גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


א"נדה תלוקלומ לופכש/םינג לופכש/םינג לש השרות/םירמאמ//

א"נדה תלוקלומ לופכש

ותובישחו א"נדה לופכש
לופכשה ךילהתב םיבלשה
אלפומה םיזנאה - זארמילופ א"נד
א"נדה לש לופכשה ןונגנמ תחכוה

  ותובישחו א"נדה לופכש
לעב רוצי ונממ חתפתמ ,קלחתמ הז דיחי את רשאכ .דחא אתב ותישאר ,יאת-בר יטוירקואא רוצי לכ
ותוא שי םלוכלו ההז םימוזומורכ תכרעמ םיליכמ ,תוטמגל טרפ ,םזינגרואה יאת לכ .םיאת ידראילמ
,םיאתה לכב ההז יטנג בכרה שי ,דחא אתב םרוקמש ,םייטוירקורפ םירוציב םג .יתשרות עדימ
ךרד תויהל תבייח ,א"נדב רוצא יתשרותה עדימה ,ןכא םא .םיבר הקולח ירוזחמב רמשנ הזה בכרההו
.דחא םא-אתמ םישדח םיאת םירצונש העשב ,ורמשיי ובכרהו א"נדה תומכש החיטבמה
?תחא הלוקלוממ תוהז א"נד תולוקלומ יתש תולבקתמ דציכ
םילידגה גוזמ דחא לכ ,לופכשה ךילהתב .המצע תא תלפכשמ א"נדה תלוקלומ ,קלחתמ את רשאכ
הזל ההז ,םלש יטנג לולכמ םע א"נד תלוקלומ לבקמ תבה יאתמ את לכ .שדח לידג תריציל תינבת שמשמ
הרוהה םזינגרואמו ,תב-אתל םא-אתמ וב רוצאש עדימה תא ריבעמ א"נדה הזכ ןפואב .םאה את לש
.רודל רודמ ותרבעהו יתשרותה עדימה לש קיודמ לופכש רשפאמ א"נדה לופכש ךילהת .אצאצה םזינגרואל
.םינוש םימיזנא וב םיברועמו םידחא םיבלשמ בכרומ לופכשה ךילהת

 לופכשה ךילהתב םיבלשה
,א"נדה תלוקלומ לש לופכה לילסה תא םינובש ,םילתופמה םילידגה ינש ,ןושאר בלשב
.ליגרה לותיפה ןוויכל דגונמ ןוויכב םילידגה לותיפ ידי לע הלוקלומה תא "םירשיימ" םידחוימ םימיזנא .םירשייתמ
אוה (Helicase) זאקילה םיזנאה .חתפנש ןסכור ומכ ,הזמ הז םידרפנ םילידגה ינש ,רושייה רחאל ,ינשה בלשב
,Y תואל ותרוצב המוד תודרפיהה רוזא .םילידגה ןיב ןמימה ירשק קותינל םרוג אוה ;םילידגה תא "םרופ"ש
.םילידגה תחיתפ תכשמנ דוע לכ םדקתמ לופכשה גלזמ .לופכשה גלזמ ארקנ אוהו
.םמצע תא םיליפכמש א"נדה ירוזא רפסמ יפל ,לופכש תוגלזמ המכ רצוויהל םילוכי לופכשה ךילהתב
?תעדיה
תא הנובש םיזנאה .שדחה לידגה הנבנ היפל רשא ,תינבת לידג לכ שמשמ ,הדרפהה רחאל ,ישילשה בלשב
.לופכשה ךילהתב לעופש ירקיעה םיזנאה אוהו ,זארמילופ א"נד םיזנאה אוה םישדחה םילידגה ינש
ךותמ "חקול" אוה ,ךכל םאתהב .ולש םיסיסבה ףצר תא "ארוק"ו ,ןשיה לידגה ךרואל "לייטמ" הזה םיזנאה
םתוא רבחמו ,םימיאתמה םידיטואלקונה תא ,אתה ןיערגב ישפוח ןפואב םייוצמה ,םידיטואלקונה רגאמ
."תויעב" המכ שי הזה םיזנאה לש ותלועפב .שדח ינש לידג לבקתמש דע ,ירוקמה לידגל
וליאו ,3' -ל 5' לש ןוויכב קר א"נדה תרשרש תא תונבל "עדוי" זארמילופ א"נד םיזנאהש איה תחא היעב
תעצבתמ אופיא דציכ .("בנז לא שאר") םידגונמ םינוויכב הזל הז םירבוחמ םילידגה א"נדה תלוקלומב
? 5' - ל 3' אוה ובש םידיטואלקונה ןוויכש לידגה לש הלפכהה
-ל 3' ותוכראתה ןוויכש לידגהש אצמ אוה .(Okazaki) יקאזקוא ינפיה רקוחה ןתנ תאזה היעבל הבושתה תא
םיזנאו ,3'-ל 5' ןוויכב הנבנ הלאה םיעטקה ןמ דחא לכ .א"נד לש םירצק םיעטק לש רוביחמ הנבנ ,5'
"יקאזקוא תוסיפ" םיארקנ שדחה לידגה רצונ םהמש םיעטקה .םתוא רבחמ ,(Ligase) זאגיל הנוכמה ,דחוימ
לידגה יבג לעו ,ףצרב םילשמה לידגה הנבנ 5'-ל 3' ונוויכש לידגה יבג לע .ינפיה רקוחה לש ומש לע
.ףיצר לידגל םהיניב םירבחתמש ,א"נד יקלחמ םילשמה לידגה הנבנ ,3'-ל 5' ונוויכש
אלא ,שדח לידג תיינבב ליחתהל לגוסמ וניא םיזנאהש איה זארמילופ א"נד םיזנאה לש ותלועפב תרחא היעב
?שדח לידג לש ותיינב הליחתמ ,ןכ םא ,דציכ .םייק לידג ךיראהל קר
לש דחא לידג לע םידיטואלקונ לש רצק עטק "הנוב"ש רחא םיזנא אתב עיפומ ,םילידגה תחיתפ רחאל דימ
קר .(primer לחת) רמיירפ ארקנ אוהו םידיטואלקונ 10 -כ ליכמ הזה עטקה .תינבתכ ול שמשמה ,א"נד
א"נדה לופכש ךילהתב .ותדובעב ליחתהל זארמילופ א"נד םיזנאה לוכי ,רמיירפה לש ותיינב רחאל
לע םירמיירפ המכו 5' הצקל 3' הצקמ ונוויכש לידגה יבג לע דחא רמיירפ :םירמיירפ המכ םירצונ
שדחה לידגה תיינב רחאל .דחא רמיירפ - יקאזקוא תסיפ לכל ,יקאזקוא תוסיפמ הנבנש ,ידגנה לידגה
יפצר ןיב רשק רצונ ומוקמבו א"נדל םירמיירפה ןיבש רשקה קתינ ,םישדחה םילידגה יעטק תיינב רחאל וא
.םימיאתמ םימילשמ א"נד
לידגמ תבכרומ הלוקלומ לכ ;תוילידג-וד א"נד לש תולוקלומ יתש תולבקתמ ,לופכשה ךילהת לש ופוסב
.שדח דחא לידגמו ירוקמ דחא
?תעדיה

 אלפומה םיזנאה - זארמילופ א"נד
לעופש ירקיעה םיזנאה והז .יחה אתב רתויב םיבושחה םימיזנאה דחא אוה זארמילופ א"נד םיזנאה
לש הזתניסה תשחרתמ אל ,תשבתשמ ותלועפש םירקמב וא וידעלב .ונוקיתבו א"נדה לופכש יכילהתב
.תקספנ אתה תקולח ,רמולכ ,א"נדה
תעדלו םידיטואלקונ לש םינוש םיגוס 4 ריכהל וילע .רתויב תבכרומ איה םיזנאה ןמ "תשרדנ"ה תוליעפה
רבחל "לגוסמ" תויהל ךירצ אוה .תינבתכ שמשמה םילידגה דחאל רתויב םיאתמה תא םהיניב רורבל
םידיטואלקונ ינשש רחאל .הנבנש שדחה לידגה לש הצקב ול םיאתמה רתאל םידיטואלקונה ןמ דחא לכ תא
אבה דיטואלקונה רבעל םדקתהל ,רוביחה תלועפ תא קיספהל וילע הזל הז םירבחתמ םימילשמ
.שדחמ תולועפה לכ תא ליחתהלו
?תעדיה
ותוא הכיז ,(Kornberg) גרבנרוק יאקירמאה רקוחה ידי לע ,ויוליגש הלודג הכ איה הזה םיזנאה לש ותובישח
...רחא םיזנא השעמל הליג גרבנרוקש ררבתה םימיל .לבונ סרפב ,1959 תנשב
.םיגוס 5 םילעופ םייטוירקואא םיאתבו ,זארמילופ א"נד םיזנאה לש םיגוס 3 םילעופ םיקדייחב יכ ,עודי םויכ
.ולשמ תידוחיי ךרדב לעופ םהמ דחא לכ

  א"נדה לש לופכשה ןונגנמ תחכוה
םויק ךשמהל יחרכה ךילהת אוה יתשרותה רמוחה לופכש יכ םירקוחה וניבה תובר םינש ינפל רבכ
יפל ,הבש ךרדה תא קירק סיסנרפו ןוסטוו סמיי'ג םירקוחה וראית ,1953 תנשב .םזינגרואה
םירקוחה ידי לע ,יוסינ השענ ,1958 תנשב קר ,םלואו .המצע תא א"נדה תלוקלומ הליפכמ ,םתרעשה
.קירקו ןוסטוו לש םתרעשה תא קודבל ידכ (Stahl) לאטסו (Meselson) ןוסלסמ
:הלאה םיכרדה 3-מ תחאב עצבתהל לוכי לופכשה ךילהת ,ינורקע ןפואב
םילידגה ינש תא ליכמ דחא תב-את .םיהז תבה-יאתמ דחא לכב ,א"נדה ילידג ינש - רמשמ לופכש .1
.םישדחה םילידגה ינש תא - ינש תב-אתו ,םיירוקמה   
.םילידגה ינשב ,שדח א"נדו ירוקמ א"נד שי תבה-יאתמ דחא לכב - רזופמ לופכש .2
דחא לכב .רחאה לידגב - שדחה א"נדהו ,דחא לידגב ולוכ אצמנ ירוקמה א"נדה - הצחמל רמשמ לופכש .3
.שדחו ירוקמ א"נד שי תבה-יאתמ   
לע E.coli יקדייח םירקוחה ולדיג ,א"נדה לופכש ךילהתב לעופש ןונגנמה איה תויורשפאה 3-מ וזיא חיכוהל ידכ
.(14N) ליגרה ןקנחה םוקמב (15N) ןקנח לש פוטוזיא היה עצמב ןקנחה רוקמ .ןוזמ עצמ
לש םידיטואלקונבש ןוויכמ .ןקנח שי ובש אתב םוקמ לכב בלתשי הזה פוטוזיאה יכ ועדי םירקוחה
םירקוחה .ןקנחה לש פוטוזיאה עיפוי ,לופכשה רחאל רצווייש ,שדחה א"נדב יכ רורב ,ןקנח יוצמ א"נדה
םימוטאה יגוס ינש רשאכ ןכלו ,ליגרה ןקנחה לש הלאמ רתוי םידבכ פוטוזיאה לש ןקנחה ימוטא יכ ועדי םג
,הנחבמה תיתחתב זכרתיו רתוי "דבכ" היהי 15N פוטוזיאה תא ליכמש א"נדה ,הסימת התואב ויהי ןקנחה לש
.(הלעמל) הנחבמה תפשל רתוי בורק זכרתי ןכלו ,רתוי "לק" היהי ליגר ןקנח ליכמש א"נדה וליאו
: םיקדייח לש תויברת 4 ולדיג לאטסו ןוסלסמ
(14N) "לק" ןקנח ליכמש עצמ לע תורוד המכ - 1 תיברת
(15N) "דבכ" ןקנח ליכמש עצמ לע תורוד המכ - 2 תיברת
ליכמש עצמ לע דחא רוד ךכ רחאו ,"דבכ" ןקנח ליכמש ןוזמ עצמ לע תורוד המכ - 3 תיברת
"לק" ןקנח
ןוזמ עצמ לע תורוד ינש ךכ רחאו ,"דבכ" ןקנח ליכמש ןוזמ עצמ לע תורוד רפסמ - 4 תיברת
."לק" ןקנח ליכמש
(הגופירטנצב) זוכרס תועצמאבו ,תויברתה ןמ תחא לכמ א"נדה תא םירקוחה וקיפה ,לודיגה םותב
.א"נדה ילידג ינש לש םהילקשמ תא ועבק
,הצחמל רמשמ לופכש אוה א"נדה לופכשש קירקו ןוסטוו לש םתרעשה תא ורשיא זוכרסה תואצות
לידגב דיטואלקונ לכ לומ ."תינבת"כ ול שמשמה ,םייק םלש לידג יבג לע רצונ א"נד לש םלש שדח לידג :רמולכ
.שדחה לידגב םילשמה דיטואלקונה בצינ םייקה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב