גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

ןגב תויצטומ / תויצטומ יגוס / תויצטומ / םירמאמ//

ןגב תויצטומ

?יהמ - תיתדוקנ היצטומ
ןטרסו תיתדוקנ היצטומ
תישמרח הימנא - תיארונו הנטק תועט
תינוכית-םי תחדק - הלחמ לש הרופיס
םייח הכיראמש היצטומ

 ?יהמ - תיתדוקנ היצטומ
תולוכי ןהו ,םזינגרואה לש יתשרותה רמוחב םישחרתמש םייוניש ןה תויצטומ
םיסיסבה ףצרב יוניש תומרוגו דחא ןגב תושחרתמש תויצטומ .רודל רודמ רובעל
םרגיהל לוכי הזכ יוניש .תויתדוקנ תויצטומ תוארקנ א''נדה תלוקלומב םיינקנחה
וא סיסב תפסוהמ ,רחא סיסבב דחא ינקנח סיסב לש הפלחהמ האצותכ
לולכל לולע םגרותמה ןובלחה ,סיסב תפלחה לש הרקמב .סיסב לש הרסחהמ
הזכ ןובלח .תירוקמה תינימאה הצמוחה םוקמב "הנוכנ אל" תינימא הצמוח
תמרוג וזכ הפלחה םא .ןיקתה ןובלחהמ ותוליעפבו והנבמב הנוש תויהל לולע
ןמ רצק םגרותמה ןובלחה היהי ,"קוספ ףוס" השוריפש "הלימ" תורצוויהל
רשאכ ,ןיקתה ןמ ךורא ןובלח רצוויהל לוכי ,ךפההו .רצוויהל רומא היהש ןובלחה
.תינימא הצמוחל ןודוקב ףלחוי "קוספ ףוס"ל ןודוקה
לש הנבמה .האירקה תרגסמ תזזהל תמרוג ותרסחה וא ינקנח סיסב תפסוה
היצטומ .רחא ןובלח לבקתמ םירקמה בורבו ,שבתשמ לבקתמש ןובלחה
היצטומ .ןגה לש קותעתה בצק תא טאהל היושע רטומורפה רוזאב תיתדוקנ
ןיבל ןגה לש םינוסקאה דחא ןיבש רוביחה תדוקנב תשחרתמה ,תרחא תיתדוקנ
:לשמל .א"נרה לש רובחשה תלועפ תא שבשל הלוכי ,ודילש ןורטניא
א"נר לבקתי ,ךכמ האצותכ .א"נרה ךותמ ןורטניאה ףצר לש ותאצוה תא עונמל
.יוגש ןובלחל םגרותיש רתוי ךורא
?תעדיה

 ןטרסו תיתדוקנ היצטומ
םירקוח .ןטרס תמרוג ןגוקנוא-וטורפב תיתדוקנ היצטומש ררבתה 1982 תנשב
וקדב רשאכ .םדא ינב לש ןתשה תיחופלש ןטרסב ליעפה ןגה תא דדובל וחילצה
לש םיינקנחה םיסיסבה ףצרל ותוא וושהו הזה ןגב םיינקנחה םיסיסבה ףצר תא
דחא ינקנח סיסבב אוה םהיניב לדבהה יכ ררבתה ,אירב אתמ חקלנש ןג
12 הדמעב תינימא הצמוח תפלחהל םרג הזה ירעזמה יונישה .(!)דבלב
אצממה .(ןטרסמה ןובלחב) ןילו עיפוה (ןיקתה ןובלחב) ןיצילג םוקמבו ,ןובלחב
ןג הכפה תיתדוקנ היצטומש ךכל המישרמ החכוה הוויה םירקוחה לש הזה
.ןטרסמ ןגל אירב

  תישמרח הימנא - תיארונו הנטק תועט
הלחמה איה תיתדוקנ היצטוממ האצותכ תמרגנש תועודיה תואמגודה תחא
תרבעהב היעב שי תאזה הלחמב םילוחש םישנא לצא .תישמרח הימנא
,ףירח המישנ רצוקב םיקול םה .םימודאה םדה יאת ידי לע ףוגה יאתל ןצמחה
"המשא" הלאה תועפותה לכב .ריעצ ליגב םיתמ - םיתעלו השלוח םישיגרמ
תמרוג תאזה תיתדוקנה היצטומה .ןיבולגומהה תלוקלומב תחא תינימא הצמוח
תינימא הצמוחב ''ילמרונה'' ןיבולגומהב תחא תינימא הצמוח לש הפלחהל
םישנא לצא .םימודאה םדה יאת לש הנבמב תוויע םרוג רצונש ןובלחה .תרחא
םילוחה לצא וליאו ,הלוגע תיקסיד לש הרוצ שי םימודאה םדה יאתל ,םיאירב
םיסרהנ הלאכ "םיישמרח" םיאת .(הלחמה םש ,ןאכמ) שמרחה בהלכ םתרוצ
.םימודאה םדה יאת לש םרפסמ דרוי ךכמ האצותכו ,ןוסיחה תכרעמ ידי לע
.הלחמה ןמ םילבוס היצטומל םיטוגיזורטה םהש םישנאה םגש ,ןייצל בושח

 תינוכית םי תחדק - הלחמ לש הרופיס
תיתשרות הלחמ איה וז .לארשיב םייח תינוכית-םי תחדקב םילוח 4,000-כ
.תוילכה דוקפתב העיגפבו םיקרפמב תוקלדב ,םוח יפקתהב תנייפואמה
ןגה תא תוהזל וחילצה םירקוח .המש ןאכמו ןוכיתה םיה רוזאב החיכש הלחמה
.16 םוזומורכ לש הרצקה עורזה לע - קיודמה ומוקימ תאו הלחמל םרוגש
,םילוח לצא .תויתדוקנ תויצטומ ןלוכ - תויצטומ המכ ורתוא הזה םוזומורכב
תאצמנ םיאשנ םישנא לצא וליאו 16 ימוזומורכ ינש ינפ לע תויצטומה תואצמנ
.דחא 16 םוזומורכ לע היצטומה
דדוקמה ןובלחה הנבמ תא עובקלו ותומלשב ןגה תא טבשל וחילצה םירקוחה
וא שא ,הקיתע תינוויב ושוריפש ,(Pyrin) ןיריפ םשב ארקנ הז ןובלח .ןגה ידי לע
ןוסקאב ושחרתהש תויתדוקנ תויצטומ 5 ןיריפה ןגב ואצמנ הכ דע .הובג םוח
תויצטומהמ האצותכ לבקתמש ןיריפ ןובלחה .10 ןוסקא - ןגה לש ןורחאה
שמחמ תחא לכ .ןובלחה לש הצקה רוזאב ילמרונה ןובלחה ןמ הנוש הלאה
תינימא הצמוח תפלחהל "תיארחא" םויה דע ולגתהש תויתדוקנה תויצטומה
.תרחאב תחא
תא שבשל םילוכי ,ןובלחה הצקב םימקוממה ,הלאכ םיירעזמ םייונישש הדבועה
אוה הזה רוזאה יכ הנקסמל םירקוחה תא הליבוה ,השק הלחמ םורגלו ,ותוליעפ
.ןובלחה תוליעפ תא עבוקה
?הלחמה ןיבל םוגפה ןובלחה ןיב רשקה המ
הלאה םיאתה .םיליפורטיונ - םיאת לש דחא גוסב קרו ךא יוטיב ידיל אב ןיריפה ןג
ינפמ ףוגה לע םינגמ םה ;ףוגה לש ןוסיחה תכרעמב בושח דיקפת םיאלממ
םוגפ ןובלח יכ ,וחינה םירקוחה .תקלדה ןונגנמב (םיקדייח רקיעב) "םישלופ"
,ןכאו .תקלדה ךילהת תוסיווב עגפיו םיליפורטיונה לש דוקפתה תא שבשי
יארחאה אוה ,יטנטומה ןובלחב יוטיב ידיל אבש ,ןובלחב יוקילה יכ ררבתה
-םיה תחדקה תלחמ תא תונייפאמה תוכשמתמה תויתקלדה תויוצרפתהל
ידי לע התליחתב רבכ תמלבנ התייה תקלדה ,םיאירב םישנא לצא .תינוכית
םיקלח לש םירסח ,ומכ) רתוי תיתועמשמ היצטומ יכ ,חינהל ריבס .ןיריפ ןובלחה
.תויחל םילוחל רשפאמ היה אלש בצמל הליבומ התייה (ןגב םינוש
,ריהמו יאדו ןוחבא ךורעל םיאפורל םירשפאמ תויצטומה לש קיודמ יוהיזו ןגה יוליג
.יטנג ץועייו יתפורת לופיט ןתמב תובישח שי םילוח רותיאל .םילוח םישנא רתאלו

 םייח הכיראמש היצטומ
לדג דדוב ןגב היצטומ תובקעב יכ וליג ב"הראבש טקיטנוק תטיסרבינואב םירקוח
.םימי 70-ל עצוממב םימי 37-מ ,(הליפוזורד) תוריפה בובז לש םייחה ךרוא
ןיידע ינא" יוניכל הכז יטנטומה ןגה .םימי 110 וליפא ויח יוסינב םיבובזה ןמ קלח
תוירולקה לש הגיפסה תלבגה ידי לע תלעופ היצטומה םירקוחה ירבדל ."תמ אל
הפוקת ויח קר אל םיבובזהש ררבתה ."הטאיד םישוע" םיאתה ,רמולכ .אתל
תוברתהל תולגוסמ ויה תובקנה .הניקת תוליעפ לע ורמש םג אלא ,רתוי הכורא
1,300-כ תוליטמ היצטומ ורבע אלש תובקנ) םיציב 2,000 דע ליטהלו ןהייח לכ
ליבוי יוליגהש ןכתייו ,ןגה ותוא םייק םדא ינבב םג יכ םינעוט םירקוחה .(םיציב
דירוהל ףא ילואו םייח ךיראהל םישנא ולכוי ןתועצמאבש תופורת חותיפל
.םלקשממ




 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב