גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

קותעתה ךילהת/א"נרל א"נדמ :קותעת/םינגה דוקפת/םירמאמ//

קותעתה ךילהת

קותעתה ךילהתב םיבלשה
רטומורפב םידיטואלקונה יפצר
םיטוירקואאב א"נרה דוביע

 קותעתה ךילהתב םיבלשה
ידכ .םינובלחה תיינב ךרוצל א"נרה לא א"נדה ןמ יתשרותה עדימה תרבעה לש ךילהת אוה קותעתה
א"נר תלוקלומל א"נדה תלוקלוממ םיקתעותמ םייטנוולרה םינגה ,םישורדה םינובלחה תא תונבל
ןורקעל המוד ןורקיע יפ לע השענ א"נר תלוקלומל א"נד תלוקלומ קותעת .םיינובלחה םירצותל םימגרותמו
,םלואו .תינבתכ שמשמש ,א"נד לש עטק יפ לע םילשמ לידג תיינב :א"נדה לש לופכשה
דחא לידגמ השענ קותעתה וליאו ,םכרוא לכל א"נדה תלוקלומ לש םילידגה ינש םילפכתשמ ,לופכשה ךילהתב
.תינבתכ ול שמשמש דחא א"נד לידג קר שי ןג לכל ,קותעתה ךילהתב .םיקתעותמה םינגל לבגומ אוהו ,דבלב
.תינבתכ רחא לידג שמשמ םעפ לכב .רחאה לידגה ןמ - םירחא םינגו ,דחא לידגמ םיקתעותמ םימיוסמ םינג
:םיבלש המכמ בכרומ קותעתה ךילהת
םיזנאה רשאכ א"נד תלוקלומל ףפור ןפואב רשקנ זארמילופ-א"נר םיזנאה ,ןושאר בלשב
ארקנ הזכ םידיטואלקונ ףצר .קזח השענ רשקה ,א"נדה תלוקלומ יבג לע םיוסמ םידיטואלקונ ףצרב "לקתנ"
.קותעתה ךילהת לש הלחתהה תדוקנ תא םיזנאל "ןמסמ" רטומורפה .(promoter -רטומורפ) םדקמ רתא
.הזמ הז םידרפנ א"נדה ילידג ינשש ךכ ,רטומורפל ךומס "םרפנ" א"נדה לילס לש רצק עטק ,ינש בלשב
תוגוז 17-כ אוה קותעתה תעוב לש הכרוא ."קותעת תעוב" אקנ א"נדה ילידג ינש םיחתפנ ובש וקמה
.םיינקנח םיסיסב
א"נדה תינבתב דיטואלקונ לכ דיל :קותעתה תלועפ תא ליחתמ זארמילופ-א"נר םיזנאה ,ישילש בלשב
יבג לע א"נר לש הלוקלומ תינבנו תכלוה ךכ .ול םילשמה דיטואלקונה תא זארמילופ-א"נר םיזנאה ביצמ
ךכ ,5' הצק ןוויכל א"נדה תלוקלומ לש 3' הצקמ דימת אוה קותעתה לש ןוויכה .תינבתכ ול שמשמה לידגה
תא םיזנאה ביצמ (G) ןינאוג דיטואלקונה לומ .3' לא 5' ןוויכב דימת תכראתמ א"נרה תלוקלומש
תא ןינדא לומ ,(C) ןיזוטיצ תא (G) ןינאוג לומ ,(A) ןינדא תא (T) ןימית לומ ,(C) ןיזוטיצ דיטואלקונה
.האלה ךכו (U) ליצרוא
תלוקלומ ךרואל תמדקתמ קותעתה תעוב ,א"נר תלוקלומ לש ןטק עטק רצונש רחאל ,יעיבר בלשב
םיזנאה םע דחי תמדקתמ קותעתה תעוב .ךשמהב "םרפנ" שדח עטקו "רגסנ" קותעת רבעש קלחה ;א"נדה
לידגלו םיזנאל דחאה והצקב רבוחמ ,הנבנש א"נרה .תכראתמו תכלוה א"נרה תלוקלומו ,זארמילופ-א"נר
הז רתאב .םויסה רתאל עיגמ םיזנאהש דע תכשמנ תרשרשה תוכראתה .ישפוח רחאה הצקה וליאו ,א"נדה
א"נדה לידגמ םיקתינ השדחה א"נרה תלוקלומו זארמילופ-א"נר םיזנאה ,תקספנ םידיטואלקונה תפסוה
.תילידג-וד הלוקלומ - ירוקמה הבצמל תרזוח א"נדה תלוקלומו
?תעדיה

  רטומורפב םידיטואלקונה יפצר
ןמסמ אוה .קתעותמה ןגל ךומס אצמנש ,א"נדב םידיטואלקונ לש ףצר אוה (םדקמה רתאה) רטומורפה
קותעתה תלחתה םאש ,חינהל ריבס .ןגה לש קותעתה תליחת םוקמ תא זארמילופ-א"נר םיזנאל
,הזכ הרקמב .ליעי יתלב תויהל לוכי היה קותעתה ךילהת ,א"נדה יבג לע תיארקא הדוקנב תישענ התייה
.םהב ךרוצ שי אתלש ילבמ םירצוימ ויה םיבר םינובלחו יארקא ןפואב םיקתעותמ ויה םינגה
םיפצר שי םיבר םירטומורפב יכ וליג םה .םיקדייחב םינוש םירטומורפ לש םיפצר וושה םירקוח
המכסה יפצר וארקנ הלאה םיפצרה .תונוש תודמע 2-ב ההובג תוחיכשב םיעיפומה ,םידיטואלקונ לש םימיוסמ
הבש הדוקנה ינפל םידיטואלקונ 10-כ אצמנ דחא המכסה ףצר לש וזכרמ .(consensus sequences)
תא ללוכ הזה ףצרהש אצמנ ,םיקדייחב וקדבנש םירטומורפה בורב .-10 ףצר ארקנ אוהו ,קותעתה ליחתמ
,קותעתה ליחתמ הבש הדוקנה ינפל םידיטואלקונ 35-כ אצמנ רחאה המכסהה ףצר .TATAAT םיסיסבה
.TTGACA םיינקנחה םיסיסבה תא ללוכ הזה ףצרהש אצמנ ,וקדבנש םיבר םירטומורפב .-35 ףצר ארקנ אוהו
יכ ,אצמנ םינושה םיקדייחב .קותעתה ךילהתב ,זארמילופ-א"נר םיזנאה לש הרישקה תוליעי תא וקדב םירקוח
,(-10 קחרמב) TATAAT םיפצרה םימייק םהלש רטומורפבש םיקדייחב ההובג התייה הרישקה תוליעי
םג ועיפוה םהלש המכסהה יפצרבש םיקדייחב האצמנ הכומנ תוליעי .(-35 קחרמב) TTGACA -ו
.םירחא םיינקנח םיסיסב
.םידיטואלקונ 18 - 16 אוה המכסהה יפצר ינש ןיב קחרמהש אצמנ ,וקדבנש םירטומורפהמ 90%-ב
םיזנאה לש רושיקה תנווכהל בושח םהלש ךרואה ךא ,םיהז םניא המכסה יפצר ינש ןיב םידירפמה םיפצרה
.א"נדה לידגל זארמילופ-א"נר

 םיטוירקואאב א"נרה דוביע
,דוביע יכילהת אתה ןיערגב תרבוע ,קותעתה ךילהתב הרצונש ,א"נרה תלוקלומ ,םיטוירקואא םירוציב
רפסמ תפסוה םיללוכ םיירקיעה דוביעה יכילהת .(mRNA) חילש-א"נר תלוקלומ תרצונ םפוסבו
.רובחש יכילהת ןכו ,הפוסבו הלוקלומה תליחתב םיינקנח םיסיסב לש ןטק
תיליתמ הצובק הרושק וילאו ,(G) ןינאוג סופיטמ דיטואלקונ ףסונ ( 5' הצק) א"נרה תלוקלומ לש דחא הצקל
םידיטואלקונ לש םירייש םיפסונ (3' הצק) א"נרה תלוקלומ לש רחאה הצקל .הפיכ ארקנ הז הנבמ .(CH3)
,הלוקלומה תוצקב ,בנזהו הפיכה לש םדיקפת .poly (A)-ה בנז םיארוק רצונש ףצרלו ,(A) ןינדא סופיטמ
.המסלפוטיצל ןיערגה ןמ תאצל דבועמה חילש-א"נרל עייסמ בנזהש ,םירבוסה שי .תיפוס ררבוה אל ןיידע
םיאצמנה ,(תוזאלקונוביר) א"נר םיקרפמה םימיזנא ינפמ חילש-א"נרה לע ןגמ בנזה יכ םיחינמ ןכ-ומכ
-ה בנז ןהל ןיאש ,חילש-א"נר תולוקלומש וארה םהבו ,םייוסינ המכ לע תססבתמ וז החנה .המסלפוטיצב
תורמוש poly(A) בנז תולעב תולוקלומ ,תאז תמועל .דבלב תודחא תוקד המסלפוטיצב תומייקתמ ,poly (A)
לא חילש-א"נרה רושיקל יוהיז רתא ,הארנכ ,הווהמ רחאה הצקבש הפיכה .םימי ףאו תועש ךשמב ןתוביצי לע
א"נרב םימיוסמ םירתאב ךותיח לש ימיזנא ךילהת אוה רובחשה ךילהת .םוגרתה בלשב ,םימוזובירה
.םינוסקאה - םיקחרומ אלש םיקלחה לש "הקבדה"ו ,םינורטניא תקחרה ללוכ אוהו ,קתעותמה
לש ךרואה ,תאז תמועל .םיינקנח םיסיסב 50,000-ל דע עיגהל לוכי ןיערגב א"נר תלוקלומ לש ךרואה
.דבלב םיסיסב 3,000-ל 500 ןיב ענ המסלפוטיצב חילש-א"נר תולוקלומ
.םוגרתה ךילהת עוציב םשל ,המסלפוטיצל חילש-א"נרה רבוע ,דוביעה ךילהת רחאל 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב