גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

ודוקפתו א"נדה הנבמ/?םינגה םיבכרומ הממ/םימונגהו םינגה הנבמ/םירמאמ//

ודוקפתו א"נדה הנבמ

יתשרותה עדימה תא אשונ א"נדה
א"נדה תלוקלומ לש ןיינבה ינבא
לופכה לילסה
א"נד הנבמ יוליג

 יתשרותה עדימה תא אשונ א"נדה
לע תויארחאה ןהו ,תויטנג תודיחי תומייקש ררבתה 1865 תנשב (Gregor Mendel) לדנמ רוגרג לש וייוסינב
תנשב קר םלוא .םינג הלאה תודיחיל ארק ןסנהוי ינדה רקוחה 1909 תנשב .רודל רודמ תונוכתה תרבעה
הצמוחה יכ (M.McCarty) יטרקמו (C.MacLeod) דיולקמ ,(Oswald Avery) ירבא וליג 1944
תונוכתה תרבעהלו יתשרותה עדימה תאישנל יארחאש םינגב רמוחה איה - א"נדה - תיאלקונוביריסקואדה
תונוכתה לכ תומייקתמ א"נדה תלוקלומב .םייחה םיאתה לכב יתשרותה רמוחה אוה א"נדה .רודל רודמ
.יתשרות רמוחמ תושרדנה
.םזינגרואה תונוכת לכ תא ביתכמה (דדוקמ) ןפצומ יתשרות עדימ הב שי .1
רוקמל םיהז םילפכושמה םיקתועהש ןפואב א"נדה תלוקלומב לפכתשמ ןפצומה יתשרותה עדימה .2
.רודל רודמ םירבועו   
.היצולובאו תוחתפתה םירשפאמה םימיוסמ םייונישל חותפ םג לבא ,דואמ ביצי ןפצומה עדימה .3
.יתשרותה רמוחכ הדוקפתל םאתומה הנבמ שי א"נדה תלוקלומל .4

 א"נדה תלוקלומ לש ןיינבה ינבא
םירוציב .םידיטואלקונ תוארקנה תודיחי לש תורשרש יתשמ היונבה ןיערג תצמוח אוה א"נדה
.אתה ןיערגב אצמנ א"נדה בור ,םייטוירקואא
שי א"נדה תלוקלומב .החרזו ,םינמחפ 5 לעב רכוס ,ינקנח סיסב :םיביכר השולשמ יונב דיטואלקונה
.םתוא ביכרמה ינקנחה סיסבב הזמ הז םינוש םהו םידיטואלקונ לש םיגוס העברא
ןינאוגהו ןינדאה .(C) ןיזוטיצ ;(T) ןימית ;(G) ןינאוג ;(A) ןינדא :ומש לש הנושארה תואב סיסב לכ ןייצל םיגהונ
םינושה םידיטואלקונה תא .םיינידימיריפ םיסיסב םה ןיזוטיצהו ןימיתה ;םיינירופ םיסיסב םה
.C דיטואלקונו T דיטואלקונ ,G דיטואלקונ ,A דיטואלקונ :םתוא םיביכרמה םיסיסבה תומש יפל םינמסמ
םינמסמ רכוסה תלוקלומב םינמחפה תא .ןמחפ ימוטא 5 תלעב תיתעבט הלוקלומ איה רכוסה תלוקלומ
.ףיצר ןפואב 5' ,4' ,3' ,2' ,1' םירפסמב
D: תואה תא (DNA) א"נדה תלוקלומל הנקמש וז איהו ,זוביריסקואד תלוקלומ אוה א"נדב רכוסה
.Deoxiribo Nucleic Acid
.(H3PO4) תיתחרז הצמוח לש רייש איה (P-טפסופ) החרזה
,5' ןמחפ תועצמאב החרזה לא רשקנ רכוסה .םיימיכ םירשקב םהיניב םירושק דיטואלקונה יביכר תשולש
.1' ןמחפ תועצמאב רכוסה לא רושק ינקנחה סיסבהו

 לופכה לילסה
לש דחא לידג םירצוי םידיטואלקונ לש תרשרש .הכורא תרשרש םירצויו םהיניב םירבחתמ םידיטואלקונ יפלא
לש רכוסה ןיב רצונ רשקה .םייטנלווק םירשקב הזל הז םירושק םידיטואלקונה .א"נדה תלוקלומ
.ךומסה דיטואלקונה לש החרזל דחא דיטואלקונ
לידג לבקתמ ךכמ האצותכ .3' ןמחפב ךומסה דיטואלקונה לש רכוסל תרשקנ דחא דיטואלקונ לש החרזה
.3' הצק ארקנ הזה הצקה .דיטואלקונ דוע טולקל ישפוח אוהו ,3' ןמחפ שי ובש דיטואלקונ שי דחאה והצקבש
.5' הצק ארקנ הזה הצקה .5' ןמחפל תרבוחמש ,החרזה תאצמנ לידגה לש ינשה הצקב
."בנז לא שאר" םידגונמ םינוויכב הז לומ הז םייוצמה ,הלאכ םילידג ינשמ היונב א"נד תלוקלומ לכ
םירבוחמ םילידגה ינש .םיינמימ םירשקב םהיניב םירשקנ ,םילידגה ינשמ םיטלובה ,םיינקנחה םיסיסבה
:םיסיסבה תוגוז תעברא ןיב רשקל םיירשפא םירוביח ינש קר שי םלוא .םיסיסב לש תוגוז תועצמאב םהיניב
ףצר תא עבוק דחא לידגב םיסיסבה ףצרש ,ןאכמ .ןיזוטיצ םע קר רשקנ ןינאוג ;ןימית םע קר רשקנ ןינדא
ינש .(םיירטנמילפמוק םילידג) םימילשמ םילידג םיארקנ םהיניב םירושקה םילידג ינש .רחאה לידגב םיסיסבה
"לופכה לילסה" תארקנש תיניילול הלוקלומ םירצויו הז לומ הז םילתפתמ א"נדה לש םימילשמה םילידגה
.(Double Helix)
?תעדיה

 א"נדה הנבמ יוליג
תונשב) היגולויבב תיזכרמה המישמהש ענכושמ היה ,24 ןב ריעצ יאקיטנג ,(James Watson) ןוסטוו סמי'ג
הילגנאבש 'גדירבמקל עיגה ריעצה ןוסטוו .א"נדה - יתשרותה רמוחה הנבמ יוליג איה (20-ה האמה לש 50-ה
תדובע לע םייתלצעב דבעש 35 ןב יאקיסיפ ,(Francis Crick) קירק סיסנרפ םע הלועפ ףתשל ליחתהו
."םהלש תושבגתהה ךרד תועצמאב םינובלחה הנבמ חונעפ" אשונב ,טרוטקוד
ויה םהינש ךא ,הנוש היה םהלש יעדמה עקרה ,םנמא .דואמ הרופ היה קירקל ןוסטוו ןיב הלועפה ףותיש
רמוחה לש דוקפתה דוס תא ףושחי א"נדה הנבמ יוליגש ונימאה םהינשו ,ןוימד ילעב ,םינתפאש ,םיקירבמ
.יתשרותה
.םהינפל םירחא םירקוח וכרעש םייוסינב ולבקתהש םיאצממ לע םהלש רקחמה תא וססיב קירקו ןוסטוו
.םיימיכ םיאצממו םיילקיסיפ םיאצממ :םיגוס ינשמ ויה הלאה םיאצממה
םגד תא ורקח (Rosalind Franklin) ןילקנרפ דנילזורו (Maurice Wilkins) סניקליו סירומ םיאקיסיפה
.א"נדה לע םג X ינרק ונירקה םה ,רתיה ןיב .םינוש םיגוסמ םישיבג לע X ינרק לש תורבתשהה
הלוקלומ איה א"נדה תלוקלומ יכ הנקסמל ועיגה ,הלאה םיאקיסיפה ולביקש תואצותה ךמס לע ,קירקו ןוסטוו
.תאזכ תינלילס הלוקלומ לש ימיכה הנבמה תא םיגדהל השק םהל היה ןיידעו .לופכ לילסמ היונבה הכורא
םיינקנחה םיסיסבה תעברא ןיבש םיסחיה תא רקח ,(Erwin Chargaff) ףאגראש ןיוורא ירטסואה יאמיכויבה
לכב :םיסיסבה תעברא לש תויומכל סחיב תניינעמ הדבועל בל םש ףארגאש .א"נדה תא םיביכרמה
ןיזוטיצ סיסבה תומכו ,ןימית סיסבה תומכל דימת הווש ןינדא סיסבה תומכ ,אוהש רוצי לכמ ,א"נד תלוקלומ
.ןינאוג סיסבה תומכל הווש
דיטואלקונ לומ ןינדא לש דיטואלקונ אצמנ ,א"נדה תלוקלומבש קירקו ןוסטוו וחינה הזה יוליגה ךמס לע
.ןינאוג לש דיטואלקונ אצמנ ןיזוטיצ לש דיטואלקונ לומו ,ןימית לש
ןוסטוו ונב ,א"נדה תלקלומ לע X ינרק תורבתשה לש םייסיפה םיאצממה ךמס לעו הלאה םינותנה ךמס לע
לש יוליגה ."לופכה לילסה" לדומכ רכומש ,א"נדה תלוקלומ הנבמ תא ראתמש לדומה תא קירקו
.רודל רודמ תונוכתה תשרוה ךילהת לש ימיכה סיסבה תא ףשחש אוהו ,ותוטשפב םיהדמ היה א"נדה הנבמ
,ןילקנרפ דנילזור .1962 תנשב לבונ סרפ תא ,סניקליו יאקיסיפה םע דחי ,קירקו ןוסטוו ולביק הזה יוליגה לע
,1958 תנשב הרטפנ איה .הזה יתרקויה סרפה תא לבקל התכז אל ,רקחמב סניקליו לש ותפתוש התייהש
.37 תב קר איהו
?תעדיה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב