םינג תרבעה לש םימגד / את תקולחב םינגה תרבעה / םינג לש השרות / םירמאמ//

םינג תרבעה לש םימגד

הזוטימב םינג תרבעה
הזוימב םינג תרבעה
םינג לש היצניבמוקרו הזיחאת
םיינורבא םינג לש תיהמיא השרוה

הזוטימב םינג תרבעה
א"נדה לופכש .א"נדה לופכש אוה רודל רודמ הרבעה וא תב-יאתל םינג תרבעה לש סיסבה
יאת לש הזוימ תקולחב ןהו ףוגה יאת לש הזוטימ תקולחב ןה אתה תקולח ךילהת תא םידקמ
.ןימה
תליחת ינפל .תבה-יניערג ןיב תונקיידב דימת םיקלחתמ ןיערגבש םימוזומורכה ,הזוטימ תקולחב
םימוזומורכ לש ידיאולפיד רפסממו ,םילפכומ םימוזומורכה ,הזאפורפ ארקנש בלשב ,הקולחה
םיאצח ינשמ בכרומ אוה וליאכ הארנ םוזומורכ לכ .(4N) םימוזומורכ לש לופכ רפסמ לבקתמ (2N)
יתש .הדיטמורכ םיארוק הזכ עטק לכל .H תואה ומכ םיארנו ,םזכרמב םהיניב םירבוחמה םייכרוא
םע .א"נדה לש הלפכה תאצות ןהו ,תויחא תודיטמורכ תוארקנ וז דצל וז תואצמנש תודיטמורכ
םיביס םיעיפומ הזה בלשב .הזאפאטמ ארקנש בלש ליחתמ ,ןיערגה םורק לש ותומלעיה
ךרואל םיענ םימוזומורכה .רושיכה ינובלח םה הלא ;אתה יבטוק ינש ןיב םיכורע םהשכ םיינובלח
,הזאפאנא ארקנש ,אבה בלשב .אתה לש הוושמה רושימ רוזאב םירדתסמו רושיכה יביס
יביס ךרואל עונל הליחתמ הדיטמורכ לכ .רמורטנצה רוזאב םילפכומה םימוזומורכה םיקלחתמ
א"נדהו ,תודיטמורכ גוז לכ לש הווש הקולח תרצונ הזכ ןפואב .דגונמ את לש בטוקה לא רושיכה
ארקנש ,ןורחאה בלשב .הקולחה ךילהת םותב ורצווייש תבה-יאת ינש ןיב הווש ןפואב קלחתמ
םינוניערגהו ,תואריהל םיקיספמו םימלענ םימוזומורכה ,שדחמ רצונ ןיערגה םורק ,הזאפולט
םיהז תב-יאת ינשל אתה תא קלחמה םורק עיפומ קלחתמה אתה לש וזכרמב .םיעיפומו םירזוח
.הזל הז
יאצאצ .והשלכ טרפ לש םיאתה לכב ההז םימוזומורכ תכרעמ תלבקתמ ,הזוטימ תקולחמ האצותכ
לכב ;תיטנג הניחבמ םהלש םירוהל םיהז דימת ויהי (תינימ-לא) תיביטטגו הייברב םירצונש םירוצי
.םהירוה לש םינגל םיהז םינג ילעב םימוזומורכ תכרעמ שי םפוג יאתמ דחא

  הזוימב םינג תרבעה
יתש הירחאלו ,םימוזומורכה לש תחא הלפכה הלח ,ןימה יאת תריצי ךילהתב ,הזוימ תקולחב
תודרפנ היינשבו ,הזמ הז םייגולומוהה םימוזומורכה םידרפנ הנושארב :תובקוע תוקולח
םימוזומורכה רפסמ תא התיחפמ איה :הבר תובישח שי הזוימל .םוזומורכ לכ לש תודיטמורכה
אלמלא .םייגולומוה םימוזומורכ גוז לכמ דחא םוזומורכ רבעומ ןימ את לכל ;תיצחמל ןימה יאתב
.רודל רודמ תלפכומ התייה א"נדה תומכ ,תאזה התחפהה
רפסממ .םימוזומורכה רפסמ לפכומ ,הזוטימה ךילהתב ומכ ,הזוימה לש ןושארה בלשב
םימוזומורכה ,ןכמ רחאל .4N ונומיסש לופכ רפסמ לבקתמ 2N ונומיסש ידיאולפיד םימוזומורכ
בכרומ םוזומורכ לכ .םכרואל הזל הז םידומצ םייגולומוה םימוזומורכ ינש לכש ןפואב םירדתסמ
אל ,רמולכ) תויחא ןניאש תודיטמורכה ,הזה בלשב .רמורטנצב תוזוחא ןהיתשו ,תודיטמורכ יתשמ
תופילחמ ,םייגולומוה םימוזומורכ ינשב ןרוקמ לבא ,(א"נדה תלפכהמ האצותכ ורצונש הלאכ
,הוושמה רושימ לע םירדתסמ םימוזומורכה תוגוז .ףולחש ארקנ הזה ךילהתה .ןהיניב םיעטקמ
תרחאה תיצחמהו ,אתה לש דחא בטוקל תדדונ םימוזומורכה תיצחמ :םידרפנ םה ןכמ רחאלו
.םימוזומורכ לש האלמ תכרעמ שי םהמ דחא לכבש ,םיאת ינשל קלחתמ אתה .רחאה בטוקל
ובש ,ףולחשה ךילהת לש האצות םה ןכש ,ירוקמה אתה לש הלאל םיהז םניא הלאה םימוזומורכה
.םיעטקמ ופלחוה
האצותכ .ןכל םדוק לפכושמ א"נדהש ילבמ םעפה לבא ,תפסונ הקולח את לכ רבוע הזה בלשב
ידי לע קר גצוימ םייגולומוה םימוזומורכ גוז לכ םהמ דחא לכבו ,םיאת העברא םילבקתמ ,ךכמ
לש ףוגה יאתל ינייפואה םימוזומורכה רפסממ תיצחמ שי ,רצונש את לכב ,רמולכ .דיחי םוזומורכ
.N ונומיסו ידיאולפה רפסמ אוה הזכ את לכב םימוזומורכה רפסמו ןימ יאת םה הלאה םיאתה .רוציה
תיטנגה תונושל םימרותש םהו ,ןימה יאתב םינג לש םישדח םיפוריצל ירקיעה רוקמה איה הזוימ
םיכרד יתשב םינג לש םישדח םיפוריצ םירצונ הזוימב .םירוצי לש תינימה הייברב הבושחה
:תוירקיע
,הזוימה לש היינשה הקולחב .םימוזומורכ תוגוז לש היולת יתלב הדרפה לש האצות איה תחא ךרד
םימוזומורכ לש םינוש םיפוריצ םילבקתמו ןיטולחל תיארקא הרוצב םידרפנ הרוה לכמ םימוזומורכה
-אתל .םימוזומורכ 23 שי תרצונש הטמג לכב ,לשמל ,םדא יאתב .יהמיא אצוממו יהבא אצוממ
הטמגהמ 23-ו ,תירוקמה תיהמיאה הטמגהמ 23 ,םימוזומורכ 46 שי תוטמגה תורצונ ונממש םאה
םינוש םיפוריצ לבקל הלוכי תרצונש הטמגה .םייגולומוה תוגוזב םירדוסמ םלוכו ,תירוקמה תיהבאה
דעו םייהמיא 23-ו םייהבא םימוזומורכ 0-מ :םיירוקמה םירוההמ דחא לכמ םימוזומורכה 23 לש
ינב לש תוטמגב .םיירשפאה םייניבה יפוריצ לכו ,םייהבא 23-ו םייהמיא םימוזומורכ 0 לש בצמל
ינשמ םימוזומורכה לש הקולחה ,ללכ ךרדב .םינוש םיפוריצ ןוילימ 8-מ רתוי תויהל םילוכי ,םדא
.רתוי וא תוחפ ,הווש איה םירוהה
תודיטמורכ ןיב ףולחש יעוריא .ףולחשה ךלהמב םג רצוויהל םילוכי םינג לש םישדח םיפוריצ
ותואב יהמיא אצוממו יהבא אצוממ םימוזומורכ יעטק לש םישדח םיפוריצ םירצוי הזוימה ךלהמב
- םייטנניבמוקרב - קלחבו םיירוקמה םיירוהה םיפוריצה ורמשיי םימוזומורכהמ קלחב .םוזומורכ
םיהז םניא םייגולומוהה םימוזומורכהש הדבועה ןמו ףולחשה ןמ האצותכ .םישדח ויהי םיפוריצה
םיפוריצ םירצונ ,וכרואל תונוש תודוקנב תונוש תויצטומ ליכהל יושע םהמ דחא לכו ,ןיטולחל
.םיאצאצה לש תירשפאה תוינוגברה תא םיריבגמ הלאו ,םישדח

 םינג לש היצניבמוקרו הזיחאת
םינג .תב-אתל םא-אתמ םהלש ףתושמ רבעמל תמרוג ,םוזומורכב (רתוי וא) םינג ינש לש הברק
יעטקמ ידי לע תיסיפ הזב הז םיזוחא םה יכ דחי השרותב םירבוע םוזומורכ ותואב םייוצמה
אוה םוזומורכ לכ רשאכ ,הזיחאת תוצובק תרצוי םינג ןיב הזיחאת .םהיניב םייוצמה םימוזומורכה
תשרוה לש הקידבב .האלמ הנניא םינגה ןיב הזיחאתה ,םלואו .םינג לש תחא הזיחאת תצובק
םג שי ךא ,םירוהה רודל היהש תונוכת ףוריצ שי םיאצאצה בורל םנמאש אצמנ ,הזיחאתב םינג
.תויצניבמוקר םע םיאצאצ
ךרואל םוקמ לכב שחרתהל לוכי ףולחש .ףולחשה ךילהתב םירצונ םייטנניבמוקרה םיאצאצה
םוזומורכה ךרואל ףולחשה תודוקנ םוקימו ליאוה .תויחא ןניאש תודיטמורכ יתש לכ ןיב ,םוזומורכה
םינג ינש ןיב וא) םוזומורכב תומיוסמ תודוקנ יתש ןיב ףולחש שחרתיש תורבתסהה ,יארקא אוה
- םוזומורכה ינפ לע עובקו םיוסמ םוקמב דימת אצמנ ןג לכ .תודוקנה ןיב קחרמב היולת (םימיוסמ
ןתינ ןאכמ .רתוי הקזח םהיניב הזיחאתה ,רתוי הבורק םינגה ןיב תונכשהש לככ .ןגה רתאב
םינג ןיב ףולחשה תוחיכש רשאמ רתוי ההובג היהת ,םיקוחר םינג ןיב ףולחשה תוחיכשש קיסהל
,םימוזומורכ לש תופמ םיאקיטנג ונב ,ןגרומ ידי לע חסונש ,הזה טושפה ןורקיעה ךמס לע .םיבורק
ןיב קחרמהשכ ,םוזומורכב םינגה תומוקמ םיניוצמ הלאה תופמב .הזל סחיב הז םינגה ונמוס ןהבו
.םינגה ןיב היצניבמוקרה תוחיכש ךמס לע עבקנ הפמב ןגל ןג

 םיינורבא םינג לש תיהמיא השרוה
תכרעמ םהב שיו ,םיטסלפורולכו הירדנוכוטימ :לשמל ,םינורבא שי יטוירקואא את לש המסלפוטיצב
רודמ םירבוע םייטמסלפוטיצ םינורבא לש םינגה .יניערגה םונגל תפסות איהש םינג לש תפסונ
יניערגה א"נדה תא ליכמש ,ערזה את לש ןיערגה ,הירפהה ךילהתב .םאה תועצמאב קר רודל
םאהש ,ןאכמ .ץוחב תראשנ ערזה את לש המסלפוטיצה וליאו ,תיציבה ךותל המינפ סנכנ ,ירכזה
ירה ,המסלפוטיצב םיאצמנ םינורבאהו ליאוה .תרצונש הטוגיזל המסלפוטיצה תא תמרות דבלב
.דבלב תיהמיא איה םיינורבאה םינגה לש השרוההש 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב