גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

ןטרסו תויצטומ / ןטרסו תויצטומ / תויצטומ / םירמאמ//

ןטרסו תויצטומ

?רשקה המ - ןטרסו תויצטומ
ןטרסה ימרוג - םינגוניצרק
?ןכתייה - ןטרס יופיר
לזמ הנשמ םוקמ הנשמ

 ?רשקה המ - ןטרסו תויצטומ
תומקרב תועגופה ,תולחמ לש הלודג הצובקל ללוכ םש אוה (Cancer) "ןטרס" חנומה
תלוכיו םיאת לש רקובמ יתלב לודיג אוה ןטרסה תולחמ לכל ףתושמה .תונוש ףוג
םיחיטבמש ,הרקבו ןוסיר ינונגנמ שי ,םייאת-בר םירוצי לש םפוגב .ףוגב תוטשפתה
את תכיפהל םרוג הזה הרקבה ןונגנמב שוביש .ףוגה יכרוצל םאתהב םיאת לש הקולח
רושקה לכב יאמצע תויהל ךפוה ינטרסה אתה .ינטרס את - ריאממ אתל ילמרונ
.הרמתה ארקנ ינטרס אתל ילמרונ את תכיפה לש הז ךילהת .הקולחל
ינטרסה ךילהתה לש ותישאר .א"נדל - אתב יתשרותה רמוחל הרושק ןטרסה תלחמ
,אתה תקולח לש הרקבה ןונגנמב תעגופ היצטומה .היצטומ רבעש דדוב אתב אוה
.(תאש ,לודיג - tumor) "הבשומ"ל ךפוה אוהש דע קספה אלל הברתמ אתהו
ןוזמ ירמוח תלצנמ ,הביבסמש תואירבה תומקרה "ןובשח לע" הלדג הבשומה
בלשב .האירבה המקרה לש םיאתל הלאה םירמוחב רוסחמ תרצויו ,רוזאל םיעיגמה
-ילכל רודחל ,(ינושארה לודיגה) ירוקמה לודיגה ןמ קתנתהל םילולע םיאת המכ ,אבה
חתפתהל םילולע הלאה תומקרב .תורחא תומקרל םדה םרז תועצמאב עיגהלו םד
לודיגה ומכ קוידב "תוגהנתמ" תורורגה .תורורג םיארקנש ,םיינשמ םיינטרס םילודיג
תומקרה ,הזכ בצמב .ןתוא תובבוסה תומקרה "ןובשח לע" תולדג ןה םג ;ינושארה
.אלמ דוקפת דקפתל תולוכי ןניא תואירבה
ןטרסה תלחמ תוחתפתהב םיבלשה
,ליחתמ אוה .יבלש-בר ךילהת אוה ינטרסה ךילהתה יכ וניבה תובר םינש ינפל רבכ
הארשהה בלש :םיבלש ינשב םדקתמו ,ינושאר יטנג עוריאב ,דדוב אתב ,הארנה לככ
.םודיקה בלשו
.אתה לש א"נדב היצטומ תשחרתמ (initiation, induction) הארשהה בלשב
םיארקנ הלאה םימרוגה .תויצטומ םורגל םילוכי הזמ הז דואמ םינושו םיבר םימרוג
,םיידוחיי םינגב תויצטומ םימרוג םינגטומה רשאכ חתפתהל לולע ינטרס לודיג .םינגטומ
,ינפל-proto) ןגוקנוא-םדק וא ,(Proto-oncogenes) םינגוקנוא-וטורפ םיארקנה
םיווהמו ,ונתאמ דחא לכ לצא םיאצמנש םינג םה םינגוקנוא-וטורפה .(לודיג-oncos
לע םיחקפמו םיבר םיאתב םיאצמנ םה .אתבש יתשרותה רמוחה ןמ דרפנ יתלב קלח
-וטורפה ןמ םיבר .םינוש םיאת לש תוניימתההו תוקלחתהה לעו הלידגה יכילהת
.ופומו והוז םדאה ינבב םינגוקנוא
חרכהב תמרוג הניא םינגוקנוא-וטורפה לע םינושה םינגטומה לש םתלועפ םלוא
ייח לכ ךשמב םודר ראשיהל לוכי א"נדב םישוע םהש יונישה .תוריאממ תוחתפתהל
תרקובמ יתלב תוברתה היהת אל :רמולכ ,םזינגרואה ייח לכ ךשמב וליפאו אתה
הלוכי הריאממ הלחמ .תורורג תריצי וא םיכומס םיאתל השילפ היהת אלו ,םיאת לש
.ינשה בלשה שחרתי םא קר חתפתהל
לש הרדס רחאל .יוטיב ידיל אב ריאממה לאיצנטופה (promotion) "םודיק"ה בלשב
םימרוגש םינגה םהש (Oncogenes) םינגוקנואל םינגוקנוא-וטורפה םיכפוה תויצטומ
תא םישבשמו םיניקת יתלב םינובלח תורצוויה םימרוג םינגוקנואה .ןטרסה תלחמ תא
ןגוקנואל ךפוה ןגוקנוא-וטורפ ןהבש םיכרדה תחא .אתה תוקלחתה לש הרקבה ןונגנמ
.אתב n-myc ןגה לש םיבר םיקתוע לש םמויק איה ךכל המגוד .היצטומה איה
תא והיז (Michael Bishop and Harold Varmus) סומרוו פושיב םינעדמה
סרפב וכז םה תאז םתילגת לעו ,םינגוקנואל םינגוקנוא-וטורפ םיכפוה ובש ךילהתה
.1989 תנשב האופרו היגולויסיפל לבונ
,שחרתהל הכירצ ינטרס אתל ךופהי ילמרונ אתש ידכ יכ ,ררבתה רקחמה ךשמהב
-יטנא םיארקנש ןטרס יאכדמ םינגב העיגפ םג ,םינגוקנוא-וטורפב העיגפל ףסונ
ןגב יוניש יכ וארה םירקחמ .p53 אוה רתויב חיכשה ןטרסה אכדמ ןגה .םינגוקנוא
.םדא ינבב ןטרסה ירקממ 60%-כב ברועמ דדוקמ אוה ותואש ןובלחבו הזה
ןטרס יללוחמ םינג לש רתי תלעפהמ תעבונ םיינטרסה םילודיגה תעפוה ,רמולכ
.ןטרסה יאכדמ םינגב היצטוממו
?תעדיה
?ןטרסל תומרוג תויצטומ דציכ
הבורקה ונתביבסבו וננוזמב והשלכ רמוח וא הנירקש םירשבתמ ונא םירקבל תושדח
דציכ .(Carcinogen) ןגוניצרק ארקנ ןטרסמכ דושחה רמוחה .םינטרסמ םירמוח םה
וא (ןגטנרה ינרק וא תיביטקאוידרה הנירקה ,שמשה תנירק) תונושה תונירקה תולוכי
?ןטרסה תלחמ תוחתפתה לע עיפשהל תוירגיסבו ריוואב ,ןוזמבש םילקימיכה
שי ןכל ,יתשרותה רמוחב תויצטוממ האצותכ חתפתמ ןטרסש עודי ,םירקחמ ךמס לע
תויצטומה .תויצטומ םימרוגו םינוש םירוזאב א"נדל םירשקנ םינגוניצרקהש חינהל
אוה ,הזכ הרקמב ,ןגטומה .ףוגב ןטרס תלחמ תוחתפתה לע עיפשהל תולולע הלאה
שי .תויצטומ לש םינוש םיגוס םורגל הלוכי א"נדל ןגוניצרקה תרישק .ןגוניצרק םג
,םירחא םינגוניצרק .ןגה לש האירקה תרגסמ תטסה לש היצטומ םימרוגש םינגוניצרק
םירמוח שי .א"נדב םידיטואלקונ לש העירג וא הפסוה םימרוג ,ןידירקא יעבצ ומכ
תוצמוחה ףצרב האיגשל תומרוג תויתדוקנ תויצטומ .תיתדוקנ היצטומל םימרוגש
תויצטומ םימרוגש םינגוניצרק שי .הרקב לש םינגב שובישל וא ןובלחה לש תוינימאה
םימרוגש םינגוניצרק שיו ,תויצקולסנרט םימרוג וא ,םוזומורכה ןמ םיקלח תטמשה לש
תולולע הלאה תויצטומה יגוס לכ .םימוזומורכ לש יובירל "תויארחא"ש תורחא תויצטומ
.ןטרס ללוחל
םירקוח .ןטרס תמרוג ןגוקנוא-וטורפב תיתדוקנ היצטומ וליפאש וארה 1982 תנשב
תא וקדב רשאכ .םדא ינב לש ןתשה תיחופלש ןטרסב ליעפה ןגה תא דדובל וחילצה
ןג לש םיינקנחה םיסיסבה ףצרל ותוא וושהו ,הזה ןגב םיינקנחה םיסיסבה ףצר
ללגב .(!!)דבלב דחא ינקנח סיסב אוה םהיניב לדבהה יכ ררבתה אירב אתמ חקלנש
ןיצילג םוקמבו ,ןובלחה לש 12 הדמעב תינימא הצמוח הפלחתה הזה ירעזמה יונישה
המישרמ החכוה היה הזה אצממה .(ןטרסמה ןובלחב) ןילו היה (ןיקתה ןובלחב)
.ןטרסמ ןגל אירב ןג ךופהל הלוכי תיתדוקנ היצטומש הנעטל
ןהו) השרותב תורבועש תויצטומ שי ןטרס תומרוגש תויצטומה ןיב יכ ,ןייצל דואמ בושח
אלא ,השרותב תורבוע ןניאש תויצטומ שיו ,(ףוגה יאתמ דחא לכ לש םינגב תויוצמ
םינג תורשע דדובל וחילצה םינעדמ .םייחב םיוסמ בלשב טרפה לצא תוחתפתמ
.השרותב רובעל הלולע איהו ,ןטרסל הרושק םהב היצטומש
? ןטרס תמרוג היצטומש וחיכוה דציכ
םירבכע הדבעמב ולדיג ,היצטומ איה ןטרס תוחתפתהל םרוגהש תוארהל ידכ
לש ןיערגל וקירזהו תירפומ תיציב הרבכע לש םחרה ןמ ואיצוה ,ךכ םשל .םיינגסנרט
החתפתהו םחרל הרזחוה תיציבה .ןגוקנואכ דושחה םיוסמ ןג תירפומה תיציבה
קרזוהש "רז"ה ןגה אצמנ רגובה רבכעה לש ופוג יאתמ דחא לכב .רגוב רבכעל
לכות הלאכ םירבכעב םיינטרס םילודיג תעפוה .ינגסנרט רבכע אוה הזכ רבכע .תיציבל
.ןטרסל םרגש ןגוקנואה אוה רדחוהש ןגהש ךכ לע עיבצהל
םירבכע לש תויסולכוא יתש ורצי 20-ה האמה לש 80-ה תונשב וכרענש םייוסינב
ולש םיינקנחה םיסיסבה ףצרש ,ןגוקנוא רדחוה תויסולכואה ןמ תחא לכל .םיינג-סנרט
וחתפתה ,תויסולכואה יתשמ ,םירבכעב יכ ררבתה םישדוח המכ רחאל .עודי היה
םייוסינה יאצממ .רחא סופיטמ לודיג חתפתה היסולכוא לכב םלוא ,םיינטרס םילודיג
םילודיג תוחתפתה תמרוגש איהו תידוחיי תוליעפ שי ןגוקנוא לכל יכ וחיכוה הלאה
.םימיוסמ
"וחתיפ" םיאצאצה יכ ררבתה הלאה תוצובקה יתשמ םירבכעה ןיב ואילכה רשאכ
הלאה םיאצאצה ,ןכ ומכ .םהירוה לצא ועיפוהש םילודיגה יגוס ינש תא הבר תוריהמב
הזה אצממה ךמס לע .דחא ןגוקנוא קר רדחוה םפוגלש ,םהירוהמ רתוי רהמ ותמ
תעפוהל ומרגש םינגוקנוא השעמל ויה םירוהל ורדחוהש םינגהש םירקוחה ורעיש
םפוגבש םיאצאצ תעפוהל המרג םירבכעה תוצובק ןיב האלכהו ,םיינטרסה םילודיגה
.םיגוסה ינשמ םינגוקנואה יוטיב ידיל ואב

 ןטרסה ימרוג - םינגוניצרק
.קפסב לטומ וניא ןטרסה תלחמ ןיבל םניב רשקהש םינוש םימרוג םיעודי םויכ
לודיגה תעפוהל "יארחא"ש םרוגה לע עיבצהל השקש םיבר םירקמ שי ןיידע תאז םע
םינגטומ םה הלא .םינגוניצרק םיארקנ םינטרסמכ םיעודיה םימרוגה .ינטרסה
,םיימיכ םירמוח :םינוש םיגוסמ תויהל םילוכי םינגוניצרק .ןטרסה תלחמ תא םירשמש
.םיפיגנ וא תונירק
ןטרס ימרוגכ םיימיכ םירמוח
.םינוש םיימיכ םירמוח ןיבל ןטרס תעפוה ןיב רשק שיש יעמשמ-דח ןפואב עובקל השק
.הזכ רשק תואדווב חכוה ןיטוקינה יבגל םלואו
?תעדיה
םירמוחה .תונטרסמ תונוכת תולעב תוימיכ תובוכרת 1000-מ רתוי שי םויכש םירעשמ
תשבשמ תאזכ תורשקתה .םימיוסמ תומוקמב א"נדל םירשקנו אתל םיעיגמ םיימיכה
סיסבב היצטומ שחרתת םא יד .היצטומ תמרוגו יטנגה רמוחה לש לופכשה ךילהת תא
.הרמתה לש ךילהת ליחתיש ידכ דחא ינקנח
לש הנבמל המוד םהלש הנבמהש םירמוח םיללכנ םיימיכה םינגטומה תצובקב
בלתשהל הלא םינגטומל רשפאמ הזה ינבמה ןוימדה .א"נדה לש םיינקנחה םיסיסבה
,א"נדב בלתשמ הזכ ןגטומ םא .םהל המודש ינקנחה סיסבה םוקמב ,א"נדב
.א"נדה לש ינשה לידגל םנכנ יוגש סיסב ;א"נדה לופכש ןמזב "תועט" תשחרתמ
.אתה תוקולח ךלהמב םילבקתמש א"נדה לש םיקתועה לכל תרבוע תאזה "תועט"ה
ןטרסמ םרוגכ הנירק
דחא לידגב םירבש תריצי אוה יהשלכ הנירקמ האצותכ םיאתל םרגנש ירקיעה קזנה
ויתובקעבו םימוזומורכב רבש רוציל לוכי םילידגב רבש .א"נדה לש םילידגה ינשב וא
.רחא םוזומורכל רובעל לוכי דחא םוזומורכ לש עטקמ
"ומצע תא אוצמ"ל ןגוקנוא-וטורפה לולע ,ןגוקנוא-וטורפ דיל אוה רבשה םוקמ רשאכ
תסנכה םג .םיינטרסה םירצותה תומכ תרבגהל םורגלו םישדח הרקב יאנת תחת
עטקמהש םושמ ,ותלעפהל םורגל הלוכי ןגוקנוא-וטורפה ךותל א"נד לש שדח עטקמ
.ןגה לש הרקבה רוזא תא הנשמ שדחה
?תעדיה
,םימוזומורכ תריבשל םימרוגכ והוזש םינושארה םינגטומה ןיב ויה (ןגטנר ינרק) X ינרק
רבתסמ .ףוקישו םוליצ :ומכ ,םייאופר םיכרצל םהב שמתשהל םיברמ ,תאז תורמלו
םע דחי .הנירקהמ האצותכ ןוכיסה לע הלוע ףוגל קזנה רותיאבש תלעותה םיתעלש
X ינרק תרידח עונמל ידכ ,תרפוע רוניסב ףוגה יקלח ראש תא םיסכמ םוליצ ןמזב ,תאז
ןוכיס וב היהיש יאופר רושכמ חותיפ לע ףרה אלל םידקוש ליבקמב .ףוגל תורתוימ
ילעב םה יאופר םוליצ יכרוצל םויכ םישמתשמ םהבש םימליפהש ,ןייצל בושח .ילמינימ
תומרל האוושהב ,תוירעזמ ןה תושרדנה הנירקה תומר ןכלו ,דואמ ההובג תושיגר
.רבעב ושרדנש
.רחא גוסמ קזנ תמרוג ,(הלוגס-לע הנירק) U.V.-ה ינרק תא תללוכה ,שמשה תנירק
,םיכומס ןימית יסיסב ינש ןיב םייטנלו-וק םירשק תריציל תומרוג הלאה םיינרקה
ךילהתל םיעירפמ ןימית לש הלאכ (םירמיד) תוגוז .א"נד לש לידג ותוא לע םיאצמנה
קזנה ,הלוגס-לע הנירקל הרצק הפישח ללגב קזנ םרגנ םא .א"נדה לש לופכשה
תומצועל תכשוממ הפישח תאז תמועל .םייטמיזנא ןוקית ינונגנמ תועצמאב ןקותמ
.רוע ןטרס םורגל הלולע U.V.תנירק לש תוהובג
םייחב וראשנש םיבר םישנא לצא הלגתנ - םד ןטרס - ןטרס תלחמ לש רחא גוס
םלועה תמחלמב ,ןפיב יקסגנו המישוריה לע תוימוטאה תוצצפה ולטוהש רחאל
.1986 תנשב ,יניערגה רוכה תוצצופתה ןמזב ליבונר'צב ויחש םישנא לצא ןכו ,היינשה
.םד ןטרס ומרגו הבר המצועב ויה הלאה םירקמב וטלפנש אמג ינרק
ןטרס ימרוגכ םיפיגנ
ןטרס יאתמ תיצמת יכ (P.Rous) סואר רקוחה הארה 20-ה האמה תליחתב רבכ
.ןטרסב תולחל אירבה ףועל המרג ,אירב ףועל הקרזוהו ןטרס הלוח ףועמ האצוהש
המוקרסה ףיגנ - ומש לע ארקנש ףיגנ דדוב םיינטרסה םיאתה לש תיצמתה ךותמ
,תופועב ןטרס םימרוגש םיבר םיפיגנ ודדוב ,זאמ .(RSV) סואר םש לע (ןטרסה)
םירקמ קר םייתניב ואצמנ ,םדא ינב לצא .םילותחבו םיבלכב ,םיפוקב ,םימסרכמב
ןעדמהו טיקרב ר"ד יטירבה אפורה .ןטרסל ףיגנ ןיב רשקה לע םידיעמה םידדוב
תוחתפתהב םיברועמ םיפיגנש הדבועה לע ועיבצהש םינושארה ויה ןיילק ר"ד ידוושה
EBV ףיגנה ןיב רשקה תא וראיתו ורקח םה .םדא ינבב ןטרס לש םימיוסמ םיגוס
תלחמ"ל םרוג הזה ףיגנה ,םדאה ינב בור לצא .ןטרס ןיבל (Epstein-Bar Virus)
םלוא ,תפלוח הלחמה םירקמה בורב .דואמ החיכש תימוהיז הלחמ איהש "הקישנה
.ןטרס לש םיוסמ גוס עיפומ םילוח לש דואמ ןטק רפסמ לצא
םה ,ולש םונגב םיבלתשמו אתל םירדוח םימיוסמ םיפיגנ רשאכש איה הרעשהה
םניא ןיידע הלאכ םיאת .םהייח רוזחמ לש םיוסמ בלשב םיאתה "תאפקה"ל םימרוג
תא םיליכמש םיאתה תקולח תא דדועמ והשלכ יתביבס םרוגשכ קרו ,םינטרס םיאת
.ינטרס אתל אתה ךפוה ,ףיגנה
ךופהל םילולע םה ,יאקדנופה אתב ןגוקנוא-וטורפל םירשקתמ םה רשאכש םיפיגנ שי
תשחרתמ םהבש ,םירקמ שי תאז תמועל .ןגוקנואל - ןטרס םרוג ןגל אירב ןגמ ותוא
רודחל וכרדב ,יאקדנופה אתל ץוחמ אצמנ ףיגנה ובש בלשב ןגוקנוא-וטורפב היצטומ
.רחא יאקדנופל

  ?ןכתייה - ןטרס יופיר
לופיטב ןושאר בלש - יטנטומה ןגה יוהיז
לודיגה תדמשהב תוקסוע ןבור ;ןטרסה תלחמב לופיטל תונוש תוטיש וחתופ ,םויה דע
ןמ קלח .(תויפרתומיכ תופורתב ,לשמל) ותוטשפתה תריצעב וא (חותינ ,לשמל)
.תרכינ החלצהב תומשוימ הלאה תוטישה
?הכמל הפורת םידקהל רשפא השרותב תורבועש ןטרס תולחמב םאה :הלאשה תלאשנ
גוסהמ ןטרסה תולחמל הרושק םהב היצטומהש םינג תורשע דדובל וחילצה םינעדמ
תא תובייח םלועה יבחרב תובר םישנ ,ןכאו .יתשרות דש ןטרס :לשמל ,יתשרותה
לע) BRCA תצובקמ םינג ינש תוהזל וחילצהש םירקוחל (ןהייח תא םיתעל) ןתואירב
דש ןטרס לש םיבר םירקמב העיפומ םהב היצטומה רשא ,(13-ו 17 םימוזומורכ
םד תקידבב .הלאה םינגב תויצטומ לש םינוש םיגוס תואמ והוז םויה דע .יתחפשמ
ינבמ ימ תולגלו תויצטומה תא רתאל רשפא ,ימעפ-דח ןפואב תעצבתמה ,הטושפ
תולחל הובג ןוכיסב תאצמנ תאזכ היצטומ תאשונש ,השיא .התוא אשונ החפשמה
דואמ בושח ,הלחמה תעפוה םע דימ השיאב לפטל רשפא היהיש ידכ .דש ןטרסב
לוכי הזכ בקעמ .תוינטרס תורורג תריצי ינפל דוע דומצ יאופר בקעמב ויהי הלא םישנש
.ענומ לופיט השיאל קינעהל וא ,המלחהה ייוכיס תא דואמ רפשל
?תעדיה
לש םירקמב םג הבר תובישח שי םימוזומורכב םייוניש לשו תויצטומ לש םדקומ יוהיזל
ןוסניקרפב ,סיזורביפ קיטסיסב ,השוג תלחמב ,סקז-ייטב ,לשמל ,תורחא תויטנג תולחמ
.תינוכית-םי תחדקבו ,תישמרח הימנאב ,יתשרות
תקידב ךורעל תולוכי ןנויריה תליחתב תואצמנש םישנ ,ברעמה תונידמ בורב ומכ ,ץראב
.תויטנג תולחמ םורגל םילולעש ,םייטנטומ םינג לש תואשנ יוליגל םד
?תעדיה
?ןטרס דגנ ןוסיח
םדה םרזב םיפחסנש םיינטרס םיאת ןוסיחה תכרעמב םיאתה םיהזמ םוי ידמ
חתפתהל תולולע תועצבתמ אל הדמשההו יוהיזה תולועפ רשאכ .םתוא םידימשמו
.תוינטרס תורורג
"םירז" םיאתכ םיינטרסה םיאתה תא תוהזל ןוסיחה תכרעמב םיאתה םילוכי דציכ
ינפ לע יוטיב ידיל האב אתה ןיערגב תשחרתמש היצטומהש ,ררבתמ ?םדגנ לועפלו
האב היצטומה .םתוחתפתה לש םדקומ בלשב רבכ םיינטרסה םיאתה לש םורקה
,היצטומה ללגב .אתה םורק ינפ לעש םיוסמ ןובלח לש רצק עטקמב יוטיב ידיל
יאתל "ןמסמ" ,הנתשהש את םורק גיצמש את .הזה עטקמה לש הנבמה הנתשמ
יאתמ הזכ עטקמ דדובל וחילצה ןמצייו ןוכמב םירקוח .ולוסיחל לועפל ןוסיחה תכרעמ
תכרעמ "הדמל" ,ךכמ האצותכ .ןוסיח ביכרתכ וב ושמתשהו האירה ןטרס לש לודיג
םתוא תא ואשנש ,םיינטרס םיאת ועיפוה רשאכו ,הנושה עטקמה תא תוהזל ןוסיחה
רדגב איה תאזה הטישה ,הז בלשב .םתוא הדימשהו הפקת איה - םינוש םיעטקמ
.םדקומ יעדמ יוסינ
"םילפקתמ" םילודיגה
דדוקמש - P53 - דחא ןג שי םדאה לש א"נדב םייוצמה םינגה יפלא תורשע ךותמ
תא ןובלחה רצוע א"נדל קזנ לש הרקמב ."םונגה לש ףסה רמוש" ויוניכב עודיה ןובלחל
םרוג ןובלחה ,דואמ לודג קזנה םהבש םירקמב .ןוקיתה ינובלח תא סייגמו אתה תקולח
תויצטומ רבצש את לש תיפוס-ןיא תוקלחתה ענומ אוה ךכ ידי לעו ,אתה לש ותומל
,תוירגיסב יוצמש רמוחמ ,לשמל ,תמרגנש ,P53 ןגב העיגפ יכ ,אצמנ .תונטרסמ
.ינטרס לודיג לש תוחתפתה תמרוג
תוסנל םירקוח המכ ועיצה ,ןטרסה תלחמב לפטל םיכרד רחא םישופיחה תרגסמב
םירקוח ,ןכאו .םיינטרסה םיאתב םחליהל תלוכיה תא ,עגפנש P53 ןובלחל ריזחהל
דבאמ אוהש ינפל דוע ,P53 ןובלחל םתוא "םירשוק" םא רשא םירמוח ואצמ ב"הראמ
.ליגרכ לועפל ןובלחה לוכי ,(ןגב היצטוממ האצותכ) ןיקתה והנבמ תא
ביואה ףרועל פמרט
לש ינג יופירל תוטיש חותיפ לע םלועה יבחרב םינעדמ םידקוש תונורחאה םינשב
םינג תרדחהב דקמתמ ינג יופיר .תיתשרותה ןטרסה תלחמ ןהיניבו ,תויתשרות תולחמ
ורדחי םיניקתה םינגהש ידכ ,םלואו .םיניקת םניאש םינג םהב שיש ףוגה יאתל םיניקת
שיש אצמנ .הרטמה לא "תייבתה"ל לכויש ,ידוחיי אשנ םהל אוצמל שי ,אתה ןיערגל
תרדחה איה ףיגנה לש ויתונוכתמ תחאש ןוויכמ הלאכ םיאשנ שמשל םילוכיש םיפיגנ
רידחהל ולחה ,ןטרסה תלחמב לפטל ןויסינב .ןסכאמה אתה ךותל יטנגה רמוחה
םיאתב היצטומהש ,ןובלח תריציל תיטנג היצמרופניא םכותב םיאשונש םיפיגנ
לש ופוגב רצוויי ,ךכמ האצותכש םיחינמ םירקוחה .ותורצוויה תא השביש םיינטרסה
.רצעית םיינטרסה םיאתה תקולחו (בכעמ ןובלח לש גוס ,לשמל) ןיקת ןובלח הלוחה
ותרדחה ינפל :ןורתפ אצמנ ןבורל םלוא ,תויעב רפסמ ררועמ םיאשנכ םיפיגנב שומיש
הסדנה לש תוטישב ,ןכמ רחאל קרו תוליערה ויתונוכת תא םילרטנמ ,םיאתל ףיגנה לש
יטנג רמוח ליכמ וניאש טעמכ הזכ ףיגנ .םיניקתה םינגה תא ףיגנל םירידחמ ,תיטנג
תוידוחיי תופורתב םישמתשמ יפיגנה אשנב עוגפל ןוסיחה תכרעממ עונמל ידכ .יפיגנ
יכ חינהל שי .ףיגנה דגנ ידוחיי ןפואב םילעופה םינדגונ לש םתלועפ תא תולרטנמש
תלחמ ןהיניבו ,תויטנג תלחמ יופירל םיברה םיצמאמב תאזה הטישה בלתשת דיתעב
.ןטרסה

 לזמ הנשמ םוקמ הנשמ
,םימוזומורכב השחרתהש ,היצקולסנרט ןיב רורב רשק הנושארל ראות 1960 תנשב
אצמנ הימקול לש תורוצה תחאב ולחש םישנא לצא .םדא ינבב הריאממ הלחמ ןיבל
ורפסמש ,הזה םוזומורכה .םינטקה םימוזומורכה תוגוז ןיב ,דחוימו דיחי ןטק םוזומורכ
אוה הזה םוזומורכה .הלגתה אוה הבש ריעה םש לע ,"היפלדליפ םוזומורכ" ארקנ ,22
.22 םוזומורכ ןיבו 9 םוזומורכ ןיב היצקולסנרט לש רצות
תוריאממ תולחמ תונייפאמה תויצקולסנרט לע םיחוויד דוע ורבטצה םינשה ךלהמב
.הלחשב ןטרס ,לשמל ,תורחא
דחא לש הריבשה תדוקנ תא םירקוחה ואצמ תויצקולסנרטה ירקממ קלחב
ותוליעפש וא ,ליעפ וניא הזה ןגה ,ליגר בצמב .ןגוקנוא-וטורפה דיל םימוזומורכה
אוהו ןגה לש ותביבסב יוניש שחרתמ ,םוזומורכה לש הריבשה ללגב לבא .תרקובמ
-וטורפה לש ותוליעפ ,ךכמ האצותכ .םירחא הרקב יאנת תחת ומצע תא אוצמל לולע
אלל הברתמ ,ןגוקנואה תא ליכמש אתה .ןגוקנואל ךפוה אוהו תשבתשמ ןגוקנוא
"טיקרב םש לע המופמיל" תלחמ .תינטרס הלחמל ינייפואש ךילהת רצונו ,הרקב
,B םיטיצופמיל לש תרקובמ-אל הריציב יוטיב ידיל האבש ,(Burkitt's lymphoma)
.14 םוזומורכל 8 םוזומורכ ןיב היצקולסנרטמ האצותכ תצרפתמ הלחמה .ךכל אמגוד איה
הניש 8 םוזומורכ לע אצמנש (c-myc) ןגוקנואוטורפה ,היצקולסנרטה תובקעב
יוניש .םינדגונ תריצי דדועמ ילמרונ ןפואבש רוזאל ,14 םוזומורכל רבעו ומוקמ תא
האצותכ .ןגוקנואה לש ותלעפהלו ,ןגוקנואל ןגוקנוא-וטורפה לש ותכיפהל םרג םוקמה
.B םיטיצופמיל - םינדגונ ירצוי םיאת לש תרקובמ יתלבו תרבגומ הריציל התייה ךכמ
"תויארחא" תויצקולסנרטה יכ אצמנ םימוזומורכ לש העיבצה תוטיש לולכש תובקעב
.תוריאממה תולחמה ירקמ בורל 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב