גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

תיטנג תוהז תדועת /יטנג יוהיזל סיסבה /תויצטומ /םירמאמ//

תיטנג תוהז תדועת

?יטנגה יוהיזה בושח תורטמ וליאל
א"נדב תונושה תפישח ידי לע יטנג יוהיז
יטנג ליפורפ
א"נדב םיריעז םינייוול רתאמה יאלג

 ?יטנגה יוהיזה בושח תורטמ וליאל
תוקידב ךמס לע עשרוהש ןושארה םדאה ,הינטירבמ סורדנא יל ימוט ,יתרדסה סנאה היה 1987 רבמבונב
לכל ידוחיי יטנג ליפורפ תונבל תרשפאמש הטיש חותיפל תודוה רשפאתה ולש א"נדה יפ לע סנאה יוהיז .א"נד
המאתה קודבל ידכ ,יטנגה ליפורפב תובר תוצראב םישמתשמ ,הטישה החתופש זאמ .םדא
יטנג יוהיזב ךרוצה .םידושח לש א"נדה ןיבל (םד ימתכ ,ערז ,תורעש) עשפה םוקמב ואצמנש םינמיס ןיב
.םינוש םישנא לש א"נדב םילדבהה רותיאל תוטיש חותיפל תובר םרת םיעשופ לש קיודמ
תאו םאה תא םיקדוב ,לשמל ,תוהבא תקידבב .םדא ינבב תורוה תעיבקל םג בושח קיודמה יטנגה יוהיזה
א"נדב םייפרומילופ םירוזא םיוושמו ,דליה יבא תויהל רומאש רבגה תא םיקדוב ליבקמבו ,אצאצה
א"נדה לש הרקבה ףצר תא םיוושמ ,תיהמא הברק עובקל ידכ .םיקדבנה לכ לש יניערגה
,אתבס ,םא) ףתושמ יהמא רוקמ םהל שיש םישנאה לש א"נדה ףצר םע קדבנה לש ינוירדנוכוטימה
.(םידלי ,םיחא
הנטק הסיפ וליפאו ,תופוג ידירש .םירחא םיעצמאב ןתוהזל ןתינ אלש תופוג תוהזל תעייסמ םג א"נד תקידב
ליבקמבו ,ינומלאה לש הפוגהמ א"נד םיקדוב ,ךכ םשל .םדאה לש טלחומ יוהיז םויכ םירשפאמ ,המקר לש
,הקידבב .(םיאצאצ וא םיחא ,םירוה) הנושאר הגרדמ ולש החפשמ יבורק תויהל םירומאש םישנא םיקדוב
ימ לצא הלא םירוזא םע םתוא םיוושמו ינומלאה לש יניערגה א"נדה ךותמ םייפרומילופ םירוזא םיחקול
.ולש החפשמ ינב םיבשחנש
וא ערזב ,תורעשב - עשפה תריזב םיאצומש א"נדה ןיב המאתה תקידב םישוע ,םיעשופ תוהזל ידכ
תאוושה ךמס לע עצבתמ ילילפה יוהיזה .םינבל םד יאתמ קפומש ,םידושח לש א"נדה ןיבל - םד ימתכב
םידושח תוהזמ וא תיתחפשמ הברק תוהזמה ,תובר תויטנג תוקידב .יניערגה א"נדה לש םייפרומילופ םירוזא
.תולרוג עובקל ידכ ןהב שיו ,טפשמ יתבב םויכ תוליבק ,עשפב
םשל .ןאצומ רקחו תונוש תויסולכוא ןיב םילדבהה ןויפא ,םדא ינב ןיב תונושה רקחב םג תעייסמ א"נדה תקידב
ןמ תחא לכ לש הינייפאמ תא םיקדובו ,םלועה יבחרב תונוש תויסולכואמ א"נד תואמגוד םיפסוא ,ךכ
ןיב תיטנגה הברקה תדימ תא עובקל תורשפאמ תוקידבה .א"נדב תויפיצפס תודוקנ המכב ,תואמגודה
.ןאצומ תא רוקחלו ,תונושה תויסולכואה
םיכירצ ,ץורימל םיסוס וא םיבלכ ילדגמש םירקמב םג ,לשמל ,םייק םיוסמ טרפ לש ואצומ תא תוהזל ךרוצה
ןכו ;העות המהב לע םיבר רקב וא ןאצ לש םינכש םירדע ילעב רשאכ וא ;תונמיהמ ןיסחוי תוליגמ גיצהל
.בונג אוה םיוסמ םייח לעבש דשח שיש םירקמב
םיכירצ םיחמצ יחפטמ םג .בלחלו רשבל רקב לשו ,תופוע לש החבשהו חופיט תורטמל םג בושח יטנגה יוהיזה
.אולכמ ינזב דוחייב הבושח םירוהה תא תוהזל תלוכיה ;םיוסמ טרפ לש ואצומ תא ררבל םימעפל
,הלדגו תכלוה אשונה תובישח .םיחפטמ לש םהיתויוכז לע הנגה םשל םג יטנגה יוהיזב ךרוצ שי ,תואלקחב
.םצמטצמו ךלוה םינז ןיב ינושהו רחאמ

 א"נדב תונושה תפישח ידי לע יטנג יוהיז
םיסיסבה ףצרב םינוש םיטרפ לצא תמייקה תונושה לע ססובמ םהלש א"נדה יפ לע םיטרפ לש יוהיז
וב םילח היצולובאה ךלהמבו ,ימניד בצמב אצמנ טרפ לכ לש םונגה .םהלש א"נדה תולוקלומב
ינב לש םינוש םונג ירוזאב וכרענש תוקידבב .א"נדה תלוקלומב תושחרתמה תויצטומ ללגב םייוניש
בור .םונגהמ זוחא תירישעכב קר תמייק תונושה ;ההז םלועה יבשות לכ לש םונגהמ 99.9% - ש אצמנ ,םדא
הבר תונושב םינייטצמש א"נדב םירוזא .ןובלחל םידדוקמ םניא רשא א"נדה ירוזאב תאצמנ תונושה
ולש א"נדה לש םיסיסבה ףצר ןכלו ,רחא ינוש שי טרפ לכל .(םיינרוצ-בר) םייפרומילופ םירוזא םיארקנ
שמשל לוכי א"נדה ,ול ידוחיי א"נד שי טרפ לכלו ליאוה .היסולכואב רחא טרפ לכ לש א"נדה ןמ הנוש היהי
דחא אוה ,א"נדב ההז םיסיסב ףצר היהי םישנא ינשלש יוכיסה .םינוש םיטרפ ןיב םייאדו הנחבאלו יוהיזל
.ןוילימ הרשעל
אתב א"נדה תולוקלומ ,םלוא .ולש םיסיסבה ףצר תעיבק ידי לע טרפ לכ לש א"נדה תא ןייפאל רשפא ,הרואכל
דואמ הברה שרוד הזכ םוצע ףצר תעיבקו ,(3X109) םיסיסב תוגוז לש םינוילימ יפלאמ תובכרומ םדאה ינב לש
.הדובע תונש
א"נד תלוקלומ .הלבגהה ימיזנא יוליגל תודוה הרשפאתה היסולכואב םינוש םיטרפ לש א"נדה תאוושה
הלבגהה רתא תוחיכש ידי לע עבקנ םיעטקה רפסמו ,םירצק םיעטקל הלבגה םיזנא ידי לע תכתחנ הכורא
םיטרפ לצא הלבגה ירתא לש םמוקימב םילדבהל םימרוג א"נדב םייוניש .א"נדה תלוקלומב םיזנא ותואל
םיטרפ לצא ,םינוש םיכרואב הלבגה יעטקמ םילבקתמ ,הלבגהה ירתא לש םוקימה יפ לע .םינוש
.םינוש
יוטיב ידיל האבש היצטוממ עובנל לוכי ,םיטרפ ינשב אוצמל רשפאש ,הלבגה יעטקמ ךרואב לדבהה
ךרואב לדבהל םורגל הלוכי תיתדוקנ היצטומ םג .רסח תייצטוממ וא א"נד עטקמ תפסותב
.הלבגהה רתא תומלעיהל םורגל לוכי ,הלבגה רתאב רחא סיסבב דחא סיסב לש ףוליח .הלבגהה יעטקמ
רחא סיסבב דחא סיסב לש ףוליח ,ךפהל וא .ךותיח שחרתי אלו רתאה תא ריכהל לוכי וניא הלבגהה םיזנא
הלאכ םייוניש .םירצק םיעטק ינשל דחא א"נד עטק ךופהל ךכ ידי לעו ,שדח הלבגה רתא תעפוהל םורגל יושע
ךרואב תונוש שי ןכלו ,ותוא ליכי אל רחא טרפ וליאו ,םיוסמ הלבגה רתא ליכי דחא טרפש ,ךכל םורגל םייושע
.םהלש הלבגהה יעטקמ
RFLP - תארקנ ,הלבגה ימיזנאב םיכתחנה ,א"נד יעטקמב (םזיפרומילופ) תויתרוצ-בר לש העפותה
תונושה תא תוהזל ןתינ .פ"לפר - תוירבע תויתואבו Restriction Fragment Length Polymorphism
.קדבנש םזינגרוא לכ לצא ,םייחה רוזחמ לש םיבלשה לכבו םיאתה לכב הלבגהה יעטקמב
30% - כ ,ללכ ךרדב .םידיטואלקונה יפצר לש תורזחה רפסמ ללגב םג תויהל הלוכי היסולכואב תונושה
תוגוז 4 וא ,3 ,2) רצק תויהל לוכי ומצע לע רזוחש ףצרה .םמצע לע םירזוחש םיפצר םה א"נדה ןמ
תואמ דעו תודדוב תורזחמ - הנוש תויהל לוכי תורזחה רפסמ .(םידיטואלקונ 300 דע) ךורא וא ,(םידיטואלקונ
.תורזחה רפסמב הזמ הז םילדבנ םדא ינב .תורזח יפלא

  יטנג ליפורפ
לש יטנגה ליפורפה תעיבקל הטיש 1984 תנשב חתיפ (Alec Jeffreys) זירפ'ג קלא יטירבה יאקיטנגה
הלאה םיפצרל .תורצק תונשנ תודיחי לש םיפצרמ םייונבה יניערגה א"נדב םירוזא הליג זירפ'ג .טרפ לכ
-ינימ לש דחוימ םגד שי םזינגרוא לכל .םינגה לש דוקפתל םימרות םניא םהו ,םינייוול-ינימ םיארוק
ימגד תא םיוושמ םא .דוקרבל המודש םירוחש םיספ לש סיפדתב ראתל ןתינ ידוחייה םגדה תא .הלאכ םינייוול
לכ לש א"נדל םיידוחיי םהש םיספ שי ךא ,ההז םיספה םגדמ קלחש תוארל רשפא ,םינוש םיטרפ לש םיספה
.טרפ
רתויב רידנ .ולש א"נדב םירוזא המכמ יטנג ליפורפ םיניכמ ,והשלכ טרפ לש יטנגה יוהיזב קיידל םיצור רשאכ
םא .םיהז םימואתב רבודמ םא אלא ,םינוש םירוזא העבראב א"נד תינבת התוא ילעב םישנא ינש אוצמל
ומכ קוידב ,םדא ותואל ידוחיי יטנג ליפורפ םילבקמ ,םיוסמ םדא לש א"נד ךותמ ,םירוזא השיש םיקדוב
.ול קר תידוחיי ולש תועבצאה תעיבטש

יטנגה ליפורפה תנכהב םיבלש
ךותמ םיצממ א"נדה תא .תורעש וא םינבל םד יאת ,רוע יאת :לשמל ,א"נד םיליכמה םיאת תחקל ךירצ הליחת
.ותוא םידדובמו םיאתה ןיערג
םיילידג-וד םיעטקמ םילבקמו ,םימיוסמ םירוזאב א"נדה תא םיכתוח הלבגה ימיזנא תרזעב .1
.םינוש םיכרואב   
םתוא םיפשוחו ל'ג לע םתוא םימש ,ךכ םשל .הזרופורטקלאב םידירפמ םיעטקמה תא .2
.יבויחה בטוקה לא רתוי רהמ עוני אוה ךכ רתוי רצק עטקמהש לככ .ילמשח םרזל   
ןוליינ םורק לא םיריבעמ םיילידג-דחה םיעטקמה תאו ,םיעטקמה ןמ דחא לכ לש םילידגה ינש ןיב םידירפמ .3
.ןרתואס גפסה לש הטישב   
.םיעטקמ ינוילימ ףא וא םיעטקמ יפלא תואמ םילבקתמ ,דחא הלבגה םיזנא תרזעב א"נד םיכתוח רשאכ .4
ןמוסמש יאלגב םירזענ ,םינייוול-ינימ םיליכמה םיעטקמה תא קר םהיניבמ רתאל ידכ   
.םישקובמה םינייוול-ינימב םיסיסבה ףצרל ההז ולש םיסיסבה ףצרש יאלג םירצוי .תיביטקאוידר   
.םינייוול-ינימ םיליכמה םיעטקמל קר תורשקתמ יאלגה תולוקלומ   
יביטקאוידר יאלג וילא רשקנש עטקמ לכ .םרגוידרוטואב םיפשוח םינייוול-ינימה םע םיעטקמה תא .5
. סיפדתב רוחש ספכ הארנ   

 א"נדב םיריעז םינייוול רתאמה יאלגה
לככ .םיקתוע לש בר רפסמ ול שי םונגבש ,יאלגב םישמתשמ תיטנג "תוהז תדועת" רוציל ידכ
ןיב ינושה תא אוצמל םייוכיסה םילדג ךכ ,םיסיסב ףצר ותוא לש רתוי לודג םיקתוע רפסמ שי יאלגלש
רשפא היהיש ידכ ,רתויב םייפרומילופ תויהל םיכירצ יאלגה רשקנ םהילאש םירתאה .םינוש םישנא
םירוזאה .הזמ הז רתויב םינוש םהש םירוזא םימייק םונגב ,ןכאו .טרפל טרפ ןיב ינושה תא תוארל
לש םיפצרמ םיבכרומ הלאה םיריעזה םינייוולה .םינייוול-ורקיממ וא םינייוול-יניממ םיבכרומ הלאה
הנוש תינשנה הדיחיה ףצר לש תורזחה רפסמ .וז רחא וזב ,תובר םימעפ תרזוחה ,תינשנ הדיחי
.םירתאה לש םזיפרומילופה תא רצוי הזה ינושהו ,רתאל רתאמ
תא דדוקמה ןגב .טרפ לכל םיידוחיי םהו ,םיבכרומ םיספ ימגד רצוי ןייוול-ינימב ורוקמש יאלג
תינשנה הדיחיה לש תורזחה רפסמ .םיסיסב 33 לש תינשנ הדיחי לעב ןייוול-ינימ שי םדאב ןילובולגוימ ןובלחה
םיקנויה לכ לש םימוזומורכב םיבר םירתא ההזמ תינשנה הדיחיה לש הזה ףצרה .םדאל םדאמ דואמ הנוש
חוקלה יאלגב שומישה ראותמ רויאב .יטפשמ יוהיז ךרוצל שומישב דואמ לבוקמ יאלג אוהו ,וקדבנש
ףצר לש תורזח 4 שי ןגה לש ןושארה ןורטניאב .םיטרפ 3 לש יטנג ליפורפ רוציל ידכ ןיבולגוימל ןגה ןמ
הזכ הביל ףצר .(תוהכה תויתואה) םיסיסב 13 ןב הביל ףצר שי הזה ףצרב .םיסיסב 33 תב תינשנה הדיחיה
יאלג תולוקלומ .םיטרפה ןיב תונושה תפישחל םישמשמ הלאה םירתאהו ,םייפרומילופ םירתא 3-ב עיפומ
םייפרומילופה םירוזאה תא תופשוחו תולגמ ,תינשנה הדיחיה לש םיסיסבה 33 לש ףצר םע תויביטקאוידר
.םיספ ינש םילבקתמ םימוזומורכ גוז לכמ .םיספ 6 םיארנ ,טרפ לכ לש םיספה םגד לש המיכסב .םישקובמה
.םאב ורוקמ רחא ספו באב ורוקמ דחא ספ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב