גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית
א"נדה תלוקלומ הנבמ/?םינגה םיבכרומ הממ/םימונגהו םינגה הנבמ/תויוליעפ//


א"נדה תלוקלומ הנבמ

םיסיסבה ןמ םיינירופה םיסיסבה םינוש המב ונייצו רויאב ורזעיה .1
?םיינידימיריפה    

םינוש המב ונייצ ?א"נדה תלוקלומ תא םיביכרמ םידיטואלקונ יגוס המכ .2
.הזל הז םימוד םה המבו הזמ הז םידיטואלקונה    

תורושק ןה דציכ וראתו דיטואלקונה תא תוביכרמ תולוקלומ וליא ונייצ .3
.ןהיניב    

וליאו ,א"נדה תלוקלומ לש "םלוסה תוטומ" תא םינוב םיביכר וליא ונייצ .4
.הלוקלומה לש "םלוסה יבלש" תא םינוב םיביכר    

תוביציה תנוכת עודמ ?התוביצי תא א"נדה תלוקלומל םינקמ םירשק וליא .5
?הלוקלומל הבושח    

זוחא והמ ,תמיוסמ א"נד תלוקלומב םיסיסבה ןמ 15% הווהמ ןימיתה םא .6
?וז הלוקלומב ןיזוטיצה    

לש םיזוחאב הלוכתה תא ונייצ .56% איה א"נד תלוקלומב GC-ה תלוכת .7
.תאזה הלוקלומב (A,T,G,C) םיסיסבה ןמ דחא לכ    

.5' - GTCATGAC - 3' :הזכ םיסיסב ףצר שי א"נד לש דחא לידגב .8
.םילשמה לידגה לש ףצרה תא ומשר    

?ןוכנ אל וא ןוכנ .9
A+T=G+C    
A=G;C=T    
A/T = C/G    
T/A = C/G    
G+A=T+C    
G/C= 1    


 
תויוליעפ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
א"נדה תלוקלומ הנבמ
םיסיסב גוויז
א"נדה תלוקלומ יביכרמ
םידיטואולקונ ונב
םידיטואולקונ תוגוז
םילשמה דיטואלקונה
יתשרותה רמוחה יוליג
םינוש םימונגו םינג
םינוסקאו םינורטניא
םימונגו םינג
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה לפכושמ דציכ
לופכשה ןונגנמ תחכוה
א"נדב םיקזנ ןוקית
םלשומ ןוקיתה דימת אל
א"נדה לופכש
לופכשה ךילהת
את תקולחב םינג תרבעה
הזוימו הזוטימ
הזיחאת תפמ
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלח אצוי ןגמ
ןובלחל א"נדמ
םירמשב ןילורפל םינג
היירטפב םימיזנאו םינג
א"נרל א"נדמ :קותעת
דוקפתו הנבמ - א"נר
א"נדה תלוקלומ קותעת
א"נר תלוקלומ דוביע
קותעתה ךילהת
םיטוירקואאב א"נר דוביע
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה חונעפ
?ןודוקב "תויתוא" המכ
ןובלח תלוקלומ ונב
ןובלחה תלבקו םוגרתה
םוגרתה ךילהת
ןובלח תלוקלומ תיינב
םינוש םיאתב םוגרתה
םוגרתו קותעת
ןובלחה תיינבב בלש
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
הרקבה לש התובישח
?ןכתייה - םזינגרואל אתמ
זוטקלה ןורפואב הרקב
זוטקלה ןורפואב תויצטומ
ןפוטפירטה ןורפואב הרקב
ןפוטפירטה ןורפואב תויצטומ
םינורפואב הנושהו המודה
םייאליע םירוציב הרקב
רטומורפל תורשקתה
םצעמל תורשקתה
זוטקלה ןורפוא
ןאכדה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמה ונמלוע
?תויצטומ תושחרתמ ךיא
גרברדל גוזה לש תויצטומה
'גאפוירטקבל תודימע
תויצטומה יללוחמ
הלש בצקהו היצטומ לכ
הנתשמה פיטונגה
ךל הרוצ
הזרהו הנמשה
?ןכתייה - תויצטומ ןוקית
תויצטומב םיגשומ
הנמשהו הזרה
םוגפ ןג ןוקית
תויצטומ יגוס
"תונטק" תויצטומ
רוזאה לש תחדקה
דחא סיסב ללגב לכה
?תויצטומה וניש המ
םוזומורכב תויצטומה יגוס
םוזומורכב קלח רסח
?ערוג ףיסומה לכ םאה
ךופהה םוזומורכה
ךל ןתאו יל ןת
הנתשמ םימוזומורכה רפסמ
?פיטוירקב םגפה והמ
?ץפוק אוה המ
םימוזומורכה הנבמב םייוניש
ןטרסו תויצטומ
?רשקה המ - ןטרסו תויצטומ
ביואה תא עד
ןטרסה תא חצנל
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
םירכזו היצטומ ,היצולובא
םדאה לש ואצומ
היצולובאהו תיעבטה הרירבה
היצולובאה ךילהתו תויצטומ
תויצטומב םיגשומ
החבשהו תויצטומ
תויצטומ ידי לע חיבשהל
םחלה תטיח הלבקתה ךכ
יטנג יוהיזו תויצטומ
יטנג ליפורפ
ןונד תחפשמ לש א"נדה
יטנגה ליפורפה תא והז
?דליה ימ לש
?באה והימ
יטנג ליפורפ רוזחש
עשפה תריזב א"נד
םידושח ינש םע סנוא
?סנאה והימ
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
סדנוהמ הלידג ןומרוה
ןג דודיב
םילשמ א"נד תיירפס
ןג טוביש
יאלג תרזעב ןג יוהיז
הקורי הזודמ לש ןג
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיחוטב םיחמצ
ןפוטפירטה תנואת
?קדייחה לעופ ךיא
תיראניבה הטישה
םוירטקבורגא לע
םוירטקבורגאב םייוסנ
םיצפעב םירידנ םירמוח
א"נד לש הרישי הרדחה
הרישי הרדחה
םיסדנוהמה םיאתה תרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םייח לעב רוצייב םיבלש      
סדנוהמ
םיקורי םירבכע
רוצייל םיסדנוהמ םייח ילעב      
תופורת
שיבכע ירוק תורציימ תורפ
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
םייטנג םימגפ יופיר
םוגפ ןג ןוקית
ינג יופירב הנושאר החלצה
תיטנג הסדנהב ןוסיח
רוצייל םיסדנוהמ םייח ילעב      
תופורת
תואלקחב
ןנוגתהל תדמול היינבגעה
םינובלחה בכרה יוניש
לוביה רופיש
הביבסה תוכיאב
תוכיא תבוטל ריעצה סדנהמה      
הביבסה
הביבסה תנגהל תיטנג הסדנה
טוביש
םייח ילעב טוביש
ילוד לש טובישה
םייח ילעב טובישל תוטיש
?טבשל המל
םדא טוביש
םדא ינב טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
היינבגעב 1 םוזומורכ יופימ
הלבגה תפמ תיינב
?םינגה ןיב קחרמה והמ
תולחמו םינג
?וחנעופ רבכ םינג המכ
STS תרזעב יופימ
םדאה םונג לש יטנג יופימ
םדאה םונג לש יסיפו יטנג יופימ
א"נד לש יטמוטוא ףוציר
םרגוידרוטוא יפל א"נד ףוציר
םסקמ תטישב א"נד ףוציר
טרבליגו
הלוח המקרב םינג והיז
םינג יוטיב יוהיזל בבש
ןטרסו א"נד יבבש
הכפהמ ללוחמ בבשה
תוימונג תופורת
פ"לפר תרזעב תיטנג הלחמ יוהיז
םיפ"ינסה יופימ
םינוש םימע ןיב תיטנגה הברקה
םיקדייח לש םונגה חונעפ
רבכעה םונג חונעפ
סיספודיבראה םונג
הקיטנגב הקיתא
ההזמ יטנג עדימ לע הנגהה קוח
?ישונאה םונגה לע תויוכזב קיזחמ ימ
תונב שמח - דחא ןב
רבועה לש ולרוג
הרופ ןבה - רקע באה
ותוחאל רוזעי חאה
סייטה לש דוסה
רבצ לש הארמ
םיישונא ףוליח יקלח תכרע
טובישב תומליד
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
ןג טוביש
םילשמ א"נד תיירפס
א"נד לש יטמוטוא ףוציר
םרגוידרוטוא יפל א"נד ףוציר
םסקמ תטישב א"נד ףוציר
טרבליגו
הלוח המקרב םינג יוהיז
םינג יוטיב יוהיזל בבש
ןטרסו א"נד יבבש
הכפהמ ללוחמ בבשה
פ"לפר תרזעב תיטנג הלחמ יוהיז
םיפ"ינסה יופימ
הלבגה תפמ תיינב