גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

תיתחפשמ הברק יוהיז/יטנג יוהיזל סיסבה/תויצטומ/םירמאמ//

תיתחפשמ הברק יוהיז

א"נדב תויצטומ ךמס לע תיתחפשמ הברק יוהיז
ןונד תחפשמ לש א"נדה
תיהמא הברק יוהיז
?יסיימוע תילגרמ לש תבה איה ןיול הליצ םאה
?ןהוכה ןורהא לש אצאצ אוה ןהוכ השמ םאה
?הזה לגעה ימ לש
הנאיד לש א"נדה


  א"נדב תויצטומ ךמס לע תיתחפשמ הברק יוהיז
(תיציבב וא ערז אתב) ןימ אתב תשחרתמ היצטומה םא ,םלואו ,דואמ רידנ עוריא איה א"נדב היצטומ
השרותב רובעת איהו ,הירפה התואמ רצווייש אצאצה לש םיאתה לכב היצטומה עיפות ,הרפוה אתהש רחאל
ושרתשהש תויצטומ לע תוססובמ ,יתחפשמ ךוישו יוהיז םשל תוכרענש ,תויטנגה תוקידבה .ולש םיאצאצל םג
.היצולובאה ךלהמב היסולכואב
םיסיסבה ףצר םהבש ,"םירומש" םירוזא א"נדב שי .תויצטומל ותושיגרב וכרוא לכל דיחא וניא א"נדה
הלאה םירוזאב םייוניש ;םייחה לש תוינויחה תונוכתל םיארחא הלאה םירוזאה .היסולכואב הבר תודיחא הלגמ
ברקב הבר תונושב םינייטצמש םירוזא א"נדב שי ,םתמועל .תויתשרות תולחמב יוטיב ידיל אובל םילולע
וא ,הלאה םייפרומילופה א"נדה ירוזאל .(םיינרוצ-בר) םייפרומילופ םירוזא םיארקנ םהו ,היסולכואה
ידיל תואב םיביתכמ םהש תונוכתהש וא ,תויתשרותה תונוכתה לע םיעיפשמ םה ןיאו עודי דיקפת לכ ןיאש
היסולכואה ברקב תאזה תונושה .(O, B, A) םדא ינבב םינושה םדה יגוס :לשמל ,היסולכואב הנוש יוטיב
ןה םיאצמנ םייפרומילופ םירוזא .םירחא םימזינגרואבו םדא ינבב ,החפשמ יבורקו םיטרפ יוהיזל ילכ תשמשמ
.ינוירדנוכוטימה א"נדב ןהו יניערגה א"נדב
לש א"נדה ןיב המאתהה לע ססובמ יתחפשמ ךויש ,םהיאצאצל םירוהמ רבעומ יניערגה א"נדהש רחאמ
םאמ רבוע ינוירדנוכוטימה א"נדה .ויאצאצ וא וירוה תויהל םירומאש םישנאה לש א"נדה ןיבל קדבנה
רמול לכונ ,קדבנ לש הזל ההז השיא לש ינוירדנוכוטימה א"נדב םיסיסבה רדס םא ,ןכלו היאצאצל
הברק תואדווב לולשי ינוירדנוכוטימה א"נדה ףצרב םיסיסב המכב ינוש ,תאז תמועל .םהיניב הברק שיש
.תיתחפשמ

 ןונד תחפשמ לש א"נדה
הוושמש הקינכטב שמתשה אוה ,ךכ םשל .ותחפשמ ינב לש יטנג ליפורפ ןיכה ,א"נד רקוח ,ןונד ינד
.הלבגה יעטקמ לש םיכרוא
הלאה םייפרומילופה םירוזאב .הבר תונושה םהבש םירוזא שי םדאה לש םונגבש עדי ינד
םימוזומורכב םיאצמנ הלאה םירוזאה .םדא ינב לש יטנגה ליפורפה תא םיקדוב רשאכ רזעיהל רשפא
.1 םוזומורכב אצמנש ,דחא יפרומילופ רוזאב שמתשה ינד .17,10,5,4,2,1
.ןונד תחפשמ לש המרגוידרוטואה תנומתב וננובתה
א"נד ליכמ הלא תודומעב ספ לכ ;א"נדה יעטקמ ךרוא ןומיסל שמשמה א"נד קדבנ 15,11,7,2,1 תודומעב
.םיקדבנה לש תודומעב םיעטקמה ךרוא תעיבקל ושמיש הלאה תודומעה .עודי ךרוא לעב
לש םיספה םגדש ,בל ומיש .הנח אתבס לשו ןועמש אבס לש א"נדה תא ינד קדב 14-ו 13 תודומעב
םיספ םגד םהל שי ןכלו ,םד תברק םהיניב ןיא ךא םיאושנ ןועמשו הנח ;ןועמש לש םיספה םגדל ההז וניא הנח
.הנוש
רתאב ףתושמ ספ םוש ןיא הנדלו ינדל םג .הנד ותשא לש א"נדהו ינד לש א"נדה קדבנ 9-ו 8 תודומעב
בשחיהל םילוכי םניא הלאה םיספה ינש לבא ,הנד לש ןותחתה ספל םנמא בורק ינד לש ןוילעה ספה ;קדבנש
.םאה ןמ דחאו באה ןמ לביקש דחא :ולש הדומעב םיספ ינש שי םיקדבנה ןמ דחא לכלש ,בל ומיש .ההז ספכ
דחא ספו הנדמ דחא ספ שרי דלי לכ .תנעו רפוע :ולש םידליה לש א"נדה תא ינד קדב 12-ו 10 תודומעב
המא לש ןותחתה ספה תא השרי תנע .ויבא לש ןוילעה ספה תאו ומא לש ןוילעה ספה תא שרי רפוע .ינדמ
בצמה היה אל הז ךא ,םהירוהמ םיספה םתוא תא ושריי םיחא ינשש תויהל לוכי .היבא לש ןותחתה ספה תאו
.הזה הרקמב
ספ ףא ןיא הלאה םיטרפלש ,בל ומיש .החפשמ יבורק םניאש םיטרפ 3 לש א"נד ינד קדב 6-ו 5 ,4 תודומעב
ןוילעה ספה ,לשמל ךכ .םהיניב הברק ןיאש םיטרפ ינשל ףתושמ ספ היהיש בצמ ןכתיי יכ םא ,ףתושמ
.9 הדומעב ןותחתה ספל ההז 4 הדומעב
.הקידבה לכל תרוקיבכ ול שמיש רשא א"נד ינד קדב 3 הדומעב

  תיהמא הברק יוהיז
,םהיתונב שולש ,ותשאו יאלוקינ ראצה .ינשה יאלוקינ ,ןורחאה ראצה לש ויתומצע היסורב והוז 1991-ב
לש א"נדה תקידב תרזעב .דחא רבקב ונמטנו ,1918-ב גרוהל ואצוה םלוכ ,אפורו םיתרשמ השולש
.ותשא לשו ראצה לש םידירשה תא תוהזל וחילצה ,םצעה חומ יאת ידירשמ וקיפהש הירדנוכוטימה
החפשמ בורק אוהש ,(גרובנידא לש סכודה) פיליפ ךיסנה לש א"נדה םע האוושה ךמס לע השענ השיאה יוהיז
.ויחא לש הזל ההזכ ררבתה ראצה לש יטנגה ליפורפהו ,תיראצה לש
,הניטנגראב ,הלמטאוגב - תונוש תוצראב וחצרנש םישנא םג והוז ינוירדנוכוטימה א"נדה תקידב תרזעב
,םאנטייו תמחלממו האירוק תמחלממ םיללח תוהזל וחילצה םג ךכ .םיחא ירבקב ורבקנו - היטאורקבו הינסובב
.םיעוגיפ המכ לש תונברוק ןכו תטיישה יללח תא והיז ץראבו
?יוהיז ךרוצל וב םישמתשמ יתמ ?ינוירדנוכוטימ א"נד והמ
לש א"נדה ןיב המאתהה לע ססובמ ,ותלילש וא יתחפשמ ךויש ,םהיאצאצל םירוהמ רבעומ א"נדש רחאמ
יוצמ א"נדה םירוציה בור לצא .ויאצאצ וא וירוה םה יכ תורשפא תמייקש םישנאה לש א"נדה ןיבל קדבנה
םינורבא ךותב ,המסלפוטיצב ,אתה ןיערגל ץוחמ א"נד םג שי .ימונג א"נד ארקנ אוהו ,אתה ןיערגב
םאמ קר השרותב רבוע ינוירדנוכוטימה א"נדה .(ןוירדנוכוטימ - דיחיבו) הירדנוכוטימ םיארקנש
רדוח ערזה את ,תיציבה תיירפה ךילהתב .ויאצאצל ינוירדנוכוטימ א"נד םרות וניא באה . היאצאצל
.תיציבה ךותל המינפ סנכנ ירכזה יניערגה א"נדה תא ליכמה ןיערגהו ,תיציבה תא ףטועה םורקל דעבמ
.ץוחב תראשנ ,הירדנוכוטימה םיאצמנ הבש ,ערזה את לש המסלפוטיצה
ךכל הביסה .ינוירדנוכוטימה א"נדה תא קודבל איה תלבוקמה הטישה ,היאצאצל םא לש ךויש םיקדוב רשאכ
וז הדבוע .דבלב םאה ןמ עיגהש יטנג רמוח אוה םיאצאצה לש ינוירדנוכוטימה א"נדב אצמנש המ לכש ,איה
קדבנה לש הזל ההז השיאה לש ינוירדנוכוטימה א"נדב םיסיסבה רדס םא .הקידבה תואצות קוידל תמרות
לולשל רשפא ,ףצרב תומוקמ המכב ינוש םיאצומ םא ,תאז תמועל .םהיניב הברק שיש רמול רשפא ,רחאה
.החפשמ תברק תואדווב
ינוירדנוכוטימה א"נדב םיסיסבה ףצר תא (Anderson) ןוסרדנא יטירבה יאמיכויבה עבק ,1981 תנשב
ההובג תונוש שי ינוירדנוכוטימה א"נדב םיוסמ רוזאב יכ (Palca) הקלאפ הארה ,1990 תנשב .םדאה לש
יכ ,ובשיח םינעדמ .םיסיסב 800-כ וב שיו ,הרקבה רוזא אוה הזה רוזאה .היסולכואב םיטרפ ןיב דואמ
םעפ ,רמולכ ,רתוי וא תורוד 33-ב םעפ שחרתיש יופצ ינוירדנוכוטימה א"נדב הרקבה רוזא לש ףצרב יוניש
.תויטפשמ תוקידב יכרוצל םויה שמשמ הזה יפרומילופה רוזאה .םינש תואמ המכב
,האלמ הבושת קפסמ וניא יניערגה א"נדה םהבש םירקמב דוחייב ,תובושח ינוירדנוכוטימ א"נד לש תוקידבה
:הלאכ םירקמב ,לשמל ,הבושת ללכ קפסמ וניאש וא
יפ רצק אוהש רחאמ ןמז ךרואל דימע ינוירדנוכוטימה א"נדה .תובר םינש ןב אוה תויארה רמוח .1
םיקתוע תואמ שי את לכב ,דועו תאז .ולש ילגעמה הנבמה תוכזב םגו ,יניערגה א"נדה ןמ 100,000   
םג ,ונממ והשמ אצמיי םינש רחאל םגש יוכיסה תא הלידגמ תאזה הדבועהו ,ינוירדנוכוטימ א"נד לש   
.קרפתה אתה לש א"נדה בור םא   
אתב יכ ,ןורתי שי ינוירדנוכוטימה א"נדל ,הזכ הרקמב םג .יגולויב רמוח לש המועז תומכ ליכמ אצממה .2
.יניערג א"נד לש דחא קתוע תמועל ,ינוירדנוכוטימ א"נד יקתוע לש םיפלא ףאו תואמ שי   
:ןוגכ ,החפשמ בורק ול שי ךא - םיאצאצ וא םיחא ,םירוה - הנושאר הגרדמ החפשמ יבורק ןיא קדבנל .3
.ףתושמ יהמא רוקמ לעב ,אתבס   
הקידב .יעמשמ-דח יוהיז תקפסמ הניא יניערגה א"נדה תקידבב תלבקתמה תיטסיטטסה תוקהבומה .4
.ויאצאצל בא ןיב אל ךא ,םיחא ןיב וא םיאצאצו םאל קר המיאתמ וז   

 ?יסיימוע תילגרמ לש תבה איה ןיול הליצ םאה
.םייגולויבה הירוה תא שפחל הטילחה רשא ,ןיול הליצ לש הרופיס םינותיעב םסרפתה 1997 ץיקב
רבכ .םייגולויבה הירוה םה ימ תעדוי איה ןיא זאמו ,ץומיאל הרסמנ איה תקונית התויהבש הרפיס ןיול הליצ
ובנג הנש 50 ינפל ,הירבד יפל .ןיול הליצ לש תיגולויבה םאה איהש הנעטו יסיימוע תילגרמ הרשקתה תרחמל
איה הליצש תבשוח איה ןותיעב המסרפתהש הנומתה ךמס לע .התוא תשפחמ איה זאמו ,הלש תבה תא
קודבל ונממ ושקיבו ,הקיטנגל החמומל םייתשה ונפ ,יסיימוע תילגרמ לש התנעט תא קודבל ידכ .הלש תבה
.ןהיניב תיתחפשמ הברק שי םא
ליפורפה ןיב המאתהה תדימ תא םיקדוב ,םיאצאצל םירוה ןיב תיתחפשמ הברק לולשל וא רשאל ידכ
תואצותו ,תיטפשמ האופרב תולבוקמ הלאה תוקידבה .םיאצאצה לש הז ןיבו םירוהה לש יטנגה
.רבד לכל יטפשמ ךמסמ תושמשמ הלאה תוקידבה
תא םיקדוב תחא הקידבב :תוקידב יתש תושעל רשפא םישנא ינש ןיב תיתחפשמה הברקה תעיבק םשל
ינש לצא םיהז םניא ללכ ךרדבש םייפרומילופ םירתא םיקדוב תאזה הקידבב ;ימונגה א"נדה
םא ןיב תיתחפשמ הברק תקדובה ,ינוירדנוכוטימה א"נדה תקידב איה תרחאה הקידבה .םישנא
.היאצאצל
ולבקתהש תובושתהו ,תונוש תודבעמ יתשב הקדבנ ןיול הליצל יסיימוע תילגרמ ןיב תיתחפשמה הברקה
?רבדה ןכתיי דציכ .וזל וז תודגונמ ויה תודבעמה יתשמ
ךרדבש ,םייפרומילופ םירתא 15 וקדב םה .ימונגה א"נדה לש הקידבה תא קר ועציב הטיסרבינואה תדבעמב
יכ ,םישנה יתשל וריבסה םיקדובה .ןיולל יסיימוע ןיב תוהז ואצמ םלוכבו ,םישנא ינש לצא םיהז םניא ללכ
."יספא אוה ,תיתחפשמ הברק םהיניב ןיא רשאכ ,יטנג ליפורפ ותוא היהי םישנא ינשלש יוכיסה"
םיקדובה .ןיולל יסיימוע ןיב תיתחפשמ הברק האצמנ אל ,תאז תמועל ,תיטפשמ האופרל ןוכמה לש הקידבב
יהוז ילואו ,םירחא םירתא אלא ,הטיסרבינואה תדבעמב וקדבנש םירתאה תא וקדב אל םהש ונעט ןוכמב
קודבל לבוקמש םירתאה תא וקדב םה ,םהירבדל םלואו .תרחא הנקסמל וליבוה םתקידב תואצותש הביסה
תוקידב םג ועציב תיטפשמ האופרל ןוכמב ,דועו תאז .תיטפשמ האופרב םיקסועש םיימלועה םיזכרמה לכב
ידיב היה אל ןכש ,תאזה הקידבל הבר תובישח התייה ןיולו יסיימוע לש הרקמב ,םתנעטלו .ינוירדנוכוטימ א"נד
ןיב המאתה האצמנ אל ינוירדנוכוטימה א"נדה תקידבב םג ,םהירבדל .באה ןמ ואצומש יטנג רמוח םיקדובה
.ןיולל יסיימוע
תקידבש ,הטיסרבינואה לש תיטנגה הדבעמה ישנא ונעט ,תיטפשמ האופרל ןוכמה ישנא תנקסמל הבוגתב
ההובג תורידתב תויצטומ תושחרתמ ינוירדנוכוטימה א"נדבש םושמ ,תועטהל הלולע ינוירדנוכוטימ א"נד
ןיב םיוושמשכ ,ןכל .תויצטומה רועיש הלוע ךכ ,רתוי הובג םדאה לש וליגש לככו ,ימונגה א"נדב רשאמ רתוי
הברק ןיאש םושמ אלו ,תויצטומ ללגב המאתה-יא אוצמל םילולע ,ינוירדנוכוטימ א"נד לש תומיגד יתש
.תיתחפשמ
לש תונימאל רשאב קפס תוררועמ תויעדמה תוקידבה ךמס לע ולבקתהש תודגונמה תובושתה יתש ,ךכ וא ךכ
?ןיול הליצ לש המא איה יסיימוע תילגרמ םאה :הלאשה הראשנ ןיידעו ,תוקידבה יתש

 ?ןהוכה ןורהא לש אצאצ אוה ןהוכ השמ םאה
החפשמל קר הרומש התייה הנוהכה .רבדמב םידודנה תפוקתב ,השמ ימיב שבגתהל הלחה לארשיב הנוהכה
,ןבל באמ השוריב תרבוע איהו ,הדילה םע תעבקנ ןהוכ תויהל תוכזה .ןורהא לש ותחפשמל - יול טבשמ תחא
.םינש 3,300-כ ינפל יחש ןהוכה ןורהא זאמ
ןורהא לש אצאצ ןכא אוה ,"ןהוכ" םויה ארקנש ימ לכ םאה ?הרוהט תלשושכ הרמשנ םינהוכה תלשוש םאה
הבושתהש ןכתיי ?ויאצאצמ םניאש םישנא םג םינהוכה תייסולכואל ופסונ תורודה ךשמב אמש וא ,ןהוכה
.םינהוכה לש Y םוזומורכ לש א"נדב הנומט הלאה תולאשל
Y םוזומורכ ,הזוימה תעב יטנג עדימ םהיניב םיפילחמש ,םימוזוטואה םימוזומורכה 22-ל דוגינב
רמשנ ובכרהו הנתשמ וניא טעמכ Y םוזומורכ ,ךכיפל .X םוזומורכ ,וגוז ןב םע "תופלחה"מ ירמגל טעמכ ענמנ
המכ שי היסולכואה ללכ לש Y םוזומורכב .ןיסחוי ןליא טטרסל ןתינ ויפ לע ,דחא ירוקמ בא ול שי ;תורוד ךשמב
םתוהזל רשפאש םייפרומילופ םיעטק המכ ןכו ,םירזוח םיפצר לש םינוש םיעפומ המכ ,םינוש ם"יפלפר
.א"נדה ףצר תעיבק ךות
לש האופרל רפסה תיבב וקדב ,יוניש אלל ראשנ םינהוכה תייסולכואב Y םוזומורכ םא קודבל ידכ
לש רזוח ףצרמ יונב הזה עטקה .Y27H39 ארקנש עטקב ,Y םוזומורכב םינמס ,תירבעה הטיסרבינואה
ףצרה לש תורזחה רפסמ לש םינוש םיללא 5-ב םיניחבמ היסולכואב .GATA םידיטואלקונה תעברא
.תיללכה היסולכואב םתוחיכשל האוושהב ,םינהוכה תייסולכואב םינושה םיללאה לש תוחיכשה הקדבנ .הזה
לש םיאתמ וחקלנ א"נדה תומיגד .םינהוכ םניאש םישנא 50 לשו םינהוכ 50 לש א"נדה תא וקדב ךכ םשל
.יחלה לש ימינפה דצה ןמ ורסוהש ,הפה תיריר
לש דיחי ללא םויכ םיאצומ ונייה ,ןיטולחל הרוהט הרמשנ םינהוכה תלשוש םאש ,החנה התייה רקחמה סיסבב
הזה אצממהו ,םיללא 2 ואצמנ תוקידבב ,לבא .תיללכה היסולכואבש םיללאה 5 ךותמ ,Y27H39 רזוחה ףצרה
יפ ההובג תורידתב אצמנ ,(C ללא) םיללאה ןמ דחא .ןיטולחל הרוהט הרמשנ אל םינהוכה תלשושש דיעמ
אצמנ רחאה ללאה .םינהוכה תא ןייפאמה ירוקמה ללאה הארנכ אוהו ,תיללכה היסולכואב ותוחכונמ םיינש
.םינהוכה לא רדחש ללאה הארנכ אוהו ,תיללכה היסולכואבש וזל המוד תורידתב
םירחא םינמס וקדב ובו ,הינטירבמו ב"הראמ םירקוח םע ףותישב רחא רקחמ השענ הפיחב ןוינכטב
לצא םינמסה תעפוהב תודיחא וליגו ,הינטירבמו ב"הראמ ,לארשימ םינהוכ 188 וקדב םירקוחה .Y םוזומורכב
,ףתושמ באמ םאצומ םינהוכה בורש הנקסמל ליבוה הזה אצממה .הליגר היסולכואב םתעפוהב ינושו ,םינהוכה
םינהוכה ןמ 45% לצאו םידרפסה םינהוכה ןמ 56% לצא ואצמנ וקדבנש םינמסה .תורוד ךשמב רמשנ םדוחייו
.דבלב 3%-5% התייה םינמס םתוא לש תוחיכשה ,תיללכה םידוהיה תייסולכואב ,תאז תמועל .םיזנכשאה


 ?הזה לגעה ימ לש
הלגע הרפ לכ דיל האצמנ ,הטלמהה רחאל .רגינג לש תפרב תורפ יתש וטילמה ,1989 תנשב תולילה דחאב
בבותסה תורפה יתש ןיבו ,5381 הלגע האצמנ 4473 הרפ דיל ,5380 הלגע האצמנ 4427 הרפ דיל .תחא
המואת איה תולגעה תחא יכ רורב היה םינתפרל לבא ,לגעה לש ומא איה ימ עובקל ןתינ היה אל .319 לגע
תא תוהזל םהל בושח היה ןכלו ,תורקע דימת טעמכ ןה םילגעל תומואתש ועדי םג םינתפרה .לגעה לש
.הרקע הלגע לודיגב הכורכה האצוהה תא קשמל ךוסחל ידכ ,המואתה
םשל .לגעה לש ומאו ותוחא תא תוהזל ידכ הקידב הכרענ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקיטנגל הקלחמב
הטיסרבינואה לש הדבעמב .א"נד םדה ןמ וקיפהו ,לגעה ןמו תולגעה ןמ ,תוהמאה ןמ םד ל"מ 10 וחקל ךכ
,4473 הרפה תא רביעש ,םשר רפה לש א"נד לבא ,4427 הרפה תא רביעש םוד רפה לש א"נד היה רבכ
וצרוה תומיגדה .Alu I וא : Hinf I הלבגהה ימיזנא תרזעב וכתחנ א"נדה לש תומיגדה לכ .םהל היה אל
יאלג םע האלכה העצובו ,ןרתואס גפסה תטישב םורקל ורבעוה ,ל'גב הזרופורטקלאב
,שדח יאלג םע היינש האלכה העצוב ,םורקה ןמ ןושארה יאלגה תפיטש רחאל .ישונא ורוקמש 33.6
.םיסיסב 32 לש ףצרמ בכרומש ןייוול-ינימ אוה ינשה יאלגה .רקבב ורוקמש ,KTN2.7
דחאב רוקמ תויהל בייח אצאצב ספ לכל יכ ,הליספ לש ךרדב קר םירוהה תא תוהזל רשפא ,הלאכ םירקמב
םתוא לסופ הזכ ספ ,תורוהל םיקדבנה ינש לצא עיפומ וניאש ספ עיפומ אצאצב םאו ;םייתימאה םירוהה
.וירוה תויהלמ
התייה הנקסמה ,ךכיפל .םירוהה תויהלמ 4427 הרפה תאו םוד רפה תא ולספש םיספ ואצמנ הקידבב
ידי לע לבקל רשפא היה וז הנקסמל רושיא .4473 הרפ לש הנב ,5381 הלגע לש םואתה היחא אוה לגעהש
.4427 הרפהו םוד רפה - הירוה לצא םג 5380 הלגע לש םיספה ןמ דחא לכ יוהיז

 הנאיד לש א"נדה
תומיגדה .הלש א"נדה תא קודבל ידכ ,ץראב םיעודי םיאקיטנג השולשל וחלשנ הנאיד לש תומיגד שולש
.תכייש איה ימלו הנאיד לש באה אוה ימ עובקל הרטמב ,ןגד תיבבו תובוחרב ,םילשוריב רקחמ ינוכמל וחלשנ
חמצ אוה תינספיגה .תינספיג לש םירצוי תויוכז לע קבאמ אוה ,הנאיד לע קבאמה לבא ,ןימאהל השק
,הרואכל .םיחרפ ירז לש טושיקו חופינל ,יולימכ ללכ ךרדב שמשמ אוהו ,הפופצו הנבל ,הנטק תחרפת לעב יונ
.ףסכ לע אוה קבאמה ,השעמל לבא ,םירצוי תויוכזל המודב והשמ ,םיחפטמ לש תויוכז לע קבאמב רבודמ
לבקתתש הטלחה לכ ,רקיעהו .לודיג תנוע לכב םירלוד ינוילימב רבודמש םיכירעמ חרפה ינאוצי !ףסכ הברה
.םיחרפה יחפטמלו ץראב םיחרפה ילדגמ לכל םידקת הווהת תאזה השרפב
ןוילימ" םשב חרפ לש םיליתש הליל ןושיאב ול בנג ונכשש ןנולתה ןורשב בשוממ יאלקח רשאכ ליחתה לכה
יפ םיהובגש םיריחמ ולש םיחרפה רובע םילבקמ םויכ .ץראב חפוטש תינספיג לש ידוחיי ןז אוהש ,"סראטס
לדגל לק :תונורתי המכ שי "סראטס ןוילימ" ןזל .ץראב ץופנש ,תינספיג לש רחא ןז יריחממ העברא יפו השולש
יכ ,תיריווא הלבוהב תונורתי םג ול שי .רתוי הפופצ החירפהו רתוי םינטק ולש םיחרפה ,ותוא ףוטקל לק ,ותוא
ידמ תמייקתמש תיתרקוי תימלוע תורחתב הכז חפוטמה ןזה לש חרפה .הזירא התואל םיסנכנ םיחרפ רתוי
.דנלוהב חפוט אלש לודיגל קנעוה סרפהש הנושארה םעפה תאז התייה הנש התואבו ,דנלוהב הנש
,וירבדל .ולש םיחפטמה תויוכזב תעגופ םיליתשה תבינגש ןעט "סראטס ןוילימ" ןזה תא חפיטש הלתשמה לעב
לש אשונה .םיגולמת ול םלשל ךירצ םגו םיהובג םיריחמב םיליתש ונממ הנק ,הזה ןזה תא לדגמש ימ לכ
םוכחת לע רקיעב תואלקחה תססבתמ םויה יכ ,תואלקחה ימוחת בור תא םויה קיסעמ םיחפטמ תויוכז
.יגולונכט
םינז ןיב השעש תואלכהמ הזה ןזה תא חפיט אלא םיליתש בנג אל אוהש ןעט ,הבנגב םשאוהש ,ןכשה
טיבנהו םיערז ףסא ךכ םשל .םינש המכ ינפל רבכ חופיטה ךילהת תא ליחתה אוה ,וירבדל .תינספיג לש םינוש
אוה םהמ דחא .םישדח םינז רצי ,חמצל חמצמ הקבא תרבעה ידי לעו ,החירפל דע םיליתשה תא לדיג ,םתוא
.ונכש לדגמש "סראטס ןוילימ" ןזל דואמ המוד אוהו ,"הנאיד" ןזה
םיחמומ תקידבל םתוא וחלשו לודיגה תוקלח יתשמ םיליתש ופסא ,םיהז וא םינוש םינז ולא םא עובקל ידכ
.תובוחרב תואלקחל הטלוקפבו ןגד תיבב יאלקח רקחמל ןוכמב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקיטנגל
.אל וא ובנגנ םיליתשה םא עובקל ולכוי אל ןה לבא ,םינזה ןיב תוהז שי םא עובקל ולכוי ילוא תויטנגה תוקידבה
ךלהמב םהב ושענש םייונישל תודוה ,תושדח תונוכת םיחמצל שי םויה לבא ,ובנגנ םנמא םיליתשהש ןכתיי
םיעיקשמ םה ןכל ,הבנג התייה םא חיכוהל השקש הדבועל םיעדומ הפוריאב םילדגמה ,םנמאו .חופיטה
.םישדח םינז םילדגמ ןהבש תולתשמה לע הרימשב םיבר םיבאשמ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב