גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

פיטונג הנשמ היצטומ / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//

פיטונג הנשמ היצטומ

?פיטונגה לע תויצטומ תועיפשמ דציכ
תויצטומ ירבוצ םיקדייח

 ?פיטונגה לע תויצטומ תועיפשמ דציכ
,םלוא .פיטונגב םג יוניש שחרתה יכ רורב פיטונפב יוניש שחרתמ היצטומ תובקעב רשאכ
?דציכה .םזינגרואה לש פיטונפב יוטיב ידיל אב וניאש פיטונגב יוניש שחרתמ םיתעל
רצותה םאו ,עוגפ היהי לבקתיש רצותה ,יטנטומה ללאל טוגיזומוה אוה פיטונגהש הרקמב
.הלחמ חתפתת םירקמה בורב ,הזכ בצמב .םיזנאה לש תוליעפ םוש שחרתת אל ,םיזנא אוה
?יטנטומה ללאל טוגיזורטה אוהש פיטונג לבקתי םא הרקי המ
םיינש ךותמ דחא ללא ירהש ,םיזנאה לש הניקתה המרה ןמ 50%-כ ולבקתי טוגיזורטהב
50%-ב יד םיבר םימיזנא יבגל יכ ,ררבתמ .יפוסה ינובלחה רצותה תא קפסמו הכלהכ לעופ
לבקתיש פיטונפה .ןיקת חרואב לעפי ילובטמה לולסמהש ידכ םיזנאה לש הניקתה המרה ןמ
,תונוש תולחמב בצמה ךכ !!אירב היהי טוגיזורטהה ,רמולכ ,ןיקת היהי יטוגיזורטה פיטונגמ
,רמולכ .תויביסצר תויצטומ ןה הלאכ תולחמ תומרוגש תויצטומ .סקאז-ייטו הירונוטקלינפ ומכ
ושחרתהש ,הלאכ תויביסצר תויצטומ .יטוגיזומוה בצמב קר הלחמ םימרוג םיטנטומה םיללאה
םיפיטונגב ,יומס בצמב היסולכואב תומייקתמ ,(ןימ ימוזומורכ םניאש) םימוזוטוא םימוזומורכב
25% לש ןוכיס שי ןג ותואב תיביסצר היצטומ לש םיאשנ םה םירוהה ינש רשאכ .םיטוגיזורטה
50% לש תורשפא םג שי ךא .הלוח היהי הזכ אצאצו םיטנטומ םיללא ינש לעב אצאצ תדלוהל
.יטנטומה ןגה תא אשיי אוה לבא ,הלחמב הלוח וניאש טוגיזורטה אצאצ דלוויש
? תעדיה
דחאב השחרתה היצטומהו טוגיזורטה אוה פיטונגה רשאכ םג םהבש םירקמ ןבומכ שי
םיניקתה םדה יאת תומכ .תישמרח הימנא הלחמב לשמל ,הלוח היהי פיטונפה ,םיללאה
.התוחפ ףוגה יאתל ןצמחה תרבעה ןכלו ,תילמרונה תומכה ןמ הנטק הלא םילוחב
,תמסרופמ הלחמ .תויביסצר תויצטומ ידי לע תועבקנ תויתשרותה תולחמה לכ אל םלוא
ללגב תמרגנ תאזה השקה הלחמה .ןוטגניטנה תלחמ איה תיטננימוד היצטומ ידי לע תמרגנה
היצטומל םיטוגיזומוה םניא הלחמב םילוחה בור .ימוזוטוא ןגב השחרתהש תיטננימוד היצטומ
.הלחמה תא חתפל 50% לש (ןוכיס) יוכיס שי םהלש אצאצ לכל לבא ,םיטוגיזורטה אלא תאזה
?X םוזומורכ יבג לע םייוצמה םינגב ושחרתהש תויצטומ לש ןלרוג היהי המו
לצא וליאו ,יוטיב ידיל אובת הלחמה ,דחא X םוזומורכ קר םיאשונה ,םירכז לצא ,הזכ הרקמב
X םוזומורכל תוסחייתהב לדבה ןיא ,X ימוזומורכ לש (םייגולומוה) םיקתוע 2 שי ןהלש ,תובקנ
םינגה יבגל ,תויטוגיזורטה וא תויטוגיזומוה תויהל תולוכי ןה ;םיימוזוטוא םימוזומורכל האוושהב
היצטומ לש תויומס תויאשנ תויהל תולוכי םישנ ךכ םושמ .הזה םוזומורכה לע םיבשויה
תואמגוד ןה םיעבצ ןורוויעו ,(תממד) היליפומהה תלחמ ,ןשוד תלחמ .X םוזומורכ לע תיביסצר
.X םוזומורכ יבג לע םיאצמנש םינגב תויצטומ ידי לע תועבקנש תועפותלו תולחמל

 תויצטומ ירבוצ םיקדייח
ןזמ דחוימב םילא קדייח ללגב תירבה תוצראבו ןפיב האופרה תויושר ועזעדזה 1996 תנשב
תירבה תוצראבו ,םילשובמ אל ןונצ יטבנ ולכאש םישנא יפלא קדייחה ףקת ,ןפיב .E.coli
.דחא דלי לש ותומל םרג ףאו ,רטסופמ אל םיחופת ץימ ותשש םישנא תורשע ףקת אוה
לגתסהלו ביגהל םיקדייח לש םתלוכיל תרוכזת ןה רכומ היה אלש ןז לש ,הלאה תויוצרפתהה
תאזה תלוכיה תעבונ הממ .תויטויביטנא תופורתלו תונוש תוביבסל ,םינתשמ םיאנתל תוריהמב
?םיקדייחה לש
.םייוניש תריבצל ןונגנמכ לעופש היצגוינוק ןונגנמ שי םיקדייחלש עודי היה תובר םינש ךשמב
בצקב תונתשהל םהל רשפאמה ,םיקדייחב ףסונ ןונגנמ התהיז תירבה תוצראמ םירקוח תצובק
הדבעמב וקדבו ,תוימוהיז תולחמ לש תוצרפתה ןמזב םיקדייח לש םינז ופסא םירקוחה .ריהמ
תויצטומה תריבצ בצק םינז לש לודג רפסמ לצא יכ ,אצמנ .םלצא תויצטומה תריבצ בצק תא
ולכי ןכל .םיליגר םיקדייח לצא תויצטומה תריבצ בצקמ - (!!!) 1000 יפ דע - דחוימב הובג היה
.םירחא םינזמ םיקדייח רשאמ רתוי רהמ הקיטויביטנאל תודימע חתפל הדבעמב םיקדייחה
ןוקיתל תכרעמב םגפ איה הקיטויביטנאל תודימע לש ריהמ חותיפל הביסה ,םירקוחה ירבדל
םהו ,םינקותמ םניא א"נדב םישחרתמש םייונישה ,הז םגפמ האצותכ .א"נדב תואיגש
םיקדייחהש ךכ לע םיזמרמ הלאה םיאצממה .םיאבה תורודל תויצטומכ םירבעומו םירבטצמ
.םלועב םימילאה םיקדייחה לש "ץחה שארב" םידמועש הלא םה תויצטומה ירבוצ


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב