גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

םוגרתה ךילהת/ןובלחל א"נרמ :םוגרת/םינגה דוקפת/םירמאמ//םוגרתה ךילהת

םוגרתה ךילהתב םיבלשה
ירקמ וניא םהיניב רשקה - תינימאה הצמוחהו ליבומ-א"נר
םינובלח רוצייל לעפמ - םימוזובירה
םיטוירקואאבו םיטוירקורפב םוגרתה ךילהתב םילדבהה
דיתעה תאופר - םוגרתה תמיסח

  םוגרתה ךילהתב םיבלשה
ףצרל ךפוה (mRNA) חילש-א"נרב םינודוק לש ףצר ובש ךילהת אוה (Translation) םוגרתה
ךילהת לש ומויסב שחרתמ םיטוירקואאב םוגרתה .ןובלחה תא תונובש ,תוינימא תוצמוח לש
בלש ,לחתה בלש :םיבלש השולשל ותוא קלחנ רבסהה ךרוצל .בכרומ ךילהת אוהו ,קותעתה
.םימוזוביר המכ יבג לע ,ליבקמבו הז רחא הזב םישחרתמ הלאה םיבלשה .םויסה בלשו תוכראתהה
ץירח ןיעמ שי םוזובירה בחורל .ידוחיי רתאב חילש-א"נר תלוקלומל רשקנ םוזובירה לחתה בלשב
ליחתמ ,תורשקתהה רחאל דימ .חילש-א"נר-םוזוביר דימצת רצונו ,חילש-א"נרה תלוקלומ "תלחתשמ" וילאש
לש תחא הלוקלומ דימצתה לא תמדקתמ ,ליבקמב .חילש-א"נרה לש לידגה ךרואל עונל םוזובירה
.(א) המסלפוטיצב הילא הרשקנש ,תינימא הצמוח "הבנז"ב התא תאשונ איהשכ ,(tRNA)ליבומ-א"נר
איה ,חילש-א"נרה תלוקלומ יבג לע הל םיאתמש םיוסמ רוזאל העיגמ ליבומ-א"נרה תלוקלומ רשאכ
רתא .תיארקא הניא א"נרה תולוקלומ יתש ןיב הרישקה .(ב) חילש-א"נרה תלוקלומ לא תרשקנ
לש הרישקה רתא םג .ןודוק ארקנו םידיטואלקונ השולש לש ףצרמ בכרומ חילש-א"נרב הרישקה
-יטנאה לש םידיטואלקונה .ןודוק-יטנא ארקנ אוהו ,םידיטואלקונ השולש לש ףצרמ בכרומ ליבומ-א"נרה
.ןודוקה לש םידיטואלקונה תשולשל םירשקנ םהו ,םימילשמ םידיטואילקונ םה ןודוק
.ןינויתמ ללכ ךרדב איה ,ןובלחה תיינב תא הליחתמש ,הנושארה תינימאה הצמוחה
איהשכ ,חילש-א"נרה תלוקלומ ןוויכל ליבומ-א"נר לש הלוקלומ דוע תמדקתמ ,תוכראתהה בלשב
-א"נרה תלוקלומ ,םוזובירה ךותל תסנכנ תאזה הלוקלומה רשאכ .(ג) תרחא תינימא הצמוח "הבנז"ב תאשונ
תולוקלומ יתש םוזובירה ליכמ ,התע .(ד) חילש-א"נרה ךרואל םוזובירה תעונתל ליבקמב ,הזז הנושארה ליבומ
הנושארה תינימאה הצמוחה תקתינ ,הזה בלשב .חילש-א"נרה לש םינודוקל תורושק ןהיתשו ,ליבומ-א"נר לש
דימצתל התע הז העיגהש ,היינשה תינימאה הצמוחל תרשקתמו ליבומ-א"נרה לש הנושארה הלוקלומה ןמ
ןמ תאצוי ,ןינויתמ תינימאה הצמוחה תא "הרסמ"ש ,הנושארה ליבומ-א"נרה תלוקלומ .חילש-א"נר-םוזוביר
.םוזובירה ךותל "סנכנ" ףסונ ןודוקו ,חילש-א"נר תלוקלומ לש הכרואל עונל ךישממ םוזובירה .(ה) םוזובירה
.םוזובירל סנכנש "שדחה" ןודוקה לא תרשקנ ,תינימא הצמוח איה םג תאשונה ,השדח ליבומ-א"נר תלוקלומ
,תוינימא תוצמוח יתש תורושק תחא הלוקלומל .ליבומ-א"נר תולוקלומ יתש םוזובירה ךותב תואצמנ וישכע
הזב םימגרותמ םינודוקה ,חילש-א"נרה ךרואל "קילחמ" םוזובירה :האלה ךכו .תחא תינימא הצמוח - תרחאלו
.(ו) הנבנו ךלוה ןובלחהו תכראתמ תוינימאה תוצמוחה תרשרש .וזל וז תורשקנ תוינימאה תוצמוחהו ,הז רחא
.ףוס ושוריפש ,קספ ןודוק עיפומ חילש-א"נרה תלוקלומב רשאכ ,שחרתמ םוגרתה ךילהת לש םויסה בלש
יפ לע ,ידוחיי ןובלח לבקתמו םייתסמ םוגרתה .םיאתמ ןודוק-יטנא תלעב ליבומ-א"נר תלוקלומ ןיא הזה ןודוקל
.םוגרת לש ףסונ רוזחמ ליחתהל לוכיו ,חילש-א"נרה ןמ ררחתשמ םוזובירה .א"נדב אצמנש עדימה
?תעדיה

 ירקמ וניא םהיניב רשקה - תינימאה הצמוחהו ליבומ-א"נר
.(tRNA) ליבומ-א"נרה תלוקלומ לש "הבנז"ל תינימא הצמוח ןיב רשק רצונ םוגרתה ךילהתב
?המסלפוטיצב יוצמה רגאמה ךותמ ,רשקתהל תינימא הצמוח וזיאל א"נרה תלוקלומ "תעדוי" דציכ
,הזכ דמצ לכל .תידוחיי תיטמיזנא הבוגתב ,הל םיאתמה ליבומ-א"נרל תרשקנ תינימא הצמוח לכ יכ ,ררבתמ
,"ולש" תינימאה הצמוחה תא תוהזל לוכיש "הנעטה םיזנא" שי ,תינימא הצמוחו ליבומ-א"נר לש
ןפוטפירט תינימאה הצמוחה לש "הנעטהה םיזנא" ,לשמל ."ולש" ליבומה-א"נרה תלוקלומל התוא רושקלו
,הנעטהה רחאל קר .ןפוטפירט לש ןודוקה תא ההזמה ליבומ-א"נרה ןיבל ןפוטפירט ןיב רבחל לגוסמ
.חילש-א"נרה תלוקלומ יבג לע אצמנש ,םיאתמה ןודוקל ליבומ-א"נר תלוקלומ תרשקנ
תורושק תוינימאה תוצמוחה לכ ;ידוחיי רשק וניא ליבומ-א"נרל תינימאה הצמוחה ןיב רשקה ,תימיכ הניחבמ
.ליבומ-א"נרה תלוקלומ הצקל ןפוא ותואב
רוזאכ "הנעטהה םיזנא" ההזמ ותואש רוזאה והמ ?"ולש" ליבומ-א"נרה תלוקלומ תא םיזנאה "ריכמ" דציכ
1986 תנשב ,םלואו .ןודוק-יטנאה רוזא והז יכ ,אצמנ ליבומ-א"נרה תולוקלוממ קלח יבגל ?ידוחיי
ושמתשה םייוסינה דחאב ."הנעטהה םיזנא" תא ההזמש אוה ןודוק-יטנאה רוזא םירקמה לכב אלש ררבתה
,םידיטואלקונ 12 ויה עטקב .ןיצואל תינימא הצמוחל תידוחיי ליבומ-א"נר תלוקלומ לש עטקב םירקוחה
תובקעבש וליג םה .םתוא ופילחהו עטק ותואמ םידיטואלקונ המכ ואיצוה םירקוחה .ןודוק-יטנא וב היה אל לבא
רחאל םייתנש ךרענש יוסינב .ןירס - תרחא תינימא הצמוחל תידוחיי התשענ ליבומ-א"נרה תלוקלומ הפלחהה
םידיטואלקונ גוז ללגב ,ןינלאל ליבומ -א"נר תלוקלומ ההזמ "הנעטהה םיזנא"ש םירקוח וארה ,ןכמ
(G) ןינאוג םה םיינקנחה םהיסיסבש ,הלאה םידיטואלקונה ינש .ןודוק-יטנאה ןמ קחרה םיאצמנש
םידיטואלקונב הלאה םידיטואלקונה תא םירקוחה ופילחה רשאכ .70-ו 3 תומוקמב םיאצמנ ,(U) ליצרואו
-יטנאהש הדבועה תורמל ,ליבומ-א"נרה לש תאזה הלוקלומל ןינלא רושקל "הנעטהה םיזנא" לדח ,םירחא
םידיטואלקונה דמצ תא םירקוחה וביצה ,ךשמהב .ןינלאל ,יטנגה דוקה יפ לע ,םיאתמ תויהל ךישמה הלש ןודוק
םיזנא" ,ןינלאל םיאתה אל םהלש ןודוק-יטנאהש הדבועה תורמלו ,ליבומ-א"נר לש תורחא תולוקלומב U-ו G
.ליבומ-א"נר תלוקלומ ןיבו ןינלא ןיב רשקל םרג "הנעטהה

 םינובלח רוצייל לעפמ - םימוזובירה
םינובלחה רוציי ךילהת .םימוזובירב שחרתמ ,אתב םינובלחה םירצונ וכלהמבש ,םוגרתה ךילהת
תינבנ ןובלח לש הלוקלומ לכ ,םיטוירקואאב .םימוזוביר לש בר רפסמ יבג לע שחרתמ אוהש םושמ ליעי
ופתתשהש םימוזובירה רפסמכ ,ןובלח ותוא לש תולוקלומ המכ תולבקתמ ךילהתה ףוסבו ,דחא םוזוביר לע
.םוגרתה ךילהתב
םוזובירל תסנכנ חילש-א"נר לש הלוקלומ רשאכ ליחתמ םוגרתה ךילהת ?ךילהתה עצבתמ דציכ
חילש-א"נר לש הלוקלומ התוא תסנכנ ,םוזובירה ךותב םידיטואלקונ 100-כ םירבועש ירחא .ןושארה
לע רזוח הזה ךילהתה .ןובלח ותוא לש הלוקלומ דוע לש םוגרתב ליחתהל ידכ ,ךומסה םוזובירה לש ץירחל
םימוזובירה תרדס .םימוזוביר לש הרדסל הרושק חילש-א"נרה תלוקלומ רבד לש ופוסבש דע ,ומצע
לכב .םיזורחה םה םימוזובירהו טוחה איה חילש-א"נרה תלוקלומ רשאכ ,תזורחמל המוד חילש-א"נרה יבג לע
לש תוהז תולוקלומ המכ תולבקתמ ךילהתה ףוסב .היינב לש רחא בלשב ןובלחה תלוקלומ תאצמנ םוזוביר
.ךילהתב ופתתשהש םימוזובירה רפסמכ ,ןובלח
-תתו הלודג תחא הדיחי-תתמ בכרומ םוזוביר לכ .םיאתה לכב ההז םימוזובירה לש ידוסיה הנבמה
שי םוזוביר לכב .א"נר תולוקלוממו םינובלח לש בר רפסממ תובכרומ תודיחי-תתה יתש .הנטק תחא הדיחי
.חילש-א"נר תלוקלומל רושיק רתא
תשרה ימורקל םירושקה םימוזובירבו ,המסלפוטיצב םירזופמה םימוזובירב ןיחבהל ןתינ ,םיאתב
בור ,אתל ץוחמ םישרפומה םינובלח תריציב וחמתהש ,םייטוירקואא םיאתב .תיטמסלפודנאה
תשרה ימורקל םירושקה םימוזובירה ,לשמל ,ךכ .תיטמסלפודנאה תשרה ימורקל םירושק אתבש םימוזובירה
םירציימ דבכה יאתב םיישפוחה םימוזובירה וליאו ,םדל שרפומה ןימובלא םירציימ דבכ יאתב תיטמסלפודנאה
,המסלפה יאתב םגו ,לוכיע ימיזנא םישירפמה ,בלבלה יאתב םג .ןיטירפ :לשמל ,םייאת-ךות םינובלח
.תיטמסלפודנאה תשרל םירושק םימוזובירה בור ,םינדגונ םישירפמה
םיישפוחה םימוזובירהו ,תיטמסלפודנאה תשרה ימורקל םירושק םימוזובירה לכש ,םינעוט םירקוחה ןמ המכ
רישכת לש הנכהה ךלהמב םורקה ןמ וררחתשהש םירושק םימוזוביר אלא םניא פוקסורקימב םיאורש
.פוקסורקימב תולכתסהל םימוזובירה

 םיטוירקואאבו םיטוירקורפב םוגרתה ךילהתב םילדבהה
םייטוירקואאו םייטוירקורפ - םימזינגרואה יאת לכב ,רמולכ .ילסרבינוא ךילהת אוה םוגרתה ךילהת
שחרתמש ךילהתה ןיב םילדבה המכ שי ,תאז םע .יפוא ותואבו םיבלש רדס ותואב ,ךילהת ותוא םייקתמ
טושפ םוגרתה ךילהת ,םייטוירקורפ םיאתב .םייטוירקואא םיאתב שחרתמש ךילהתה ןיבו םייטוירקורפ םיאתב
ךילהתו קותעתה ךילהת - םיכילהתה ינש ןכלו ,ןיערג ירסח םיאת םה םייטוירקורפ םיאת .רתוי
רבכ ,רמולכ ,ליבקמב םישחרתמ הלאה םיכילהתה ינש ;המסלפוטיצב םישחרתמ-םוגרתה
ךילהת ליחתמו םימוזובירה הילא םירשקנ ,קותעתה ךילהתב חילש-א"נר תלוקלומ תריצי ךלהמב
חילש-א"נרה תלוקלומ לש קותעתה םייתסמש רחאל קר ,םייטוירקואא םיאתב ,תאז תמועל .םוגרתה
.המסלפוטיצב הלש םוגרתה ךילהת שחרתמ ,אתה ןיערגב
תריציל עדימ ליכמ םייטוירקורפ םיאתב חילש-א"נרהש אוה םייטוירקואאל םייטוירקורפ םיאת ןיב רחא לדבה
.דבלב דחא ןובלח תריציל עדימ שי חילש-א"נר לש הלוקלומ לכל ,םייטוירקואא םיאתב וליאו ,םינובלח המכ
וליאו ,תע התואב םינוש םינובלח לש םוגרת עצבתמ םייטוירקורפה םיאתה לש םימוזובירה לע ,ךכמ האצותכ
.םינוש םינמזב םינושה םינובלחה לש םוגרתה עצבתמ םייטוירקואאה םיאתה לש םימוזובירה לע
ןכמ רחאלו ,דבלב תוקד 2-כ ,רתויב רצק םייטוירקורפ םיאתב חילש-א"נר תלוקלומ לש םייחה ךשמ
ידי לע םגרותמ הז הצקש רחאל דימ ליחתמ הלוקלומה לש הצקה קוריפ ,השעמל .הלוקלומה תקרפתמ
ןוויכמ ירשפא הלוקלומה לש ריהמה קוריפה .הלוקלומה ךרואל םימוזובירה תעונת ידכ ךות ,םימוזובירה
.הזל הז םידומצ םהשכ המסלפוטיצב םישחרתמ םוגרתהו קותעתה יכילהת םייטוירקורפ םיאתבש
םאתהב םינושה םיאתב הנוש אוהו ,ךורא םייח ךשמ שי םייטוירקואא םירוציב חילש-א"נר תלוקלומל
הריציל המגוד .ןובלח תריציב הדיקפת תא בושו בוש אלמל הלוקלומל רשפאמ ךוראה םייחה ךשמ .םדיקפתל
.תולודג תויומכב םידחא םימי ךשמב רצונ הזה ןובלחה .םימודא םד יאתב ןיבולג ןובלחה רוציי איה תאזכ

 דיתעה תאופר - םוגרתה תמיסח
םינובלח .םיידוחיי םינובלח םירצונ הימקול וא סדייא :ומכ ,תולחמב םילוחש םישנא לש םפוגב
ךרדב ,םוסחל וחילצי םה םאש םינעדמה ורעיש ,תונורחאה םינשב .םיאירב םישנא לש םפוגב םירצונ אל הלא
םיינייפואה םינובלחה ורצוויי אל ,הלאכ תולחמב םילוחש םישנא לש םפוגב םוגרתה ךילהת תא ,יהשלכ
.הלחמ התואל
תלוקלומ רשאכ ךילהתה תא םוסחל רשפא .םוגרתה ךלהמב םינוש םיבלשב עצבתהל הלוכי םוגרתה תמיסח
המסלפוטיצה לא תאצוי איהש ינפל דוע ,אתה ןיערגב תאצמנ ןיידע ,הלחמל תידוחייה,חילש-א"נרה
המכל ,ןכאו .א"נד לש הרצק הלוקלומ חילש-א"נרל רושקל רשפא הזה בלשב .םוגרתה עוציב םשל
וארק םה .םידיטואלקונ לש ןטק רפסממ תבכרומש ,א"נד לש הלוקלומ "תונב"ל םינעדמה וחילצה ,תולחמ
םושמ ,ירשפא חילש-א"נרה תלוקלומ ןיבו סנסיטנאה ןיב רושיקה .סנסיטנא תאזה הלוקלומל
לש לידגל סנסיטנאה תלוקלומ תרישק .םימילשמ םידיטואלקונ םה תולוקלומה יתש לש םידיטואלקונהש
םע רושיקה רתאב חילש-א"נרה תלוקלומ תא "ךתוח"ש ,ידוחיי םיזנא לש ותעפוהל תמרוג חילש-א"נר
.תקרפתמ איהו תמגרותמ תויהל הלוכי הניא וזכ הלוקלומ .סנסיטנאה
- סנסיטנאה - יטתניסה א"נדה תלוקלומ רשאכ .המסלפוטיצב םג םוסחל רשפא םוגרתה ךילהת תא
תמרוג ךכ ידי לעו ,םוזובירה לש ותומדקתה לולסמ תא תמסוח איה ,חילש-א"נר לש לידגל תרשקנ
.םוגרתה ךילהת תריצעל
המונלמב :לשמל ,ןטרס תולחמב ינטרסה ןגה תוליעפ תא םולבל ידכ סנסיטנאב םישמתשמ םויכ
.(רוע ןטרס)
יאלקח רצומ לש הנושארה תירחסמה המגודה ויה תוינבגעה .םיחמצב םג םישמתשמ סנסיטנאב
,םדקומ בלשב תוינבגעה תא םיפטוק ויה ,רבעב .סנסיטנא ליכמ אוהשכ ,קושל עיגהש ינגסנרט
תוינבגעה .ןליתא זגב שומיש ידי לע תיתוכאלמ הלשבהב ןתוא םילישבמו ,וחתפתה אל ןיידע ןחירו ןמעטשכ
לכש תוינבגע וחתיפ 1994 תנשב .םיינייפוא חירו םעט תולוטנ ויה ןהו ,"קיטסלפ תוינבגע" וארקנ ,הלאה
ןכלו ,ירפה תוככרתהל םרוגש םיזנאל דדוקמש ןגה תוליעפ תא םלב סנסיטנאה .סנסיטנא וליכה ןהלש םיאתה
תוינבגעה .רתוי תולשב ןהשכ ןתוא ףוטקלו ,רתוי ךשוממ ןמז חישה לע תוינבגעה תא ריאשהל רשפא היה
תועיגפל תושיגר תוחפ םג ןה הלאה תוינבגעה .תוקצומ וראשנ ןיידעו ,רתוי בוט ןחירו ןמעטשכ םיקוושל ועיגה
.(flavor saver) "םעט רמוש" םירקוחה יפב ארקנ חתופש ןגה .תוירטפו םיקדייח לש הפקתהלו הלבוהה ןמזב 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב