?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//

?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה

?פיטונפה לע תויצטומ תועיפשמ דציכ
שעה תודרשיהל הליעוהש היצטומה
"םינמש םינג"

 ?פיטונפה לע תויצטומ תועיפשמ דציכ
.וזמ וז דואמ תונושו תונווגמ ןה פיטונפה לע תויצטומה לש תועפשהה
הלאכ תויצטומ .פיטונפה לע ללכ תועיפשמ ןניא ןהו תוילרטיינ תויצטומ שי
םזינגרואה דוקפתל םתובישחש וא תובישח םהל ןיאש א''נד יפצרב תושחרתמ
תורמל רשאכ םג תילרטיינ תויהל הלוכי היצטומ .ןיעל תיארנ הניאו העודי הניא
.ןגה רצות לש ןיקתה דוקפתב תעגופ הניא איה התושחרתה
ךכל הביסה .פיטונפה לע תועיפשמה תויצטומה בור ןה תוקיזמה תויצטומה
ךכ לע ובשיח .יארקא ןפואב שחרתמ תויצטומהמ לודג קלחש הדבועב הנומט
המ וא ?בשחמל ליעוי םכלש בשחמב ירקמ יונישש יוכיסה המ :אבה ןפואב
הלוע םירקחמה ןמ ,ןכאו ?הרופישל איבי םכלש תינוכמב ירקמ יונישש יוכיסה
תויצטומ .תוקיזמ תויצטומ ןה פיטונפה לע העפשה ןהל שיש תויצטומה בורש
תותיממ תויצטומ תוארקנ םזינגרואה לש ותומל וא אתה לש ותומל תומרוגה
.(lethal)
רפושמ ןג תרצוי הליעומ היצטומ .תורידנ םיתעל תשחרתמ תוליעומ תויצטומ
טרפל ןורתי תונקמ הלאכ תויצטומ ,םימיוסמ םיאנתב .השדח תוליעפ לעב ןג וא
"רפושמ"ה ןגה .םיאצאצ דימעהלו דורשל וייוכיס תא תולעמ ןה .ןתוא אשונה
םייק היהש ,ירוקמה ןגה תא ףילחי תורוד המכ רחאלו םיאבה תורודל רובעי
הסיסבב םידמועה םיכילהתה םה הלא .היצטומה תושחרתה ינפל היסולכואב
.היצולובאה לש
לדוג .הביבס יאנתמ םג אלא פיטונגהמ קר אל עפשומ פיטונפהש ,ןייצל בושח
םג .טרפה לדג םהבש הנוזתה יאנתמ דואמ תעפשומש הנוכת אוה ,לשמל ,ףוג
,וילע תאצמנ תיקיזהש עקרה יאנתל םאתהב הנתשמש ,תיקיזה לש רועה עבצ
.יטנג יוניש אלו הביבס יאנתמ עפשומש פיטונפ אוה

 שעה תודרשיהל הליעוהש היצטומה
לש םנורתיל ומרתו היסולכואב ושחרתהש תויצטומל רתויב תמסרופמה המגודה
.(industrial melanism) "תיתיישעת הרחשה" םשב העודי ןתוא םיאשונה םיטרפה
םיטרפ לש םתעפוה תורידתב היילע שיש הילגנאב וניחבה 19-ה האמה עצמאב
ירוזאב הליחת עיפוה ההכה שעה .םישע לש םינוש םינימ ברקב םירוחש
ךות .הפוריא תשביבו הילגנא לכב טשפתה טאל טאל םלוא ,הדבכה היישעתה
הדבועל בל ומש ,רוחשה שעה לש תורידתה תיילעל רבסה רחא שופיחה ידכ
יתיישעתה םוהיזה תדימ ןיבל (הנוכתה) רוחשה עפומה תורידת ןיב רשק שיש
.תאזה העפותל ינויצולובאה ןונגנמה םג חנעופ ךשמהב .םוקמ ותואב
תויזזחב םיסוכמ ויה םיצעה יעזג רשאכ ,תיתיישעתה הכפהמה ינפל יכ ררבתה
ושמיש םה ןכלו ,םיעזגה לש ריהבה עקרה לע םיהכה םישעה וטלב ,תוריהב
תויומכ םילעפמה ןמ וטלפנ תיתיישעתה הכפהמה ןמ האצותכ .םירופיצל לק ףרט
:תורצויה וכפהתה הזה בצמב .םיצעה יעזג תא הסיכש רוחש חיפ לש תולודג
ויהו םיהכהו םיחיופמה םיעזגה עקר לע דואמ םיטלוב ושענ םיריהבה םישעה
םיטרפה רפסמש הרק ךכ .וטלב אלו טעמכ םירוחשה םישעה וליאו ,לק ףרטל
רשפא ,םינגה ידי לע עבקנ שעה עבצש ןוויכמ .דואמ הלע ,ופרטנ אלש ,םיהכה
היה רשפא ךכ .םישעה תייסולכואב הלאה םינגה לש תויורידתב יוניש לחש רמול
.יתביבס יונישב ורוקמש ינויצולובא ךילהת ירחא בוקעל
?תעדיה

 "םינמש םינג"
יוליגה .ןמוש ףדוע םהל םרגש םירבכעב יטנג םגפ הלגתה 1994 רבמצדב
לכב וססונתה םידממה ימוצע םירבכעה לש םהיתונומתו הבר תושגרתה ררוע
רקחמה םוחתב ךרד תצירפ הווהי הזה יוליגהש וויק םיבר םירקוח .םלועה ינותיע
,ןמושה תרקבל םירושקה םינג דוע ואצמנ זאמ .ףוגב ןמושהו הנוזתה תרקב לע
וחילצה םירקוחה .ףוגה לקשמ תנטקהל תורושקה תופורת חותיפב ולחה ףאו
תריציל יארחאש ןגה והזש ררבתהו ,םינמשה םירבכעב םוגפה ןגה תא תוהזל
יאתמ שרפומ אוהו ,ףוגה לש "עבושה תוא" אוה ןיטפל .(leptin) ןיטפל ןובלחה
םישירפמ הבוגתבו ,ןמוש יאתב ןוזמה יפדוע םירגאנ ,לכוא ילמרונ רבכעשכ .ןמוש
רבכעל םרוגו עבוש תשוחת חומל תתואמ שרפומה ןיטפלה .ןיטפל הלאה םיאתה
תרבעהב "רצק" שי םיטנטומה םירבכעה לצא לבא .הליכאה תא קיספהל
ןוויכמ ךא ,ןיטפל דועו דוע םישירפמ ןמושה יאת ,םילכואו םילכוא םה :רסמה
םיכישממ םירבכעהו ,חומב "עבושה תוא" טלקנ אל ,םוגפ רצוימה ןיטפלהש
.ןימשהלו לוכאל
ותוא וקירזהו ,ןיקת יטתניס ןיטפל ןובלח הדבעמב רצייל וחילצה םירקוחה
לקשמה יפדוע תא שדוח ךות םירבכעה ולישה םסק הטמבכ .םינמשה םירבכעל
הרושק ןיטפלה תמר יכ אצמנ םדא ינבב םג .םיילמרונ םידממל ורזחו םהלש
ףדועמ םילבוסה םישנא לש םמדב .ףוגב ןמושה תומכלו תלכאנה ןוזמה תומכל
.םיזר םישנא לש םמדב רשאמ רתוי תוהובג ןיטפל לש תויומכ שי לקשמ
לעופה ןיטפלה תא ,תיטנג הסדנה לש תוטישב ,קיפהל וחילצה ,הנורחאל
היהי דיתעבש םיווקמ ,תאזה החלצהה ךמס לע .תורפבו תולוגנרתב ,םישבכב
םישענ ,ליבקמב .םייח ילעב לש הלידגהו הנזהה יכילהת לע טולשל רשפא
.לקשמ ףדוע ילעב םדא ינב לש םינגב תויצטומ שפחל הרטמב םיבר םירקחמ
םינג המכ לש םתלועפמ תעבונ רתי-תנמשה יכ םירובס םירקוחה םלואו
התע תעל וכרטצי םינמש םישנא .הליכא ילגרה :ומכ ,תוינוציח תועפשהמו
.םיזרל הליל-ןב םתוא ךופהתש אלפ תפורת לע םולחלו ךישמהל 

םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב