גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית
םיטוירקואאב הרקבה/םינג לש הרקב ינונגנמ/םינגה יוטיב תרקב/םירמאמ//

םיטוירקואאב הרקבה

םיטוירקואאב םינגה תוליעפ לע הרקבה
םינגה "תקיתש"
?םייטוירקואא םיאתב הרקבה ינונגנמ תא ליעפמ המ
רטומורפל קותעת ימרוג תורשקתה
םצעמל תורשקתה
הרקב לש םירחא םינונגנמ

םיטוירקואאב םינגה תוליעפ לע הרקבה
.םינג יפלא תורשע ליכמ אוהו ,יטוירקורפה םונגל האוושהב ,קנע םונג אוה יטוירקואאה םונגה
.ינייפוא דוקפיתו הנבמ לעב אוהו ,תידוחיי המקרל ךייתשמ את לכ .םיאת ידראילממ םייונב םייאליעה םירוציה
חקפמ ימ .את לכ רציימ םתואש םינושה םינובלחה ןמ םיעבונ םיאתה ןיב םילדבההו את לכ לש תוידוחייה
הדבועה תורמל ,םיאתה לש "תוחמתה"ה תא ריבסהל רשפא דציכ ?םינושה םינובלחה תורצוויה לע
?ההז םיאתה לכב םונגהש
תאו םינובלחה תעפוה ןמז תא םיתסוומ םה ;תאזה תוחמתהל םיארחאה םה הרקב ינונגנמ
.םינובלחה תוקרפתהל םייארחא םג םהו ,רצוויתש תומכה
?תעדיה
לש םיפוריצמ האצותכ יוטיב ידיל תואבש תויוליעפו תונוכת שי םייאליע םירוצי לש םיאתב יכ ,רוכזל בושח
.הלאכ םינג יפוריצ ןיב םואיתל םג "םייארחא" הרקבה ינונגנמ .םינדגונ תריצי :לשמל ,םינוש םינג
הירדנוכוטימב יוצמה םונגה ןיבו יניערגה םונגה לש ותוליעפ ןיב םימאתמ םירחא הרקב ינונגנמ
.(םיחמצב) טסלפורולכבו
בלשב ,קותעתה בלשב :םינוש םיבלשב שחרתהל הלוכי םייטוירקואא םיאתב םינגה תלועפ לע הרקבה
ומכ ,תישענ םינגה לע הרקבה רקיע ךא .םינושה םוגרתה יבלשבו (mRNA) חילש-א"נרה דוביע
םילעופש הרקבה ינונגנמ ןיבמ .םיתסוומ םינובלח ןווגמ לש םכוויתב ,םינגה קותעת בלשב ,םיטוירקורפב
:םיירקיע םינונגנמ ינש ריכנ םייטוירקואא םירוציב
רטומורפל קותעת ימרוג לש תורשקתהה ןונגנמ .1
.םימצעמ םיארקנש הרקב יפצר ידי לע ידוחיי ןפואב רטומורפה תלעפה ןונגנמ .2
ןה ילמרונ אתב לבא ,תוכבוסמו תומכחותמ ,תובכרומ תוכרעמ ןה םיטוירקואאב הרקבה תוכרעמ
.אלמ םואיתבו תוליעיב תודקפתמ


םינגה "תקיתש"
תא אטבל םיאתה "םיעדוי" ךיא :תולאש המכ ודמע ,םיאתב הרקבה ינונגנמ תא ןיבהל וסינש םירקוחה ינפב
גוסמ אתב אטבתהל םיוסמ ןגל םרוג המ ?רביאה וא המקרה תוליעפל םאתהב ,םהל םיידוחייה םינגה
חתפתי ןכא תירפומה תיציבה ןמש םיחיטבמה הרקבה ינונגנמ םה המ ?רחא גוסמ אתב קתשומ תויהלו דחא
?םידיקפת לש בחר ןווגמ םיאלממה ,םינוש םיאתו תומקר ,םירביא לעב רוצי
"קיתשמ"כ לעופ א"נדב ריעז יונישש ,וליג םה .תולאשה בור לע תונעל םירקוחה וחילצה תונורחאה םינשב
ליתמה .היצליתמ ארקנ הז יוניש .זאליתמ םיזנאה תרזעב ,םינוש םינגל (CH3) ליתמ תרדחה אוה יונישה .םינג
םינג ,תאז תמועל .יוטיב ידיל אובל לוכי וניא - ליתמ ידי לע םתחומש ןג .ןגה לע תמתוחכ לעופ ןגל רדחומש
תראשנ המתחהה תינבת .את לכלו המקר לכל םיידוחייה םינגה םה הלאו ,יוטיב ידיל םיאב ,םימתחומ םניאש
.אתה לש תובר תוקולח ךשמב
,א"נד לש תומיגד וקדב םירקוחה ?םיאתה תוניימתה תא תעבוקש ,"המתחה"ה תעצבתמ ,רבועה ייחב ,יתמ
בלש לכב המתחהה תוינבת תא וקדב םה .ותוחתפתה לש םינוש םיבלשב ,רבכע לש רבוע יאתמ וחקלנש
םיאתבש ךכ .ערזבו תיציבב ויהש המתחהה תוינבת תוקחמנ הירפהה רחאל םימי המכש וליגו ,בלשו
תורצונ ןויריהה לכ ךשמבו הירפהה רחאל םימי 10-כ .םימתחומ םניא ןיידע םינגה ,רבועה לש םינושארה
ךילהת םהבש םירבוע .חתפתמה רבועב םיאתה תוניימתה ךילהת ךות ,את לכל תוידוחייה המתחהה תוינבת
קיתשהל הלולע רגוב םדא לצא א"נד לש היצליתמב העיגפ .םיוסמ בלשל רבעמ וחתפתי אל םוגפ היצליתמה
.ינטרס אתל אירב את ךופהלו ,אתה לש םייחה רוזחמ תרקבב םילעופש םינג

?םייטוירקואא םיאתב הרקבה ינונגנמ תא ליעפמ המ
אתה םג .םייתביבס תותואל הבוגתב םילעפומש םינג שי ,םיקדייח ומכ ,םייאת-דח םימזינגרואב
,םיצע .תימינפהו תינוציחה ותביבסמ וילא םיעיגמה תותואל ביגמ ,םייאת-בר םירוציב ,יטוירקואאה
;םירופיצב הדידנה תעפות לע םג עיפשמ םויה ךרוא ;םויה ךרואב יונישל הבוגתב םהילע תא םירישמ ,לשמל
.לכאנש ןוזמה גוסל םאתהב םיידוחיי םימיזנא םישירפמ לוכיעה תכרעמב םיאת
?םייאת-בר םירוציב םינגה םיביגמ םהילעש תותואה םה המ
םיליעפמה תותואה בור יכ ,רורב םירקוחל ךא .והוז אל ןיידע םינג לש תואטבתה םיתסוומה תותואה ןמ םיבר
.םיידוחיי תותואל הבוגתכ םה םג םישרפומה ,םיימיכ םימרוג םה יטוירקואאה אתב הרקבה ינונגנמ תא
לע לעופ ןומרוה לכ .םינומרוהה תא ןייצל רשפא םינגה תואטבתה לע עיפשהל םילוכיש םימרוגה ןיבמ
םירחא םינומרוה וליאו ,םהלש הרטמה יאתב םינג לש הרדס לע םיעיפשמש םינומרוה שי .ול ידוחיי הרטמ את
10-מ רתוי לע םיעיפשמ סירתה תטולבמ םישרפומה םינומרוהה ,לשמל .םידדוב םינג לע םיעיפשמ
דשה תמקרב םימיוסמ םיאתב םייוצמש םינגה לע קר לעופ ןיטקלורפ ןומרוהה וליאו ,הרטמה יאתב םינג
.בלח ינובלח רצייל םתוא דדועמו
גוסמ םישרפומה םינובלח םה לודיג ימרוג .לודיג םרוג אוה םינגה תואטבתה לע עיפשהל לוכיש רחא םרוג
בצע יאת דדועמ םיוסמ יבצע לודיג םרוג ,לשמל .םירחא םיאתב םינג תואטבתה לע םיעיפשמו םיאת לש דחא
.םיטירדנדו םינוסקא חימצהל
,םינגה תוליעפ לע םיעיפשמ ,תינוציחה ותביבסמ אתה לא םיעיגמש ,לודיגה ימרוג םגו םינומרוהה םג
.אתה ןיערג ךותב םיאצמנש
?אתה ךות לא תואה תרבעה תשחרתמ דציכ
,המסלפוטיצב .היזופיד לש ךילהתב אתה ךותל םירדוחש ,ןימ ינומרוה :לשמל ,םינומרוה שי
ןומרוה (סקלפמוק) דימצת רצונו ,םייאת-ךות םיידוחיי (םירוטפצר) םינטלוקל הלאה םינומרוהה םירשקנ
רשקנ דימצתה .ליעפ יתלב ןג ליעפהל לוכי אוה םשו ,אתה ןיערגל רדוח דימצתה םיכילהת המכ רחאל.ןטלוק-
רטומורפה תא ליעפמש תוא הווהמ הז רושיק .םצעמ ארקנש ,םידיטואלקונ לש ידוחיי ףצרל
.םינגה קותעת תא בכעל לוכי דימצתה םירחא םירקמב .םינגה קותעת תא ליחתהל
רושיק .אתה תנרבממ ינפ לע םיאצמנש םיידוחיי םינטלוקל םירשקנ ,ןילוסניא :לשמל ,םירחא םינומרוה
.אתב הבוגתל הליבומש ,םיירלוקלומ םיכילהת לש הרושל םרוג הז
:הלופכ הרקב אופא איה ןגה תוליעפ לע הרקבה
.ןומרוהל ידוחיי ןטלוק ליכמש ,ול ידוחיי אתב קר עיפשהל לוכי ימיכה תואה .1
.ול ידוחיי םצעמל רשקנ ימיכה תואה אתה ןיערג ךותב .2


 רטומורפל קותעת ימרוג תורשקתה
ןכיה תעבוקש הרקב תכרעמ שי ןג לכל .רתויב בכרומ הנבמ ילעב םיבר םינג ליכמ יטוירקואאה םונגה
םינובלח םיברועמ םינגה תואטבתה לע תרקבב .ןג ותוא לש ינובלחה רצותה יוטיב ידיל אובי יתמו
.םצעמלו רטומורפל - א"נדה יבג לעש םיידוחי םיפצרל םירשקנ הלאו ,םיתסוומ
.קותעתה בלש לש ותליחתב רקיעב הרקבה תלעפומ ,םייטוירקורפ םיאתב ומכ ,םייטוירקואא םיאתב
,םיטוירקואאב ,םלוא .רטומורפל זארמילופ-א"נר םיזנאה רושיק אוה קותעת ךילהת לכ לש ותליחת
םיבייחש םינובלח לש הרדסל "קוקז" אוה ;ודבל קותעתה תא ליחתהל לוכי אל זארמילופ-א"נר םיזנאה
transcription ) "קותעת ימרוג" םיארקנ הלאה םינובלחה .ליחתי קותעתהש ינפל רטומורפל רשקתהל
(סקלפמוק) דימצת םירצויו ,םיוסמ רדסב ,הז רחא הזב רטומורפל םירשקנ קותעתה ימרוג .(factors
קותעתה םרוגש רחאל .רטומורפל רושקה דימצתל אוה םג רשקנ זארמילופ-א"נר םיזנאה .םינובלח לש
.םינגה תא קתעתל ודבל ךישממו דימצתה ןמ זארמילופ-א"נר םיזנאה ררחתשמ ,דימצתל רשקנ ןורחאה
,TATA :לשמל ,(boxes) תובית םיארקנש םימיוסמ הרקב יפצר ליכמ אוהו דיחא וניא רטומורפה
הזכ רושיק לכו ,הלאה הרקבה יפצרמ דחא לכל םירשקנ םיידוחיי קותעת ימרוג יכ ,ררבתמ .CAAT
תקיודמה הדוקנה תעיבק לע עיפשמ אוה TATA תביתל רשקנ קותעת םרוג רשאכ .רחא ךילהת תסוומ
CAAT תוביתל םירשקנש ,םירחא קותעתה ימרוג .זארמילופ-א"נר םיזנאה ידי לע קותעתה ליחתמ הנממש
-א"נר םיזנאה לש ותורשקתה תורידת תעבקנ ךכבו ,א"נדל םיזנאה ןיב רשקה תוכיא לע םיעיפשמ ,CG-ו
.קותעתה ףקיה עבקנ ,רמולכ ,רטומורפל זארמילופ
ימרוג םא ,עצבתהל לוכי אל קותעתה ךילהת .םיתסוומ םינובלח השעמל םה קותעתה ימרוג םינובלחה
.םיוסמ רדסבו םיידוחיי םירתאב רטומורפל םירשקתמ אל קותעתה
תסוול רשפא םתוא םגו ,םיבלש רפסמ שי רטומורפל םיתסוומ םינובלח לש ףסוא רשקתמ ובש ךילהתב םג
.ותוא ץיאהל וא ךילהתה תא טאהל :(רקבל)
.רתויב בכרומ ךילהת אופא אוה םיטוירקואאה םינגה לש קותעתה תלחתה לע הרקבה ךילהת

 םצעמל תורשקתה
ינובלחה רצותה יוטיב ידיל אובי יתמו ןכיה תעבוק הרקבה .הרקב תחת אצמנ יטוירקואאה םונגב ןג לכ
יפצר לא םימיוסמ םינובלח לש תורשקתה אוה ןגה לש ותוליעפ לע הרקבה ינונגנממ דחא .ןג ותוא לש
ךילהת תא (םיריבגמ) םימיצעמ ,םה ןכ םמשכ ,הלאה םיפצרה .(enhancers) םימצעמ םיארקנש םידיטואלקונ
.(!!)10,000 יפ דע 1,000 יפ קותעתה ךילהת תא ריבגהל לוכי םצעמה .קותעתה
לוכי אוה .קותעתה תלחתה רוזא ירחא וא קותעתה תלחתה רוזא ינפל םקוממ תויהל לוכי םצעמה
בורק וא ,רטומורפה ןמ 50 kb קחרמב ,םיתעל ,קותעתה תלחתה רוזאמ דואמ קוחר אצמיהל
םידדוקמה םינגב :לשמל ,קותעתה תדיחי ךותב אצמנ םצעמה םהבש םירקמ שי .רטומורפל דואמ
.םינדגונ לש הדבכ תרשרש תריציל
םילעופ םה .הרקב יפצר השעמל םה ,קותעתה ךילהת תא שילחהל וא ריבגהל "םחוכ"בש ,םימצעמה
.ותוא םיתסוומו קותעתה ךילהת לש הרקבב
?םצעמה לש ומויק תא וליג דציכ
תוכיאה תא םינשמ ,רטומורפה ןמ םינוש המכסה יפצר םיקיחרמ רשאכ יכ ,םירקוחה וליג 1979 תנשב
דוע םייק א"נדב יכ ,םירקוחה וחינה ןאכמ .ךילהתה תא ירמגל םילטבמ אל ךא ,ותומכ תאו ןגה קותעת לש
תאו ,א"נדה תולוקלומ לש םינוש םירוזאב רסח תויצטומל ומרג םה .קותעתה ךילהתל רושקש עדימ
,א"נדה תולוקלומ לש קותעתה בצק קדבנ רשאכ .עדרפצ לש תויציבל וקירזה יטנטומה א"נדה תולוקלומ
לש קותעתה תמר תא ודירוה ,תיסחי םיקחורמ םירוזאב ,רטומורפל ץוחמ ושחרתהש רסח תויצטומ יכ אצמנ
תא ריבגהל םילוכיש םידיטואלקונ לש םיקחורמ םיפצר םימייק יכ וחינה םירקוחה !!!100 יפ לש רועישב ןגה
.קותעתה בצק
?ונממ םידיטואלקונ יפלאו תואמ לש קחרמב אצמיהל לוכיש ,רטומורפה לע םצעמה עיפשמ דציכ
דציכ רורב אל ;ןגה קותעת תא םיריבגמש תותואה תרבעהב םצעמה לעופ דציכ ירמגל רורב אל ,םויה דע
ןיב רשק תויהל בייחש ,רורב .א"נדה יבג לע ,בר הכ קחרמל ,קותעתה תרבגהל תותואה תא ריבעמ אוה
םירושקה םיתסוומה םינובלחה ןיב רשק תויהל בייח יכ ,םג רורב .םצעמה ןיבל םהשלכ םיתסוומ םינובלח
.םצעמל םירושקה הלא ןיבו רטומורפל
"ףפוכתמ" א"נדה יכ ,םיחינמ םויכ .תובר תורעשה ולעה םצעמה לש הלועפה ןונגנמ תא ריבסהל ןויסינב
ןובלחה .רטומורפלו םצעמל - םירתאה ינשל תורושקה ,ןובלחה תולוקלומ ןיב עגמ רשפאתמש ךכ
םיזנאה רושק וילאש ,קותעתה ימרוג םינובלח לש סקלפמוק םע עגמ רצוי ,םצעמל רושקש ,תסוומה
.ןגה לעפומ הז עגמ רחאל .זארמילופ-א"נר
?(אתה) המקרה לש תוידוחייה תעיבקב קלח שי םצעמל םאה
תוידוחייל חתפמ הווהמ םתוחכונ םצעש רמול השק ,ןכלו .םימצעמ םתוא םייוצמ םזינגרואה לש םיאתה לכב
םינובלחהש ןוויכמ .םצעמה תלעפה לע יארחאה אוהו המקרל ידוחיי אוהש ,םרוג דוע שיש איה החנהה .אתה
לע ,השעמל ,תגשומ םצעמה תוליעפ לע הרקבה יכ קיסהל רשפא ,םצעמה תא םיליעפמש הלא םה םיתסוומה
תא אתל הנקמש וז איה םינובלחה לש םתוליעפ תדימ .המקרל םיידוחיי םיתסוומ םינובלח לש םתורצוויה ידי
.ודוחיי

 הרקב לש םירחא םינונגנמ
- קותעתה בלשב :םינוש םיבלשב שחרתהל הלוכי םייטוירקואא םיאתב םינג תואטבתה לע הרקבה
,המסלפוטיצב חילש-א"נרל ןיערגבש חילש-א"נרמ ותכיפהו ודוביע בלשב ,ןיערגב חילש-א"נרה תיינב
לע םג .ןובלחל חילש-א"נרה לש םוגרתה בלשב וא המסלפוטיצה לא ןיערגה ןמ חילש-א"נרה רבעמב
בלש לכל ,ולשמ הרקב ינובלח שי בלש לכל .הרקב שי ןובלחה לשו חילש-א"נרה תלוקלומ לש קוריפה בצק
.ול םיידוחיי הרקב יפצר שי
ןיב רשקה תוכיא לע הרקב :לשמל ,םינוש הרקב יכילהת שי ,םירקחמה ודקמתה ובש ,קותעתה ךילהתב םג
?רטומורפה תא ומסחי םיתסוומ םינובלח םא הרקי המ .רטומורפה ןיבל זארמילופ-א"נר םיזנאה
ןיב רשקה ,תויצטומה תורצוויה תובקעב םאה ?רטומורפה הנבמב תויצטומ ושחרתי םא הרקי המ
ינונגנמ ידי לע טלשנ קותעתה ךילהת לש ומויס םג ?בכעתיו שלחי אמש וא בצייתיו קזחתי רטומורפל םיזנאה
.חוקיפו הרקב
קר םיליעפ וא םיחכונ ,קותעתב םיברועמה ,םיידוחיי םינובלח .ןמז תניחבמ םינגה קותעת לע הרקב תמייק
.קותעתה ךילהתב םיוסמ בלשב
םינובלח ,רמולכ .םיאתמה םוקמב הרקבה ינובלח תואצמיה לע םג תססובמ םינגה קותעת לע הרקבה
.תמיוסמ המקרב קר םיליעפ וא םיחכונ קותעתב םיברועמה םיידוחיי
דעומב ,תמיוסמ הנוכת תעיבקב םיברועמה ,םינג המכ לע הרקב ;םינג יפוריצ לע הרקב ינונגנמ םג שי
.םזינגרואה תוחתפתה ךלהמב םיוסמ
.טסלפורולכבו הירדנוכוטימב יוצמה םונגה ןיבל יניערגה םונגה ןיב םואית ךרוצל הרקב םג שי
רקחנ אשונה .רתויב תבכרומ איה םייטוירקואא םירוציב םינגה תוליעפ לע הרקבה יכ רמול רשפא ,םוכיסל
.יולגה לע רתסנה וב בר דועו תובר 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב