:תונותיעל העדוה


וצרת םא םג .הטושפ הפשב םיבתוכ תישאר .תיאנותיע הפשב תונותיעל העדוה בותכל שי
םיבייח ויהת ,םיתעל תכבוסמו תבכרומ םתפשש ,עוצקמ ישנא לש שודיח וא השעמ לע חוודל
.םינבומ אלה םייעוצקמה םיחנומה תא טשפל
םישקתמ םתא םא .הסומע אלו תבכרומ אל ,תכבוסמ אל ,הטושפו הייקנ הפשב בותכל שי
אל םיפוצה וא םיניזאמה ,םיארוקה םגש ירה ,עוצקמה שיא לש ותפש תא םכמצעב ןיבהל
.רבודמ המב וניבי
תנבומהו הטושפה ותפש ללגב רקיעב ,ץרפמה תמחלמב רוביצה תדהאל הכז ירעי דוהא ןשרפה
אללו הטושפ הפשב גוצרה םייח ףולאה רפיס ,םימיה תשש תמחלמב וינפל םינש המכ .לכל
ואיבה וללה תונשרפה ירבד .ברקה הדשב שחרתמה לע םייגטרטסאו םייאבצ םיחנומ לש שדוג
חכנ 1978 תנשב .תנבומו הטושפ ןושל טקנש ןושארה היהש םושמ ,הבר הכרעהו הליהת ול
עוריאה .ןיגב םחנמ ,הלשממה שארל ריהקב ונומראב תאדאס ראוונא ךרעש סקטב רכייר ןועדג
.םירצמב ןוטלשה יריכב לכ וב וחכנו ,ןומראב קירומה אשדה רכ לע ,הלילה יצחב היה
םלוכל הריכזה הדועסהו ,ודקר תוינניח תוללוחמ ,םיחרואה ןיב ובבס םירצלמ תורשע
."הלילו הליל ףלא" חסונב תואתשמ
ךיא והת הרובחבש םיאנותיעהו ,ביהרמה הזחמב םימסקומ ופצ ,תילארשיה תחלשמה ירבח
רורבל שקבמו חיתפה תולמב טבחתמ (רכייר ןועדג) ינא דועב" .םהינותיעל םהילע וחוודי
ידיצל בשיש ןניק סומע תא ףתשל יתשקב ,'ראופמ' ,'ימולח' ,'ביהרמ' ומכ םייוטיב ןיב
."'הפי היה הז בותכת' ,'הפי' :הטושפ תחא הלימ עיצה ,סוסיה אלל אוהו ,השקה תוטבחתהב
הביתכה .הטושפה הפשה לש החוכ דוס והז .תופדרנה םילימה עפש לכל הלוקש תחאה הלימה
.תוסומעו תובובנ תוצילממ ענמיהל שי ,הריהבו תקיודמ תויהל הכירצ
העדוה המסרפו ןותיעה ידומעל עיגהל השקיב ,המש "םיילנויצר םייח" ,תחא תינומלא התומע
:ןושלה וזב תונותיעל
שפוחה םודיק תא הרטמל ול םש רשא ,התומעכ םושרה ןוגרא הניה םיילנויצר םייח תתומע"
הרקיעב תילאוטקלטניא הניה ןוגראה תוליעפ .םה רשאב םדאה ינב לש ילאודיבידניאה
ימוחתב היתוכלשהו ,תילטוטסיראהו תיטסיביטקייבואה היפוסוליפה תונורקע יפ לע תיחנומו
."םינושה םייחה
תובושחה תולאשה ןמ תחא ףא לע בישה אל חיתפה .קדצבו ,לסל דימ הכלשוה העדוהה
.וירבח םהימו שקבמ אוה קוידב המ ,םקוה ןכיה ,ןוגראה והמ ומכ ,ררבל שקבמ ארוקהש
אצמי ןוכנה חיתפב .תקיודמו הריהב הביתכל ףילחת וניא תויזעול וא תובגשנ םילמ בוביג
לש ולרוג תא וצרחי וללה תורושה .תעדל שקבמ אוהש המ לכ תא תונושארה תורושב ארוקה
םאו ,הוואר ןולח ןיעמ אוה ןוכנ בותכה חיתפ .העידיה רקיע תא איבהל ןהילע .רופיסה
.תונחל סנכיהל ללכ הנוקה חרטי אל ,עגימ וא םמעשמ היהי

:תוירקיע תולאש שמח לע בישהל ךירצ תיעוצקמ-תיאנותיע הפשב בותכה חיתפ
.הרק המ ,שחרתה קוידב המ ,רופיסה רקיע והמ - ?המ
.רבודמ וילעש רוביגה והימ - ?ימ
.רופיסה שחרתה יתמ - ?יתמ
.שחרתה ןכיה - םוקמ
.עריאש המל תוביסה ןהמ - ?עודמ
.תינויח תיקלח הבושת םג לבא ,תולאשה לכל האלמ הבושת בתוכה ידיב היהת דימת אל

םיילוש תורעה
,תרושקתב תיבויח תימדת םינוב ךיא - רוביצה םע םיסחי ,1993 .ג ,רכייר
.1993 .ג ,רכייר :ןלהל .ביבא לת ,רואל האצוה ,רימז ,שונא יסחיבו םיקסעב
.1
.23-22 'מע ,1993 .ג ,רכייר
.2
.29-23 'מע ,1993 .ג ,רכייר
.3