גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


א"נדה תלוקלומ ןוקית/םינג לופכש/םינג לש השרות/םירמאמ//

א"נדה תלוקלומ ןוקית

א"נדה תלוקלומב תויועט ןוקית
םלשומ דימת אל א"נדה ןוקית

 א"נדה תלוקלומב תויועט ןוקית
תונקיידב ותרבעהו א"נדה ףצר לע הרימש .ויאצאצ ייחלו אתה ייחל שורדה ינויחה עדימה לכ אצמנ א"נדב
:םוי ידמ עגפיהל לולע ףוגה יאתבש א"נדה ,םלואו .יח רוצי לכו את לכ לש ומויקל חתפמה םה םיאצאצל
ךילהת םג .א"נדה הנבמב םיייוניש םורגל םילולע ,שמש תנירק ומכ ,םיילקיסיפ וא םיימיכ םימרוג
.תויועטב הוולמ תויהל לוכי ,םידיטואלקונ יפלא תורשע םילפכושמ וכלהמבש ,א"נדה לש לופכשה
הניקתה ותוליעפב עוגפל םילולע הלאכ םינובלחו ,םימוגפ םינובלח תורצוויהל םורגל הלולע א"נדב העיגפ
עונמל ידכ .םזינגרואה לש ותומל םורגל ףא םיתעלו ,(תוינטרס תולחמ ללוכ) תולחמ תוחתפתהל ,אתה לש
לעופש ירקיעה םיזנאה .קוזינש א"נדה ןוקיתל תולעופש תוידוחיי תוכרעמ אתב תומייק ,הלאכ םיבצמ
"תירלוקלומ הנוכמ" ןיעמ אוה הזה םיזנאה .זארמילופ-א"נד םיזנאה אוה א"נדה לש ןוקיתה ינונגנמ לכב
.םינובלח המכמ יונב אוהו ,תללכושמ
םימילשמה םילידג 2-מ היונב א"נדה תלוקלומש הדבועה לע םיססובמ םלוכ לבא ,ןוקית ינונגנמ המכ שי
.הז תא הז
לש םילידגה דחאב םגפ תנקתמש תיתמיזנא תכרעמ תוליעפל המגוד תגצומ םכינפלש רויאב
.לידגב לק תוויע המרג הפלחהה .םידיטואלקונ ינש ןיב הפלחה ללגב קזנ םרגנ הזה לידגל .א"נדה
א"נדל רשקנש ,םינובלחה דחא ידי לע השענ יוהיזה .םוגפה רוזאה תא ההזמ תכרעמה ,ןושאר בלשב
לידגה ךותיח .םוגפה רוזאב םידיטואלקונה תא רחא ןובלח ךתוח ,םוגפה רוזאה יוהיז רחאל .וכרואל "קילחמ"ו
ןמ קחרומ םוגפה דיטואלקונה תא ליכמה עטקה .םגפה ןמ םידחא םידיטואלקונ לש קחרמב השענ םוגפה
.דבלב םלש דחא לידג שי ראשנש א"נדלו ,לידגה
,זארמילופ-א"נד םיזנאה לש םינובלחה דחא ידי לע איה םג תעצבתמ היינבה .קירה רוזאה הנבנ ינשה בלשב
םיכומסה םידיטואלקונל "קבדומ" הנבנש שדחה רוזאה .ןיקתה םילשמה לידגב םיינקנחה םיסיסבה ףצר יפ לע
.(Ligase) זאגיל - רחא םיזנא ידי לע
תבכרומ איה םייטוירקואא םירוציב יכ עודיו ,E.coli יקדייחב םירקוחה ידי לע הראות וזכ ןוקית תכרעמ
.רתוי הברה
?תעדיה
.עצבתמ וניא ללכש וא ןוקיתה ךילהת "לשכנ" םהבש םירקמ שי ;םיזוחא האמב הליעי הניא ןוקיתה תכרעמ
.םיאבה תורודל רובעל הלוכי היצטומה .היצטומ ארקנ ןקותמ וניאש א"נדב יוניש
?א"נדב העיגפה תא זארמילופ-א"נד םיזנאה רתאמ ךיא
לילסה ךרואל םיעקשב טטושל הל םירשפאמה םיידוחיי םיביכרמ הליכמ זארמילופ-א"נד םיזנאה תלוקלומ
הנבמה םעו םיינקנחה םיסיסבה תוגוז םע קודה עגמב אב םיזנאה העונת ידכ ךות .לופכה
לקתנ אוה רשאכו ,א"נדה לידג לש םילותיפה ךרואל "קילחמ" םיזנאה .א"נדה תלוקלומ לש יבחרמה
לגוסמ וניאו ,לידגב ותזיחא תא דבאמ םיזנאה .א"נדה ןיבו םיזנאה ןיב םיימיכה םירשקה םירבשנ והשלכ קזנב
.רוזאל עיגהל םידחוימ םינובלח קיעזמש תוא תשמשמ לידגה ןמ םיזנאה לש "ותליפנ" .ולולסמב ךישמהל
רוזאה לומ והשלכ דיטואלקונ ביצהל םיזנאל םירשפאמ ,"ףקעמ ינובלח" םיארקנש הלאה םינובלחה
.וכרדב ךישמהלו ,םוגפה

 םלשומ דימת אל א"נדה ןוקית
הז םיבורק םימגפ ינש שי א"נדב םא ,המגודל .םיבצמה לכב הליעי הניא א"נדב םימגפ ןוקיתל תכרעמה
תא עקבל ילבמ םימגפה ינש תא ןקתל לכות אל תכרעמה ,א"נד לש רחא לידג לע דחא לכ ,הזל
תכרעמה ןכלו ,תינלטק הלועפ איה א"נדה תלוקלומ לש תאזכ הדרפה .םידרפנ םיקלח ינשל א"נדה תלוקלומ
לש יטנגה ןעטמה ןמ דרפנ יתלב קלחכ ראשיי רחאה םגפה .םימגפה ינשמ דחא קר ,יתורירש ןפואב ,ןקתת
.היצטומ ארקנ הזכ םגפ ,אתה
?תעדיה
לש בצקל האוושהב יטיא הלש תוליעפה בצקש םושמ םג תמלשומ דימת אל ןוקיתה תכרעמ לש התלועפ
.(!!)היינשב םידיטואלקונ יפלא תואמ לש לופכש יטוירקואא אתב םיעצבמ לופכשה ימיזנא .א"נדה לופכש
דוע עצבתמ א"נדה לש לופכשה ךילהת םימעפל ."תויועט" םג תושחרתמ הזכ ריהמ בצקב
.עצבתמ ןוקיתה ךילהתש ינפל
תא הנוב זארמילופ-א"נד םיזנאהו ,הזמ הז א"נדה ילידג ינש םידרפנ לופכשה ךילהת תליחתב
םיזנאה לקתנ לופכשה ןמזב רשאכ הרקי המ .דחא לידגב םיינקנחה םיסיסבה ףצר יפל הלוקלומה
יוצמ וניא םילשמה לידגה רשאכ קזנה ןקותי ךיא ?ינקנח סיסב לש רסח :לשמל ,א"נדה לידג לע ,םגפב
הריצע איה םיזנאה לש הנושארה הבוגתה .(?םירכוז ,לופכש םשל ודרפנ םילידגה) ?תינבת שמשל לוכי וניאו
ךילהת תא ,השעמל ,תרצוע איה יכ ,דואמ תנכוסמ וזכ הבוגת לבא .לופכשה ךילהת לש תטלחומ
תריצי לש ריחמב וליפא ,"עוקת"ה םיזנאה תא "ץלח"ל שי ,הלאכ םירקמב .ףוגב המקרה לש תושדחתהה
.היצטומ
."ףקעמ ינובלח" - םייורקה םינובלח לש תדחוימ תכרעמ תלעופ אתב יכ ררבתמ ,עוקתה םיזנאה תא ץלחל ידכ
תא רוצעל אלו ,םוגפה רוזאה לומ והשלכ דיטואלקונ ביצהל זארמילופ-א"נד םיזנאל םירשפאמ ףקעמה ינובלח
דיטואלקונה בצומ דימת אלו ,םיקיודמ םניא ףקעמה ינובלח .ההוזש םגפה תורמל ,א"נדה לופכש
גוס .היצטומ לש "ריחמ"ב ךא ,לופכשה תלועפב םנמא ךישממ םיזנאה ,רבד לש ופוסב .םילשמה
לע עיפשהלו ,רומח תויהל לולע קזנה .םיאבה תורודל רבועש קזנה תרמוח תא םיעבוק המוקימו היצטומה
.יטנגה ןעטמה לש תונושה תא לידגהלו ירעזמ תויהל לוכי אוהו ,ךשמהב אתה תוליעפ
תויצטומה תומכ תא םיעבוקש םינונגנמה דחא אוה ףקעמ ינובלח תריצי לש ןונגנמה יכ םיחינמ םירקוחה
.ףוגב תוחתפתמה
?תעדיה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב