גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

םיצפוקה םינגה / תויצטומ יגוס / תויצטומ / םירמאמ//

''םיצפוקה םינג"ה

(B.McClintock) קוטנילקמ הרברב תרקוחה הראת 50-ה תונש תישארב
יניערגמ קלחש ,הדבועל בל המש תרקוחה .סריתה חמצ לע םיעיתפמ םיאצממ
.דיחא היה "םירוה"ה יחלקב םיניערגה עבצש יפ לע ףא םיינועבצ ואצי סריתה
דחא ןג :הרקב לש םינג ינש לש םתואיצמב העפותה תא הריבסה תרקוחה
וליאו ,וקותישל וא ותלעפהל יארחאש הז אוהו ,עבצה לש ןגל דואמ בורק אצמנ
לש ותלועפ תוסיוול "יארחא" אוהו ,םוזומורכב ונממ המ-קחרמב אצמנ רחאה ןגה
םוקמ ןיא םימיוסמ םינגל יכ ררבתה הלש םייוסינה ךמס לע .ןושארה הרקבה ןג
ןג לש וקותישל וא ותלעפהל יארחאש ,ןושארה ןגלש הנעט תרקוחה .םונגב עובק
לש םוזומורכב עיפוה אוה ןכלו ,םוקמל םוקממ "ץופקל" תלוכי שי ,עבצה
.םירוהה לש םוזומורכב עיפוה אוהש םוקמב אלו ,רחא םוקמב םיאצאצה
יוטיבב ינושה עבונ ןאכמ .רחא ןג "ץפוקה ןג"ה ליעפה ,םוקמה יונישמ האצותכ
חלקב סריתה יניערג ןיבל םירוהה חלקב סריתה יניערג ןיב םיינועבצה םינגה
.םיאצאצה
שדחמ םילעפומ "םיצפוקה םינג"ה לש םקוליס תובקעב יכ האצמ םג תרקוחה
רבסהה ןמו םיאצממה ןמ םלעתהל וטנ הליחתב .םתוחכונ בקע וקתושש םינג
םינג לש םמוקימש הסיפתל תטלחומ הריתסב ודמע םהש ןוויכמ ,תינעדמה לש
הסדנה לש תוטיש חותיפ םע ,הנש 35-כ רחאל קר .עובק אוה םימוזומורכב
הירקחמ תובישחב הרכהה .םידיינ םינג לש םמויקל החכוהה הלבקתה ,תיטנג
סרפב התוא התכיז ,תודיינה תויתשרותה תודיחיה יוליג לע קוטנילקמ הרברב לש
.1983 תנשב ,הנקז תעל הל ןתינש ,האופרו היגולויסיפל לבונ
,םיקדייחב ,םירמשב םג "םיצפוק םינג" ואצמנ 70-הו 60-ה תונשב
םיארקנש ,םידיינה םינגה לש םכרוא .םירחא םיחמצבו םיקנויב ,םיבובזב
יפלאל ףאו תואמל עיגהל לוכי ,(םוקמ תונשל -to transpose) םינוזופסנרט
יללכה הנבמה תא םינשמ םה ןיא ךא ,םמוקמ תא םינשמ םה .םיינקנח םיסיסב
םיימוזומורכ םירבש לש ההובג תורידתל םימרוג םה יכ םא) םוזומורכה לש
.(םירדוח םה םכותלש םירתאב
דחא םוקממ קתניהל םילוכי םינוזופסנרטה ,םיטוירקורפ םימזינגרוא לש םונגב
לוכי ,םימוזומורכ המכ םיליכמש ,םיטוירקואאב .רחא םוקמב בלתשהלו םונגב
.רחא םוזומורכל דחא םוזומורכמ רובעל הזכ עטק
םג שיש ףא) םונגב םוקמ לכל יארקאב "םיצפוק" םניא םינוזופסנרטה
ןגה עיגמ רשאכ .םיפדעומ הרידח ירתא שי םתיברמל .(הלאכ םינוזופסנרט
ומוקמל .רדח אוה וכותלש ןגה לש ףצרה תא עטוק אוה שדחה ומוקמל ץפוקה
אוה ;ןכשה ןגה לש ותוליעפ לע הבר העפשה שי םוזומורכב הזה ןגה לש שדחה
םימעפל ."בשייתה" אוה ודצלש ,ךומסה ןגה לש ותלועפ תא ריבגהל וא אכדל לוכי
לע עיפשמש ,(רטומורפ - םדקמ רתא) הרקב ףצר ותיא איבמ "ץפוקה ןג"ה
.וילא םיכומסש םינגה קותעת
.םינג ''תציפק'' לש העפותה ןיבל הביבסה יאנת ןיב רשק שי יכ ,ואצמ םינעדמ
.םינג ''תוציפק'' בקע תויצטומה רועיש דואמ הלוע הקע יאנתבו רוק יאנתב
םילחש םייונישב אוה םדאה ףוגב םינדגונה לש םוצעה םרפסמל םירבסהה דחא
א"נד יפצר לש שדחמ ןוגרא .םינדגונל םידדוקמה םינגה לש םמוקמבו םנוגראב
אל ןוקיתמ ,א"נדה לופכשב תויועטמ האצותכ :לשמל ,תונוש תוביסמ לוחל לוכי
,ןסכאמה םונגב ףיגנ לש םונג לש תובלתשהמ ,שבושמ ףולחשמ ,קיודמ
.א"נדב שדח רתאל םינוזופסנרט לש הרידחמו
דואמ הבר תובישחו תויצטומ תריציב הלודג תובישח שי םינוזופסנרטל ,םוכיסל
ינא" :תירבה תוצראמ םירקוחה דחא תאז אטבש יפכ ,תינויצולובא הניחבמ
תינויצולובא תוחתפתה םושב הכוז היה אל םלועה םינוזופסנרטה אללש ןימאמ
."ינומדקה ץובב ךשכתשמה קדייחמ רתוי תנינעמ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב