ןווגמ םלוע הזיא / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//

! ןווגמ םלוע הזיא


וטיבה .םינזו םיגוס ,םינימ לש רידא ןווגמ ;םינוש םירוציב עפושמ ונביבסש םלועה
ופייעתתש קפס ןיא .תואור םכיניעש םייחה םירוציה לכ תא םושרל וסנו םכביבס
,םייפוקסורקימ םירוצי םתוא לכ תא ופיסוה .המישמה תא אלמל ולכותש ינפל הברה
.םינומ תרשע לדגי רפסמהו ,םהב ןיחבהל הלוכי הניא םדאה ןיעש
?ןווגמ ךכ לכ ונמלוע ויטעבש ךילהתה והמ ?םירוציה לש רידאה ןווגמה רצונ דציכ
םינעוט הלאה םירקוחה .היצולובאה ירקוח םינתונ הלאה תולאשל הבושתה תא
רמוחב תויצטומ לש תרבטצמ האצות אלא הניא םייחה תורוצ לש היצולובאה יכ
.א"נדב יונישל תומרוגה ,יטנגה
לש ךילהת ףרה אלל שחרתמ םייחה םירוציה לש םפוגב ?תויצטומה ןה המ
,ימיכ ךילהת לכב ומכ ,לופכשה ךילהתב .יטנגה רמוחה לופכשו םיאת תלפכה
וא טעמב ,םינוש תויהל םילוכי םילבקתמש םיאתהו ("תויועט") תויטס תושחרתמ
םה ףא םילגוסמ "תועט"ה תא םיליכמש םיאתה םא .םאה-אתמ ,הברהב
.םאה-אתמ יתשרותה םנעטמב םינוש ויהיש םיאת המכ ולבקתי ,לפכתשהל
קר ,םייאת-בר םירוציב .תויצטומ םיארקנ יתשרותה רמוחב הלאכ םייוניש
תויצטומה םא קר ,רמולכ ,םיאצאצל רבוע ןימה יאתב יוצמה יטנגה רמוחה
היצטומ ,תאז תמועל .םיאבה תורודה לע תועיפשמ ןה ןימה יאתב תושחרתמ
ותואב קר יוטיב ידיל האב םייטמוסה םיאתב אצמנש יטנגה רמוחב תשחרתמש
.םזינגרוא
,שמשה ינרק :לשמל ,םירחא םימרוג ללגב םג שחרתהל תולוכי תויצטומה
.םיפיגנ וליפאו םיימיכ םירמוח
תויצטוממ האצותכ תומרגנ תובר תולחמ .תוקיזמ תויצטומ ןה תויצטומה ןמ קלח
.סיזורביפ-קיטסיס ,םזיניבלא ,תישמרח הימנא ,סקאז-ייט תלחמ :לשמל ,תוקיזמ
יוניש ,םיתעל .היצולובאה ךילהת לש "םלגה רמוח" םג ןה תויצטומה ,םלואו
יוניש .םזינגרואל ןורתי הקינעמש ,השדח הנוכת תלבקל ליבומ יתשרותה רמוחב
רחא םיבקוע םא .השדח היסולכוא תריציל ףונמ הווהמו "הכרבב לבקתמ" הזכ
ןיב הברקה לע דומעל רשפא ,תונוש תויסולכואל םיכיישה םימזינגרואב תויצטומ
.םינימה תורצוויה רקחל תובר םורתל לוכי הזכ בקעמ .תויסולכואה
וא ןג לש היצטומ תארקנ איה זאו ,ןגב םיוסמ םוקמב שחרתהל הלוכי היצטומ
ךכמ האצותכ .םימוזומורכב םג שחרתהל הלוכי היצטומ .תיתדוקנ היצטומ
.םימוזומורכ לש תוצובקב וא םימלש םימוזומורכב םייוניש םילבקתמ
הבר תובישח שי םתלועפ ךרדו תויצטומה ימרוג תנבהלו תויצטומה רקחל
.תיטנג הסדנהבו םייח ילעבו םיחמצ תחבשהב ,האופרב 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב