גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

היצולובאו תויצטומ / היצולובאו תויצטומ / תויצטומ / םירמאמ//

היצולובאו תויצטומ

?רשקה המ - היצולובאו תויצטומ
היצולובאב ףונמכ תויצטומ
?ינויצולובא קחרמ דודמל רשפא דציכ
הקירפאב םדאה אצומ
תוידוהיה תוליהקהו תויצטומה
ינויצולובאה ךילהתל תולפכהה תמורת
היצולובאה תא "םיליבומ" םירכזה
?םייחה ועיפוה דציכ


  ?רשקה המ - היצולובאו תויצטומ
."םינימה אצומ" םסרופמה ורפס תא (1882-1809) ןיוורד סלר'צ םסרפ 1859 תנשב
םימזינגרואה תא ררבש ןונגנמכ תיעבטה הרירבה הנושארל תרכזומ הז רפסב
קר .םיללאו םינג לש םמויק לע זא עדי אל ןיוורד .הנתשמה םתביבסל רתויב םימאתומה
,השרותה תונורקע לע לדנמ ירוגרג לש ותדובע תא יוארכ ןיבהל ודמלשכ ,םינש רחאל
לש ךילהתל סיסבה ,הזה שוריפה יפ לע .יטנג שוריפו קוזיח ןיוורד לש הירואיתה הלביק
קר לועפל הלוכי תיעבטה הרירבה .םיללאהו םינגה לש ןווגמה אוה תיעבט הרירב
שי ןהלש םינגה רגאמבש תויסולכואב קר ,רמולכ ,תיטנג תונוש שי ןהבש תויסולכואב
לש ןווגמ תויסולכוא ןתואב שי ךכמ האצותכ ;תמיוסמ הנוכתל םיארחאש םיללא המכ
איה םיללאה יובירלו תיטנגה תונושה תלדגהל תמרוגש "תוטיש"ה תחא .םיפיטונפ
םיתעל ,םלואו .םזינגרואל תוקיזמ ןבורו יארקאב תושחרתמ תויצטומה בור .היצטומה
היצטומה ללגב תרצונש הנוכת .םזינגרואל והשלכ ןורתי הנקמ היצטומה ,תורידנ
רשוכ תא הריבגמו יהשלכ תופידע םהל הנקמ ,יטנטומה רוציה לש ויאצאצל תרבעומ
אלש וא ,היצטומ ורבע אלש ,ןימה ותואמ םיטרפה ראש תמועל ,םהלש תודרשיהה
.םהירוהמ התוא ולביק
"הקפסא" היהת אל םאו ,היצולובאה לש "םלגה רמוח" ןה תויצטומהש רמול רשפא
,וזמ הרתי .תינגומוה היסולכואל ,רבד לש ופוסב ,היסולכואה ךופהת ,תיטנג תונוש לש
אל ,תושחרתמ ויה אל תויצטומו ,100% לש קוידב ומצע תא לפכשמ היה א"נדה םא
.םישדח םימזינגרוא םיחתפתמ ויה
םונגה יכ אצמנ .היסולכואב תונושה תא תולידגמ תויצטומ קר אל יכ ןייצל בושח ,תאז םע
םירתאב םינכתשמו עובקה םמוקממ םידדונש ,םינג לש הרע העונתמ םג עפשומ
תועפות ."םיצפוק םינג" - םינוזופסנרט םיארקנ הלא םינג .םימוזומורכב םירחא
לש תויסולכוא ןיב הריגהו ,םירחא םינימ םע האלכה ,היצניבמוקר :ומכ ,תורחא
.היסולכואב תונושל רוקמ ןכ םג תושמשמש תועפות ןה ,ןימה ותוא

 היצולובאב ףונמכ תויצטומ
םהיניב יטנגה ןוימדה תא תוארל רשפא םינוש םינימ לש םימוזומורכה ןיב םיוושמ רשאכ
תויצטומ .הלאה םימוזומורכב ושחרתהש תויצטוממ רקיעב םיעבונש םילדבהה תאו
ןיב האוושה .היצולובאה ךילהתלו עבטב םינימה תוחתפתהל סיסבה ןה הלאכ
לע העיבצמ ,גנטוא-גנרואו הלירוג ,הזנפמיש ,םדא :ומכ ,םיבורק םינימ לש םימוזומורכ
,הארנכ ,ויהש תויצקולסנרטל ומרגש תויצטומה לש תומכה לעו יטנגה עדימב ןוימדה
.היצולובאה ךילהתמ קלח
?תעדיה
ןתינ ,רבכעו הרפ ,םדא :ומכ ,םיקוחר םינימ לש תויטנג תופמ ןיב םיוושמ רשאכ םג
ןוימד םייקש רוריבב תוארל רשפא ,תאז םע .תויצקולסנרט לש םירורב םירקמ תוארל
,הזל הז םירושק םימיוסמ םינגש תורשפאה לע עיבצמ הזה ןוימדה .םימוזומורכ ןיב
ןמזה ךשמ - תרחא הביס םג תויהל הלוכי םינג ןיב ןוימדל .תועמשמ שי םונגב םמוקימלו
.תויצטומה ושחרתהש זאמ רבעש ךוראה

 ?ינויצולובא קחרמ דודמל רשפא דציכ
יפצר ןיב האוושה לע תססבתמ ,םינימ ןיב ינויצולובאה קחרמה תדידמל תוטישה תחא
תוסנל רשפא וז ךרדב .םינוש םיניממ קפומה ,םיוסמ ןובלח לש תוינימא תוצמוח
םרוקמ הלאה םיפצרב םילדבהה .םירוציה לש "ןיסחויה תולשוש" תא רזחשלו
תויצטומ רתוי תולח ןמז רתוי רבועש לככו ,םינשה ךשמב ושחרתהש תויצטומב
תא קודבל רשפא דציכ ,םלואו .תוינימאה תוצמוחה ףצרב םילדבה רתוי םירבטצמו
,םויה קודבל רשפא םהינובלח תאש ,םימזינגרואה לש םהיתובא םא ,תאזה החנהה
לש תונוש תוצובקב םימוד דוקפתו הנבמ לעב ןובלח םייק םאש איה החנהה ?ודחכנ
;ףתושמ "ןומדק בא"מ ופעתסה הלאה םימזינגרואה יכ חינהל ריבס ,םימזינגרוא
ןומדקה באה ןמ תופעתסהה ךכ ,רתוי לודג ןובלחה הנבמב ןוימדהש לככש םיחינמו
.ךפהלו ,רתוי תורחואמ תופוקתב השחרתה
?תעדיה
איה ינויצולובאה רקחמל תשמשמו תוילוחה ילעב לכב תויוצמה תולוקלומה תחא
לש םיניבולגומהב תוינימאה תוצמוחה ףצר תא חנעפל וחילצה םירקוחה .ןיבולגומהה
לכב .תוינימא תוצמוח 146 ןיבולגומהה לש תורשרשה תחאב והיזו ,םינוש םינימ
,הזמ הז תינויצולובא םיקוחרו םינוש ויהש ,וקדבנש תוילוח ילעב לש םיניבולגומהה
תינויצולובאה הבריקהש לככ ,םלוא .(רויאב תורפסוממ) תוינימא תוצמוח 26 ןתוא ורתוא
תולוקלומ ןיב רתוי הלודג תוהז אוצמל רשפא ךכ ,רתוי הלודג םימזינגרואה ןיב
ןיב "ינויצולובאה קחרמ"ה םא .תוהז הנאצמית תופסונ תוינימא תוצמוחו ,ןיבולגומהה
.תורחא תוינימא תוצמוחב םג םילדבה ואצמיי ,לודג םימזינגרואה
לש היצולובאה ךלהמ תא םירקוחה ורעיש ,םירחא םיאצממו הלאה םיאצממה ךמס לע
.ןיבולגומהה תלוקלומ
ינבב תוירכזה תא עבוקש ןובלחל םידדוקמה א"נד יפצר ינש ןיב הכרענש האוושהב
.ןתיוול לש םינגבו םדא ינב לש םינגב םידיטואלקונה ףצר תא וושה ,ןתיוולבו םדא
ףצר ,םימזינגרואה ינש ןיב הנושה ףוגה הנבמ תורמל ;םיהדמ היה לבקתהש אצממה
ןטק היה םינושה םידיטואלקונה רפסמו ,דואמ המוד היה םיבר םינג לש םידיטואלקונה
.דואמ

 הקירפאב םדאה אצומ
םיחינמ ,ישונאה ןימל ןתוא סחיל ןתינש ,תומצע לש רתויב םימודקה םידירשה יפ לע
םג תאזה החנהה הלביק תונורחאה םינשב .הקירפאב םדאה לש ואצומ יכ םירקוחה
.יטנג-יעדמ קוזיח
תויצטומל דע עיגהל וחילצה ,א"נדב תויצטומ תוחתפתה רחא ובקעש םינעדמ
Y ירכזה םוזומורכה וקדבנ רקחמה תרגסמב .םינש יפלא תורשע ינפל ושחרתהש
א"נדל דוגינב .םייטנג םינמסכ שמשל םילוכי םהינש ;ןוירדנוכוטימב יוצמה א"נדהו
ילב ,םאה ןמ קר רודל רודמ השרותב רבוע ינוירדנוכוטימה א"נדה ,אתה ןיערגבש
םישחרתמה תפסות וא יוניש ןיא וב םגו רכזה ןמ עיגמ Y םוזומורכ .יוניש ילבו תפסות
ברקב רתוי הלודג תיטנג תונוש האצמנ םיביכרמה ינש תקידבב .רודו רוד לכב
תויסולכואב ,רמולכ .תויאקירפא ןניאש תויסולכואל האוושהב ,תויאקירפאה תויסולכואה
.רתוי תוקיתע ןה הלא תויסולכואש ןאכמ .תויצטומ רתוי רבטצהל וקיפסה תויאקירפאה
,הקירפאב אוה וננמז ןב םדאה אצומש ,הנקסמל םינעדמה ועיגה ,הלא םינותנ ךמס לע
תויסולכואה יכ ,ררבתה רקחמה ךשמהב .הנש ףלא 150-כ ינפל יח אוהו ,הינק רוזאב
ףלא 70-50 ינפל הפוריאלו היסאל ועיגה ,תאזה תינושארה היסולכואה ןמ וקתנתהש
ןמ םגדמ קר ואשנ ןהו ,רוקמה תייסולכואמ רתוי תונטק ויה ,הלאה תויסולכואה .הנש
.תירוקמה תיטנגה תונושה
? תעדיה
תודמועש ,רתוי תוקיודמ תויטנג תוטיש תרזעבו הלאה תוירלוקלומה תוטישה תרזעב
קיידל םירקוחה םילוכי ,ישונאה םונגה יופימ לש טקיורפה םויס םע םינעדמה תושרל
ורוקמ תדיח תא חנעפל םילוכי םהו ,תושונאה לש תיפרגומדה הירוטסיהה רואיתב רתוי
.םינושה םלועה יקלחל ותדידנ לולסמ תאו ישונאה ןימה לש
תא דעתמ אוה .תוזונג תוליגמ ומכ אוה" ,ןמצייו ןוכממ טצנל 'פורפ רמאש יפכ ,"םונגה"
."ץראה רודכ ינפ לע םייחה לש היצולובאהו תוחתפתהה
?תעדיה

 תוידוהיה תוליהקהו תויצטומה
.תונוש תודעמ םידוהי ןיב םייקש רשקה תא תיעמשמ-דח הרוצב חיכוהל וחילצה םירקוח
תוהז ,יאקירפא-ןופצ אצוממ םידוהי לצא תועיפומש תויצטומ יכ ררבתה הנורחאל
תא שיחממ הז יוליג .יזנכשא אצוממו יקריע אצוממ םידוהי לצא תועיפומש תויצטומל
רתוי ךשמנש תונושה תוליהקה ןיב דוריפה תורמל ,תונושה לארשי תודע לש רשקה
רתוי ינפל ושחרתה ןהש םג החיכומ תוהז תויצטומהש הדבועה .הנש 2000-מ
.הז םע הז ונתחתהו תונכשב ויח םידוהיה רשאכ ,הנש 2000-מ
.םיברע לצאו םיזורד לצא ,םיכרות לצא ,םינמרא לצא ,םידוהי לצא ולגתה תוהז תויצטומ
לע יכ"נתה רופיסל המיאתמש הפוקתב ושחרתה הלאה תויצטומה יכ םינעוטה שי ,ןכלו
תא תמרוגש היצטומה איה ל"נה תויסולכואה לכב העיפומש תויצטומה תחא .םש ינב
.תינוכית-םיה תחדקה תלחמ

 ינויצולובאה ךילהתל תולפכהה תמורת
לש היצטומ רבוע ,דיחי קתועב ללכ ךרדב יוצמש ,ידיאולפה םזינגרואב םיוסמ ןג םא
ךשמב ."םיאולימ תדותע" לאכ ןגה לש םיפסונה םיקתועל סחייתהל רשפא ,הלפכה
םינג ולבקתי ךכמ האצותכו ,הלאה םיקתועב תויצטומ שחרתהל תולוכי ,תורודה
תויצטומה ,רתוי בר ןמז ףולחיש לככ .םינוש םינובלח ורצוויי םהמש ,םישדח םיטנטומ
םינגה .תוינימא תוצמוח לש רתוי בר רפסמב הזמ הז םינוש םינובלח ולבקתיו ,ורבטצי
לש םינגה רגאמ תבחרהל רוקמ אופא םיווהמ ,תויצטומ םירבועש םילפכומה
טרפהש ,חינהל ריבס .םינתשמ םיאנתל ותולגתסה תלוכי תא םילידגמ םהו ,םזינגרואה
,םימיוסמ םיאנתב רתוי "חלצומ" היהי - "ןשי"הו "שדח"ה - םינגה לש םיגוסה ינש לעב
סופיטה היהי אוהש ,בצמ וליפא ןכתיי .היסולכואב בורה ויהי ויאצאצו הברתי אוה ןכל
לש םיבר "םיקתוע" שי םימוזומורכבש קפס ןיא ,םויכ .ןימה ותוא לש היסולכואב ידעלבה
הבושח הלוקלומ איה ןיבולגומהה .תואמגודה תחא איה ןיבולגומהה תלוקלומו ,םינג
םיעודי ,םויכ .הלש היצולובאה ךילהת יבגל םג תובר הרקחנ איהו ,םיקנויב רתויב
ךלהמב יכ ,ררבתמ .םינוש םינימ לש םיניבולגומהב תוינימא תוצמוח לש םיפצר
םילפכומה םיקתועבו ,ןיבולגומהל םידדוקמה םינגה תלפכה לש תויצטומ ולח היצולובאה
תוצמוח לש הפלחה ומרגש תויצטומ ושחרתה ,הלוקלומה לש םימיוסמ םירוזאב ,הלאה
ןווגמה לבקתה ךכמ האצותכו היצולובאה ךלהמב ורבטצה הלאכ םיעוריא .תוינימא
םיניממ םייח ילעבב קר אל םייק הזה ןווגמה .םויכ ונל םיעודיה םיניבולגומהה לש לודגה
רחאל לבקתה ,םיזוזיל םיזנאה םג .םדא ינבב ,לשמל ,ןימ ותואב וליפא אלא ,םינוש
איהש ,(lactalbumin) ןימובלאטקל הלוקלומל םידדוקמש םינג תולפכה לש תרשרש
.בלחב יוצמש ןובלח
?תעדיה

  היצולובאה תא "םיליבומ" םירכזה
תוחתפתהל תוליבומש תויצטומה יכ הארה תונורחאה םינשב השענש רקחמ
יכ וחינה ,ןכלו .תובקנ לצא רשאמ םירכז לצא רתוי ריהמ בצקב תושחרתמ תינויצולובא
יכ ינמרג רקוח ןיחבה ,1912 תנשב .היצולובאה תא "םיליבומ"ש הלא םה םירכזה
ואצמנ םימוד םיאצממ .םידמג תויהל רתוי הובג יוכיס שי םירגובמ םירבגל ודלונש םידליל
לש ערזה יאתב השחרתהש היצטומ אוה יטנגה םרוגה ןהבש ,תורחא תולחמב םג
העפותל רבסהה .םיעבצ ןורוויע וא היליפומה תלחמ ,לשמל ,ןה הזכ גוסמ תולחמ .באה
יוכיסה לודג ךכ ,םימעפ רתוי קלחתה רמולכ ,רתוי "ןקז" אתש לככש עודי :טושפ היה וז
,דבלב תוקולח 24 רחאל תרצונ הבקנ לש תיציבה יכ ,עודי .תויצטומ וב ורבטציש
תושחרתהל יוכיסה ,ךכיפל .את תוקולח 400-כ רחאל רצונש ערז אתל האוושהב
,הובג םירכזה לש ןימה אתב תויצטומה בצקש ןוויכמ .רתוי הובג ערז אתב היצטומ
."היצולובאה ילגלג תא םיעינמ"ו א"נדל םייוניש רתוי םימרותש הלא םה יכ חינהל רשפא
האוושהב רתוי הבר תונוש אצמית Y םוזומורכב יכ תופצל שי ,רבדה ןוכנ םא
םיפוק לשו םדא לש Y םוזומורכ לע םיאצמנה םינגב תונושה ,ןכאו .םירחא םימוזומורכל
םניאש םימוזומורכ לש םינגב האצמנש תונושל האוושהב רתוי הלודג איה םייאליע
.ההובג תונוש תמייק םינוש םייגולויב םינימ לש Y םוזומורכב ,רמולכ .ןימ ימוזומורכ
שי תובקנל םירופיצ לצא .םירופיצ לש םינגב תונושה בצמ תא וקדב ,םיידווש םירקוח
לש םירכזלו ,(םדא ינב לש םירכזה לצא Y-ו X - ל םיליבקמה) W -ו Z ןימ ימוזומורכ ינש
םיאצממה .(םדא ינב לש תובקנה לצא X -ל םיליבקמה) Z ימוזומורכ ינש שי םירופיצה
םינג לש ההובג תונוש האצמנ םירופיצ לש םינוש םינימב .םירורב ויה ולבקתהש
יפל .םירכזה לצא רתוי הובג תויצטומה בצק ,םירופיצה לצא םג ,רמולכ .Z םוזומורכב
(!!) 6.5 יפ דע 4 יפ הלודג םירכזב תונושה יכ אצמנ ,םינוש םינימב ושענש םיבושיח
.תובקנ לצא תונושה תמועל

 ?םייחה ועיפוה דציכ
:ורצונ םה ןכיהו םייחה ורצונ הבש ךרדה איה עדמה םלועב תויזכרמה תומולעתה תחא
.םינש דראילימ 5-ב ךרעומ ץראה רודכ לש וליג ?ץראה רודכ ינפ לע ורצונ םייחה םאה
תוילמשח תורעס ,תטהולו תכתומ הסמ ותליחתב היה ץראה רודכש םירעשמ םירקוחה
,(CH4) ןתמ :םיזגה ןמ ,הארנכ ,תבכרומ התייה הריפסומטאהו וילע וללוחתה תוזע
ורצונ ,ץראה רודכ תוררקתה םע .(H2O) םימ ידאו ,(H2) ןמימ ,(NH3) הינומא
תובוכרתו םיחלמ לש תבורעת וליכהש ("ןומדקה קרמ"ה ויהש) םימודקה םיסונייקואה
תויודע ןיא ,םויה דע .םיינקנח םיסיסבו תוינימא תוצמוח לש תולוקלומ ןהיניב ,תוינגרוא
תוירואית המכ שי .םייח תוגציימה תורוצל םירמוח ינימ לכ וכפה ובש בלשה יבגל תורישי
תלבוקמ התייהש ,תוירואיתה תחא יפל .םייחה אצומ רבדב הלאשה לע תונעל תוסנמש
תולוקלומה תא דירפה םורקה .תולוקלומה ביבס םורק חתפתה והשלכ בלשב ,רבעב
,תאזה הירואיתה יפל .תידוחיי תימינפ הביבס לע רמשו תינוציחה הביבסה ןמ
םינושארה םינומדקה םיאתה תורצוויהל ןושארה דעצה התיה םורקה תוחתפתה
ירמוחב שמתשהל ולכיו ,תימצע הלפכה רשוכ ילעב ויה הלאה םיאתה ."ןומדקה קרמ"ב
הירואיתהו תלבוקמ הנניא תאזה הירואיתה ,םויכ .תוברתהלו לודגל ידכ הביבסה
תורצוויה תובקעב ,תינטנופס הרוצב וליחתה םינושארה םייחהש איה תלבוקמה
,םינעוט םירקוחה .ןיערג תוצמוח ,לשמל ,ןמצע תא לפכשל תולגוסמ ויהש ,תולוקלומ
לש לופכשה ךילהת .תונושארה תולפכושמה תולוקלומה ויה RNA תויומד תולוקלומש
.תויצטומ - תויטס וב שחרתהל ולחהו ,ןיטולחל קיודמ תויהל לוכי היה אל תולוקלומה
ףסוא רצונ ,תולפכתשמ תולוקלומ לש דחא גוס םוקמב :שדח בצמ רצונ ךכמ האצותכ
בצקבו ןתולפכתשה בצקב וזמ וז תונוש ויהו וזמ וז ורצונש ,תולוקלומ יגוס המכ לש
,רמולכ .תיעבט הרירב לש ךילהת לחה תולפכתשמה תולוקלומה ןווגמב .ןתוקרפתה
תולוקלומל האוושהב ,רתוי הבר תוליעיב ודרשש ,תושדח תולפכושמ תולוקלומ ועיפוה
םג רתוי רחואמ העיפוה הזכ ךילהתב .הביבסה יאנתל תוחפ ומיאתהש ,תורחא
הדירפהש ,תיביטימירפ המסלפוטיצ ןיעמ הרצונ תולוקלומל ביבסמ .RNA-ה תלוקלומ
אתה רצונ תאזכ ךרדב יכ איה הרעשהה .ןתביבסבש הסימתה יביכרמ ראשמ ןתוא
רתוי תובורק םיתעל קלחתה ,רתוי רהמ לדג אוה .רתויב ביצי היהש את ,ןושארה
םייחל רוקמהו סיסבה היה הזה אתה .תונקיידבו תוליעיב ויאצאצל ויתונוכת תא ריבעהו
םלועהו ,תורוצ לש ןווגמ תריציל ואיבה הלפכהה ךלהמב ושחרתהש תויצטומה .םויכ
.וזמ וז תונוש םייח תוכרעמב רשעתהו ךלה
תלוקלומ הנבמ יוליג לע ,ןוסטוו םע דחי ,לבונ סרפ תא לביקש ןעדמה ,קירק סיסנרפ
שיש תוחכוהה ןמ רתוי ץראה רודכ לע םייחה תליחתל תוחכוה ונידיב ןיא :רמא ,א"נדה
תיעדמ הביס םוש ונל ןיא - תורחא םילימב וא .ךפהלו ,ץוחבמ םייח תאבה יבגל ונל
רחא םוקמב ורצונ םייחהש הירואיתה לע ןאכ ולחה םייחהש הירואיתה תא ףידעהל
.ןאכל ועיגהו 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב