גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

יטנגה דוקה/ ןובלחל א"נרמ : םוגרת / םינגה דוקפת/ םירמאמ//

יטנגה דוקה
?יטנגה דוקה והמ
?דוק תלימ לכב שי "תויתוא" המכ
יטנגה דוקה חוציפ

  ?יטנגה דוקה והמ
םיבכרומה ,םירמילופ םה םינובלחה .א"נדה תלוקלומב אצמנ םינובלחה תיינבל יתשרותה עדימה לכ
ןובלח לכו ,תוינימא תוצמוח תואמ וא תורשע לש תרשרשמ יונב ןובלח לכ .תוינימא תוצמוח לש ןווגממ
.ןהלש דחוימה רודיסבו ,ותוא תוביכרמה תוינימאה תוצמוחה יגוסב ןייפואמ
םיוסמ דוק יפ לע ,ןובלחב תוינימאה תוצמוחה ףצר תא ביתכמ א"נדה לידגבש םידיטואלקונה ףצר
העבראמ בכרומ א"נד םא .תחא תינימא הצמוחל דוק איה הלימ לכ ,יטנגה דוקב .יטנגה דוקה ארקנש
ירה ,תוינימא תוצמוח לש םינוש םיגוס םירשעמ םיבכרומ םינובלחהו ,םידיטואלקונ לש םינוש םיגוס
.תויתוא םירשע תונב םילימל תויתוא עברא תונב םיליממ רבעמ ,השעמל ,אוה דודיקה

  ?דוק תלימ לכב שי "תויתוא" המכ
והמ .דוק תלימ לכב שיש (תויתואה) םידיטואלקונה רפסמ חונעפ היה יטנגה דוקה חונעפב ןושארה בלשה
?תחא תינימא הצמוחל דוק שמשל ידכ שורדה םידיטואלקונ לש ילמינימה רפסמה
םילוכי A,T,C,G םידיטואלקונה תעברא .תונוש דוק תולימ 20-ב ךרוצ שי תונוש תוינימא תוצמוח 20 רוציל ידכ
.םיפוריצ (44) 256 תויהל םילוכי לוכה ךסבו ,AGCT, GTCA, CATG, TGAC :לשמל ,םינוש םיפוריצ רוציל
,תינימא הצמוח םיעבוק םידיטואלקונ השולש קרש חיננ םא םג .שרדנה לעמ הברה ןה הלאכ דוק תולימ 256
הברה םה םיפוריצ 64 םג לבא .TCA, CAT, ATC, ACT :ומכ דוק תולימ (43) 64 לש ןווגמל תורשפא שי ןיידע
תוינימא תוצמוח 16 קר ביכרהל רשפאמ םידיטואלקונ ינש לש ףוריצ ,תאז תמועל .םישרדנה 20-ה ןמ רתוי
השולש לש ףצרל .םידיטואלקונ השולש תוחפל תויהל םיבייח דוק תלימ לכבש וחינה ,ךכיפל .(42) תונוש
ועדי יטנגה דוקה לש "שלושמה ויפוא" לע .ןודוק םיארוק ,תחא תינימא הצמוחל דוק הווהמש ,םידיטואלקונ
.םייוסינה ןמ תוחכוה םהל ויהש ינפל דוע םירקוחה
םגרותמ אוה ךכ רחא קרו ,א"נר תלוקלומל א"נדה ןמ הליחת קתעותמ ןובלחה תריציל דוקה
.א"נרה תלוקלומב םידיטואלקונה לש תושלשה םה תוינימאה תוצמוחה דודיקל םינודוקה .ןובלחל
רתוי שי ,רמולכ ,תוינימא תוצמוח 20-ל אתב םידדוקמ םינודוק 61 ,םיירשפאה םיפוריצה 64 ךותמ
השולש .דחא ןודוקמ רתוי שי תוינימאה תוצמוחה תיברמל .תוינימאה תוצמוחה תבכרהל שורדש הממ םינודוק
.קספ ינודוק םיארקנ םה ןכלו ,םוגרתה םויס תא םינמסמ םינודוק
בכרומ ןודוקהש ,הנושארל וחיכוה (Francis Crick) קירק .פו (Sidney Brenner) רנרב .ס ,1961 תנשב
.א"נדב דחא דיטואלקונ ףיסומ וא ערוגש ןגטומ תרזעב T4 ,'גאפב תויצטומ ורשה םה .םידיטואלקונ השולשמ
לש הפסוה וא העירג זא יכ ,תופיצרב השלש ירחא השלש ,תושלשב ארקנ א"נדבש דוקה םאש ,וחינה םה
םוקממ האירקה תרגסמ תטסהל םורגת דחא דיטואלקונ
לש א"נדה ןמ הנוש היה א"נדה ,ולבקתהש םיטנטומב ןכאו .האירקה ףצר תא לבלבתו ,היצטומה
תרגסמ ,םיטנטומה םי'גאפה לע ןגטומה תא םיליעפמו םירזוח םאש ,ואצמ םירקוחה .םיירוקמה םי'גאפה
א"נדב הזכ יוניש .ירוקמהמ הנוש א"נד לבקתמ היצטומה תושחרתה םוקממו ,תפסונ םעפ תטסומ האירקה
.ןובלחה לש ותוליעפב שובישל םרוג ינושהו הנוש ןובלח תורצוויהל םרוג
םידיטואלקונ השולש תפסוה .(ותעירגל וא) ישילש דיטואלקונ תפסוהל םורגת תישילש םעפ ןגטומה תלעפה
וניא הזכ יוניש .תחא תינימא הצמוח תערוג םידיטואלקונ השולש תעירגו ,תחא תינימא הצמוח הפיסומ
שובישל תמרוגש הדימב אלו ,לבקתמש ןובלחה תא תצקמב הנשמ אוה לבא ,האירקה תרגסמ תא הנשמ
םימוד ויהש םי'גאפ ולבקתה ,םיטנטומה לע ןגטומה תא םימעפ שולש וליעפה םירקוחה רשאכ ,ןכאו .ותוליעפ
.םיירוקמה םי'גאפב יוצמ היהש ןובלחל המוד ןובלחל םגרותש א"נד לבקתה :רמולכ ,םיירוקמה םי'גאפל
:תויתוא שולש תונב םיליממ בכרומה טפשמ תרזעב םיגדהל ןתינ קירקו רנרב לש יוסינה תא
.םיה ילג ןיב טאל החש ןטק בלכ
:לשמל ,יונישה רוזא רחאל ,שבושמ טפשמ לבקתמ ,טפשמה ןמ תויתוא יתש וא תחא תוא םיריסחמ םא
םי היל גןי בטא להח שןט בלכ :םילבקמ (ק) תחא תוא םיריסחמשכ
ם יהי לגן יבט אלה חשן בלכ :םילבקמ (ט,ק) תויתוא יתש םיריסחמשכ
אל טפשמה בור םלוא ,יונישה רוזאב ןטק שוביש םנמא היהי ,תויתוא שולש םיריסחמ םא ,תאז תמועל
:לשמל ,ותוא אורקל רשפא היהיו שבתשי
.םיה ילג ןיב טאל החש בלכ :םילבקמ (ן,ט,ק) תויתוא שולש םיריסחמשכ
.טפשמב םילימל תויתוא תפסוה ידי לע תאז םיגדהל ןתינ ,המוד ןפואב
ם יהי לגן יבט אלה חשמ ןטק בלכ :(מ) תחא תוא םיפיסומשכ
םי היל גןי בטא להח שלמ ןטק בלכ :(ל,מ) תויתוא יתש םיפיסומשכ
םיה ילג ןיב טאל החש גלמ ןטק בלכ :(ג,ל,מ) תויתוא שולש םיפיסומשכ

 יטנגה דוקה חוציפ
קדייחהמ (Heinrich Matthaei) ייתאמ .הו (Marshall Nirenberg) גרבנרינ .מ םיאמיכויבה ודדוב 1961 תנשב
.א"נר הנחבמב לבקל וחילצה םה .םידיטואלקונ תבורעתו ,ATP ,א"נד ,םימיזנא ילוק היכירשא
.םימוזובירו תוינימא תוצמוח לש תבורעת ופיסוהו ,הנחבמה ןמ א"נדה תא וקליס ,ןכמ רחאל .
קתעותמ ןובלחה תריציל דוקהש ,הנושארל וחיכוה םה הזה יוסינה תועצמאב .ןובלח רצונ הנחבמב
.ןובלחל םגרותמ אוה ךכ רחא קרו ,א"נרל א"נדהמ הליחת
.(UUUUUU....) ליצרוא - דבלב דחא סיסב תרזעב ,יטתניס א"נר ורצי םה ,יוסינה לש אבה בלשב
תינימא הצמוח לש הכורא תרשרש אוה הנחבמב רצונש יטתניסה ןובלחה יכ ,וחיכוה םה
.תוינימאה תוצמוחה רתי לכ לש תובר תוישפוח תולוקלומ ויה הנחבמב יכ םא ,ןינלא-לינפ - דבלב תחא
דבלב ןינדאמ יושעש יטתניס א"נר ורצי רשאכ .UUU אוה ןינלא-לינפ תריציל א"נרב דוקהש איה הנקסמה
.AAA אוה ןיזילל ןודוקה ,רמולכ .ןיזיל תינימאה הצמוחה לש תודיחימ בכרומש ןובלח רצונ ,(AAAAA...)
:םינודוק העברא קר תוהזל רשפא ,דיחי דיטואלקונ לש רמילופכ יונבה ,יטתניס א"נרב שומישה
.AAA, UUU, CCC, GGG
השולשמ א"נר ורצי ,לשמל ,רשאכ .םינוש םיסחיב םינוש םידיטואלקונמ א"נר ורציו וכישמה םירקוחה
ACG, :םינוש םינודוק 6 ןהב ויהש א"נר תולוקלומ ולבקתה ,1/3:1/3:1/3 לש סחיב ,A,C,G םידיטואלקונ
ךא ,םידדקמ הלאה םינודוקהש תוינימאה תוצמוחה תא ואצמ תאזה הטישב .AGC, CGA, CAG, GCA, GAC
,תורחא םילימב .הלאה םינודוקה תששמ דחא לכ ידי לע תדדוקמ תינימא הצמוח וזיא עובקל ןתינ היה אל
.ןודוקבש םידיטואלקונה רדס תא אל ךא ,תינימא הצמוח לכל ןודוקה בכרה תא עובקל ןתינ היה
אלש) תובכרומ תוטישב לבקתהש עדימ תרזעב השענ ןודוק לכב םהלש רדסהו םידיטואלקונה בכרה חונעפ
יטנגה דוקה לש הלבט םויה ונל שי ,דוקה חוציפב םירקוחה לש םיצמאמה ןמ האצותכ .(ןאכ ןתוא טרפנ
.םינובלחה תא תונובה תוינימאה תוצמוחה לכל
(Marshall גרבנרינ לש םתושארב רקחמ תוצובק יתש ידי לע 1966 תנשב ואולמב חנעופ יטנגה דוקה
יטנגה דוקה .עדמב רתויב םיבושחה םיגשיהה דחאל בשחנ אוהו ,(Har Godind Khorana)הנרוקו Nirenberg)
.םדא ינבבו םייח ילעבב ,םיחמצב ,םיקדייחב םינובלחה תיינבל שמשמ אוהו ,ילסרבינוא אוה
לבונ סרפב ,(Robert W.Holley) ילוה םשב רקוח דוע םע דחי ,הנרוקו גרבנרינ וכז יטנגה דוקה חונעפ לע
.1968 תנשל 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב