גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

ילילפ יוהיז/יטנג יוהיזל סיסבה/תויצטומ/םירמאמ//

ילילפ יוהיז

א"נד תקידב תועצמאב ילילפ יוהיז
עשפה תריזב א"נד
םיעשופ יוהיזל בושח יעצמא - א"נד לש עדימ רגאמ
לארשי תרטשמ תורישב א"נד רגאמ
יטנג עדימ לע הנגה

 א"נד תקידב תועצמאב ילילפ יוהיז
םא .תיטנג "תועבצא תעיבט" ןיעמ שי םדא לכל יכ ,זירפ'ג קלא ילגנאה יאקיטנגה הליג ,1984 תנשב
,ילמשח הדשב עונל הלבגהה יעטקמל םירשפאמו ,םימיאתמ הלבגה ימיזנא תרזעב א"נדה תא םיכתוח
יעטקמ לש ינייפוא םיספ םגד לבקתמ ,וזכ הדידנ תובקעב .םינוש םיקחרמל ועוני םינושה םיעטקה
.ול ידוחיי םיספ םגד שי םדא לכל ;דוקרבל המודש ,א"נדה
.א"נד תקידב ךמס לע ,סנואב דושח היהש ,םדא הילגנאב עשרוה ,1987 תנשב ,ןכמ רחאל םינש שולש
חותיפב ודקמתה םיבר םינעדמו ,הבר בל תמושתל זאמ הכז םייטפשמ םיכרצל א"נדב םולגה לאיצנטופה
םייפרומילופ םירוזא תונחוב הקידבה תוטיש .תויאר תאבהו תיטפשמ הריקח יכרוצל ומיאתיש ,הקידב תוטיש
הטעומ תומכ תושרוד הקידבה תוטיש .םינייוול-ורקיממו םינייוול-יניממ םיבכרומה א"נדב
האצותהו דבלב תודחא תועש תכשמנ הקידבה .עשפה תריזב םיאצמנש םיאת תורשעב יד :יגולויב רמוח לש
.הנימאו תקיודמ ,תיביטקייבוא תלבקתמה
הלאה םירוזאה .יניערגה א"נדה לש םייפרומילופ םירוזא 13 םויה םיקדוב ץראב תויטפשמה תודבעמב
םישמתשמש ינפל .םלועב תויטפשמה תודבעמל תוקוושמה ,תויטרדנטס הקידב תוכרעב שומיש ךות םיקדבנ
םייפרומילופה םירוזאה לש תונושה תדימ תעיבקל רקחמ םיכרוע ,תויטפשמ תויאר תניחב ךרוצל ,תוכרעב
.ןחבנש יפרומילופה רוזאב עפומ לכ לש תורידתה תעבקנ הזכ רקחמב .לארשי תייסולכוא לש א"נדב הלאה
תועצמאב .רתוי ההובג היהת יוהיזה לש תיטסיטטסה תוקהבומה ךכ ,היסולכואב רתוי רידנ עפומהש לככ
1 דע לש תואדווב ,יוהיז עובקל רשפא ,לארשיב תוקידבל ורחבנש ,םייפרומילופה םירוזאה 13 לש תכרעמ
לכב םיהז םיפצר םהל שיש םישנא ינש לארשי תייסולכואב ואצמייש ריבס אל ,רמולכ .ןוילימ 677-ל
.םיקדבנה םירוזאה

 עשפה תריזב א"נד
אוה ,היארכ טפשמה תיבל השגוהש ,א"נד תקידב ךמס לעו ,סנואב סורדנא יל ימוט םשאוה 1987 תנשב
טושפ היה ולש הרקמה .א"נד תקידב ךמס לע עשרוהש ןושארה םדאה היה סורדנא יל ימוט .טפשמב עשרוה
םד תמיגדו עשפה תריזב האצמנש ערז תמיגד :תומיגד יתש ילילפ יוהיזל הדבעמל החלש הרטשמה .ינייפואו
יתש ןיב וושה , יטנג ליפורפ ורצי ,המיגד לכמ א"נדה תא ודדוב הדבעמה ישנא .סורדנאמ החקלנש
דואמ םינוש םה יכ עודי םהילעש ,א"נדה תומיגד לש םיגציימ םיעטק וושה םיאנכטה .תוהז ןה יכ וליגו תומיגדה
תקידבל יעצמאכ יטנגה ליפורפב תובר תוצראב םישמתשמ סורדנא לש וטפשמ זאמ .םדאל םדא ןיב
.םידושח לש א"נדה ןיבל (םד ימתכ ,ערז ,תורעש) םינוש עשפ ינמיס ןיב המאתה
לע ריאשמ ףקותה ,םירקמה בורב .ףקתומל ףקות ןיב עגמ שיש הרקמ לכב טעמכ תעצבתמ א"נדה תקפה
קיפהל ןתינ ,תושידח תוקינכט תרזעב .םידדוב רוע יאת וליפאו ,קור ,תורעש - והשלכ יגולויב רמוח ןברוקה
א"נד תומכל עיגהל ידכ .ןיעל תוארנ ןניאש ,רתויב תונטק תומיגדמ םג ףקותה לש יטנגה ליפורפה תא
לש תוריעז תויומכ הליפכמה ,(PCR) תרשרשה תבוגת תטישב םישמתשמ ,תוקידבה עוציבל קיפסתש
לע ףקותה לש ופוגמ םייגולויב םידירש רתאל םיסנמ ,לשמל ,סנוא לש הרקמב .רצק ןמזב ,םינומ יפלא א"נד
םע עגמב ואבש ףוגה יקלח תא תודחוימ תוילטמב םיבגנמ ךכ םשל .ןברוקה לש םידגבה לע וא ףוגה
ליבקמב קפומ ,ןברוקל םיכייש םידירשהש תורשפא לולשל ידכ .קורו ערז ינמיס םידגבה לע םישפחמו ,ףקותה
.ןברוקה לש םדה תמיגדמ יטנג ליפורפ םג
לע ואצמנש ףקותה ידירשמ קפוהש ליפורפה םע ולש יטנגה ליפורפה תא םיוושמ ,השעמב דושח רצענשכ
.ףקותה אוה רוצעהש תטלחומ טעמכ תואדו שי ,םיליפורפה ינש ןיב המאתה שי םא .ןברוקה ףוג
.טפשמה יתבב הליבק היאר םויכ םישמשמ תיטנגה הקידבה יאצממ

 םיעשופ יוהיזל בושח יעצמא - א"נד לש עדימ רגאמ
לע םיטרפ וסנכוה רגאמל .א"נדל ימואל עדימ רגאמ ןיכהל תירבה תוצראב FBI-ב וליחתה 1998 תנשב
יטנג ליפורפ םהבו עדימ ירגאמ שי ב"הראב תונידמה בורב .םימיוסמ םירומח םיעשפב ועשרוהש םישנא
עשפה תריזב ופסאנש א"נד תומיגד קודבל םילוכי םירטושהו ,ןימ יעשפב ועשרוהש םישנא לש
תא תוכזלו ,םימשאה תא עישרהל דיתעב רתוי לק היהי ,םינותנה רגאמל תודוה .רגאמבש תומיגדל ןתוושהלו
השיא לש חצרו סנוא הרקמב ב"הראב הנושארל השענ א"נדה לש עדימה רגאמב שומישה .עשפמ םיפחה
םירבג השיש לש א"נדה תמיגד ןיבו עשפה תריזב האצמנש א"נדה תמיגד ןיב וושה םירקוחה .סילופאיניממ
האצמנ עדימה רגאמ לכ לש תומיגד תקידבב .המאת אל תומיגדה ןמ תחא ףא ,םלואו .התיב דיל ויחש
.םלוע רסאמל ןודינו עשרוה אוה .זרפ ןיטרמ ,יקוח אל רגהמ לש א"נד תעיבטל המאתה
שיאה עשרוה רבעב .סנוא ירקמ 15 עוציבב ותוא המישאהו רבג הרטשמה הרצע ,הטוסנימב ,רחא הרקמב
,א"נדה לש תומיגדה רגאמ תקידבב ,םלואו .תוננולתמ 15 ךותמ שולש ידי לע ההוזו ,ןימ תוריבע עוציבב
הרקמב .חטשב םיאצממ ךמס לע בכרוהש יטנגה ליפורפל םאות וניא יטנגה ליפורפה יכ הרטשמל ררבתה
.עשפמ ףח םדא לש המשאה הענמ א"נדה תקידב ,הזה
םירקמב .םהלש א"נדה תועיבט ךמס לע םיעשופ רתוי סופתל הייפיצה תרבוג ךכ ,םילדג עדימה ירגאמש לככ
הזה א"נדל .שרושה ןמ שלתנש רעשב וא ערזב ,םד תפיטב - עשפה תריזב ןיירבעה לש א"נד ראשנ ,םיבר
רגאמב ראשיהל לוכי הזה עדימה .בשחמב עשופה לש א"נדה ליפורפ תא ןסחאלו ,הזילנא תושעל רשפא
םירזוח םיסנאה ןמ 67% ,FBI-ה ינותנ יפ לע .ההז א"נד ול שיש םדאה תא םילגמש דע - םינש ףאו םישדוח
ןימ תוריבעב ועשרוהש םירבג םיבייחמ ב"הראב תונידמה בורב ,ןכלו ,תחא םעפמ רתוי סנואה השעמ לע
.א"נד תמגוד תתל
תא סנא ,וגרהו לעבב הרי ,ריעצ גוז לש ותיבל הכסמ הטוע רבג ץרפ ,1991 רבמבונב 25 לש ורקובב
ןיירבעה תא תוהזל השקבתה רשאכ לבא .םייחב הראשנ ,אלפ חרואבו העצפנ השיאה .הב םג הריו השיאה
לש וערזמ המגוד דדובל וחילצה הרטשמה ירקוח .הריקחה תא קיספהל הצלאנ הרטשמהו ,החילצה אל איה
.בשחוממ א"נד רגאמב עדימה תא ונסחאו תיתרגש א"נד תקידב הב ועציב ,חצורה-סנאה
ירקוח וחקל ,םשא אצמנ אוהש רחאלו ,17 תב הריעצ סנאש רבג תרחא ריעב ספתנ םישדוח המכ רחאל
,עדימה רגאמ תא םירקוחה וקדבשכ .םהלש א"נדה רגאמב התוא רומשל ידכ ולש א"נד תמגוד הרטשמה
לע .סנא-חצור ותוא לש וערזמ חקלנש א"נדל ההז הזה טפשמב עשרוהש רבגה לש א"נדהש םהל ררבתה
.ןידל ותוא דימעהל וישכע ולכי ,עדימה רגאמב אצמנש עדימה ךמס
קוח תעצה םיקדוב תסנכבו ,עדימ רגאמל ןימ יניירבע לש א"נד יאצממ ףוסאל וליחתה לארשי תרטשמב
.לארשי יבשות לש בשחוממ א"נד רגאמ תמקה רשפאתש

 לארשי תרטשמ תורישב א"נד רגאמ
היהיש ידכ ,העיז וא קור ,םד תמיגד תתל ,עשרוהש עשופ וא דושח בייחל לארשיב תיקוח תורשפא ןיא ,םויכ
,הקידבה לש הובגה הריחמ ללגב םג ילואו ,ךכמ האצותכ .עשפ תריזב םייטנג םיאצממ םע התוושהל רשפא
הלגתנש םדמ םינשה תצורמב וחקלנש ,א"נד תוקידב לש םידדוב םיפלא המכ קר לארשי תרטשמב םויה שי
.עשפה תוריזב
,םיפוגה ינש לע תמכסומ היהתש קוח תעצה שבגל הסנמ הרטשמה לשו םיטפשמה דרשמ לש ףתושמ תווצ
.ללכב םיעשופו ,רקיעב ןימ יניירבע רתאל עייסי רשא ,יצרא א"נד רגאמ הרטשמב םקוי היפלו
לכמו ןיירבע לכמ א"נד תמיגד תחקל ולכוי היפל רשא קוח תעצה לש הטויט וניכה רבכ םינפ-ןוחטיבל דרשמב
םיליפורפ םהמ וקיפיש ידכ ,קור וא םד לש תואמגוד תתל וכרטצי םידושח וא םיניירבע .םילא עשפב דושח
.תועבצאה תעיבט לש רגאמל המודב ,דיתעב םיעשפ חונעפל שמשי הזה רגאמה .א"נד לש םייטנג
.עשפב עשרוה רבכש יממ קר תומיגד תחיקל רשאלו ,רגאמה ףקיה תא םצמצל םישקבמ םיטפשמה דרשמב
המכבו ,א"נד רגאמ תמקה רשאמה קוח וקקוח רבכ ,תונקותמה תויטרקומדה ,תויברעמה תונידמה בור
הנמ ,1995 תנשב רבכ םקוהש ,ילגנאה רגאמה .הזכ קוח רושיא לש םימדקתמ םיבלשב םיאצמנ תונידמ
22,000-מ רתוי ותועצמאב וחנעופ ,הנש התואב .א"נד לש םיליפורפ 600,000-מ הלעמל 1998 תנשב
לש קר אל א"נד ליפורפ םיללוכה םינותנ שי ילגנאה רגאמב .םירומח םיעשפ - םהמ 15,000-כ ,םירקמ
םג םיברועמ םיבר ןימ יניירבעש ,איה ךכל הביסה .יהשלכ הרבעב דושחש םדא לכ לש אלא ,ןימ יניירבע
.תולק תורבעב

 יטנג עדימ לע הנגה
עיגהל םילוכי ונייה אל רבעבש ,םיעשופ תולגל םויה תרשפאמ יטנגה רקחמה םוחתב תיעדמה תוחתפתהה
האוושה ךרוצל ,א"נד לש רגאמ רוציל תויושרה תא ךימסמש קוח שי רבכ הילגנאבו ב"הראב ,םנמאו .םהילא
.עשפה תריזב םיאצממ םע
תא עבקיש אוה קוחהו ,תסנכב לבקתיש קוחה לש אצוי לעופ היהי לארשיב הלאכ תומיגדב שומישה ףקיה
תתל תורבעב םידושח קר בייחל ולכוי תויושרה םא עבקת תסנכה ,לשמל ,ךכ .אשונב רוסאהו רתומה תולובג
.הלוכ היסולכואה תא בייחל ולכוי אמש וא ,המיגד
לש ותוכז לע ןגהל הדעונ העצהה .יטנגה עדימה לע הנגהל קוח תעצהב הנד 14-ה תסנכה לש הקוחה תדעו
העצהב .עשפב םחליהל ועייסיש םייטנג עדימ ירגאמ תמקה רשפאל הרומא איה ליבקמבו ,תויטרפל קדבנ לכ
ידכ וא הדובעל לבקתהל ידכ תיטנג הקידב רובעל םדא בייחל ולכוי אל םידיבעמש ,םירבדה רתי ןיב ,רמאנ
שמתשהל תויאשר ויהי קוחה תפיכא לע תונוממה תויושרה יכ ,העצהב רמאנ דועו .הדובעה םוקמב םדקתהל
רותיאל וא תופוג יוהיזל ,תילילפ הריקחל :תורדגומ תורטמל קרו ךא תויטנגה תוקידבה תואצותבו תומיגדב
םיקדבנה לש םיהזמ םיטרפ ומסרופי אל רקחמה תואצותבש יאנתב ,יטסיטטס רקחמל ןכו ,םירדענ יוהיזו
.רקחמב
תורבעב םידושח תמיגדב קפתסמ וניאש ,ףיקמ יטנג עדימ רגאמ תמקהב האור חרזאה תויוכזל הדוגאה
לא התנפ םג הדוגאה .1992 תנשב תסנכב רשואש ,ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחל דגונמ ךלהמ ,תורומח
תעצבמ הרטשמהש א"נדה תוקידב תא רתלאל קיספהל הרויש השקבב הלשממה לש יטפשמה ץעויה
עגופ אוהו ,יקוח יתלב אוה תומיגדה ףוסיא ,הדוגאה תנעט יפל ."יתרדסה סנא"ה ירחא הישופיח תרגסמב
םירוזא קר םיקדוב הלש תיגולויבה הדבעמבש הרטשמה הנעט ,הבוגתב .טרפה לש דוסיה תויוכזב
ולגתיש ששח ןיאו ,םדאל םדא ןיב ינושב ןיחבהל רשפא םתועצמאבש םירוזא םתוא ,א"נדב םימצמוצמ
הלחמב תולחל םדא לש וייוכיס לע רבד תואבנמ ןניא הרטשמה לש תוקידבה ;םיקדבנה לש םיישיא םיטרפ
.תילילפה היגוסל םייטנוולר םניאש םירחא םימוחתב םיקדבנל קיזהל לולעש עדימ ןהב ןיאו ,תמיוסמ
ליפורפה תא ןהמ םיקיפמש רחאל ,תומיגדה רגאמ לע הרימשה תייגוסב םג הנד תסנכה לש הקוחה תדעו
הנתשת םא ןהב שמתשהל רשפא היהיש ידכ ,תומיגדה לע רומשל שי יכ רובס הרטשמה גיצנ .יטנגה
,תומיגדה תרימשל תצרמנ תודגנתה היהת םא יכ הרטשמב םינייצמ ,תאז םע .תומיגדה לש חותינה תטיש
םג תורמשנ תומיגדה ,ב"הראו הילגנא :ומכ ,תורחא תוצראב יכ םהל עודיש יפ לע ףא ,ןהילע רתוול ומיכסי םה
.יטנגה ליפורפה תא ןהמ םיקיפמש רחאל 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב