גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ןובלחה לא ןגה ןמ/ןובלחל א"נדמ/םינגה דוקפת/םירמאמ//

ןובלחה לא ןגה ןמ

ןובלחה לא ןגה ןמ עדימה רבעמ
?(םימיזנא) םינובלח רוצייל םייארחא םינגהש וחיכוה דציכ

 ןובלחה לא ןגה ןמ עדימה רבעמ
םישוע אתב "הדובעה" בור תא .דועו הקולח ,םירמוח ףוליח ,השרפה ,המישנ :תויוליעפ שחור יחה אתה
;ותביבס ןיבל אתה ןיב תרושקת תותואכ םישמשמ םירחא ,ןוזמה תא םיקרפמ םימיוסמ םינובלח .םינובלחה
לכ ,השעמל .ולש הנבמה תא אתל םינקמ םירחאו ,אתה לש תויצמוחה תמר תא םיתסוומש םינובלח שי
.םינגב תואצמנ הלאה םינובלחה ןמ דחא לכ לש "רוצייה תוארוה" .םינובלח ידי לע תולהונמ תויאתה תוכרעמה
א"נד תלוקלוממ עטק אוה ןגה ,תימיכויב הניחבמ .יטנג עדימ הליכמה םזינגרואב תיסיסבה הדיחיה אוה ןגה
רצות .יגולויב דוקפת לעב רמוח רוצייל שורדה עדימה תא דדוקמש (א"נר לש עטק םידחא םירקמב)
.א"נר תלוקלומ תויהל לוכי ןגה לש רצותה ,םיתעל םלוא ,ןובלח ללכ ךרדב אוה הזכ
עדימה רבוע ובש לולסמה תנבהל ךרדה תא םיבושח םייוליג וללס ,20-ה האמה לש 60-הו 50-ה תונשב
עדימה לופכש לש תלוכיה תנבהל םרת ,קירקו ןוסטוו םירקוחה ידי לע ,א"נדה הנבמ חונעפ .םינובלחה רוצייל
תנבהל ומרת יטנגה דוקה חוציפו ליבומ-א"נרו חילש-א"נר תולוקלומ לש יוליגה .רודל רודמ ותרבעהו יטנגה
.םינובלחה לא םינגה ןמ עדימה רבוע הבש ךרדה
הקיטנגה לש (central dogma) תיזכרמה המגודה חותיפל ומרת םירחא םייוליגו הלאה םייוליגה
םיכילהת השולש .יטנג עדימ תמירז לש םיחנומב אתה דוקפת תא תראתמ תיזכרמה המגודה .תירלוקלומה
:םיאתב יטנגה עדימה תמירז לש לולסמה תא םינוב םיירקיע
-יאת לש א"נד תלוקלומל םא-את לש א"נד תלוקלוממ יתשרותה עדימה רבוע ובש ,לופכש ךילהת
.אתה ןיערגב שחרתמ אוהו ,תבה
שחרתמ אוה םגו ,א"נר תלוקלומל א"נד תלוקלוממ יתשרותה עדימה רבוע ובש ,קותעתה ךילהת
.אתה ןיערגב
.אתה לש המסלפוטיצב שחרתמ אוהו ,ןובלחל א"נר תלוקלוממ עדימה רבוע ובש ,םוגרתה ךילהת
."היירפסה" ,יזכרמה עדימה רגאמ אוה א"נדה .ןובלחל םשמו ,א"נרל א"נדה ןמ - דחא ןוויכב םרוז עדימה
תאזכ עדימ תסיפ .אתב םינוש םירוזאל היירפסה ןמ עדימ תוסיפ לש םיקתעה ריבעמש "חילשה" אוה א"נרה
ןמ יטנוולרה ןגה קתעומ ,םיוסמ ןובלח רצייל ךרוצ שי רשאכ .םיוסמ גוסמ ןובלח רוצייל תוארוה ,ללכ ךרדב ,איה
,א"נרה יבג לע תויוצמש ,תוארוהה תא תארוק המסלפוטיצב תבכרומ תכרעמ .א"נרה תלוקלומל א"נדה
.ןובלחה תא ןהיפ לע תרציימו
תינימא הצמוחל (ןודוק) םידיטואלקונ לש השלש לכ תמגרתמ ,ןובלחל א"נרה תא תמגרתמש תכרעמה
רחאל .א"נרה תלוקלומב םינודוקה רדס יפל ,תינימא הצמוחל תינימא הצמוח תפרצמ איה .תמיוסמ
הזה הנבמהו ,ידוחיי ידממ-תלת הנבמל לפקתמ ןובלחה ,ןובלחה לש תוינימא תוצמוח תרשרש הרצונש
.דחוימה ודיקפת תא אלמל ול רשפאמ
יפ לע רבוע ,םינובלחל םינגה ןמ עדימה - םייח ילעבו ,םיחמצ ,תוירטפ ,םיקדייח - םימזינגרואה יגוס לכב
.דואמ םימוד תונורקע

 ?(םימיזנא) םינובלח רוצייל םייארחא םינגהש וחיכוה דציכ
אפורה .20-ה האמה לש ןושארה רושעב רבכ ולבקתה ןגה לש ותלועפ יפואל םינושארה םיזמרה
יפל ."(םזילובטמב) םירמוחה ףוליחב תושרומ תויועט"כ תולחמ המכ ראית (Archibald Garrod) דורג יטירבה
יוקיל .ןיקתה םירמוחה-ףוליחב ינויח בלש עצבל םיוסמ ןג לש ותלוכי-יא בקע המרגנ תאזכ הלחמ לכ ,וירבד
תמרגנ תאזה הלחמה .(phenylketonuria) הירונוטקלינפ תלחמ לשמל אוה ,םדאב השרותב רבועש ילובטמ
,ךכמ האצותכ .ןיזוריט תינימאה הצמוחל ןינלאלינפ תינימאה הצמוחה תכיפה רשפאמ אלש םגפ ללגב
ןיזוריט תכיפהב יוקיל אוה רחא ילובטמ םגפ .תיבוריפלינפ הצמוח - ליערה רמוחל ךפוהו רבטצמ ןינלאלינפה
םיריהב רעשבו רועב יוטיב ידיל אב רבדהו ,ההכה טנמגיפה ףוגל רסח ,הזה יוקילה ללגב .ןינלמ טנמגיפל
ןיבהל ןויסינב םירקחמה ודקמתה ,דורג לש וירקחמ תובקעב .(וניבלא) ןיעה תיתשרב םיטנמגיפ רסוחבו ,דואמ
.םזילובטמה לע םינגה תעפשה תא

(Neurospora) הרופסורואנ היירטפב םימיזנא רוצייל םייארחא םינג
(George Beadle) לדיב ידי לע ךרענש רקחממ הלבקתה םימיזנא רוצייל םייארחא םינגש הרישי החכוה
.הרופסורואנ היירטפה תא ,20-ה האמה לש 40-ה תונשב ,וקדב םירקוחה ינש .(Edward Tatum) םוטאטו
תוירטפל ומכ ,הרופסורואנל .םירחא הפאמ ינימ לעו םחל לע ,םימעפל ,אוצמל רשפא תאזה היירטפה תא
הקוקז היירטפה ,ךכ םשל .םיטושפ םלג ירמוחמ םפוג יביכרמ תא רצייל רשוכ שי ,םיקדייחלו תורחא
עודי היה םירקוחל .ןיטויב - דחא ןימטיוול ןכו ,היגרנאו ןמחפ רוקמכ ,רכוסל ,םיינגרואנא םיחלמ תסימתל
םייארחא תויצטומ תעפוהל ומרג םוטאטו לדיב .תוירטפ לש יטתניסויבה רשוכב עוגפל תולוכי תויצטומש
ןמ ורצונש םיגבנה ןיב .תולוגס-לע םיינרקב וא X ינרקב התנרקה ידי לע ,הרופסורואנב םימיזנא רוצייל
היירטפה ןמ ענמנ ןכלו ,והשלכ רוציי רשוכ עגפנ םהבש הלאכ םיגבנ םירקוחה ושפיח ,ונרקוהש תוירטפה
לכ םא קודבל ידכ ,רבה ןז םע ואילכה םה ולבקתהש םיטנטומה תא .לד ןוזמ עצמ לע לודגל
ינפל רבכ תועוגפ ויה תוירטפהש םושמ אלו ,םינגב םייוניש ללגב ומרגנ ןכא םיאבה תורודב ולגתיש תועפותה
.ונרקוה ןהש
עגפנש םיטנטומ דדובל וחילצהו ,םינוש םיעצמ לע םיטנטומה יאצאצ תא םירקוחה ולדיג ,םייוסינ לש הרדסב
ןיניגראה לש רוצייה רשוכ םהב עגפנש םיטנטומה תא .ןיניגרא תינימאה הצמוחה לש רוצייה רשוכ םהב
תשולשמ דחא ופיסוה הצובק לכל .תונוש תונחבמ 3-ב לד עצמ לע םתוא ולדיגו ,תוצובק 3-ל וקליח םה
.(םהלש ימיכה הנבמב םימודש םירמוח השולש) ןיתינרוא ,ןילורטיצ ,ןיניגרא :הלאה םירמוחה
ךלהמב רחא רמוחל דחא רמוח ךופהלו ,םימוד םירמוח תונשל םילוכיש םימיזנא שי את לכבש ועדי םירקוחה
לולסמה ןמ בלש לכב רשאכ ,ןיניגרא רוצייל ימיכויב לולסמ םייק הרופסורואנבש ,ורעיש םה .ימיכויב לולסמ
םגפ היה (ןיניגרא תפסות ולביקש) 1 הצובקמ םיטנטומלש אצמנ תוקידבב .רחא םיזנא ףתתשמ
,םילמרונ ג-ו ב םימיזנא םהל ויה ,תאז תמועל .ןיתינרואל אצומה רמוח תא תונשל םילוכי ויה אל םהו ,א םיזנאב
הלביקש הצובקה) 2 הצובקמ םיטנטומל .ןילורטיצ וא ןיתינרוא םהל וקפיס רשאכ ,ןיניגרא רוציל םילוכי ויה םהו
.ג םיזנא היה אל (ןיתינרוא הלביקש הצובקה) 3 הצובקמ םיטנטומלו ב םיזנא היה אל (ןילורטיצ
לדיב .םינגה לש חוקיפב אצמנ הזה רשוכהש תדמלמ ,היצטומ ידי לע עגפנ והשלכ יטתניסויב רשוכש הדבועה
ןמ דחא לכו ,רחא ןג עגפנ הצובק לכב .דחא ןג עגפנ םיטנטומה תוצובק שולשמ דחא לכבש ,וחינה םוטאטו
רוצייל עדימ ליכמ ןג לכש ורעיש םה .ןיניגראה לש הזתניסויבה לולסמב רחא בלש לע חקפמ ועגפנש םינגה
לולסמב םוסחמ רצוי םגפנש םיזנאה .םיזנא ותוא לש רוצייב תעגופ ןגב היצטומו ,םיוסמ דחא םיזנא
.םוסחמה רחאל לולסמב אצמנש רמוח ותוא לש הקפסא ידי לע רבגתהל ןתינ הזה םוסחמה לעו ,יטתניסויבה
.תוימיכויב םיכרדב םג וחכוה הרופסורואנב הזה םיוסמה לולסמה תודוא םיאצממה
ךרדל הנושארה החכוהה האצמנ ותועצמאבו ,"דחא םיזנא - דחא ןג" ארקנ םינגה תלועפ לש הזה לדומה
םיזנא - דחא ןג לש לדומה ,בר ןמז ךשמב .םיוסמ דחא םיזנא רוצייל יארחא ןג לכ :רמולכ ,םינגה לש םתלועפ
.םיימיכויבה םיאצממה םע םייטנגה םיאצממה תא רשקל חילצהש לדומה אוהו ,םלוכ לע לבוקמ היה דחא
.תורתוס תושדח תויאר ולבקתה רשאכ ,רתוי רחואמ החדנ לדומה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב