גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה / ןווגמ םלוע הזיא / תויצטומ / םירמאמ//

?תויצטומ ןקתל רשפא םאה

?היצטומה תואטבתה תא עונמל רשפא דציכ
םידליה תא ליצהל - םירוהה תא רתאל

 ?היצטומה תואטבתה תא עונמל רשפא דציכ
-יאתל םירבוע הלאה םייונישה .אתה לש א"נדב םישחרתמש םייוניש םה תויצטומ
"ןקת"ל ןתינ םאה :הלאשב םינעדמה וקסע תובר םינש .אתה תוקולח ןמזב תבה
םיליכמה םיאת ינוילימ וב םייוצמ רבכש ףוגב הרוק המ ?השחרתה רבכש היצטומ
לש ותואטבתה תא עונמל רשפא םאה ?םיאתה לכב לפטל ןתינ ךיא ,היצטומה תא
?דציכו יטנטומה ןגה
.תומר המכב עצבתהל לוכי םייטנג םישוביש ןוקית
היעבה תא ףוקעל רשפא .א
הבש הביבסה תא םינשמ ,רמולכ .התוא םיפקוע אלא היצטומה תא םינקתמ ןיא
,המגודל .היצטומל תועמשמ היהת אל הבש הביבס םירצויו ,ןגה לש רצותה דקפתמ
םיזנאה תא דדוקמה ןגב תיטוגיזומוה היצטומ לש האצות איה הירונוטקלינפ הלחמה
.ןיזוריט רצונ אל ףוגב ,לעופ וניא םיזנאה ,היצטומה ללגב .זאליסקורדיה ןינלאלינפ
העיפשמ תאזה תורבטצהה .םירחא םירצותו ןינלאלינפ ףוגב םירבטצמ תאז תמועל
לש ופוגב היצטומה תא םירתאמ רשאכ .ילכש רוגיפ תמרוגו םיבצעה תכרעמ יאת לע
ידכ ,םלואו .ןינלאלינפ תלד הטאיד ידי לע הלחמה תואטבתה תא עונמל רשפא ,קונית
.הדילל ךומס ותוא ליחתהל שי ,ליעי היהיו תואצות ןתי לופיטהש חיטבהל
רסחה תא ףוגל קפסל רשפא .ב
תא תינוציח הקפסה לש ךרדב ףוגל םיקפסמ אלא ,היצטומה תא םינקתמ ןיא
ןגה השוג ילוח לצא ,המגודל .המוגפ וא הרסח ףוגב ותוליעפש ,ןיקתה ןובלחה
,ךכמ האצותכ .םוגפ ןג אוה םיוסמ (ןמוש) דיפיל קוריפל שרדנה םיזנאה תא דדוקמש
,הזכ הרקמב .תונוש תומקרב םירבטצמ אלא םיקרפתמ םניא םימיוסמ םידיפיל
ילוחל ןילוסניא םינתונש םשכ) ול רסחש ןיקתה םיזנאה תא הלוחל קפסל רשפא
םילוחל רשפאמ וב לופיטהו ,תיטנג הסדנה לש תוטישב חתופ הזכ םיזנא .(תרכוס
.ל"הצל וסייגתהש השוג ילוח וליפא שי ,ץראב .ליגר םייח חרוא להנל
םוגפה ןגה תא "ןקת"ל רשפא .ג
עדימ ליכמש ןגה תא ףילחהל םיכרד אוצמל םיסנמ םלועה יבחרב םיבר םינעדמ
?רבדה השענ דציכ .ןיקת ןג ומוקמב ליתשהלו םוגפ
הנחבואש רבוע לש ופוגב וא דלי לש ופוגב םיאתה ינוילימ תא "ןקת"ל דואמ השק
םיאת לש בלשב אוה רשאכ קר םגפה תא "ןקת"ל רשפא ,רבוע לצא .הלחמ םלצא
רשאכ ,תיפוג-ץוח הירפהב םירצונש םירבועל לבגומ הזה לופיטה ,ןכלו .דואמ םיטעמ
,ףוגה יאת לכב לפטל רשפא יא ,רגוב םזינגרואב ,םלואו .םיאת 8 וא 4 שי רבועב
תחא המקרב קר תעגופ הלחמה םא .דבלב תחא המקרב םימגפ "ןקת"ל ןתינו
.הב לפטל רשפא ,לופיטל השיגנ תאזה המקרהו
תלפוטמ ,"העובה תוקונית תלחמ" םג תארקנש ,בלושמה ינוסיחה לשכה תלחמ
גוסמ םינבלה םדה יאת םה תאזה הלחמב םיעוגפה םיאתה .תאזכ הטישב
דוקפת רסוח ללגב .ןוסיחה תכרעמב יזכרמ דיקפת שי הלאה םיאתל .T םיטיצופמיל
.רתויב לקה וליפא ,םוהיז לכמ תומל םילולע םילוחה תוקוניתה ,ןוסיחה תכרעמ לש
לש היסולכואה תא םידדובמ ,הלוחה ףוגמ םיטיצופמיל םיבאוש הלחמב לפטל ידכ
אבה בלשב .תיברתב םתוא םילדגמו ןיקת ןג םכותל םירידחמ ,T םיטיצופמיל
דקפתל םיליחתמ "םינקותמ"ה םיאתה .ףוגל "םינקותמ"ה םיאתה תא םיריזחמ
.ףוגל רסח היהש ,(ADA) םיזנאה תא רציילו
עדימהש חיטבהל רשפא ךיא ?םימוגפה םיאתה ךותל ןיקתה ןגה תא םירידחמ דציכ
יכ ואצמ םינעדמה ?אתה לש םונגהמ קלחכ דקפתיו א"נדב בלתשי ןיקתה ןגה לש
םיפילחמ תיטנג הסדנה לש תוטישב .סוריו-ורטרב שומיש ידי לע תאז תושעל ןתינ
םירידחמ ןכמ רחאל .ADA םיזנאה תא דדוקמה ישונא ןגב ףיגנה לש םונגה ןמ קלח
טיצופמילה את ךותב .תיברתב םיאצמנש ,הלוחה לש T םיטיצופמיל ךותל ףיגנה תא
לש א"נדהו ,(סוריו-ורטר והז ,םכריכזהל) א"נדל א"נרה ןמ ףיגנב יוצמה עדימה רבוע
טלקנ רזה םונגהש ירחא .טיצופמילה - ןסכאמה אתה לש םוזומורכב בלתשמ ףיגנה
םלועה יבחרב .הלוחה ףוגל םיניקתה םיאתה תא םיריזחמ ,םיטיצופמילב בלתשמו
םיאתל תוליעיבו ןוחטיבב םינג רידחהל ולכויש ,םיפיגנ תאיצמ לע םירקוח םידקוש
לש םירקמב ,ןכאו .ףוגה ןמ םיאתה תא איצוהל וכרטציש ילבמ ,הלוחה ףוגב םיידוחיי
םיפיגנ) םיסוריו-ונדאה תחפשממ סדנוהמ ףיגנב םישמתשמ סיזורביפ קיטסיס תלחמ
לש תידוחייה םתרידח ללגב .(תוננטצהל םימרוגו המישנה תכרעמ תא םיפקותש
ןיקתה ןגה לש הרישי הרדחהל םיאשנכ שמשל םילוכי םה ,תואירל הלאה םיפיגנה
ףיגנ לש סיסרת ףואשל ךירצ קר הלוחה .םילוחה לצא תואירה לש םיעוגפה םיאתל
.ותלחמל לופיט לבקל ידכ סדנוהמ

  םידליה תא ליצהל - םירוהה תא רתאל
דחוימב ,דואמ הבר איה םימוגפ םינג לש םיאשנ םדא ינב רותיא לש תובישחה
ןוחבאל תוטיש ויה אל רשאכ ,רבעב .םיאצאצ םלועל איבהל םינווכתמ גוז ינב רשאכ
זאמ .הלפהב ומייתסה םיבר תונויריהו םילוח םיאצאצ ודלונ םימוגפ םינג לש םדקומ
.םימוזומורכב םימומ ןוחבאל תונווגמו תובר תוטיש וחתופ םויה דעו
םיעיגמ םרטב ,הדבעמב םימוגפ ערז יאת ןוחבא התייה תונושארה תוטישה תחא
ערזה יאת .רגוא לש תורפומ אל תויציב םע םדא לש ערז יאת םישיגפמ .ןויריהל
,תויציבה תא .ןתוא תורפהל םיחילצמ אל םלוא ,תויציבל רודחל םנמא םיחילצמ
תא "תרצוע"ש תימיכ הסימתב םירשמ ,םיישונאה ערזה יאת ורדח ןכותלש
םע םיגזמתמ אל ערזה יאת לש םיניערגהו ליאוה .הזאפאטמה בלשב םימוזומורכה
בוקעלו תדרפנ הצובקכ ,תיציבה ךותב תולקב םתוהזל ןתינ ,תיציבה לש םיניערגה
.םהלש הזוימה ירצות ירחא
ריפשה ימ .ריפש ימ תקידב איה הדילה ינפל תושענש ,תוצופנה תוקידבה תחא ,םויה
לש הנטק תומכ םיאיצומ םא .םיירבוע םיאת םיליכמ םהו םחרב רבועה תא םיפטוע
תוברהל ,הדבעמב םתוא לדגל רשפאו ,רבועה לש םיאת המכ םילבקמ ריפש ימ
הנבמ תא קודבל תרשפאמ ריפשה ימ תקידב .הקולח ןמזב םהב תופצלו םתוא
.םימגפ םהב תוהזלו ,םרודיס תאו םרפסמ תא ,םימוזומורכה
וא רובטה לבחמ םיחקלנש םד יאתב םג ךורעל רשפא הלאכ תוילמוזומורכ תוקידב
.הילש יסיס תקידבב
םתוברועמ תא ןיבהל וחילצהו םדאב םיבר םינג ונייפואו והוז תונורחאה םינשב
םיאשנ יוהיז ללוכ ,תובר תולחמל םיקיודמו םישיגר ןוחבא יעצמא םג וחתופ .תולחמב
Fluorescent In Situ) FISH תארקנ תוטישה תחא .תויביסצר תולחמל
תוילמוזומורכ תויצטומ קר תוהזל תרשפאמ תאזה הטישה .(Hybridization
א"נד יפצרב םישמתשמ תאזה הטישב .ההוז רבכ ןהב ברועמש ןגהש ,תועודי
,םוגפ רוזאל םימילשמ םידיטואלקונ לש ףצר אוה יאלגה .(םיאלג םיארקנש) םיידוחיי
ותואש ,יטנצסרואולפ עבצ רבוחמ יאלגל .תולגל םיצור (ונורסח וא) ותוחכונ תאש
אתה לש יטנגה רמוחל םיפיסומ עובצה יאלגה תא .פוקסורקימב תוארל רשפא
לש (היצזידירביה) האלכה השחרתהש ןמיס ,יטנצסרואולפה עבצה עיפומ םא .קדבנש
,םמוקימו םרפסמ ,םימוזומורכה הנבמ ירחא בוקעל רשפא ךכ .א"נדה םע יאלגה
תאזה הטישה .םירסח וא תויצקולסנרט :ומכ ,םימוזומורכב םימגפ םהב תוהזלו
.אתה רוזחמ לש בלש לכב םימוזומורכ יעטקמ קודבל תרשפאמו הנמיהמ ,הריהמ
,(Spectral Karyotyping) SKY תטיש איה םימוזומורכב םימגפ רותיאל תרחא הטיש
םוזומורכ לכ תעיבצל תורשפאה לע תססובמ תאזה הטישה .לארשיב החתופש
.ול ידוחיי םיעבצ בולישב
תטיש - יתדיל-םורט ןוחבאב בושח רזע ילכ תשמשמש תפסונ הטיש דוע תמייקו
הרטמב תויטנג תוקידב לארשיב וגהנוה םינשה ךשמב .(PCR) תרשרשה תבוגת
תוינתא תוצובקב וא תיללכה היסולכואב תוחיכש תויתשרות תולחמ לש םיאשנ רתאל
ינפל וא ,ןויריהב השיאה ןהבש תוחפשמ לצא רקיעב תושענ תוקידבה .תומיוסמ
.תיטנג תנומסתב עוגנ אצאצ םלועל איבהל ןוכיס ןהל שיש תוחפשמ רתאל
ןג יאשונ רתאל תורשפאמ ץראב תושענש תוקידבה ןתרטמו ,ןויריהל הסינכ
,ריבשה X-ה תנומסת ,השוג תלחמ ,סיזורביפ קיטסיס :ומכ ,תולחמ המכ לש
לוקישה לע עיפשהל תולוכי יטנגה ןוחבאה רחאל תולבקתמש תואצותה.סקאז-ייטו
.החפשמה תבחרה ןונכתב גוז ינב לש
 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב