גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית
םינגה תלועפ לע הרקב/םינג לש הרקב ינונגנמ/םינגה יוטיב תרקב/םירמאמ//

םינגה תלועפ לע הרקב

רתויב תוניינעמה תולאשה תחא .הלשמ דיקפת שי םיאת תצובק לכלו ,םיאת ידראילימ לש ךרעמ שי םדא לכל
את תויהל רומא אוהש רירש את עדוי דציכ ,לשמל .ול דעויש דיקפתל ןיימתהל את לכ "עדוי" דציכ ,איה
.בצע את וא ,םצע את וא ,דבכ את וא ,בלבל את אלו ,רירש
לש היינבל שורדה עדימה לכ אצמנ הבו ,א"נדה תלוקלומב תאצמנש ,תבכרומ ןונכת תכרעמ שי םזינגרוא לכל
ליכמ אוהו ,א"נד ותוא םייק םיאתה לכב ;ההז תיטנג היצמרופניא תמייק םזינגרוא לכ לש את לכב .שדח ףוג
הזה קלחה .וב הנומטה היצמרופניאה ןמ קלח קר יוטיב ידיל אב את לכב ,םלואו .םינגה םתוא תא
ידוחייה אתה לש ודוקפתל םיינויח םניאש ,םינגה ראשב ןומטש עדימה וליאו ,ודוקפתלו אתה םויקל יחרכה
םינקמש םינובלח םירציימה םינג יוטיב ידיל םיאב ,לשמל ,ןיעה יאתב .יוטיב ידיל םיאב םניא ,הזה
ןגה ,לשמל ךכו .םד אתב וא דבכ לש אתב יוטיב ידיל םיאב םניא הלאה םינגה .ןהלש עבצה תא םייניעל
.בלבלה לש םיאתב קרו ךא יוטיב ידיל אב ,ןילוסניאל
תעצבתמ ךיא ?אל ,םירחא םינגו ,םיוסמ אתב יוטיב ידיל ואובי םימיוסמ םינגש ךכל יארחא ןונגנמ הזיא
לש ידוחייה יוטיבה לעש ,עודי רבטצהש עדימה ןמ לבא ,האלמ הבושת ןיא ןיידע תאזה הלאשה לע ?הרקבה
- םיידוחיי םינובלח תועצמאב , הרקב ינונגנמ םיטלוש םירחא םינג לש םייוכיד לעו את לכב םינגה
.הרקב ינובלח
תוטשפ ללגב ,םיקדייחב העצבתה ,םינגה תלועפ לע םייארחאה ,הרקבה ינונגנמ תנבהל רקחמה תישאר
ויה ,(Jacob and Monod) ונומו וק'ז םירקוחה .הדבעמב םלודיג תוחונו םיקדייחה לש הנבמה
ןיבו םייטוירקורפ םיאת ןיב יכ ,וארה םה .םינגה לש הרקבה ינונגנמ תנבהל חתפ וחתפש םינושארה
הבוגת םימרוג תינוציחה הביבסב םייוניש .םיקודה ןילמוג יסחי םימייקתמ ,םילדג םה הבש ,תינוציחה הביבסה
הרקב ינונגנמ םילעופ ,תאז תמועל ,םייטוירקואא םיאתב .םיקדייחב םינגה תואטבתה לע הרישיו תידימ
וייח תא ליחתמש ,רבועה תוחתפתהל סיסבה םג םה םייטוירקואא םירוציב הרקבה ינונגנמ .רתוי םיבכרומ
.תונוש תומקר לעב ,בכרומ רוצי חתפתמ ונממו ,תיטנגה היצמרופניאה לכ תא ליכמ הזה אתה .דחא אתכ
.םינוש םינג יוטיב ידיל םיאב תונושה תומקרב
תא ןיבהל לכונ ,םיאתב םיידוחייה םינגה תואטבתה לע יארחאש ,ירלוקלומה הרקבה ןונגנמ תא ןיבנ םא
אוה ןטרסה תלחמ תא ןייפאמש המ .ינטרס אתב ללוחתמה תא םג ילואו ,תירבועה תוחתפתהה ךלהמ
ינונגנמ םילעופ דציכ ןיבנ םא .אתב םייוצמה הרקבה ינונגנמב העיגפ ללגב ,םיאת לש תוקלחתהו לודיג
.יופירל ךרדב םדקתהלו הלאה םיכילהתה לע טולשל לכונ ילוא ,םיאתב םינושה הרקבה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב