םינוש םימונג לש הנבמה / םינוש םימונגו םינג / םימונגהו םינגה הנבמ / םירמאמ//

םינוש םימונג לש הנבמה

םיטוירקורפב םונגהו ןגה הנבמ
םידימסלפ
םיפיגנ

 םיטוירקורפב םונגהו ןגה הנבמ
.ומויסלו קותעתה לוחתאל הרקבה ירוזא תאו דודיקה רוזא תא ללוכ יטוירקורפה ןגה
,םדקמה רתאב ףצרה תודיחי .םדקמ רתא ארקנש ,הרקב רוזא אצמנ ןגה לש דחא הצקב
ןגב רוזאה אוה דודיקה רוזא .ומודיקלו קותעתה לוחתא לש הנוכנ הנווכהל תולעופ
ךכ-רחאו חילש-א"נר תלוקלומל קותעת הליחת רבוע הזה רוזאה .ןגה רצות תא דדוקמש
םויסל הרקב רוזא שי ןגה לש רחאה הצקב .א"נר תלוקלומל וא ןובלחל םגרותמ אוה
.קותעתה לש ןוכנ םויס םיחיטבמ הזה רתאב םיפצר .קותעתה
םוזומורכה ,םיטוירקורפה בורב .דחא םוזומורכב ןגרואמ םיטוירקורפה בור לש םונגה
אתה .אתה ךותב תלפוקמו תלסלוסמ ,תילידג-וד א"נד הלוקלוממ יונבו ,ילגעמ ,דיחי אוה
.המסלפוטיצב אצמנ םוזומורכהו ,ןיערג רסח אוה טוירקורפ לש
םיליכמש הלאכ שיו ,יווק אוה םוזומורכה םהבש ללכה ןמ םיאצוי םיטוירקורפ שי
א"נדה .םירצותל םימגרותמ םיפצרהמ 90%-כ ,יטוירקורפה םונגב .םידחא םימוזומורכ
הנבמב ןגרואמ םיטוירקורפב יטנגה עדימה .םיאדיחי םיפצרמ ולוכ בכרומ יטוירקורפה
ןיב םינטק םיחוורמ שיו ,םינגודיספ ןיא ,םינורטניא ןיא ;הזל הז םיכומס םינגהו ,סוחד
.םינגה

 םידימסלפ
א"נדה .קדייחה את דוקפתל ץוחנ וניאש א"נד ,תובורק םיתעל ,םיליכמ םיקדייח יאת
א"נד תולוקלומ םה םידימסלפה .םידימסלפ תוארקנש תויטנג תודיחיכ יוצמ הזה
אתב םיברתמ םהו ימצע לופכש רשוכ שי םידימסלפל .1-200kb ןכרואש ,תונטק תויתעבט
םיבר םינג לעב בכרומ הנבמ שי םהמ קלחל .קדייחה לש םוזומורכב תולת אלל
,תובורק םיתעל ,םיליכמ םיקדייח לש םידימסלפ ."ידימסלפ םונג"כ םהילא םיסחייתמו
םירמוחל תודימע :לשמל ,ימצעה לופכשה רשוכל טרפ ,תופסונ תונוכתל םימרותש םינג
.םינלער תריציל וא םייטויביטנא
םידימסלפה ,םייקדייחה םידימסלפה תמועל .םייטוירקואא םיאתב םג םיאצמנ םידימסלפ
,םייקתהלו לפכתשהל ידכ .ןסכאמה אתל יהשלכ תלעות םימרות אל םייטוירקואאה
,םיילגעמ בורל םה םייקדייחה םידימסלפה .ןסכאמה אתה ןונגנמב םייולת םידימסלפה
.(םיראיניל) םייווק בורל םה םייטוירקואאה םידימסלפה וליאו

 (םיסוריו) םיפיגנ
ףיגנ .תינובלח תפטעמב הנותנש ,(םוזומורכ) ןיערג תצמוח לש הלוקלוממ יונב ףיגנה
אתה ינונגנמ תא םילצנמ םיפיגנה .'גאפ רוציקב וא 'גאפוירטקב ארקנ םיקדייח ףקותש
רמוחה תא המינפ קירזמו אתה ינפ לא דמצנ ףיגנה ,םיקדייחב .תוברתה ךרוצל ןסכאמה
ןמ םיררחתשמ םימלש םי'גאפו תפטעמה ןובלח רצונ ,לפכושמ יטנגה רמוחה ;ולש יטנגה
.תוברתהו הקבדה לש שדח רוזחמ ליחתהל לוכי וררחתשהש םי'גאפה ןמ דחא לכ .אתה
קשמו היינבה ינונגנמ תא םילצנמ ןיערגה תצמוח לופכשו םינובלחה תריצי יכילהת
לופכשה ימיזנאמ קלחל עדימה לש ורוקמ ,תאז םע דחי .יאקדנופה אתה לש היגרנאה
.'גאפה לש םונגב יוצמ תינובלחה תפטעמה לש ןיינבה ינבאלו
- א"נד ונניא םהלש יתשרותה רמוחהש ,םייטוירקואאו םייטוירקורפ םיאת לש םיפיגנ שי
.ילידג-וד וא ילידג-דח תויהל םונגה יושע ,א"נד לש םיפיגנב ומכ ,א"נר יפיגנב .א"נר אלא
םיפיגנ :ושוריפש ,םיסוריו-ורטר תארקנ םייח ילעב לש א"נרה יפיגנ תוצובקמ תחא
ראותמה הזמ ךופה ךילהת םהב לחש ינפמ ,םהל ןתינ הזה םשה .ךפוהמב םיקתעתמה
וזו ,א"נד תלוקלומ לש הריציה תא ןווכמ םהלש א"נרה םונג .תיזכרמה המגודה ידי לע
.חילש-א"נר לש הריציל תינבתכ תלעופ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב