גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ודוקפתו א"נרה הנבמ/א"נרל א"נדמ :קותעת/םינגה דוקפת/םירמאמ//

ודוקפתו א"נרה הנבמ

םינובלחה רוצייל עדימה תא ריבעמ א"נרה
א"נרה תלוקלומ הנבמ
א"נרה יגוס

 םינובלחה רוצייל עדימה תא ריבעמ א"נרה
דוקה ןפצומ ובש ,א"נדה וליאו ,המסלפוטיצב שחרתמ יטוירקואא אתב םינובלחה רוציי יכ וחיכוה םיבר םייוסינ
ןיבל ןיערגה ןיב רשקמש רמוח תויהל בייחש םירקוחה וחינה ,ךכיפל .ןיערגב יוצמ ,םינובלחה תריציל
רצונ ובש םוקמ לכב יכ ,ואצמ םיאמיכויבה ,ןכאו .םינובלחה רוצייל עדימה תא ריבעמש רמוח ,המסלפוטיצה
וסינכה ,א"נר אוה ךוותמה רמוחהש חיכוהל ידכ .א"נר ןיערגה תצמוח לש זוכירב היילע םג הלח ,ןובלח
אל תונחבמב ,םלואו .םימיאתמ םימיזנאו ATP ,א"נד ,תוינימא תוצמוח לש תבורעת ,םימוזוביר תונחבמל
.ןובלח רצונ - א"נר םג תונחבמל ופיסוה רשאכ ,תאז תמועל .ןובלח רצונ
חיכוהל (Heinrich Matthaei) ייתאמו (Marshall Nirenberg) גרבנרינ םיאמיכויבה וחילצה 1961 תנשב
תבורעתו ,ATP ,א"נד ,םימיזנא E.coli קדייחהמ ודדוב םה .ןובלח רוצייל עדימה תא הריבעמ א"נר תלוקלומש
תבורעת ופיסוהו ,הנחבמה ןמ א"נדה תא וקליס םה ןכמ רחאל .א"נר הנחבמב לבקל וחילצהו ,םידיטואלקונ
.ןובלח רצונ הנחבמבו ,םימוזובירו תוינימא תוצמוח לש

 א"נרה תלוקלומ הנבמ
תרשרשכ היונב איה .ימיכה הבכרהב א"נדה תלוקלומל דואמ המודה ןיערג תצמוח איה א"נרה תלוקלומ
,ינקנח סיסב :םיביכר השולשמ יונב דיטואלקונה .םידיטואלקונ תוארקנה ,תודיחי לש הכורא
.החרזו רכוס
םיסיסב לש םיגוס 4 שי א"נר תלוקלומב .יתעבט הנבמ תלעב הלוקלומ אוה דיטואלקונבש ינקנחה סיסבה
םיסיסבה תא .(Adenine) ןינדאו ,(Uracil) ליצרוא ,(Cytosine) ןיזוטיצ ,(Guanine) ןינאוג : םיינקנח
יתשל קלחל רשפא םיינקנחה םיסיסבה תעברא תא .A,U,C,G :םמש לש הנושארה תואב ןייצל םיגהונ
םה ליצרואהו ןיזוטיצה םיינירופ םיסיסב םה ןינאוגהו ןינדאה .םינידימיריפו םינירופ ,תוצובק
םיביכרמה םיינקנחה םיסיסבה ןמ דחאב א"נד תלוקלוממ הנוש א"נר תלוקלומ .םיינידימיריפ םיסיסב
.T ינקנחה סיסבה אצמנ א"נד תלוקלומב וליאו ,U ינקנחה סיסבה אצמנ א"נר תלוקלומב .התוא
םושמו זוביר תלוקלומ אוה א"נרב רכוסה .ןמחפ ימוטא 5 תלעב תיתעבט הלוקלומ איה רכוסה תלוקלומ
תלוקלוממ הנוש א"נרה תלוקלומב רכוסה .RNA רוציקבו ,RiboNucleic Acid הלוקלומה תארקנ ךכ
.זוביריסקואד - א"נדבו ,זוביר אוה רכוסה - א"נרב :א"נדב רכוסה
.(H3PO4) תיתחרז הצמוח לש רייש איה (P-טפסופ) החרזה
ךכ ,הזל הז םירושק םמצע םידיטואלקונה .םיימיכ םירשקב םהיניב םירושק דיטואלקונה יביכר תשולש
היונב א"נר תלוקלומ .תרשרשב וירחא אבה דיטואלקונה לש רכוסל תרשקנ דחא דיטואלקונ לש החרזהש
.לופכ לידגכ ללכ ךרדב הייונבש א"נד תלוקלומ תמועל ,דיחי לידגכ בורל

 א"נרה יגוס
:א"נר לש םיגוס השולשב ןיחבהל ןתינ .יח את לכב תואצמנש ןיערג תוצמוח ןה א"נר תולוקלומ
.ותוליעפ לע זמרמ דחא לכ לש ומש .ליבומ-א"נרו חילש-א"נר ,ימוזוביר-א"נר
(Ribosomal-RNA , r-RNA) ימוזוביר-א"נר
עצבתמ םהבו אתה ךותב םיפיפוג םה םימוזובירה .םימוזובירה לש היינבב ףתתשמ (r-RNA) ימוזובירה א"נרה
לש םידימצתמ היונב הדיחי-תת לכ .תודיחי-תת יתשמ םייונב םימוזובירה .םינובלחה לש היינבה ךילהת
.ימוזוביר-א"נרו ןובלח
(Messenger RNA , mRNA) חילש-א"נר
םימוזובירל ןיערגבש א"נדה ןמ , םינובלחה תיינבל עדימה תא ריבעמ (mRNA) חילש-א"נרה
םיינקנח םיסיסב לש םיפצר הליכמ חילש-א"נרה תלוקלומ ?ןובלח תיינבל "עדימ" ותוא והמ .המסלפוטיצבש
הצמוח וזיא ביתכמ ןודוק לכ ,ןובלחה לש היינבה ךלהמב .ןודוק תארקנ השלש לכ .תושלשב םירדוסמה
חילש-א"נרה תלוקלומב םיינקנחה םיסיסבה ףצרש ,ןאכמ .תינבנו תכלוהש ןובלחה תלוקלומב בלתשת תינימא
.ןובלחב תוינימאה תוצמוחה לש רדסה תא עבוק
(Transfer RNA ,tRNA) ליבומ-א"נר
''היינבה רתא"ל ,המסלפוטיצב תויוצמה ,תונושה תוינימאה תוצמוחה תא ליבומ (tRNA) ליבומ-א"נר
80-כ הליכמ תחא לכ .תיסחי תונטק ,תולוקלומ לש לולכמ אוה ליבומ-א"נר .םימוזובירב אצמנה ,םינובלחה לש
,םיגווזמ םיינקנחה םיסיסבהמ קלחש ,ךכ לפוקמ ןהלש א"נרה לידגש אוה ןלוכל ףתושמה .םידיטואלקונ
תרוצכ ותרוצש ידממ-תלת הנבמל לפוקמ "ינתלתה הלע"ה .ינתלת הלעכ הארנש הנבמ םירצוי םה לוכה ךסבו
.הכופה איהשכ נ תואה
ןמ תחא לכל .םיגווזמ יתלב םידיטואלקונ לש תושלש יתש תומקוממ הלוקלומה לש תווצקה יתשב
איהו ,ןודוקיטנא םשב תארקנ תחא השלש .ןובלחה תיינב ךילהתב בושח דיקפת שי הלאה תושלשה
תאצמנה ,חילש-א"נרה תלוקלומב םידיטואלקונ לש המיאתמ השלש ןיבו ליבומ-א"נרה תלוקלומ ןיב תרשקמש
תשלש תרשקנ הילאש ,חילש-א"נרב םיינקנחה םיסיסבה תשלש .ןובלחה תיינב ךילהתב ,םוזובירב
תרשקנ איה .ליבומ-א"נרה תלוקלומ לש רחאה הצקב תאצמנ תרחאה השלשה .ןודוק תארקנ ןודוקיטנאה
תוחפל שי תינימא הצמוח לכל ."תינימא הצמוחל רושיקה רתא" תארקנ איה ןכלו ,המיאתמה תינימאה הצמוחל
לכ .ןובלח לש היינב ךילהת םש שחרתמש ןמזב ,םוזובירל התוא תאשונש ,תחא תידוחיי ליבומ-א"נר תלוקלומ
.תוהז ןניא ןה ךא ןהלש יללכה הנבמב תומוד ליבומ-א"נרה תולוקלומ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב