גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


יתשרותה רמוחה יוליג / ?םינגה םיבכרומ הממ / םימונגהו םינגה הנבמ / םירמאמ//

יתשרותה רמוחה יוליג

?יתשרותה עדימה תא אשונה רמוחה והמ
םיקדייחב יתשרותה רמוחה תרבעה - תיפירג לש יוסינה
םיקדייחב יתשרותה רמוחה אוה א"נדה - יטרקמו דיולקמ ,ירבא לש יוסינה
T- 2 'גאפב יתשרותה רמוחה אוה א"נדה - סיי'צו ישרה לש יוסינה

 ?יתשרותה עדימה תא אשונה רמוחה והמ
רוגרג ?יתשרותה עדימה תא אשונה רמוחה והמ :הלאשה םירקוחה תא הקיסעה תומדוקה תואמב רבכ
תדיח ןורתפל הדובעו הבשחמ ,ןמז שידקהש ןושארה רקוחה היה (1884-1822) (Gregor Mendel) לדנמ
"תויטנג תודיחי"ב אוה השרותה דוסיש םהמ קיסהו הנופא יחמצב האלכה ייוסינ ךרע אוה .השרותה
לע ,ןתוהמ לע עדימ הלא םייוסינב היה אל ךא .םזינגרואה תונוכת תא תועבוקו רודל רודמ תורבועש
תא ןסנהוי גיוודול ינדה רקוחה הניכ 1909 תנשב קר .תויטנגה תודיחיה לש ןבכרה לע וא ןמוקימ
.םינג םשב הלאה תודיחיה
םיאצמנ םייתשרותה םימרוגהש ךכל תויאר ויהו םימוזומורכה ןיבו םינגה ןיב ורשק םירחא םירקחמ
רשימ ךירדירפ רקוחה .דקפתמ אוה דציכו יתשרותה רמוחה בכרה והמ ועדי אל ןיידע םלוא .םימוזומורכב
רמוח םיליכמ םהש אצמו ,םיאתה יניערג לש בכרהה תא 1872-1868 םינשב רקח (Friedrich Miescher)
.ההוז אל יתשרותה רמוחהו ,החכשנ רשימ לש ותדובע .ןובלחל רושקה ,ןחרזב רישע

  םיקדייחב יתשרותה רמוחה תרבעה - תיפירג לש יוסינה
.1928 תנשב (Frederick Griffith) תיפירג .פ רקוחה ידי לע השענ יתשרותה רמוחה יוליגל םירקחמה דחא
.היצמרופסנרט לש ךילהתב ,םיקדייח ןיב רבוע תויתשרות תונוכת ריבעמש רמוחהש חיכוה תיפירג
:(Pneumococcus) סוקוקומואנפ קדייחה לש םינוש םינז ינשב תיפירג שמתשה וייוסינב
.קלח הארמ תולעב תובשומ חתפמ אוהו תפטעמ שי הזה ןזל - (תואיר תקלדל םרוג) םילא ןז .1
.תוספסוחמ רצוי אוהש תובשומהו תפטעמ רסח הזה ןזה - (הלחמל םרוג אל) םילא יתלב ןז .2
םייח םיקדייח קירזה אוה הנושארה הצובקל .םירבכע לש תוצובק עבראל םיקדייח קירזה תיפירג
םירבכעהו םימילא יתלב םייח םיקדייח קירזה אוה היינשה הצובקל .ותמ םירבכעה ךכמ האצותכו םימילא
.םייחב וראשנ םירבכעהו ,םוחב ותמוהש םימילא םיקדייח קירזה אוה תישילשה הצובקל .םייחב וראשנ
,ותמוהש םימילא םיקדייח םע םימילא יתלב םייח םיקדייח לש תבורעת קירזה אוה תיעיברה הצובקל
םירבכעה ףוגב ,דועו תאז .םתומל םורגל רומא היה אל םהל קרזוהש רמוחהש יפ לע ףא ותמ םירבכעהו
רמוחש הנקסמל תיפירג תא ליבוה הזה אצממה .תפטעמ ילעבו םימילא ויהש םייח םיקדייח ואצמנ םיתמה
תלוכיו תומילא :תונוכת יתש ריבעה רבעש רמוחהו ,םייחה םיקדייחל םוחב ותמוהש םיקדייחה ןמ רבע והשלכ
.תפטעמ רוציל
?יתשרותה רמוחה אוה הזה רמוחה םאה ?רבעש רמוחה והמ :תיפירג ינפב ודמע תולאש יתש
עצמה לע .ןוזמ עצמ לע םתוא לדיגו םיתמה םירבכעהמ תפטעמה ילעב םיקדייחה תא דדוב תיפירג
,םתומל ומרג םה םירחא םירבכעל הלאה םיקדייחה תא קירזה אוה רשאכ .תפטעמ ילעב םיקדייח וחתפתה
תיפירג .תפטעמ ילעבו םימילא םה םג ויה םיתמה םירבכעה ןמ ודדובש םיקדייחה לש םהיאצאצ לכ :רמולכ
רמוחה אוה רבעש רמוחהו ,םיקדייחה יאצאצל ורבע ןה ;תויתשרות תונוכת ןה ורבעוהש תונוכתהש חינה
.יתשרותה
םיקדייחה ןיב רישי עגמ רצונש ילבמ ,רחא ןזל םיקדייח לש דחא ןזמ יתשרות רמוח תרבעה לש הזה ךילהתה
.היצמרופסנרט ארקנ ,םייחה
וחילצה אל ןיידע ךא ,יתשרות רמוח לש רבעמ שיש חיכוהל רשפא היה רבכ תיפירג לש אצממה ךמס לע
.רבעומה רמוחה תא ןייפאל

  םיקדייחב יתשרותה רמוחה אוה א"נדה - יטרקמו דיולקמ ,ירבא לש יוסינה
לש וייוסינ תא וכישמה (M.McCarty) יטרקמ .מו (C.MacLeod) דיולקמ '.ק ,(Oswald Avery) ירבא .א
ותימה םה .םיקדייחב היצמרופסנרטה ךילהתב רבועש יתשרותה רמוחה והמ ורקח 1944 תנשבו ,תיפירג
:הלאה םירמוחה תא םהמ ודדובו ,תוקלח תובשומ ורציו תפטעמ ילעב ויהש ,םילאה ןזה ןמ םיקדייח
.א"נדו א"נר ,םינמוש ,םינובלח ,םידירכסילופ
תובשומ ירצויו ,תפטעמה ירסח ,םילא יתלבה ןזה ןמ ,םייח םיקדייחל ורידחה םה ודדובש םירמוחה תא
וליג םירקוחה .ןוזמ עצמ לע םיקדייחה תא ולדיגו ,רחא רמוח ורידחה םה םיקדייח תצובק לכל ;תוספסוחמ
,דחא הרקמב קר .םאה-יקדייחכ תפטעמ ירסח ויה םיקדייחהו ,תוספסוחמ ויה וחתפתהש תובשומה בורש
לש תוקלח תובשומ םג וחתפתה ,(א"נד) תיאלקונוביריסקואד הצמוח היה רבעוהש רמוחה רשאכ
ידכ .יח רוצי לכב יוצמ אוהו ,ןיערגה תוצמוח תצובקל ךייש הזה רמוחה .תפטעמ ילעב םימילא םיקדייח
וחתפתהש תוקלחה תובשומה ןמ רמוחה תא םירקוחה וצימ ,א"נד ןכא אוה היצמרופסנרטה םרוגש אדוול
.א"נד לש םיביכרמ שי רמוחבש ררבתה תימיכ הקידבב .ןוזמה עצמב
יתלב םייח םיקדייחל ותוא ופיסוהו ,ותמוהש םימילא םיקדייחמ א"נד םירקוחה ודדוב רחא יוסינב
לש א"נדהש חכוה הזה יוסינב םג .ותמ םירבכעה ,םילפוטמה םיקדייחה תא םירבכעל וקירזה רשאכ .םימילא
.תומילאה תנוכת תא םהב הנישו םימילא יתלבה םיקדייחה לא רדח םימילאה םיקדייחה
א"נדה .םיקדייחב יתשרותה רמוחה אוה א"נדהו ,א"נד אוה היצמרופסנרטה םרוג יכ הנקסמל ועיגה םירקוחה
לבקל ושקתה םיבר םינעדמ ,םימי םתואב .תומילאה תנוכתלו תפטעמ תריציל עדימה תא ליכה ןזל ןזמ רבעש
.תויתשרותה תונוכתה תרבעהל םייארחאה םה אתב םינובלחהש בושחל וטנ םיברו ,וזה הנקסמה תא

 T- 2 'גאפב יתשרותה רמוחה אוה א"נדה - סיי'צו ישרה לש יוסינה
'גאפה תא - (Martha Chase) סיי'צ התרמו (Alfred Hershey) ישרה דרפלא - םינעדמ ינש ורקח 1952 תנשב
תא תפטועש םינובלח לש תיספוקמ בכרומ T-2 'גאפ .ילוק היכירשא קדייחה יאתב הברתמה,T-2
ינשמ בכרומ אוהש םושמ הזה ףיגנה תא רוקחל ורחב םירקוחה .םיינובלח בנז יביסו בנזמ ןכו ,א"נדה תביל
וניאש ימיכ דוסי שי הלאה םירמוחה ןמ דחא לכב .יתשרותה רמוחכ "ודשחנ"ש - א"נדו ןובלח - םירמוחה
םייוסינ לש תורדס יתש וכרע סיי'צו ישרה .(P) ןחרז שי א"נדבו ;(S) תירפוג שי םינובלחב :רחאה רמוחב אצמנ
תירפוג לש פוטוזיאב ונמוס םי'גאפה ,תחאב :רחא יביטקאוידר פוטוזיאב םיפיגנה תא ונמיס םה הרדס לכבו
.א"נדה תא ןמיסש (32P) ןחרז לש פוטוזיאב ונמיס םה ,תרחאבו ,תיספוקה ינובלח תא ןמיסש (35S)
.םינמוסמה םי'גאפה תא םיקדייחל םירקוחה ופיסוה יוסינ תרדס לכב
םיישפוחה םי'גאפה יקיקלח תא קתנל ידכ לברעמל הסימתה הסנכוה ,םיקדייחה לא ודמצנ םי'גאפהש רחאל
התשענש זוכרס תלועפ תועצמאב םיקדייחה ןמ ודרפוה םיישפוחה םי'גאפה .םיקדייחה יאתמ
םי'גאפה יקלחו םי'גאפה וליאו ,ועקש םכותל ורדחש םי'גאפה יקלח םע םיקדייחה יאת .הגופירטנצב
.ןינסתב וראשנ םיאתל ורדח אלש
םי'גאפה יאצאצבו עקשמב ,ןינסתב תויביטקאוידרה תא ודדמ םייוסינה תורדס יתשמ תחא לכב
םע עקש אלו ןינסתב ןומיסה ראשנ ,תיספוקה ינובלח ונמוס םהבש םייוסינב .עקשמבש םיקדייחב וחתפתהש
םגו עקשמב םג תויביטקאוידרה העיפוה ,'גאפה לש א"נדה ןמוס םהבש םייוסינב ,תאז תמועל .םיקדייחה
.םי'גאפה יאצאצב
אתל רדוח 'גאפה לש א"נדה ,םי'גאפ ידי לע םיקדייח תקבדה ךילהתבש ,םירקוחה וקיסה יוסינה ךמס לע
םי'גאפ תריציל עדימ אשונ אתל רדוחש א"נדה ,דועו תאז .תרדוח הניא תינובלחה תיספוקה וליאו ,קדייחה
.T-2 'גאפב יתשרותה רמוחה אוה א"נדהש סיי'צו ישרה וחיכוה הזה יוסינב ,רמולכ .םישדח
םינעדמ וררוע ןה תוילגתה םוסרפ םע רבכ לבא ,הלאה תוילגתה תובושח המכ דע וניבה המ-ןמז רובעכ קר
קירק סיסנרפו יאקירמאה ןוסטוו סמי'ג ,םירקוח ינש ידיב הלע ,1953 תנשב .א"נדה תודוס לע תוהתל םיבר
הזה רמוחה ךיא ריבסהל ותועצמאבו ,א"נדה תלוקלומ לש ידממ-תלת לדומ גיצהל ,יטירבה
.םייחה םירוציה לכב יתשרותה עדימה לש אשנכ לעופ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב