גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

םוזומורכה הנבמב םייוניש / תויצטומ יגוס / תויצטומ / םירמאמ//

םוזומורכה הנבמב םייוניש

םוזומורכב םייונישה יגוס
םוזומורכב רוזא לש רסח
םוזומורכ יקלח לש תולפכה
םוזומורכב קלח לש ךופיה
םוזומורכב היצקולסנרט

 םוזומורכב םייונישה יגוס
לש תומכב וא םימוזומורכה לש הנבמב תויהל םילוכי םימוזומורכב םייוניש
רבד ,רוא פוקסורקימב הנחבהל םינתינ םימוזומורכב םייונישהמ קלח .םימוזומורכה
.תויתדוקנ תויצטומ - ןגה תמרב תויצטומ יבגל ירשפא יתלב אוהש
ךכ לשבו ,םהבש םינגה תוליעפב םייוניש םורגל םילוכי םימוזומורכב םיינבמ םייוניש
תמרב תויצטומ .ילכש רוגיפלו תוחתפתהב תויעבל ,םיגירח םיפיטונפ תעפוהל םורגל
.תוריאממ תולחמ םג םורגל תולולע םוזומורכה
םייונישמ האצותכ תומרגנה תועפותבו םימוזומורכה רקחב קסועש עדמה
םונגב םישמתשמ םיאקיטנגוטיצה .(את-cytos) הקיטנגוטיצ ארקנ םימוזומורכב
רחאל םילבקתמה םימוזומורכה תא םיוושמ וילאו ,טרדנטסכ רבה ןזב וא ילמרונה
.תויצטומ
:םינוש םיגוסמ םה םוזומורכה הנבמב םיילמוזומורכה םייונישה
.םוזומורכב םיוסמ רוזא לש רסח 
.םוזומורכב םיוסמ רוזא לש הלפכה 
.םוזומורכב םירוזא לש ךופיה 
.(םייגולומוה אל םימוזומורכ לש םיעטק םיפלחתמ הבש העפות) היצקולסנרט 
.םיילמוזומורכ םייוניש יגוס המכ לש בוליש ןכתיי ןכ ומכ  

 םוזומורכב רוזא לש רסח
וניא אוהו רבשנ םוזומורכ םא .םוזומורכב םירבש םורגל םילולע םינוש םינגטומ
לש ילמוזומורכ יוניש רצונ ,ירוקמה והנבמל רזוח וניאו ןוקית ימיזנא ידי לע החאתמ
.רסח
.קלח וב רסחש רתוי רצק םוזומורכ לבקתמו דחא םוקמב רבשנ םוזומורכה םימעפל
תוצק ינשו ,תחא הנועבו תעב ,םוזומורכ ותואב םירבש ינש םירצונ םימעפלו
םוזומורכב ללכנ אל םירבשה ןיבש עטקה .םיחאתמ םיקחורמה םוזומורכה
.םוזומורכב רסח םרוג הזכ עטק לש ונדבואו החאתהש
לש ולדוגב היולת ולוכ םזינגרואה לעו אתה תלועפ לע םוזומורכב רסחה לש העפשהה
.פיטונפה לע תיספא העפשה לעב תויהל לוכי ירעזמ רסח .ודוקפתבו רסחה עטקה
פיטונפהו ,םיבר םינג ללוכש עטק ,םוזומורכב לודג עטק לש רסח רצונ רשאכ םלוא
,םיתעל .(תילתל) תינלטק דימת טעמכ היהת האצותה ,היצטומל טוגיזומוה אוה
רסחהש ןוויכמ ,םיטוגיזורטה םיטרפב םג ינלטק אוה רסח לש ילמוזומורכה יונישה
.םונגב םינגה ןיב םייקש לקשמה יוויש תא שבשמ
,םייקתי גוויזה בלשש ידכ .הזוימה ךילהת תא שבשמ םג םוזומורכב רסח לש בצמ
םירסח ןיקתה םוזומורכב םייוצמה םינגלש ןוויכמ ,ןיקתה םוזומורכב האלול תרצונ
.יטנטומה םוזומורכב םייגולומוהה םינגה
.יפיטונפ יוטיב ידיל אובל ,םייביסצר ויה ליגר בצמבש ,םינגל רשפאמש רסח שי םיתעל
םינג ליכהש עטק םוזומורכה ןמ "האיצוה" היצטומה רשאכ ירשפא הזכ בצמ
םוזומורכב רסחה עטקל םיליבקמה םינגה יוטיב ידיל ואובי ,התע .םיטננימוד
.םוזומורכב רסחה שחרתהש ינפל םייביסצר ויהש ,יגולומוה
הזכ םוזומורכש ןוויכמ ,םלענ ,רמורטנצה תא ללוכש ,רסח וב שחרתהש םוזומורכ
.אתה תקולח ןמזב אתה יבטוקל עיגהל לוכי וניא
ישונאה םונגב םירסח
,םירקמה בורב .םיישונאה םימוזומורכב םג םירסח ורתיא ,יאופרה רקחמה תרגסמב
וא תולחמ םימרוג םה .תילילש העפשה םהל שי לבא ,םינטק םה הלאכ םירסח
רשאכ םג ,רמולכ .תויטוגיזורטה לש הרקמב םג תוינייפוא תוילמרונ אל תונומסת
ועיפוי קלח וב רסחש דחא םוזומורכו ןיקת דחא םוזומורכ ויאתב אשונ םדאה
רשאכ תמרגנ ,לשמל ,(לותחה תללי) cri du chat תנומסת .תוינייפואה תונומסתה
יוטיב ידיל האב םידליב תאזה תנומסתה .5 םוזומורכב רסח שי יטוגיזורטה פיטונגב
.ילכש רוגיפבו ,חרי ייומד םינפב ,ןטק שארב ,לותח תלליל המודה ינייפוא יכבב
.(Williams) סמאיליוו תלחמ איה רסחמ האצותכ תמרגנש השק הלחמל תרחא אמגוד
ינייפואש םינפ הארמ ילעב םידלי לש תוחתפתהל םרוג 7 םוזומורכב רוזא לש רסח
םימוזומורכב םירסחה בור .לק ילכש רוגיפמו בלב םימוממ םילבוס םידליה .הלחמל
,רבד לש ושוריפ .םיילמרונ םירוה לש הייברה יאתב ינטנופס ןפואב םישחרתמ םיישונא
תולולעש תושקה תונומסתל ןמיס םוש םירוהה פיטוירק לש תוקידבב רתאל רשפא יאש
םיאב ילמוזומורכ רסח לש םיבצמה בור יכ ,ררבתה .םיאצאצה לצא אטבתהל
.םיינטרס םילודיגב םג יוטיב ידיל אב םימוזומורכב רסח .ילכש רוגיפב יוטיב ידיל

 םוזומורכ יקלח לש תולפכה
.םוזומורכהמ קלח לש הלפכה אוה םוזומורכב םישחרתמה םייונישה יגוסמ דחא
,קוחר רוזאב וא ול ההזה רוזאל ךומס :םירוזא המכב אצמיהל לוכי לפכומה עטקה
.רחא םוזומורכ לע וליפא וא םוזומורכ ותוא לע
האוושהב תויניע תוחפ הב שיש ,הרצ ןיע לעב בובז הלגתה הליפוזורדה יבובז ןיב
X םוזומורכמ עטקש ררבתה ולש םימוזומורכה תקידבב .תילמרונ ןיע לעב בובזל
.הלפכה השחרתה םוזומורכב ,רמולכ .םיימעפ הזה בובזב עיפומ
רחאלש יוכיס שי ,םזינגרואה לש ןימ אתב תשחרתמ א''נד עטק תלפכה רשאכ
4 אשונש םזינגרוא לבקתיו ,הלפכה וב שיש םוזומורכל טוגיזומוה טרפ רצוויי האלכה
שי ,הזוימה ןמזב ,ףולחש שחרתי רשאכ ,הזכ בצמב .לפכומ עטק ילעב םימוזומורכ
תריציל ךרדה ןאכמו ,םימוזומורכה ינש ןיב תירטמיס אל תודמציה היהתש יוכיס
.הרצק יד ,3 יפ לפכומש עטק םע םוזומורכו ילמרונ םוזומורכ
הלאכ םירקמב .םדא ינב לש פיטוירקב םג והוז םיימוזומורכ םיעטק לש תולפכה
םימוזומורכה ילעב םידליה בור יכ ררבתהש םושמ ,"ערוג ףיסומה לכ" יכ רמול רשפא
.ילכש רוגיפו םינוש םימומ םע ודלונ םילפכומה
תועפות תועודי םייח-ודבו םיגדב .םירידנ םה םוזומורכ יקלח לש תולפכה ,םדא ינבב
.לודג םינג רגאמ םהל קינעמה רבד ,םימוזומורכ תלפכה לש
?תעדיה
תלפכומ הלוקלומ - ןיבולגומהה תלוקלומ
הדיחי-תת לכ .תודיחי-תת לש םיגוס ינשמ תבכרומ םדא ינבב ןיבולגומהה תלוקלומ
ךלהמב ,םלואו .תודיחי-תת 4 ןיבולגומהה תלוקלומב שי ,לוכה ךסבו ,םיימעפ העיפומ
רדסב וזמ וז תולדבנ ןהו ,תונוש תורוצב ןיבולגומהה תולוקלומ תועיפומ םדאה לש וייח
.תודיחיה-תת לש ןרפסמבו הלוקלומ לכ ךותב תודיחיה-תת לש
יבג לע תונכשב םיאצמנש ,םינוש םינג ידי לע עבקנ תונושה תולוקלומה לש הנבמה
תודיחיה-תת תא רצויש ,םינג לש הנוש ףוריצ שחרתמ ליג לכב .םוזומורכה ותוא
הלוקלומל הנקמש םינגה בכרה .ליג לכב הלוקלומה לש הדוקפתל םאתהב ,תונושה
םוזומורכב םייוניש לש האצות אוה ,ליג לכל ינייפואש ,הלש ידוחייה הנבמה תא
.היצולובאה ךלהמב ושחרתה הלאה םייונישה .הלפכהב םיאטבתמש
ינויצולובאה ךילהתל תולפכהה תמורת
,הלפכה רבוע ,דיחי קתועב ידיאולפה םזינגרואב יוצמ ללכ ךרדבש ,םיוסמ ןג םא
,תורודה ךשמב ."םיאולימ תדותע" לאכ ןגה לש םיפסונה םיקתועל סחייתהל רשפא
םיטנטומ םינג ולבקתי ךכמ האצותכו ,הלאה םיקתועב תויצטומ שחרתהל תולוכי
ורבטצי תויצטומה ,רתוי בר ןמז ףולחיש לככ .םינוש םינובלח ורצוויי םהמש ,םישדח
םינגה .תוינימא תוצמוח לש רתוי בר רפסמב הזמ הז םינוש ויהיש םינובלח ולבקתיו
לש םינגה רגאמ תבחרהל תונמדזה םיווהמ ,תויצטומו םייוניש םירבועש םילפכומה
,חינהל ריבס .םינתשמ םיאנתל ותולגתסה תלוכי תא םילידגמ םהו ,םזינגרואה
םיאנתב רתוי "חלצומ" היהי - "ןשי"הו "שדח"ה - םינגה לש םיגוסה ינש לעב טרפהש
סופיטה היהי הזכ טרפש בצמ ןכתייו ,היסולכואב בורה ויהי ויאצאצ ,ןכל .םימיוסמ
.ןימה ותוא לש היסולכואב ידעלבה
איה ךכל המגודו ,םיבר "םיקתוע"ב םימוזומורכב םיאצמנ םיבר םינגש קפס ןיא ,םויכ
.ןיבולגומהה תלוקלומ
םיטקפסאמ ותוא רוקחל םיברמו ,םיקנויב רתויב הבושח הלוקלומ אוה ןיבולגומהה
םיעודי םויכ .ןיבולגומהה לש היצולובאה ךילהת אוה ורקחנש םימוחתה דחא .םינוש
ךלהמב יכ ,ררבתמ .םינוש םינימ לש םיניבולגומהב תוינימא תוצמוח לש םיפצר
םיקתועב .ןיבולגומהל םידדוקמה םינגה תלפכה ומרגש תויצטומ ולח היצולובאה
הפלחהל ומרגש תויצטומ םג ושחרתה ,םינגב םימיוסמ םירוזאבו ,הלאה םילפכומה
ךכמ האצותכו היצולובאה ךלהמב ורבטצה הלאה םיעוריאה .תוינימא תוצמוח לש
קר אל םייק הזה ןווגמה .םויכ ונל םיעודיה םיניבולגומהה לש לודגה ןווגמה לבקתה
.םדא ינבב ,לשמל ,ןימ ותואב וליפא אלא ,םינוש םיניממ םייח ילעבב
םיזנאה .םיזוזיל םיזנאה אוה תולפכה המכ רחאל לבקתהש רצות לש תרחא המגוד
ןימובלאטקל הלוקלומל םידדוקמש םינג תולפכה לש תרשרש רחאל לבקתה הזה
אוה הלפכהה רחאל לבקתהש ןובלחה .בלחב יוצמש ןובלח איהש ,(lactalbumin)
.םאה תלוקלומכ שמישש ןובלחה ןמ ירמגל הנוש דוקפת לעב
?תעדיה


 םוזומורכב קלח לש ךופיה
רחאל "ךפהתמ" םוזומורכהמ קלח :אוה ןכ ומשכ ,םוזומורכב ךופיה
ותואל שדחמ רבחתמו "בבותסמ" רבשנש קלחה .םוזומורכב רבש שחרתמש
.םוזומורכ
90%-ב ןכל ,א''נדה לש תללוכה תומכה תא הנשמ וניא ךופיהה ללכ ךרדב
.םידחוימ םייפיטונפ םייוטיב ול ןיאו ,דרוש ךופיהה תא אשונש טרפה םירקמהמ
.הלוח היהי טרפהו ןכתי ,ינויח ןגב איה הריבשה תדוקנ רשאכ ,םלואו
פוקסורקימל דעבמ םיפוצ רשאכ ,תיסחי תולקב תוהזל ןתינ ךופיה לש םיעטק
םימוזומורכ םירבחתמ ובש בלש שי הזוימה ךילהתב .אתה לש הזוימה ךילהתב
םימוזומורכה דחאב םא .(crossing over) ףולחשה ךילהת תארקל םייגולומוה
םייגולומוהה םיעטקה ינשש ידכ ,םייגולומוהה םימוזומורכב תוויע רצונ ,ךופיה שחרתה
תארקנש תינייפוא הרוצ רצוי הזכ תוויע .עצבתהל לכוי ףולחשהו רבחתהל וחילצי
רחאל תולבקתמ ,רמורטנצה תא וכותב ללוכ "ךופהה" עטקה רשאכ ."ךופיה תאלול"
תחא - םיירוהה םיסופיטה ןה תודיטמורכ יתש .וזמ וז תונוש תודיטמורכ ףולחשה
ןיטולחל תונוש ןהש תודיטמורכ יתשו - ךופיה הב השחרתהש תחאו ,תילמרונ
.םידרוש םניא ןהמ םירצונה םיאתה ,ללכ ךרדבו ,ילמרונה םוזומורכהמ
ינש לעב םוזומורכ אוה ףולחשה ירצותמ דחא ,רמורטנצ וב ברועמ אלש ךופיהב
לכ רשאכ ,םיבטקל הדידנה ןמזב ערקיי הזכ םוזומורכש םייוכיסה בור .(א) םירמורטנצ
וב שי תאז תמועלו עטק רסח םג הזה םוזומורכב .רחא בטוקל "ךשמיי" רמורטנצ
"דוביאל ךלי" הזכ םוזומורכ .(ב) רמורטנצ אלל םוזומורכ אוה רחא רצות .לפכומ עטק
ינש .רסח עטקו לפכומ עטק שי הזה םוזומורכב םג .אתב עונל לוכי אל אוה יכ ,אתב
וב שחרתהש - דחאו (ג) ילמרונ דחא :םיירוהה םיסופיטה םה םירחאה םימוזומורכה
.(ד) ךופיהה
?תעדיה
םדא ינבב םוזומורכ יקלח לש ךופיה
,הקידבה תוטישב תונורחאה םינשב הללוחתהש הברה תומדקתהה ןמ האצותכ
ינבמ 2% -כ לצא םיכופיה ואצמנ ,םדאה פיטוירק לש יפוקסורקימה ןוחבאהו חותינה
,םימוזומורכב םיינבמ םייוניש רותיאל תוקידבה לכ ומכ ,םיכופיה יוהיזל תוקידב .םדאה
וא םינוש םימומ ילעב םידלי ןהל ודלונש תוחפשמ לש םירבועל ללכ ךרדב תושענ
תויסולכואב םימוזומורכב ידוחיי יוניש םיקדוב םהבש םירקמ שי .תולפה יוביר ללגב
ךופיה לש םיבר םירקמ םיעודי בולו וקורמ יאצוי לצא ,אמגודל .םיוסמ אצוממ
.2 םוזומורכב
.תוינטרס תולחמ לש םירקמב םג התלגתה ךופיהה תעפות
.ןיטולחל םילמרונ םיארנ םהו םיטוגיזורטה םה ךופיה יאשונ םישנא ,םירקמה בורב
,ןיקת וניאש ךופהה םוזומורכה תא ולביקש ,ךופיה אשונ הרוהל םיאצאצ
ברועמש םוזומורכה עטק לש וכרואל םאתהב ,רוגיפ לש םינוש םיגוסמ םילבוס
תא םג דורשל םילגוסמ םה ןיא ,םיתעלש ,םיעוגפ ךכ לכ םיאצאצה ןמ קלח .ךופיהב
.תיעבט הלפהב דוביאל םיכלוה םהו ,ןויריהה תפוקת

 םוזומורכב היצקולסנרט
ינש ןיב םיעטק תפלחהמ האצותכ רצונש םוזומורכב יוניש אוה היצקולסנרט
.םייגולומוה םניאש םימוזומורכ
םיעטקהו םימוזומורכה ינשב םירבש םירצונ ,היצקולסנרטה לש ןושארה בלשב
קתינ ונממש םוזומורכה םע החאתמ עטק לכ .םוזומורכה ןמ םיקתינ "ורבשנ"ש
ןמ וכרואב דואמ הנוש תויהל לוכי היצקולסנרט רבעש םוזומורכה .רחאה עטקה
,רבשה תדוקנ רשאכ ."ךותח"ה עטקה לש וכרואב יולת הז רבד .ירוקמה םוזומורכה
.הלועפ ללכמ אצוי הזה ןגה ,ינויח ןג ךותב תמקוממ ,היצקולסנרטה ןמזב תרצונש
תארקל הזל הז םיכשמנ םימוזומורכב םייגולומוה םיעטק רשאכ ,הזוימה ךילהתב
קר .בלצ יומד דחוימ הנבמ היצקולסנרט ורבעש םימוזומורכה לצא רצונ ,ףולחשה
רכינ קלח .הזל הז םייגולומוה םיעטק לש תוברקתה רשפאמ הזכ הנבמ
םימוזומורכהמ דואמ םינוש ויהי ,ףולחשהמ האצותכ ורצווייש םימוזומורכהמ
הטוגיז ,רצווית ,הטוגיזל ועיגי הלאכ םימוזומורכ רשאכ ,םירקמה בורב .םיילמרונה
.תינויח הניאש
.םיבר םימוזומורכ םיברועמ םהבש היצקולסנרט לש םיבר םיגוס םיעיפומ ,םדא ינבב
.םימוזומורכה רפסמב יוניש םג רורגל הלוכי היצקולסנרט
,יזא ,דאמ םירצק םימוזומורכ םילבקתמ היצקולסנרטמ האצותכ םא ,םיחמצב
םירצקה םימוזומורכה לעב טרפה (םיחמצב שחרתמה) תימצע הירפה לש ךילהתב
.ןימ ותוא לש םונגהמ רצקה םוזומורכה םלענ הלאכ םירקמב .דרוש וניא
?תעדיה
ןטרסו היצקולסנרט
םימוזומורכב השחרתהש היצקולסנרט ןיב רורב רשק הנושארל ראות 1960 תנשב
תחאב ,םילוח לש םינטקה םימוזומורכה תוגוז ןיב .םדא ינבב הריאממ הלחמ ןיבל
םוזומורכ" ארקנ הז םוזומורכ .דחוימו דיחי ןטק םוזומורכ אצמנ ,הימקיול לש תורוצה
ןיב היצקולסנרט השחרתה ,הזה הרקמב .הלגתה הבש ריעה םש לע ,"היפלדליפ
תויצקולסנרט לע םיחוויד ורבטצה םינשה ךלהמב .9 םוזומורכ ןיבו 22 םוזומורכ
.הלחשב ןטרס ,לשמל ,תורחא תוריאממ תולחמ תונייפאמש תורחא
דחא לש הריבשה תדוקנ ,תויצקולסנרטה ירקממ קלחב יכ ואצמ םירקוחה
וא ליעפ וניא הזה ןגה ,ליגר בצמב .ןגוקנוא-וטורפה תברקב תאצמנ םימוזומורכה
אוהו ןגה לש ותביבסב יוניש שחרתמ ,היצטומה תובקעב לבא .תרקובמ ותוליעפש
תשבתשמ ותוליעפ ,ךכמ האצותכ .םירחא הרקב יאנת תחת "ומצע תא אוצמל" לולע
ךכמ האצותכו ,הרקב אלל הברתמ ןגוקנואה תא ליכמש אתה .ןגוקנואל ךפוה אוהו
.תינטרס הלחמ תחתפתמ
הריציב יוטיב ידיל האבש ,(Burkitt's lymphoma) "טיקרב םש לע המופמיל" תלחמ
8 םוזומורכ ןיב היצקולסנרטמ האצותכ תצרפתמ ,B םיטיצופמיל לש תרקובמ אל
לע אצמנש ,(c-myc) ןגוקנוא-וטורפה הנשמ היצקולסנרטה תובקעב .14 םוזומורכל
תריצי דדועמ ילמרונ ןפואבש ,14 םוזומורכ לע רוזאל רבועו ומוקמ תא ,8 םוזומורכ
םירצונ ךכמ האצותכ .ןגוקנואל ןגוקנוא-וטורפה תא ךפוה םוקמה יוניש .םינדגונ
.תרקובמ יתלבו תרבגומ הרוצב - B םיטיצופמיל - םינדגונה ירצוי םיאתה
"תויארחא" תויצקולסנרט יכ אצמנ םימוזומורכ לש העיבצה תוטיש לולכש תובקעב
םייוקילל ףסונ ,תובר תויצקולסנרט תוארל רשפא םוליצב .תויוריאממה ירקמ בורל
.םימוזומורכב םירחא
 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב