גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית
םיטוירקורפב הרקבה/םינג לש הרקב ינונגנמ/םינגה יוטיב תרקב/םירמאמ//

םיטוירקורפב הרקבה

םיטוירקורפב הרקב ינונגנמ
זוטקלה ןורפואב הרקב
ןפוטפירטה ןורפואב הרקב
ןאכדה ןובלח

 םיטוירקורפב הרקב ינונגנמ
תוטשפ ללגב ,םיקדייחב התשענ םינגה תלועפ לע םייארחאה הרקבה ינונגנמ תנבהל רקחמה תישאר
ןוכמב ודבעש ,(Jacob and Monod) ונומו וק'ז םירקוחה .הדבעמב םלודיג תוחונו םיקדייחה לש הנבמה
םה 60-ה תונש תישארב .םינגה לש הרקבה ינונגנמ תנבהל חתפ וחתפש םינושארה ויה ,זירפב רטספ
יכ ,וארה םה .םיקדייחב םינגה לש תוסיווהו הרקבה ןונגנמ לעופ דציכ ריבסהל וסינ ותועצמאבש לדומ ועיצה
,םיקודה ןילמוג יסחי םימייקתמ ,םיאתה םילדג הבש ,תינוציחה הביבסה ןיבו םייטוירקורפ םיאת ןיב
ינש וכז ,הזה םוחתב םתילגת לע .םיאתבש םינגה תואטבתה לע תידימ עיפשמ תינוציחה הביבסב יוניש לכו
.1965 תנשב ,לבונ סרפב םירקוחה
:E.coli קדייחב ,םינג לש קותעתה ךילהתב םיברועמש הרקב ינונגנמ ינשב ודקמתה ונומו וק'ז
תא קרפמה ,זאדיזוטקלג-אתיב םיזנאל דדוקמה ןגה לש קותעתה ךילהתב ברועמש הרקבה ןונגנמ .1
.(זוטקל) בלחה רכוס    
רוצייב םיפתתשמש םימיזנאל םידדוקמה םינגה תצובק לש קותעתה ךילהתב ברועמש הרקבה ןונגנמ .2
.ןפוטפירט תינימאה הצמוחה   

 זוטקלה ןורפואב הרקב
םיפתתשמש םימיזנאה תעפוהל םירושקה תוסיווהו הרקבה ינונגנמ םילעופ דציכ ריבסהל וסינ ונומו וק'ז
לש (operon) ןורפואה לדומ ול וארקו ,לדומ ועיצה םה ,ךכ םשל .וקוריפבו אתל זוטקלה תרדחהב
-אתיב םיזנאל דדוקמש ןגה לש תוליעפה לע הרקבה תא וקדב םה לדומה תועצמאב .זוטקלה
.זוטקלגלו זוקולגל (זוטקל) בלחה רכוס תא קרפמ הז םיזנא .םיקדייחב זאדיזוטקלג
ובש ןוזמ עצמ לע תוברתהל םילגוסמ (E.coli ) ילוק היכירשא גוסמ םייעמה יקדייחש ועדי ונומו וק'ז
ךלהמב .היגרנאלו ןמחפל רוקמה אוה זוקולג רכוסהש עצמ לע םג לבא ,זוטקל אוה היגרנאהו ןמחפה רוקמ
-אתיב םיזנאה ,זוטקל וב ןיאש ןוזמ עצמ לע הלאה םיקדייחה תא םילדגמ רשאכש ,םהל ררבתה םרקחמ
המ ול ןיא םא םיזנא רציל םעט ןיא ירהש ,תינוכסחו תינויגה םהל התארנ העפותה .רצוימ וניא זאדיזוטקלג
קדייחה אתב רצונ רצק ןמז ךות ,זוטקל ליכמש ןוזמ עצמל םיקדייחה תא םיריבעמ רשאכ ,םלואו .קרפל
זוטקלהש וקיסה םירקוחה .עצמב אצמנ זוטקלה דוע לכ רצוויהל ךישממ םיזנאה .זוטקלה תא קרפמש םיזנאה
.(inducer) "ןרשמ" םשב זוטקלל וארק ןכלו ,קדייחה אתב םיזנא לש הריצי הרשמ
זוטקלה תא קרפמ - דחא :םימיזנא השולש םירצונ קדייחב יכ ,ררבתה רקחמה ךשמהב
לרטנל רזוע - דחא דועו ,(permease -זאמרפ) אתה ךותל זוטקלה תא רידחמ - רחא ,(זאדיזוטקלג-אתיב
.(transacetylase -זאליטצאסנרט) םיליעי םיטילובטמל קרפל לוכי אל ןושארה םיזנאהש ,"זוטקל תויומד" תובוכרת
ליכמ ןורפואה .םימיזנא המכ תריציל םידדוקמש םיינבמ םינג ליכמש םוזומורכ לש עטק אוה זוטקלה ןורפוא
.םיינבמה םינגה לש םתלועפ תא רקבמש הרקב רוזא םג
א"נרל םיקתעותמ םה ;הזל הז םיבורק םהו ,קדייחה לש םוזומורכה יבג לע םיאצמנ םיינבמה םינגה
םירתא המכ ליכמ ןורפואב יוצמה הרקבה רוזא .תחא הדיחיכ םיינבמה םינובלחה תשולשל םימגרותמו
,זארמילופ -א"נר םיזנאה רשקנ הזה רתאה לא .(promoter) רטומורפ - םדקמ רתא ארקנ םהמ דחא
רתאה ארקנ הרקבה רוזאב רחא רתא .םיינבמה םינגה תשולש לש קותעתה תלועפב ליחתמש אוהו
?זוטקל וב ןיאש עצמ לע לדג קדייחה רשאכ הרוק המ .ךשמהב ריכנ ותואש ,(operator) רוטרפוא - ליעפמה
דדוקמ הזה ןגה .(regulator) תסוומ ןג ארקנש רחא ןג שי (וילא דומצ אל ךא) זוטקלה ןורפואל בורק
תסוולו הרקבה רוזאב אצמנש ,ליעפמ רתא ,רוטרפואל רשקתהל לוכי תסוומה ןובלחהו ,תסוומ ןובלח תריציל
וכרד תמסחנ ,זוטקלה ןורפוא לש רוטרפואל רשקנ הזכ ןובלח רשאכ .םוגרתהו קותעתה יכילהת תא
הזה ןובלחה ,ןכל .תשחרתמ אל םינגה לש קותעתה תלועפו ,קתעתמה םיזנאה ,זארמילופ-א"נר םיזנאה לש
.(repressor) ןאכד ארקנ
ליכמש עצמב וליאו ,ןאכד ןובלחה רצוויי ,זוטקל ליכמ וניאש עצמ לע םילדג םיקדייחה רשאכש ,םיפצמ ונייה
רקחמב ,םלואו .זוטקלה יקרפמ םימיזנאה תריציל םינגה קותעת שחרתיו ןאכד ןובלחה ללכ רצוויי אל ,זוטקל
,ןאכדה לש ותורצוויהל דדוקמ תסוומה ןגה ,רמולכ .ןאכד ןובלחה רצונ םיבצמה ינשב יכ ררבתה ונומו וק'ז לש
רתאל ןאכדה רשקנ (זוטקל ילב וא זוטקל םע) םיבצמה ינשב .םיקדייחה םילדג וילעש עצמה בכרהל רשק ילב
והנבמ תא הנשמ ,ןאכד ןובלחה לא זוטקלה רשקנ זוטקל ליכמש עצמב לבא ,ןורפואב ליעפמה
לש ולולסמו ,ישפוח ליעפמה רתאה הזכ בצמב .(רויאב א בלש) ליעפמה רתאה ןמ ותוא "ףלקמ"ו יבחרמה
םימיזנאה םינבנו חילש-א"נר לש הלוקלומ תרצונ .םסחנ אל ,קתעתמה םיזנאה ,זארמילופ-א"נר םיזנאה
.(רויאב ב בלש) םייוצרה
וכרד ןכלו ,רוטרפואל הרושק ןאכד ןובלחה תלוקלומ תראשנ ,זוטקל ליכמ וניא ןוזמה עצמ רשאכ
.עצבתמ אל ןורפואב םינגה קותעתו המוסח זארמילופ-א"נר םיזנאה לש
ונינפלש הרקמב .תילילש הרקב תארקנ םירחא םימרוג לש הלועפ ענומ םיוסמ םרוג הכלהמבש ,וזכ הרקב
.םינג המכ לש וא דחא ןג לש םוגרת וא קותעת ענומ תסוומה ןובלחה
זאמ .םימזינגרואב םינגה תואטבתה לע הרקבל תוירשפאה םיכרדה ןמ תחא קר גציימ זוטקלה ןורפוא
םינג לש תואטבתהה לע םיחקפמש ,םינושו םיבר םינונגנמ דוע ולגתה ונומו וק'ז לש םייצולחה םייוסינה
.תורחא תונוכתל םירושקה

  ןפוטפירטה ןורפואב הרקב
תיארחאה םימיזנא תצובק לש הרקבה ןונגנמ תא םג ורקח (Jacob and Monod) ונומו וק'ז םירקוחה
ןורפוא אצמנ ,ועיצה םהש לדומה יפ לע .E.coli קדייחב ןפוטפירט תינימאה הצמוחה לש התריציל
השימח שי ןפוטפירטה ןורפואב .קדייחה לש א"נדה תלוקלומ יבג לע םיוסמ רוזאב ןפוטפירטה
לש הריציה לולסמב םיפתתשמ הלאו םימיזנא 5-ל םידדוקמ םיינבמה םינגה .הרקב רוזאו םיינבמ םינג
םיזנאה רשקנ וילאש ,(promoter) רטומורפ - םדקמה רתאה :םירתא ינש םיאצמנ הרקבה רוזאב .ןפוטפירטה
וילאש ,(operator) רוטרפוא - ליעפמה רתאהו ,םיינבמה םינגה תא קתעתל ואובב זארמילופ-א"נר
.ןאכד ןובלחה רשקנ
.תחא חילש-א"נר תלוקלומל םיקתעותמ םה ןכלו ,דחא רטומורפ שי םיינבמה םינגה תשמח לכל
ופוסבש ךילהתב םיפתתשמ הלאו םימיזנא השימחל םימוזובירב תמגרותמ תאזה הלוקלומה
.ןפוטפירט תינימאה הצמוחה תלבקתמ
לוכאל םייס התע הזש קנוי לש יעמב :לשמל ,לודיגה עצמב תאצמנ ןפוטפירט תינימאה הצמוחה רשאכ
.ןפוטפירטה תריציב םיפתתשמה םימיזנאה לש רוצייה קספנ ,םינובלח
?ןפוטפירט תינימאה הצמוחה רצווית םא עבוק המ
ןפואב ליעפ הזה ןגה .תסוומ ןג ארקנש ףסונ ןג םייק ,קדייחה לש א"נדה תלוקלומ יבג לעש רבתסמ
תינימאה הצמוחה רשאכ ןאכד ןובלחה תריציל םרוג אוה .ןאכד ארקנש ןובלח תריציל דדוקמ אוהו ידימת
תולוקלומ תורשקנ ,לודיגה עצמב ןפוטפירט שי רשאכ .וב הרסח איה רשאכ םג לבא ,עצמב תאצמנ ןפוטפירט
תלוקלומב יבחרמ יונישל םרוג הזה רושיקה .ןאכד ןובלחה תולוקלומ לכל ,קדייחה אתל ורדחש ,ןפוטפירטה
םיזנאהמ ענומ הזה רושיקה .רוטרפואל רשקתהל ןאכד-ןפוטפירט דימצתל רשפאמ הז יוניש .ןאכדה
ךילהתב םיפתתשמה םימיזנאה לש םתריצי תענמנ וז ךרדב .רטומורפל רשקתהל זארמילופ-א"נר
.ןפוטפירט תינימאה הצמוחה לש התיינב
לוכי וניא ןאכד ןובלחה ,לודיגה עצמב תאצמנ הניא ןפוטפירט תינימאה הצמוחה רשאכ ,תאז תמועל
תשמח תא קתעתל ,רטומורפל רושקה ,זארמילופ-א"נר םיזנאה תא םוסחיש המ ןיאו ,רוטרפואל רשקתהל
.עצבתהל לוכי ןפוטפירט תינימאה הצמוחה לש הריציה ךילהת .םיינבמה םינגה
לש םוגרת וא קותעת) םירחא םימרוג לש הלועפ בכעמ (תסוומה ןובלחה) םיוסמ םרוג הבש ,תאזכ הרקב
.תילילש הרקב תארקנ ,(םינג

 ןאכדה ןובלח
ףסונ רושיא ולביק ,ונומו וק'ז םירקוחה וגיצהש ןפוטפירטה ןורפואו זוטקלה ןורפוא לש םילדומה
תאזה ןובלחה תלוקלומ .ןאכד ןובלחה לש הלוקלומה תא דדובל וחילצה םירקוחהש רחאל םתונוכנל
היה יטנניבמוקר א"נד תיינבל תוטישה וחתופש רחאל קר .אתב רתויב תוריעז תויומכב תאצמנ
ךותל טבוש הלאה תוטישב .התוא דדובלו ןאכדה תלוקלומ לש זוכירה תא אתב לידגהל רשפא
רדחוה 'גאפהש רחאל .זוטקלה ןורפואב ןאכדה ןובלחל דדוקמה ,( lac I ארקנש) תסוומה ןגה 'גאפ
תא תולעהל םירקוחה וחילצה ךכ .טבושמה ןגה לש םיבר םיקתוע ולבקתה ,וכותב הברתהו E.coli קדייחל
ןובלח לש זוכירה תא תולעהל ןכו ,זוטקלה ןורפואב ,ןאכדה ןובלחל דדוקמה חילש-א"נרה לש זוכירה
.ןאכדה ןובלח לש הלוקלומה רקח לע דואמ לקה הזה רקחמה .10 יפ קדייחה אתב ןאכדה
לקשמ לעב ןובלח אוה זוטקלה ןאכדש ,1966 תנשב ,ררבתה םירחא םירקחמו הלאה םירקחמה ךמס לע
.םידרפנ רושיק ירתא ינש ול שיו תודיחי-תת עבראמ יונב אוה .ןותלד 152,000 לש ירלוקלומ
רושיקה .ןורפואבש רוטרפואב ידוחיי ףצר "ריכמ" רחא רתאו (זוטקלה) ןרשמה תא "ריכמ" דחא רתא
,ןאכדה לש רחאה רושיקה רתא לע עיפשמ ןאכדה ןובלח יבג לע ולש רושיקה רתא לא (ןרשמה) זוטקלה לש
זוטקל שי רשאכ ,רמולכ . רוטרפואה ןיבל ןאכדב רושיקה רתא ןיב (הקיזה) רשקה תשלחהל םרוגו
ךכמ האצותכ .ונממ "דרוי"ו רוטרפואה ןמ ןאכדה ררחתשמ ,ןאכדה יבג לע רושיקה רתאל רשקנ אוהו עצמב
זוטקלה ןורפוא לש קותעתה ךילהת רשפאתמו זארמילופ-א"נר .חילש-א"נר תלוקלומל
םיוסמ ןג לש תוליעפ לע הרקבב ףתתשמ ןאכד ןובלח לכ .םינאכד םישמשמה םינובלח דוע שי קדייחה אתב
.ידוחיי 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב