?תויצטומה תא ללוחמ ימ / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//


?תויצטומה תא ללוחמ ימ

םייתוכאלמו םייעבט םינגטומ
םינגטומכ תונירק
םינגטומכ םיימיכ םירמוח
םינגטומכ םיפיגנ
תויצטומה יבצק

 םייתוכאלמו םייעבט םינגטומ
םתלועפמ האצותכ תושחרתמ ,אתה לש יתשרותה רמוחב תועגופש ,תויצטומה
יוניש ירצוי - mutagens) םינגטומ םיארוק הלאה םימרוגל .םימיוסמ םימרוג לש
.םדא ידי ישעמ - םקלחו ,עבטב םייוצמ םקלח ,םינגטומב הרישע ונתביבס .(ןגב
.םינווגמ הלועפ ינונגנמ ילעבו םינוש םיגוסמ םינגטומ שי
םילקימיכ ,תונירק לש םינוש םיגוס :םה םויה םיעודיה םיירקיעה םינגטומה
ודמל םדא ינב ךא ,יעבט ןפואב םילעופ הלאה םינגטומה .םיפיגנו םהינימל
.תויצטומ תארשהל ,רקחמה תודבעמב ,יתוכאלמ ןפואב םג םהב שמתשהל
100 יפ תויצטומה תוחיכש תא הלעמ םינגטומב יתוכאלמ שומיש יכ ,אצמנ
.(ינטנופס) יארקא ןפואב תושחרתמש תויצטומל האוושהב ,(!!) רתויו
רועיש תא הלעמש בושח םרוג דוע שי הלאה םיינוציחה םינגטומל ףסונב
.םינוזופסנרטה - "םיצפוקה םינגה" לש םמויק אוהו תויצטומה

 םינגטומכ תונירק
רודחל רשפא ;ןהב שומישה תוחונ ללגב ,רקיעב ,םויה ץופנ תונירקב שומישה
יגוסב שומישה .ףוגב רדגומ רוזאל ןרקה תא דקמל רשפאו המקרה קמועל ןתא
.תויצטומ תארשה ךרוצלו האופרה םוחתב רקיעב השענ םינושה תונירקה
ןחבאל ידכו ,ףוגה לש םיימינפ םיקלח ףוקישב רקיעב םישמתשמ ,האופרב
תונוש ןה .תויטנגמורטקלא תונירק ןה תונירקה לכ .םהב לפטלו םיינטרס םיאת
תארשהל רתויב םילבוקמה הנירקה יגוס .ןתמצועב םג ןכלו ןהלש לגה ךרואב
.(U.V.תנירק) הלוגס-לע הנירקו אמג תנירק ,(X-ינרק) ןגטנר תנירק :םה תויצטומ
תוקיזמה תויצטומ ללוחל תולולע ןהו ,שמשב ןרוקמש U.V.ינרק תולעופ ,עבטב
.ףוגל
יאקיסיפה ידי לע 1895 תנשב התלגתה איה .ןגטנר תנירקכ םג העודי X תנירק
תוארהל (H.Muller) רלאמ ןמרה רקוחה חילצה 1927 תנשב .ןגטנר ינמרגה
.X ינרק תרזעב הליפוזורד יבובזב תויצטומ תורשהל רשפאש הנושארה םעפב
וז ותדובע לע .הנירקה תומכ התלעש לככ הלע תויצטומה רועיש יכ הארה אוה
.1946 תנשב לבונ סרפב רלאמ הכז
תויצטומ רוציל (Stadler) רלדאטש חילצה רלאמ לש ותילגת רחאל הנש
שי X ינרקל יכ אופא וחיכוה הלאה םירקוחה ינש .X ינרק תעפשהב ,הרועשב
.םייח ילעב לש םיאת לע םגו םייחמצ םיאת לע םג העפשה
םינוי תריציל תמרוג איה .םידדוב םירטמילימ לש קמועל תרדוח ןגטנר תנירק
.םוזומורכב םירבשלו םינגב תויצטומ םימרוגש (תננימ תנירק)
קזנ תמרוג איהו שמשה תנירקמ קלח איה (הלוגס-לע הנירק) U.V.תנירק
איה ,אתב יוצמש א"נדה ,יתשרותה רמוחב תעגופ תאזכ הנירק רשאכ .בר
יתלבהו ירקיעה יונישה .םייוניש םהב תמרוגו ,םיינקנחה םיסיסבב רקיעב תעלבנ
לע םיאצמנש ,םיכומס ןימית יסיסב ינש ןיב םייטנלו-וק םירשק תריצי אוה ךיפה
לופכשה ךילהתל םיעירפמ ןימית לש הלאכ (םירמיד) תוגוז .א"נד לש לידג ותוא
.א"נדה תלוקלומ לש
קזנה ,רצק ןמז ךשמב הלוגס-לע הנירקל ףשחנש אירב רועל קזנ םרגנ םא
תומצועל תכשוממ הפישח ,םלואו ,םייטמיזנא ןוקית ינונגנמ תועצמאב ןקותמ
.רוע ןטרס םורגל הלולע תאזכ הנירק לש תוהובג
םיקדייח ,הקבא ירגרג :ומכ ,םידדוב םיאתב תויצטומ תורשהל םיניינועמ רשאכ
.U.V.תנירקב םישמתשמ ,תיברתב םילדגה םיאתו
תויצטומ תארשהל הב םישמתשמו תיביטקאוידר הנירק איה אמג תנירק
.תויטמוס תויצטומ לבקל הרטמב ,םיחמצ לש םייביטטגו םיקלחב וא םיערזב
יקסגנו המישוריה לע ולטוהש תוימוטאה תוצצפהה תעב ריוואל וטלפנ אמג ינרק
,ליבונר'צב יניערגה רוכה ץצופתה רשאכו ,היינשה םלועה תמחלמ ימיב ,ןפיב
,םייחב וראשנש םיבר םישנא לצא ןטרס תולחמל המרג וז הנירק .1986 תנשב
.ודרשש םישנאה לש םיבר םיאצאצ לצא םייתשרות םימומ ןכו
?תעדיה

 םינגטומכ םיימיכ םירמוח
,סוליגרפסא שבועה תיירטפב תויצטומ תארשה לע הנושארל חווד 1939 תנשב
תויצטומ תורשהל וחילצה ןמז המכ רחאל .(HNO2) תיתקנח הצמוח תועצמאב
ןגטומה ,םויכ .ןיאפקו לונפ ,דיהדלאמרופ ,לדרח זג :ומכ ,םירחא םירמוח תרזעב
םרוג אוה .(Ethyl-Methane-Sulfate) EMS אוה תודבעמב רתויב ץופנה ימיכה
.ינקנחה סיסבה הנבמ תא הנשמ וא ,א"נדה לידגבש החרז-רכוסה תרשרשב רבשל
םירמוח םג שי .האירקה תרגסמ יונישלו םיסיסבה ןיב יוגש גוויזל םרוג הזכ יוניש
.תוירגיסמ םיפאשנה םירמוחה ומכ ,םינגטומכ םילעופש םירחא םיבר
םימוד ,םיינקנח םיסיסב לש םיגולנא םיארקנש ,םימיוסמ םיימיכ םינגטומ
םרוג הזה ינבמה ןוימדה .א"נדב םיינקנחה םיסיסבה הנבמל םהלש הנבמב
.א"נדה לופכש ןמזב םיסיסבה גוויזב תויועט הרשמו "לובלב"

 םינגטומכ םיפיגנ
שי .ןסכאמ את ךותב קר הברתמו םייקתמ אוה ;טלחומ ליפט עודיכ אוה ףיגנ
הזכ בוליש .ולש םונגב םיבלתשמ םה ןסכאמה אתל םתרידח רחאלש םיפיגנ
.היצטומ םורגל ,רמולכ ,ןסכאמה אתה לש יתשרותה רמוחב םייוניש םורגל לולע
לע עיפשהל לולעש ןגוקנוא םהלש םינגב תאשל םילוכי םימיוסמ םיפיגנ
אתב םינגוקנוא תלעפהל םורגל םילולע םהש וא םיריאממ םילודיג תוחתפתה
תואדווב תוארהל םירקוחה וחילצה ,םייח ילעבב וכרענש םייוסינב .ןסכאמה
םיברועמה םיפיגנ שי םאה ךא .ןטרס םימרוג םיפיגנ לש םימיוסמ םיגוסש
וזכ תוברועמל תכתוחו הרישי החכוה ןיא םויה דע ?םדא ינבב תוריאממ תולחמב
םויה תטלושה הרבסה .תורבטצמו תוכלוה ךכל תויודעהו תויתביסנה תויארה ךא
ךירצ ;םדבל םילעופ םניא םדאב םיינטרס םילודיגב םיברועמה םיפיגנ יכ איה
הלחמב הלחי ןכא ףיגנב קבדומה טרפהש ידכ םיפסונ םיאנת ומייקתיש
.הריאממ
?תעדיה

 תויצטומה יבצק
ושוריפ בצק .דודמל רשפא היסולכואב תיארקא היצטומ העיפומ וב בצקה תא
לש םימעפה רפסמ תא .ןמז תדיחיל סחיב היצטומ תשחרתמש םימעפה רפסמ
ןה תויצטומה בור .''רוד ןמז'' :ומכ ,ןמז תודיחיב דודמל רשפא היצטומ תעפוה
היצטומ עיפות רוד לכבש ,רבדה שוריפ .רודל 10-12 ןיבל 10-4 ןיבש חווטב
איה היצטומ תושחרתה .םיטרפ 1,000,000,000,000 דע 10,000 -ב תחא
המוקמ תא .הלודג תועמשמ תלעב איה םיתעל םלוא ,עבטב רידנ ערואמ אופא
.שארמ תוזחל רשפא-יא התעפוה ןמז תאו א"נדב היצטומה לש
?תעדיה
רתוי תויצטומל םידעומה א"נדב םירוזא שי םלוא .ןמזה לכ תושחרתמ תויצטומ
םירוזא" םיארקנ םהו םייפרומילופ םירוזא םה הלאה םירוזאה .םירחא םירוזאמ
הובג יוכיס שי .ןימית ידמצ ליכמש רוזא אוה םיטוירקורפב "םח רוזא" ."םימח
.(U.V.תנירק) שמשה ינרק תעפשהב ,םינימיתה ינש ןיב יטנלו-וק רשק תורצוויהל
ינקנח סיסב םהבש הלא םה תויצטומל םידעומה םירוזאה ,םיטוירקואאב
תמרוג תאזה העפותה .תודומצו תופוצר ןה תורזחהו םימעפ המכ עיפומ םיוסמ
ירוזא .תויצטומ םורגלו הלפכהה ךלהמב "תועט"ל זארמילופ-א"נד םיזנאל
תונושהו ,היסולכואה ברקב תונושה תא םילידגמ הלאה םייפרומילופה א"נדה
.םירחא םימזינגרואבו םדא ינבב החפשמ יבורקו םיטרפ יוהיזל ילכ תשמשמ וזה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב