גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

החבשהו תויצטומ / החבשהו תויצטומ / תויצטומ / םירמאמ//

החבשהו תויצטומ

?החבשהל תויצטומ ןיב רשקה המ
םישדח םינז חותיפל רוקמכ תויארקא תויצטומ
םישדח םינז חותיפל רוקמכ תויצטומ תארשה
תויצטומ תארשהב תוחלצה
םישדח םינימ תריציל םרוג םימוזומורכה רפסמ יוניש


 ? החבשהל תויצטומ ןיב רשקה המ
םימגול םתאש םירדהה ץימ וא ,םיסגונ םתאש חופתה יכ םכמצעל םתראת םאה
תובר רקחמ תונש לש האצות אלא םניא םכנחלוש לע הלועש םחלהו םכתאנהל
דוע םהומכו הלאה ןוזמה ירצומ יכ םכל עודי םאה ?םיאקיטנגה לש םהיתודבעמב
םארמ יכ םכל רורב םאה ?עבטב םילדגה םירצומה ןמ םינוש ,םירחא םיבר
?תויצטומ לש האצות םה ,םויכ םירצומה ןמ קלח לש םמעטו
םעפב תורשהל (H.Muller) רלאמ ןמרה רקוחה חילצה 1927 תנשב
רועיש יכ ,הארה אוה .X ינרק תרזעב ,הליפוזורד יבובזב תויצטומ הנושארה
.לבונ סרפב רלאמ הכז וז ותדובע לע .הנירקה תומכ התלעש לככ הלע תויצטומה
רוציל רשפאש (Stadler) רלדאטש רקוחה הליג רלאמ לש ותילגת רחאל הנש
X ינרקלש אופא וארה םירקוחה ינש .X ינרק תעפשהב סריתבו הרועשב תויצטומ
.םייח ילעב לש םיאת לע םגו םייחמצ םיאת לע םג העפשה שי
שומיש ידי לע תויצטומ תארשה .תויצטומ םירשמש םירחא םיעצמא םיריכמ ,םויכ
,םייח ילעבו םיחמצ תחבשהבו חופיטב קסועש רקחמב דואמ הצופנ םינגטומב
ירקיע רוקמ תווהמ הלאה תורשומה תויצטומה .םימזינגרואורקימ רקחמב ןכו
.היסולכואב תיטנג תונוש תריציל (יעבט ןפואב תושחרתמה תויצטומל ףסונ)
רוחבל ול תרשפאמ איה ;חפטמה תדובעל תיחרכה היסולכואב תונושה תריצי
וחבשוה םיבר םייאלקח םילודיג .ויתורטמל רתויב םיפדעומה םיטרפה תא
,הרועש ,הטיח :ומכ ,םייתנש-דח םילודיג םהיניב .תויצטומ תארשה תועצמאב
:ומכ ,םייתנש-בר םילודיג ןכו ,הנתוכו המדא-חופת ,זרוא ,היוס ,לצב ,תיעועש
יונה חמצב השענ דחוימ ילכלכ ךרע לעב חותיפ .יונ יחמצ המכו ץע יחופת ,םירדה
.תויצטומ תארשה ידי לע םינז 35 וחתיפ רשאכ ,תיצרח
הדביא" החבשהו חופיט תורטמל תויצטומ תארשה יכ ,םינעוטש םיבר שי ,םויכ
הסדנהה תטישב ,ןג דדובל רשפא ,םויכ .תיטנגה הסדנהה תבוטל "הרוכבה תא
האצות לבקלו םזינגרואל ורידחהל ,הדבעמב ידוחיי ןפואב ותוא תונשל ,תיטנגה
הכומנ איה היצטומ תארשה ידי לע האצות התוא תא לבקל תוריבסה .היוצר
ץופנ ןיידע חופיטבו החבשהב תוקסועה תודבעמה בורב ,תאז תורמל .רתויב
.םינגטומב שומישה דואמ

  םישדח םינז חותיפל רוקמכ תויארקא תויצטומ
םימרוגה ןמ קלח םה ןצמח ץחלו םילקימיכ ,תיעבט הנירק ,הרוטרפמט ,ןוזמ
.תויארקא תויצטומ תריצי לע עיפשהל םילוכיש
,עקפ) חמצה לש םיוסמ קלחב קר יארקאו יעבט ןפואב תשחרתמש היצטומ
חמוצ ,תאזכ היצטוממ האצותכ .תיטמוס היצטומ תארקנ ,('דכו החימצ רימא
שיש תונוכתה ןמ תונוש הנייהתש תונוכת לעב ףנע ,חמצה לש קלח ותואמ
חתפתהל לוכי ,לשמל ,ךכ .היצטומ השחרתה אל םהבש חמצב םירחא םיקלחל
ףנע חתפתי ינצוק חישבו ,םידורו ויחרפ לכש חישב םינבל םיחרפ אשונה ףנע
.םיצוק אלל
ינימ-לא יוביר תועצמאב ,םיליתש רצייל רשפא תונושה תונוכתה ילעב םיקלחה ןמ
תויטמוס תויצטומ םיריכמ םלועב .םירוחיי תריצי וא םיחמצ תבכרה לש תוטישב
.םישדח םינז חותיפל רוקמ ושמישו ,יעבט ןפואב ושחרתהש ,תובר
םירדהב תויארקא תויצטומ
"ידלב" זופתל העריאש תחא היצטומ לע רקיעב חתפתה ילארשיה םירדהה ףנע
וניע תוכזב הפשחנ תאזה היצטומה .ופי ינתסובמ דחאב ,הנש 200-כ ינפל
םינהנ ונלוכ םויה דעו זאמו ,תוצירחב ודי לע החפוטו ,בויא ןאוטנא לש הדחה
."יטומש"ה זופתמ
תויצטומב םרוקמ ,םלועב םילבוקמה ,םיירחסמה םירדהה ינזמ רכינ קלח
תויצטומה תוכזב .תויצטומ לש יוביר שי דרפסב יכ םינעוטה שי .תויעבט ,תויארקא
חתפל דרפסב וחילצה םיידרפסה םינסדרפה לש הנחבהה תלוכי תוכזבו תוברה
תורישעמו ימלועה קושה לע תוטלתשמה ,םיערז תורסח תוניטנמלק ינז לש ןווגמ
.םהלש הנידמה תפוק תאו םיידרפסה םינסדרפה תא
אוה שרדנה ירקיעה רבדה .תויארקא תויצטומב ןרוקמ ,לשמל ,תוילוכשאה ינז בור
רותיאש ןכתי .םיצעה ראשמ הנוש םלש ץע וא הנוש ףנע רתאלו "םייניע חוקפל"
.שדח ןז חותיפל ליבוי טנטומה חמצה
.הנופאבו ,הטיחב ,סריתב ,קבטב םג תורכומ תויארקא תויצטומ
הטיחב תינטנופס היצטומ
ריצל םירגרגה תא םירבחמה םיצקועהש הארנ רבה תטיחב ןנובתנ םא
ולחה רשאכ .ויערז תא רבה חמצ ץיפמ וז ךרדב .תולקב םירבשנ תלובישה
.לקנב וקתינ אלו ,םיקזח ויה ויצקועש יטנטומ חמצל בל ומש ,הטיחה תא תייבל
.תולקב םירזפתמ םניא ויערזש ןוויכ ,ןורסיח שי ,רב יאנתב לדגש ,הזכ טנטומל
,הדשה ןמ הלשבה הטיחה תא ףוסאל לוכי רכיאה .ןורתי והז תיובמ חמצל ,םלואו
.םירגרגה תא ףוסאל ,ןרוגב ,ךכ רחאו ,םירגרגה תא דבאל ילבמ
,היצטומה תושחרתה רחאל ,ןהבש דואמ תובר תואמגוד שי ,תואלקחה תודלותב
.רבה ןז ינפ לע טנטומה תא םדא ינב ופידעה
ליאב תינטנופס היצטומ
ריוואה גזמ יעגפמ קומחל ןתלוכיב שיש תוזירז תומהבל םיקוקז םירהה ירכיא
תומהב לש םירדע םיפידעמ הלפשה ירכיא .לילד אוהשכ םג ,הערמ שפחלו
,ןכל .תוכומנ תורדג ןיב ןתוא אולכל רשפאו ,םיקחרמל תוטטושמ ןניאש ,תולצע
,תופופכו תורצק םילגר לעב לייא דנלגניא-וינב הווחב דלונ 1791 תנשב רשאכ
,םילגר-רצק ,ליא לש שדח ןז "רוציל" ידכ וב שמתשה אלא ,ותוא לסיח אל רכיאה
דחא ,םירהה ןמ רכיאל ,הזכ "םומ" לעב ליא דלונ היה וליא .רתויב ינוכסח היהש
.לוסיח - וניד היה
יאלקחל תלעות תלעב היהתש ,תיארקא היצטומ תעפוה לש תורידתה יכ ,ןייצל שי
ידי לע עבטל "רוזע"ל שי ,םירפושמ םייאלקח םינז חתפל ידכו ,רתויב הכומנ איה
.יתוכאלמ ןפואב תויצטומ תארשה

  םישדח םינז חותיפל רוקמכ תויצטומ תארשה
איה היצטומה תריצי .רב יחמצ לש תויבב בושח דיקפת שי תויצטומ תארשהל
האצותכ ותיובש םיחמצה ןיב .םדאה שומישל םיחמצ ץומיאב ןושארה בלשה
תאו (Hevea brasiliensis) ימוגה ץע תא תונמל רשפא תויצטומ תארשהמ
.(Actinidia chinesis) יוויקה
,תושדח תונוכת לעב היהיש חמצ לבקל ידכ תישענ םיחמצב תויצטומ תארשה
.קריכ רקיעב לדוג (Glycine max) היוסה חמצ ,לשמל .םדאל ךרע תולעב ויהיש
תא םג .ןובלחו ןמש תקפהל היוסה ילופב ושמתשה היצטומה תארשה רחאל
רחאל ,םויהו ,ןשד ונממ קיפהל ידכ רבעב ולדיג (Lupinus sp) סומרותה חמצ
קבט חמצ לבקל וצר רשאכ .םיערז רוצייל חמצה שמשמ ,היצטומה תארשה
תא ונירקה ,םיוסמ םיבשע לטוקל דימע היהיש (Nicotiana tabacum)
אמג ינרק לש הנרקה ונתנ הננבה ילועבגל וליאו ןגטנר ינרקב ולש סולאקה
.פיטונפב םייוניש וגישהו
"הרשוכ תא דבא"ל הל םרגו ,תילוכשאב היצטומ תורשהל חילצה ססקטמ רקוח
אלש ידכ ,הלואנימלו ןומילל תויצטומ תורשהל וחילצה ץראב םג .םיערז רוציל
.םיערז ורציי
ןווכל רשפא-יא ,רמולכ .תויארקא ןה תויצטומ תארשה לש תואצותה יכ ,ןייצל בושח
שחרתתש היצטומה גוס תא ביתכהל רשפא-יאו םימיוסמ םינגל תויצטומה תא
האצותכ .('וכו םימוזומורכה רפסמב יוניש ,תילמוזוורכ היצטומ ,תיתדוקנ היצטומ)
תא רחוב חפטמה םכותמו ,םיטנטומ לש ןווגמ לבקתמ תויצטומה תארשהמ
םייטנטומ םיסופיט .רקחמה יכרוצל וא יאלקחה לש ויכרצל םימיאתמה םיסופיטה
ידי לע ,םייק ןזל התוא ריבעהל םילוכי םהו ,היוצרה הנוכתה תא םיאשונ הלאכ
תאשונה השדח היסולכואל רוקמ חמצ שמשל םילוכי םהש וא תואלכהב שומיש
.היוצרה הנוכתה תא
? הז תא םישוע ךיא
,הלע ,םודר עקפ ,ערז :לודיגל םיאתמה רביאה תא הליחת רוחבל שי ,םיחמצב
רמוחל ,ללכ ךרדב ,והשלכ ןגטומל הזה רבאה תא םיפשוח ןכמ רחאל .'דכו שרוש
םיטנטומה לובי לע עיפשהל ןתינ .(Ethyl-Methane-Sulfate) - EMS ימיכה
וא ימיכה ןגטומה זוכיר :ומכ ,םינוש םימרוג תרזעב לופיטה רחאל םילבקתמש
לש pH-ה ,לופיטה השענ הבש הרוטרפמטה ,לופיטה ךשמ ,הנירקה תמצוע
.לפוטמה רביאה תונוכתו ,ינגטומה רמוחה
םירקמב םג .המקר תיברתב םילדגש םיאתל םג ןווכל רשפא תויצטומה תא
םיטנטומב שמתשהל דציכ טילחהל ךירצ חפטמהו תויארקא ןה תואצותה הלאכ
.ולבקתהש
תלבק רחאל קרו ,היצטומה תאצות תא שארמ תוזחל רשפא-יא יכ ןייצל בושח
הליבוהש םיעוריאה תרשרש יהמ רעשל םירקוחה םילוכי יטנטומה חמצה
.טנטומה תלבקל דע ,ושחרתהש םייטנגה םייונישל
?ןגטומה תא םירחוב דציכ
המקרה יפואמ ,תושרדנה תויצטומה גוסמ םיעפשומ ןגטומה תריחבל םילוקישה
תויחונמ ,םינוש םינגטומל התושיגרמו היצטומה תא ליעפהל םיצור הילעש
.ןגטומה תונימזמו שומישה
,תיתדוקנ היצטומ - םיוסמ גוסמ היצטומ יכ עודי םהבש םירקמ שי :היצטומה גוס
םיחמצב יכ עודי ,לשמל .היוצרה האצותה תא גישת - תילמוזומורכ היצטומ וא
.םוירזופה תיירטפל תודימע הנקמ דחא ןגב היצטומ תארשה םימיוסמ
רבש םורגיש ןגטוממ ףידע היהי ןג ותואב תיתדוקנ היצטומ םורגיש ןגטומ ,ןכל
.םוזומורכב
הינוטפה חמצ .העודי םינוש םינגטומל םתושיגר רשא םיחמצ שי :חמצה תושיגר
ןידירקאל ,EMS-ל שיגר וניאו טאנופלוס-ןאתמ-ליתמ רמוחל שיגר ,לשמל
.םירחא םירמוחלו
לש הפישחה ;ליעיו חונל בשחנ םינגטומכ תונירקב שומישה :שומישה תויחונ
םא .תנרקומה הנמה לדוג לע תולקב טולשל רשפאו ,הדיחא איה הנירקל םיאתה
םינגטומב םישמתשמ רשאכ ,תאז תמועל .החוטבו הלוז הטישה - ןימז דויצ םייק
םג .םיאתל קיזהל לולעש ךילהת ,לופיטה רחאל םיאתה תא ףוטשל שי ,םיימיכ
.םיימיכ םינגטומב שומישה תא םיכבסמ עצמה תדמשהו םילכה יוטיח

 תויצטומ תארשהב תוחלצה
חמצ לבקתה דציכ השיחממש תואמגודה תחא יהוז :התשפה ןמש תחבשה
חמצ לש םיערזה .היצטומ תארשהמ האצותכ ,ויערזבש ןמשה בכרהב הנוש
ןמשב .ןיטולחל ליכא יתלב ןמש וליכה ירוקמה (Linum usitatissimum) התשפה
לולסמ לע ולעפש ,תויצטומ יתש לש הארשה .היישעתב קרו ךא ושמתשה הזה
התחפהל ומרג תויצטומה .לדבהה תא התשע ,ןמוש תוצמוח לש הזתניסה
ויערזש חמצ לבקתהו ,(linoleic acid) תילונילה הצמוחה תלוכתב תיתועמשמ
תוינמח ןמשב ומכ ,לכאמל הזה ןמשב םישמתשמ םויה .הלועמ ןמש םיליכמ
.הלונקה ןמשבו
םדקומ םימי 46-8 םיטבונש םיטנטומ 6 וחתופ ,זרואב :זרואב הטיבנה תמדקה
תוכלשה שי לודיגה ןמז רוציקלו הטיבנה תמדקהל .ליגרה לודיגל האוושהב ,רתוי
X - ינרק תועצמאב תויצטומ תארשה רחאל ורחבנ הלאה םיטנטומה .תוילכלכ
קלחבש ,ררבתה םיטנטומה לש םונגה תקידבב .ימיכ רמוח ידי לעו ,אמג-ינרקו
לע חקפמ רשא (סוקול) ןגב רתא ותואב ,תיביסצר היצטומ השחרתה םהמ
.הדוירפוטופל תושיגרה
טנטומ לבקל וחילצה (Brassica napus) בורכב :בורכב החירפה תמדקה
ולבקתהש תויצטומה יתש .EMS-ב םיערזב לופיטמ האצותכ ,םדקומ חרופש
חורפל חמצל ומרג - תיטננימוד תחאו תיביסצר תחא - לופיטה ןמ האצותכ
.ןגטומב לופיט ולביק אלש ,םאה יחמצ רשאמ רתוי םדקומ םוי 59 - 20
ןובלח םייק (Oryza sativa) זרואה ינזמ דחאב :זרואה ירגרג לש תוכיאה רופיש
ןובלחה .םדאה ףוגב םייטילואטורפ םימיזנא ידי לע קוריפלו םוחל דימעש ןגרלא
לופיט רחאל .םישיגר םידליל דוחייבו ,זרואה תא ךרוצש ימל רוע תוקלד םרוג הזה
ןמ תיצחמכ וליכהש םיטנטומ 4 ולבקתה ,תועש 5 ךשמב ,EMS-בו אמג ינרקב
בצקב עגפ אל לופיטה ,תאז םע .ירוקמה חמצל האוושהב ,ינגרלאה ןובלחה
.םתוכיאבו זרואה לש םיערזה תומכב ,לודיגה
(Sesamum indicum) םושמושל ןתינש אמג ינרקב לופיט :תולחמל תודימע
.(Phytophthora) הרותפוטיפה תיירטפל תודימע םיחמצל ונקהש תויצטומ רצי

 םישדח םינימ תריציל םרוג םימוזומורכה רפסמ יוניש
לש ויתונוכת לע העפשה שי םזינגרואה לש םימוזומורכה רפסמ יונישל
ץופנ אוה םלוא ,יחה םלועב תוקוחר םיתעל קר שחרתמ הזכ יוניש .םזינגרואה
יתש שי .םיחמצ תחבשהל העפותה תא םילצנמ םינעדמהו חמוצה םלועב
:םימוזומורכה רפסמ יוניש לש תויורשפא
םימוזומורכ לש וא דחא םוזומורכ לש הרסחה וא הפסוה - הידיאולפאנא .1
.הליגרה םימוזומורכה תכרעמל ,םידחא    
.םונגל (n) המלש םימוזומורכ תרדס לש הפסוה - הידיאולפילופ .2
וא םזינגרוא לש ןימ ותואמ תויהל לוכי תופסונה םימוזומורכה תורדס לש ןרוקמ
םימוזומורכה ,ןימ ותואמ אוה תפסונה הרדסה לש הרוקמ םא .רחא ןיממ
תשחרתמ םהבש םיחמצב .ירוקמה םונגב םיאצמנה הלאל םיהז ויהי םיפסונה
םאה-יאתל תיסחי ,רתוי םילודג םיאת םילבקתמ ,םונגה לש וזכ הלפכה
.רתוי קזח היהי הלאה םיחמצה לש יביטטגווה חומיצה ,ןכלו .םיידיאולפידה
תמועל ,רתוי םילודג ויהי םיערזהו הקבאה ירגרג ,םיחרפה םג הלאכ םיחמצב
תריציל תאזה העפותה תא םילצנמ יונ יחמצו תואלקח ילודיגב .םהירוה לש הלא
,םימוזומורכה תרדס לש הלפכה רבעש הרברגה חמצל ,המגודל .םירפושמ םינז
,קזחו הבע לועבג שי ,(4n דיאולפהרטט) םימוזומרכ לש תורדס עברא ול שיו
.ליגר חמצ יחרפמ רתוי םילודג ולש םיחרפהו
:םהלש םימוזומורכה רפסמב םייוניש ורבעש תוברת ילודיג לש תורחא תואמגוד
.םיניערג רסח חיטבאו הננב ,ףיזש ,הטטב ,הנטוב ,הפק ,המדא-חופת
םה םילבקתמה םיאצאצה ,הלאכ םירקמב .םיגדב םג האצמנ תוידיאולפילופ
םילצנמ וזה הדבועה תא .רתוי םילודג ףוג יאתב םיניחבמ םלצא םגו םירקע
תויסולכוא לודיג תרשפאמ םיידיאולפילופה םיגדה לש םתורקע .םיגד תחבשהל
.גידה לעו לופיטה לע לקמה רבד ,לדוגבו ליגב תודיחא
לש רחא גוסב וא ןימב הרוקמ תפסונה םימוזומורכה תרדסש םיבצמ שי
בלשבו ,םינוש םינימ ןיב םיאילכמ ןושאר בלשב רשאכ רצונ הזכ בצמ .םזינגרוא
לודיגל המגוד איה םחלה תטיח .םייאלכה-ןב לש םונגה תלפכה תשחרתמ ינשה
-ןבו הטיח :םיגוסה םע םינמנה ,םיידיאולפיד םיחמצ השולשב ואצומש יאלקח
םחלה תטיחל וליאו (2n=14 ) םימוזומורכ 14 שי אצומה יחמצמ דחא לכל .הטיח
שיש םיחמצה תא םדאה ינב ורחב הרירב לש ךילהתב .(3 יפ םהש) 2n=42 שי
.ץומה ןמ תולקב םידרפנ םירגרגהו קרפתמ תלובישה ריצ :הלאכ תונוכת םהל 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב