םינקחשה
Spence ,םיפוצה להקל םיפשחנ םייטרפה םהייחו םיבכוכל םיכפוה םינקחשה רשאכ םג
םהש תויומדה לש הזמ הברהב הנוש אלכ גצומ םהלש םייחה ןונגס יכ תנייצמ (1995)
ןובסה תורפוא יבכוכ - (ןלהל ראותיש יפכ ,םמצע םיפוצה לש הזמ םג השעמלו) םיקחשמ
דמעמה תולובגל רבעמ אל ךא ,םיחונ םיאנתב םייחכ רוביצה יסחי לש תובתכב םיגצומ
הרדיסב תויומדה .תויומדה םע תוהדזהל םיפוצה לש םתלוכיל תמרות וז הדבוע םג .ינוניבה
הז בצמ .תפתושמ הליהקל תוכייתשמ ןהש וא ,החפשמ ירשקב ללכ ךרדב ןהיניב תורושק
תובר .םינוש הלילע יווק ןיב רשקלו ,תויזכרמ תויומד רפסמ תוללוכה תולילע חתפל רשפאמ
םיאושינ ,הווהב וא רבעב ןמור - יטנמור רשק לש והשלכ גוסב ןהיניב תורושק תויומדהמ
רודל ללכ ךרדב תוכייתשמ תיאקירמאה ןובסה תרפואב תויומדה .האלה ןכו הווהב וא רבעב
רקיעהש הדבועה ןמ עבונ רבדה .םינקז וא םידלי אלו ,םירגובמ םה םירוביגה לכ - דחא
םיסחיב ףתתשהל תולוכיה תויומד קר תוגצומ ןכלו ,םייטנמור םיסחי אוה הלא תורדסב
שי .תרחא תומד לכ םע םייטנמור םיסחי םויקל לאיצנטופ שי הרדיסב תומד לכל .הלאכ
יאשונ ,ךפיהל .םלועב םידליו תוקונית לש םמויקמ תומלעתמ ןניא ןובסה תורפוא יכ שיגדהל
ןיב תוחישב קמועל םינודנ םה ,םינושה הלילעה יווקב בושח םוקמ םיספות תוהבאו תונוירה
לעופב םיעיפומ םניאש טעמכ םידלי ,תאז םע .תולובחתו תומיזמ ל דקומ םישמשמו תויומדה
.םייטנמור םיסחיל םיילאיצנטופ םיפתוש םיווהמ םניא םהש רחאמ - ךסמה לע

םיפוצה ייח לש תרפושמ הסריג

אלל םייחה םיאנ םישנא םה הלא .הובג-ינוניבה דמעמל םיכייתשמ ןובסה תורפוא ירוביג
ךא ,עוצקמ שי תויומדהמ תוברל .בטיה םישובלו םיפי םיתבב םירג ,ןהשלכ הסנרפ תוגאד
.תורחא תויושחרתהל עקרכ שמשמ עוצקמה :םתייחמל םידבועה םישנא םיגצומ אל ללכ ךרדב
לכ תא שידקהל ןמצעל תושרהל תולוכי תויומדה .םוימויה תודרט ללכ תוגצומ אל השעמל
תורדסה ירוביג ,תאז םע .תופעוסמ םיסחי תוכרעמ לוהינלו תורחא תויומד םע םישגפמל ןנמז
רמול ןתינ .ןפוד אצוי חרואב םירהוזו םיפי םניא םג םה ,גלפומ חרואב םירישע םניא
םייחה יכ הדבועה .םהלש םיפוצה ייח לש תרפושמ הסריג םימייקמ ןובסה תורפוא ירוביגש
שוחל םיפוצל תרשפאמ יתימאה םלועב םייחהמ ןיטולחל םינוש םניא יתרוסמה ןובסה םלועב
םיידוחייה םיביכרמה דחא .הקומע תוהדזה ןמיע תוהדזהלו ןמלוע לאו תויומדה לא הבריק
םניא רשא ,םיליבקמ םיביטארנ רפסמ םיגצומ קרפ לכב .הרדיסה הנבמ אוה ןובסה תורפואב
-ה תורדסל ,לשמל ,דוגינב ,קרפל קרפמ םיכשמנ הלילעה יווק - םיקרפה תולובגל םיפפוח
ןיא רשא תיאמצע הלילע שי קרפ לכל ללכ ךרדב ןהבו ,ידוזיפא ןפואב תויונב רשא Sit-Com
םיעוריא לש ןורכיז םג רמשנ ןובסה תרפואב .םיאבה םיקרפה תולילע לע תוכלשה הל
רבודמ םא םג ,םהיפל תולעופו םתוא תוריכזמ ,ורקש םיעוריא תורכוז תויומדה :רבעהמ
םיגיצמה םירצק םיעטקל קלוחמ קרפ לכ ןובסה תרפואב .םיבר םיקרפ ינפל ורקש םיעוריאב
תדוקנב עטקנ ביטראנ לכ .הלילעל הלילעמ םיריהמ םירבע מ שי ךכו ,םינושה םיביטארנה תא
(1982) Modleski .אבה קרפב וא ,קרפ ותואב רתוי רחואמ בלשב ךישממו יהשלכ איש
רשא ,תיבה תרקע לש הייח תרגישל ליבקמ ןובסה תורפוא לש הזה עוטקה יפואה יכ תנייצמ
ירצוי .תומייתסמ ןניא םלועלו ןמצע לע תורזוחה תובר תומישממ בכרומ הלש הדובעה םוי
הלש בלה תמושת אולמ תא שידקהל הלוכי הניא השיאה םיבר םירקמבש ךכל םיעדומ תורדסה
תודוקנ לע תורזח שי ןכלו ,תונושה תיבה תודובעב ליבקמב תקסוע איהש רחאמ ,הרדיסל
ןובסה תורפואב הלילעה תומדקתה ,ללככ .תוצמחה עונמל ידכ םייזכרמה םיטפשמהו חתפמה
עוטק ןפואב הרדיסב גצומ תויהל יושע תורופס תוקד ךשמנ םייחב רשא עוריאו ,דואמ תיטיא
תא תדבאמ הניא איה והשלכ קרפ הדיספמ הפוצה םא םג הז ןפואב .םיקרפ רפסמ ךשמב
.הלילעב התואצמתה

יתרקוי אל רודיב

הנבנ ןהב תויתלילע תורדסל ,לשמל ,דוגינב :תוחיתפ רצוי הרדיסה לש ילאירסה יפואה
לש בצמ ןיא םעפ ףא ןובסה תרפואב ,תומולעתה לכ ןורתפו םויסה תארקל הלחתההמ חתמה
תופסונ תויוחתפתה וב ויהיש יוכיס שי דימת ,םייתסמ והשלכ יתלילע וק רשאכ םג .םויס
תרפוא .ןנורתפל תוניתממה תוחותפ תולאש שי דימתו םיליבקמ הלילע יווק שי .דיתעב
םיבשחנה םיניינעבו תוישנ תויומדב תודקמתה ךות ,תויומדה לש םוי-םויה ייחב תקסוע ןובסה
םיקוחר םיבורק לש העפוה ,החפשמב םיכוסכס ,תונוירה ,תודיגב ,תונותח ,םינמור - "םיישנ"ל
תויעבו ,תויומדה ןיב םיסחיה אוה יזכרמה אשונה .האלה ןכו םמויק לע עדי אל שיאש
יווק תשולש וראית "חונמ ירסח םיריעצ" לש םיקרפה דחאב ,לשמל ,ךכ .הלא םיסחימ תועבונה
ןוירהב תויעבו רחא גוז לש םיאושינב תויעב ,דחא גוז לש הנותחל תונכה םייזכרמה הלילעה
תא םיאור ונניא ללכ ךרדב :רוביד איה תויומדה לש תיזכרמה תוליעפה .ישילש גוז לש
.תויומדה לש ןהירבד ךותמ ןהילע םידמול אלא ,תועצבמ תויומדהש תונושה תויוליעפה
תובר תוניצסו ,האלה ןכו םיקסע ישנא ,םיאפור ןוגכ ,תועוצקמ שי תויומדה ןמ תוברל
ל עקר קר הווהמ הדובעה םוקמ הלא תוניצסב םג ךא ,םהלש הדובעה תומוקמב תושחרתמ
האפורה היבילוא תוניצסה תחאב התארנ ,לשמל ,"חונמ ירסח םיריעצ"ב .םיסחי יאשונב תוחיש
לש רבחה ,לינ לש ותסינכ ל דע עקר תוליעפ קר וז התיה ךא ,םייאופר תוח"וד תקייתמ
םיישדוחכ ךלהמב .היבילוא םע לינ לש םיסחיה תכרעמ אשונב החיש הליחתה זאו ,התוחא
טקירק ןידה תכרוע :יעוצקמ היה וזכרמש דחא הלילע וק קר "חונמ ירסח םיריעצ"ב עיפוה
תרפואב תוניצס םייסל לבוקמ ,חתמ לע רומשל ידכ .תונחמ תבנוג הספתנש הנקז לע הנגה
תקספה ינפלש תוניצסב דחוימב לבוקמ הז יעצמאב שומיש .והשלכ יטמרד אישב ןובס
רחאל תופצלו רוזחל םיפוצה להק תא ךושמל ידכ ,קרפה לש םויסה תוניצסב וא תומוסרפ
.תרחמל וא תומוסרפה

ךכמ תעבונ הכומנה תולעה .יתרקוי אל רודיב גוסל תבשחנ איהו ,הקפהל הלוז ןובסה תרפוא
70-ה תונש ףוס דע .ץוח ימוליצ אלו ןפלוא ימוליצ םה םימוליצה לש עירכמה םבורש
תועשב ."תוישנ" תועשל ובשחנש הייפצה תועשב קר ורדוש הלא םינייפאמ תולעב תורדס
ךלוה חתמה הלאכ םיטרסב .םישלבו עשפ יטרס רקיעב :"םירבגל תוינכות" זא דע ורדוש ,ברעה
דואמ םינוש םה ךכבו ,עשופה ספתנ וא המולעתה תרתפנ ובש טרסה ףוס תארקל הנבנו
תורדס .םיחותפ הלילע יווק םיראשנ דימתו טלחומ םויס ןיא םעפ ףא ןהבש ןובסה תורפואמ
דוגינב ,תיאמצע הלילע שי קרפ לכל רמולכ ,תוידוזיפא תורדס ויה הלא תועשב ורדושש
תורדסה ןיב הזה לדבהה .םיקרפ רפסמ ינפ-לע םיכשמנ הלילע יווק ןהב ןובסה תורפואל
ה תונשב שטשטיהל ליחתה ברעה תועשב תורדושמה תורדסה ןיבל םויה תועשב תורדושמה
."סאלאד" הרדיסה התיה ךכל ירקיעה םרוגהו ,80-

"יטסנייד"ו "סאלאד" לש ךפהמה

:ברעה תועש לש ינויזיוולטה ףונב שודיח התוויהו 80-ה תונש תליחתב העיפוה "סאלאד"
,רמולכ ,ילאירסה הנבמב שומיש "סאלאד" התשע ברעה תועשב זא דע ורדושש תורדסל דוגינב
תורפואל זא דע רומש היה הז הנבמ .קרפל קרפמ םיכשמנה םיליבקמ םיביטארנ רפסמ תגצה
םינייפאמה תלעב ןובס תרפוא :שדח רנא'ז-תת הרצי "סאלאד" .םויה תועש לש ןובסה
תועשב רודישה תומכסומל התוא םימיאתמה םישדח םינייפאמ םע דחי ,םירכומה םייסיסבה
אלו ילאירס הנבמב תופסונ תורדס ורצונ "סאלאד" לש המיהדמה התחלצה תובקעב .ברעה
םג - ךכ תויונב (sitcom-ל טרפ) תוחילצמה תויאקירמאה תורדסה לכ טעמכ םויכו ,ידוזיפא
רפסמ וגיצה ,"יטסנייד" היתובקעבו ,"סאלאד" ."L.A. יטילקרפ" ןוגכ תויעוצקמ תומרד
םיאישב ברה שומישה :ילאריסה הנבמה דצל ,תיתרוסמה ןובסה תרפוא לש םייסיסב םינייפאמ
דחוימב טלוב הז יעצמאב שומישה .םיקרפ ןיבו תוניצס ןיב חתמ לע הרימש ךרוצל םייטמרד
,רא.יי'גב ירי םע "סאלאד" לש תונועה תחא המייתסה לשמל ךכ :תונוע םימייסמה םיקרפב
הלודג הפירשב המייתסה "יטסנייד" לש הנועו ,האבה הנועב קר התלגתה הרויה תוהז רשאכ
תורפואב םג ,תיתרוסמה ןובסה תרפואב ומכ .הב ודכלנ תויומדהמ ימ רורב היה אל רשא
תחא הלודג החפשמ תדמוע הרדיסה זכרמב .לודג תויומד ףסוא עיפומ ברעה תועש לש ןובסה
החפשמל תורושק תויומדה ראשו - "יטסנייד"ב ןוטגנירק תחפשמו "סאלאד"ב גניאוי תחפשמ -
לש םירשק וא םייקסע םירשק ,הווהב וא רבעב םינמורו םיאושינ לש םיכובס םירשקב וז
תויומדה בור :םינקזל וא םידליל גוציי ןיאו טעמכ הלא תורדסב םג .תיקסע תובירי
תורמל .תורחאה תויומדה םע םייטנמור םירשקל לאיצנטופ שי ןלוכל ךכו ,דחא רודל תוכייש
,החפשמב בושח דמעמ םהל שי ללכ ךרדב רשא םינקז לש תודדוב תויומד םג תועיפומ ,תאז
תוהבאה תלאשו בושח םוקמ םיספות םידליו תונוירה יאשונ ןאכ םג ."סאלאד"ב ילא סימ ןוגכ
םיעיפומ םניאש טעמכ םמצע םידליה ךא ,תובכרומ תומיזמלו תולילעל דקומ הווהמ םידלי לש
.ךסמה לע

,תויתרוסמה ןובסה תורפואל סחיב םיטלוב םילדבה רפסמ "סאלאד" הגיצה הלא םינייפאמ דצל
רגובמ להק אלא ,דבלב ישנ להק דוע היה אל דעיה להקש הדבועה ןמ רקיעב ועבנ רשא
דוע תדקמתמ הניא "סאלאד" :תולילעה ינכת לע הנושארבו שארב העיפשה וז הדבוע .יללכ
,תודיגבו םינמור ,םיסחי תוכרעמב בר קוסיע שי םנמוא .םיישנ םיאשונל םיבשחנה םיאשונב
תופידע שי ללכ ךרדבו ,םייקסעו םיילכלכ םיאשונל םג בר םוקמ ןתינ הלא םיאשונ דצל ךא
המרדל עקר קר םישמשמ םניא תויומדה לש םייעוצקמה םייחה .הלא םיאשונל תיתומכ
הלילעה יווקמ םיבר .תויושחרתהה דקומל םיכפוה אלא ,תויתרוסמה תורדסב ומכ ,תישיאה
םימעפל תורושק הלא תומיזמ .םיככתלו תומיזמל דקומ שמשמ אוהו ,קסעה ביבס םיבבוס
יקסע עקר לע תוגירטניאב רבודמ םיבר םירקמב ךא ,תויומדה ןיב תוישיאה םיסחיה תוכרעמל
דמעמה אוה תורדסה יגוס ינש ןיב ףסונ טלוב לדבה .ישגר-ישיאה דצל רשק אלל ,רוהט
דמעמל םיכייש םירוביגה תויתרוסמה ןובסה תורפואב ,רומאכ .םירוביגה לש ימונוקא-ויצוסה
םייחה ןונגס ךא ,הסנרפ תויעב לכ םהל ןיאו תיסחי ההובג המרב םייח םה :הובג-ינוניבה
.םמיע תוהדזהל תורשפא םיפוצל שי ךכו ,עצוממה הפוצה לש הזמ דחוימב קוחר וניא םהלש
:תויומדה לש רשועה תא שיגדהל ידכ ץמאמ לכ ושע "יטסנייד" רקיעבו "סאלאד" ,תאז תמועל
ןבומכ שי .םיגהנו תולפטמ ,םיחבט ,םיתרשמ תווצ םע ,םיידי תבחר הווחב היח החפשמה
תויומדה לש ןשובלב םג אטבתמ רשועה .םייטרפ םיקוסמ ףא שיו ,תיטרפ הייחש תכירב
םייחה ןונגס םע תוהדזהל םיפוצל רשפאל ץמאמ לכ השענ אל הלא תורדסב .םישנה יטישכתבו
.םירוביגה לש הובגה דמעמה תא טילבהל אוה דעיה - ךפיהל אלא ,תויומדה לש

תורדסה לש הזמ הברהב הובג תורדסה לש הקפהה ביצקת םג ,ראפו רשוע לע הז שגדל םאתהב
ןובסה תורפואב םייק וניאו טעמכש רבד - םיבר ץוח ימוליצ שי .תיבה תורקעל תודעוימה
לש יתוזחה םשורה תא ריבגה ל ןתינ ךכו ,םינוש םיינכט םיטקפאב שומיש השענ .תויתרוסמה
ןובסה תורפואבש דועב :ןובס תרפוא לכב בושח ביכרמ םיווהמה ,םייטמרדה םיאישה
,רובידב היצמרופניא תריסמ ידי לע ללכ ךרדב םיגשומ םייטמרדה םיאישה תויתרוסמה
.הנואת וא ןוסא לכ אלמ ןפואב גיצהל ןתינ "יטסנייד"בו "סאלאד"ב

.תורדסה לש תיתרבחה תויטנוולרל עגונ תושדחל תויתרוסמה ןובסה תורפוא ןיב ףסונ לדבה
תויתרבח תויעב תגצהל םינוש הלילע יווקב שומיש השענ תויתרוסמה תורדסבש דועב
.םייתרבח םיאשונב תוקסוע ןניא ברעה תורדס ,תוילאוטקא

הלבונלטה :תיאקירמא-םורדה הסריגה

תיניטלה הקירמאב תוקפומה תיזגוטרופ וא תידרפס תורבוד ןובס תורפוא ןה תולבונלט
.הקירמא םורד תונידמ לכ לש םירודישה תוחולב יזכרמ ביכרמ תווהמו

םע הנושארל יתרדיסה ביטארנה עיפוה אל הקירמא םורדב םג ,הפוריאבו תירבה תוצראב ומכ
םירופיס לש רנא'זה הלא תונידמב חרפ 19-ה האמה עצמאמ .תינויזיוולטה הלבונלטה
תורפסה ןיבל השדחה תינברואה הביתכה ןיב שגפמ הוויה הז רנא'ז .םינותיעב םיכשמהב
תריציל שמישו ,ןירותסמו המיא לש םינכת לעו הפ-לעב םירופיס לע הססבתהש תיתרוסמה
.תיניטלה הקירמא לא היצזינרדומה האיבהש םייונישה יוטיב ידיל ואב ובש שדח םלוע
תויניטלה ןובסה תורפוא :וידרה לא רבעמה םע חתפתהל ךישמה יתרדיסה רופיסה
תוצע ןתמ לש ביכרמה בוליש ךות ,םידיחפמה םירופיסה תרוסמב וכישמה תוינופוידרה
.םהייחב תונוש תויעב םע תוירשפא תודדומתה יכרד יבגל םיניזאמל הכרדהו

הלא םימסרפמ .יוקינ ירמוח ינרצי ידי לע ,תירבה תוצראב ומכ ,ונמומ ןובסה תורפוא
- תולבונלטל תוסח ונתנו ,שדחה היזיולטה םוידמ לא 50-ה תונשב םתוליעפ תא וביחרה
וקפוה תונושארה תולבונלטה .תוינופוידרה ןובסה תורפוא תרוסמ לע וססבתהש תורדס
דואמ תונוש תולבונלטה ,םימודה ןומימה תורוקמ תורמל .ליזרבו וקיסקמ ,הלאוצנו ,הבוקב
:ןהלש םינייפאמ רפסמ .תויאקירמאה ןובסה תורפוא לש םיגוסה ינשמ
.אישה תועשב ללוכ רודישה תועש לכב תורדושמ ןהו ,םיפוצה להק לכל תודעוימ תולבונלטה
:טסקטה תוריגס אוה תויאקירמאה ןובסה תורפוא ןיבל תולבונלטה ןיב רתויב טלובה לדבהה
םויסו הלחתה םע ,םירופיס לש ןטק רפס מ וא דחא יזכרמ רופיס דימת תוגיצמ תולבונלטה
.הרדיסה תמייתסמ - םימייתסמ םייזכרמה םירופיסה רשאכ .םירורב

תחא תיזכרמ תומד

המויסל העיגמ הרדיסהו ,תחא תומד לש הייח תוכופהתב ללכ ךרדב קסוע הלילעה רופיס
הז ךילהת .םיאושינ ידי לע ללכ ךרדב תוגצוימה ,הלחנהו החונמה לא העיגמ וז תומד רשאכ
דוגינב - חצנל ךשמיהל הלוכי הניא וזכ הרדיס תאז םע ךא ,בר ןמז ךשמיהל ןבומכ יושע
אלל םישדח הלילע יווק ףיסוהל תרשפאמ ביטארנה תוחיתפ םש ,תויאקירמאה ןובסה תורפואל
האיבמ תחא תירקיע הלילעב תודקמתמ תולבונלטהש הדבועה .תובר םינש ךשמב הלבגה
תא םימתוח םהיאושינ רשא הרוביגו רוביג ללכ ךרדב ,םייזכרמ םירוביג לש םתריציל
הווש דמעמ שי תויומדה לכל ןהב ,תויאקירמאה ןובסה תורפואל טלוב דוגינ והז .הרדיסה
.םיגצומה םינושה הלילעה יווקל םאתהב הטלבהל תוכוז תורחא תויומד קרפ לכבו

הלא תויומד םע םיהדזמ םיפוצהש ךכל האיבמ תורדסב םירורב םייזכרמ םירוביג לש םמויק
ןהב ,תויאקירמאה תורדס ל דוגינב .ןהלש טבמה תדוקנל דעבמ תויושחרתהה תא םיאורו
,הלילעל תונוש תויונשרפ קינעהל ךכו תויומדהמ תחא לכ םע תוהדזהל םילוכי םיפוצה
תויונשרפה חווט םצמטצמו םייזכרמה םירוביגה םע תוהדזה שארמ תבתכומ הלבונלטב
.תולבונלטה לש תיסחיה תוריגסה לש ףסונ טביה והז .טסקטל תוירשפאה

תונורחאה םינשב ורדוש ץראב :הרוביגה וא רוביגה םש תא תאשונ הרדיסה םיבר םירקמב
תומש תולעב תוריעצ תורוביג לש ןהייחב וקסע ןלוכ רשא ,"הלנוטנא"ו "לטסירק" ,"הטסלס"
תורדסש הדבועהמ ןה עבונ רבדה .םיבכוכ לש דמעמ ןהינקחשל תוקינעמ תולבונלטה .הלא
םירוביג שי תולבונלטבש הדבועהמ ןהו ,אישה תועשב רדושמה יתרקוי רודיבל תובשחנ הלא
רחאמ .הבר הרקויל הכוז הרדיס לכ לש הזכרמב דמועה םינקחשה גוז :םירורב םייזכרמ
.םיינויזיוולט הדימ ינקב תדדמנ תובכוכ ,תחתופמ הניא הקירמא םורדב עונלוקה תיישעתש
םיבתוכה ,םינקחשה לש תיעוצקמה הריירקה תגסיפל םיבר םירקמב תבשחנ הלבונלטב הדובעה
םיכוזו הכישמ ימרוגל םיבשחנ םיבכוכ לש דמעמל םיעיגמה תולבונלט ינקחשו ,םיאמבהו
םיאשונ לש בוליש תוגיצמ תולבונלטה .םרובע דחוימב תורצונה תורדסב םייזכרמ םידיקפתב
םהו ,םלוע יקבוח טפנ יקסע םניא ןאכ םיקסעה ,תאז םע .םייקסע םיאשונ םע םיישיא
האצוה תיבב החפשמה תברועמ ,לשמל ,"הרגניז"ב .רתוי הברה ןטק הדימ הנקב םילהנתמ
יזכרמה םוקמה תא ,הלילעב םייקסע םיאשונ לש םבוליש תורמל .םישנל םינועובש םסרפמה
ןובסה תורפוא ןיב תולבונלטה תואצמנ וז הניחבמ .תויומדה ןיב םיסחיה יאשונ םיספות
.ברעה תועש לש ןובסה תורפואל תויתרוסמה תויאקירמאה

םידלי ןיא

החפשמ ללכ ךרדב .הובג ימונוקא-ויצוס דמעמל תוכייש תולבונלטב תויזכרמה תויומדה
רשא ,םיגהנו םיחבט ,םיתרשמ תווצ הקיסעמ החפשמה .לודג הזוחא תיבב היחה ,תחא תבחרומ
תורגובמ ןה תויומדה לכ ,תויאקירמאה תורדסב ומכ .הלילעב תוינשמ תויומדכ םיעיפומ
"הרגניזב" :הדימעה ליגב תויומדל םוקמ שי ,תאז םע .םיעיפומ םניא רעונ ינבו םידליו
.החפשמב יזכרמ םוקמ ןהל שיש תותבס יתש תועיפומ

רסוח דימת אוה הלילעה ירוחאמש עינמה חוכה .המרדולמ לש קזח דוסי טלוב תולבונלטב
םיעדוי םניא םיחא ,םהירוה ימ םיעדוי םניא םידלי :תויומד לש תיתימאה ןתוהז יבגל העידי
ןניאו קותינ לש םינש רחאל ןהידלי תא תושגופ תוהמאו ,יתחפשמ רשק םהיניב םייק יכ
השורי ןדבואמ לחה ,םינוש םייתלילע םיכוביסל איבמ הז העידי רסוח .םתוא תוריכמ
םייק הז ןייפאמ .םייטמרד םיאיש לש יעצמאב בר שומיש השענ .תוירע יוליגב הלכו תדעוימ
תומייתסמ תובר תוניצס .רתוי שגדומ אוה תולבונלטב ךא ,תויאקירמאה ןובסה תורפואב םג
טקפא םג close-up םוליצלו תועמשמ בר טפשמל ףסונב םיללוכה ,םייטמרד םיאישב
.םיאתמ ילקיסומ

רדס לע םידמועה םיילאוטקא םיאשונ תולעמ ןהו ,תיתרבח תויטנוולרל תופאוש תולבונלטה
הלגמ איה רשאכ תרעסנ המולפ תיזכרמה הרוביגה ,"הרגניז"ב לשמל ךכ .ןהיפוצ לש םויה
תורוחב לש תונומת גיצמה יטסיניבוש ןיזגמל ךפה יתחפשמה האצוהה תיב לש ןועובשהש
ןהיכרצ תא אלמיו יטסיניבוש היהי אל רשא ,שדח ןיזגמ דסייל הטילחמ המולפ .םי ידגבב
בהלנ םואנ תאשונו ,רזחוממ ריינ לע ותוא סיפדהל תניינועמ איה .תוארוקה לש םייתימאה
.רוזחימה תונורתי לעו תורעי תתירכבש הנכסה לע

תמועל "יניצר רנא'ז"כ ורדגוי ,סג ןפואב ,רשא ,תולבונלט לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
.תולעופה תויומדה לש יגרטה ןלבס טלוש "יניצר"ה רנא'זה ןמ תולבונלטב ."יטסילאיר רנא'ז"
םימרוגש םה הלא םיכובס םירשקו ,תויומדה ןיב החפשמה ירשקב תדקמתמ הלילעה
תויומדה ןויפאו ,ינוציק ןפואב םיגצומ םיעינמהו תושגרה לכ .תויטמרדה תויושחרתהל
תוגצומ תומרדה .תויועמשמ יובירל וא תובכרומל םוקמ ריתומ וניאש ינטשפ ןפואב עצבתמ
.יפיצפס ןמזל וא םוקמל תוסחייתה אלל ,םייללכ םיביטארנכ

Beto תיאליזרבה הרדיסה 1968-ב התלעוה תולבונלט לש הז גוסל דגנ תבוגתכ
הז רנא'זמ תורדסב ."תויטסילאיר"ה תולבונלטה רנא'ז תא החתפ רשא ,Rockefeller
םא יכ דבלב םילמס תווהמ ןניא תויומדהו ,תיפיצפס תימואל תואיצמב םקוממ ביטארנה
םיגהנמו טקלאיד ,םירוגמ רוזיא ,יתרבח דמעמ לש םירורב םינייפאמ םע ,םייתימא םישנא
תוברב חילצמ אוציי רצומ תווהמ תולבונלטה .הרבחב תויפיצפס תובכשל םיינייפואה
80-ה תונשמש רחאמ ,לודג הקירמא םורדב הלא תורדסל שוקיבה .הקירמא םורד תונידממ
ןה - םויב תולבונלט עבש וא שש לש רודיש הביתכמ םש רודישה תונחת בורב המרונה
םייק םש ,תירבה תוצראל םג תורכמנ תויאקירמא םורד תולבונלט .תואבוימ ןהו תוימוקמ
רודישה תונחת תטרפה םע .םלועה תונידמ ראשלו ,תידרפס ירבוד םיפוצ לש לודג להק
רפסמ דואמ לדג ,הנידמ לכב םיצורעה רפסמב היילעהו םילבכה תורבח לש ןתחירפ ,הפוריאב
.םלועה יבחר לכב הלא תועשמ תובר תואלממ תולבונלטהו ,תויונפה רודישה תועש

"ינלטק ףסכ"ו "'ג ביבא תמר" :לארשיל רובענו

"יטסנייד"ו "סאלאד" תויאקירמאה תורדסה םע 80-ה תונשב לארשיל עיגה ןובסה תרפוא רנא'ז
ועיגה תויניטלה תולבונלטהו תויתרוסמה תויאקירמאה ןובסה תורפוא .הבר החלצהל וכזש
.םילבכה יצורעו 2 ץורע - םיירחסמה םיצורעה תחיתפ םע ,רתוי רחואמ לארשיל

,לארשיב םג ,םיבר םיצורע רובע תפדעומ היצפואל ךפה תורחא תונידממ ןובס תורפוא אוביי
.להק תוכשומ תורדסה ךכל ףסונבו ,תיאמצע הקפהמ רתוי הלוז תורדסה תשיכר :תוביס המכמ
רחאמ ,םוסרפב עיקשהל ךרטצת תשרהש ילבמ אבה קרפל תמוסרפ ,השעמל ,הווהמ קרפ לכ
.אבה קרפב הייפצ ךשמה תוחיטבמ קרפה ףוסב תוחותפ תוראשנה תולאשהש

.תוירוקמ ןובס תורפוא תקפה היה לארשיב רנא'זה לש תוחרזאתהה ךילהתב אבה בלשה
תועשב ורדוש תורדסה יתש ."ינלטק ףסכ"ו "'ג ביבא תמר" :ןובס תורפוא יתש ולע 1996-ב
- רתוי תומוד ןה רנא'ז-תת הזיאלו תוילארשיה ןובסה תורפוא לש םינייפאמה םה המ .ברעה
תרפואל ,"חונמ ירסח םיריעצ" ידי לע ןאכ תגצוימה ,תיתרוסמה תיאקירמאה ןובסה תרפואל
- "הרגניז" ידי לע תגצוימה ,הלבונלטל וא ,"סאלאד" ידי לע תגצוימה ,ברעה תועש לש ןובסה
רשאו םהל שיגנ היהש םייק לדומ לע םתדובעב וססבתה םיילארשיה םיקיפמהש החנה ךותמ
.החכוה רבכ ץראב ותחלצה

הנבמה אוה ןובס תורפוא ראותב "ינלטק ףסכ" תאו "'ג ביבא תמר" תא הכזמה יזכרמה םרוגה
תוכשמנ תולילעה .םיליבקמ הלילע יווק רפסמ גיצמ קרפ לכ ,תורדסה יתשב .ןהלש ילאירסה
בצמ ןיא םעפ ףאו ,םיליחתמ םירחאו םימייתסמ םימייוסמ הלילע יווק ,םיקרפ רפסמ ינפ לע
תורדסה תומוד וז הניחבמ .םיחותפ הלילע יווק רפסמ םימייק ןותנ עגר לכב ;םויס לש
ןיב םידח םירבעמ םישענ קרפ לכב .תולבונלטל רשאמ תויאקירמאה תורדסל רתוי תוילארשיה
ןיב חת מ לע רומשל ידכ םייטמרד םיאיש לש יעצמאב שומיש השענו ,םינושה הלילעה יווק
תודיעמה תועמשמ תובר םינפ תועבה ,ץחמ יטפשמ שמשל םילוכי םיאישכ .םיקרפ ןיבו תוניצס
לכל ינייפוא םייטמרד םיאיש לש יעצמאב שומישה .םישדח םייוליג וא ,תורתסנ תונווכ לע
.תוילארשיהו תויניטלה ,תויאקירמאה - ןובסה תורפוא יגוס

החפשמ ירשקו םיקסע

תויומד לש לודג ףסוא םייק תוילארשיה תורדסב םג ,ןובסה תורפוא לכב לבוקמכ
לכל ,תויאקירמאה ןובסה תורפואב ומכ .החפשמ ירשקב ןהיניב תורושקה תויזכרמ
ןיב ףסונ לדבה והז .תורדסב םיבכוכ ןיאו ,הווש תובישח שי תויזכרמה תויומדה
.תונוש תויומד םיטילבמ םינוש הלילע יווק .תולבונלטל תוילארשיה ןובסה תורפוא
ףסונבו ,הלילעב בושח םוקמ םיספות םיקסע ,ברעה תועש לש ןובסה תורפואב ומכ
םירשוקה םייתחפשמ םיקסע םג תוילארשיה תורדסה יתשב םימייק םייתחפשמה םירשקל
ןובסה תורפואב תויומדה לכ ויפל לבוקמה ללכה רמשנ "ינלטק ףסכ"ב .תויומדה ןיב
לאיצנטופהו ,םידלי לש וא םינקז לש תויומד ללכ תועיפומ אל .דחא רודל תוכייש
םירבגל תוריעצ תורוחב ןיב ללוכ ,תויומדה לכ ןיב םייק םייטנמור םירשקל
תיזכרמה החפשמה .הז ללכל גירח הווהמ ,תאז תמועל ,"'ג ביבא תמר" .ןהמ םירגובמ
לעי תינקחשה) 'ץיבוניל ןורש - רפסה תיב ליגב הרענ לש תומד תללוכ הרדיסב
ביבסו הביבס םיבבוס םיבר הלילע יווקו ,הרדיסב יזכרמ דיקפת הלש (רהוז-רב-
תורבח לש תובירמ ,רפסה תיב לע תוחיש תוארל םילוכי ונא ךכ .םידומילל הירבח
םוקמ םהל ןיאש םיאשונ םה הלא לכ .םירוהה םע םיכוסכסו ,םידגב וא םינב יאשונב
.ילארשי שודיח םיווהמ םה ךכבו ,ןובסה תורפוא לש םימייקה םירנא'זהמ דחא ףאב
תא תדדועמה ,רהוז-רב לעי תינקחשה לש הברה תוירלופופה אוה ךכל ירשפא רבסה
ינבו םידלי לש לודג םיפוצ להק ךושמל ךכבו יזכרמ דיקפת הל תתל םיקיפמה
.רעונ

דואמ-םירישעה תמועל םירישעה

דיעמש יפכ ,"'ג ביבא תמר" .תוילארשיה תורדסה יתש ןיב יתועמשמ לדבה םייק הז םוחתב
ירוביג לש ההובגה םייחה תמר לע דיעהל רומא םוקימהו ,וז הרקוי תנוכשב תמקוממ ,המש
לש חיתפה תא דואמ ריכזמ אוה :רשועה ינממס תא תוארל ןתינ חיתפב רבכ .הרדיסה
תמרב םיהובגה םירוגמה יניינב לש ריווא ימוליצ דצל תויומדה ימוליצ תא ללוכו ,"סאלאד"
- סינט ישרגמ ,ביבא לת ףוחב תונולמה ,הנירמב תוטכאי ,םיקראפ ,הייחש תוכירב ,'ג ביבא
תמרב קפס אלל םייח הרדיסה ירוביג .םירישעה לש םייחה ןונגס תא למסל םידעוימ הלא לכ
,תאז םע .ךכל םיבר םירוכזא םיעיפומ םהיתוחישבו ,הסנרפ תויעב לכ אללו ההובג םייח
ץוחמ אוהש רושע וא לארשיב תירשפאה רתויב ההובגה םייחה תמר תא הגיצמ הניא הרדיסה
ןיא .הליוב יח וניא הרדיסה ירוביגמ דחא ףא לשמל ךכ .עצוממה ילארשיה רובע םוחתל
,לכה ךסב .םיתרשמ וא םידומצ םיגהנ ,ראפ תוינוכמ ןיאו ,תויטרפ הייחש תוכירב הרדיסב
"סאלאד" ירוביג ןיבש קחרמה ומכ קוחר הכ וניא םיפוצה ןיבל הרדיסה ירוביג ןיב קחרמה
תרפואל רתוי המוד "'ג ביבא תמר" וז הניחבמ .הלא תורדס לש םיפוצה ןיבל "יטסנייד" וא
ךא ,ההובג םייח תמרב םייחה םישנא הגיצמ איה - "חונמ ירסח םיריעצ" ןוגכ תיתרוסמ ןובס
תוהדזהל םיפוצל רשפאמ הז בצמ .םיפוצה לש הזמ ןיטולחל קתונמ וניא םהלש םייחה ןונגס
.םהייח םעו הרדיסה ירוביג םע

וז הניחבמ .הירוביג לש ברה רשועה תא שיגדהל ץמאמ לכ השוע ,תאז תמועל ,"ינלטק ףסכ"
םהייח ,הלא תורדסב ומכ :"יטסנייד" תא רתוי דועו "סאלאד" תא ,"הרגניז" תא הריכזמ איה
לש תורשפאהו ,עצוממה הפוצה לש וייח תא המואמב םיריכזמ םניא "ינלטק ףסכ" ירוביג לש
לש חיתפב רבכ רשועה ינממס םיטלוב ןאכ םג .דואמ תמצמוצמ תויומדה םע תוהדזהל םיפוצה
"ינלטק ףסכ"ש הדבועה תשגדומ ןאכ רבכ ךא ,"'ג ביבא תמר" לש חיתפל המוד חיתפה .הרדיסה
םייאבצ םיסוטמ ,תוניזומיל ,םימולהי םיעיפומ החיתפה ימוליצב .רתוי "הרישע" הרדיס איה
."'ג ביבא תמר"ב םיעיפומ םניאש םיטנמלא םה הלא לכ - (גרבנטור תחפשמ לש היקוסיעל זמר)
בשחנה ,ףלוג ישרגמ ןאכ םיעיפומ "'ג ביבא תמר" לש חיתפב םיעיפומה סינטה ישרגמ םוקמב
ללכ םירכומ םניאש ראפ יאנתב תויח "ינלטק ףסכ"ב תויומדה ."םירישע לש קחשמ"ל עודיכ
קשנ רחסו םימולהי - תוחפשמה יתש לש קוסיעה ימוחת םג .םיפוצה לש עירכמה בורל
.בר ףסכ םיברעמכ םיעודיה םימוחת םה - ימואלניב

ירצוי לש תיזכרמ הרטמ התוויה תויומדה לש ההובגה םייחה תמרו רשועה תטלבהש רכינ
םאו םייטרפ םיתבב םא ,הייחש תוכירבב תוניצסהמ תובר תושחרתמ ,לשמל ,ךכ .הרדיסה
ףדעומ יוליב הווהמ הנפוא תוגוצתב רוקיב .תליא וא הילצרה ,ביבא לתב םיראופמ תונולמב
.םייטרפ םיקוסמו םיסוטמ םג הרדיסה ירוביגל שי תוניזומילל ףסונב .הרדיסב םישנה לע
בר שומיש השענ .רתוי םירקיה ,םידיינ םיבשחמב רקיעבו םיבשחמב שומישה דואמ טלוב
תורבעה ,ינורטקלא ראודב תויובתכתה תגצה ךרוצל בשחמ יכסמ לע close-up ימוליצב
קלחכ םיבשחמ םיעיפומ "'ג ביבא תמר"ב) .האלה ןכו םיבשחמל תויקוח אל תורידח ,םיצבק
"ןשיירופרוק דנומייד" ידרשמב .(הלילעב והשלכ דיקפת םהל ןיא ךא ,םידרשמב הרואפתהמ
םיקסעל םיפתוש םע תרושקתל םישמשמה היזיולט יכסמ תרוש וירוחאמ ריתסמ תוריקה דחא
תובר תוחיש ךכ בקעו ,םיימואלניב םיקסעב תוברועמ תורחתמה תורבחה יתש .םלועה יבחרב
הארנו ,תוילארשי תורדסב דואמ גירח אוה תילגנאב ברה שומישה .תירבעב תולהנתמ ןניא
ךפונ "ינלטק ףסכ"ל קינעהל דעונ אוה םירוביגה לש םלועה יקבוח םיקסעה םע דחיש
ביצקת לע הדיעמ ,םיבר ריווא ימוליצ םג םיללוכה ,ץוח ימוליצ לש הברה תומכה .ימואלניב
תמר"מ רתוי "הרישע" הרדיס "ינלטק ףסכ" הווהמ וז הניחבמ םגש הארנו ,הרדיסה לש הקפהה
וב ןוקריה קראפ לש רקיעב ,ץוח ימוליצב שומיש םנמוא השענ "'ג ביבא תמר"ב ."'ג ביבא
.ריווא ימוליצ וז הרדיסב ןיאו טעמכ ,חיתפל טרפ ךא ,תובר תוניצס תומלוצמ

הברה ראופמ םייח ןונגס לש הריווא "ינלטק ףסכ" תרצוי יללכ ןפואב יכ רמול ןתינ םוכיסל
,רתוי תילארשי הרדיס לש אוה "'ג ביבא תמר" תרצויש םשורה ."'ג ביבא תמר" לש הזמ רתוי
הרדיס הריכזמ "ינלטק ףסכ" וליאו ,תוהדזה תרשפאמו םיפוצה לש םייחה ןונגסל רתוי הבורק
.תוהדזה תענומו רכומה םייחה ןונגסמ תקתונמ ,("הרגניז" וא "סאלאד" ןוגכ) תאבוימ

'ג ביבא תמרב לכה אל הז ףסכ

הגיצמ ,תולבונלטה ומכו ברעה תועש לש תויאקירמאה ןובסה תורפוא ומכ ,"'ג ביבא תמר"
םוחתל םירושקה םיאשונ ןיבל תויומדה לש םיסחיה תוכרעמל םירושקה םיאשונ ןיב בוליש
הלילע יווק ,םידלי לש תויומד וז הרדיסב תועיפומ יתרגש אל ןפואבש רחאמ ,רומאכ .יקסעה
הלילע יווקל תנתינ תמייוסמ תופידע .םהלש הרבחה ייחו םידליה ביבס םיבבוס םיבר
תויעב רואית דצל ,םיקרפה דחא לש הלילעה הללכ לשמל ךכ .יקסעה םוחתל םירושקה
הריקח שבשל ןויסינ ,יתחפשמה קסעהמ דבוע רטפל הטלחה םג ,תוגוזה דחא לש םיאושינה
.קסעב הליעמ יוליגו ,תיתרטשמ

םיריעצ" תא רשאמ "סאלאד" תא רתוי "'ג ביבא תמר" הריכזמ ,יקסעה םוחתה תפדעה תניחבמ
אקווד רתוי הרדיסה הבורק תרחא הבושח הניחבמ ,תאז םע ."הרגניז" תא וא "חונמ ירסח
ךרוצל םינוש הלילע יווקב שומישל איה הנווכהו ,תולבונלטלו תויתרוסמה ןובסה תורפואל
רחא וא הז ןפואב הרדיסה הלפיט םיישדוחכ ךלהמב .תוילאוטקא תויתרבח תויעב תגצה
תויתרבח תויעבב קוסיעה דצל .רעונ תוניירבעו םידלי ץומיא ,הרוחש האופר לש םיאשונב
."םייחב לכה וניא ףסכ"ש רסמה תא היפוצל ריבעהל הסנמ הרדיסהש םשורה לבקתמ ,תונוש
רעונ ינבו םידלי הרדיסב םיפוצ רהוז-רב לעי תינקחשה תוכזבש הדבועל רושק רבדהש ןכתי
אל רבעומ הזה רסמה ,םוקמ לכמ .והשלכ יכוניח דעי םמצעל םיאור הרדיסה יקיפמו ,םיבר
םג הרוקש ומכ ,תובר תויעב שי הרדיסב תורישעה תויומדלש הטושפה הדבועה תועצמאב קר
קסע םייזכרמה הלילעה יווקמ דחא ,המגודל .רתוי םישרופמ םיעצמאב אלא ,"סאלאד"ב
,ותוא לדגל הלכי אלש ומאמ קונית לביק גוזה .קונית ץמאל תוגוזה דחא לש ויתונויסנב
ינפל םהיקומינ ראש ןיב .תיקוח הניחבמ ץומיאה תא רידסהל ידכ ץומיא תדעוול עיגהו
רמא הבוגתב .תוילכלכ תויעב םהל ןיאו 'ג ביבא תמרב םירג םהש גוזה ינב ונייצ הדעווה
תמאב רבד לש ופוסב .רתוי הבושח םא תבהאשו דיחיה םרוגה וניא ףסכש הדעווה ירבחמ דחא
.קוניתה תא גוזה ינב ולביק אל

,הנתמה תא התחד איה .הירזחממ דחאמ הרקי תרשרש 'ץיבוניל ןורש הלביק רחא הרקמב
אלא תובושחש ןה תונתמה אלש ןורש הרמא "ףיכ ךל היהיש" הצרש ריבסה ריעצהשכו
."ירמוח רבד לע ףסכ הברה ךכ לכ איצוהל" טילחהש ךכ לע ותוא הפקתו ,ותרבחב תואצמיהה
ריבעהל תדעוימכ תיארנ הרדיסב תויזכרמה תויומדה תחא יפמ תונרמוחה דגנכ וז הפקתמ
ןובסה תורפואב וא תולבונלטב לבוקמהמ רתוי שרופמ ןפואב ,םיפוצל והשלכ יכוניח רסמ
.ברעה תועש לש ןובסה תורפואב לבוקמל דוגינב ןבומכו ,תויתרוסמה תויאקירמאה

קוסיעל וא םירסמ תרבעהל ךכ לכ םישרופמ תונויסנ ןיא ,תאז תמועל ,"ינלטק ףסכ"ב
תועש לש תויאקירמאה ןובסה תורפואל רתוי המוד איה וז הניחבמ .םהשלכ םייתרבח םיאשונב
,םייקסע םיאשונ ןיבל םיישיא םיאשונ ןיב הקולח תמייקתמ ןאכ םג ,הלא תורדסב ומכ .ברעה
תוטלתשה ןויסנב הלילע יווק וקסע ,לשמל ,ךכ .םייקסעה םיאשונל הרורב תופידע תנתינ ךא
לש ןידה ךרוע תפיטח ,"דנומייד" לשו "רומרא" לש םיבשחמל הצירפ ,"רומרא" תרבח לע
דחא לצא ןטרסה תלחמ יוליג םג הלא םיאשונ דצלו ,דסומה ישנא ידי לע ורורחשו "רומרא"
תמרב"ב םא .תוחאו חא השעמל םה ןמור םילהנמה םיריעצ ינשש יוליגו גרבנטור תחפשמ ינבמ
ףסכ"ב ,ףסכמ רתוי םיבושח םירבד שי יכ הנעטה אוה רתאל ןתינש יזכרמה רסמה "'ג ביבא
םגש ןבומכו ,ףסכ לע םירוביד םיעיפומ טלחהב יכ םא ,המוד רסמ רתאל ןתינ אל "ינלטק
םירוביגה דחא ,ןמנזייא ילואש .תויעב ילוטנ םייח וילעבל חיטבמ וניא ףסכה ןאכ
רתויב בושחה רבדה אוה ףסכ יכ תיגולוכיספל ריבסמו יגולוכיספ לופיטל ךלוה ,םייזכרמה
,רבדמה ימיל ונרזח .ולש לגדה אוה ףסכהש רוד ונחנא" יכ רתיה ןיב רמוא אוה .ורובע
ותומדל הפוצה תוסחייתהל םאתהב ,תחא תונשרפמ רתויל םיחותפ הלא םירבד ."בהזה לגעל
ךא ,ףסכל הנוכנה תוסחייתהה יבגל תמייוסמ המליד הלעמ "ינלטק ףסכ" ,רמולכ .ילואש לש
אשונל וז תוסחייתהל רבעמ .ומצעב הערכהל עיגהל ןמזומ הפוצה :אשונב העד העיבמ הניא
.םיילאוטקא םייתרבח םיאשונ הגיצמ הניאש טעמכ "ינלטק ףסכ" ,ףסכה

תוילארשיה ןובסה תורפואל לדומה

רתוי תוילארשיה תורדסה תומוד ןהלש ילאירסה הנבמה תניחבמ יכ ,הלוע ינושאר חותינמ
הלגמ רתוי הקימעמ תוננובתה ,תאז םע .תולבונלטל רשאמ םיגוסה ינשמ תויאקירמאה תורדסל
התואל ןתוא ךיישל ןתינ אלו תוילארשיה תורדסה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה םימייק יכ
תויאקירמאה ןובסה תורפואל רתוי תובורק תוילארשיה תורדסה יתש יללכ ןפואב .הירוגטק
קלח תוגיצמ ןה הז ןוימד דצלו ,תויתרוסמה ןובסה תורפואל רשאמ ברעה תועש לש
ומכ) ברועמ להקל תודעוימו ברעה תועשב תורדושמ תורדסה :הלבונלט לש םינייפאמהמ
רקיע םירקמה בורבו ,םיישיא םיאשונ דצל םייקסע םיאשונ תוגיצמ ןה ךכ בקע .(תולבונלטה
תורדסה תומוד השעמל ךכב .(תולבונלטב לבוקמל דוגינב תאזו) םייקסעה םיאשונל ןתינ שגדה
םינייפאמה ראשב ,תאז םע .תויתרוסמה ןובסה תורפואל רשאמ תוליגר המרד תורדסל רתוי
,דואמ תורישע תויומד הגיצמ "ינלטק ףסכ" .תורדסה ןיב םייתועמשמ םילדבה םימייק
תורפואל הרדיסה המוד ךכב .עצוממה הפוצה לש הזמ דואמ קוחר ןונגסב ןהייח תא תולהנמה
תויחה תויומד הגיצמ ,תאז תמועל ,"'ג ביבא תמר" .תולבונלטלו ברעה תועש לש ןובסה
יתלב הכ וניא תויומדה לש םייחה ןונגס .ינוציק וניא ןהלש רשועה ךא ,דואמ םיבוט םיאנתב
תורדסל רתוי "'ג ביבא תמר" המוד ךכב ."ינלטק ףסכ"ב ומכ םיפוצה לש םהייחמ קוחרו ספתנ
ףסכ" .ןהייח םעו תויומדה םע םיפוצה לש תוהדזה תורשפאמה ,"חונמ ירסח םיריעצ" גוסמ
םירסמ םיפוצל ריבעהל וא ,םיילאוטקא םייתרבח םיאשונב קוסעל תפאוש הניא "ינלטק
ילעב םיבר םיאשונ הגיצמ "'ג ביבא תמר" ."סאלאד"ל המוד איה ךכב םג .םהשלכ םישרופמ
םג םעפהו תויתרוסמה ןובסה תורפואל ןוימד הגיצמ בוש איה ךכבו ,תיתרבח תובישח
,הז ןוויכב תויתרוסמה ןובסה תורפואמ רתוי קוחר תכלוה ףא "'ג ביבא תמר" .תולבונלטל
םוכיסל .תואבוימה תורדסב לבוקמ וניאש רבד - םישרופמ םירסמ היפוצל ריבעהל הסנמו
תורפוא לש םינייפאמ תוגיצמ "ינלטק ףסכ" ןהו "'ג ביבא תמר" ןה יכ ףאש רמו ל ןתינ
רנא'ז-תתל טלחומ ןפואב תכייש "ינלטק ףסכ"ש ירה ,"סאלאד" תמגודכ ,ברעה תועש לש ןובסה
תרפוא ןיבל ברעה תועש לש ןובסה תרפוא ןיב םייניב םגד הווהמ "'ג ביבא תמר" וליאו הז
םינייפאמ ךא ,תויניטלה תולבונלטה לש םינייפאמ םג תוגיצמ תורדסה יתש .תיתרוסמה ןובסה
הגיצמ תוילארשיה תורדסהמ תחא לכש רחאמ רדוסמ לדומ ידכל םישבגתמ םניא הלא
הווהמ תוילארשיה תורדסה לש ילאירסה הנבמה ,ךכל ףסונב .הז םוחתמ םינוש םינייפאמ
תורדסה לא ןתוא ברקמו תולבונלטה ןמ רורב ןפואב ןתוא לידבמה יזכרמ םרוג
.תויאקירמאה

םגש תורמל ,תוילארשיה תורדסל לדומכ תויאקירמאה ןובסה תורפוא אקווד ורחבנ עודמ
יללכ תיירואת לע ססבתא וז הלאש לע בישהל ידכ ?ירשפא לדומכ תונימז ויה תולבונלטה
תחא תוברת לש העפשה הלח םהב םיאנתה תא הגיצמה ,(1990) Even-Zohar לש תוברעתהה
ןתינ ךא ,תורפסה םוחתב תיתוברת-ןיב תוברעתה רובע הרוקמב החתופ וז הירואת .תרחא לע
תוברת ובש בצמכ תוברעתה רידגמ Even-Zohar .םירחא תוברת ימוחת לע םג התוא ליחהל
תוברת) תרחא תוברת רובע תופיקע וא תורישי תוליאשל רוקמ תכפוה (רוקמה תוברת) יהשלכ
הדבועה יכ שיגדהל שי .וזכ תוברעתה ןכתית יתמ םיריבסמה םיללכ הרשע גיצמ אוה .(דעיה
תוברעתהל יוטיב הווהמ תויאקירמא-םורד ןהו תויאקירמא ןובס תורפוא ןה תורדושמ ץראבש
םירצות תריציל לדומ תשמשמ ןהמ תחא קר .תילארשיה תוברתב וללה תויוברתה יתש לש
בצמ ןכתיי אל יכ רמוא ןושארה ללכה .רתוי הקומע התוברעתהש ךכ לע דיעמש המ םיימוקמ
ןפואב תויתוברת תוכרעמ לע הז ללכ ךילשהל ןתינ .תויוברת ןיב טלחומ תוברעתה-רסוח לש
לש והשלכ בלשב תרחא תוברת דצמ תוברעתה לש בצמב האצמנ תוברת לכ יכ רמולו ,יללכ
תונושארה תוילעה זאמ .וילאמ רורב תילארשיה תוברתה יבגל הז ללכ לש ומושיי .התוחתפתה
רשאכ ,תונוש תוינוציח תויוברתמ תועפשה וטלקנ ןאכ תיתוברתה הריציה תושדחתהו ץראל
תיתוברתה תוברעתהה העיגמ הנורחאה הפוקתב .םינשה ךרואל הנתשמ ירקיעה העפשהה רוקמ
לע תוססובמ תוילארשיה ןובסה תורפואש עיתפמ אל וז הניחבמ .תירבה תוצראמ תירקיעה
תיסחי םצמוצמ רוקמ הווהמ רשא ,הקירמא םורדמ אלו תירבה תוצראמ םיאבוימ םילדומ
ללכ ךרדב איה תוברעתהה ,ינשה ללכה יפל .תילארשיה תוברתה םע תוברעתה יסחיל
דעי תוברת רובע תוברעתהל רוקמ תשמשמ יהשלכ רוקמ תוברת םירקמה בורב .תינוויכ-דח
לש הרקמל םיאתמ הז ללכ .רוקמה תוברת לע העפשה לכ ןיא דעיה תוברתל וליאו ,תרחא
תוברעתהל רוקמ הווהמ הניא ךא תונוש תויוברתמ תוברעתה תטלוק רשא ,תילארשיה תוברתה
.תרחא תוברת ףא רובע

םע .הקירמא םורדל וא תירבה תוצראל תיפרגואיג הבריקב תלעופ הניא תילארשיה תוברתה
תוצראל רתוי "הבורק" איה וז הניחבמו ,תירבה תוצרא םע םיקודה םירשק תמייקמ איה ,תאז
תוצרא לש תיתוברתה תוברעתההש חינהל ריבס ןכל .הקירמא םורד תונידמל רשאמ תירבה
הקירמא-םורד םע םירשקה ,תאז תמועל .הרוק ןכאש יפכ ,םיבר םימוחת ףיקת תירבה
תוברתב תוכרעמ-תת לש ןטק רפסמ קר תללוכ וז תוברת לש תוברעתהה ןכלו ,ידמל םימצמוצמ
.תולבונלטהו תורפסה ימוחתב רקיעב - תילארשיה

העפשה ימרוגכ תויטננימודו הרקוי

דיעמש יפכ ,ךכל תודגנתה תמייק אל םא ,תוברעתהל םייוסמ בלשב איבי תויוברת ןיב עגמ
תוברתה םע ןה עגמ תמייקמ תילארשיה תוברתה .ןובסה תורפוא יגוס לכ לש אובייה
תויוברת יתשמ םיטירפ תליאשל איבמ הז עגמו ,תיאקירמא-םורדה תוברתה םע ןהו תיאקירמאה
ןכלו ,תוינוציח תועפשהל דגנתהל הטונ הניא תונורחאה םינשה לש תילארשיה תוברתה .הלא
תויוברתה ללכ ןיבמ ,תאז םע .תוברעתהל םיבר םירקמב םיאיבמ תורחא תויוברת םע םיעגמ
העפשהל םרוג תושמשמו ףדעומ דמעמל תוכוז קלח ,ןמיע םיעגמ תמייקמ תילארשיה תוברתהש
ירקיעה םרוגה .תויטננימודו הרקוי לש םינוירטירק יפל תרחבנ רוקמה תוברת .רתוי הבר
וא תילכלכ המצוע םג ,תאז םע .רוקמה תכרעמ לש תיתוברתה התמצוע אוה הרקויה תעיבקל
םייתוברת-ץוח םימרוג יפל תעבקנ תויטננימוד .הרקויה תכרעה לע עיפשהל היושע תיטילופ
.רוקמה תוברת לש הרקויהמ חרכהב תעבונ הניא איהו

הקירמא תונידמ לע תרבוג תירבה תוצרא ,תויטננימוד תניחבמ ןהו הרקוי תניחבמ ןה
תיאקירמאה תוברתה תינהנ תילכלכה התמצוע תוכזב .תוברעתהל ירשפא רוקמכ תיניטלה
ןכל .תורחא תונידמבו לארשיב הלש הרקויה תכרעה תא םג ריבגמ רבדהו ,הבר תויטננימודמ
רובע יאקירמא םורד לדומ ינפ-לע יאקירמא לדומ לש ותפדעהב םיכמות הלא םיללכ ינש םג
.תוילארשיה ןובסה תורפוא

םניא רשא םיטירפל הקוקז תמייוסמ תכרעמ רשאכ תשחרתמ תוברעתה יכ עבוק ףסונ ללכ
,תוילארשי ןובס תורפוא קיפהל טלחוה רשאכש הדבועה תא ריבסמ הז ללכ .הכותב םינימז
אל רשאכ ,ללכל םאתהב .תורדסה תא וססבי םהילעש םיאבוימ םילדומ ןהירצוי ושפיח
הבש תרחא תכרעמל השיג תורשפא תמייק תאז תמועלו ,תכרעמה ךותב תוביטנרטלא תויוצמ
יושע תוברעתהה ךילהת .תוברעתה םייקתתש חינהל ריבס ,תומיאתמ תוביטנרטלא תויוצמ
תוברתה תעפשה .דעיה תוברת לש תמייוסמ הבכש לע וא םייוסמ קלח לע קר עיפשהל
הירצותו ,דבלב םימצמוצמ םימוחתב תאטבתמ תילארשיה תוברתה לע תיאקירמא-םורדה
וניא הז לכ .תימוקמ הריציל לדומכ םישמשמ םניא ךא תילארשיה תוברתה ךותל םיאבוימ
םיבחר םיקלח םע תוברעתה יסחיו םיעגמ תמייקמ רשא ,תיאקירמאה תוברתה לש הרקמב םייק
.םיבר םימוחתב ינרצי לדומ תשמשמו ,תילארשיה תוברתה לש

לע חרכהב םירמוש םניא רוקמה תוברתמ ולאשנש םיטיפר ,הירואתה לש רחא ללכ יפל
אצומה תוצראב :תולבונלטה לש הרקמב דחוימב טלוב הז בצמ .םהלש תוירוקמה תויצקנופה
תועש לכב תורדושמ ןהו ,בחר םיפוצ להקל דעוימה יתרקוי רנא'זל הלא תורדס תובשחנ ןהלש
ןהו ,תיסחי תוחנו ישנ רנא'זל תולבונלטה תובשחנ ,ץראב ,תאז תמועל .ברעב ללוכ םויה
:תויאקירמאה ןובסה תורפוא יבגל הנוש בצמה .דבלב םיירהצה-רחאו רקובה תועשב תורדושמ
יתרקוי אל רנא'זל תובשחנ ןהו רקובה תועשב ץראב תורדושמ תויתרוסמה ןובסה תורפוא
,"יטסנייד"ו "סאלאד" גוסמ ,תויתרקויה ןובסה תורפוא .ןהלש אצומה ץראב ומכ ,דחוימב
.תירבה תוצראב ומכ ,הובג סוטטסל וכזו אישה תועשב ץראב ורדוש

םוכיס

אל ןהש החנה ךותמ - תוילארשיה ןובסה תורפוא תוססובמ לדומ הזיא לע קודבל ןויסנה
ילעבכ וחכוה רשא םימייק םילדומב ועייתסה אלא ,ירוקמ ילארשי חותיפכ ןיאמ שי וחמצ
לש הברה תוירלופופה תורמל יכ ,עיתפמב אל ילוא ,הלעה - ילארשיה להקה רובע הכישמ
תורדסל סיסבכ םיגוסה ינשמ םייאקירמא םילדומ אקווד ורחבנ ץראב תולבונלטה
.תוילארשיה

םינש הזמ תמייקתמ תילארשיה תוברתה לש םיבר םימוחתב תיאקירמאה תוברתה תוברעתה
קר אל תללוכ וז תוברעתה ,הל םידגנתמה תנעטל .הכרבב תלבקתמ איה דימת אלו ,תובר
םיאבוימה תורדסו םיטרס .םלוע תופקשהו תונויער םג םא יכ םילדומ וא םירצות לש אוביי
הרבחה תא םיגיצמו ,תויתרבח תומרונו תיתרבח תואיצמ ונרובע םירידגמ תירבה תוצראמ
וניא השעמל ילבולגה רפכה יכ ןעוט (1983) רלנש .תילאידיא הרבחכ תיטסילטיפקה
תאזו ,םייאקירמא-ןופצה םייחה יכרעל םאתהב יחה יאקירמא-ןופצ רפכ םא יכ ,ללכ ילבולג
לש הבשחמה וק יפל .תמדקמ םינומהה תרושקתש יאקירמאה יתוברתה םזילאירפמיאה בקע
ןהילע תוילארשי ןובס תורפוא סוסיבו תויאקירמאה ןובסה תורפוא אוביי ,הלא תונעט
לש םייטסילטיפקה םיכרעה ךותב תילארשיה תוברתה לש תועמטיהה ךילהתב ףסונ בלש הווהמ
יפכ .ךכ לכ ילילש רואב תיאקירמאה תוברעתהה תא תוארל ןיא יתעדל .תיברעמה הרבחה
לכ אלל ןיטולחל יאמצע ןפואב חתפתהל הלוכי הניא תוברת ףא ,Even Zohar ןייצמש
איה הלא םיכילהתמ קלחכו ,שוביג יכילהתב ןיידע תאצמנ תילארשיה תוברתה .תוברעתה
םלועב תיטננימודה תוברתה איה תיאקירמאה תוברתה .תורחא תויוברת לש תועפשה תטלוק
חותיפל םישמשמ םייאקירמא םילדומש הדבועה .הלש העפשהה חווטמ קמחתהל השקו ,םויכ
ןיא רשא יעבט ךילהת הווהמ ,ןאכ םימייק ויה אל רשא םיילארשי םיינויזיוולט םירנא'ז
ןניא תוילארשיה ןובסה תורפואש הדבועה רואל דחוימב ,תוינסרה תויכרע תוכלשה ול סחייל
יפכ ,םהלש תוימוקמ תויצאירו תווהמ אלא רוויע ןפואב םייאקירמאה םילדומה תא תוקחמ
ועיפוי ץראב חתפתיו ססבתי ןובסה תורפוא רנא'זש לככש חינהל ןתינ .ליעל םגדוהש
.רתוי םיקהבומ םיימוקמ םינממס ולבקי הלא תורדסו ,תופסונ תויצאירו

היפרגוילביב
,141 ןויליג ,תותוא ,"?אלפה המו - הקירמא םימלוח םלוכ" (1992) ילא ,םהרבא
.43 'מע
,תותוא ,"תירוקמה תילארשיה הריציה דיתע - ןובס תרפוא" (1987) דוהא ,ןורימ
.26 'מע ,89 ןויליג
.םיירהצה רחא עברא" תרגסמב) "תימצעה הידורפה לובג לע" (1997) ירוא ,ןיילק
.70 'מע ,1997 רבמטפס 19 ,ץראה ףסומ ,("רטסרופ תחפשמ םע תימוי השיגפ
,תותוא ,"היזיולטה לש יתוברתה םזילאירפמיאה לע םירוהרה" (1983) לאפר ,רלנש
.7 'מע ,53 ןויליג
Allen, Robert (1995) "Introduction". In Allen, R, (ed.) To Be Continued...
London: Routledge pp. 1-26.
Butler, Jeremy (1995) "I'm not a Doctor, but I Play One on TV". In Allen,
R. (ed.) To Be Continued... London: Routledge pp. 145-163.
Even-Zohar, Itamar (1990) "Laws of Literary Interference", in his
Polysystem Studies (a special issue of Poetics Today 11:1), pp. 9-26.
Hagedorn, Roger (1995) "Doubtless to Be Continued: A Brief History of
Serial Narrative". In Allen, R. (ed.) To Be Continued... London: Routledge
pp. 27-48.
Kreutzner, Gabriele and Ellen Seiter (1995) "Not All 'Soaps' are Created
Equal". In Allen, R. (ed.) To Be Continued... London: Routledge pp.
234-255.
Liebes, Tamar and Elihu Katz (1990) The Export of Meaning:
Cross-Cultural Readings of Dallas. Oxford University Press.
Liebes, Tamar and Sonia Livingstone (1994) "The Structure of Family
and Romantic Ties in the Soap Opera: An Ethnographic Approach", in
Communication Research, Vol. 21 No. 6 pp. 717-741.
Livingstone, Sonia (1990) Making Sense of Television: The Psychology
of Audience Interpretation. Oxford: Pergamon.
Lopez, Ana (1995) "Our Welcomed Guests: Telenovelas in Latin America".
In Allen, R. (ed.) To Be Continued... London: Routledge pp. 256-275.
Martin-Barbero, Jesus (1995) "Memory and Form in the Latin American
Soap Opera". In Allen. R.(ed.) To Be Continued... London: Routledge pp.
276-284.
Modleski, Tania (1982) Loving with a Vengeance: Mass Produced
Fantasies for Women. London, New-York: Methuen.
Spence, Louise (1995) "They Killed Off Marlena, but She's on Another
Show Now". In Allen, R. (ed.) To Be Continued... London: Routledge pp.
182-198.
Weimann, Gabriel (1984) "Images of Life in America: The Impact of
American TV in Israel", International Journal of Intercultural Relations.
Vol. 8:2 pp. 185-197.


:רוקמ
לארשיב םימסרפמה דוגיא תאצוה ,36-38 'מע ,223 'סמ ,99 תותוא