גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית

םימוזומורכה רפסמב םייוניש / תויצטומ יגוס / תויצטומ / םירמאמ//

םימוזומורכה רפסמב םייוניש

?םונגה תמרב םייונישה םה המ
תוידיאולפאנאל םרוגש םונגב יוניש
םדא ינבב תוידיאולפאנא
תוידיאולפילופל םרוגש םונגב יוניש

 ?םונגה תמרב םייונישה םה המ
א"נדב םישחרתמש םייוניש שי .םימוזומורכ לש ינייפוא רפסמ שי רוצי לכל
םוקמב :לשמל ,םימוזומורכה לש יללכה רפסמה תונתשהל לוכי םהמ האצותכו
א"נדב םייוניש שיו ,רתוי וא םימוזומורכ 3n םילבקתמ אתב םימוזומורכ 2n
.םידדוב םימוזומורכ לש םרפסמ לע םיעיפשמש
ךילהתב דבכנ קלח םהל שיו ,עבטב ינטנופס ןפואב םישחרתמ הלאכ םייוניש
תורשהל ידכ תוטיש ינימ לכב םישמתשמש םיאקיטנג שי ,םויכ .היצולובאה
הלאכ תולועפ .םייח ילעבבו םיחמצב םימוזומורכה רפסמ לע עיפשהלו ,תויצטומ
.רתוי בר ילכלכ ךרע ילעבו ,םירפושמ םירצות לבקל ידכ תושענ

 תוידיאולפאנאל םרוגש םונגב יוניש
.אתב םימוזומורכה רפסמב יוניש אוה םונגב םישחרתמש םייונישה יגוסמ דחא
תוידיאולפאנא ארקנ םימוזומורכ המכ לש וא דיחי םוזומורכ לש תפסות וא רסח
אוהו ,יטנגה רמוחה לש תיללכה תומכה תא הנשמ הזכ יוניש .(aneuploidy)
םימוזומורכה .הזוימה ךילהתב םימוזומורכה לש היוקל הדרפהמ האצותכ םרגנ
וא) םייגולומוהה םימוזומורכה ינש :תשבושמ הרוצב םיבטקה לא םידדונ
.םולכ עיגמ אל רחאה בטוקה לאו ,דחא בטוקל םידדונ (תודיטמורכה
,(Bridges) ס'גדירב היה תוידיאולפאנאה תעפות תא הארהש ןושארה רקוחה
:ןימ ימוזומורכ 3 הליפוזורד תוריפה בובז לש תובקנ לצא אצמ אוה .1916 תנשב
הימוזירט תארקנ םייגולומוה םימוזומורכ לש היישילש .Y גוסמ דחאו X גוסמ 2
דוחייבו ,םיבר םימזינגרואב הצופנ תאזה תוידיאולפאנאה .(trysomy) (2n+1)
,יגולופרומ יוטיב ידיל האב הימוזירטה ,םיתעל .הטיחו סרית ,זרוא :ומכ ,םיחמצב
Datura) הרוטד חמצה לש םיערזב ,לשמל ,םילדבהה תא תוארל רשפאו
העפשה שי הימוזירטל ,םייח ילעב לצא דוחייבו ,תובורק םיתעל .(stramonium
םימוזומורכב הימוזירט האצמנ אלש הביסה ,הארנכ ,יהוז .םזינגרואה לע תינלטק
.םייח ילעבב וא םדא ינבב םימיוסמ
(tetrasomy) הימוזהרטטל ומרגש םונגב םייוניש םג ואצמנ ,םיחמצב
לש בר רפסמ) (polysomy) הימוזילופ וליפאו ,(םייגולומוה םימוזומורכ 4)
.דואמ םירידנ הלאה םייונישה ,םלוא .(םייגולומוה םימוזומורכ
םוזומורכב רוסחמ .םוזומורכב רוסחמ לש בצמ תויהל םג הלוכי תוידיאולפאנא
,(monosomia) הימוזונומ ארקנ (2n-1) םייגולומוהה םימוזומורכה גוז ךותמ דחא
בצמ .(nullisomia)הימוזילונ ארקנ (2n-2) םייגולומוה םימוזומורכ גוזב רוסחמו
.ידיאולפיד םזינגרוא רובע ינלטק אוה םייגולומוה םימוזומורכ גוזב רוסחמ לש הזכ

 םדא ינבב תוידיאולפאנא
הלוח הז היה .םדאב תוידיאולפאנא לש ןושארה הרקמה ההוז 1959 תנשב
וז תנומסת .21 םוזומורכ לש הימוזירט אשנש (Dawn syndrome) ןואד תנומסתב
ינייפואה םינפה הנבמ ללגב ,םזיאולוגנומ הארקנו 19-ה האמב רבכ הראות
קונית תדלל יוכיסה .םימוזומורכ 47 שי ןואד תנומסתב םילוחל .תנומסתה ילעבל
40 לעמ הלוע תדלויה ליגש לככ לדג יוכיסהו ,1:700 אוה ןואד תנומסת לעב
רובעל ,35 ליג לעמ ,ןויריהב םישנל (םינמממ ףאו) םיצילממ וז הביסמ .םינש
םימוזומורכה הנבמ תא קודבל תנמ לע ,ריפש-ימ תקידב ,ומכ ,תויטנג תוקידב
.םרפסמ תאו רבועב
?תעדיה
Turner) רנרט תנומסת :ומכ ,םדא ינבב תופסונ תוידיאולפאנא םג תועודי
רפסמו ,דחא (X) ןימ םוזומורכ קר ןהל שיש םישנ לצא העיפומה (syndrome
Klinefelter) רטלפניילק תנומסת וא ,45 אוה ןהלש םונגב םימוזומורכה
םג .X ןימה םוזומורכ לש ףדוע םהל שיש םירבג לצא העיפומש (syndrome
םיאצומ ,הימקיולב לשמל ,ןטרס תלחמ לש םימיוסמ םירקמב
.תוידיאולפאנא

 תוידיאולפילופל םרוגש םונגב יוניש
הרדס לש תפסות .םימוזומורכ 46 שי םדא לש םייטמוס םיאתב ,ילמרונ ןפואב
רשאכ .(polyploidy) תוידיאולפילופ הנוכמ םימוזומורכ לש המלש תידיאולפה
לבקתמ הזכ בצמ .םונגה תלפכה לש בצמ רצוויהל לוכי תוידיאולפילופ תשחרתמ
לכ תא תוליכמ ןקלחש ,תוטמג תולבקתמ הזוימה ךילהת לש ופוסב רשאכ
רשאכ ."תוקיר" - תורחא תוטמגו (תוידיאולפידה תוטמגה ןה הלא) םימוזומורכה
הטוגיז תלבקתמ ,תילמרונ תידיאולפה הטמג םע החאתמ תידיאולפיד הטמג
תוידיאולפיד תוטמג יתש רשאכ .(3n) םונגה לש תורדס 3 הליכמש ,תידיאולפירט
.(4n) תידיאולפהרטט הטמג תלבקתמ ,תוחאתמ
ךלהמב ורצונש תויועט ללגב :לשמל ,םיכרד המכב רצויהל הלוכי תוידיאולפילופ
אתה ךא ,םמצע תא םיליפכמ םנמא םימוזומורכה ,הזכ הרקמב .תוטמגה תריצי
אתב םיראשנ םימוזומורכה לכו תב-יאת ינשל םיקלחתמ םניא המסלפוטיצהו
ידי לע הרפומ ידיאולפה הציב את רשאכ ,לשמל .הירפהב תויועט ללגב וא ;דחא
.םיידיאולפה ערז יאת ינש
,לשמל) םירמוח ינימ לכב שומיש ידי לע תוידיאולפילופ תורשהל רשפא ,הדבעמב
םיעגופ םניא ךא ,הזוימה ךילהתב רושיכה תריציל ןונגנמב םיעגופש (ןיציחלוקב
דחי םיראשנ םילפכומה םימוזומורכה ,הזכ הרקמב .םימוזומורכה תלפכהב
.םיניערג ינש רוציל ידכ רחאה בטוקל םידדונ םניאו ,דחא ןיערגב
.דחא ןימב ןרוקמ םימוזומורכה תורדס לכ םהבש תוידיאולפילופ לש םיבצמ שי
תוידיאולפילופ לש בצמ שיו .(Autopolyploid) תוידיאולפילופ-וטוא ארקנ הזכ בצמ
הזכ בצמל .הזל הז םיבורק יכ םא ,םינוש םינימב םימוזומורכה לש םרוקמ ובש
.(Allopolyploid) תוידיאולפילופ-ולא םיארוק
םייח ילעבב .םיחמצב הצופנ ךא םייח ילעבב הרידנ העפות איה תוידיאולפילופ
םייבקנ ןימ ירביא םיליכמש) םייטידורפמרה םירוציב תוידיאולפילופ אוצמל רשפא
תויטנגונתרפ תובקנב וא תומיוסמ םיעלותב :לשמל ,(טרפ ותואב םיירכזו
.תורדנמלסו םיגד ,םישע ,תוישופיח ,ומכ (הירפה אלל תוצירשמה)
?תעדיה
תוברתה יחמצמ המכ םג .םיידיאולפילופ םה םיחרופה םיחמצה ןמ 47% -כ
רתוי םילודג םיאת שי םיידיאולפילופ-וטוא םיחמצל .םיידיאולפילופ םה םיבושחה
.רתוי קזח םהלש יביטטגווה חומיצה ןכלו ,םיידיאולפידה "םהיבורק"ל האוושהב
לש הלא תמועל רתוי םילודג םיחרפו םיערז ןכו ,הקבא ירגרג שי הלאכ םיחמצל
יחמצו תואלקח ילודיג תחבשהב תולצונמ הלאה תונוכתה .םיידיאולפידה םהירוה
ןוויכמ ,ןורתי והז םייאלקח םיחמצ יבגלו ,םירקע םה םיידיאולפירט םימזינגרוא .יונ
.םיערז אלל ידיאולפירט חמצ איה ,לשמל ,הננבה .םיערז ןיא םהלש תוריפלש
םינוש םיגוס ינשמ ידיאולפילופ חמצ תריציל ןושארה יוסינה ךרענ 1928 תנשב
תוגוז 9 לעב ןונצ אילכה (Karpechenko) וקנ'צפרק יסורה יאקיטנגה .םיחמצ לש
,ולבקתהש םייאלכה ינב .םימוזומורכ תוגוז 9 לעב אוה םגש בורכ םע םימוזומורכ
יתלבה םימוזומורכהש ןוויכמ ,םירקע ויה םלוכ טעמכו םימוזומורכ 18 וליכה
םיחמצה ןיב וקנ'צפרק הליג דחא םוי .הזוימה ךילהתל ועירפה םייגולומוה
,ררבתהש יפכ ,ורצונ הלא םיערז .םיערז רפסמ ול ויהש דחא חמצ םירקעה
(תויציבו םינקבא) תוטמג תריציו םימוזומורכה לש תינטנופס הלפכהמ האצותכ
ןונצהמ תחא הרדס - (18) םימוזומורכ לש תומלש תורדס יתש וליכהש ,תוניקת
36 הליכהש הטוגיז הרצי הלאה תוטמגה ןיב האלכה .בורכהמ תרחא הרדסו
לש תורדס 4 ליכהש הרופ חמצל החתפתה תאזכ הטוגיז .םימוזומורכ
-ולא גוסמ םידיאולפילופ - םישדח םיחמצ ורצונ ךכ .(דיאולפהרטט) םימוזומורכ
המוד הוולע התיה הלאה םיחמצל ."בורכ-ונצ" םתונכל רשפאש - םידיאולפילופ
.בורכל םימוד םישרושו ןונצל
תא תונשל הלוכי איה .היצולובאה ךילהתב הבר תובישח שי תוידיאולפילופל
רוקמ תווהל הלוכי איהו ,תורחת יאנתב דומעל ורשוכ לע עיפשהלו טרפה תונוכת
.םישדח םינימל
ךילהת היה ,לשמל ,ךכ .רב ינימ תחבשהל תוידיאולפילופה תא לצנמ םדאה
םישחרתמ םדא ינבב םג .םחלה תא םויה םיניכמ הנממש הכרה הטיחה תלבק
אל הלאה תוטוגיזה בור ךא ,תידיאולפילופ הטוגיז תורצוויהל םימרוגש םייוניש
םע דימ לבא הדילל םיידיאולפילופ תוקונית םיעיגמ תוקוחר םיתעל .תוחתפתמ
.םיתמ םה םתדיל
םייוניש לש םירחא םיגוס םע בולישב תוידיאולפילופ םיאצומ ןטרס יאתב
.םימוזומורכב 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב