גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

יטוירקואאה םונגה / םינוש םימונגו םינג / םימונגהו םינגה הנבמ / םירמאמ//

יטוירקואאה םונגה

יטוירקואאה ןגה הנבמ
םימוזומורכב א"נדה ןוגרא
םינובלחל םידדוקמ םניא יטוירקואא םונגב םיפצרהמ 99%

 יטוירקואאה ןגה הנבמ
.א"נר לש הלוקלומ וא ןובלח רוציל תלוכי תלעב הדיחי םירצויש ,א"נד יעטקמ לש ףוריצ אוה ןגה
הנבמה .ןגה לש ידוקפת הנבמ םיווהמ םה דחיב ךא ,הזל הז םיכומס םיעטקמה דימת אל
.ומויסלו קותעתה לוחתאל הרקבה ירוזא תאו דודיקה רוזא תא ללוכ ידוקפתה
,םדקמה רתאב ףצרה תודיחי .םדקמ רתא ארקנש הרקב רוזא אצמנ ןגה לש דחא הצקב
םירוזאמ תותואל ביגמ םדקמה רתאה .ומודיקלו קותעתה לוחתא לש הנוכנ הנווכהל תולעופ
ינובלח .הרקב ינובלח תורצוויהל םימרוג הלאה תותואהו ,תינוציחה הביבסהמ וא םונגב םירחא
.הרקבה רוזאל ךומסה רוזאה לש קותעתל םימרוגו ןגה לש םדקמה רתאל םירשקנ הרקבה
,דודיקה רוזא ךותב ,םיבר םייטוירקואא םינג .ןגה רצות תא דדוקמה ןגב רוזאה אוה דודיקה רוזא
םינוסקא םיארקנ םידדוקמה םיעטקמה .והשלכ רצותל םידדוקמ םניאש א"נד יעטקמ םיליכמ
ןורטניא תוחפל םיליכמ םייטוירקואאה םינגה בור .םינורטניא םיארקנ םידדוקמ םניאש םיעטקמהו
(רירש ןובלח) ןיפורטסידל ישונאה ןגה .םינורטניא לש דואמ הלודג תומכ םיליכמש םינג שיו ,דחא
רוציי ךילהתב .םינוסקאבש תומכה לע הלוע םינורטניאב א"נדה תומכ .םינורטניא 60 ליכמ ,לשמל
;םייוניש הב םילח ,המסלפוטיצה לא ןיערגהמ תאצוי א"נרה תלוקלומש ינפל ,םינובלחה
המרג ,20-ה האמה לש 70-ה תונש ףוסב התלגתנש ,וז הדבוע .םיקלוסמו םיכתחנ םינורטניאה
לש הפיצר תופקתשה אוה ןג לכש המדנ היה ,הזה יוליגל דע .ןגה הנבמ לש השיפתב ךפהמ
םהש ,םינורטניא ןגב שיש ררבתה יוליגה רחאל .ןובלחב תועיפומה תוינימאה תוצמוחה רדס
םידדוקמה םינגב םג םיאצמנ םינורטניא .ןובלחב יוטיב ידיל םיאב םניאש םיפצר
הצקב .םייטוירקורפ םינגב םינורטניא ואצמנ אל ,תאז תמועל .ימוזוביר א"נרלו ליבומ-א"נרל
לש ןוכנ םויס םיחיטבמ הזה רוזאב םיפצרה .קותעתה םויסל הרקב רוזא שי ןגה לש רחא
.קותעתה

 םימוזומורכב א"נדה ןוגרא
ירשוק םינובלח םע א"נד תולוקלומ לש דימצתכ אצמנ םונגה ,קלחתמ וניאש את לש ןיערגב
לש בלשב אצמנש אתב .ןיטמורכ ארקנ אוהו ,תרדגומ הרוצ רסח אוה הזה דימצתה .א"נד
,םרפסמ ,םימוזומורכה הנבמ .םימוזומורכ םיארקנש םיפיפוגב זראנו ץווכתמ ןיטמורכה ,הקולח
רפסמ ןימה יאתב ;ןימה יאתמ דבל ,ףוגה יאת לכב םיהזו םיעובק הלא לכ ,םתרוצו םלדוג
םינגה תשרוה יפוא .ותוא ןייפאמה עובק םימוזומורכ ךרעמ שי םזינגרוא לכב .הנוש םימוזומורכה
םה םימוזומורכה ןכש ,םמצע םימוזומורכה הנבמבו םימוזומורכב םינגה ןוגראב תורישי רושק
.תבה-יאתל םידרפנו םילפכתשמש
וכרוא ,לשמל ,םדא ינבב .אתה ןיערג לש ורטוקמ הברהב לודג יטוירקואאה םונגה לש ללוכה וכרוא
יטוירקואאה אתה ןיערגב םונגה לש ותזירא .ןיערגה רטוקמ ןוילימ יפ - םירטמ ינש לע הלוע
לש הביל ביבס תפפולמ א"נדה תלוקלומ .א"נדה תלוקלומ לש ליעי לופיקל תודוה תרשפאתמ
רשוק םג הזה טרסהו ,א"נד לש טרסב ףפולמ רודכ לכ .םירודכ ןיעמ םירצויש םינוטסיה םינובלח
תרבועש ,תזורחמ לש הארמ לבקתמה הנבמל הנקמ הזה םגדה לע הרזחה .רודכל רודכ
הנבמה לכ ןגראתמ ,הקולחב אצמנש אתב .לפוקמו לסלוסמ הנבמל דע ,םיפסונ םילופיק
.הקולחב םוזומורככ רואה פוקסורקימל דעבמ םיאור הזה רודיסה תאו ,ףסונ לע-רודיסל

 םינובלחל םידדוקמ םניא יטוירקואא םונגב םיפצרהמ 99%
םונגב א"נדה תלוכת ןיב המאתה ןיאש תוארל רשפא ,םינוש םייטוירקואא םימונג םיקדוב רשאכ
תומכהמ הברהב הלודג יטוירקואא םזינגרואב א"נדה תומכ .דדוקמ אוהש םינובלחה רפסמל
.םינובלחה לכ תא דדוקל ידכ השורדה
םה םינורטניאה .םינורטניא ידי לע םיקסופמ םינוסקאה ,םינגה תיברמב ,םייטוירקואא םירוציב
ןובלחה לש היינבה תינבת .םינוסקאהמ רשע יפ םיכורא םהו ,ןובלחל םימגרותמ םניאש םיפצר
.לצופמב אלא ףיצר ןפואב ןגב המושר הניא
םונגמ ויפואבו ולדוגב הנוש הזכ א"נד .םינגה ןיב םג םיאצמנ םידדוקמ אלש א"נד לש םיפצר
העיגמ ,תדדוקמ הניאש ,םיטוירקואאב א"נדה תומכ ,םינגה ךותבש םינורטניאה םע דחיב .םונגל
םימונגה תיברמב .םיינג םירצותל םגרותמ יטוירקואאה םונגהמ 1%-כ קר .םונגהמ 99%-ל
םזינגרואש םינושה םינובלחה רפסמ ןיב האלמ המאתה ןיאש הביסה וז ,םייטוירקואאה
.ולש א"נדה תלוכת ןיבל רציימ יטוירקואא
?ןובלחל דדוקמ וניאש א"נדה דעונ המל
ךשמב ולפכתשה א"נדה תולוקלומש םיברה םילופכשה תצורמב יכ ,םירובס םידחא םיגולויב
ותודירש רשוכב ועגפ םימוגפה םיפצרה ,בור יפ לע .םיימתסו םימוגפ םיפצר םג ורצונ ,תורודה
וכישמה םה ,וקיזה אל הלאה םיפצרהש םירקמב לבא .ותא דחי ודחכנו םזינגרואה לש
רבטצמו ךלוה לבזהו הזכ יטנג "לבז"מ רטפנ וניא יטוירקואא םונג .רודל רודמ ורבעו לפכתשהל
הדבועה םצע ,םיקיזמ םניא הלאה םיפצרה םא וליפא יכ ,תוקפס ררועמ הזה רבסהה .אתב
לש היגרנאה יבאשמ לע הדבכה םיווהמ םהש חרכהה ןמ ,םונגה תלוכתמ 99% םיווהמ םהש
שי ילוא ,ומלענ אלו וקלוס אל הלאכ םיפצר םא .קלחתמ אתהו לפכתשמ םונגהש םעפ לכב ,אתה
?ינויחו בושח דיקפת םהל
םיאדיחיה םיפצרה בור ,םיקנויב .םיאדיחי םיפצרמ םיבכרומ ,םידדוקמ םניאש םיפצרהמ 70%
לש הלפכה ידי לע ורצונ רשא םיליעפ-אל םינג םה םימודמ םינג .(םינגודיספ) םימודמ םינג םה
םימודמה םינגה .םינובלחכ םתואטבתה תא תענומה היצטומ הלח הירחאלש ,םיליעפ םינג
לכל םיינייפואו םיאצאצל השרותב םירבוע םה ,םינוש םירוצי לש םונגב עובקו ביצי ביכרמ םיווהמ
.היצולובאה ךילהתל תובישח ילעב םינג לש רגאמ םימודמה םינגב םיאורש םירקוח שי .ןימ
ןמ דחא יושע ,םיקתוע תואמבו תורשעב לפכתשי המודמ ןגש לככ ,ןמזה תצורמב
םיקתוע .םזינגרואל תינויחו השדח היצקנופ לעב ,ןיטולחל הנוש ןג רוצילו היצטומ טולקל םיקתועה
תוססבתה םירשפאמ םהש רחאמ ,םזינגרואל ינויצולובא ןורתי םיקינעמ המודמ ןג ותוא לש םיבר
ףא וא העיגפל םורגל הלוכי ,םיקתוע ול ןיאש ןגב היצטומ .םזינגרואל קזנ תנכס אלל תויצטומ לש
.םזינגרואה לש הדחכהל
לש םמויק .התצאהבו היצולובאה םויקב בושח דיקפת םיאלממ םינורטניאה םגש הרעשה שי
.םיפוריצהו תויצטומה קחשמל ןווגמו בחר עצמ תיעבטה הררבה תושרל דימעמ םינורטניאה
יכילהתל תוילאיצנטופ הריבש תודוקנ לש הלודג תומכ קפסמ הבורמה ינורטניאה א"נדה
םינוסקא לש םינוש םיפוריצ .םינוסקא לש םינוש םיפוריצ םירצוי הלאכ םיכילהתו ,היצניבמוקר
.היצולובאה ךילהתל םימרותו ,םיינובלחה םירצותה ןווגמ תא םילידגמ
יפצר לש םינוש םיגוס שי .םינשנו םירזוח םיפצרמ םיבכרומ ,םידדוקמ םניאש םיפצרהמ 30%-כ
םיקתועה רפסמבו םהיניב םיחוורמה ךרואב ,םכרואב םינוש םה .םונגב םינשנו םירזוחש א"נד
רפסמ .םונגה לכ ינפ לע םירזופמה ,םידיטואלקונ 300-150 ינב םינשנ םיפצר שי .םהלש
םינגרואמה ,םיבקועו םירצק םינשנ םיפצר שי .םיפלא תואמל עיגמ םימיוסמ םיפצר לש םיקתועה
לכ לש םיקתועה רפסמ .םינייוולינימ םיארקנ הלאכ םיפצר .םונגב םימיוסמ םירתאב ,םירבצב
םיפצר .הנוש ךרוא תולעב תורדסב םינגרואמ םהו ,ןוילימ דע עיגהל לוכי הלאה םיפצרהמ דחא
םהלש תיללכה תומכה ךא ,םייאליעה םימזינגרואה לכ לש םונגב םנמא םייוצמ םיבקועו םינשנ
10-5 ,רתויב רצק אוה הזכ ףצר לש וכרוא ,םירקמה בורב .רוציל רוצימ םינוש םבכרהו
םג .םירמולטבו םירמורטנצב בר רפסמב םיאצמנ םירצק םינשנ םיפצר לש םיקתוע .םידיטואלקונ
תוביצי לע הרימשבו אתה תקולחב תובישח הארנכ םהל שי םלוא ,םידדוקמ םניא הלאה םיפצרה
.םוזומורכה
 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב