?תויארקא תויצטומ םאה / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//

?תויארקא תויצטומה םאה

?תנווכמ היצטומל תיארקא היצטומ ןיב המ
היצטומה תויארקא תקידבל ןחבמ
תונווכמ תויצטומ םג שי

 ?תנווכמ היצטומל תיארקא היצטומ ןיב המ
לע הרימש .ויאצאצו אתה ייחל שורדה ינויחה עדימה לש ובור בור רוצא א"נדב
ומויקל חתפמה םה רודל רודמ תקיודמו הנימא הרוצב ותרבעהו א"נדה לש ףצר
םיארקנש ,םייתוכאלמו םייעבט ,םינוש םירמוח ,םלואו .יח רוצי לכ לשו את לכ לש
ידי לע ןקותמ וניאש קזנ .ותוליעפב עוגפלו א"נדל קזנ םורגל םילולע ,םינגטומ
תועפשומ ןהו ,עבטב תוחיכש תועפות ןה תויצטומה .היצטומ ארקנ ןוקיתה ינונגנמ
:הלאשה הדמע םיבר םירקוח ינפב .םיבר םיינוציחו םיימינפ םימרוגמ
?תנווכמ וא תיארקא איה תויצטומ לש ןתעפוה םאה
הבוגתכ תושחרתמ ןניא תויצטומהש השוריפ ,תויצטומה תעפוהב תויארקא
לש וייח יאנת ,רמולכ .ינטנופס ןפואב תועיפומ אלא ,םימיוסמ הביבס יאנתל
בצקה לעו היצטומה גוס לע ,היצטומ תושחרתה לע םיעיפשמ םניא םזינגרואה
עיפות םא ,הביבסה יאנת יפל ,שארמ תופצל רשפא-יא ,ןכל .עיפות איה ובש
,םיידוחיי םיאנתמ האצותכ תשחרתמ תמיוסמ היצטומ רשאכ .וזיאו היצטומ
,םוחל דימע תויהל םזינגרואל תמרוגש היצטומ הרשמ םוח תקע םא ,לשמל
.תנווכמ היצטומ יהוזש םירמוא
,פיטונפ ותואל ןורתי הנקמ איהו יהשלכ היצטומ השחרתה םא ,הרקמ לכב
(''ליעי ןג'') היצטומה השחרתה ובש ןגהש ךכל ומרגי תיעבטה הרירבה יכילהת
.היסולכואב חיכש רתויו רתוי היהי
?תנווכמ היצטומל תיארקא היצטומ ןיב ןיחבהל ןתינ דציכ
תקידב לע תססובמ ,תנווכמ וא תיארקא איה היצטומ םאה ןוחבל תוטישה תחא
.הרירבה םרוגל ופשחנ אלש הלאכ ,םיטנטומה לש החפשמה יבורק תונוכת
ךכל החכוה איה ,הרירב םרוגל ופשחנ אלש ,םיבורק ןיב םג םיטנטומ תעפוה
.תיארקא היצטומהש

 היצטומה תויארקא תקידבל ןחבמ
היצטומ וקדב (Max Delbruck) קורבלדו (Salvador Luria) הירול םירקוחה
עבראב םיקדייחה תא ולדיג םה .'גאפוירטקבל תודימע E.coli יקדייחל הנקמש
.'גאפוירטקבל םיקדייחה ופשחנ ישימחה רודב .ליגר ןוזמ עצמ לע תויברת
םידימעה םיקדייחה ,תנווכמ איה היצטומה םאש התייה םירקוחה לש הרעשהה
רפסמ עיפויש יופצ םג ,הזכ הרקמב .'גאפוירטקבל הפישחה ירחא קר ועיפוי
.תויברתה תעבראב םידימע םיטנטומ לש המוד
,'גאפוירטקבל הפישחב היולת הניאו ,תיארקא אלא תנווכמ הניא היצטומה םא
היהי 'גאפוירטקבל םידימעה םיטנטומה רפסמ תונוש תויברתבש יוכיס םייק
םא .םיקדייחה ייחב היצטומה העריא ובש בלשב יולת היהי אוה ;הנוש
וליאו ,רתוי לודג היהי םיטנטומה רפסמ ,םדקומ בלשב השחרתה היצטומה
.םיטנטומ טעמ ויהי ,רחואמ בלשב תשחרתמ איה רשאכ
'גאפוירטקבל תודימע וליגש םיטנטומה תוגלפתה יכ ואצמ קורבלדו הירול
.'גאפוירטקבל הפישחב יולת הניאו תיארקא איה היצטומהש החנהל המיאתמ
,תודימע לש תורחא תויצטומ יבגל םג תאזה החנהה הקזחתה םיפסונ םייוסינב
.הקיטויביטנאל ,לשמל

  תונווכמ תויצטומ םג שי
לע תוססובמה ,תוחכוה םהידיב שיש םינעדמ המכ םינעוט תונורחאה םינשב
םלוע תא "תושיערמ" הלאה תונעטה .תונווכמ תויצטומ לש ןמויקל ,םייוסינ
.הכ דע תומייק ויהש הבישחה יכרד תא תונשל תומייאמו עדמה
תויצטומ תומייקש הארהו יוסינ 1988 תנשב ךרע (Carns) סנרק םשב רקוח
זוטקל ליכמש ןוזמ עצמ לע לודגל םילגוסמ םניאש םיקדייח חקל אוה .תונווכמ
תא לדיג אוה .זוטקלה תא קרפמש םיזנאב םגפ םהל שיש ןוויכמ ,(בלח רכוס)
הלאה םיקדייחה לצאש אצמו ,זוטקל ליכמש ןוזמ עצמ לע הלאה םיקדייחה
רתוי ,זוטקלה קוריפל לעופש םיזנאל דדוקמה ןגה לע אקווד תויצטומ ועיפוה
יאנתל הבוגתכ ועיפוה םיטנטומה םיקדייחה ,רמולכ .םירחא םינג לע רשאמ
.םימיוסמ הביבס
?"םינווכמ םיטנטומ" הכ דע ולגתה אל עודמ ,ךכ םא
ושענש םייוסינהש ,םינעוט ''תנווכמ היצטומ'' לש המויקב םיכמותש םירקוחה
אל ,ןכלו .תידיימ םתוא וגרהש הביבס ימרוגל םימזינגרואה תא ופשח הכ דע
יונישה םע "דדומתה"ל הלוכיש היצטומ החתפתה םא קודבל רשפא היה
ימרוגל םימזינגרואה תא םיפשוח ,תאז תמועל ,םינורחאה םייוסינב .הביבסב
םימזינגרואהש דע הפישחה ןמזמ םימי המכ םירבועו ,םיינלטק תוחפ קזנ
תא םיקדוב םזינגרואה לש ותומ דעו הפישחה ןיבש ןמזה קרפב .םיתמ
תא םילבקמ אל ןיידע םיבר םינעדמ ,תאזה הנעטה תורמל .םיטנטומה תעפוה
.תונווכמ תויצטומ לש ןמויקב תכמותה הירואיתה
? תעדיה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב